500 cau-hoi-co-ban-ve-ttck-co-dap-an
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

500 cau-hoi-co-ban-ve-ttck-co-dap-an

on

 • 824 views

Với kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác như nới lỏng chính sách tài khóa, nhiều ...

Với kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác như nới lỏng chính sách tài khóa, nhiều văn bản pháp lý được ban hành nhằm phát triển thị trường chứng khoán… đã đến lúc các nhà đầu tư chứng khoán có thể quay trở lại thị trường.

Statistics

Views

Total Views
824
Views on SlideShare
824
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

500 cau-hoi-co-ban-ve-ttck-co-dap-an Document Transcript

 • 1. 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN **************Trong qu¸ tr×nh «n thi chøng chØ hµnh nghÒ chøng kho¸n, m×nh thÊybé tµi liÖu h÷u Ých nµy trªn m¹ng, tuy nhiªn, chØ cã phÇn c©u hái mµkh«ng cã phÇn ®¸p ¸n. Do vËy, m×nh ®· tiÕn hµnh tham kh¶o c¸c v¨nb¶n luËt vµ tÝnh to¸n ®Ó cã c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cã thÓ, ®ång thêi,cã chó gi¶i ë nh÷ng c©u cÇn thiÕt. Mong r»ng tµi liÖu nµy sÏ h÷u ÝchphÇn nµo cho nh÷ng b¹n muèn t×m hiÓu c¬ b¶n vÒ chøng kho¸n vµc¶ nh÷ng b¹n ®ang luyÖn thi chøng chØ chøng kho¸n. - Peter Dinh -C©u 1: Ngêi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®îc hëng: a. L·i su t cè ®Þnh b. Thu nhËp phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty c. §îc quyÒn bÇu cö t¹i §¹i héi cæ ®«ng d. L·i suÊt tõ vèn mµ m× nh ®Çu t vµo c«ng tyC©u 2: Nhµ ®Çu t mua 10 tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 100 USD, cã l·i su t danhnghÜa 6%/n¨m víi gi¸ 900 USD. VËy hµng n¨m nhµ ®Çu t sÏ nhËn ®îc tiÒn l·ilµ: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USDC©u 3: Cæ phiÕu quü: a. §îc chia cæ tøc. b. Lµ lo¹ i cæ phiÕu ®îc ph¸t hµnh vµ ®îc tæ chøc ph¸t hµnhmua l¹ i trª n thÞ trêng. c. Ngêi së h÷u cã quyÒn biÓu quyÕt. d. Lµ mét phÇn cæ phiÕu cha ®îc phÐp ph¸t hµnh. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 1
 • 2. C©u 4: C ¸c c ©u n µo sau ®©y ®óng víi th Þ tr êng s ¬ c p a. Lµm t¨ng lîng vèn ®Çu t cho nÒn kinh tÕ b. Lµm t¨ng lîng tiÒn trong lu th«ng. c. Kh«ng lµm t¨ng lîng tiÒn trong lu th«ng. d. Gi¸ ph¸t hµnh do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®ÞnhC©u 5: ThÞ trêng thø c p a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp hy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐm ch t lîng c. Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d. Lµ thÞ trêng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓnC©u 6: H×nh thøc b¶o l·nh mµ trong ®ã c¸c nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕtsÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸n hÕthay kh«ng ®îc gäi lµ: a. B¶o l·nh t t c¶ hoÆc kh«ng b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾ c ch¾ n. d. B¶o l·nh víi h¹n møc tèi thiÓuC©u 7: §èi víi c«ng chóng ®Çu t, tµi liÖu nµo quan träng nh t trong hå s¬®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: a. B¶n sao gi y phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n TrÞ vµ Ban Gi¸m ®èc. c. §¬n xin phÐp ph¸t hµnh. d. B¶n c¸o b¹ chC©u 8: TrËt tù u tiªn lÖnh theo ph¬ng thøc khíp lÖnh lµ: a. Thêi gian, gi¸, sè lîng b. Gi¸, thêi gian, sè lîng c. Sè lîng, thêi gian, gi¸ d. Thêi gian, sè lîng, gi¸C©u 9: LÖnh giíi h¹n lµ lÖnh: a. §îc u tiªn thùc hiÖn tríc c¸c lo¹i lÖnh kh¸c b. §îc thùc hiÖn b»ng ho®c tèt h¬n møc gi¸ mµ ngêi ®®t lÖnh chØ ®Þ nh Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 2
 • 3. c. §îc th ùc hiÖn t¹i m øc gi¸ kh íp lÖnh d . Ngêi ®Æt b ¸n vµ ngêi ®Æt m ua ®Òu c ã u ti ªn gièng nhau.C©u 10: LÖnh dõng ®Ó b¸n ®îc ®a ra a. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh c. HoÆc cao h¬n hoÆc th p h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ trÞ trêng hiÖn hµnh.(chú giải:Lệnh dừng để bán: Khách hàng mua 100 cổ phần với giá 12 ngàn đồng/cổphần. Sau một thời gian giá cổ phiếu này lên tới 20 ngàn đồng/cổ phần.Khách hàng chưa muốn bán vì ông ta cho rằng giá còn tăng nữa. Nhưng đểđề phòng trường hợp giá không tăng mà lại giảm, khách hàng này đặt lệnhdừng với người đại diện công ty chứng khoán để bán với giá 19 ngàn đồng/cổphần chẳng hạn. Nếu thực tế giá cổ phiếu đó không tăng mà lại giảm thì giácổ phiếu đó giảm tới 19 ngàn, người môi giới sẽ bán cho ông ta.Lệnh dừng để mua: Lệnh này thường được dùng trong trường hợp bán khốngđể giới hạn sự thua lỗ. Chẳng hạn khách hàng vay của công ty chứng khoánmột số cổ phần và bán đi với giá 30 ngàn đồng/cổ phần với hy vọng giá cổphiếu giảm xuống tới 20 ngàn đồng/ cổ phần, ông ta sẽ mua để trả. Nhưng đểđề phòng trường hợp giá cổ phiếu không giảm mà lại tăng, khách hàng đóđặt một lệnh dừng để mua với giá 35 ngàn đồng. Khi giá lên tới 35 ngànđồng, người môi giới sẽ mua cổ phiếu đó cho ông ta và ông ta đã giới hạn sựthua lỗ của mình ở mức 5 ngàn đồng / cổ phần.Một lệnh dừng để mua được đưa ra trên mức giá thị trường hiện hành cònmột lệnh dừng để bán được đưa ra thấp hơn giá thị trường hiện hành..)C©u 11: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n: a. Ng¨n chÆn sù thua lç b. Hëng lîi tõ sôt gi¸ chøng kho¸n c. Hëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 3
 • 4. d . H ¹n ch Õ rñi roC©u 12: C¸c chØ tiªu nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu cña ph©n tÝchc¬ b¶n: a. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty c. Tû sè P/E d. ChØ sè gi¸ cÒa thÞ trêng chøng kho¸nC©u 13 : Giao dÞch theo ph¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam (HOSE) quy®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång®Õn 99.500 ®ång lµ: a. 100® b. 200® c. 300® d. 500®C©u 14: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæphiÕu. ¤ng ta mua cæ phiÕu ®ã mét n¨m tríc ®©y víi gi¸ 30 USD/cæ phiÕu,n¨m võa qua «ng ta cã nhËn cæ tøc 2 USD/cæ phiÕu. VËy thu nhËp tr ícthuÕ cña «ng tõ 100 cæ phiÕu A lµ: a. 1000 USD b. 1200 USD c. 1300 USD d. T t c¶ ®Òu saiC©u 15: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Tèi thiÓu lµ 100.000 ®ång vµ béi sè cÒa 100.000®ång b. 100.000 ®ång c. 10.000 ®ång d. 200.000 ®ångC©u 16: NÕu mét tr¸i phiÕu ®îc b¸n víi gi¸ th p h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i su t hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i su t danh nghÜa cña tr¸i phiÕu b. L·i su t hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i su t danh nghÜa cña tr¸i phiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cÒa tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cÒa tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 4
 • 5. C©u 17: Nh µ ph ¸t h µnh ®Þnh ph ¸t h µnh 2 lo ¹i tr¸ i phiÕu: tr¸ i phiÕu X c ã th êih ¹n 5 n ¨m vµ tr¸ i phiÕu Y c ã th êi h ¹n 20 n ¨m . Nh vËy, nh µ ph ¸t h µnh ph ¶i®Þnh m øc l·i su tcho 2 tr¸i phiÕu trªn nh th Õ n µo? a. L ·i su ttr¸i phiÕu X > l·i su ttr¸i phiÕu Y b. L ·i su ttr¸i phiÕu X = l·i su ttr¸i phiÕu Y c. L ·i su ttr¸i phiÕu X < l·i su ttr¸i phiÕu Y d. C§n tïy trêng hîp cô thÓ.C©u 18: Ngêi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hädù ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu: a. T¨ng lªn b. Gi¶m ®i c. Kh«ng thay ®æi d. Kh«ng c©u nµo ®óng.C©u 19: Gi¶ sö cæ phiÕu A cã gi¸ ®ãng cöa ë phiªn giao dÞch tríc lµ:101.000 ®ång, theo quy chÕ giao dÞch ë thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam(HOSE) hiÖn nay, møc gi¸ nµo sÏ lµ møc ®Æt lÖnh hîp lÖ trong c¸c møc gi¸sau: a. 101.500 ®ång b. 100.000 ®ång c. 106.050 ®ång d. 95.000 ®ång(Chó gi¶i: Cã ®¸p ¸n ghi lµ a, nh vËy kh«ng ®óng v× bíc gi¸ tõ 100.000®ång trë lªn lµ 1000 ®ång)C©u 20: LÖnh dõng ®Ó mua ®îc ®a ra: a. HoÆc cao h¬n hoÆc th p h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ th p h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh c. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ th Þ tr êng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh.(chú giải:Lệnh dừng để bán: Khách hàng mua 100 cổ phần với giá 12 ngàn đồng/cổphần. Sau một thời gian giá cổ phiếu này lên tới 20 ngàn đồng/cổ phần.Khách hàng chưa muốn bán vì ông ta cho rằng giá còn tăng nữa. Nhưng đểđề phòng trường hợp giá không tăng mà lại giảm, khách hàng này đặt lệnh Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 5
 • 6. dừng với người đại diện công ty chứng khoán để bán với giá 19 ngàn đồng/cổphần chẳng hạn. Nếu thực tế giá cổ phiếu đó không tăng mà lại giảm thì giácổ phiếu đó giảm tới 19 ngàn, người môi giới sẽ bán cho ông ta.Lệnh dừng để mua: Lệnh này thường được dùng trong trường hợp bán khốngđể giới hạn sự thua lỗ. Chẳng hạn khách hàng vay của công ty chứng khoánmột số cổ phần và bán đi với giá 30 ngàn đồng/cổ phần với hy vọng giá cổphiếu giảm xuống tới 20 ngàn đồng/ cổ phần, ông ta sẽ mua để trả. Nhưng đểđề phòng trường hợp giá cổ phiếu không giảm mà lại tăng, khách hàng đóđặt một lệnh dừng để mua với giá 35 ngàn đồng. Khi giá lên tới 35 ngànđồng, người môi giới sẽ mua cổ phiếu đó cho ông ta và ông ta đã giới hạn sựthua lỗ của mình ở mức 5 ngàn đồng / cổ phần.Một lệnh dừng để mua được đưa ra trên mức giá thị trường hiện hành cònmột lệnh dừng để bán được đưa ra thấp hơn giá thị trường hiện hành..)C©u 21: Th Þ tr êng vèn lµ th Þ tr êng giao d Þch. a. C ¸c c «ng c ô tµi ch Ýnh ng ¾n h ¹n b. C¸ c c« ng c ô tµi c hÝ nh trung vµ dµi h ¹ n c. K ú phiÕu d . TiÒn tÖ(Chó gi¶i: ThÞ trêng tiÒn tÖ lµ thÞ trêng giao dÞch c«ng cô tµichÝnh ng¾n h¹n cßn thÞ trêng vèn lµ thÞ trêng giao dÞch c¸c c«ngcô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n)C©u 22: ThÞ trêng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: a. ThÞ trêng tÝn dông b. ThÞ trêng liªn ng©n hµng c. Th Þ tr êng vèn d. ThÞ trêng mëC©u 23: ThÆng d vèn ph¸t sinh khi: a. C«ng ty lµm ¨n cã l·i Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 6
 • 7. b. Chªnh lÖ gi¸khi ph¸ hµnh cæ phiÕu míi ch t c. TÊt c¶ c¸c tr êng hîp trªn.C©u 24: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a. Cæ phiÕu phæ th«ng b. Cæ phiÕu u ®·i c. Tr¸i phiÕu c«ng ty d. TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªnC©u 25: Quü ®Çu t chøng kho¸n d¹ng më lµ quü: a. Cã chøng chØ ®îc niªmyÕt trªn thÞ tr êng chøng kho¸n b. Liªn tôc ph¸t hµnh chøng chØ quü c. Kh«ng mua l¹i chøng chØ quü d. ChØ ph¸t hµnh chøng chØ quü mét lÇnC©u 26: Quü ®Çu t chøng kho¸n d¹ng ®ãng lµ quü: a. Ph¸t hµnh chøng chØ quü nhiÒu lÇn b. CãthÓ® îc niªm yÕt chøng chØ quütrªn thÞ trêng chøng kho¸n c. §îc quyÒn mua l¹i chøng chØ quü tõ nhµ ®Çu t d. §îc quyÒn ph¸t hµnh bæ sung ra c«ng chøngC©u 27: Môc ®Ých ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ngchóng lµ: a. §Ó dÔ dµng qu¶n lý b. §Ób¶o vÖ c«ngchóng ®Çu t c. §Ó thu phÝ ph¸t hµnh d. §Ó dÔ dµng huy ®éng vènC©u 28: N¨mN, C«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæphiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ngcã cæ phiÕu u ®·i. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu cæ tøc.Nh vËy mçi cæ phiÕu ®îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1500 ® b. 2000 ® c. 1000 ® d. 1300 ®C©u 29: Trong tr êng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÓ doanh nghiÖp, c¸c cæ ®«ng sÏ: a. Lµ chñ nî chung b. MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t c. §îc u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· gãp tr íc Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 7
 • 8. d. Lµ ngêi cuèi c ï n g ® îc thanh to¸nC©u 30: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ngêi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®îc hoµntr¶: a. Tríc c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊpvµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b. Tríc thuÕ c. Sau c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊpvµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ d. Tríc c¸c cæ ®«ng n ¾ m gi÷cæ phiÕu u ®·i vµ cæ phiÕu phæ th«ngC©u 31: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ngchóng ë ViÖt Namlµ: a. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr íc n¨m®¨ng ký ph¶i cã l·i. b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû USD, ho ¹t ® é n g kinh doanh c ña n¨m liÒn tr íc n¨m ®¨ng k ý ph¸t hµnh ph ¶ i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr íc n¨m®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr íc n¨m®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i.C©u 32: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t níc ngoµi ®èi víi cæ phiÕucña mét tæ chøc niªm yÕt ®îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Namlµ: a. 25%tæng sè cæ phiÕu b. 49% tæng sè cæ phiÕu c. 30%tæng sè cæ phiÕu d. 27%tæng sè cæ phiÕuC©u 33: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖplµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n íc cã vèn ® i Òu lÖ ®· gãp t¹i thêi ® iÓm xin ph Ðp niª m yÕt tõ 10 tû VND trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ níc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐpniªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐpniªmyÕt tõ 5 tû VND trë lªn. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 8
 • 9. d . Kh «ng c ©u n µo ®óng.C ©u 34: Q u ü®Çu t ch øng kho ¸n theo quy ®Þnh c ña ViÖ t Nam lµ qu ü: a. §Çu t tèi th iÓu 40% gi¸ trÞ tµi s ¶n c ña qu ü vµo ch øng kho ¸n. b. §Çu t tèi th iÓu 50% gi¸ trÞ tµi s ¶n c ña qu ü vµo ch øng kho ¸n c. §Ç u t tèi thiÓ u 60% gi¸ tr Þ tµi s ¶n c Òa qu¸ vµo c hø ng kho¸ n. d . §Çu t tèi th iÓu 70% gi¸ trÞ tµi s ¶n c ña qu ü vµo ch øng kho ¸n.(Chú giải: Theo Nghị định số : 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứngkhoán và thị trường chứng khoán thì Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hìnhthành từ vốn góp của người đầu tư được ủy thác cho công ty quản lý quỹquản lý và đầu tư tối thiểu 60 % giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán)C ©u 35: T æ ch øc ph ¸t h µnh ph ¶i ho µn th µnh viÖc ph ©n ph èi cæ phiÕu trongvßng: a. 60 ngµy k Ó tõ ng µy gi y ch øng nhËn ®¨ng k ý ph ¸t h µnh c ã hiÖu lùc. b. 70 ngµy k Ó tõ ng µy gi y ch øng nh Ën ®¨ng k ý ph ¸t h µnh c ã hiÖu lùc. c. 80 ng µy k Ó tõ ngµy gi y ch øng nh Ën ®¨ng k ý ph ¸t h µnh c ã hiÖu lùc. d. 90 ngµy kÓ tõ ngµy giÊ y c hø ng nhËn ®¨ ng k ý ph¸ t hµnh cã hiÖ u lùc.C ©u 36: H éi ®ång qu ¶n trÞ , Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so ¸t c ña C «ng ty niªmyÕ t ph ¶i n ¾m gi÷. a. Ýt nh t20% vèn c æ ph Çn c ña C «ng ty. b. Ýt nh t20% vèn c æ phiÕu do m ×nh s ë h ÷u trong 3 n ¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. c. Ýt nh t50% s è cæ phiÕu do m ×nh s ¬ h ÷u trong 3 n ¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. d. Ýt nh t30% s è c æ phiÕu do m ×nh s ë h ÷u trong 3 n ¨m k Ó tõ ngµy niªm yÕt.(Chú giải: Không có đáp án nào đúng, theo nghị định Số: 14/2007/NĐ-CP thìcổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc TổngGiám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng củacông ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thờigian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cánhân trên đại diện nắm giữ) Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 9
 • 10. C©u 37: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh n¨mtrªn: a. 1 sè b¸o cña mét tê b¸o b. 4 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o c. 5 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o d. 6 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸oC©u 38: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè th«ng tin bÊtthêng trong thêi gian: a. 10 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra b. 24 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x ¶ y ra c. 30 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra d. 14 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra(Chú giải: Không có đáp án nào hoàn toàn đúng, nếu buộc phải lựa chọn thìđáp án b là sát nhất)C©u 39: Ngêi hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n ®îc: a. §îc tù do mua, b¸n cæ phiÕu ë mäi n¬i. b. ChØ ® îc më tµi kho ¶ n giao d Þch cho m × n h t ¹i c«ng ty chøng kho¸n n ¬ i lµm viÖc. c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh d. Lµm gi¸m ®èc mét c«ng ty niªm yÕt.C©u 40: Giao dÞch theo ph¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬nvÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ díi 50.000®ång lµ a. 100 ® b. 200 ® c. 300 ® d. 500 ®C©u 41: Doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êugi¸ cæ phiÕulÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©mgiao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi l îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ: a. 10 tû ® å n g trë lªn b. Tõ 1®Õn 10 tû c. 5 tû ®ång trë lªn d. Tïy doanh nghiÖp cã muèn thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m hay kh«ng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 10
 • 11. (Chú giải: Theo quy định mới nhất về CPH, DNNN có vốn trên 10 tỉ đồngphải tiến hành đấu giá công khai thông qua TTGDCK để mọi nhà đầu tưtham gia. DNNN CPH vốn dưới 10 tỉ cũng có thể thực hiện đấu giá nếu cónhu cầu)C©u 42: Khi nhµ ®Çu t mua cæ phÇn qua ®Êugi¸ t¹i Trung t©m Giao dÞchChøng kho¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t ph¶i ®Æt cäc: a. 10% gi¸ tr Þ cæ phÇn ®¨ng k ý m ua tÝnh theo gi¸ khëi ® iÓm b. 15%gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm c. 5%gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm d. Kh«ng ph¶i ®Æt cäc.C©u 43: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ níc, cæ ®«ngchiÕn l îc ®îc phÐpmua: a. Tèi ®a 20%tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n. b. Tèi ®a 25%tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n. c. Tèi ®a 25%tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n. c. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n.(Chú giải: Không đáp án nào đúng, nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phầntheo giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân)C©u 44: Biªn ®é dao ®éng gi¸ trªn thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖt Namdo: a. Bé tr ëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. b. Chñ t Þch ñ y ban Chøng kho¸n Nhµ n íc quy ® Þ n h. c. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh d. Gi¸m®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n quy ®ÞnhC©u 45: §èi t îng c«ng bè th«ng tin thÞ tr êng chøng kho¸n gåm: a. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªmyÕt. b. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªmyÕt, c«ng ty qu¶n lý quü. c. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niª m yÕt, c«ng ty qu ¶ n lý quü,c«ng ty chøng kho¸n, trung t© m giao d Þch. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 11
 • 12. C ©u 46: T ¹i m ét th êi ®iÓm nh t ®Þnh, n Õu t t c ¶ c ¸c tr¸ i phiÕu c ã th ÓchuyÓn ®æi ®Òu ®îc tr¸ i ch ñ ®æi th µnh c æ phiÕu ph æ th «ng th ×: a. EPS t¨ng b. EPS kh «ng b Þ ¶nh hëng c. E PS gi¶m d . P / b Þ ¶nh hëng c ßn EPS kh «ng b Þ ¶nh hëng EC ©u 47: H éi ®ång qu ¶n trÞ , Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so ¸t c ña c «ng ty niªmyÕ t ph ¶i n ¾m gi÷: a. Ýt nh t20% vèn c æ ph Çn c ña C «ng ty b. Ýt nh t20% vèn c æ ph Çn trong vßng 3 n ¨m k Ó tõ ng µy niªm yÕ t c. Ýt nh t50% s è c æ phiÕu do m ×nh s ë h ÷u trong 3 n ¨m k Ó tõ ngµy niªm yÕt d. Ýt nh t30% s è c æ phiÕu do m ×nh s ë h ÷u trong 3 n ¨m k Ó tõ ngµy niªm(Chú giải: Không có đáp án nào đúng, theo nghị định Số: 14/2007/NĐ-CP thìcổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc TổngGiám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng củacông ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thờigian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cánhân trên đại diện nắm giữ)C©u 48: ViÖc ph©n phèi cæ phiÕu niªm yÕt ph¶i: a. Theo gi¸ b¸n ®îc x¸c ® Þ nh trong b¶n c¸o b¹ ch ®· ®¨ n g ký víi ñ y ban Chøng kho¸ n Nhµ níc b. Theo gi¸ tháa thuËn víi nhµ ®Çu t. c. Theo gi¸ thÞ trêng qua ® u gi¸. d. Theo gi¸ u ®·i do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh.C©u 49: ThÞ trêng tµi chÝnh lµ n¬i huy ®éng vèn: a. Ng¾n h¹n. b. Trung h¹n. c. Dµi h¹n d. Ng ¾ n h¹ n, trung h¹ n vµ dµi h¹ nC©u 50: Nhµ ®Çu t ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n niªm yÕt t¹i: a. ñy ban Chøng kho¸n b. Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 12
 • 13. c. C« g ty chøng kho¸ . n nC©u 51: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bánÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®îc hÕt, gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a. c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn.C©u 52: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ tr êngchøng kho¸n thø cÊp. a) ThÞ trêng thø cÊp lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n kÐm phÈm chÊt b) ThÞ tr êng thø cÊpt¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c cæ phiÕu ®ang l u hµnh. c) ThÞ tr êng thø cÊpt¹o cho ngêi së h÷u chøng kho¸n c¬ héi ®Ó rót vèn ®Çu t cña hä. d) ThÞ tr êng thø cÊpt¹o cho mäi ngêi ®Çu t c¬ héi c¬ cÊul¹i danh môc ®Çu t cña m×nh.C©u 53: Cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu u ®·i cæ tøc ë ViÖt Namcã quyÒn: I. NhËn cæ tøc víi møc u ®·i. II.Thamdù vµ biÓu quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. III. Khi c«ng ty gi¶i thÓ, ®îc nhËn l¹i mét phÇn tµi s¶n t ¬ng øng víi sè cæ phÇn gãp vµo c«ng ty. IV. §îc nhËn cæ tøc u ®·i nh l·i suÊt tr¸i phiÕu kÓ c¶ khi c«ng ty lµm ¨n thua lç. a. I b. I vµ II c. I vµ III d. Chi IV e. I. III. IV f. TÊt c¶C©u 54: C«ng ty XYZ cã 10.000 cæ phiÕu ®ang l u hµnh vµ tuyªn bè tr¶cæ tøc b»ng cæ phiÕu víi møc 30%. Kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phiÕuXYZ. Sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu, tû lÖ së h÷u cæ phÇn cña «ngta trong c«ng ty XYZ lµ bao nhiªu? a. 1% Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 13
 • 14. b. 1.3% c. 1.5% d. 1.1%C©u 55: ViÖc ®¨ng ký l u ký chøng kho¸n t¹i TTGDCK®îc thùc hiÖn bëi: a) Ngêi së h÷u chøng kho¸n b) Tæ chøc ph¸t hµnh c) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d) Thµnh viªn l u kýC©u 56: C«ng ty SAM ®îc phÐpph¸t hµnh 7.000.000 cæ phiÕu theo §iÒulÖ c«ng ty. C«ng ty ph¸t hµnh ®îc 6.000.000 cæ phiÕu, trong ®ã cã1.000.000 cæ phiÕu ng©n quü. VËy C«ng ty SAM cã bao nhiªu cæ phiÕu®ang l u hµnh? a. 7.000.000 cæ phiÕu b. 6.000.000 cæ phiÕu c. 5.000.000 cæ phiÕu d. 4.000.000 cæ phiÕu e. 3.000.000 cæ phiÕuC©u 57: §Ó giao dÞch chng kho¸n niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøngkho¸n cÇn ph¶i cã c¸c bíc: I. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thùc hÖn ghÐplÖnh vµ th«ng b¸okÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty chøng kho¸n. II. Nhµ ®Çu t më tµi kho¶n, ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n. III. C«ng ty chøng kho¸n nhËp lÖnh vµo hÖ thèng giao dÞch cñaTrung t©m. IV. Nhµ ®Çu t nhËn ®îc chøng kho¸n (nÕu lµ ngêi mua) hoÆc tiÒn(nÕu lµ ngêi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i C«ng ty chøng kho¸n sau 3ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t . Anh (chÞ) h·y chØ ra tr×nh tù c¸c bíc giao dÞch chøng kho¸n theo c¸cph¬ng ¸n sau: a. I, II, III, IV, V b. I, III, V, II, IV c. II, I, V, IV, III d. II, III, I, V, IV e. Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo ®óng.C©u 58: Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr íc ®ã lµ 30,5 nhsau: Mua Gi¸ B¸n Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 14
 • 15. 1 .1 00 (H ) 30,9 200 (B) 500 (A) 30,8 - 300 (C ) 30,6 500 (I) - 30,5 1 000 (E ) 600 (D ) 30,4 700 (F ) 500 (G ) 30,3 - ATO 500 (J) H ·y x ¸c ®Þnh gi¸ vµ kh èi lîng giao d Þch:Gi¶i:CÇu Mua Gi¸ Khíp B¸n Cung1100 1.100 (H) 30,9 1100 200 (B) 29001600 500 (A) 30,8 1600 - 27001900 300 (C) 30,6 1900 500 (I) 27001900 - 30,5 1900 1000 (E) 22002500 600 (D) 30,4 1200 700 (F) 12003000 500 (G) 30,3 500 - 500 ATO 500 (J) 500Khíp gi¸ 30,5 lµ gi¸ cã khèi lîng giao dÞ ch l¬n nhÊt, 1900, vµ trïng víigi¸ tham chiÕu.C©u 59: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tríclµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é dao ®éng gi¸ lµ 2%.C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: a. 9998, 10998, 10608 b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300 c. 9900, 10000, 10100, 10500, 10600 d. 10000, 10100, 10200, 10300, 10400 c. Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng.C©u 60: PhiÕn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam,VN.Index lµ 237,78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiÕn ®ãng cña tuÇn n-1,tøc lµ møc t¨ng t¬ng ®¬ng víi: a. 1,12% b. 1,11% c. 1% d. 1,2% Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 15
 • 16. C©u 61: §èi víi c ¸c doanh nghiÖp nh µ níc c æ ph Çn h ãa vµ niªm yÕ t ngaytrªn th Þ tr êng ch øng kho ¸n, ®iÒu kiÖn niªm yÕ t c æ phiÕu n µo sau ®©y s Ï®îc gi¶m nhÑ : a) Vèn ®iÒu lÖ b) Thêi gian ho ¹ t ®é ng cã l· i c) Th êi gian cam k Õt n ¾m gi÷ c æ phiÕu c ña th µnh viªn H éi ®ång qu ¶n trÞ , Ban G i¸m ®èc, Ban kiÓm so ¸t. d ) T û lÖ n ¾m gi÷ c ña c ¸c c æ ®«ng ngo µi tæ ch øc ph ¸t h µnhC ©u 62: Tr¶ c æ tøc b »ng c æ phiÕu, s Ï lµm : a. L µm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ c ña c æ ®«ng trong c «ng ty. b. Kh« ng lµ m tha y ®æ i tû lÖ quyÒ n lîi c Òa cæ ® ng « c. L µm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ c ña c æ ®«ng trong c «ng ty d . Kh «ng c ã c ©u n µo ®óng.C ©u 63: N ªu kh ¸i niÖm G i¸ trÞ tµi s ¶n rßng c ña qu ü (N AV) vµ c ¸ch x ¸c®Þnh G i¸ trÞ tµi s ¶n rßng c ña ch øng ch Ø ®Çu t c ña qu ü (N AVCPCC§1). Gi¶ sö mét quü cã c¸c kho¶n môc nh sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång 1. TiÒn mÆt vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh t¬ng ®¬ng tiÒn mÆt: 1.500.000.000 2. C¸c cæ phiÕu n¾m gi÷ vµ thÞ gi¸:Tª n cæ phiÕu Sè lîng ThÞ gi¸REE 200.000 29.000AGF 100.000 39.500SGH 50.000 16.000HAP 20.000 42.000GMD 80.000 51.000BBC 180.000 22.500 3. Tæng nî: 3.020.000.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ tµi s¶n rßngcña mçi cæ phÇn cña quü nÕu tæng sè cæ phÇn hiÖn ®ang l u hµnh cñaquü lµ 1 triÖu cæ phÇn.Giải:NAV = (Tiền mặt + Giá trị chứng khoán – Tổng nợ )/Tổng số ccqlưu hành = 18.000 đ/ccqC©u 64: Chøc n¨ng thÞ trêng chøng kho¸n thø c p cña Trung t©m giao dÞchchøng kho¸n ®îc thÓ hiÖn, bëi: a. § u gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn hãa; Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 16
 • 17. b. § u th Çu tr¸ i phiÕu Ch Ýnh ph ñ vµ c ¸c tµi s ¶n ch Ýnh; c. G iao d Þ c h c hø ng kho¸ n ni ª m yÕ t/®¨ ng k ý giao d Þ c h.C ©u 65: M «i giíi ch øng kho ¸n lµ m ét nghiÖp vô kinh doanh ch øng kho ¸n,trong ®ã m ét c «ng ty ch øng kho ¸n ®¹i d iÖn cho kh ¸ch h µng ti Õn h µnh giaod Þch ch øng kho ¸n th «ng qua: a) C ¬ ch Õ giao d Þch t¹i S ë giao d Þch ch øng kho ¸n ho Æc th Þ tr êng O TC , trong ®ã S ë giao d Þch C K / Th Þ tr êng O TC c ïng chia s Î tr¸ch nhiÖm vÒ k Õt qu ¶ kinh tÕ c ña giao d Þch ®ã víi kh ¸ch h µng. b) C ¬ c hÕ giao d Þ c h t ¹ i S ë giao d Þ c h trong ®ã kh¸ ch hµng c h Þ u tr¸ ch nhiÖ m vÒ kÕ t qu¶ kinh tÕ c Òa giao d Þ c h ®ã . c) C ¬ ch Õ giao d Þch t¹i th Þ tr êng O TC trong ®ã kh ¸ch h µng ch Þu tr¸ch nhiÖm vÒ k Õt qu ¶ kinh tÕ c ña giao d Þch ®ã; d ) b vµ c(Chó gi¶i : Theo quy định của Luật Chứng khoán, ngoài Sở giao dịch chứngkhoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nàođược phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.)C©u 66: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö b¹n lµ ngêi®Çu t b¸n cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n tËp trung vµ ®· ®îc b¸o lµb¸n thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy 16 th¸ng 7 (thø 6). Thêigian thanhto¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ T+3. Thêi gian tiÒn ®îc chuyÓn vµo tµikho¶n cña b¹n lµ: a) Chñ nhËt 18/7 b) Thø hai 19/7 c) Thø ba 20/7 d) Thø t 21/7 c) C¸c ph¬ng ¸n trªn ®Òu sai.C©u 67: ViÖc qu¶n lý chøng kho¸n t¹i HÖ thèng lu ký chøng kho¸n tËptrung cã thÓ ®îc thùc hiÖn a) Th«ng qua HÖ thèng tµi kho¶n lu ký chøng kho¸n t¹i Trung t©m lu ký chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n ghi sæ. b) Lu gi÷ ®Æc biÖt - lu gi÷ chøng chØ chøng kho¸n trong kho Trung t©m lu ký chøng kho¸n ®øng tªn ngêi göi: c) Do tæ chøc ph¸t hµnh qu¶n lý d) a vµ b Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 17
 • 18. C©u 68: Khi l u gi÷ chøng kho¸n tËp trung t¹i mét Trung t©m l u ký chøngkho¸n, ngêi ®Çu t ®îc quyÒn: a) Rót chøng kho¸n ra b»ng chøng chØ; b) ChuyÓn kho¶n chøng kho¸n th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n më t¹i Trung t©m l u ký: c) a vµ bC©u 69: Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¸t hµnh chøng kho¸n rac«ng chóng lµ: a. Ph¸t hµnh qua tæ chøc trung gian; b. Ph¸t hµnh ®Ó niªmyÕt; c. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh; d. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t .Ph¬ng ¸n: I: a, b vµ c II: a vµ c; III: a, b vµ d; IV: b vµ d(Chú giải: Không có đáp án nào chính xác, theo Luật chứng khoán, chào bánchứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong cácphương thức sau đây: a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cảInternet;b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, khôngkể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;c) Chào bán cho một số lượng nhàđầu tư không xác định.)C©u 70: Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖnph¸p luËt chøng kiÕn kho¸n vµ thÞ tr êng chøng kho¸n lµ: a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi ®Çu t . b) Gãp phÇn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thÞ tr êng chøng kho¸n c«ng b»ng, c«ng khai, hiÖu qu¶. c) Gi¶mthiÓu rñi ro hÖ thèng d) §Ó ngêi ®Çu t ngµy cµng cã l·i. e) a), b) vµ c) f) C¶ a), b), c) vµ d)C©u 71: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: I. Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. II. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n vÒ nghÜa vô nî III. Cæ ®ong cã quyÒn tù do chuyÓn nhîng tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phÇn cña m×nh. IV. Kh«ng h¹n chÕ sè l îng cæ ®«ng tèi ®a Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 18
 • 19. a. I vµ II b. I, II vµ III c. I, II vµ IV d. I, III vµ IV e. TÊt c¶ ®Òu sai(Chú giải: Theo luật doanh nghiệp, công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a)Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông cóthể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượngtối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản kháccủa doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông cóquyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quyđịnh tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.)C©u 72: LÖnh thÞ tr êng lµ lÖnh: a) Mua, b¸n theo gi¸ thÞ tr êng b) Lu gi÷ ë sæ bÖnh ®Õn khi mua b¸n ®îc míi th«i c) LÖnh ®Æt mua, b¸n chøng kho¸n ë mét gi¸ nhÊt ®Þnh ®Ó thÞ tr - êng chÊp nhËn. d) Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo trª n ® ó n g.(Chú giải: Lệnh thị trường (viết tắt là MP) là lệnh mua tại mức giá bán thấpnhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.)C©u 73 : Lo¹i h×nh niªm yÕt nµo sau ®©y mang tÝnh chÊt th©u tãm, s¸pnhËp c«ng ty: a. NiªmyÕt lÇn ®Çu; b. NiªmyÕt l¹i; c. NiªmyÕt bæ sung; d. Niª m yÕt cöasau; c. NiªmyÕt t¸ch, gép cæ phiÕu.C©u 74: ThÞ tr êng tµi chÝnh bao gåm: a) Th Þ tr êng tiÒn tÖ vµ th Þ tr êng vèn b) ThÞ tr êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr êng vèn c) ThÞ tr êng chøng kho¸n vµ thÞ tr êng tiÒn tÖ d) ThÞ tr êng thuª mua vµ thÞ tr êng b¶o hiÓmC©u 75: ThÞ tr êng chøng kho¸n bao gåm a) ThÞ tr êng vèn vµ thÞ tr êng thuª mua Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 19
 • 20. b) Th Þ tr êng cæ phiÕu vµ th Þ tr êng tr¸i phiÕu c) ThÞ tr êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr êng cho vay ng¾n h¹n d) TÊt c¶ c¸c c©u trªn(chú giải: Không có đáp án nào chính xác, nếu buộc phải lựa chọn thì đáp ánb là hợp lý nhất)C©u 76: C¨n cø vµ sù lu©n chuyÓn cña c¸c nguån vèn, TTCKchia lµm a) ThÞ tr êng nî vµ thÞ tr êng tr¸i phiÕu b) ThÞ tr êng tËp trung vµ thÞ tr êng OTC c) Th Þ tr êng s¬ cÊp vµ th Þ tr êng thø cÊp d) C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óngC©u 77: C¨n cø vµo ph¬ng thøc ho¹t ®éng, TTCKbao gåm: a) ThÞ tr êng thø 3 vµ thÞ tr êng OTC b) Th Þ tr êng tËp trung vµ th Þ tr êng phi tËp trung c) C¶ a & b ®Òu ®óng d) C¶ a & b ®Òu sai.C©u 78: 1 c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh gép cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏlµm a) Kh«ng thay ®æi g× b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi ¶ m sè lîng cæ phÇn c) Gi¶mmÖnhgi¸ vµ t¨ng sè l îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnhgi¸ t ¬ng ®¬ng víi chØ sè gép.C©u 79: 1 C«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏlµm a) T¨ng mÖnhgi¸ t ¬ng ®¬ng víi chØ sè t¸ch b) Kh«ng thay ®æi g× c) Gi¶ m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè lîng cæ phÇn d) T¨ng mÖnhgi¸ vµ gi¶m sè l îng cæ phÇnC©u 80: Ai trong sè nh÷ng ngêi sau ®©y lµ chñ së h÷u c«ng ty I. Nh÷ng ngêi n¾mgi÷ tr¸i phiÕu II. Nh÷ng cæ ®«ng cã giÊyb¶o ®¶m quyÒn mua cæ phiÕu míi III. C¸c cæ ®«ng n¾mgi÷ cæ phiÕu thêng IV. C¸c cæ ®«ng n¾mgi÷ cæ phiÕu u ®·i a) I & II b) II & III c) ChØ cã I Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 20
 • 21. d) II, III &IVC©u 81: ThÞ tr êng mua b¸n lÇn ®Çu c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ a) ThÞ tr êng tiÒn tÖ b) Th Þ tr êng s¬ cÊp c) ThÞ tr êng thø cÊp d) ThÞ tr êng chÝnh thøcC©u 82: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®îc phÐp ph¸t hµnh kÌm theo tr¸iphiÕu hoÆc cæ phiÕu u ®·i, cho phÐpngêi n¾m gi÷ nã ®îc quyÒn mua 1khèil îng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo 1 gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh tr íc trong 1thêi kú nhÊt ®Þnh. a) Cæ phiÕu u ®·i b) Tr¸i phiÕu c) Chøng quyÒn d) QuyÒn mua cæ phÇn(Chú giải:- Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèmtheo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữuquyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.- Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hànhtrái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán đượcquyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xácđịnh trước trong thời kỳ nhất định.)C©u 83: Ph¬ng thøc ph¸t hµnh qua ®Êugi¸ lµ a) NhËn b¸n chøng kho¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh trªn c¬ së tháa thuËn vÒ gi¸. b) Tæ chøc ph¸t hµnh trùc tiÕp b¸n cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu c) NhËn b¸n l¹i chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh d) Chµo b¸n chøng kho¸n dùa trª n c¬ së c¹nh tranh h × n h thµnh gi¸ vµ khèi lîng tr ó n g thÇuC©u 84: Quy tr×nh giao dÞch chøng kho¸n lµ nh sau: I. Kh¸ch hµng ®Æt lÖnh. II. C«ng ty chøng kho¸n nhËn vµ kiÓm tra lÖnh III. LÖnh ®¨ng ký t¹i quÇy giao dÞch hoÆc m¸y chñ IV. LÖnh ®îc chuyÓn ®Õn trung t©m giao dÞch Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 21
 • 22. a) I, II, III & IV b) I, II, IV& III c) I, III, II & IV d) I, III, IV & IIC©u 85: SGDCKlµ I. ThÞ tr êng giao dÞch tËp trung II. Giao dÞch CK niªm yÕt III. ThÞ tr êng th¬ng l îng a) I & II b) I, II & III c) II & III d) TÊt c¶ ®Òu ®óngC©u 86: Nh÷ng diÒu nµy sau ®©y ®óng víi ph¹mtrï thÞ tr êng thø cÊp I. ThÞ tr êng giao dÞch chøng kho¸n mua ®i b¸n l¹i II. T¹o tÝnh thanh kho¶n cho vèn ®Çu t III. T¹o ra ngêi ®Çu c¬ IV. T¹o ra vèn cho tæ chøc ph¸t hµnh a) I & II b) I, II & III c) I, III & IV d) TÊt c¶C©u 87: Quü ®Çu t theo nghÞ ®Þnh 144 lµ I. H×nh thµnh tõ vèn gãp cña ngêi ®Çu t II. §îc c«ng ty qu¶n lý quü qu¶n lý III. Dµnh tèi thiÓu 60%gi¸ trÞ tµi s¶n ®Ó ®Çu t vµo chøng kho¸n IV. ChØ ®îc ®Çu t vµo chøng kh¸n. a) I, II & IV b) I, II & III c) II, III & IV d) TÊt c¶ ®Òu saiC©u 88: Trªn TTCK, hµnh vi cã tiªu cùc lµ: a) Giao dÞch cña nhµ ®Çu t lín b) Mua b¸n cæ phiÕu cña cæ ®«ng vµ l·nh ®¹o c¸c c«ng ty niªm yÕt c) Mua b¸n néi gi¸n d) Mua b¸n l¹i chÝnh cæ phiÕu cña c«ng ty niªmyÕt. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 22
 • 23. C©u 89: Sù t¸ch biÖt gi÷a phßng m«i giíi vµ phßng tù doanh cña c«ng tychøng kho¸n sÏ lµm cho: a) T¨ng chi phÝ giao dÞch b) T¨ng chi phÝ nghiªn cøu c) G©y khã kh¨n cho c«ng ty trong c«ng viÖc d) Kh¸ch hµng y ª n t© m vµ tin tëng vµo c«ng tyC©u 90: Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi ra c«ng chóng ®Ó niªm yÕt ph¶i theoc¸c quy ®Þnh díi ®©y, ngo¹i trõ: a) LÇn ph¸t hµnh thªm c¸ch lÇn ph¸t hµnh tr íc Ýt nhÊt 1n¨m b) Cã kÕ ho¹ch vµ ®¨ng ký tr íc víi UBCK3 th¸ng c) Gi¸ trÞ cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm kh«ng lín h¬n tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu ®ang l u hµnh d) TÊt c¶C©u 91: §¹i diÖn giao dÞch t¹i TTGDCK a) Lµ ngêi ® îc thµnh viªn c ña TTGDCK cölµm ® ¹ i diÖn b) Lµ c«ng ty chøng kho¸n ®îc UBCKcÊpgiÊyphÐpho¹t ®éng c) Lµ c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn cña TTGDCKC©u 92: TTGDCKt¹m ngõng giao dÞch cña 1lo¹i chøng kho¸n khi a) Khi chøng kho¸n kh«ng cßn thuéc diÖn bÞ kiÓm so¸t b) Khi chøng khoÝan b Þ r ¬ i vµo t × n h tr¹ng b Þ kiÓm so¸t c) T¸ch, gép cæ phiÕu cña c«ng ty niªmyÕt. d) TÊt c¶ ®Òu ®óng.C©u 93: Theo quy ®Þnh t¹i th«ng t 01/UBCK, b¶o l·nh ph¸t hµnh ë ViÖtNam®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc: a) Cè g¾ng cao nhÊt b) Tèi thiÓu - tèi ®a c) Cam kÕt ch¾c ch¾n d) TÊt c¶ hoÆc kh«ng(Chú giải: Ở Việt Nam, theo qui định tại Thông tư 01/1998/TT-UBCK ngày13/10/1998 của UBCK Nhà nước hướng dẫn Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng thì bảo lãnh phát hànhđược thực hiện theo một trong hai phương thức sau:- Mua toàn bộ số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành để bán lại. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 23
 • 24. Đây chính là phương thức cam kết chắc chắn vì tổ chức bảo lãnh phát hành camkết mua toàn bộ lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu của đợt phát hành.- Mua số cổ phiếu hoặc trái phiếu còn lại của đợt phát hành chưa được phân phốihết Đây thực chất cũng là một dạng của phương thức cam kết chắc chắn, nhưng tổchức bảo lãnh phát hành cam kết mua phần chứng khoán còn lại của đợt phát hànhchưa được phân phối hết)C©u 94: B¶n c¸o b¹ch tãm t¾t lµ tµi liÖu mµ tæ chøc ph¸t hµnh a) Cung cÊp cho c¸c nhµ ®Çu t b) Cung cÊpcho nh©n viªn cña tæ chøc ph¸t hµnh c) Nép cho UBCKNNtrong hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh CK d) Dïng ®Ó th¨m dß thÞ tr êng trong thêi gian chê UBCKNNxemxÐt hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh.C©u 95: Chøc n¨ng chÝnh cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ a) T vÊn b) Bao tiªu chøng kho¸n c) §Þnh gi¸ CK ph¸t hµnh d) ChuÈn bÞ hå s¬ xin phÐpph¸t hµnhC©u 96: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ tr êngthø cÊp a) Lµ n ¬i chµo b¸n c¸c CK míi ph¸t hµnh b) T¹o tÝnh thanh kho¶n cho CK c) T¹o cho ngêi së h÷u CK c¬ héi rót vèn d) Cho phÐpc¸c nhµ ®Çu t s¾p xÕp l¹i danh môc ®Çu tC©u 97: ý nghÜa cña viÖc ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh rac«ng chóng lµ a) Ph©n biÖt quy m« huy ®éng vèn b) Ph©n biÖt ® è i t îng vµ ph¹ m vi cÇn qu ¶ n lý c) Ph©n biÖt lo¹i CK ®îc ph¸t hµnh d) Ph©n biÖt h×nh thøc b¸n bu«n hay b¸n lÎC©u 98: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý DN ®îc ph¸t hµnh CK ra c«ngchóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt a) Cã ban Gi¸m®èc ®iÒu hµnh tèt b) Cã s¶n phÈmnæi tiÕng c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 24
 • 25. d) Quy m«vèn vµ kÕt qu ¶ ho¹t ® é ng tr íc kh i ph¸t hµnhC©u 99: HiÖn nay ë ViÖt Nam trong quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh CK ra c«ngchóng th× t ỷ lÖ CK ph¸t hµnh ra bªn ngoµi tèi thiÓu ph¶i ®¹t a) 30% b) 20% c) 25% d) 15%C©u 100 : Nh÷ng CK nµo ®îc phÐpniªm yÕt t¹i TTGD a) Tr¸i phiÕu chÝnh ph ñ b) Cæ phiÕu cña c¸c DNthùc hiÖn cæ phÇn hãa c) CK cña c¸c DN ®· ®îc UBCKNN cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh ra c«ng chóng d) C¶ a & c(Chú giải: Đề bài không rõ ràng)C©u 101: Mét c«ng ty cã cæ phiÕu u ®·i kh«ng tÝch lòy ®ang l u hµnh ®îctr¶ cæ tøc hµng n¨m lµ 7USD.N¨mtr íc do ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng cã l·i,c«ng ty kh«ng tr¶ cæ tøc. N¨m nay nÕu c«ng ty tuyªn bè tr¶ cæ tøc, c殫ng u ®·i n¾mgi÷ cæ phiÕu sÏ ®îc nhËn bao nhiªu. a) 7 USD b) 10 USD c) 14 USD d) TÊt c¶ ®Òu saiC©u 102: NghÜa vô nµo sau ®©y kh«ng thuéc nghÜa vô cña thµnh viªngiao dÞch a) Nép BCTC 6 th¸ng b) §ãng gãp lËp quü hç trî thanh to¸n c) Nép phÝ thµnh viªn, phÝ giao dÞch, phÝ sö dông hÖ thèng giao dÞch d) TÊt c¶ ®Òu ®óng(Chú giải: Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính nămđược kiểm toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bốthông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm.)C©u 103: Ngêi cã giÊyphÐpkinh doanh hµnh nghÒ CK ®îc phÐp Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 25
 • 26. a) Cïng lµm viÖc hoÆc gãp vèn vµo 2 hay nhiÒu c«ng ty CK b) Lµm G§ 1tæ chøc niªmyÕt c) Tha m gia kinh doanh ho ¹t ® é n g CK d) Cho m giÊyphÐphµnh nghÒ înC©u 104: C¸c nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt quan t©m ®Õn chØ tiªu nµotrong sè c¸c chØ tiªu sau ®©y a) Sè l îng CK giao dÞch b) Tû lÖ nî tr ª n vèn cæ phÇn c) Xu híng gi¸ d) Gi¸ më cöa, ®ãng cöaC©u 105: Theo quy ®Þnh cña VN, c«ng ty CK lµ lo¹i h×nh DN I. DNNN II. C«ng ty liªn doanh III. C«ng ty TNHH IV. C«ng ty CP V. C«ng ty hîp danh a) ChØ cã I & II b) ChØ cã II & III c) II, II & IV d) TÊt c¶(chú giải: Không có đáp án chính xác, theo quy định của luật chứng khoán,công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi làcông ty quản lý quỹ) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữuhạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.)C©u 106: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt, c«ng ty CK lµ I. C«ng ty chuyªn doanh II. C«ng ty ®a n¨ng III. C«ng ty ®a n¨ng toµn phÇn IV. C«ng ty ®a n¨ng mét phÇn a) ChØ sè I b) II & III c) I & IV d) TÊt c¶C©u 107: Trong khi thùc hiÖn tù doanh, c«ng ty CK ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªnt¾c sau: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 26
 • 27. I. T¸ch b¹ch tµi kho¶n gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng II. B×nh æn thÞ tr êng III. Tu©n thñ vÒ giíi h¹n ®Çu t , lÜnh vùc ®Çu t a) I & II b) II & III c) I, II, III d) TÊt c¶ ®Òu saiC©u 108: Chøc n¨ng cña hÖ thèng ®¨ng ký, l u ký, thanh to¸n bï trõ CK I. Qu¶n lý c¸c CK l u lý cña kh¸ch hµng II. Ghi nhËn quyÒn së h÷u III. CungcÊpc¸c th«ng tin vÒ CK bÞ gi¶ m¹o, mÊtc¾p IV. Ph©n phèi l·i, tr¶ vèn gèc vµ cæ tøc b»ng tiÒn cho ngêi së h÷u CK a) I, II b) I, II, III c) II, III, IV d) TÊt c¶C©u 109: Quy tr×nh ®¨ng ký lµm thµnh viªn l u ý cña TTGDCK I. Nép hå s¬ ®¨ng ký II. KiÓm tra hå s¬ III. §ãng quü hç trî thanh to¸n vµ phÝ thµnh viªn IV. QuyÕt ®Þnh chÊpnhËn a) I, II, III, IV b) II, III, IV, I c) III, II, I, IV d) IV, III, II, IC©u 110: Më tµi kho¶n l u ký CK I. Tµi kho¶n CK giao dÞch II. Tµi kho¶n CK cÇm cè III. Tµi kho¶n CK chê niªmyÕt, chê rót IV. Tµi kho¶n thanh to¸n bï trõ a) I, II b) I, II, III c) I, III, IV d) TÊt c¶C©u 111 : Tiªu chuÈn b¶n chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp bao gåm I. Cã tr×nh ®é n¨ng lùc Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 27
 • 28. II. L µm viÖc c ã ti ªu chu Èn tay ngh Ò III. C ã ®¹o ®øc tè t IV. C ã niÒm tù h µo. a) I, II b) II, III c) I, II, III d) TÊ t c ¶C ©u 112: Ch øc n ¨ng c ña ch Ø s è th Þ tr êng ch øng kho ¸n lµ I. Phong vò biÓu ph ¶n ¸nh n Òn kinh tÕ II. L µ c ¬ s ë ®Ó ®¸nh gi¸ ho ¹t ®éng c ña tõng doanh nghiÖp III. L µ c ¬ s ë ®Ó nh µ ®Çu t t¹o lËp d anh m ôc ®Çu t c ã hiÖu qu ¶ a) I b) II c) I, III d) I, II, IIIC©u 113: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¶n khèng chøng kho¸n a) Ng¨n chÆn sù thua lç b) Hëng lîi tõ sù sôt gi¸ CK c) Hëng lîi tõ sù t¨ng gi¸ CK d) H¹n chÕ rñi roC©u 114: C«ng ty Cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a) Cæ phiÕu phæ th«n g b) Cæ phiÕu u ®·i c) Tr¸i phiÕu c«ng ty d) T t c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªnC©u 115: §èi víi c«ng chóng ®Çu t, tµi liÖu nµo quan träng nh t trong hås¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: a) B¶n sao gi y phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b) Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn H§QT vµ BG§ c) §¬n xin phÐp ph¸t hµnh d) B¶n c¸o b¹ chC©u 116 : NÕu 1 tr¸i phiÕu ®îc b¸n ra th p h¬n mÖnh gia th×: a) L·i su t hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i su t danh nghÜa cña tr¸i phiÕu Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 28
 • 29. b) L·i suÊt hiÖ hµnh cñ a tr¸ phiÕu > l·i suÊt danh nghÜ cñ a tr¸ n i a i phiÕu c) L·i suÊthiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊtdanh nghÜa cña tr¸i phiÕu d) Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh.C©u 117: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cãthêi h¹n 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. Nh vËy, NPH ph¶i ®Þnhmøc l·i suÊt cho 2 tr¸i phiÕu nh thÕ nµo? a) L·i suÊt tr¸i phiÕu X > l·i suÊt tr¸i phiÕu Y b) L·i suÊt tr¸i phiÕu X = l·i suÊt tr¸i phiÕu Y c) L·i suÊt tr¸i phiÕu X < l·i suÊt tr¸i phiÕu Y d) Cßn t ï y trêng hîp cô thÓC©u 118: DNNN thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu ra c«ng chóngb¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êugi¸ qua TTGDCKnÕu khèi l îng cæ phÇn b¸n rac«ng chóng cã gi¸ trÞ: a) 10 tû ® ång trë nªn b) Tõ 1®Õn 10 tû ®ång c) 5 tû ®ång trë nªn d) Tïy DNcã muèn thùc hiÖn ®Êugi¸ qua trung t©m hay kh«ngC©u 119: Khi thùc hiÖn b¸n CP cña DNNN, cæ ®«ng chiÕn l îc ®îc phÐpmua a) Tèi ®a 20%tæng sè CP b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n b) Tèi ®a 25%tæng sè CP b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n c) Tèi ®a 25%tæng sè CP b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n d) Tèi ®a 20%tæng sè CP b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25%so víi gi¸ ®Êub×nh qu©n(Chú giải: Không đáp án nào đúng, nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phầntheo giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân)C©u 120: Nhµ ®Çu t ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n t¹i: a) UBCK b) TTGDCK c) C«ngty chøng kho¸n d) TÊt c¶ c¸c n¬i trªn Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 29
 • 30. C©u 121: Khi l·i suÊt thÞ tr êng t¨ng hoÆc gi¶m, gi¸ cña c¸c lo¹i CK nµo sau®©y sÏ biÕn ®éng m¹nhnhÊt. a) Tr¸i phiÕu trung h¹n b) Tr¸i phiÕu dµi h¹n c) Cæ phiÕu d) Cæ phiÕu u ®·iC©u 122: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t níc ngoµi ®èi víi cæ phiÕucña mét tæ chøc niªm yÕt trªn thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖt Namlµ: a) 25% b) 27% c) 35% d) 49%C©u 121: Trong tr êng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÓ doanh nghiÖp, c¸c cæ ®«ng sÏ: a) Lµ chñ nî chung b) MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t c) §îc u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· gãp tr íc d) Lµ ngêi cuèi c ï n g ® îc thanh to¸nC©u 122 : ThÞ tr êng tµi chÝnh lµ n¬i huy ®éng vèn: a) Ng¾n h¹n b) Trung h¹n c) Dµi h¹n d) C¶ 3 yÕu tè tr ª nC©u 123: Së giao dÞch chøng kho¸n lµ: a) ThÞ tr êng giao dÞch CK tËp trung b) ThÞ tr êng giao dÞch CK phi tËp trung c) 1trong c¸c ho¹t ®éng cña TTCKthø cÊp d) C¶ a & cC©u 124 : CK x¸c ®Þnh ngêi së h÷u nã cã: a) QuyÒn së h÷u ®èi víi 1c«ng ty b) QuyÒn chñ nî ®èi víi 1c«ng ty c) QuyÒn chñ nî ®èi víi chÝnh phñ hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng d) TÊt c¶ c¸c quyÒn trª n(Chú giải : Đề bài không rõ ràng, nếu buộc phải trả lời thì đáp án d là hợp lýnhất) Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 30
 • 31. C©u 125 : Cæ phiÕu và tr¸i phiÕu cã cïng ®Æc tr ng lµ: a) Cã l·i suÊt cè ®Þnh b) Cã thu nhËp theo ho¹t ®éng cña c«ng ty c) §îc quyÒn bÇu cö t¹i H§C§ d) Kh«ng cã c©u nµo ® ó n gC©u 126: ChÝnh phñ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nh»mc¸c môc ®Ých ngo¹i trõ: a) Bï ®¾p th©m hôt ng©n s¸ch b) Tµi trî c¸c c«ng tr×nh c«ng céng c) Gióp ® ì c¸c c«ng ty d) §iÒu tiÕt tiÒn tÖC©u 127: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý DN ®îc ph¸t hµnh CK ra c«ngchóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt. a) Cã ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tèt b) Cã s¶n phÈmnæi tiÕng c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m«vèn vµ kÕt qu ¶ ho¹t ® é ng tr íc khi ph¸t hµnhC©u 128: Khi l·i suÊt thÞ tr êng t¨ng lªn gi¸ tr¸i phiÕu sÏ: a) T¨ng b) Gi¶ m c) Kh«ng thay ®æiC©u 129: Mét nhµ ®Çu t muèn thu ®îc lîi vèn th× khi nµo lµ thêi ®iÓm®Ó mua tr¸i phiÕu: a) Khi l·i suÊt cao vµ dù kiÕn s Ï gi ¶ m xuèng b) Khi l·i suÊt thÊpvµ dù kiÕn sÏ t¨ng lªn c) Khi l·i suÊt æn ®Þnh vµ dù kiÕn kh«ng thay ®æi d) Khi tr¸i phiÕu thÊpvµ l·i suÊt dù kiÕn sÏ t¨ngC©u 130 : Chøc n¨ng chÝnh cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ: a) T vÊn. b) ChuÈn bÞ hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh c) §Þnh gi¸ CK ph¸t hµnh d) Bao tiªu mét phÇn hoÆc toµn bé sè CK ®· ph¸t hµnhC©u 131: Gi¶ sö chØ sè DowJones c«ng nghiÖp ngµy giao dÞch lµ 120%phiÕu vµ tæng gi¸ cña 30 lo¹i CK hîp thµnh lµ 3015. TÝnh hÖ sè chia cñangµy giao dÞch: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 31
 • 32. a) 4 b) 0.1 5 c) 100. 5 d ) 0.25(chú giải: - Hệ số chia: 3015/30 = 100.5 - Hệ số điều chỉnh: từ công thức 3015/(30*x) = 120 ta có x = 0,8375)C ©u 132: G i¶ s ö gi¸ ®ãng c öa ch øng kho ¸n A trong phiªn giao d Þch tr íc lµ9800®. §¬n vÞ yÕ t gi¸ 1 00®, biªn ®é d ao ®éng gi¸ lµ 5% c ¸c m øc gi¸ m µnh µ ®Çu t CK c ã th Ó ®Æ t lÖnh trong phiªn giao d Þch tíi lµ: a) 931 0, 981 0, 1 0000, 1 0290 b) 9300, 9700, 9800, 1 0200 c) 9500, 9700, 9900, 1 0000, 1 0400 d) 9400, 9500, 9600, 9700, 10200C ©u 132: X ¸c ®Þnh gi¸ m ë c öa theo c ¸c lÖnh sau ®©y. BiÕt r»ng gi¸ ®ãngc öa c ña ng µy h «m tr íc lµ 1 0500® Céng Khop CéngSTT B¸n Gi¸ Mua dån b¸n lenh dån mua1 1000 A 1000 1000 1000 M 32002 1200 B 200 10100 1200 100 N 32003 1500 C 300 10200 1500 500 O 31004 1900 D 400 10500 1900 800 P 26005 2000 E 100 10600 1800 Q 18006 3300 F 1300 10700 1800 700 R 18007 4200 G 900 10800 1100 300 S 11008 4200 H 10900 800 200 T 8009 4400 I 200 11100 600 100 U 60010 4400 K 11300 500 500 V 50011 4600 L 200 11400 ZGiải:Giá mở cửa là 10.500 với khối lượng giao dịch là lớn nhất.C©u 133: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo díi ®©y cha ph¶i lµ ®iÒu kiÖntèi thiÓu cña viÖc ph¸t hµnh lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam a) Møc vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VND b) Kinh doanh cã l·i trong n¨m gÇn nh t c) §éi ngò l·nh ® ¹ o cÒa c«n g ty cã n¨n g lùc qu¶n lý tèt d) Tèi thiÓu 20% vèn cæ phÇn ph¸t hµnh ra c«ng chóng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 32
 • 33. C©u 134: C¸c tæ chøc cã thÓ tham gia ho¹t ®éng t¹i trung t©m chøngkho¸n tËp trung lµ: I. C¸c nhµ ®Çu t cã tæ chøc. II. C¸c nhµ ®Çu t c¸ thÓ III. C¸c c«ng ty chøng kho¸n IV. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc UBCKcÊpphª a. ChØ cã I b. ChØ cã II c. ChØ cã III d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng(Chú giải: Theo luật chứng khoán, thành viên giao dịch tại Sở giao dịchchứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là công ty chứng khoán đượcSở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận trởthành thành viên giao dịch. )C©u 135: Khi c«ng ty cã l·i nã sÏ: a. Tr¶ cæ tøc cho cæ phiÕu thêng b. Tr¶ l·i tr¸i phiÕu c. Tr ¶ cæ tøc cho cæ phiÕu u ®·i d. Kh«ng ph¶i tr¶ l·i vµ cæ tøcC©u 136: ViÖc t¸ch cæ phiÕu trong sè ®¹i diÖn ®Ó tÝnh chØ sè chøngkho¸n theo ph¬ng ph¸p DownJoncs sÏ lµm cho hÖ sè chia: a. T¨ng b. Gi¶ m c. Kh«ng ®æiC©u 137: §¹i héi cæ ®«ng sÏ ®iÒu: a. Héi ® å n g qu ¶ n tr Þ vµ Ban kiÓm so¸t b. Héi ®ång qu¶n trÞ, ®Ó Héi ®ång qu¶n trÞ chän gi¸m ®èc vµ ban kiÓmso¸t c. Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t d. C¶ 3 ®Òu saiC©u 138: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n cã cæ tøc t¹i s¬ ®å díi®©y. BiÕt r»ng ngµy kÕt thóc n¨mtµi chÝnh lµ T + 3 27/6 28/6 29/6 30/5 04/7 ------*------------------*--------------*-------------*--------------*------ Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 33
 • 34. (Chú giải: Đề bài không rõ ràng)C©u 139 : Theo luËt ph¸p ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕulµ: a. C«ng ty TNHH b. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa c. C«ng ty CP vµ DN nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa d. C«ng ty CPC©u 140 : ViÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu lµm t¨ng: a. Nî cña c«ng ty b. Tµi s¶n cña c«ng ty c. Vèn cæ phÇn cña c«ng ty d. C¶ b vµ cC©u 141: Mét cæ phiÕu b¸n theo quyÒn mua cæ phiÕu míi víi gi¸ 90.000®/CP nhng hiÖn nay gi¸ trÞ thÞ tr êng lµ 100.000®/CP. Theo ®iÒu lÖ cñac«ng ty cø 04cæ phiÕu cò ®îc mua 1CP míi. VËy gi¸ cña quyÒn lµ: a. 3.000 b. 2.000 c. 20.000 d. 10.000Giải:Giá điều chỉnh = (5*100.000 + 1*90.000)/6= 98.000.Giá của quyền mua là 100,000 – 98000 = 2000 đ.C©u 142: Theo luËt ph¸p ViÖt Nam hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc ®îc phÐpph¸thµnh tr¸i phiÕu lµ: a. Doanh nghiÖp t nh©n b. C«ng ty CP vµ DNnhµ níc c. C«ng ty TNHH, c«ng ty CP vµ DN Nhµ n íc d. C«ng ty Cæ phÇnC©u 143: Theo luËt ph¸p ViÖt Nam hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc ®îc phÐpph¸thµnh tr¸i phiÕu lµ: a. Doanh nghiÖp t nh©n b. C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp Nhµ níc Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 34
 • 35. c. C« ng ty TNHH, C« ng ty C P vµ DN Nhµ níc d . C «ng ty C æ ph ÇnC ©u 144: H iÖn nay ë ViÖ t Nam , trong quy ®Þnh vÒ viÖc ph ¸t h µnh ch øngkho ¸n ra c «ng ch óng th × tû lÖ ch øng kho ¸n ph ¸t h µnh ra b ªn ngo µi tèi th iÓuph ¶i ®¹t lµ: a. 30% b. 20%C ©u 145: M ét c æ phiÕu b ¸n theo quyÒn m ua c æ phiÕu víi gi¸ 90.000® / P Cnhng hiÖn nay gi¸ th Þ tr êng lµ 1 00.000® / P theo ®iÒu lÖ c ña c «ng ty c ø C04 c æ phiÕu c ò ®îc m ua C P m íi. VËy gi¸ quyÒn lµ: a. 3.000 b. 2. 000 c. 20.000 d . 1 0.000C ©u 146: X ¸c ®Þnh c ¸c lÖnh m ua b ¸n kh íp lÖnh víi nhau C éng Khop C éngS TT Mua Gi¸ B ¸n d ån b ¸n le nh d ån m ua1 - A - 1 1 .400 200 M 4.6002 500 B 500 1 1 .300 500 - N 4.4003 500 C - 1 1 .1 00 500 200 O 4.4004 700 D 200 1 0.900 700 - P 4.2005 800 E 1 00 1 0.800 800 900 Q 4.2006 1 ,1 00 F 300 1 0.700 1 1 00 1 .300 R 3.3007 1 ,800 G 700 1 0.600 1 800 1 00 S 2.0008 2,600 H 800 10.500 1900 400 T 1.9009 3,100 I 500 10.200 1500 300 U 1.50010 3,200 K 100 10.100 1200 200 R 1.20011 3,200 L - 10.000 1000 1.000 S 1.000 A mua 0 B mua S 00 D mua S: 200 E mua S: 200 R: 100 G muaR: 100U: 300 T: 300 H mua T: 100 Tæng 1.900C©u 147: X¸c ®Þnh gi¸ më cöa: Céng Khop CéngSTT Mua Gi¸ B¸n dån b¸n lenh dån mua1 1.000 A 1.000 10.000 1000 - M 3.2002 1.200 B 200 10.00 1200 100 N 3.2003 1.500 C 300 10.200 1500 500 O 3.100 Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 35
 • 36. 4 1.900 D 400 10.500 1900 800 P 2.6005 2.000 E 1 00 1 0.600 1 800 700 Q 1 .8006 3.300 F 1 300 1 0.700 1 1 00 300 R 1 .1 007 4.200 G 900 1 0.800 800 1 00 S 8008 4.200 H - 1 0.900 700 200 T 7009 4.400 I 200 1 1 .1 00 500 - U 50010 4.400 K - 1 1 .300 500 500 V 50011 4.600 L 200 1 1 .400 - Z -A b ¸n V: 500 T: 200 S : 1 00 R: 200B b ¸n R: 1 00Q : 1 00C b ¸n Q : 300D b ¸n Q : 300 P: 1 00Nh vËy gi¸ m ë c öa lµ: 10. 500 ®ångC ©u 1 48: L Önh d õng ®Ó b ¸n s Ï ®Æt t¹i m øc gi¸: a. ThÊ p h¬n gi¸ th Þ tr êng b. C ao h ¬n gi¸ th Þ tr êng c. B »ng gi¸ th Þ tr êng d . T ïy vµo quyÕt ®Þnh c ña nh µ ®Çu tC ©u 149 : L Önh d õng ®Ó m ua ®Æ t t¹i gi¸: a. Th ph ¬n gi¸ th Þ tr êng b. C ao h¬n gi¸ th Þ tr êng c. B »ng gi¸ th Þ tr êng d . T ïy thu éc vµo quyÕt ®Þnh c ña nh µ ®Çu tC ©u 150: M ôc ®Ých c ña lÖnh ATC /ATO lµ : a. T ¨ng gi¸ kh íp lÖnh b. T¨ ng khèi lîng giao d Þ c h c. G i¶m gi¸ kh íp lÖnh d . G i¶m kh èi lîng giao d ÞchC ©u 151: L Önh ATO lµ lÖnh ®îc th ùc hiÖn: a. Tríc lÖ nh giíi h ¹ n b. S au lÖnh giíi h ¹nC ©u 152: Vµo ngµy 1 .1 .2005, m ét nh µ ®Çu t m ua 1 00 c æ phiÕu ABC víi gi¸40.000/ P. T û lÖ k ý qu ü lµ 50% . §Õn ng µy 1 .5.2005, gi¸ c æ phiÕu ABC Ct¨ng lªn 47.000® / P. G i¶ s ö nh µ ®Çu t n µy b ¸n to µn b é s è c æ phiÕu ABC C®ang c ã vµ trong th êi gian n µy c «ng ty ABC kh «ng chi tr¶ c æ tøc. VËy tûsu tsinh lêi cho nh µ ®Çu t n µy lµ: a. 40% Đáp án tham khảo: Peter Dinh h ttp ://p e te rd inh.wordpress.com / 36
 • 37. b. 35% c. 17.50% d. 8.75%C©u 153: Theo c¬ chÕ ho¹t ®éng cña quü ®Çu t më th×: I. Nhµ ®Çu t kh«ng ®îc quyÒn b¸n l¹i chøng chØ cho quü ®Çu t ®·ph¸t hµnh ra nã. II. Nhµ ®Çu t ® îc quyÒn b¸n l¹i cho quü®Çu t më ®· ph¸t hµnh ranã. III. Quü cã chiÕn l îc ®Çu t dµi h¹n IV. Quü cã chiÕn l îc ®Çu t ng¾n h¹n a. I vµ IV ®óng b. II vµ IV ®óng c. I ®óng d. II vµ III ®óngC©u 154: Vµo ngµy 31.12.2005, 1quü ®Çu t ®ãng cã t×nh tr¹ng nh sau: - Tæng sè chøng chØ quü ®ang giao dÞch trªn thÞ tr êng: 2 triÖu chøngchØ quü. - TiÒn mÆt t¹i quü: 3.300.000® - C¸c lo¹i chøng kho¸n ®ang n¾mgi÷:Chøng kho¸n Sè lîng Gi¸th Þ tr êngAGF 1.000 35.000REE 20.500 34.800TMS 14.000 44.000VTC 4.200 31.500 - C¸c kho¶n nî hiÖn t¹i cña c«ng ty: 5 triÖu ®ång - H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng (NAV) cña quü ®Çu t vµ gi¸ trÞtrªn 1chøng chØ quü.Giải:NAV = (Tài sản – Nợ)/ CCQ lưu hành= (2.3 + 1 * 35 + 20.5 * 34.8 + 14 * 44 + 4.2 * 31.5 – 5) / 2 = 747.5C©u 155: C«ng ty XYZ ®Þnh ph¸t hµnh thªm 2 triÖu cæ phiÕu thêng. NÕu®iÒu nµy x¶y ra thùc sù th×: I. Kh«ng ¶nh hëng ®Õn tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«nghiÖn cã II. Tµi s¶n cña C«ng ty sÏ gi¶m ®i III. Vèn chñ së h÷u cña C«ng ty sÏ t¨ng lªn. IV. (???) a. I vµ IV ®óng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 37
 • 38. b. II vµ III ®óng c. II vµ IV ®óng d. III vµ IV ® ó n g(Chú giải: Đáp án I không hoàn toàn chính xác vì tùy thuộc vào phương thứcphát hành và kết quả đóng tiền của nhà đầu tư)C©u 156: Gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu BBC ®ang ë møc 21.000. Víi biªn®é dao ®éng lµ 3%th× c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ ®Æt: a. 11møc gi¸ b. 12møc gi¸ c. 13 møc gi¸ d. 14 møc gi¸C©u 157: NÕu gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu IBM ®ang ë møc 101.000 víibiªn ®é giao ®éng 10%th× theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, nhµ ®Çu t cã thÓ®Æt ®îc møcgi¸: a. 90.900 b. 100.000 c. 101.500 d. 111.100C©u 158: NÕu gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu GMD ®ang ë møc 50.500 víibiªn ®é giao ®éng 5%th× theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, nhµ ®Çu t cã thÓ®Æt ®îc møc gi¸: a. 51.100 b. 51.500 c. 53.100 d. 53.500C©u 159: C¸c nhµ ®Çu t lùa chän giao dÞch b¸n khi hä dù ®o¸n r»ng: a. Gi¸ CKho¸n cã xu híng t¨ng trong t ¬ng lai b. Gi¸CKho¸n cã xu h íng gi ¶ m trong t¬ ng lai c. Gi¸ CKho¸n cã thÓ lµ bÊt kú theo xu híng nµo d. Gi¸ CKho¸n kh«ng thay ®æiC©u 160: Mét nhµ ®Çu t ®Õn c«ng ty CK cña m×nh vµ vay 7.500 cæphiÕu VIH. ¤ng ta b¸n toµn bé sè cæ phiÕu nµy víi gi¸ lµ 21.000. Sau ®ã 2tuÇn, gi¸ cæ phiÕu VIH gi¶m xuèng cßn 20.100. ¤ng ta quyÕt ®Þnh muavµo 7.500 cæ PhiÕu víi møc gi¸ nµy ®Ó tr¶ l¹i c«ng ty CK. Gi¶ thiÕt r»ng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 38
 • 39. tû lÖ ký quü cho giao dÞch b¸n khèng lµ 40%, bá qua phÝ m«i giíi vµ tiÒn l·ivay ph¶i tr¶ cho c«ng ty, tû lÖ lîi nhuËn mµ nhµ ®Çu t thu ®îc sÏ lµ: a. 7.14% b. 10.71% c. 10.14% d. 71.71%C©u 162: Chøc n¨ng cña chØ sè lµ: I. Lµ phßng vò biÓu ph¶n ¸nh nÒn kinh tÕ II. Lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp III. Lµ c¬ së ®Ó ngêi ®Çu t lËp danh môc ®Çu t cã hiÖu qu¶ a. ChØ I b. ChØ II c. I, II vµ III d. I va IIIC©u 163: ChØ sè b×nh qu©n DowJonesbao gåm: I. 30 cæ phiÕu cña ngµnh c«ng nghiÖp. II. 20 cæ phiÕu cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i III. 15cæ phiÕu cña ngµnh dÞch vô c«ng céng IV. 20 cæ phiÕu cña ngµnh n«ng nghiÖp a. I b. II vµ III c. I, II vµ III d. II, III vµ IV(Chú giải: Đề bài không rõ ràng vì có nhiều loại chỉ số DJ khác nhau, nổitiếng nhất là chỉ số DJ công nghiệp, nguyên thủy bao gồm 30 cổ phiểu hàngđầu ngành công nghiệp, nhưng hiện nay là 30 doanh nghiệp hàng đầu nóichung, nếu buộc phải lựa chọn thì đáp án a là hợp lý nhất)C©u 164: Trªn thÞ tr êng chøng kho¸n cã tiªu cùc lµ: a. Giao dÞch cña c¸c nhµ ®Çu t lín b. Mua b¸n cæ phiÕu cña cæ ®«ng vµ l·nh ®¹o c«ng ty niªmyÕt c. Mua b¸o néi gi¸n d. Mua b¸n l¹i cæ phiÕu cña chÝnh tæ chøc niªm yÕtC©u 165: Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®èi víi c¸c vi ph¹m vÒ chøng kho¸nvµ thÞ tr êng chøng kho¸n lµ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 39
 • 40. a. Ch¸nh thanh tra ñ y ban CK nhµ níc b. Gi¸m®èc TT©mGDCK, Së GDCK c. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh UBCK d. Chñ tÞch UB nh©n d©n cÊphuyÖn, QuËn(Chú giải: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính1. Chánh Thanh tra chứng khoán có các quyền sau đây:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền.2. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có các quyền sau đây:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền.c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quảquy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 119 của Luật này.)C©u 166: Nh÷ng néi dung chÝnh vÒ ®¹o ®øc trong kinh doanh chøng kho¸n: I. Ph¶i trung thùc, c«ng b»ng vµ c«ng khai II. Cung cÊpth«ng tin ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi III. Ph¶i b¶o vÖ bÝ mËt kh¸ch hµng. IV. Mèi quan hÖ víi c¬ quan qu¶n lý (chÊphµnh ®óng luËt) a. I vµ II b. II vµ III c. I, II vµ III d. TÊt c¶C©u 167: Më tµi kho¶n l u ký chøng kho¸n: I. Tµi kho¶n chøng kho¸n giao dÞch II. Tµi kho¶n chøng kho¸n cÇm cè III. Tµi kho¶n chøng kho¸n chê niªmyÕt, chê rót IV. Tµi kho¶n chøng kho¸n ®· giao dÞch a. I vµ II b. I, II vµ III c. II, III vµ IV d. TÊt c¶C©u 168: Quy tr×nh ®¨ng ký lµm thµnh viªn l u ký cña TT GDCK I. Tæ chøc ho¹t ®éng l u ký nép hå s¬ ®¨ng ký II. Bé phËn l u ký kiÓm tra hå s¬ III. §ãng gãp quü hç trî thanh to¸n vµ phÝ thµnh viªn IV. Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh chÊpnhËn a. I, II, III vµ IV Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 40
 • 41. b. II, III, IV vµ I c. III, IV, II vµ I d. IV, III, II vµ IC©u 169: Chøc n¨ng cña hÖ thèng ®¨ng ký, l u ký, thanh to¸n bï trõ chøngkho¸n I. Qu¶n lý c¸c chøng kho¸n l u ký cña kh¸ch hµng II. Ghi nhËn quyÒn së h÷u III. Cung cÊpc¸c th«ng tin vÒ chøng kho¸ng gi¶ m¹p, bÞ mÊtc¾p IV. Ph©n phèi l·i, tr¶ vèn gèc, vµ cæ tøc b»ng tiÒn cho ngêi së h÷uchøng kho¸n. a. I vµ II b. I, II vµ III c. II, III vµ IV d. TÊt c¶C©u 170: Trong khi thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh. C«ng ty chøng kho¸nph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c nghÒ nghiÖp sau. I. T¸ch b¹ch tµi kho¶n cña c«ng ty víi tµi kho¶n cña kh¸ch hµng vµ utiªn kh¸ch hµng. II. B×nh æn thÞ tr êng III. Tu©n thñ vÒ giíi h¹n ®Çu t , lÜnh vùc ®Çu t . a. I vµ II b. II vµ III c. TÊt c¶C©u 171 : C«ng ty CK bao gåm c¸c nghiÖp vô sau: I. M«i giíi II. Tù doanh III. B¶o l·nh ph¸t hµnh IV. Qu¶n lý danh môc ®Çu t V. T vÊn®Çu t a. I vµ II b. I, II, III và V c. II, III vµ IV d. TÊt c¶C©u 172: Sæ lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr íc ®ã lµ 30.500nh sau:Mua Gi¸ B¸n200 (H ) 30.900 400 (B)300 (A) 30.800500 (C ) 30.600 1 .1 00 (I) Đáp án tham khảo: Peter Dinh h ttp ://p e te rd inh.wordpress.com / 41
 • 42. 30.500 800 (E)500 (D) 30.400 500 (F)600 (G) 30.300700 ATO H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ khèi l îng giao dÞch ®èi víi mçi nhµ ®Çu t .Giải:Cộng Mua Gi¸ Khớp lệnh B¸n Cộng dồndồn mua bán700 700 (K) ATO900 200 (H) 30.900 900 400 (B) 28001200 300 (A) 30.800 1200 24001700 500 (C) 30.600 1700 1.100 (I) 24001700 30.500 1300 800 (E) 13002200 500 (D) 30.400 500 500 (F) 5002800 600 (G) 30.300 - Giá khớp: 30.600 - Khối lượng khớp: 1700 - Kết quả:K mua 700 từ F: 500, E: 200H mua 200 từ E: 200A mua 300 từ E: 300C mua 500 từ E: 100, I: 400C©u 173: Theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, c«ng ty CK lµ lo¹i h×nh doanhnghiÖp nµo I. DN nhµ níc II. Cty LDoanh III. Cty TNHH IV. Cty CPhÇn V. Cty hîp danh a. ChØ cã I vµ II b. ChØ cã IV vµ III c. II, III vµ IV d . T tc¶C ©u 174: Nh ÷ng lîi Ých khi ®Çu t qua quü I. §a d ¹ng h ãa d anh m ôc ®Çu t, ph ©n t¸n rñi ro II. §¶m b ¶o ®Çu t c ã hiÖu qu ¶ h ¬n III. G i¶m chi ph Ý giao d Þch vµ nghiªn c øu Đáp án tham khảo: Peter Dinh h ttp ://p e te rd inh.wordpress.com / 42
 • 43. a. I vµ III b. II vµ III c. T t c¶C©u 175: Quü ®Çu t d¹ng më lµ: I. Ph¸t hµnh chøng chØ ra c«ng chóng mét lÇn II. Ph¸t hµnh chøng chØ nhiÒu lÇn ra c«ng chóng III. S½n sµng mua l¹i khi ngêi n¾m gi÷ chøng chØ ®Ò nghÞ IV. Kh«ng thùc hiÖn mua l¹i khi ngêi n¾m gi÷ chøng chØ ®Ò nghÞ V. Chøng chØ ®îc niªm yÕt giao dÞch trªn thÞ trêng chøng kho¸n VI. Chøng chØ kh«ng ®îc niªm yÕt giao dÞch trªn thÞ trêng chøngkho¸n a. I, III vµ V b. II, III vµ VI c. II, IV vµ V d. II, IV vµ VIC©u 176: Quü ®Çu t theo nghÞ quyÕt 114 lµ: I. Quü h×nh thµnh tõ vèn gãp cña ngêi ®Çu t II. Quü ®îc ñy th¸c cho c«ng ty qu¶n lý quü qu¶n lý III. Quü ph¶i dµnh tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n ®Ó ®Çu t vµ CKho¸n IV. Quü chØ ®îc ®Çu t vµo Ckho¸n vµ kh«ng ®îc phÐp ®Çu t vµo c¸clÜnh vùc kh¸c. a. I, II vµ IV b.I, II vµ III c. II, III vµ IV d. T t c¶ ®Òu sai e. T t c¶ ®Òu ®óngC©u 177: Nh÷ng ®iÒu nµo sau ®©y ®óng víi ph¹m trï thø c p: I. ThÞ trêng GDCK mua ®i b¸n l¹i II. T¹o tÝnh thanh kho¶n cho vèn ®Çu t III. T¹o ra ngêi ®Çu c¬ IV. T¹o vèn ®Çu t cho tæ chøc ph¸t hµnh a. I vµ II b. I, II vµ III c. I, III vµ IV d. T t c¶C©u 178: Së GDCK lµ: I. ThÞ trêng giao dÞch tËp trung Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 43
 • 44. II. Giao dÞch CK niªm yÕt III. ThÞ tr êng th¬ng l îng a. I vµ II b. I, II vµ III c. II vµ IIIC©u 179: Quy tr×nh giao dÞch cña Së GDCK lµ: I. Kh¸ch hµng ®Æt lÖnh II. C«ng ty CK nhËn vµ kiÓm tra lÖnh III. LÖnh ®¨ng ký t¹i quÇy giao dÞch hoÆc m¸y chñ IV. LÖnh ®îc chuyÓn ®Õn Së giao dÞch. a. I, II, III vµ IV b. I, II, IV vµ III c. I, III, II vµ IV d. I, III, IV vµ IIC©u 180: Kho b¹c nhµ níc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi c¸c néi dung sau: - MÖnh gi¸: 100.000®/tp - Kú h¹n: 5 n¨m - Khèi l îng ph¸t hµnh: 200 tû ®ång - H×nh thøc ®ÊuthÇu c¹nh tranh l·i suÊt Ta cã khèi l îng ®Æt thÇu cña ccthµnh viªn ®ÊuthÇu nh sau:§ ¬ n v Þ ®Êu thÇu Khèi lîng tr¸i phiÕu (tû ® å n g) L·i suÊt (%/n¨m)A 110 8.7 50 8.8B 100 8.75 100 8.8C 50 8.75 60 9.0 L·i suÊt chØ ®¹o cña Bé tµi chÝnh lµ: 8,75%n¨m H·y x¸c ®Þnh khèi l îng vµ l·i suÊt tróng thÇu cña tõng ®¬n vÞ ®ÊuthÇu: a. 110tû l·i suÊt 8.75% b. 260 tû l·i suÊt 8.75% c. 30 tû l·i suÊt 8.75%C©u 181: Ph¬ng thøc ph¸t hµnh qua ®Êugi¸ lµ: a. NhËn b¸n chøng kho¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh trªn c¬ së tháa thuËnvÒ gi¸ b. Tæ chøc ph¸t hµnh trùc tiÕp b¸n cæ phiÕu cho tæ chøc, ca nh©n cãnhu cÇu. c. NhËn b¸n l¹i chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh ®Ó mua l¹i Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 44
 • 45. d. Chµo b¸n chøng kho¸n dùa trª n c¬ së c¹nh tranh h × n h thµnhgi¸ vµ khèi lîng tr ó n g thÇuC©u 182: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®îc phÐpph¸t hµnh kÌm theo tr¸iphiÕu hoÆc cæ phiÕu u ®·i, cho phÐpngêi n¾m gi÷ nã ®îc quyÒn mua métkhèi l îng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo métgi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh tr íctrong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. a. Cæ phiÕu u ®·i b. Tr¸i phiÕu c. Chøng quyÒn d. QuyÒn mua cæ phÇnC©u 183: ThÞ tr êng mua b¸n lÇn ®Çu vµ chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ: a. ThÞ tr êng tiÒn tÖ. b. Th Þ tr êng s¬ cÊp c. ThÞ tr êng thø cÊp d. ThÞ tr êng chÝnh thøcC©u 184: Ai trong sè nh÷ng ngêi sau ®©y khong lµ chñ së h÷u c«ng ty a. Nh÷ng ngêi n ¾ m gi÷tr¸i phiÕu b. Nh÷ng cæ ®«ng cã giÊy®Èm b¶o quyÒn mua cæ phÇn míi c. C¸c cæ ®«ng n¾mgi÷ cæ phiÕu thêng d. C¸c cæ ®«ng n¾mgi÷ cæ phiÕu u ®·iC©u 185: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sècæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ: 40.000,kh«ng cã cæ phiÕu u ®·i, H§QT quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu ®ång cæ tøc.Nh vËy mçi cæ phÇn ®îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1.000 ® b. 1.300® c. 1.500® d. 2.000®C©u 186: T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, nÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu cã thÓchuyÓn ®æi ®Òu ®îc tr¶i chñ ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng th×: a. EPSt¨ng b. EPS gi ¶ m c. EPSkh«ng bÞ ¶nh hëng d. P/E bÞ ¶nh hëng cßn EPSkh«ng bÞ ¶nh hëng.C©u 187: Ngêi nµo sau ®©y ®îc coi lµ chñ së h÷u chung cña doanh nghiÖp: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 45
 • 46. a. Ngêi n¾mgi÷ giÊytê b. Ngêi n¾mgi÷ tr¸i phiÕu thÕ chÊp c. Ngêi së h÷ucæ phiÕu phæ th«ng d. TÊt c¶ c¸c tr êng hîp trªnC©u 188: Ngêi së h÷u cæ phiÕu phæ th«ng a. Lµ ch ñ së h÷uc«ng ty b. Lµ chñ nî c«ng ty c. Kh«ng cã quyÒn së h÷u c«ng ty d. Lµ chñ nî cña c«ng ty nhng kh«ng cã quyÒn së h÷u c«ng tyC©u 189: Ngêi së h÷u cæ phÇn phæ th«ng: a. §îc bá phiÕu ®Ó bÇu ra Héi ® å n g qu ¶ n tr Þ b. §îc nhËn l¹i vèn gãp khi cæ phiÕu ®ã d¸o h¹nC©u 190: Khi c«ng ty ho¹t ®éng cã l·i, cæ ®«ng phæ th«ng: a. §îc chia cæ tøc tr íc thuÕ b. §îc chia cæ tøc sau thuÕ c. §îc chia cæ tøc sau khi chia cæ tøc cæ phiÕu u ®·i d. §îc chia cæ tøc sau thuÕ sau khi ®· chia cæ tøc cho cæ phiÕuu ®·iC©u 191: Mét cæ phiÕu u ®·i cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu thêngcña chÝnh c«ng ty ®ãth× ®îc gäi lµ: a. Cæ phiÕu u ®·i tÝch lòy b. Cæ phiÕu u ®·i cã thÓ ho¸n l¹i c. Cæ phiÕu u ®·i tham dù chia phÇn d. Cæ phiÕu u ®·i cã thÓ chuyÓn ® æ iC©u 192: Trong tr êng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÕ doanh nghiÖp, c¸c cæ ®«ng sÏ: a. Lµ chñ nî chung b. MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t c. §îc u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· ®ãng gãp tr íc d. Lµ ngêi cuèi c ï n g ® îc thanh to¸nC©u 193: Khi c«ng ty kh«ng cã l·i, c«ng ty vÉn ph¶i: a. Tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng phæ th«ng b. Tr ¶ l·i cho tr¸i ch ñ Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 46
 • 47. c. Tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng n¾mgi÷ cæ phiÕu u ®·i d. Kh«ng tr¶ l·i vµ cæ tøcC©u 194: Cæ ®«ng phæ th«ng cã quyÒn ®îc biểu quyết trong c¸c tr ênghîp sau: a. Gi¶ thÓ vµ hîp nhÊt c«ng ty b. Lùa chän ban gi¸m ®èc c. Söa ®æi quy ®Þnh vµ ®iÒu lÖ c«ng ty d. ChØ a vµ cC©u 195: Ngêi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®îc hëng: a. L·i suÊt cè ®Þnh. b. Thu nhËp phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty c. §îc quyÒn bÇu cö t¹i §¹i héi cæ ®«ng d. Kh«ng c©u nµo ® ó n gC©u 196: Cæ phiÕu quü: a. §îc chia cæ tøc b. Lµ lo¹i cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh vµ ® îc tæ chøc ph¸t hµnh m ual¹i trª n th Þ tr êng. c. Cho phÐpngêi së h÷u chóng cã quyÒn biÓu quyÕt d. Lµ mét phÇn cæ phiÕu cha ®îc ph¸t hµnhC©u 197: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ngêi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®îc hoµntr¶: a. Tríc c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊpvµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b. Tríc thuÕ c. Sau c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊpvµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ d. Tríc c¸c cæ ®«ng n ¾ m gi÷cæ phiÕu u ®·i vµ cæ phiÕu phæth«ngC©u 198: Tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi cã ®Æc tÝnh sau: a. Tr¸i ch ñ cã quyÒn ® æ i thµnh cæ phiÕu phæ th«ng sau métthêi gian nhÊt ® Þ n h. b.Tr¸i chñ cã quyÒn ®æi lÊy mét tr¸i phiÕu kh¸c nÕu nh tr¸i phiÕuchuyÓn ®æi ®ã kh«ng tr¶ l·i ®óng thêi h¹n. c. C¶ a, b ®Òu ®óng. d. Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo ®óngC©u 199: Sè chi tr¶ tiÒn l· i trái phiếu dùa trªn: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 47
 • 48. a. MÖnh gi¸ b. Gi¸ trÞ chiÕt khÊu c. ThÞ gi¸ d. Tïy tõng tr êng hîp cô thÓ.C©u 200: C©u nµo ®óng víi quyÒn mua cæ phiÕu (rights) a. QuyÒn m ua tr íc cã thêi h¹n b. QuyÒn mua tr íc cho phÐpmua cæ phiÕu míi víi gi¸ rÎ h¬n chµo mêi rac«ng chóng trªn thÞ tr êng. c. Gi¸ mua cæ phiÕu ghi trªn quyÒn cao h¬n gi¸ trÞ thÞ tr êng hiÖnhµnh d. a vµ cC©u 201: C©u nµo sau ®©y ®óng víi hîp ®ång quyÒn chän: a. Hîp ®ång quyÒn chän lµ hîp ®ång b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn b. Hîp ®ång quyÒn chän gièng nh hîp ®ång t ¬ng lai c. Mua quyÒn chän lµ m ua quyÒn ® îc m ua hoÆc ® îc b¸n chøkh«ng cã nghÜa v ô ph ¶ i thùc hiÖn. d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.C©u 202: C¸c c©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng víi chứng quyÒn: a. Chøng quyÒn cã thêi h¹n hiÖu lùc ng¾n b. Chøng quyÒn cã thêi h¹n hiÖu lùc dµi c. Chøng quyÒn ® îc ph¸t hµnh tr íc khi ph¸t hµnh mét ® î t cæphiÕu míi d. Chøng quyÒn ®îc ph¸t hµnh ®i kÌm víi chøng kho¸n kÐmhÊpdÉnC©u 203: Chøc n¨ng cña thÞ tr êng s¬ cÊplµ: a. Huy ® é n g vèn b. KiÕmlîi nhuËn do kinh doanh chªnh lÖch gi¸. c. T¨ng tÝnh thanh kho¶n cña chøng kho¸nC©u 204: C¸c c©u nµo sau ®©y ®óng víi thÞ tr êng s¬ cÊp a. Lµm t¨ng lîng vèn ®Çu t cho nÒn kinh tÕ b. Kh«ng lµm t¨ng l îng tiÒn trong l u th«ng. c. Gi¸ ph¸t hµnh do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®ÞnhC©u 205: C¸c c©u nµo sau ®©y ®óng víi thÞ tr êng s¬ c¾p: a. TËp trung vèn Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 48
 • 49. b. Lu©n chuyÓn vèn c. §iÒu hßa vèn d. TÊt c¶C©u 206: Chøc n¨ng cña thÞ tr êng thø cÊplµ: a. Huy ®éng vèn b. X¸c ® Þ n h gi¸ chøng kho¸n ph¸t hµnh ë th Þ tr êng s¬ cÊp c. TËp trung vèn d. TÊt c¶ c¸c ý trªnC©u 207: ThÞ tr êng thø cÊp: a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng quaviÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐmchÊt l îng c. Lµ n ¬i m ua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d. Lµ thÞ tr êng chøng kh¸n kÐmph¸t triÓnC©u 208: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñybá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®îc hÕt gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn.C©u 209: H×nh thøc chµo b¸n mµ trong ®ã cã nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh camkÕt sÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸nhÕt hay kh«ng ®îc gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng d. B¶o l·nh víi han møc tèi thÓuC©u 210: H×nh thøc chµo b¸n trong ®ã l îng chøng kho¸n kh«ng ban ®îc sÏ®îc tr¶ l¹i cho tæ chøc ph¸t hµnh ®îc gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ ng tèi ® a c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng d. B¶o l·nh víi h¹ng møc tèi thiÓuC©u 211: Môc ®Ých chñ yÕu cña ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ: a. §Ó chøng tá c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 49
 • 50. b. Huy ® é ng vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ngcao n¨ng lùc s¶n xuÊt c. T¨ng sè l îng cæ ®«ng cña c«ng ty. d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng.C©u 212: TrËt tù u tiªn lÖnh theo ph¬ng thøc khíp lÖnh lµ: a. Gi¸,thêi gian, sè lîng. b. Thêi gioan, gi¸, sè l îng. c. Sè l îng, thêi gian, gi¸ d. Thêi gian, sè l îng, gi¸C©u 213: LÖnh giíi h¹n lµ: a. LÖnh cho phÐpngêi mua mua ë møc gi¸ ®· ®Þnh hoÆc tèt h¬n. b. LÖnh cho phÐpngêi b¸n, b¸n ë møc gi¸ ®· ®Þnh hoÆc tèt h¬n. c. C¶ a, b ® Ò u ® ó n g. d. C¶ a, b ®Òu saiC©u 214: LÖnh thÞ tr êng: a. LÖnh s Ï lu«n thùc hiÖn ë møc gi¸ tèt nhÊt cã trª n th Þ tr êng. b. LÖnh cho phÐp ngêi b¸n, b¸n toµn bé chøng kho¸n m×nh ®ang cãtrong tµi kho¶n ë møc gi¸ ®îc quy ®Þnh tr íc. c. LÖnh cho phÐp ngêi mua, mua chøng kho¸n theo møc gi¸ ®· ®ÞnhhoÆc thÊph¬n d. a, b, c ®Òu ®óngC©u 215: LÖnh dõng ®Ó b¸n ®îc ®a ra. a. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr êng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h ¬ n gi¸ th Þ tr êng hiÖn hµnh c. HoÆc cao h¬n, hoÆc thÊphn gi¸ thÞ tr êng hiÖn hµnh d. a, b, c ®Òu ®óngC©u 216: Cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu phæ th«ng: a. Tù ®éng nhËn cæ tøc hµng quý khi c«ng ty cã lêi b. NhËn mét tû lÖ cè ®Þnh sè lîi nhuËn cña c«ng ty b»ng tiÒn mÆt c. ChØ nhËn cæ tøc khi nµo héi ® å n g qu ¶ n tr Þ tuy ª n bè chitr ¶ cæ tøc d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn.C©u 217: Cæ tøc tr¶ b»ng cæ phiÕu Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 50
 • 51. a. Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty b. Kh«ng lµ m thay ® æ i tû lÖ quyÒn lîi c ña cæ ®«ng c. Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty d. Kh«ng cã c©u nµo ®óngC©u 218: Biªn ®é giao ®éng cho phÐp trªn thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖtNamlµ: a. + - 7% b. + - 5% c. + - 5%®èi víi cæ phiÕu vµ kh«ng giíi h¹n ®èi víi tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c©u nµo ® ó n g(Chú giải: Không có đáp án nào hoàn toàn chính xác vì biên độ giao độngphụ thuộc vào quyết định của UBCK từng thời kỳ, ngoài ra đối với các SGDkhác nhau biên độ cũng không nhất thiết phải như nhau)C©u 219: C«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam chØ ®îc thùc hiÖnc¸c nghiÖp vô sau: a. M«i giíi vµ t vÊn®Çu t chøng kho¸n. b. M«i giíi t vÊn®Çu t chøng kho¸n vµ b¶o hµnh ph¸t hµnh. c. Qu¶n lý doanh môc vµ tù doanh d. C¶ b vµ c cã ®ñ vèn ph¸p ®Þnh theo tõng lo¹i h×nh kinh doanh(Chú giải: Không có đáp án chính xác, theo quy định của luật chứng khoánthì Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán1. Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụkinh doanh sau đây:a) Môi giới chứng khoán;b) Tự doanh chứng khoán;c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.2. Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh pháthành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.3. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này, công tychứng khoán được cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chínhkhác.)C©u 220: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Namlµ: a. 10.000 ®ång b. Tèi thiÓu lµ 100.000 ® å n g vµ béi sè c ña 100.000 ® å n g Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 51
 • 52. c. 100.000 ®ång d. 200.000 ®ångC©u 221: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Namlµ: a. Tèi thiÓu lµ 100.000 ® å n g vµ béi sè c ña 100.000 ® å n g b. 100.000 ®ång c. 10.000 ®ång d. 20.000 ®ångC©u 222: Nh÷ng ®èi t îng nµo sau ®©y ®îc phÐpph¸t hµnh tr¸i phiÕu a. C«ng ty cæ phÇn b. C«ng ty TNHH c. Doanh nghiÖp t nh©n d. C¶ a vµ bC©u 223: Gi¸ cæ phiÕu A trªn b¶ng giao dÞch ®iÖn tö cña c«ng ty chøngkho¸n cã mµu ®á cã nghÜa lµ: a. BiÓu th Þ cæ phiÕu A gi ¶ m gi¸ b. BiÓu thÞ cæ phiÕu A t¨ng gi¸ c. BiÓu thÞ cæ phiÕu A vÉn gi÷ nguyªn gi¸. d. Kh«ng c©u nµo ®óngC©u 224: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cãthêi h¹n vµ 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. Nh vËy, nhµ ph¸t hµnhph¶i ®Þnh møc l·i suÊt cho 2 tr¸i phiÕu nh thÕ nµo? a. L·i suÊt tr¸i phiÕu X > l·i suÊt tr¸i phiÕu Y b. L·i suÊt tr¸i phiÕu X = l·i suÊt tr¸i phiÕu Y c. L·i suÊt tr¸i phiÕu X < l·i suÊt tr¸i phiÕu Y d. Cßn t ï y tr êng hîp cô thÓ.C©u 225: Thêi h¹n thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n ®îc quy ®Þnh trªn thÞtr êng chøng kho¸n ViÖt Namlµ: a. T + 1 b. T + 2 c. T + 3 d. T + 0C©u 226: C¸c phiªn giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖtNam®îc thùc hiÖn vµo: a. Buæi s¸ng c¸c ngµy thø b¶y, chñ nhËt vµ c¸c ngµy lÔ. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 52
 • 53. b. Buổi sáng c¸c ngµy trong tuÇn trõ thø b ¶ y, ch ñ nhËt vµ ngµylÔ. c. Buæi chiÒu c¸c ngµy trong tuÇn trõ thø b¶y, chñ nhËt vµ c¸c ngµylÔ. d. TÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn.C©u 227: ñy ban chøng kho¸n nhµ níc thuéc: a. Quèc héi b. ChÝnh phñ c. Bé tµi chÝnh d. Ng©n hµng nhµ níc ViÖt NamC©u 228: V¨n b¶n ph¸p luËt cao nhÊt ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña thÞtr êng chøng kho¸n ViÖt NamhiÖn nay lµ: a. LuËt chøng kho¸n. b. NghÞ ®Þnh 48/1998/N§-CP ngµy 11/7/1998 cña ChÝnh phñ c. NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP ngµy 27/11/2003 cña ChÝnh phñ d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn.C©u 229: ¦u tiªn trong giao dÞch chøng kho¸n theo ph¬ng thøc khíp lÖnh ëthÞ tr êng chøng kho¸n ViÖt Namlµ: a. Gi¸ b. Thêi gian c. Sè l îng d. ChØ cã a vµ b(Chú giải: Về mặt thực tế không bao giờ có 2 lệnh nhập vào hệ thống giaodịch cùng 1 thời điểm, máy tính tự động sắp xếp theo thứ tự thời gian, do đóưu tiên là giá rồi đến thời gian)C©u 230: Gi¸ cña tr¸i phiÕu gi¶m khi: a. L·i suÊt th Þ tr êng tang b. L·i suÊt thÞ tr êng gi¶m c. L·i suÊt thÞ tr êng kh«ng thay ®æi d. Gi¸ cña tr¸i phiÕu kh«ng phô thuéc vµo l·i suÊt cña thÞ tr êngC©u 231: LÖnh dõng ®Ó móa ®îc ®a ra: a. Víi gi¸ cao h ¬ n gi¸ th Þ tr êng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊph¬n gi¸ thÞ tr êng hiÖn hµnh Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 53
 • 54. C©u 232: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 1.000 USD, cã l·i suÊt danh nghÜa lµ8%/n¨m, ®ang ®îc b¸n víi gi¸ 950 USD.L·i suÊthiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu nµy lµ: a. 8% b. 8,42% c. 10,37% d. 10%(Chú giải : Không có kỳ hạn trái phiếu, không thể tính được chính xác. Cóthể hiểu đây là trái phiếu vô hạn, khi đó chỉ xuất hiện các dòng tiền đều. Dođó áp dụng công thức P = C/r sẽ ra được kết quả trên.)C©u 233: C«ng ty X ph¸t hµnh thªm ®ît cæ phiÕu phæ th«ng míi ®Ó t¨ngvèn b»ng c¸ch cung øng c¸c ®Æc quyÒn ng¾n h¹n víi tû lÖ 4 quyÒn ®îcmua mét cæ phiÕu míi theo gi¸ 75 USD, gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu X saukhi t¨ng vèn lµ 90 USD.VËy gi¸ cña quyÒn lµ: a. 2.5 USD b. 3 USD c. 3.75 USD d. 15USDC©u 234: C«ng ty X ph¸t hµnh cæ phiÕu míi gi¸ thùc hiÖn theo quyÒn lµ 30USD. Gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu ®ã sau ®ît ph¸t hµnh trªn thÞ tr êng lµ40 USD. Gi¸ trÞ cña mét quyÒn lµ 2 USD. VËy sè quyÒn cÇn cã ®Ó muamét cæ phiÕu lµ: a. 5 b. 3 c. 4 d. 6(Chú giải:Ta có 2 phương trình sau:40 = (30 + x *y) / (x+1)Y - 40 = 2)C©u 235: C«ng ty A cung øng 300.000 cæ phiÕu ra c«ng chóng víi gi¸ 15USD/ cæ phiÕu, lÖ phÝ cho nhµ qu¶n lý lµ 0,15 USD/ cæ phiÕu, lÖ phÝcho nhµ bao tiªu 0,2 USD/ cæ phiÕu, hoa hång cho nhãmb¸n lµ 0,65 USD /cæ phiÕu. VËy tæng sè tiÒn mµ c«ng ty ph¸t hµnh nhËn ®îc lµ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 54
 • 55. a. 4.000.000 USD b. 4.200.000 USD c. 4.500.000 USD d. 5.000.000 USDC©u 236: Mét tr¸i phiÕu cã l·i suÊt 5%/n¨m ®îc ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ lµ1000 USD.HiÖn t¹i tr¸i phiÕu ®ang ®îc b¸n víi gi¸ lµ 900 USDvµ cã thÓ ®îcthu håi theo mÖnhgi¸. VËy sè l·i hµng n¨mmµ nhµ ®Çu t thu ®îc lµ: a. 20 USD b. 50 USD c. 500 USD d. 5.000 USDC©u 237: Khi chµo b¸n ra c«ng chóng víi gi¸ 12 USDmét cæ phiÕu, chªnhlÖch b¶o l·nh lµ 2 USD.VËy tæ chøc ph¸t hµnh nhËn ®îc bao nhiªu USDcho10.000 cæ phiÕu. a. 100.000 USD b. 120.000 USD c. 140.000 USD d. 20.000 USDC©u 238: NÕu gi¸ cæ phiÕu X trªn thÞ tr êng lµ 23.800 ®. Víi sè tiÒn lµ24 triÖu, phÝ m«i giíi lµ 0,5% nhµ ®Çu t cã thÓ mua tèi ®a bao nhiªu cæphiÕu X: a. 1003 b. 1000 c. 1010 d. 1005C©u 239: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/ cæphiÕu. ¤ng ta mua cæ phiÕu ®ã mét n¨m tr íc ®©y víi gi¸ 30 USD / cæphiÕu, n¨m võa qua «ng ta cã nhËn cæ tøc 2 USD / cæ phiÕu. VËy thunhËp tr íc thuÕ cña «ng tõ 100 cæ phiÕu A lµ: a. 1000 USD b. 1200 USD c. 1300 USD d. TÊt c¶ ®Òu sai.C©u 240: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ lµ 1000 USD, l·i suÊt hiÖn hµnh lµ 12%n¨m, ®ang ®îc mua b¸n víi gi¸ 1600 USD.VËy l·i suÊt danh nghÜa cña nã lµbao nhiªu. a. 13%. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 55
 • 56. b. 15% c. 19,2% d. 19%(Chú giải : Không có kỳ hạn trái phiếu, không thể tính được chính xác. Cóthể hiểu đây là trái phiếu vô hạn, khi đó chỉ xuất hiện các dòng tiền đều. Dođó áp dụng công thức P = C/r sẽ ra được kết quả trên.)C©u 241: Mét tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®îc mua theo mÖnh gi¸ lµ1000 USD,gi¸ chuyÓn ®æi lµ 125USD.VËy tû lÖ chuyÓn ®æi lµ: a. 2 b. 8 c. 12 d. 20C©u 242: HiÖn t¹i gi¸ cæ phiÕu KHA trªn thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖt Namlµ 45.700 ®ång/ cæ phiÕu, biªn ®é giao ®éng ®èi víi cæ phiÕu quy ®Þnhlµ + - 5%, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång. Trong phiªn giao dÞch tiÕp theo, gi¸nµo mµ nhµ ®Çu t ®a ra díi ®©y lµ hîp lÖ. a. 43.415 ®ång b. 47.100 ® å n g c. 46.150 ®ång d. 48.100 ®ångC©u 243: C«ng ty X ®îc phÐpph¸t hµnh 1triÖu cæ phiÕu thêng, c«ng ty ®·ph¸t hµnh ®îc 600.000 cæ phiÕu, võa qua c«ng ty ®· mua l¹i 40.000 cæphiÕu thêng. Nh vËy c«ng ty X cã bao nhiªu cæ phiÕu thêng ®ang l u hµnh. a. 40.000 b. 560.000 c. 600.000 d. 1.000.000C©u 244: Phiªn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ tr êng chøng kho¸n ViÖt Nam,VN - Index lµ 237.78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiªn ®ãng cña tuÇn n -1,tøc lµ møc t¨ng t ¬ng ®¬ng víi: a. 1,12% b. 1,11% c. 1% d. 1,2% Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 56
 • 57. C©u 245: T¹i së giao dÞch, trong phiªn giao dÞch sau khi tËp hîp ®îc c¸clÖnh mua vµ b¸n cæ phiÕu X nhËn thÊy nh sau: I. ë møc gi¸ 275 cã: khèi l îng ®Æt mua lµ 720 cæ phiÕu, vµ khèi l îng®Æt lµ b¸n 1.560 cæ phiÕu. II. ë møc gi¸ 274 cã : khèi l îng ®Æt mua lµ 900 cæ phiÕu, vµ khèi l -îng ®Æt lµ b¸n 1440 cæ phiÕu. III. ë møc gi¸ 273 cã: Khèi l îng ®Æt mua lµ 1200 cæ phiÕu, vµ khèi l -îng ®Æt mua lµ b¸n 1300 cæ phiÕu. IV. ë møc gi¸ 272 cã: Khèi l îng ®Æt mua lµ 1400 cæ phiÕu, vµ khèil îng ®Æt lµ b¸n 640 cæ phiÕu. VËy gi¸ ®îc x¸c ®Þnh cho phiªn giao dÞch nµy cña cæ phiÕu X sÏ lµ: a.272 b. 273 c. 274 d. 275C©u 246: T¹i së giao dÞch, trong phiªn giao dÞch sau khi tËp hîp ®îc c¸clÖnh mua vµ b¸n cæ phiÕu X nhËn thÊy nh sau: I. ë møc gi¸ 275 cã: khèi l îng ®Æt mua lµ 720 cæ phiÕu, vµ khèi l îng®Æt lµ b¸n 1.560 cæ phiÕu. II. ë møc gi¸ 274 cã: khèi l îng ®Æt mua lµ 900 cæ phiÕu, vµ khèi l -îng ®Æt lµ b¸n 1.440 cæ phiÕu. III. ë møc gi¸ 273 cã: Khèi l îng ®Æt mua lµ 1200 cæ phiÕu, vµ khèi l -îng ®Æt lµ b¸n 900 cæ phiÕu. IV. ë møc gi¸ 272 cã: Khèi l îng ®Æt mua lµ 1400 cæ phiÕu, vµ khèil îng ®Æt lµ b¸n 640 cæ phiÕu. Gi¸ phiªn dÞch tr íc ®ã cña cæ phiÕu X lµ 273.5. VËy gi¸ ®îc x¸c®Þnh cho phiªn giao dÞch nµy cña cæ phiÕu X sÏ lµ: a. 272 b. 273 c. 274 d. 275C©u 247: Cæ phiÕu X cã møc t¨ng tr ëng g = 0, cæ tøc nhËn ®îc hµng n¨mlµ 2.000 ®ång. Víi møc tû suÊt lîi nhuËn yªu cÇu lµ 10%/n¨m th× gi¸ cæphiÕu X ®îc x¸c ®Þnh lµ: a. 20.000 ® å n g b. 10.000 ®ång c. 15.000 ®ång d. 21.000 ®ång Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 57
 • 58. C ©u 248: C æ phiÕu X c ã m øc t¨ng tr ëng kh «ng ®æi g = 5% / ¨m , c æ tøc nvõa ®îc chia tr íc ®ã lµ 2.000 ®ång/ æ phiÕu, víi m øc tû su tlîi nhu Ën cyªu c Çu lµ 1 0% / ¨m , gi¸ c æ phiÕu X ®îc x ¸c ®Þnh lµ: n a. 42. 000 ®ång b. 40.000 ®ång c. 41 .500 ®ång d . 40.500 ®ångC ©u 249: M ét tr¸ i phiÕu c ã m Önh gi¸ 500.000 ®ång, l· i su t5% / ¨m , th êi nh ¹n tr¸ i phiÕu 3 n ¨m , th anh to ¸n theo m Önh gi¸ vµo cu èi k ú h ¹n. N Õu l·i su tyªu c Çu lµ 6% th × gi¸ tr¸ i phiÕu s Ï lµ: a. 500.000 ®ång b. 490.000 ®ång c. 486. 634, 9 ®ång d . 499.602,6 ®ångC ©u 250: G i¸ c ña c æ phiÕu X ®îc x ¸c ®Þnh trong phiªn giao d Þch lµ 1 55nh b ¶ng díi ®©yMua Gi¸ B¸nL Önh m ua S L Mua C éng d ån Céng dån SL b¸n LÖnh b¸nM1 600 600 ThÞ trêngM2 300 900 1 56 1 600 500 B2M3 400 1300 155 1.100 300 B3M4 500 1800 154 800 200 B4M5 100 1900 153 600 400 B5M6 200 2100 152 200 100 B6 ThÞ trêng 100 100 B1 H·y cho biÕt lÖnh mua nµo ®îc thùc hiÖn: a. M1: 600, M2: 300, M3: 400 b. M1: 600, M2: 300, M3: 200 c. M3: 300, M4: 500, M5: 400, M6: 200 d. M2: 300, M3: 400, M4: 400C©u 251: Gi¸ cña cæ phiÕu X ®îc x¸c ®Þnh trong phiªn giao dÞch lµ: 155nh b¶ng díi ®©y:Mua Gi¸ B¸nLÖnh mua SL Mua Céng dån Céng dån SL b¸n LÖnh b¸nM1 600 600 ThÞ trêng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 58
 • 59. M2 300 900 156 1600 500 B2M3 400 1300 155 1.100 300 B3M4 500 1800 154 800 200 B4M5 100 1900 153 600 400 B5M6 200 2100 152 200 100 B6 ThÞ trêng 100 100 B1 H ·y cho biÕt lÖnh b ¸n n µo ®îc th ùc hiÖn: a. B1 : 1 00, B2: 500, B3: 200 b. B 1: 100, B 3: 300, B 4: 200, B 5: 400, B 6: 100 c. B2: 1 00, B3: 300, B4: 200, B5; 400, B6: 1 00 d . B1 : 1 00, B2: 1 00, B6: 1 00, B5: 400 < B4: 200, B3: 300C ©u 252: M ét nh µ ®Çu t b ¸n 1 00 c æ phiÕu X víi gi¸ 24.000 ®ång/ æ cphiÕu. Ph Ý m «i giíi lµ 0,5% trªn gi¸ trÞ giao d Þch. VËy s è ti Òn nh µ ®Çu t®ã thu ®îc lµ: a. 2.400.000 ®ång b. 2.41 2.000 ®ång c. 2. 388. 000 ®ång d . 2.41 0.000 ®ångC ©u 253: M ét nh µ ®Çu t m ua ®îc 200 c æ phiÕu Y víi gi¸ 50.000® /c æphiÕu.Ph Ý m «i giíi lµ 0,5% trªn gi¸ trÞ giao d Þch. VËy s è ti Òn m µ nh µ ®Çut ph ¶i tr¶ lµ: a. 1 0.000.000 ®ång b. 10. 050. 000 ®åg c. 9.950.000 ®ång d . 1 0.500.000 ®ångC ©u 254: G i¶ s ö c æ phiÕu A ®ang c ã gi¸ ë phiªn giao d Þch tr íc lµ 1 01 .000®ång, theo quy ®Þnh yÕt gi¸ c ña ViÖ t N am hiÖn nay, gi¸ m µ b ¹n tr¶ trongphiªn giao d Þch n µy nh th Õ n µo lµ h îp lÖ: a. 1 01 .500 ®ång b. 100. 000 ®ång c. 1 06.050 ®ång d . 95.000 ®ångC ©u 255: C «ng ty X ®ang cung øng 300.000 c æ phiÕu ra c «ng ch óng víigi¸ 1 5 USD /c æ phiÕu. L Ö ph Ý cho nh µ qu ¶n lý lµ 0,1 5 USD /c æ phiÕu, lÖph Ý cho nh µ b ¶o l·nh lµ 0,2 USD /c æ phiÕu, hoa h ång cho nh ãm b ¸n lµ 0,65USD / c æ phiÕu, nh vËy, gi¸ m µ c «ng ch óng ph ¶i tr¶ khi m ua m ét c æ phiÕulµ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh h ttp ://p e te rd inh.wordpress.com / 59
 • 60. a. 13,75 USD b. 14 USD c. 15 USD d. 14,5 USDC©u 256: Nhµ ®Çu t cã tæ chøc lµ: a. C«ng chóng ®Çu t b. C¸c tæ chøc kinh tÕ c. Quü®Çu t d. C¸c c«ng tyC©u 257 : Cæ phiÕu u ®·i cæ tøc ®îc tr¶ cæ tøc theo: a. Tû lÖ cè ® Þ n h b. Møc cæ t c cao h¬n cæ tøc cæ phiÕu phæ th«ng c. Tû lÖ cè ®Þnh cao h¬n tr¸i tøc d. Tû lÖ tuyÖt ®èi tèi ®aC©u 258: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c«ng ty tr¶ cæ tøc lµ: a. Cã l·i trong kú b. Cã l·i tÝch lòy l¹i c. Cã th¨ng d vèn d. TÊt c¶ c¸c tr êng hîp trª nC©u 259: Nguån lîi tøc tiÒm n¨ng cña tr¸i phiÕu lµ: a. TiÒn l·i ®Þnh kú b. Chªnh lÖch gi¸ mua, b¸n tr¸i phiÕu c. L·i cña l·i tr¸i phiÕu d. TÊt c¶ c¸c ph¬ ng ¸n trª nC©u 260: Quü ®Çu t chøng kh¸n cña ViÖt Namlµ quü: a. §Çu t tèi thiÓu 40%gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quü b. §Çu t tèi thiÓu 50%gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quü c. §Çu t tèi thiÓu 60% gi¸ tr Þ tµi s¶n vµo quü d. §Çu t tèi thiÓu 70%gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quüC©u 261: Ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸pluËt ViÖt Namlµ: a. Chµo b¸n cho Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh b. Chµo b¸n chøng kho¸n cã thÓ chuyÓn nhîng ®îc c. ChÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt doanh nghiÖp d. C¶ a vµ b Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 60
 • 61. (Chú giải: Không có đáp án nào chính xác, theo Luật chứng khoán, chào bánchứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong cácphương thức sau đây: a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cảInternet;b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, khôngkể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;c) Chào bán cho một số lượng nhàđầu tư không xác định.)C©u 262: Chµo b¸n sơ cÊplµ: a. §ît ph¸t hµnh cæ phiÕu bæ sung cña c«ng ty ®¹i chóng cho réng r·ic«ng chóng. b. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng d. TÊt c¶ c¸c c©u tr ª n ® Ò u ® ó n gC©u 263: Tæ chøc b·o l·nh ph¸t hµnh ë ViÖt NamchØ ®îc b¶o l·nh cho mét®ît ph¸t hµnh víi tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu kh«ng vît qu¸: a. 20%vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh. b. 25%vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh c. 30%vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d. 50% vèn cã cña tæ chøc b ¶ o l·nh ph¸t hµnhC©u 264: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕutrong vßng: a. 60 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖulùc b. 70 ngµy kÓ tõ ngµy giÊychøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc c. 80 ngµy kÓ tõ ngµy giÊychøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc d. 90 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng k ý ph¸t hµnh cãhiÖu lùcC©u 265: Chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh chøng kho¸n bÞ thu håi trong tr -êng hîp sau: a. Sai sãt trong b ¶ n c¸o b¹ch g©y thiÖt h ¹i cho nhµ ®Çu t b. Ph¸t hµnh chØ ®¹t 85%sè l îng chøng kho¸n ®îc ph¸t hµnh c. ChØ ®¹t ®îc 50 nhµ ®Çu t d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn.C©u 266: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 10.000 USD, thêi h¹n 2 n¨m, l·i suÊt5%/n¨m. NÕu l·i suÊt yªu cÇu lµ 10%/n¨mth× gi¸ cña tr¸i phiÕu sÏ lµ: a. .223 USD Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 61
 • 62. b. 9.005 USD c. 1 0.005 USD d. 9. 132 US DC ©u 267: C æ phiÕu X c ã tû lÖ t¨ng tr ëng k ú väng kh «ng ®æi theo c ¸c nh µph ©n tÝch ch øng kho ¸n lµ 8% / ¨m . C æ tøc ®îc tr¶ trong lÇn g Çn nh tlµ 2 nUSD . N Õu nh µ ®Çu t c ã ý ®Þnh b ¸n c æ phiÕu ®i sau khi ®· nh Ën c æ tøcc ña n ¨m th × ph ¶i b ¸n víi gi¸ bao nhiªu biÕt r»ng tû lÖ sinh lêi yªu c Çu c ñanh µ ®Çu t lµ 1 2% / ¨m : n a. 58,32 USD b. 54 US D c. 55 USD d . 58 USDC ©u 268: S au khi c ã quyÕt ®Þnh thu h åi ch øng nh Ën ®¨ng k ý ph ¸t h µnh,tæ ch øc ph ¸t h µnh ph ¶i ho µn tr¶ ti Òn cho nh µ ®Çu t trong vßng: a. 15 ngµy b. 30 ngµy c. 45 ng µy d . 60 ng µyC ©u 269: H éi ®ång qu ¶n trÞ , ban gi¸m ®èc, ban kiÓm so ¸t c ña c «ng tyniªm yÕ t ph ¶i n ¾m gi÷: a. Ýt nh t20% vèn c æ ph Çn c ña c «ng ty k Ó tõ ng µy niªm yÕ t b Ýt nh t20% vèn c æ ph Çn trong vßng 3 n ¨m k Ó tõ ng µy niªm yÕt c Ýt nh t50% vèn c æ phiÕu do m ×nh s ë h ÷u trong vßng 3 n ¨m k Ó tõng µy niªm yÕt. d . T tc ¶ c ¸c c ©u trªn.(Chú giải: Không có đáp án nào đúng, theo nghị định Số: 14/2007/NĐ-CP thìcổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc TổngGiám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng củacông ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thờigian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cánhân trên đại diện nắm giữ)C©u 270: Biªn ®é giao ®éng gi¸ trªn thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam do: a. Bé trëng bé tµi chÝnh quy ®Þnh. b. ChÒ tÞ ch Òy ban chøng kho¸ n nhµ n íc quy ® Þ nh c. Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 62
 • 63. d. Gi¸m®èc trung t©m giao dÞch chøng kho¸n quy ®ÞnhC©u 271: Thêi h¹n c«ng bè th«ng tin vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña tæ chøcniªmyÕt chËmnhÊt lµ: a. 5 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m b. 10 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m c. 15ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m d. 20 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m(Chú giải: Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính nămđược kiểm toán, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về báo cáotài chính năm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 của Luật này.)C©u 272 : Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè th«ng tin bÊtthêng trong thêi gian: a. 10 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra b. 24 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x ¶ y ra c. 30 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra d. 20 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra(Chú giải: Không có đáp án chính xác, nếu buộc phải lựa chọn thì đáp án blà hợp lý nhất)C©u 273: C«ng ty chøng kho¸n cã thÓ chØ ho¹t ®éng tèi ®a a. 30 ngµy b. 45 ngµy c. 60 ngµy d. 90 ngµy(Chú giải : Đề bài có vấn đề)C©u 274: Khi tiÕn hµnh tù doanh chøng kho¸n, c«ng ty chøng kho¸n kh«ng®îc: a. §Çu t trªn 20%tæng sè cæ phiÕu ®ang l u hµnh cña mét tæ chøcniªmyÕt b. §Çu t vµo cæ phiÕu cña c«ng ty ®ang cã së h÷u 50% vèn ®iÒulÖ cña c«ng ty chøng kho¸n. c. §Çu t 15%tæng sè cæ phiÕu ®ang l u hµnh cña mét tæ chøc kh«ngniªmhÕt. d. TÊt c¶ ® Ò u ® ó n g.C©u 275: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i duy tr× tû lÖ vèn kh¶ dông tèi thiÓutrªn táng vèn nî ®iÒu chØnh lµ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 63
 • 64. a. 3% b. 5% c. 6% d. 8%C©u 276: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i b¸o c¸o ñy ban chøng kho¸n khi vèn kh¶dông thÊph¬n quy ®Þnh trong vßng: a. 24 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn b. 32 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn c. 40 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn d. 48 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn(Chú giải: Điều 26, Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC quy định: "CTCK phảiduy trì tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng vốn nợ điều chỉnh tối thiểu bằng 5%".Trường hợp CTCK có nguy cơ mất khả năng duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tốithiểu và sau khi đã mất khả năng duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu thì phảibáo cáo với UBCK và thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục sự cốtài chính này, cụ thể như sau:- Trường hợp CTCK có tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng nợ điều chỉnh giảm dướimức 6%, CTCK phải báo cáo UBCK trong vòng 48 giờ và áp dụng các biệnpháp cần thiết trong thời hạn 30 ngày để đảm bảo mức vốn khả dụng khôngtiếp tục giảm;- Trường hợp tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng nợ điều chỉnh giảm dưới 5%,CTCK phải báo cáo UBCK trong vòng 24 giờ. Trường hợp này, CTCK khôngđược triển khai hoạt động kinh doanh mới, không được lập chi nhánh, phònggiao dịch..)C©u 278: C«ng ty qu¶n lý quü ®îc phÐp a. Dïng tµi s¶n quü ®Ó cho vay b. Dïng vãn cña quü ®Ó b¶o l·nh c¸c kho¶n vay c. Vay ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng quü d. TÊt c¶ ® Ò u saiC©u 279: Mét c«ng ty cã lîi nhuËn sau thuế lµ 12.000.000.000 ®ång. Sècæ phiÕu phæ th«ng ®ang l u hµnh lµ 5.000.000 cæ phiÕu, tæng sè cæphiÕu u ®·i trÞ gi¸ 1.000.000.000 ®ång ph¶i tr¶ l·i hµng n¨m lµ 5%. VËycæ tøc cña mçi cæ phiÕu phæ th«ng lµ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 64
 • 65. a. 2.000 ®ång b. 2.500 ®ång c. 2.300 ® å n g d. 2.400 ®ång(Chú giải: Không kết luận được, tỷ lệ cổ tức và cổ tức phải trả do HĐQTquyết định theo quy định, nếu buộc phải trả lời thì đáp án c là hợp lý nhất)C©u 280: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sècæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000,kh«ng cã cæ phiÕu u ®·i. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖucæ tøc. Nh vËy mçi cæ phÇn ®îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1500 ®ång b. 2000 ®ång c. 1000 ® å n g d. 1300 ®ångC©u 281: Nhµ ®Çu t A võa mua ®îc 1000 cæ phiÕu phæ th«ng X víi gi¸24.000 ®ång/cæ phiÕu, phÝ m«i giíi lµ 0,5%tæng gi¸ trÞ giao dÞch. VËysè tiÒn mµ nhµ ®Çu t A ®· bá ra lµ: a. 24.000.000 ®ång b. 24.150.000 ®ång c. 23.878.000 ®ång d. 24.120.000 ® å n gC©u 282: Mét c«ng ty cã cæ phiÕu ®ang ®îc b¸n víi gi¸ 20 USD / cæphiÕu. NÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i chñ cña c«ng ty ®Òu chuyÓn ®æi thµnh cæphiÕu thêng (§èi víi tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu thêng)th×: a. EPS gi ¶ m b. EPSt¨ng c. EPSkh«ng bÞ ¶nh hëng d. P/E bÞ ¶nh hëng cßn EPSkh«ng bÞ ¶nh hëngC©u 283: C¸c c©u nµo sau ®©y kh«ng ch¾c ch¾n víi quyÒn mua cæ phiÕu(rights) a. Gi¸ trÞ néi t¹i cña quyÒn mua tr íc. 1. B»ng 0 nÕu hÕt thêi h¹n hiÖu lùc cña quyÒn 2 > 0 nÕu quyÒn cßn hiÖu lùc. b. Mét quyÒn cho ph Ð p m ua mét cæ phiÕu míi Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 65
 • 66. c. Trong thêi h¹n hiÖu lùc cña quyÒn, ngêi së h÷u quyÒn cã thÓ södông quyÒn ®Ó mua cæ phiÕu míi hoÆc b¸n nã trªn thÞ tr êng. d. Tríc khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó t¨ng vèn, c«ng ty b¾t buéc ph¶iph¸t hµnh quyÒn mua tr íc.C©u 284: Chøc n¨ng chÝnh cña nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ: a. Ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng vµ cung cÊp th Þ tr êng cÊp 2. b. Ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng chóng vµ t vÊn cho tæ chøc ph¸thµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh. c. Cung cÊpthÞ tr êng cÊp2 vµ cung cÊptµi chÝnh c¸ nh©n. d. Cung cÊpthÞ tr êng cÊp2 vµ t vÊncho tæ chøc ph¸t hµnh c¸c thñ tôcph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh.C©u 285: Tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ngchóng: a. B¶n sao giÊyphÐpthµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn HDDQTvµ ban Gi¸m®èc. c. §¬n xin phÐpph¸t hµnh. d. B¶n c¸o b¹chC©u 286: NÕu mét cæ phiÕu ®ang ®îc mua b¸n ë møc 35USDnhng b¹n chØcã ®Ó mua cæ phiÕu ®ã víi gi¸ lµ 30 USD,b¹n nªn ®Æt lÖnh. a. ThÞ tr êng b. Giíi h¹ n c. a vµ b ®Òu ®óng d. a vµ b ®Òu saiC©u 287: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n. a. Hëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n b. H¹n chÕ rñi ro. c. H ưởng lợi từ việc giảm giá chứng khoánC©u 288: C¸c chØ tiªu sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu cña ph©n tÝch c¬b¶n: a. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty c. Tû sè P/E. d. ChØ sè gi¸ c ña th Þ tr êng chøng kho¸n.C©u 289: §Ó dù ®o¸n xemviÖc t¨ng, gi¶m gi¸ chøng kho¸n nµo ®ã cã ph¶ilµ khëi ®Çu mét xu híng biÕn ®éng lín hay kh«ng, nhµ ph©n tÝch kü thuËtsÏ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 66
 • 67. a. XemxÐt kü c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. b. §i thu nhËp c¸c tin ®ån c. Sö ô n g biÓu ® å d d. TÊt c¶ c¸c c©u trªnC©u 290 : C«ng ty ABA cã 10.000 cæ phÇn ®ang l u hµnh vµ tuyªn bè tr¶cæ tøc 30% bằng cæ phiÕu, kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phÇn ABA, saukhi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu tû lÖ së h÷u c«ng ty cña «ng ta lµ baonhiªu: a. 1% b. 1,3% c. 1,5% d. 1,1%C©u 291: Mét tr¸i phiÕu cã l·i suÊt cao ®ang b¸n víi gi¸ cao h¬n mÖnh gi¸vµ ®îc thu håi theo mÖnh gi¸. Bªn nµo sÏ hëng lîi vÒ ®iÒu kho¶n b¶o vÖ vÒlÖnh thu håi: a. Nhµ ®Çu t . b. Tæ chøc ph¸t hµnh c. Ngêi ñy th¸c d. C«ng ty m«i giíi chøng kho¸nC©u 292: Giao dÞch theo ph¬ng thøc khíp lÖnh ë ViÖt Namquy ®Þnh ®¬nvÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn99.500 ®ång lµ: a. 100 ®ång b. 200 ®ång c. 300 ®ång d. 500 ® å n gC©u 293: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu rac«ng chóng ë ViÖt Namlµ: a. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨mliÒn tr íc n¨m®¨ng ký ph¶i cã l·i. b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VN§, ho¹t ® é ng kinh doanh cña n¨mliÒn tr íc n¨m ®¨ng k ý ph¸t hµnh ph ¶ i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒntr íc n¨m®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒntr íc n¨m®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 67
 • 68. C©u 294: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t níc ngoµi ®èi víi cæ phiÕucña mét tæ chøc niªn yÕt ®îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Namlµ: a. 25%Tæng sè cæ phiÕu b. 49% Tæng sè cæ phiÕu c. 30%Tæng sè cæ phiÕu d. 27%Tæng sè cæ phiÕuC©u 295: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt tr¸i phiÕu doanhnghiÖp lµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖpnhµ n íc cã vèn ® i Òu lÖ ®· gãp t¹i thêi ® iÓm xin ph Ðp niª m yÕt tõ 10tû VN§ trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖpnhµ níc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐpniªm yÕt tõ 5 tû VN§trë lªn. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖpnhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐpniªmyÕt tõ 5 tû VN§ trë lªn. d. Kh«ng c©u nµo ®óng.Chú giải: Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19-1-2007 của Chính phủ quyđịnh về các điều kiện niêm yết chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứngkhoán quy định về điều kiện niêm yết trái phiếu DN như sau:a) Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nướccó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Namtrở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;b) Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn;c) Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ.Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chínhquyền địa phương được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán theođề nghị của tổ chức phát hành trái phiếu.Việc phân định các khu vực niêm yết giao dịch tại Trung tâm Giao dịchchứng khoán thực hiện theo Quy chế niêm yết của Trung tâm Giao dịchchứng khoán sau khi được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 68
 • 69. C©u 296: Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: a. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i liªn tôc 2 n¨m liÒn tr íc n¨mxin phÐpniªmyÕt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. b. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i liªn tôc 3 n¨m liÒn tr íc n¨mxin phÐpniªmyÕt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. c. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i liªn tôc n¨m liÒn tr íc n¨m xin phÐpniªmyÕt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. d. Kh«ng c©u nµo ®óng.C©u 297: NÕu mét tr¸i phiÕu ®îc b¸n ®óng b»ng mÖnhgi¸ cña nã th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh c ña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa c ña tr¸iphiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng.C©u 298: NÕu mét tr¸i phiÕu ®îc b¸n víi gi¸ thÊph¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh c ña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa c ña tr¸iphiÕu d. Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh.C©u 299: NÕu mét tr¸i phiÕu ®îc b¸n víi gi¸ cao h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh c ña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa c ñatr¸iphiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng.C©u 300 : Nhµ ®Çu t sÏ yªu cÇu mét l·i suÊt nh thÕ nµo nÕu mua tr¸i phiÕucã ®iÒu kho¶n cho phÐpnhµ ph¸t hµnh cã thÓ mua l¹i: a. Cao h ¬ n l·i suÊt c¸c tr¸i phiÕu kh¸c cã c ï n g kú h ¹n b. ThÊph¬n l·i suÊt c¸c tr¸i phiÕu kh¸c cã cïng kú h¹n. c. B»ng l·i suÊt c¸c tr¸i phiÕu kh¸c cã cïng kú h¹n. d. Tïy nhµ ph¸t hµnh. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 69
 • 70. C©u 301: Trong phiªn giao dÞch gi¸ cæ phiÕu X ®îc x¸c ®Þnh lµ 32.500®ång, nh vËy nh÷ng lÖnh mua sau sÏ ®îc thùc hiÖn. a. LÖnh ®Æt mua > 32.500 ®ång b. LÖnh ®Æt mua = 32.500 ®ång c. LÖnh ®Æt mua < 32.500 ®ång d. Trêng hîp (a) ch¾c ch¾n ® îc thùc hiÖn vµ tr êng hîp (b) cã thÓ® îc thùc hiÖn t ï y tr êng hîp cô thÓ.C©u 302: Trong phiªn giao dÞch gi¸ cæ phiÕu X ®îc x¸c ®Þnh lµ 52.000®ång, nh vËy nh÷ng lÖnh b¸n sau sÏ ®îc thùc hiªn: a. LÖnh ®Æt b¸n > 52.000 ®ång b. LÖnh ®Æt b¸n = 52.000 ®ång c. LÖnh ® Æ t b¸n < 52.000 ® å n gC©u 303: ThÞ tr êng OTClµ: a. ThÞ tr êng giao dÞch theo ph¬ng thøc khíp lÖnh b. Th Þ tr êng giao d Þch theo ph¬ ng thøc tháa thuËn c. ThÞ tr êng giao dÞch theo ph¬ng thøc khíp lÖnh vµ ph¬ng thøc tháathuËn. d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng.C©u 304: Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi lµ: a. N ¬i giao d Þch nh÷ng chøng kho¸n ®· niª m yÕt. b. N¬i giao dÞch nh÷ng chøng kho¸n cha niªm yÕt c. C¶ a vµ b d. ChØ mua b¸n tr¸i phiÕu cña c¸c c«ng tyC©u 305: ChØ sè VN - Index thêi ®iÓm cao nhÊt tÝnh cho tíi hiÖn nay lµ: a. 300 ®iÓm b. 400 ®iÓm c. Trª n 500 ® iÓm d. Kh«ng c©u nµo ®óng.C©u 306: Ngêi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khihä ®i ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu sÏ: a. T¨ng lªn b. Gi¶ m ® i c. Kh«ng thay ®æi d. Kh«ng c©u nµo ®óng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 70
 • 71. C ©u 307: L îi nhu Ën m µ ngêi b ¸n ch øng kho ¸n nh Ën ®îc lµ: a. ( G i¸ c uèi kú + C æ tøc) - gi¸ ban ®Ç u b. G i¸ ban ®Çu - (c æ tøc + gi¸ cu èi k ú) c. G i¸ ban ®Çu - G i¸ cu èi k ú d . G i¸ cu èi k ú - gi¸ ban ®Çu(Chó gi¶i: §Ò bµi kh«ng râ rµng, tïy thuéc vµo nhiÒu trêng hîp mµ ng-êi b¸n chøng kho¸n cã nhËn ®îc cæ tøc hay kh«ng, nÕu buéc ph¶i lùachän th× ®¸p ¸n a lµ hîp lý nhÊt)C©u 308: Tr¸i phiÕu cã thêi gian ®¸o h¹n dµi sÏ cho nhµ ®Çu t: a. L·i su t æn ®Þnh vµ gi¸ trÞ thÞ trêng æn ®Þnh. b. L·i suÊt æn ® Þ nh vµ gi¸ tr Þ th Þ tr êng biÕn ®éng c. L·i su t biÕn ®éng vµ gi¸ trÞ thÞ trêng æn ®Þnh d. L·i su t biÕn ®éng vµ gi¸ trÞ thÞ trêng biÕn ®éng.C©u 309: C¸i g× sau ®©y kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµih¹n: a. Tµi s¶n b. Tæng sè nî c. Vèn lu ®éng d. Vèn cæ phÇnC©u 310: Trong trêng hîp nµo vèn cæ ®«ng sÏ bÞ pha lo·ng: a. Tr¶ cæ tøc b»ng chøng kho¸n b. T¸ch cæ phiÕu c. Tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®îc chuyÓn sang cæ phiÕu th-êng d. T t c¶ c¸c trêng hîp trªn.C©u 311: Chøc n¨ng cña thÞ trêng tµi chÝnh lµ: a. DÉn vèn tõ n¬i thõa vèn sang n¬i thiÕu vèn b. H×nh thµnh gi¸ c¸c tµi s¶n, tµi chÝnh c. T¹o tÝnh thanh kho¶n cho tµi s¶n tµi chÝnh d. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ n g trª n.C©u 312: Kªnh tµi chÝnh gi¸n tiÕp lµ: a. ThÞ trêng chøng kho¸n b. ThÞ trêng tr¸i phiÕu. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 71
 • 72. d. Së giao dÞ ch chøng kho¸nC©u 313: Th Þ tr êng vèn lµ th Þ tr êng giao d Þch: a. C ¸c c «ng c ô tµi ch Ýnh ng ¾n h ¹n b. C¸ cc« ngc ô tµi chÝ nh trung vµ dµi h¹ n c. K ú phiÕu d . TiÒn tÖC ©u 314: Th Þ tr êng ch øng kho ¸n lµ m ét b é ph Ën c ña: a. Th Þ tr êng tÝn d ông. b. Th Þ tr êng li ªn ng ©n h µng c. ThÞ trêng vèn d . Th Þ tr êng m ëC ©u 315: Th Þ tr êng ch øng kho ¸n kh «ng ph ¶i lµ: a. N ¬i tËp tru ng vµ ph ©n ph èi c ¸c ngu ån vèn ti Õ t kiÖm b. § Þ nh chÕ tµi chÝ nh trùc tiÕp. c. N ¬i giao d Þch c æ phiÕu d . N ¬i ® u th Çu c ¸c tÝn phiÕu(Chó gi¶i: Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña thÞ trêng chøngkho¸n lµ nguyªn t¾c trung gian)C©u 316: §èi tîng tham gia mua - b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr êng chøngkho¸n cã thÓ lµ, ngoại trừ: a. ChÝnh phñ b. ñ y ban chøng kho¸n Nhµ níc c. QuÜ ®Çu t chøng kho¸n d. Së giao dÞch chøng kho¸n.C©u 317: Tæ chøc nµo kh«ng ®îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: a. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n b. C«ng ty hîp danh c. Doanh nghiÖp Nhµ níc d. C«ng ty cæ phÇnC©u 318: C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi TTCK lµ: a. Së giao dÞch chøng kho¸n b. HiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 72
 • 73. c. ñ y ban chøng kho¸n d. ñy ban nh©n d©n thµnh phèC©u 319: C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña TTCKtËp trung a. Mua b¸n trùc tiÕp b. C«ngkhai th«ngtin c. Giao dÞch tháa thuËn d. TÊt c¶ ®Òu ®óng(Chú giải: Có 3 nguyên tắc hoạt động của TTCK tập trung là trung gian, đấugiá và công khai)C©u 320: C«ng khai th«ng tin vÒ TTCKph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu ngo¹i trõ a. ChÝnh x¸c b. KÞp thêi c. DÔ tiÕp cËn d. ¦u tiªn kh¸ch hµngC©u 321: ThÞ tr êng chøng kho¸n thø cÊplµ: a. ThÞ tr êng huy ®éng vèn b. ThÞ tr êng t¹o hµng hãa chøng kho¸n c. ThÞ trêng t¹o tÝnh thanh kho¶n cho chøng kho¸n d. TÊt c¶ ®Òu ®óngC©u 322 . ThÞ tr êng chøng kho¸n tËp trung lµ thÞ tr êng. a. Giao dÞch tháa thuËn diÔn ra ® ång thêi víi giao dÞch khíplÖnh b. Giao dÞch khíp lÖnh c. Giao dÞch tÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n d. Giao dÞch chøng kho¸n cña c«ng ty võa vµ nháC©u 323: NhËn ®Þnh nµo lµ sai vÒ thÞ tr êng thø cÊp a. Lµ n¬i giao dÞch c¸cchøng kho¸n kÐm phÈm chÊt b. Lµ n¬i lu©n chuyÓn vèn ®Çu t c. Lµ n¬i t¹o c¬ héi ®Çu t cho c«ng chóng. d. Lµ n¬i chuyÓn ®æi së h÷u vÒ chøng kho¸nC©u 324: Nh÷ng cæ phiÕu nµo ®îc tù do chuyÓn nhîng: a. Cæ phiÕu u ®·i cæ tøc b. Cæ phiÕu u ®·i biÓu quyÕt Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 73
 • 74. c. Cæ phiÕu phæ th«ng d. Cæ phiÕu quüC©u 325: Cæ ®«ng phæ th«ng cã quyÒn: a. NhËn cæ tøc tr íc tr¸i tøc b. NhËn thanh lý tµi s¶n ®Çu tiªn khi c«ng ty ph¸ s¶n c. Bá phiÕu d. NhËn thu nhËp cè ®ÞnhC©u 326: ThÆng d vèn ph¸t sinh khi a. C«ng ty lµm ¨n cã l·i b. Chªnh lÖch gi¸ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi c. C«ng ty t¨ng vèn khi ph¸t hµnh thªm chøng kho¸n d. TÊt c¶ c¸c tr êng hîp trªn.C©u 327: Gi¸ tr¸i phiÕu vËn ®éng a. Ngîc chiÒu víi l·i suÊt th Þ tr êng b. Cïng chiÒu víi l·i suÊt thÞ tr êng c. Kh«ng chÞu ¶nh hëng cña l·i suÊt thÞ tr êng d. TÊt c¶ ®Òu sai.C©u 328: Khi mua cæ phiÕu nhµ ®Çu t quan t©m nhÊt ®Õn: a. Gi¸cæ phiÕu b. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty c. Quan hÖ cung cÇu cña cæ phiÕu trªn thÞ tr êng(Chú giải : Đề bài không rõ ràng, việc nhà đầu tư quan tâm đến gì nhất sẽphụ thuộc vào mỗi nhà đầu tư cụ thể nhất định)C©u 329: Khi mua tr¸i phiÕu nhµ ®Çu t quan t©m nhÊt ®Õn g×: a. MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu b. L·i suÊt tr¸i phiÕu c. Thêi h¹n d¸o h¹n cña tr¸i phiÕu d. C¸ch thøc tr¶ l·i tr¸i phiÕu(Chú giải : Đề bài không rõ ràng, việc nhà đầu tư quan tâm đến gì nhất sẽphụ thuộc vào mỗi nhà đầu tư cụ thể nhất định)C©u 330: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã a. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷uh¹n vÒ nghÜa v ô nî Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 74
 • 75. b.Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn ®æi tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phiÕu cñam×nh c. H¹n chÕ sè l îng cæ ®«ng tèi ®a d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.C©u 331: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a. Cæ phiÕu phæ th«ng b. Cæ phiÕu u ®·i c. Tr¸i phiÕu c«ng ty d. TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªnC©u 332: Môc ®Ých ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ngchóng lµ: a. §Ó dÔ dµng qu¶n lý b. §Ó b ¶ o vÖ c«ng ch ó ng ®Çu t c. §Ó thu hót ph¸t hµnh d. §Ó dÔ dµng huy ®éng vèn.C©u 333: ë ViÖt Nam, muèn ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng ph¶i: a. §îc ñy ban chøng kho¸n Nhµ níc cÊpphÐp b. §îc ñ y ban chøng kho¸n Nhµ n íc chÊp thuËn ®¨ng k ý c. Xin phÐpbé tµi chÝnh d. Xin phÐptrung t©m giao dÞchC©u 334: NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ diÒu chØnh. a. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c tæ chøc tÝn dông b. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cæ phÇn hãa c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµichuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn. d. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn.C©u 335: Ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm c¸c h×nh thøc: a. Chµo b¸n s¬ cÊplÇn ®Çu. b. Chµo b¸n thø cÊplÇn ®Çu c. Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ra c«ng chóng d. TÊt c¶ c¸c h × n h thøc trª n.C©u 336: Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm: a. Chµo b¸n th ª m cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn ® i Òu lÖ b. Chµo b¸n thªm cæ phiÕu ®Ó tr¶ cæ tøc c. Chµo b¸n thªm cæ phiÕu thëng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 75
 • 76. d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn.C©u 337: ñy ban chøng kho¸n cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh rac«ng chóng kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ trong thêi h¹n: a. 30 ngµy. b. 30 ngµy lµm viÖc c. 45 ngµy. d. 45 ngµy lµm viÖc.C©u 338: Tr«ng thêi h¹n UBCKNNxemxÐt hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ®èi t îngcã liªn quan ®îc phÐp: a. Qu¶ng c¸o chµo mêi mua cæ phiÕu. b. Th¨mdß thÞ tr êng trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. c. §îc phÐp södông c¸c th«ng tin trong b¶n c¸o b¹ch ®Ó th¨m dß thÞtr êng. d. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n trªn.(Chú giải: Trong thời gian Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơđăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, tổ chứcbảo lãnh phát hành và tổ chức, cá nhân có liên quan chỉ được sử dụng trungthực và chính xác các thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi Uỷ ban Chứngkhoán Nhà nước để thăm dò thị trường, trong đó phải nêu rõ các thông tin vềngày phát hành và giá bán chứng khoán là thông tin dự kiến. Việc thăm dò thịtrường không được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng.)C©u 339: Nh÷ng tæ chøc ®îc phÐplµm ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n. a. C«ng ty chøng kho¸n. b. Tæ chøc tÝn dông c. Tæ chøc tÝn dông phi Ng©n hµng d. TÊt c¶ c¸c ph¬ ng ¸n trª n(chú giải: Theo nghị định 144/2003/NĐ-CP, đại lý phát hành chứng khoán làcác công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàngnhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thoả thuận hoặcthông qua tổ chức bảo lãnh phát hành chính.)C©u 340: B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n lµ viÖc tæ chøc b¶o l·nh gióp tæchøc ph¸t hµnh thùc hiÖn: a. C¸c thñ tôc tr íc khi chµo b¸n chøng kho¸n. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 76
 • 77. b. Nh Ën m ua m ét ph Çn hay to µn b é ch øng kho ¸n c ña tæ ch øc ph ¸th µnh. c. T æ ch øc ph ©n ph èi ch øng kho ¸n. d. TÊ t c ¶ c¸ c viÖ c tr ª n.(Chú giải: Theo luật chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổchức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tụctrước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứngkhoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lạichưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức pháthành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng.)C ©u 341: Ph ©n ph èi c æ phiÕu ph ¶i: a. Theo gi¸ b¸ n ®îc x¸ c ®Þ nh trong b¶n c¸ o b ¹ c h ®· ®¨ ng ký víiUBC KNN b. Theo gi¸ th áa thu Ën víi nh µ ®Çu t. c. Theo gi¸ trÞ tr êng qua ® u gi¸ d . Theo gi¸ u ®·i do H éi ®ång qu ¶n trÞ c ña c «ng ty ph ¸t h µnh quyÕt®ÞnhC ©u 342: T æ ch øc b ¶o l·nh ph ¸t h µnh ph ¶i: a. C ã li ªn quan víi tæ ch øc ph ¸t h µnh. b. P h¶i cã giÊ y ph Ð p ho ¹ t ®é ng b¶o l· nh c. Ph ¶i lµ c «ng ty ch øng kho ¸n. d . Ph ¶i lµ c «ng ty tµi ch Ýnh.C ©u 343: §iÒu ®iÖn niªm yÕ t c æ phiÕu a. Vèn ®iÒu lÖ 5 tû ®ång trë lªn. b. Kinh doanh c ã l·i 2 n ¨m li ªn ti Õp c. T èi th iÓu 20% c æ phiÕu b ¸n Ýt nh t 50 c æ ®«ng ngo µi tæ ch øcph ¸t h µnh d . T tc ¶ c ¸c ®iÒu kiÖn trªn.(chó gi¶i: Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo chÝnh x¸c)C©u 344: Giao dÞch néi bé ph¶i th«ng b¸o cho trung t©m giao dÞch chøngkho¸n tríc khi thùc hiÖn Ýt nh t. a. 10 ngµy lµm viÖc b. 10 ngµy c. 15 ngµy lµm viÖc d. 15 ngµy Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 77
 • 78. (Chú giải : Đáp án đúng là 3 ngày làm việc)C©u 345: Tæ chøc niªm yÕt ®îc phÐpmua b¸n cæ phiÕu quü trong vßng: a. 60 ngµy lµm viÖc b. 60 nµy c. 90 ngµy d. 90 ngµy lµm viÖc(Chú giải: Theo thông tư 18/2007/TT-BTC)C©u 346: Tæ chøc niªm yÕt chØ ®îc b¸n cæ phiÕu quü sau khi tr¶ l¹i tèithiÓu a. 3 th¸ng b. 4 th¸ng c. 5 th¸ng d. 6 th¸ng(Chú giải: Theo thông tư 18/2007/TT-BTC)C©u 347: Tæ chøc nµo sau ®©y cã thÓ lµ thµnh viªn cña trung t©m giaodÞch chøng kho¸n: a. C«ng ty chøng kho¸n b. C«ng ty qu¶n lý quü c. Quü ®Çu t chøng kho¸n d. Ng©n hµng chØ ®Þnh chøng kho¸nC©u 348: Tæ chøc nµo sau ®©y cã thÓ lµ thµnh viªn cña trung t©m giaodÞch chøng kho¸n ph¶i cã: a. GiÊyphÐpho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n. b. GiÊyphÐptù doanh chøng kho¸n. c. Cã c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o giao dÞch. d. TÊt c¶ c¸c ® i Òu kiÖn trª n.C©u 349: Nhµ ®Çu t cã quyÒn b¸n cæ phiÕu niªm yÕt l« lÎ t¹i: a. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n b. C«ng ty chøng kho¸n. c. ThÞ tr êng tù do d. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹iC©u 350: §æi tªn ph©n bæ thÞ tr êng chøng kho¸n gåm: a. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªmyÕt. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 78
 • 79. b. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªmyÕt, c«ng ty qu¶n lý quü. c. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng tychøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng tychøng kho¸n trung t©m ph¸t hµnh.(Chú giải: Đề bài không rõ ràng)C©u 351: Tù doanh chøng kho¸n lµ viÖc: a. C«ng ty chøng kh¸n mua b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng b. C«ng ty chøng kho¸n m ua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m × n h c. C«ng ty chøng kho¸n qu¶n lý vèn cña kh¸ch hµng qua viÖc vµ n¾mgi÷ chøng kho¸n v× quyÒn lîi kh¸ch hµng. d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.C©u 352: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnhn¨mtrªn a. 1 sè b¸o cña mét tê b¸o. b. 4 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o. c.5 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o. d. 6 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o.C©u 353: C«ng ty chøng kho¸n lµ g×: a. C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷uh ¹n b. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty hîp doanh c. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n d. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇnC©u 354: C¸c lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n chÝnh lµ: a. M«i giíi ph¸t hµnh chøng kho¸n b. B¶o l·nh ph¸t hµnh, qu¶n lý doanh môc ®Çu t c. T vÊntµi chÝnh vµ ®Çu t chøng kho¸n. d. Tất cả đáp án trênC©u 355: Thêi h¹n cÊpgiÊyphÐpkinh doanh chøng kho¸n lµ: a. 60 ngµy kÓ tõ khi UBCK nhËn ® îc h å s¬ hîp lÖ b. 60 nµy lµm viÖc kÓ tõ khi UBCKnhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ c. 45 ngµy kÓ tõ khi UBCKnhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ d. 45 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi UBCKnhËn ®îc hå s¬ hîp lÖC©u 356: C¸c c«ng ty chøng kho¸n nhËn lÖnh qua: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 79
 • 80. a. M¹ng Internet b. Chi nh¸nh c. Phßng giao dÞch d. §¹i lý nhËn lÖnhC©u 357: §iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn c«ng ty chøng kho¸n ®îc cÊpchøng chØhµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n lµ: a. Cã chøng chØ nguyªn m«n vÒ chøng kho¸n do UBCKcÊp. b. Cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù c. §ñ tiªu chuÈn tr×nh ®é chuyªn m«n d. TÊt c¶ c¸c ® i Òu kiÖn trª nC©u 358: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được a. §îc tù do mua, b¸n cæ phiÕu ë mäi n¬i b. ChØ ® îc më tµi kho ¶ n giao d Þch cho m × n h t ¹i c«ng ty chøngkho¸n n ¬ i lµm viÖc. c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøcph¸t hµnh. d. Lµm gi¸m ®èc mét c«ng ty niªm yÕt.C©u 359 : Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n cã thêi h¹n: a. 2 n¨m b. 3 n¨m c. 4 n¨m d. 5 n¨mChú giải: Quy định trước đây là 03 năm, nhưng theo quy định mới nhất Số:15/2008/QĐ-BTC, không giới hạn thời gian)C©u 360: Qòy ®Çu t chøng kho¸n cã vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu lµ: a. 5 tû ®ång b. 10 tû ® å n g c. 15tû ®ång d. 20 tû ®ångC©u 361: C¬ cÊutæ chøc cña c«ng ty chøng kh¸n ph¶i ®¶m b¶o: a. T¸ch biÖt gi÷a ho¹t ®éng kinh doanh cña chñ së h÷u c«ng ty chøngkho¸n víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chøng kh¸n. b. T¸ch biÖt ho¹ t ® é ng m«i giíi víi ho ¹t ® é n g tù doanh Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 80
 • 81. c. T¸ch biÖt ho¹t ®éng tù doanh víi ho¹t ®éng qu¶n lý danh môc ®Çut d. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn.C©u 362: NghiÖp vô t vÊntµi chÝnh bao gåm: a. T vÊnkÕt cÊutµi chÝnh. b.T vÊnph¸t triÓn vµ niªmyÕt chøng kho¸n. c. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i d. Tất các đáp án trênC©u 363: §èi t îng c«ng bè th«ng tin thÞ tr êng chøng kho¸n gåm: a. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªmyÕt b. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªmyÕt, c«ng ty qu¶n lý quü. c. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng tychøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niª m yÕt, c«ng ty qu ¶ n lý quü,c«ngty chøng kho¸n, trung t© m giao d Þch.C©u 364 : Tù doanh chøng kho¸n lµ viÖc a. C«ng ty chøng kho¸n mua b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. b. C«ng ty chøng kho¸n m ua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m × n h c. C«ng ty chøng kho¸n qu¶n lý vèn cña kh¸ch hµng qua viÖc vµ n¾mgi÷ chøng kho¸n v× quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.C©u 365: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªmyÕt c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh n¨mtrªn: a. 3 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o. b. 4 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o c. 5 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o d. 6 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o(chú giải: Không có đáp án chính xác, theo thông tư Số: 09/2010/TT-BTC,việc công bố Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về báocáo tài chính năm quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II Thông tư này trênphương tiện công bố thông tin của UBCKNN và SGDCK (đối với công ty niêmyết) đồng thời đăng tải toàn văn Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính nămtrên một (01) số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉtrang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính hoặc địa chỉ cung cấpbáo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo.) Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 81
 • 82. C©u 366: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i lµ: a. C«ng ty cæ phÇn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷uh¹n b. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty hîp danh c. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n d. Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇnC©u 367: C¸c lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n chÝnh lµ: a. M«i giíi, tù doanh chøng kho¸n b. B¶o l·nh ph¸t hµnh, qu¶n lý danh môc ®Çu t c. T vÊntµi chÝnh vµ ®Çu t chøng kho¸n. d. TÊt c¶ c¸c lo¹i h × n h trª n.C©u 368: Thêi h¹n cÊpgiÊyphÐpkinh doanh chøng kho¸n tèi ®a lµ: a. 60 ngµy kÓ tõ khi UBCK nhËn ® îc h å s¬ hîp lÖ b. 60 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi UBCKnhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. c. 45 ngµy kÓ tõ khi UBCKnhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ d. 45 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi UBCknhËn ®îc hå s¬ hîp lÖC©u 369: C«ng ty chøng kho¸n ®îc phÐp: a. Lµm ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n niªmyÕt b. Lµm ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n cha niªmyÕt c. T vÊncæ phÇn hãa, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp d. TÊt c¶ c¸c c©u tr ª n ® Ò u ® ó n gC©u 370: Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n chØ ®îc cÊpcho: a. C«ng ty chøng kho¸n b. C¸ nh©n cã ® ñ chøng chØ chuyªn m«n vÒ th Þ tr êng chøngkho¸n. c. C¸ nh©n ®ang lµm viÖc t¹i mét c«ng ty chøng kho¸n. d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.C©u 371: Giao dÞch theo ph¬ng thøc khíip lÖnh ë ViÖt Namquy ®Þnh ®¬nvÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ díi 50.000 ®ång lµ: a. 100 ® b. 200 ® c. 300 ® d. 500 ® Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 82
 • 83. C©u 372: Giao dÞch theo ph¬ng thøc khíp lÖnh ë ViÖt Namquy ®Þnh ®¬nvÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 100.000 ®ång trë lªn lµ: a. 100 ® b. 1000 ® b. 300 ® c. 500 ®C©u 373: C«ng ty A lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa,c«ng ty A sÏ tiÕn hµnh b¸n cæ phÇn b»ng c¸ch: a. §Êu gia c«ng khai b. ChØ b¸n trong néi bé c«ng ty c. B¸n theo gi¸ s½n cho ngêi ld d. ChØ cã b vµ cC©u 374: Doanh nghiÖp Nhµ níc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæphiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trunggian giao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi l îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸trÞ. a. 10 tû ® å n g trë lªn b. Tõ 1®Õn 10 tû ®ång c. 5 tû ®ång trë lªn d. Tïy doanh nghiÖp cã muèn thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m haykh«ng.C©u 375: §iÒu kiÖn ®îc ®¨ng ký giao dÞch t¹i TTGDCKHµ Néi ®èi víi cæphiÕu lµ: a. Doanh nghiÖp cæ phÇn cã vênt 5tû trë lªn cã Ýt nhÊt 50 c殫ng, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, b¸o c¸o tµi chÝnh 1 n¨m ®îc kiÓmto¸n. b. Doanh nghiÖp cæ phÇn cã vèn tõ 5 tû trë lªn cã Ýt nhÊt 50 c殫ng trong tæ chøc ph¸t hµnh, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, b¸o c¸otµi chÝnh 1n¨m®îc kiÓm to¸n. c. Doanh nghiÖp cæ phÇn cã vèn tõ 5 tû trë lªn cã Ýt nhÊt 50 c殫ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, b¸o c¸otµi chÝnh 1n¨m®îc kiÓm to¸n. d. Kh«ng c©u nµo ® ó n g.C©u 376: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña DNNN, cæ ®«ng chiÕn l îc ®îc phÐpmua: a. Tèi ®a 20%tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20%sovíi gi¸ ®Êub×nh qu©n. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 83
 • 84. b. T èi ®a 25% tæng s è c æ ph Çn b ¸n ra b ªn ngo µi víi gi¸ gi¶m 20% sovíi gi¸ ® u b ×nh qu ©n. c. T èi ®a 25% tæng s è c æ ph Çn b ¸n ra b ªn ngo µi víi gi¸ gi¶m 25% so víigi¸ ® u b ×nh qu ©n. d . T èi ®a 20% tæng s è c æ ph Çn b ¸n ra b ªn ngo µi víi gi¸ gi¶m 25% sovíi gi¸ ® u b ×nh qu ©n.(Chó gi¶i: Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo chÝnh x¸c, cæ ®«ng chiÕn lîc ph¶i muavíi gi¸ tèi thiÓu b»ng gi¸ ®Çu b×nh qu©n)C©u 377: Khi nhµ ®Çu t mua cæ phÇn qua ® u gi¸ t¹i trung t©m giao dÞchchøng kh¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t ph¶i ®Æt cäc: a. 10% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm b. 15% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm c. 5% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm. d. Kh«ng ph¶i ®Æt cäc.C©u 378: C«ng ty cæ phÇn ABC ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trÞ gi¸ 10 tû ®ång,mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu lµ 100.000 ®ång. §ît ph¸t hµnh nµy ¶nh hëng ®Õn b¶ngc©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty nh sau: a. T¨ng vèn lu ®éng. b. T¨ng vèn lu ®éng vµ t¨ng tæng nî c. T¨ng vèn lu ®éng, t¨ng tæng nî vµ t¨ng tæng tµi s¶n d. T¨ng vèn lu ®éng, t¨ng tæng nî, t¨ng tæng tµi s¶n vµ t¨ng vèn chñsë h÷u.C©u 379: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sècæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ: 40.000,kh«ng cã cæ phiÕu u ®·i. H§QT quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu ®ång cæ tøc.Nh vËy mçi cæ phÇn ®îc tr¶ cæ tøc lµ: a) 1500® b) 2000® c) 1000®C©u 380: Lo¹i h×nh niªm yÕt nµo sau ®©y mang tÝnh ch t th©u tãm, s¸t nhËpc«ng ty a) Niªm yÕt lÇn ®Çu b) Niªm yÕt l¹i c) Niªm yÕt bæ sung d) Niª m yÕt cöa sau e) Niªm yÕt t¸ch, gép cæ phiÕu Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 84
 • 85. C©u 381: Quü ®Çu t chøng kho¸n d¹ng ®ãng gãp lµ quü: a) Ph¸t hµnh chøng chØ quü nhiÒu lÇn b) Cã thÓ ® îc niª m yÕt chøng chØ quütrª n TTCK c) §îc quyÒn mua l¹i chøng chØ quü tõ nhµ ®Çu t d) §îc quyÒn ph¸t hµnh bæ sung ra c«ng chóngC©u 382: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæphiÕu. ¤ng ta mua cæ phiÕu ®ã 1 n¨m tr íc ®©y víi gi¸ 30 USD/cæ phiÕu,n¨m võa qua «ng ta cã nhËn cæ tøc 2USD/cæ phiÕu. VËy thu nhËp tr ícthuÕ cña «ng tõ 100 cæ phiÕu A lµ: a) 1000USD b) 1200USD c) 1300USD d) TÊt c¶ ®Òu saiC©u 383: ThÞ tr êng chøng kho¸n ®ang lªn cæ phiÕu REE ®· t¨ng gi¸ liªntôc mÊyphiªn, lµ nhµ t vÊn®Çu t , b¹n sÏ khuyªn kh¸ch hµng cña m×nh: a) Mua chøng kho¸n nµy vµo v× t«i dù b¸o nã cßn lªn b) B¸n chøng kho¸n nµy v× t«i suy nghÜ ®· lªn mÊyh«mråi nã sÏ xuèng c) Kh«ng mua kh«ng b¸n g× c¶ v× thÞ tr êng cha æn ®Þnh d) ChØ cung cÊp ®Çy ® ñ th«ng tin cho kh¸ch hµng vµ ®Ó hä tùquyÕt ® Þ n h m ua b¸nC©u 384: T¹i thêi ®iÓm tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu thêng I. QuyÒn së h÷u cña cæ ®«ng hiÖn h÷u bÞ pha lo·ng II. ThuÕ thu nhËp cña c«ng ty gi¶m III. Ngêi së h÷u tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi ®îc nhËn l¹i vèn gèc IV. Thu nhËp trªn vèn cæ phÇn gi¶m a) I vµ II b) I, II vµ III c) I vµ IV d) I, II, III vµ IVC©u 385: Cæ phiÕu nµo sau ®©y kh«ng ®îc phÐpchuyÓn nhîng: a) Cæ phiÕu phæ th«ng b) Cæ phiÕu u ®·i cæ tøc c) Cæ phiÕu u ®·i biÓu quyÕt d) TÊt c¶ c¸c lo¹i trªnC©u 386: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 85
 • 86. a) Cæ phiÕu phæ th«ng b) Cæ phiÕu u ®·i c) Tr¸i phiÕu c«ng ty d) TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªnC©u 387 : Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖnph¸p luËt chøng kho¸n vµ thÞ tr êng chøng kho¸n lµ: I. B¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi ®Çu t II. Gãp phÇn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thÞ chøng kho¸n c«ng b»ng c«ngkhai vµ hiÖu qu¶ III. Gi¶mthiÓu rñi ro hÖ thèng IV. §Ó ngêi ®Çu t ngµy cµng cã l·i a) I, II, III b) TÊt c¶C©u 388 : ViÖc qu¶n lý chøng kho¸n t¹i hÖ thèng l u ký chøng kho¸n tËptrung cã thÓ ®îc thùc hiÖn: a) Th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n l u ký chøng kho¸n t¹i trung t©m l uký chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n ghi sæ b) Lu gi÷ ®Æc biÖt - l u gi÷ chøng chØ chøng kho¸n trong kho trungt©m l u ký chøng kho¸n ®øng tªn ngêi göi c) Dotæ chøc ph¸t hµnh qu¶n lý d) a vµ bC©u 389 : Mét c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm: a) T¨ng mÖnhgi¸ t ¬ng ®¬ng víi chØ sè t¸ch b) Kh«ng thay ®æi c) Gi¶ m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè lîng cæ phÇn d) T¨ng mÖnhgi¸ vµ gi¶m sè l îng cæ phÇnC©u 390 : Khi thùc hiÖn nghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n c«ng ty chøng kho¸n®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua: a) C¬ chÕ giao dÞch t¹i SGD CK hoÆc thÞ tr êng OTC trong ®ãSGDCK/ThÞ tr êng OTC cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cñagiao dÞch ®ã víi kh¸ch hµng. b) C¬ chÕ giao dÞch t¹i SGDtrong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖmvÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã. c) C¬ chÕ giao dÞch t¹i thÞ tr êng OTC trong ®ã kh¸ch hµng chÞutr¸ch nhiÖmvÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã d) B vµ C Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 86
 • 87. C©u 391: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö lÖnh b¸nchøng kho¸n cña b¹n ®· ®îc thùc hiÖn thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy16 th¸ng 7 (thø 6). Trong thêi gian thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ T+ 3. Thêi gian tiÒn ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña b¹n lµ: a) Chñ nhËt 18/7 b) Thø hai 19/7 c) Thø ba 20/7 d) Thø t 21 / 7C©u 392 : Gi¶ sö b¹n b¸n khèng 100 cæ phiÕu phæ th«ng víi gi¸ 50$/ cæphiÕu. Víi møc ký quü ban ®Çu lµ 50%. Tû lÖ l·i suÊt lµ bao nhiªu nÕu b¹nmua l¹i cæ phiÕu nµy víi gi¸ 40$/cæ phiÕu? Cæ phiÕu nµy kh«ng tr¶ cætøc trong thêi gian nµy vµ b¹n kh«ng chuyÓn mét kho¶n tiÒn nµo ra kháitµi kho¶n tr íc khi thùc hiÖn giao dÞch nãi trªn. a) 20% b) 25% c) 40% d) 50%C©u 393 : Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n a) Ng¨n chÆn sù thua lç b) Hëng lîi tõ sù sôt gi¸ c) Hëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n d) H¹n chÕ rñi roC©u 394 : Mét c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ gép cæ phiÕu, §iÒu nµy sÏ lµm: a) Kh«ng thay ®æi b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi ¶ m sè cæ phÇn c) Gi¶mmÖnhgi¸ vµ t¨ng sè cæ phÇn d) T¨ng mÖnht ¬ng ®¬ng víi chØ sè t¸chC©u 395 : LÖnh ATO lµ lÖnh: a) §îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ cao nhÊt b) §îc u tiªn tr íc lÖnh thÞ tr êng c) §îc söd ô n g víi m ô c tÝch lµm t¨ng khèi lîng giao d Þch d) Kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn møc gi¸ khíp lÖnh vµ khèi l îng giao dÞchC©u 396 : Gi¶ sö, pptk quü cã c¸c kho¶n môc nh sau: 1. TiÒn mÆt vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh t ¬ng ®¬ng tiÒn mÆt 1.500.000.000® Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 87
 • 88. 2. C¸c cæ phiÕu n¾mgi÷ vµ thÞ gi¸: Tªn CP Sè l îng ThÞ gi¸ REE 200.000 29.000 AGF 100.000 39.000 SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 3. Tæng nî H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ ®¬n vÞ quübiÕt r»ng tæng sè chøng chØ quü ®ang l u hµnh lµ 1triÖu chøng chØ. Tµi s¶n 18.000.000(Chú giải: Đề bài thiếu, áp dụng công thức TS ròng = Tài sản – Tổng nợ vàNAV = TS ròng/Số chứng chỉ quỹ đang lưu hành)C©u 397 : Quü ®Çu t chøng kho¸n d¹ng më lµ quü ®Çu t I. Ph¸t hµnh liªn tôc II. Kh«ng niªm yÕt III. Ýt hÊpdÉn ®Çu ngêi ®Çu t IV. Ph¶i mua l¹i chøng chØ khi ngêi së h÷u yªu cÇu V. ChÝnh s¸ch ®Çu t dµi h¹n Ph¬ng ¸n a) I, II, V b) I, II vµ III c) I, II, III vµ IV d) I, II, IV e) IV vµ VC©u 398 : §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn hãa vµ niªm yÕt ngaytrªn thÞ tr êng chøng kho¸n, ®iÒu kiÖn niªmyÕt cæ phiÕu nµo sau ®©y sÏ ®-îc gi¶mnhÑ: a) Vèn ®iÒu lÖ b) Thêi gian ho¹ t ® é ng cã l·i c) Thêi gian cam kÕt n¾m gi÷ cæ phiÕu cña thµnh viªn Héi ®ångqu¶n trÞ, Ban Gi¸m®èc, Ban KiÓm so¸t. d) Tû lÖ n¾mgi÷ cña c¸c cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnhC©u 399 : Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu, sÏ: a) Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty b) Kh«ng lµm thay ® æ i tû lÖ quyÒn lîi c ña cæ ®«ng Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 88
 • 89. c) Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty d) Kh«ng cã c©u nµo ®óngC©u 400 : Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr -íc lµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é giao ®éng gi¸ lµ ±5%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíilµ: a) 9600, 10998, 10608 b) 9600, 10000, 10100, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700 c) 9700, 10000, 10100, 10500, 10600, 10700, 10800 d) 9600, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700 e) Kh«ng ph¬ ng ¸n nµo ® ó n gC©u 401 : ThÞ tr êng tµi chÝnh bao gåm: a) Th Þ tr êng tiÒn tÖ vµ th Þ tr êng vèn b) ThÞ tr êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr êng vèn c) ThÞ tr êng chøng kho¸n vµ thÞ tr êng tiÒn tÖ d) ThÞ tr êng thuª mua vµ thÞ tr êng b¶o hiÓmC©u 402 : §Ó giao dÞch chøng kho¸n niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞchchøng kho¸n cÇn ph¶i cã c¸c bíc: I. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thùc hiÖn ghÐplÖnh vµ th«ng b¸okÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty chøng kho¸n II. Nhµ ®Çu t më tµi kho¶n, ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n III. C«ng ty chøng kho¸n nhËp lÖnh vµo hÖ thèng giao dÞch cña trungt©m IV. Nhµ ®Çu t nhËn ®îc chøng kho¸n (nÕu lµ ngêi mua) hoÆc tiÒn(nÕu lµ ngêi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n sau 3ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t Anh (chÞ) h·y chØ ra tr×nh tù tr×nh tù c¸c bíc giao dÞch chøngkho¸n theo c¸c ph¬ng ¸n sau: a) I, II, III, IV, V b) I, III, V, II, IV c) II, I, V, IV, III d) II, III, I, V, IV e) Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo ®óngC©u 403 : Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr íc ®ã lµ 30,5 nhsau: Mua Gi¸ B¸n Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 89
 • 90. 200 (H ) 30.9 400 (B) 300 (A) 30.8 - 500 © 30.6 1 1 00 (I) - 30.5 800 (E ) 500 (D ) 30.4 500 (F ) 600 (G ) 30.3 700 ATO H ·y x ¸c ®Þnh gi¸ vµ kh èi lîng giao d Þch ®èi víi m çi nh µ ®Çu tG i¶i: Tæ ng Mua G i¸ Khíp B¸ n Tæ ng mua lÖ nh b¸ n 700 700 (I) ATO 900 200 (H ) 30.9 900 400 (B) 2800 1 200 300 (A) 30.8 1 200 - 2400 1700 500 (C ) 30. 6 1700 1100 ( I) 2400 1 700 - 30.5 1 300 800 (E ) 1 300 2200 500 (D ) 30.4 500 500 (F ) 500 2800 600 (G ) 30.3Khíp lÖnh gi¸ 30,600 víi tæng khèi lîng 1700I mua 700 tõ F: 500, E: 200H mua 200 tõ E: 200A mua 300 tõ E: 300C mua 500 tõ E: 100, I: 400C©u 404 : Cæ phiÕu u ®·i cæ tøc I. NhËn cæ tøc víi møc u ®·i II. Tham dù vµ biÓu quyÕt t t c¶ c¸c v n ®Ò thuéc thÈm quyÒn III. Khi c«ng ty gi¶i thÓ, nhËn ®îc l¹i mét phÇn tµi s¶n t¬ng øng víi sèvèn cæ phÇn gãp vµo c«ng ty. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 90
 • 91. IV. §îc nh Ën c æ tøc u ®·i nh l·i su ttr¸ i phiÕu k Ó c ¶ khi c «ng ty lµm¨n thua lç Ph¬ng ¸n: a) I b) I vµ II c) I vµ III d ) Ch Ø IV e ) I, III vµ IV f) T tc¶C ©u 405 : Q ua th «ng b ¸o vÒ ®î t ph ¸t tr¸ i phiÕu Ch Ýnh ph ñ ViÖ t Nam t¹ ith Þ tr êng ch øng kho ¸n Hoa K ú võa qua ch óng ta biÕt vèn huy ®éng c ñaViÖ t Nam lµ 750 tri Öu US$. M Önh gi¸ lµ 1 00$; l·i su t c «upn lµ 6,785% .Th êi gian ®¸o h ¹n lµ 1 0 n ¨m . T r¸i phiÕu ®· ®îc b ¸n ë gi¸ 98,233 US$. V× tr¸ iphiÕu b ¸n díi m Önh gi¸ n ªn ch óng ta kh «ng huy ®éng ®ñ 750 tri Öu US$. a) §óng b) S ai c) Kh «ng th Ó x ¸c ®Þnh(Chó gi¶i: Trong ®ît b¸n nµy l·i suÊt kú väng ®èi víi tr¸i phiÕu chÝnhphñ VN ë møc cao h¬n møc l·i suÊt Coupon, do ®ã gi¸ b¸n ra nhá h¬nmÖnh gi¸ vµ v× thÕ kh«ng huy ®éng ®ñ tæng mÖnh gi¸)C©u 406 : H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñybá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®îc hÕt, gäi lµ: a) B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b) B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c) B¶o l·nh tÊt c¶ ho®c kh« n g d) T t c¶ c¸c h×nh thøc trªnC©u 407 : LÖnh dõng ®Ó b¸n ®îc ®a ra a) Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh b) Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ th Þ tr êng hiÖn hµnh c) HoÆc cao h¬n hoÆc th p h¬n gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh(chú giải:Lệnh dừng để bán: Khách hàng mua 100 cổ phần với giá 12 ngàn đồng/cổphần. Sau một thời gian giá cổ phiếu này lên tới 20 ngàn đồng/cổ phần.Khách hàng chưa muốn bán vì ông ta cho rằng giá còn tăng nữa. Nhưng để Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 91
 • 92. đề phòng trường hợp giá không tăng mà lại giảm, khách hàng này đặt lệnhdừng với người đại diện công ty chứng khoán để bán với giá 19 ngàn đồng/cổphần chẳng hạn. Nếu thực tế giá cổ phiếu đó không tăng mà lại giảm thì giácổ phiếu đó giảm tới 19 ngàn, người môi giới sẽ bán cho ông ta.Lệnh dừng để mua: Lệnh này thường được dùng trong trường hợp bán khốngđể giới hạn sự thua lỗ. Chẳng hạn khách hàng vay của công ty chứng khoánmột số cổ phần và bán đi với giá 30 ngàn đồng/cổ phần với hy vọng giá cổphiếu giảm xuống tới 20 ngàn đồng/ cổ phần, ông ta sẽ mua để trả. Nhưng đểđề phòng trường hợp giá cổ phiếu không giảm mà lại tăng, khách hàng đóđặt một lệnh dừng để mua với giá 35 ngàn đồng. Khi giá lên tới 35 ngànđồng, người môi giới sẽ mua cổ phiếu đó cho ông ta và ông ta đã giới hạn sựthua lỗ của mình ở mức 5 ngàn đồng / cổ phần.Một lệnh dừng để mua được đưa ra trên mức giá thị trường hiện hành cònmột lệnh dừng để bán được đưa ra thấp hơn giá thị trường hiện hành..)C©u 408: ThÞ tr êng tµi chÝnh lµ n¬i huy ®éng vèn a) Ng¾n h¹n b) Trung h¹n c) Dµi h¹n d) C¶ ba yÕu tè tr ª nC©u 409: Së Giao dÞch chøng kho¸n lµ: a) ThÞ tr êng giao dÞch chøng kho¸n tËp trung b) ThÞ tr êng giao dÞch chøng kho¸n phi tËp trung c) Mét trong c¸c h×nh thøc ho¹t ® éng cña thÞ tr êng chøng kho¸nthø cÊpC©u 410: Chøng kho¸n x¸c ®Þnh ngêi së h÷u nã cã a) QuyÒn së h÷u ®èi víi mét c«ng ty b) QuyÒn chñ nî ®èi víi mét c«ng ty c) QuyÒn chñ nî ®èi víi ChÝnh phñ hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng d) TÊt c¶ c¸c quyÒn trªn Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 92
 • 93. (Chó gi¶i : §Ò bµi kh«ng chÝnh x¸c, tïy thuéc lo¹i chøng kho¸n mµ ngêisë h÷u nã sÏ cã c¸c quyÒn kh¸c nhau.)C©u 411: C æ phiÕu vµ tr¸i phiÕu c ã c ïng ®Æc tr ng lµ: a) C ã l·i su tc è ®Þnh b) C ã thu nh Ëp theo ho ¹t ®éng c ña c «ng ty c) §îc quyÒn b Çu c ö t¹i ®¹i h éi c æ ®«ng d) Kh« ng cã c ©u nµo ®óngC ©u 412: X ¸c ®Þnh gi¸ m ë c öa theo c ¸c lÖnh sau ®©y:B ª n b¸ n Bª n mua Gi¸Sè lîng Lòy kÕ Lòy kÕ Sè lîng1.000 1000 ThÞ trêng200 1200 20.100300 1500 20.200 5500400 1900 20.500 5500100 2000 20.600 5500 7001.300 3300 20.700 4800 300900 4200 20.800 4500 100 4200 20.900 4400 200200 4400 21.100 4200 4400 21.300 4200 500200 4600 21.400 3700400 5000 21.500 3700 100 5000 21.600 3600 700 5000 21.700 2900 900 5000 21.800 2000 500 5000 21.900 1500 200 5000 22.000 1300 800 ThÞ trêng 500 500 Khèi lîng khíp lÖnh lµ: 4.200 Gi¸ kh¬p lÖnh khi: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 93
 • 94. a) Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch tr íc lµ 20.600: 20.800 b) Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch tr íc lµ 21.000: 21.100 c) Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch tr íc lµ 21.500: 21.300C©u 413: Mét lÖnh dõng b¸n ®îc ®a ra: a) Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr êng hiÖn hµnh b) HoÆc lµ cao h¬n hay thÊph¬n gi¸ thÞ tr êng hiÖn hµnh c) Ngay t¹i gi¸ thÞ tr êng hiÖn hµnh d) Víi gi¸ thÊp h ¬ n gi¸ th Þ tr êng hiÖn hµnhC©u 414: C«ng ty ABC ®îc phÐpph¸t hµnh 5.000.000 cæ phiÕu theo ®iÒulÖ C«ng ty 3.000.000 cæ phiÕu ®· ®îc ph¸t hµnh, trong ®ã cã 2.000.000cæ phiÕu lµ cæ phiÕu quü, C«ng ty ABC cã bao nhiªu cæ phiÕu ®ang l uhµnh? a) 1.000.000 b) 2.000.000 c) 3.000.000 d) 5.000.000C©u 415: Mét C«ng ty chøng kho¸n thiÕu sãt x¸c nhËn víi kh¸ch hµng vÒmét viÖc mua 100 cæ phiÕu cña c«ng ty ABC víi gi¸ thÞ tr êng 34 3/8. Sau®ã c«ng ty nhËn thÊy r»ng viÖc mua nµy thùc sù ®îc thùc hiÖn ë gi¸ 345/8. Nh vËy kh¸ch hµng: a) Ph ¶i tr ¶ 34 3 / 8 b) Ph¶i tr¶ 34 5/8 c) Cã thÓ hñy bá lÖnh d) Cã thÓ chÊpnhËn gi¸ 34 3/8 hoÆc hñy bá lÖnhC©u 416: §iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn lµ: a) Thu nhËp do C«ng ty cæ phÇn mang l¹i cho nh÷ng ngêi gãp vènph¶i cã l·i suÊt lín h¬n l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng. b) Ph¶i cã sù nhÊt trÝ cao vÒ môc tiªu kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éngkh¸c gi÷a c¸c thµnh viªn s¸ng lËp c«ng ty. c) Nhµ níc ®· ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c luËt vÒ C«ng ty cæ phÇn, luËtth¬ng m¹i, luËt ph¸ s¶n, luËt cÇm cè… vµ cã nÒn kinh tÕ hµng hãa kh¸ ph¸ttriÓn. d) C¶ a, b vµ c ® Ò u ® ó n g(Chú giải: Đề bài chưa hẳn đã hợp lý, tuy nhiên nếu buộc phải lựa chọn thìđáp án d là thích hợp nhất) Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 94
 • 95. C ©u 417: §èi víi ngêi kinh doanh ch øng kho ¸n, n Õu d ù ®o ¸n ® îc m øc trÇn(m øc ch èng ®ì) th × t¹i th êi ®iÓm ®¹t m øc ®ã n ªn: a) B¸ n c hø ng kho¸ n b) Mua ch øng kho ¸nC ©u 418: H ·y x ¸c ®Þnh ng µy giao d Þch ch øng kho ¸n kh «ng c ã c æ tøc t¹i s ¬®å díi ®©y. BiÕt r»ng ng µy ®¨ng k ý d anh s ¸ch c æ ®«ng cu èi c ïng 30/6 vµth êi gian th anh to ¸n lµ T + 2 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 Ngµy ®-ký Ngµy ®ãng §¹i héi ds cæ sæ cæ ®ång cæ a) 27/6 ®«ng cuèi ®«ng ®«ng häp cïng b) 30/6 c) 28/6C ©u 419: Th Þ tr êng ch øng kho ¸n níc A ¸p d ông ph¬ng th øc ghÐ p lÖnh tõng®ît trªn s æ lÖnh vµo th êi ®iÓm ghÐ p lÖnh c ã c ¸c th «ng tin sau: (gi¸ th amchiÕu: 20.300)B ª n b¸ n Bª n mua Gi¸Sè lîng Céng dån Céng dån Sè lîng 20.600 200 200200 2000 20.500 1200 1.000700 1800 20.400 2000 200(a); 200(b); 300(c); 300(d)400 1100 20.300 2500 500700 700 20.200 2600 100 20.100 2800 200 20.000 3100 300 • Kh¸ch hµng a lµ c«ng ty chøng kho¸n ®Æt lÖnh lóc 8h15 • Kh¸ch hµng b, c, d ®Æt lÖnh lóc 8h20. Trong ®ã b lµ c¸ nh©n; c, dlµ c«ng ty chøng kho¸n. KÕt qu¶ thùc hiÖn nh sau: a) Kh¸ch hµng (a): 200; (b): 200; (c): 200 b) Kh¸ c h hµng (a): 200; (b): 200; (c): 100; (d): 100 c) Kh¸ch hµng (a): 200; (b): 100; (c): 150; (d): 150 Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 95
 • 96. (Chú giải: Với hệ thống khớp lệnh như hiện tại, không có 2 lệnh nào trùng vềthời gian, do đó các ưu tiên truyền thống trong đặt lệnh về khối lượng và đốitượng không còn tồn tại, chỉ còn hai ưu tiên đầu tiên theo thứ tự giá rồi đếnthời gian)C©u 420: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®îc ph¸t hµnh chøng kho¸nra c«ng chøng, ®iÒu kiÖn nµo quan träng nhÊt? a) Cã s¶n phÈmnæi tiÕng trªn thÞ tr êng b) T ×n h h × n h tµi chÝnh lµnh m ¹ n h, æn ® Þ n h vµ kÕt qu ¶ kinhdoanh cã hiÖu qu ¶ tr íc khi ph¸t hµnh. c) Cã bé m¸y nh©n sù tèt d) Cã c¬ së vËt chÊt (m¸y mãc thiÕt bÞ) hiÖn ®¹iC©u 421: Mét C«ng ty cã mét lo¹i cæ phiÕu u ®·i kh«ng céng dån cæ tøc®ang l u hµnh víi sè cæ tøc ®îc tr¶ mçi n¨m lµ 7USD. NÕu vµo n¨m tr íc, sècæ tøc tr¶ cho cæ phiÕu u ®·i kh«ng ®îc tr¶ cæ ®«ng mµ l¹i ®îc tr¶ vµo®Çu n¨m nay th× cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu u ®·i nµy sÏ nhËn cæ tøc lµbao nhiªu: a) 7 USD b) 10 USD c) 14 USD d) 20 USDC©u 422: C¸c tæ chøc tham gia ho¹t ®éng trùc tiÕp trªn thÞ tr êng chøngkho¸n tËp trung lµ: I. C¸c nhµ ®Çu t c¸ thÓ II. C¸c C«ng ty chøng kho¸n III. C¸c nhµ ®Çu t cã tæ chøc IV. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc UBCKNNcÊpphÐpho¹t ®éng a) ChØ I b) ChØ cã II c) ChØ I & III d) ChØ II vµ IVC©u 423: Trong tr êng hîp x¶y ra viÖc thanh lý tµi s¶n c«ng ty c¸c c殫ng n¾mgi÷ cæ phiÕu u ®·i: a) Lµ chñ nî nãi chung b) MÊt toµn bé vèn ®Çu t ban ®Çu Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 96
 • 97. c) Lµ nh÷ng ngêi cã ®é u tiªn sau cïng trong viÖc tr¶ nî cña c«ng ty d) ChØ lµ ngêi cã ® é u tiªn tr íc cæ ®«ng n ¾ m gi÷cæ phiÕu th êngtrong viÖc chia phÇn tµi s¶n cßn l¹i c ña c«ng ty sau khi c«ng ty ®·thanh to¸n tÊt c¶ c¸c nghÜa v ô nî.C©u 424: Ai lµ ngêi chia quyÒn së h÷u trong c«ng ty : I. Cæ ®«ng u ®·i II. Cæ ®«ng thêng III. Ngêi n¾mgi÷ tr¸i phiÕu a) ChØ I b) ChØ I vµ II c) C¶ I, II vµ IIIC©u 425: ThÞ tr êng ngoµi danh môc (OTC: Over - The - Counter) lµ mét a) C¶ a, b, c ®Òu sai b) ThÞ tr êng ®Êugi¸ c) ThÞ tr êng chuyÓn giao d) Th Þ tr êng theo th ¬ ng lîngC©u 426: Mét c«ng ty ph¸t hµnh 1.000.000 cæ phiÕu víi gi¸ 10,5 ®« la (®·b¸n hÕt trong ®ît ph¸t hµnh). Mét thêi gian sau, gi¸ cæ phiÕu thÞ tr êng lµ11®« la. T¹i ngµy nµy vèn cæ ®«ng cña c«ng ty sÏ: a) Kh«ng thay ® æ i b) T¨ng 500.000 ®« la c) Gi¶m500.000 ®« la d) ChuyÓn 500.000 ®« la tõ nî sang vènC©u 427: ý nghÜa cña viÖc ph©n biÖt gi÷a ph¸t hµnh riªng rÏ (néi bé) vµph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ: a) §Ó ph©n biÖt quy m« ho¹t ®éng vèn b) §Ó ph©n biÖt lo¹i chøng kho¸n ®îc ph¸t hµnh c) §Ó ph©n biÖt ® è i tîng vµ ph ¹ m vi cÇn qu ¶ n lý d) C¶ a, b, c ®Òu ®óngC©u 428: NÕu mét kh¸ch hµng ®a ra mét lÖnh cã hiÖu lùc cho ®Õn khi hñybá ®Ó b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty ABC ë gi¸ giíi h¹n dõng lµ 37, th×: a) LÖnh trë thµnh mét lÖnh th Þ tr êng khi cæ phiÕu ® ¹ t tíi gi¸ 37 b) §©y lµ mét lÖnh cã hiÖu lùc trong ngµy c) §©y lµ mét lÖnh më Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 97
 • 98. d ) C ¶ a, b, c ®Òu saiC ©u 429: Ch Ø s è n µo sau ®©y s Ï ®îc nh µ ph ©n tÝch s ö d ông ®Ó d ù ®o ¸ntri Ón väng c ña C «ng ty: a) Ch Ø s è TS L§ b) Ch Ø s è th ö nhanh c) C hØ s è gi¸ tr ª n thu nhËp d ) Ch Ø s è n î trªn vèn c æ phiÕuC ©u 430: C «ng ty c æ ph Çn ABC ph ¸t h µnh tr¸ i phiÕu trÞ gi¸ 1 00.000.000®« la, m Önh gi¸ tr¸ i phiÕu lµ 1 .000®« la, s ù ¶nh hëng c ña ®ît ph ¸t h µnhn µy ®èi víi b ¶n c ©n ®èi tµi s ¶n c «ng ty th Ó hiÖn nh sau: I. T ¨ng vèn c æ ®«ng II. T ¨ng tæng c éng n î III. T ¨ng vèn lu ®éng IV. T ¨ng tæng c éng tµi s ¶n c ã a) Ch Ø I b) I, II vµ III c) II, III vµ IV d ) I, II, III vµ IVC ©u 431: Vµo th êi ®iÓm chuyÓn ®æi tr¸ i phiÕu th µnh c æ phiÕu: I. Ngêi s ë h ÷u tr¸ i phiÕu chuyÓn ®æi nh Ën l¹i vèn II. Q uyÒn s ë h ÷u c ña c æ ®«ng hiÖn t¹i b Þ "pha lo·ng" III. C«ng ty A ph¶i tr¶ thuÕ nhiÒu h¬n, nhng c¬ c u b¶ng tæng kÕttµi s¶n tèt h¬n a) I vµ II b) II vµ III c) I vµ IIIC©u 432 : Mét trong c¸c nhîc ®iÓm trong ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇnlµ: I. T¸ch rêi quyÒn së h÷u vµ quyÒn ®iÒu hµnh II. T¬ng ®èi Ýt ®îc tÝn nhiÖm trong c p tÝn dông III. ThiÕu ®éng lùc vµ sù quan t©m c¸ nh©n, v× tr¸ch nhiÖm chungtrong thua lç IV. Kh«ng gi÷ ®îc bÝ mËt trong kinh doanh vµ tµi chÝnh a) ChØ cã I vµ IV b) ChØ cã I vµ III c) ChØ cã I, III vµ IV d) T t c¶ I, II. III, IV Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 98
 • 99. C©u 433: Mét kh¸ch hµng vµo mét lÖnh b¸n ®øng víi gi¸ 53 1/2. L« chøngkho¸n sau cïng tr íc khi lÖnh ®îc ®a vµo ®îc b¸n víi gi¸ 54. C¸c l« chøngkho¸n sau khi lÖnh ®îc ®a vµo b¸n víi gi¸ 53 3/4, 53 3/8, 53 1/2 vµ 53 5/8.L« chøng kho¸n sÏ lµm kÝch ho¹t lÖnh ë gi¸: a) 53 3 / 4 b) 53 5/8 c) 53 1/2 d) 53 3/8C©u 434: §¹i héi cæ ®«ng sÏ bÇu: a) Héi ® å n g qu ¶ n tr Þ vµ Ban kiÓm so¸t b) Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban KiÓmso¸t c) Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó Héi ®ång qu¶n trÞ chän Ban Gi¸m ®èc vµBan KiÓmso¸t d) C¶ a, b, c ®Òu saiC©u 435: T¹i sao viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng ph¶i ®îc ñyBan Chøng Kho¸n Nhµ níc cÊpphÐp? a) §Ó viÖc qu¶n lý c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ®îc tèt h¬n b) §Ó b¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t lín c) §Ó ® ¶ m b ¶ o chØ nh÷ng c«ng ty lµm ¨n tèt vµ nghiª m chØnh míi® îc huy ® é n g vèn qua c«ng ch ó ng vµ b ¶ o vÖ quyÒn lîi ngêi ®Çu tnhá d) §Ó ñy Ban Chøng Kho¸n Nhµ níc gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c«ng tyC©u 436: C¨n cø vµo ph©n tÝch kü thuËt m« h×nh ®Çu vµ hai vai híngxuèng, x¸c ®Þnh xu híng a) Khã dù ®o¸n b) Th Þ tr êng ® i lªn c) ThÞ tr êng b×nh qu©n d) ThÞ tr êng ®i xuèngC©u 437: ChÝnh phñ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nh»mc¸c môc ®Ých, ngoại trừ: a) Bï ®¾p th©m hôt ng©n s¸ch b) Tµi trî c¸c c«ng tr×nh c«ng céng c) Gióp ® ì c¸c c«ng ty d) §iÒu tiÕt tiÒn tÖC©u 438: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®îc ph¸t hµnh chøng kho¸nra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt? Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 99
 • 100. a) Cã ban Gi¸m®èc ®iÒu hµnh tèt b) Cã s¶n phÈmnæi tiÕng trªn thÞ tr êng c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m«vèn vµ kÕt qu ¶ ho¹t ® é ng tr íc khi ph¸t hµnhC©u 439: Khi l·i suÊt thÞ tr êng t¨ng lªn, gi¸ tr¸i phiÕu sÏ: a) T¨ng b) Gi¶ m c) Kh«ng thay ®æiC©u 440: Mét nhµ ®Çu t muèn thu ®îc lîi vèn th× khi nµo lµ thêi ®iÓm tètnhÊt ®Ó mua tr¸i phiÕu a) Khi l·i suÊt cao vµ dù kiÕn s Ï gi ¶ m xuèng b) Khi l·i suÊt thÊpvµ dù kiÕn sÏ t¨ng lªn c) Khi l·i suÊt æn ®Þnh vµ dù kiÕn sÏ kh«ng ®æi d) Khi gi¸ tr¸i phiÕu thÊpvµ l·i suÊt dù kiÕn sÏ t¨ng lªnC©u 441: Chøc n¨ng chÝnh cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n lµ: a) T vÊn b) ChuÈn bÞ hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh c) §Þnh gi¸ chøng kho¸n ph¸t hµnh d) Bao tiªu mét phÇn hoÆc toµn bé sè chøng kho¸n ph¸t hµnhC©u 442: Gi¶ sö chØ sè DowJones c«ng nghiÖp ngµy giao dÞch t lµ 12060®iÓm vµ tæng gi¸ cña 30 lo¹i chøng kho¸n hîp thµnh lµ 3015 USD.TÝnh hÖsè chia cña ngµy giao dÞch t a) 4 b) 0,15 c) 100,5 d) 0,25C©u 443: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr -íc lµ 9.800 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é giao ®éng gi¸ lµ5%.C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Êt t chøng kho¸n cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giaodÞch tíi lµ: a) 9310, 9819, 1000, 10290 b) 9300, 9700, 9800, 10200 c) 9500, 9700, 9900, 1000, 10400 d) 9400, 9500, 9600, 9700, 10200C©u 444: X¸c ®Þnh gi¸ më cöa theo c¸c lÖnh sau ®©y: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 100
 • 101. Bªn b¸n Bª n mua Gi¸Cong don Sè lîng Sè lîng Cong don1 000 1 000 1 0.0001 200 200 1 0.1 00 1 00 32001 500 300 1 0.200 500 31 001900 400 10. 500 800 26002000 1 00 1 0.600 700 1 8003300 1 300 1 0.700 300 1 1 004200 900 1 0.800 1 00 8004200 0 1 0.900 200 7004400 200 1 1 .1 00 0 5004400 0 1 1 .300 500 5004600 200 1 1 .400 0 G i¸ m ë c öa lµ : 10. 500 đòng (BiÕt r»ng gi¸ ®ãng c öa ngµy h «m tr íc lµ 1 0.500 ®ång)C ©u 445: M ét trong c ¸c ®iÒu kiÖn n µo díi ®©y cha ph ¶i lµ ®iÒu kiÖn tèith iÓu c ña viÖc ph ¸t h µnh ch øng kho ¸n lÇn ®Çu ra c «ng ch óng ë ViÖt N am a) M øc vèn ®iÒu lÖ tèi th iÓu lµ 1 0 tû VND b) Kinh doanh c ã l·i trong n ¨m g Çn nh t c) §éi ng ò l· nh ®¹ o c Òa c« ng ty cã n¨ ng lùc qu¶n l ý tèt d ) T èi th iÓu 20% vèn c æ ph Çn ph ¸t h µnh ra c «ng ch óngC ©u 446: C ¸c tæ ch øc c ã th Ó th am gia ho ¹t ®éng trùc ti Õp trªn th Þ tr -êng ch øng kho ¸n tËp trung lµ: I. C ¸c nh µ ®Çu t c ã tæ ch øc II. C ¸c nh µ ®Çu t c ¸ th Ó III. C¸ c c« ng ty c hø ng kho¸ n IV. C ¸c ng ©n h µng th ¬ng m ¹i ®îc UBCKNN c p phÐ p a) Ch Ø c ã I b) Ch Ø c ã II c) Ch Ø c ã III d ) Kh «ng c ã c ©u n µo ®óngC ©u 447: Khi c «ng ty kh «ng c ã l· i, n ã s Ï: a) T r¶ c æ tøc cho c æ phiÕu th êng b) Tr¶ l· i tr¸ i phiÕ u Đáp án tham khảo: Peter Dinh h ttp ://p e te rd inh.wordpress.com / 1 01
 • 102. c) Tr¶ cæ tøc cho cæ phiÕu u ®·i d) Kh«ng ph¶i tr¶ l·i vµ cæ tøcC©u 448: ViÖc t¸ch cæ phiÕu trong tæ ®¹i diÖn ®Ó tÝnh ®ñ sè gi¸ chøngkho¸n theo ph¬ng ph¸p Dow Jones sÏ lµm cho hÖ sè chia: a) T¨ng b) Gi¶ m c) Kh«ng ®æiC©u 449: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n kh«ng cã cæ tøc t¹i s¬®å díi ®©y. BiÕt r»ng ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh lµ 30/6 vµ thêi gianthanh to¸n lµ T + 3 27/ 6 28/ 6 29/ 6 30/ 6 17 / Ngµy ®-ký Ngµy ®ãng §¹i héi ds cæ sæ cæ ®ång cæ Tất cả các ngày trên ®«ng cuèi ®«ng ®«ng häp đều không nhận được cổ tức cïngC©u 450: Theo ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®îc phÐp ph¸t hµnh cæphiÕu lµ: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n b) Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp nhµ n íc thùc hiÖn cæ phÇnhãa d) C«ng ty cæ phÇnC©u 451: ViÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu lµm t¨ng: a) Nî cña C«ng ty b) Tµi s¶n cña c«ng ty c) Vèn cæ phÇn cña c«ng ty d) C¶ b vµ cC©u 452: Mét cæ phiÕu b¸n theo quyÒn mua cæ phiÕu míi víi gi¸ 90.000®/01 CP, nhng hiÖn nay, gi¸ thÞ tr êng lµ 100.000®/CP, theo ®iÒu lÖ cñac«ng ty cø 05 cæ phiÕu cò ®îc mua mét cæ phiÕu míi. VËy gi¸ cña quyÒnlµ: a) 3.000® b) 2.000 ® c) 20.000® d) 10.000® Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 102
 • 103. C©u 453: Tr×nh tù chµo b¸n chøng chØ quü ®Çu t lÇn ®Çu vµ ®¨ng kýviÖc thµnh lËp quü: 1. C«ng ty qu¶n lý quü c«ng bè viÖc ph¸t hµnh chøng chØ quü ®Çu ttrªn b¸o chÝ (Trong vßng 5 ngµy sau khi ®îc UBCKNN cho phÐp ph¸t hµnhchøng chØ quü ®Çu t lÇn ®Çu). 2. NiªmyÕt b¶n c¸o b¹ch tãm t¾t t¹i trô së c«ng ty qu¶n lý quü 3. Chµo b¸n chøng chØ quü ®Çu t th«ng qua ng©n hµng gi¸m s¸t(trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊpgiÊyphÐpph¸t hµnh) 4. Quü ®¨ng ký thµnh lËp chÝnh thøc (nÕu ®ñ c¸c tiªu chÝ quy ®Þnhcho ®ît ph¸t hµnh lÇn ®Çu) vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t 5. B¸o c¸o ph¸t hµnh chøng chØ quü ®Çu t cho UBCKNN a) 1, 2, 3, 5 vµ 4 b) 5, 2, 3, 4 vµ 1 c) 1, 5, 2, 4 vµ 3 d) 3, 5, 4, 2 vµ 1C©u 454: NghÜa vô nµo sau ®©y kh«ng thuéc nghÜa vô cña thµnh viªn: a) Nép phÝ thµnh viªn, phÝ giao dÞch, phÝ sö dông hÖ thèng giaodÞch b) NghÜa vô ®ãng gãp lËp quü hç trî thanh to¸n c) NghÜa v ô nép b¸o c¸o tµi chÝnh b¸n niª n d) NghÜa vô b¸o c¸o Gi¸m ®èc hoÆc nh©n viªn kinh doanh cña thµnhviªn lµ ®èi t îng chÞu sù ®iÒu tra cña c¬ quan ph¸p luËt hoÆc chÞu dùph¸n quyÕt cña tßa ¸n(Chú giải: Đề bài không rõ ràng, thành viên của cái gì, có thể là thành viênlưu ký)C©u 455: Môc ®Ých cña c«ng t¸c thanh tra gi¸m s¸t lµ: I. Gióp c¸c tæ chøc c¸ nh©n ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt II. §¶m b¶o thÞ tr êng chøng kho¸n ho¹t ®éng an toµn c«ng khai, c«ngb»ng vµ hiÖu qu¶ III. B¶o vÖ quyÒn hîp ph¸p cña ngêi ®Çu t IV. Gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý a) ChØ I b) ChØ I vµ II c) ChØ I, II vµ III d) C¶ I, II, III vµ IVC©u 456: Tæ chøc ph¸t hµnh bÞ ®×nh chØ giÊy phÐpph¸t hµnh trong nh÷ngtr êng hîp sau: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 103
 • 104. I. Kh«ng thùc hiÖn viÖc bæ sung söa ®æi hå s¬ xin phÐpph¸t hµnhtheo th«ng t 01 ñy ban Chøng Kho¸n Nhµ níc. II. Tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh bÞ tæn thÊt, bÞ phong táa, bÞ tÞchthu cã tû lÖ t ¬ng ®¬ng h¬n 10%trªn tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu hoÆc tr¸iphiÕu ®îc phÐpph¸t hµnh. III. Tæ chøc ph¸t hµnh vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒchøng kho¸n vµ thÞ tr êng chøng kho¸n g©y thiÖt h¹i nghiªm träng cho nhµ®Çu t . a) I vµ II b) II vµ III c) I vµ III d) I, II vµ IIIC©u 457: Quy ®Þnh vÒ vèn kh¶ dông cña C«ng ty Chøng kho¸n víi tû lÖlµ: a) 5% b) 6% c) 8% d) 10%C©u 458: §iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thµnh lËp vµ xin cÊpphÐpho¹t ®éng c«ngty chøng kho¸n I. Ph¶i tu©n thñ luËt c«ng ty II. Gi¶m®èc c«ng ty ph¶i lµ ngêi cã quèc tÞch ViÖt Nam III. §iÒu kiÖn vÒ c¸n bé: cã ®a sè nh©n viªn kÓ c¶ c¸c nh©n viªn caocÊpcña c«ng ty, cã lý lÞch c¸ nh©n tè, ®îc trang bÞ tèt kiÕn thøc vÒ kinhdoanh chøng kho¸n vµ n¾mv÷ng ph¸p luËt vÒ ngµnh chøng kho¸n. IV. §iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh: thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n tham gia thµnhlËp c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã thùc lùc tèt vÒ tµi chÝnh. a) ChØ cã I, III vµ IV b) ChØ cã I, II vµ III c) ChØ I, II vµ IV d) C¶ I, II, III vµ IVC©u 459: C«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®îc: I. Dïng qu¸ 70% vèn ®iÒu lÖ ®Ó ®Çu t vµo bÊt ®éng s¶n vµ muas¾mtrang thiÕt bÞ. II. §Çu t vît qu¸ 20% tæng sè chøng kho¸n ® a ng lu hµnh cña métc«ng ty niª m yÕt. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 104
 • 105. III. §Çu t vît qu¸ 15%tæng sè chøng kho¸n ®ang l u hµnh cña mét c«ngty niªmyÕt. IV. B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng vît qu¸ 4 lÇn hiÖusè gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n l u ®éng vµ tæng nî ng¾n h¹n. a) ChØ cã I vµ II b) ChØ cã II vµ III c) ChØ cã II, III vµ IV d) TÊt c¶ I, II, III vµ IV(Chú giải: Theo Quy định 27 của BTC thì các hạn chế đối với CTCK baogồm: Điều 27. Hạn mức vay của công ty chứng khoán 1. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán khôngđược vượt quá sáu (06) lần. 2. Nợ ngắn hạn tối đa bằng tài sản ngắn hạn. Điều 28. Hạn mức đầu tư vào tài sản cố định Công ty chứng khoán được mua, đầu tư vào tài sản cố định của mìnhtheo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không được vượt quá 50%vốn điều lệ của công ty chứng khoán. Điều 29. Hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán 1. Trừ trường hợp bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắnvà trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, công ty chứng khoán khôngđược: a) Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên50% vốn điều lệ của công ty chứng khoán; b) Cùng với người có liên quan đầu tư từ 5% trở lên vốn điều lệ củacông ty chứng khoán khác; c) Đầu tư từ 20% trở lên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổchức niêm yết; d) Đầu tư từ 15% trở lên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổchức không niêm yết; e) Đầu tư hoặc góp vốn từ 15% trở lên tổng số vốn góp của một côngty trách nhiệm hữu hạn. Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 105
 • 106. 2. Đối với các trường hợp đầu tư vượt quá mức quy định tại khoản 1Điều này, công ty chứng khoán phải thực hiện các biện pháp cần thiết đểtuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạntối đa là ba mươi (30) ngày. Trong trường hợp đầu tư vượt quá hạn mức theoquy định tại khoản 1 Điều này do thực hiện bảo lãnh phát hành theo hìnhthức cam kết chắc chắn, công ty chứng khoán phải áp dụng các biện phápcần thiết để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này tốiđa trong thời hạn sáu (06) tháng. 3. Công ty chứng khoán không được sử dụng quá 20% tổng tài sản đểđầu tư, mua cổ phần hoặc tham gia góp vốn vào một tổ chức khác. 4. Công ty chứng khoán được thành lập công ty con để thực hiện hoạtđộng kinh doanh chứng khoán. Trong trường này, công ty mẹ và công ty conkhông được thực hiện cùng một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.)C©u 460: Ngêi hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n ®îc phÐp: a) Cïng lµm viÖc hoÆc gãp vèn vµo hai hoÆc nhiÒu c«ng ty chøngkho¸n b) Cho m giÊyphÐphµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n în c) Tha m gia c¸c ho ¹t ® é ng kinh doanh chøng kho¸n d) Lµm gi¸m ®èc, thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cæ ®«ng sëh÷u trªn 5%cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt cña 1tæ chøc ph¸t hµnh.C©u 461: Nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çura c«ng chóng, trong ®ã bao gåm: I. Cã møc vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu 5 tû ®ång II. Cã Ýt nhÊt 2 n¨mliªn tôc gÇn nhÊt kinh doanh cã lîi nhuËn. III. Cã Ýt nhÊt 20% cæ phÇn b¸n cho Ýt nhÊt 100 ngêi ngoµi tæ chøcph¸t hµnh vµ sè cæ ®«ng s¸ng lËp n¾mgi÷ tèi thiÓu 20%cæ phÇn. IV. Gi¸ trÞ cæ phiÕu xin ph¸t hµnh thªm kh«ng lín h¬n gi¸ trÞ cæphiÕu ®ang l u hµnh. a) ChØ cã I b) ChØ cã II, III vµ IV c) ChØ cã I, II vµ III d) C¶ I, II, III vµ IVC©u 462: Trong thêi gian ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc xemxÐt ®¬n xin phÐpph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty kh«ng ®îcphÐpthùc hiÖn mét sè viÖc sau, ngo¹i trõ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 106
 • 107. I. Cho c«ng chóng biÕt ngµy ph¸t hµnh ra c«ng chóng II. C«ng ty tæ chøc qu¶ng c¸o trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp viÖc chµo mêic«ng chóng mua cæ phiÕu hay tr¸i phiÕu. III. C«ng ty sö dông b¶n c¸o b¹ch göi lªn ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc®Ó th¨m dß thÞ tr êng. IV. C«ng ty sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó th¨m dßthÞ tr êng. a) ChØ cã III b) ChØ cã II c) ChØ I vµ IV d) I, II, III vµ IVC©u 463: Khi g©y thiÖt h¹i cho c¸c thµnh viªn l u ký, Trung t©m giao dÞchchøng kho¸n a) Kh«ng chÞu bÊt kú mét tr¸ch nhiÖmnµo ®èi víi c¸c thµnh viªn l u ký b) Ph ¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i ®· g©yra cho c¸c thµnh viªn lu k ý. c) ChØ chÞu mét phÇn nhá tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c thµnh viªn l u ký mµth«i d) TÊt c¶ ®Òu sai(chú giải: Theo quy định tại Điều 46 Luật Chứng khoán năm 2006, Trungtâm lưu ký chứng khoán có các nghĩa vụ sau đây khi hoạt động lưu ký chứngkhoán:- Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưuký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;- Xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ;- Quản lý tách biệt tài sản của khách hàng;- Bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiệnnghĩa vụ gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợpbất khả kháng;- Hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán hoặc người sử hữu chứngkhoán;- Có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký,lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.) Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 107
 • 108. C©u 464: B¶n c¸o b¹ch ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c thµnh phÇn sau®©y, ngo¹i trõ… cã thÓ lµ kh«ng cÇn thiÕt: a) KÕ to¸n tr ëng b) Trëng ban kiÓm so¸t c) Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ d) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh e) Ý nhÊt 2 / 3 sè thµnh viªn Héi ® å n g qu ¶ n tr Þ t f) Gi¸m®èc (hoÆc Tæng Gi¸m®èc)(Chú giải: Điều 15 Luật chứng khoán quy địnha) Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạchphải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặcChủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính hoặc Kếtoán trưởng của tổ chức phát hành và người đại diện theo pháp luật của tổchức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có).Trường hợp ký thay phải có giấy uỷ quyền)C©u 465: Tæ chøc ph¸t hµnh xin ®¨ng ký niªmyÕt chøng kho¸n sau 1n¨mkÓtõ ngµy ®îc ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc cÊpphÐpph¸t hµnh hoÆc tæ chøccã chøng kho¸n niªm yÕt bÞ hñy bá niªm yÕt, muèn xin niªm yÕt l¹i ph¶i ®¸pøng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y, lo¹i trõ: a) Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i vµo thêi ®iÓm xin phÐpniªm yÕt hoÆcniªmyÕt l¹i. b) C¸cnguyª n nh©n h ñ y bá niª m yÕt ®· ® îc kh ¾c ph ôc c) Møc vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu: 10 tû ®ång ViÖt Nam d) ý kiÕn kiÓm to¸n ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨m ph¶i lµ: "ChÊpnhËntoµn bé" hoÆc "ChÊpnhËn cã ngo¹i trõ".C©u 466: Hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng theo Th«ng t sè01/98/TT-UBCKngµy 13/10/1998 cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ nhÊt thiÕtph¶i cã: I. B¶n c¸o b¹ch II. §iÒu lÖ c«ng ty III. CamkÕt b¶o l·nh ph¸t hµnh IV. B¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨mliªn tôc gÇn nhÊt cã kiÓm to¸n a) ChØ cã I b) ChØ cã I vµ II c) ChØ I, II vµ IV d) C¶ I, II, III vµ IV Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 108
 • 109. (Chú giải: văn bản hết hiệu lực)C©u 467: Nh÷ng tr êng hîp nµo sau ® © y Trung t© m giao d Þch chøngkho¸n cã thÓ t¹ m ngõng giao d Þch, lo¹i trõ: a) Khi ph¸t hiÖn chøng kho¸n gi¶ m¹o trªn thÞ tr êng b) Khi cã tin ®ån g©y biÕn ®éng lín vÒ gi¸ vµ khèi l îng giao dÞch c) Gi¸ mét lo¹i chøng kho¸n t¨ng hoÆc gi ¶ m tíi møc giíi h¹n choph Ð p trong 3 ngµy giao d Þch liªn tiÕp k Ì m theo biÕn ® é n g vÒkhèi lîng giao d Þch. d) Tæ chøc niªm yÕt bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh tõ 3th¸ng trë lªnC©u 468: Chøng chØ quü ®Çu t bÞ hñy bá niªm yÕt trong nh÷ng tr êng hîpnµo sau ®©y: I. Quü bÞ gi¶i thÓ II. Sè ngêi ®Çu t lµ díi 100 ngêi trong thêi h¹n qu¸ 1n¨m III. Thêi gian ho¹t ®éng cßn l¹i cña quü lµ 3 th¸ng IV. Gi¸ chøng chØ quü ®Çu t gi¶mtrªn 50%mçi n¨mtrong 2 n¨mliªn tôc a) ChØ I vµ II b) ChØ I vµ III c) ChØ II, III vµ IV d) ChØ I, II vµ IVC©u 469: Lîi Ých ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t khi viÖc ®Çu t th«ng qua quü: I. Kh«ng cã rñi ro II. §¶m b¶o ®Çu t cã hiÖu qu¶ h¬n III. Gi¶m®îc chi phÝ giao dÞch vµ nghiªn cøu a) ChØ I b) ChØ I vµ II c) ChØ II vµ III d) C¶ I, II vµ IIIC©u 470: Ng©n hµng th¬ng m¹i xin cÊpgiÊy phÐpho¹t ®éng l u ký ph¶i ®¸pøng c¸c ®iÒu kiÖn sau, ngo¹i trõ: a) §· ®îc Ng©n hµng Nhµ níc cÊpgiÊy phÐpthµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹iViÖt Nam b) Lµm ¨n cã l·i tõ 5 n¨m trë lªn c) Ph¶i cã tèi thiÓu hai nh©n viªn nghiÖp vô vµ ph¶i cã mét ngêitrong Ban gi¸m ®èc phô tr¸ch Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 109
 • 110. d) Ph¶i cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ñ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn dÞch vôl u kýC©u 471: C¸c hµnh vi nµo sau ®©y ®îc coi lµ vi ph¹mnguyªn t¾c giao dÞchchøng kho¸n, ngoại trừ: I. Mua thÊp b¸n cao II. Giao dÞch néi gi¸n III. Lòng ®o¹n thÞ tr êngC©u 472: Khi c«ng ty tuyªn bè ph¸ s¶n, cæ ®«ng thêng sÏ ®îc a) NhËn l¹i vèn ban ®Çu b) NhËn nh÷ng g× cßn l¹i sau khi thanh to¸n c¸c kho ¶ n nî vµ cæphiÕu u ®·i c) NhËn ®îc gi¸ trÞ ghi trong sæ s¸ch d) Kh«ng nhËn ®îc g×C©u 473: Khi c«ng ty kh«ng cã l·i, nã sÏ a) Tr¶ cæ tøc cho cæ phiÕu thêng b) Tr ¶ l·i tr¸i phiÕu c) Tr¶ cæ tøc cho cæ phiÕu u ®·i d) Kh«ng ph¶i tr¶ l·i vµ cæ tøcC©u 474: Cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu a) Cã l·i suÊt cè ®Þnh b) Cã thu nhËp theo ho¹t ®éng cña c«ng ty c) §îc quyÒn bÇu cö t¹i §¹i héi cæ ®«ng c) Kh«ng cã c©u nµo ® ó n gC©u 475: Mét sù gi¶mxuèng cña l·i suÊtthÞ tr êng sÏ lµm cho gi¸ tr¸i phiÕu a) T¨ng b) Gi¶m c) Kh«ng ®æi d) GÊp®«iC©u 476: Ai lµ ngêi chia quyÒn së h÷u trong c«ng ty I. Cæ ®«ng thêng II. Cæ ®«ng u ®·i III. Ngêi n¾mgi÷ tr¸i phiÕu a) ChØ I b) ChØ II Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 110
 • 111. c) I vµ II d) I, II vµ IIIC©u 477: Cã 3 nhµ ®Çu t ®Æt lÖnh t¹i cïng mét gi¸. Nhµ ®Çu t a vµ b lµkh¸ch hµng ®Æt lÖnh vµ nhµ ®Çu t c lµ c«ng ty chøng kho¸n. KÕt qu¶trªn sæ lÖnh nh sau:Cong don B¸n Gi¸ Mua Cong don 50.600 200 2002000 200 50.400 1000 12001800 700 50.200 500(a); 300(b); 2900 900(c)1100 400 50.000 500 3400700 700 49.800 100 3500 49.600 200 49.400 300 Gi¸ më cöa lµ: a) 50.400 b) 50.200 c) 50.000 KÕt qu¶ cña lÖnh ®îc thùc hiÖn cña 3 nhµ ®Çu t nh sau: I. a mua ®îc 500, b mua ®îc 100, vµ c mua ®îc 100 II. a m ua ® îc 500, b m ua ® îc 100 vµ c kh«ng m ua ® îc cp nµo III. a mua ®îc 200, b mua ®îc 200 vµ c mua ®îc 200C©u 478: ThÞ tr êng chøng kho¸n níc A míi ®îc thµnh lËp thêng xuyªn cã sùmÊt c©n ®èi, cÇu lín h¬n cung. H·y x¸c ®Þnh gi¸ ®ãng cöa cña thÞ tr êngtrªn c¬ së b¶ng sè lÖnh sau ®©y (biÕt r»ng gi¸ tham chiÕu lµ 50.000®) B¸n Gi¸ Mua2300 700 50.600 300 3001600 300 50.400 500 8001300 400 50.200 100 900900 50.000 900900 300 49.800 500 1400 Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 111
 • 112. 600 200 49.600 200 1600400 400 49.400Đáp án: 50.000 VNDC©u 479: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n kh«ng cã cæ tøc t¹i s¬®å díi ®©y. BiÕt r»ng ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh lµ 30/6 vµ thêi gianthanh to¸n lµ T + 2 28/ 6 29/ 6 30/ 6 17 / Ngµy ®-ký Ngµy ®ãng §¹i héi ds cæ sæ cæ ®ång cæ ®«ng cuèi ®«ng ®«ng häp Ngày 29, 30/6, 1/7 sẽ không được hưởng cổ tức của cïng năm đó.C©u 480: ThÞ tr êng chøng kho¸n s¬ cÊplµ g×? a) Lµ n ¬i c¸c doanh nghiÖp huy ® é n g vèn trung vµ dµi h¹n th«ngqua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu hoÆc c¸c lo¹i chøng kho¸nkh¸c b) Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n kÐmchÊt l îng c) Lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d) Lµ thÞ tr êng chøng kho¸n cha ph¸t triÓnC©u 481: ý nghÜa cña viÖc ph©n biÖt gi÷a ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnhra c«ng chóng a) §Ó ph©n biÖt quy m« huy ®éng vèn b) §Ó ph©n biÖt ® è i tîng vµ ph ¹ m vi cÇn qu ¶ n lý c) §Ó ph©n biÖt lo¹i chøng kho¸n ®îc ph¸t hµnh d) §Ó ph©n biÖt h×nh thøc b¸n chøng kho¸n: b¸n bu«n hay b¸n lÎC©u 482: T¹i sao viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng ph¶i ®îc ñyban chøng kho¸n nhµ níc cÊpphÐp? a) §Ó viÖc qu¶n lý c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ®îc tèt h¬n b) §Ó b¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t lín c) §Ó ® ¶ m b ¶ o chØ nh÷ng c«ng ty lµm ¨n tèt vµ nghiª m chØnh míi® îc huy ® é n g vèn qua c«ng ch ó ng d) §Ó ñy ban chøng kho¸n nhµ níc gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 112
 • 113. C©u 483: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®îc ph¸t hµnh chøng kho¸nra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt? a) Cã ban Gi¸m®èc ®iÒu hµnh tèt b) Cã s¶n phÈmnæi tiÕng trªn thÞ tr êng c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m«vèn vµ kÕt qu ¶ ho¹t ® é ng tr íc khi ph¸t hµnhC©u 484: Tµi liÖu nµo lµ quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnhra c«ng chóng a) B¶n c¸o b¹ch b) C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh c) C¸c b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty d) §¬n xin ph¸t hµnhC©u 485: NghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng ty cã chøng kho¸n ph¸t hµnh ra c«ngchóng lµ g×? a) Tæ chøc kinh doanh tèt b) C«ng bè th«ng tin chÝnh x¸c, trung thùc mét c¸ch th êng xuy ª n vµbÊt th êng c) §¶m b¶o cho cæ phiÕu cña c«ng ty lu«n t¨ng gi¸ d) Tr¶ cæ tøc ®Òu ®Æn hµng n¨mC©u 486: Môc ®Ých chñ yÕu cña c«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ngchóng lµ g×? a) §Ó chøng tá c«ng ty ho¹t ®éng hiÖu qu¶ b) §Ó t¨ng danh tiÕng cña c«ng ty c) Huy ® é ng vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng caon¨ng lùc qu ¶ n lý d) T¨ng sè l îng cæ ®«ng cña c«ng tyC©u 487: §iÒn vµo nh÷ng ®iÒu sau ®©y liªn quan ®Õn hÖ thèng giaodÞch ®èi mÆt t¹i sµn I. C¸c lÖnh ®· qua m«i giíi t¹i sµn vµ ®· trùc tiÕp tíi ngêi chuyªngia II. Nã cã thÓ dïng cho lÖnh thÞ tr êng vµ lÖnh giíi h¹n III. Nã cã thÓ ®îc dïng cho c¸c l« trßn vµ phÇn lÎ a) I vµ II b) I vµ III c) I, II vµ III Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 113
 • 114. C©u 488: Mét kh¸ch hµng ra mét lÖnh dõng b¸n ®Ó b¸n víi gi¸ 43 1/2. L«chøng kho¸n sau cïng tr íc khi lÖnh ®ã ®îc ®a vµo ®îc b¸n víi gi¸ 44. C¸c l«chøng kho¸n sau khi lÖnh ®ã ®îc ®a vµo ®îc b¸n víi gi¸ 43 3/4, 43 1/2, 433/8 vµ 43 5/8 Giao dÞch sÏ thùc thi ë gi¸: a) 43 3 / 4 b) 43 1/2 c) 43 3/8 d) 43 5/8C©u 489: Thµnh viªn nµo cña së giao dÞch cã thÓ thùc hiÖn c¸c lÖnh giïmchoc¸c thµnh viªn kh¸c cña së giao dÞch víi bÊt cø lo¹i chøng kho¸n, nµo lµ : a) M«i giíi t¹i sµn b) M«i giíi c ña m«i giíi c) Chuyªn gia d) C¶ baC©u 490: Mét kh¸ch hµng ®a vµo mét lÖnh giíi h¹n ë gi¸ 66 3/4, gi¸ ®ãngcöa cho cæ phiÕu nµy cña ngµy lµ 66 3/4. Khi kh¸ch hµng gäi ®Õn c«ng tychøng kho¸n ®Ó kiÓm tra xemlÖnh ®· ®îc thùc hiÖn cha th× ngêi m«i giíib¸o c¸o r»ng: "Kh«ng cã g× ®îc thùc hiÖn". Nguyªn nh©n cã thÓlµ do: a) Cã mét lÖnh ® Õ n tr íc lÖnh cña kh¸ch hµng ®ã víi gi¸ 66 3 / 4 b) Gi¸ giíi h¹n cha ®¹t tíi c) C¸c lÖnh thÞ tr êng kh¸c ®Õn tr íc lÖnh cña kh¸ch hµng ®ã d) Kh«ng cã ®iÒu nµo ë trªnC©u 491: NÕu mét kh¸ch hµng ®a ra mét lÖnh "Cã hiÖu lùc cho ®Õn khihñy bá" ®Ó b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty XYZ víi gi¸ giíi h¹n dõng 37 a) §©y lµ lÖnh më b) LÖnh trë thµnh mét lÖnh th Þ tr êng khi cæ phiÕu ® ¹ t tíi gi¸ 37 c) Kh¸ch hµng ®îc ®¶m b¶o b¸n cæ phiÕu ë gi¸ 37 d) §©y lµ mét lÖnh cã hiÖu lùc trong ngµyC©u 492: L« b¸n sau cïng cña cæ phiÕu XYX ë gi¸ 35. Mét chuyªn gia cã c¸clÖnh mua 900 cæ phiÕu trªn sæ cña anh ta víi gi¸ 35, vµ 600 cæ phiÕu b¸n ëgi¸ 35 3/4. Ngêi chuyªn gia cã thÓ b¸n cæ phiÕu riªng cña anh ta ë gi¸: a) 34 7/8 b) 35 1/2 c) 35 3 / 4 Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 114
 • 115. d ) 35 7/8C ©u 493: Th Þ tr êng th ø ba li ªn quan víi: a) Ch øng kho ¸n O TC b) Ch øng kho ¸n ®· ®¨ng k ý c) C høng kho¸ n ®· ®¨ ng k ý ® îc giao d Þ c h t ¹ i ( th Þ tr êng) O TC d ) C ¶ baC ©u 494: L Önh n µo trong c ¸c lÖnh sau ®©y c ã th Ó ®îc ngêi chuyªn giach pnh Ën: I. M ét lÖnh ®îc ®a vµo víi tÝnh ch tc ã hiÖu lùc cho ®Õn khi h ñy b á II. M ét lÖnh ®îc ®a vµo víi tÝnh ch tc ã hiÖu lùc trong tu Çn III. M ét lÖnh ®îc ®a vµo víi tÝnh ch tc ã hiÖu lùc trong ng µy IV. M ét lÖnh m µ trao cho ngêi chuyªn gia tïy ý vÒ gi¸ vµ th êi gian a) I vµ II b) II vµ III c) I, III vµ IV d) I, II, III vµ IVC ©u 495: M ét nh µ kinh doanh ®a vµo m ét lÖnh c ã tÝnh ch t th ùc hiÖnngay ho Æc h ñy b á ®Ó m ua 1 000 c æ phiÕu ë gi¸ 20. M ét b ¸o c ¸o g ëi trë l¹ i n ãi r»ng 500 c æ phiÕu ®· ®îc th ùc hiÖn. C ãbao nhiªu c æ phiÕu m µ ngêi ®Çu t c ã th Ó m ua? a) 500 c æ phiÕu ë gi¸ 20 ho Æc tè t h ¬n b) 500 c æ phiÕu ë gi¸ th Þ tr êng c) 1 000 c æ phiÕu ë gi¸ 20 d) Kh« ng cã g × , v × tÊ t c ¶ 1000 cæ phiÕ u kh« ng ® îc thùc hiÖ nC ©u 496: X ¸c ®Þnh gi¸ m ë c öa theo c ¸c lÖnh sau ®©y:B ª n b¸ n Bª n mua Gi¸Sè lîng Lòy kÕ Lòy kÕ Sè lîng1000 1000 ThÞ trêng 5500200 1200 101 5500300 1500 102 5500400 1900 105 5500100 2000 106 5500 7001300 3300 107 4800 300 Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 115
 • 116. 900 4200 108 4500 100 4200 109 4400 200200 4400 111 4200 4400 113 4200 500200 4600 114 3700400 5000 115 3700 100 5000 116 3600 700 5000 117 2900 900 5000 118 2000 500 5000 119 1500 200 5000 120 1300 800 5000 ThÞ tr êng 500 500 Khi: a) Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch tr íc lµ 106: 108 b) Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch tr íc lµ 115:113 c) Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch tr íc lµ 110: 111C©u 498: NÕu mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nîng¾n h¹n (®¸o h¹n trong vßng 1 n¨m 0 cña c«ng ty, trong c¸c chØ sè sau®©y chØ sè nµo ®îc «ng ta quan t©m nhÊt: a) ChØsè hiÖn hµnh (Current ratio) b) ChØ sè nhanh (Quick ratio) c) ChØ sè vßng quay hµng tån kho d) ChØ sè nî trªn vèn së h÷uC©u 499: C«ng ty cæ phÇn XYZ cã thu nhËp trªn mçi cæ phiÕu lµ 4USDvµ hiÖn chØ cæ tøc cho cæ ®«ng lµ 2 USD/1cæ phiÕu. Gi¸ b¸n 1 cæ phiÕutrªn thÞ tr êng cña c«ng ty XYZ lµ 56 ®«. ChØ sè gi¸ c¶ trªn thu nhËp cñac«ng ty XYZ lµ: a) 2 trªn 1 b) 9.3 trªn 1 c) 14 trªn 1 d) 28 trªn 1 Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 116
 • 117. C©u 500: C«ng ty cæ phÇn ABC ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trÞ gi¸100.000.000USD, mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu lµ 1000 USD, sö ¶nh hëng cña ®îtph¸t hµnh nµy ®èi víi b¶n c©n ®èi tµi s¶n c«ng ty thÓ hiÖn nh sau: I. T¨ng vèn l u ®éng II. T¨ng tæng céng nî III. T¨ng tæng céng tµi s¶n cã IV. T¨ng vèn cæ ®«ng b) I vµ II c) I, II vµ III d) I, II, III vµ IVC©u 501: NÕu mét nhµ ph©n tÝch kü thuËt nh×n vµo ®å thÞ ®Ó x¸c®Þnh møc ñng hé, anh ta sÏ chän ®iÓm mµ t¹i ®ã gi¸ cæ phiÕu: a) Ngõng gia t¨ng b) Ngõng gi ¶ m c) T¬ng ®èi æn ®Þnh d) §¹t ®Õn ®iÓm míiC©u 502: C¨n cø vµo ph©n tÝch kü thuËt m« h×nh ®Çu vµ hai vai híng lªn,x¸c ®Þnh xu híng: a) Th Þ tr êng ® i xuèng b) ThÞ tr êng ®i lªn c) ThÞ tr êng qu©n b×nh d) Khã dù ®o¸nC©u 503: Mét nhµ ph©n tÝch kü thuËt sÏ xem xÐt tÊt c¶ c¸c ph¬ng thøc,ngo¹i trõ ph¬ng thøc sau: a) Lý thuyÕt ngêi mua b¸n c¸c cæ phiÕu lÎ (díi 100) lu«n sai lÇm b) ChØ sè gi¸ c¶ - thu nhËp cña c¸c cæ phiÕu Dow Jones c) Lu l îng cæ phiÕu b¸n khèngC©u 504: H·y x¸c ®Þnh trong ba c©u hái tõ a ®Õn c sau ®©y, tr êng hîpnµo thÓ hiÖn xu híng thÞ tr êng ®ang ®i lªn hoÆc ®ang ®i xuèng (bullishor bearish) a) ChØ sè b×nh qu©n c«ng nghiÖp Dow Jones vµ chØ sè b×nh qu©nDow Jones cña ngµnh vËn t¶i c¶ hai cã xu híng ®i lªn b) Sè l îng b¸n khèng cña thÞ tr êng chøng kho¸n New York t¨ng 25%sovíi th¸ng tr íc c) Doanh thu c ña c¸c cæ phiÕu b¸n l Î t¨ng ®¸ng kÓ trong vµi tuÇnqua Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 117
 • 118. C©u 505: Theo luËt c«ng ty, c«ng ty cæ phÇn lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp: a) Cã trªn 7 ngêi gãp vèn, mang tÝnh ®èi vèn b) Cã trªn 2 ngêi gãp vèn, mang tÝnh ®èi vèn c) Cã trªn 7 ngêi gãp vèn, mang tÝnh ®èi nh©n vµ ®èi vèn d) C¶ 3 ® Ò u saiC©u 506: Sau khi cã LuËt C«ng ty, trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng ty cæphÇn Ýt ®îc thµnh lËp so víi c«ng ty tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n v×: a) Cã chi phÝ thµnh lËp cao vµ thñ tôc phøc t¹p b) Khã kªu gäi cæ ®«ng gãp vèn c) Míi l¹ nªn cha d¸mthµnh lËp d) C¶ ba ® Ò u saiC©u 507: Mét trong c¸c nhîc ®iÓm trong ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn lµ: a) T¸ch rêi quyÒn së h÷uvµ quyÒn ® i Òu hµnh b) ThiÕu ®éng lùc vµ sù quan t©m c¸ nh©n, v× tr¸ch nhiÖm chungtrong thua lç c) Kh«ng gi÷® îc bÝ m Ët trong kinh doanh vµ tµi chÝnh d) T¬ng ®èi Ýt ®îc tÝn nhiÖmtrong cÊptÝn dôngC©u 508: §¹i héi ®ång cæ ®«ng sÏ bÇu: a) Héi ® å n g qu ¶ n tr Þ vµ Ban KiÓm so¸t b) Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó Héi ®ång qu¶n trÞ chän Gi¸m ®èc vµ BankiÓm so¸t c) Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t d) C¶ ba ®Òu saiC©u 509: Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ níc nh l©u nay lµ: a) Gi¶i thÓ DNNNvµ thµnh lËp l¹i theo d¹ng c«ng ty cæ phÇn cã nhµníc tham gia gãp vèn b) ChuyÓn thÓ DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn cã nhµ níc tham giagãp vèn c) ChuyÓn thÓ DNNNthµnh c«ng ty cæ phÇn mµ nhµ níc vÉn gi÷ méttû lÖ vèn gãp trong c¬ cÊuvèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. d) C¶ ba ® Ò u ® ó n gC©u 510: Theo ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®îc phÐp ph¸t hµnh tr¸iphiÕu lµ, ngoai tru: a) Doanh nghiÖp t nh©n Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 118
 • 119. b) C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp nhµ níc c) C«ng ty tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n d) C«ng ty cæ phÇnC©u 511: Theo ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®îc phÐp ph¸t hµnh cæphiÕu lµ: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖmh÷u h¹n b) Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp nhµ n íc thùc hiÖn cæ phÇnhãa d) C«ng ty cæ phÇnC©u 512: HiÖn nay ë ViÖt Nam, ñy ban chøng kho¸n nhµ níc qu¶n lý, ngoaitru: a) ViÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n b) ViÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng c) ViÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng vµ ph¸t hµnh chøngkho¸n riªng lÎ d) ViÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n cña ChÝnh ph ñC©u 513: ViÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu lµm t¨ng: a) Nî cña c«ng ty b) Tµi s¶n cña c«ng ty c) Vèn cæ phÇn cña c«ng ty d) C¶ b vµ cC©u 514: ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµm t¨ng: a) Nî cña doanh nghiÖp b) Tµi s¶n cña doanh nghiÖp c) Vèn cæ phÇn cña doanh nghiÖp d) C¶ b vµ cC©u 515: HiÖn nay ë ViÖt Nam, trong quy ®Þnh vÒ viÖc ph¸t hµnh chøngkho¸n ra c«ng chóng, th× tû lÖ chøng kho¸n ph¸t hµnh ra bªn ngoµi tèithiÓu ph¶i ®¹t lµ: a) 30% b) 20%hoÆc 15% c) 20% d) 15%C©u 516: B¶n c¸o b¹ch lµ: Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 119
 • 120. a) Mét b¶n b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc ph¸t hµnh b) Mét v¨n b¶n chµo b¸n chøng kho¸n ra c«ng chóng c) Lµ mét tµi liÖu trong hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n rac«ng chóng d) C¶ b vµ cC©u 517: Tæ chøc, c¸ nh©n nµo chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ nh÷ng sai sãttrong hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh: a) Tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n b) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n c) Nh÷ng ngêi tham gia vµo viÖc so¹n th¶o hå s¬ xin phÐpph¸t hµnh d) C¶ a, b vµ cC©u 518: HiÖn nay ë ViÖt Namph¬ng thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸nra c«ng cóng ®îc phÐplµ: a) B¶o l·nh theo ph¬ ng thøc ch¾c ch¾n b) B¶o l·nh cè g¾ng tèi ®a c) B¶o l·nh theo ph¬ng thøc tÊt c¶ hoÆc kh«ng d) C¶ ba ph¬ng thøc trªnC©u 5 19 : Nh÷ng chøng kho¸n nµo ®îc phÐpniªm yÕt t¹i Trung t©m giaodÞch: a) Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b) Cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) Chøng kho¸n cña c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc UBCKNNcÊpgiÊyphÐpph¸thµnh ra c«ng chóng d) C¶ a vµ cC©u 520: C¸c kho¶n môc sau lµ tµi s¶n, ngo¹i trõ: a) C¸c kho¶n ph¶i thu b) Hµng tån kho c) Lîi nhuËn gi÷l¹i d) Nh·n hiÖu th¬ng m¹iC©u 521: C©u nµo trong nh÷ng c©u sau lµ ®óng: I. Doanh thu cã xu híng lµm t¨ng vèn chñ së h÷u II. Doanh thu kh«ng lµm thay ®æi tæng tµi s¶n III. C¬ b¶n chi phÝ ®îc xemnh lµ nh÷ng kho¶n nî IV. Chi phÝ cã xu híng lµm gi¶m vèn chñ së h÷u a) ChØ cã I b) ChØ cã III Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 120
 • 121. c) I & IV d) II & IIIC©u 522: NÕu mét c«ng ty tr¶ cæ tøc sÏ ¶nh hëng ®Õn: a) Lµm gi¶m thu nhËp thuÇn b) Vèn cæ ®«ng thÊp h ¬ n c) Lµm t¨ng nh÷ng kho¶n nî d) Kh«ng ¶nh hëng ®Õn tæng tµi s¶nC©u 523: B¶n b¸o c¸o tµi chÝnh nµo thÓ hiÖn th«ng tin vÒ mét doanhnghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm: a) B¶n c©n ® è i tµi s¶n b) B¶n b¸o c¸o thu nhËp c) B¶n b¸o c¸o l u chuyÓn tiÒn mÆt d) B¶n b¸o c¸o lîi nhËn gi÷ l¹iC©u 524: Ph©n lo¹i ®Çu t ng¾n h¹n vµ ®Çu t dµi h¹n phô thuéc vµo: a) Sè l îng tiÒn ®Çu t b) Kho ¶ ng thêi gian nhµ ®Çu t m uèn thùc hiÖn ®Çu t c) Kho¶ng thêi gian nhµ ®Çu t ®· thùc hiÖn ®Çu t d) ViÖc ®Çu t b»ng néi tÖ hay ngo¹i tÖC©u 525: ThÞ tr êng tµi chÝnh lµ thÞ tr êng huy ®éng vèn: a) Ng¾n h¹n b) Trung h¹n c) Dµi h¹n d) C¶ baC©u 526: C«ng cô nµo trong sè c¸c c«ng cô díi ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng côcña thÞ tr êng tiÒn tÖ: a) TÝn phiÕu kho b¹c b) C«ng tr¸i ® Þ a ph¬ ng c) Hèi phiÕu d) Tr¸i phiÕu ngắn hạn(chú giải: công trái địa phương thường có kỳ hạn dài, do vậy được xếp vàocông cụ của thị trường vốn hơn là thị trường tiền tệ.) Đáp án tham khảo: Peter Dinh http://peterdinh.wordpress.com/ 121