4 day macromedia flash

1,970 views

Published on

bagsh nariin surgalt

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 day macromedia flash

 1. 1. БОЛОВСРОЛ СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАММОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬКОМПЬЮТЕР МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ Сургалтын multimediaхэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй Macromedia Flash 8.0 ïðîãðàì ÌÓÁÈÑ-èéí ÊÌÒÑ-èéí áàãø ìàãèñòð Ч. Мягмаргармаа E-mail: garmaa@msue.edu.mn
 2. 2. Ñóðãàëòàíä multimedia òåõíîëîãèéã õýðýãëýõ Øèíæëýõ óõààíû àëü ÷ ñàëáàðò òåõíèê òåõíîëîãèéíîëîëòûã ºðãºíººð àøèãëàñíààð þìñ, ¿çýãäëèéí ìºí ÷àíàðûã òàíèíìýäýõ ¿éë àæèëëàãààã õàìãèéí ýíãèéí áºãººä ¿ð ä¿íòýéõýëáýðýýð õºòëºí ÿâóóëàõ áîëîëöîîòîé. Áîëîâñðîëûí ñàëáàðò ìýäýýëëèéí øèíý òåõíîëîãè ã¿íçãèéíýâòýð÷ áàéãàà ºíººãèéí íºõöºëä ñóðãàëòàíä multimediaòåõíîëîãèéã àøèãëàñàí äóó, ä¿ðñ áè÷ëýãèéã á¿òýýõ, ò¿ãýýíäýëãýð¿¿ëýõ íü ïðàêòèêûí ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé þì. Ñ¿¿ëèéí ¿åä ñóðãàëòàíä êîìïüþòåð ºðãºí õýðýãëýãäýõáîëñîí áºãººä ýíý íü äóóт, õºäºë㺺íò, ä¿ðñò ìýäýýëëèéã õ¿ëýýíàâàõ, äàõèí áîëîâñðóóëàõ áîëîìæèéã íýãýí çýðýã îëãîäîã. Áàãø íàð Flash òåõíîëîãèéã ñóðãàëòàíä àøèãëàæìýäýýëëèéã ä¿ðñ õºäºë㺺í, äóó àâèà äàãàëäóóëàõ ä¿ðñëýíõ¿ðãýõ íü ººðèéí çààæ áóé õè÷ýýëýý èë¿¿ îéëãîмæòîé, àìüä,ñîíèðõîëòîé áîëãîõ, àæëàà õºíãºâ÷ëºõ áîëîìæòîé áîëîõ þì.
 3. 3. Macromedia Flash програм Macromedia Flash програм нь Macromedia компанийалдартай бvтээгдэхvvнvvдийн нэг áºãººä äýëõèéä õàìãèéí ºðãºíòàðõñàí ãðàôèê ¿éëäâýðëýëèéí ïðîãðàì õàíãàìæ юм. Энэхvv программыг Вэб сайт, видео, мультмедиа,онлайн сургалт, сурталчилгаа, тоглоом, интерфейс гэх мэтмаш олон тєрлийн vйл ажиллагаанд єргєн ашиглаж байна .Äýëõèé íèéòýä õýðýãëýãäýæ áàéãàà âåá õóóäñóóäûí 90 îðчèìõóâèéã Flash òåõíîëîãè àøèãëàí á¿òýýñýí áàéäàã. Ýíý íü Flashòåõíîëîãèéã animation õèéõ ýíãèéí áºãººä ÷àäàëòàé òåõíîëîãèáîëîõûã õàðóóëæ áàéãàà þì. Macromedia Flash програм нь вектор график дээрvндэслэн хєдєлгєєнт дvрсийг бvтээõ ºðãºí áîëîìæèéã àãóóëñàíáàéäàã. Єєрийн хийсэн хєдєлгєєнт (Movie) дvрсэндээ дуу авиадагалдуулах, програмын код оруулах боломжтой.
 4. 4. Macromedia Flash програмÄ ò à ã ä à ë ò à é ò à ë íü: ó•Хєдєлгєєнт дvрсэнд оруулсан фото зурагнууд нь вэб дээртавьсан *.jpeg, *.gif тєрлийн форматтай зурагнууд шиг сайн тодялгагддаггvй. Æèðèéí *.gif зураг Flash дээр оруулсан зураг•Хурд удаан vед îлон хєдєлгєєнт дvрсийг нэг хуудсандбайрлуулсан vед browser програм гацах явдал байдаг.
 5. 5. Macromedia Flash програмÄ â ó ó ò à ë ó ó ä íü: à•¯ð ä¿í áîëîí ãàð÷ áàéãàà ãðàôèê ôàéëóóä íü âåêòîð ãðàôèêèéãçóðãèéí ôàéëäàà õýðýãëýäýã ó÷èð ìàø áàãà õýìæýýòýé áàéæ÷àääàã.•Èõýíõ áðàóçåðóóä íü ýíý òºðëèéí ãðàôèê ôàéëûã óíøèõ÷àäâàðòàé õàâñðàëò ïðîãðàì õàíãàìæ áîëîõ Flash Player Plugin-èéã ñóóëãàñàí áàéäàã. Óã ïðîãðàìûã äàðààõ õàÿãààð òàòàæàâ÷ áîëíî. http://www.macromedia.com/Software/FlashPlayer/•Ýíý òºðëèéí ãðàôèê ôàéëóóä íü öóâàðñàí (streaming) ãîðèìîîðàæèëëàäàã. Äýëãýö äýýð ãàðàõäàà çààâàë á¿òýí ôàéëààòàòàæ àâ÷ äóóñàõûã (ýõýíä èðñýí êàäðóóä íü ñ¿¿ëä èðæáóéãàà) õ¿ëýýëã¿éãýýð øóóä äýëãýöýíä ãàð÷ áîëäîã.•Ïðîãðàì÷ëàëûí íýëýýä áîëîìæ ºíäºðòýé Action Script õýëèéãàãóóëäàã.•Òºðºë á¿ðèéí ôîðìàòòàé äóóíû ôàéëûã êèíîíäîî õàâñàðãàæ÷èìýãëýæ áîëíî.
 6. 6. Macromedia Flash програмMacromedia Flash MX програмыг ажиллуулахûí òóëä:Start / Programs / Macromedia / Macromedia Flash MX сонгоíî. Ажлын талбар (W area) ork
 7. 7. Macromedia Flash програмАжлын талбарын хэмжээг тохируулахFile/New командыг сонгож шинэ Movie vvсгэíý.Modify/Document… (Ctrl+J) командыг òóñëàìæòàéãààð àжлынталбарын хэмжээг тохируулаíà. Ýíý ¿åä äýëãýö äýýð DocumentProperties õàðèëöàõ цонх нээгдэíý.
 8. 8. Macromedia Flash програмЗургийн хэрэгсэлvvд ба тэдгээрийг хэрэглэх Arrow, SubSelection хэрэгсэл¿¿ä нь обьектыг сонгох (идэвхжvvлэх), тvvнийг дурын байршилд зєєхєд хэрэглэгдэнэ. Oval хэрэгсэл нь òойрог зурахад хэрэглэгдэнэ. Rectangle хэрэгсэл нь òýãø єнцєгт зурахад хэрэглэнэ. Free transform - дvрс, объектын хэмжээ, хэлбэрийг єєрчлєх Fill transform - дvрсний уусгалттай єнгє бvхий хэсгийн байрлал, хэлбэр хэмжээг єєрчлєх Hand хэрэгсэл нь ажлын талбарын харагдах хэмжээг томсгосон vед харагдах байрлалыг шилжvvлэхэд хэрэглэгдэнэ. Magnifier хэрэгсэл нь ажлын талбарын харагдах хэмжээг томосгох, багасгахад хэрэглэгдэнэ.
 9. 9. Зургийн хэрэгсэлvvд ба тэдгээрийг хэрэглэх Pencil хэрэгсэл нь äурын чигт дурын хэлбэртэй шулуун зурахад ашиглана. Brush хэрэгсэл нь багсаар обьектийг будахад хэрэглэгдэнэ. Dropper хэрэгсэл нь àжлын талбар дээрээс ямар нэг єнгийг соруулж авахад хэрэглэнэ. Eraser хэрэгсэл нь зурсан зvйлээ баллахад хэрэглэнэ. Харин Button, Graphic, Movie зэргийг баллаж болдоггvй. Stroke color хэрэгсэл нь дvрсний хvрээ шугамын єнгє Fill color хэрэгсэл нь дvрсийн єнгèéã ñîíãîõîä хэрэглэнэ.
 10. 10. Зургийн хэрэгсэлvvд ба тэдгээрийг хэрэглэх Pen хэрэгсэл нь дурын байдлаар дvрс зурахàä, Text хэрэгсэл нь текст бичихэд хэрэглэгддэг ба та бичсэн текстээ том жижиг болгох, єнгийг нь єєрчлєх гэх мэт олон vйлдлийг ã¿éöýòãýõ áîëîìæòîé. Lasso хэрэгсэл нь обьектоос дурын хэсгийг нь сонгох, идэвхжvvлэхэд хэрэглэгдэнэ. Line хэрэгсэл нь шулуун зурахад хэрэглэгдэнэ. Ink Bottle хэрэгсэл нь зурсан тэгш єнцєгт, тойргийн хvрээний єнгийг єєрчлєхєд хэрэглэгдэнэ. Paint Bucket хэрэгсэл нь зурсан тэгш єнцєгт, тойргийн дотор талын єнгийг єєрчлєхєд хэрэглэгдэнэ.
 11. 11. Macromedia Flash програм Ä¿ðñ çóðàõ, ä¿ðñòýé àæèëëàõБєєрєнхий болон тэгш єнцєгт дvрсийг зурахдаа Oval баRectangle tool-ийг ашиглан зурна. Тvvний дотор талын єнгийг Fill color, хvрээ шугамны єнгийг Stroke color-оор тохируулна. Тэгш єнцєгт гурвалжин дvрсийг зурúÿ. 1. Rectangle tool-ийг ашиглан дєрвєлжин дvрс зурна. 2. Хэрэгслэлvvдээс Pen tool-ийг сонго. 3. Зурсан дvрсийн аль нэг єнцєгт байгаа жижиг дєрвєлжин дээр 2 дарна.
 12. 12. Macromedia Flash програм Ä¿ðñ çóðàõ, ä¿ðñòýé àæèëëàõSubselection tool-ийг ашиглан дvрсийгзуръя.1. Дугуй дvрс зур.2. Subselection tool-ийг сонгон дvрсээ идэвхижvvлнэ.3. Дvрсний 2 талд байх цэгээс 2 тийш нь татан угдvрсийг vvсгэнэ.Õавирган сар хэлбэртэй дїрс їїсгэцгээе.1. Oval Tool ашиглан дугуй дїрс зурна.2. Дїрснийхээ дэргэд äàõèí дугуй зурна.3. Arrow tool-ийг сонгон дугуй дїрснийхээ нэг талд даржидэвхижїїлэн устгана. ̺í хїрээ шугамыг устгана.
 13. 13. Macromedia Flash програм Frame (Êàäð) Frame-Таны хийх гэж буй хєдєлгєєнт дvрсийн (Movie) алхам буюу кадр. Frame-vvд нь хєдєлгєєнийг бvтээх гол vндэс нь болдог ба òvvнийг киноны кадртай зvйрлэж болох юм. Хєдєлгєєнийг кадр кадр (Frame)-ààр íü vvсгэдэг. Frame- ийг цагийн шугам буюу Timeline дээр vvсгэнэ.•Frame - Õєдєлгєєнт дvрсийн алхам буюу кадр•Frame заагч - Идэвхитэй frame-ийг заах заагч•Frame-ын дугаар-Кадрын уртыг илэрхийлэгч
 14. 14. Macromedia Flash програм Frame (Êàäð) Цэгтэй хар frame-ийг key frame гэж нэрлэнэ. Энэ нь тусдаа бие даасан frame юм. Харин урт саарал vргэлжилсэн frame-ийг frame гэнэ. Энэ нь нэг frame-ын vргэлжлэл буюу єєрєєр хэлбэл тэр frame-ын яг ижил хуулбар юм.Fra m e -ийг дараах арг ó ó ä аар оруулна.1. Insert цэснээс Frame2. Ãараас F5 товчлуур дээр дарж3. Frame байрлах талбар дээр хулганы баруун товчлуурыгдаран цэснээс Insert Frame-ийг сонгоно.
 15. 15. Macromedia Flash програм Frame (Êàäð)Frame äýýðýý õóëãàíû çààã÷èéã áàéðëóóëàí áàðóóíòîâ÷ûã äàðàõ ¿åä äèíàìèê öýñ íýýãäýíý. Äèíàìèê цэсíèé êîìàíäóóä: 1. Frame нэмэх 2. Frame устгах 3. Frame-ыг таслаж бие даасан frame болгох 5. Хоосон тусдаа frame оруулах 6. Бие даасан frame-ыг устгах 7. Frame хуулах
 16. 16. Macromedia Flash програм Õºäºë㺺í Flash программ нь вектор график дээр vндэслэнхєдєлгєєнєє бvтээдэг. Хєдєлгєєнийг бvтээх гол онцлогнь: тухайн объект хєдєлгєєнд орох эхний болонхєдєлгєєн дуусах эцсийн байрлалыг тодорхойлоходFlash программ эдгээрийг холбох vvргийг автоматааргvйцэтгэдэг. Эдгээрээс бодит хєдєлгєєнийг Motion Tween баShape Tween дээр тулгуурлан vvсгэдэг. Бодитхєдєлгєєнийг ажлын талбарт явагдах хєдєлгєєн гэжойлгож болно. Тухайлбал: объект байрлалаа єєрчлєх,томорч жижгэрэх, єєр дvрс болон хувирах гэх мэтбодитоор харагдах хєдєлгєєн юм.
 17. 17. Macromedia Flash програм Õºäºë㺺í Жишээ 1: Áºìáºã ºíõð¿¿ëüå.1. Ажлын шинэ талбар ûí 1-ð frame-ä áºìáºãºº Oval tool õýðýãñëèéíòóñëàìæòàéãààð зур íà.2. F5 òîâ÷íû òóñëàìæòàéãààð 24-í frame íýì.3. Õàìãèéí ýõíèé Frame-ûã èäýâõèæ¿¿ëýýä Insert -> Timeline öýñíèé CreateMotion Tween ãýñýí êîìàíäûã ñîíãî. Ýíý ¿åä Frame-íû ºí㺠өөрчлөгдөх баэíý íü Frame-ä õºäºë㺺í îðóóëñàíûã èëýðõèéëíý.4. Õàìãèéí ñ¿¿ëèéí Frame-ûã èäýâõèæ¿¿ëýýäàæëûí òàëáàð äýýðõ ä¿ðñèéí áàéðëàëûã ººð÷иë.5. Õºäºë㺺íò ä¿ðñýý vçýõäýý Ctrl+Enter òîâ÷íû õîñëîëûã äàðíà.
 18. 18. Macromedia Flash програм Хєдєлгєєн чигл vvлэгч - Motion guide Жишээ2: Ävрсийг чиглүүлэгчтэй õºäºëãºõ :1. Äóãóé д vрс эсвэл зураг оруул .2. Çураг оруулсан äавхарг ûã èäýâõæ¿¿ëýí Insert/ MotionGuideкоманд ûã ñîíãî.3. Frame-удаа сунга æ нэлээн урт болго .4. Layer1-ийн дээр байрлах Guide: Layer1-ò Pencil Tool (Y)хэрэгсэл ýýð муруй зур . Pencil хэрэгсэлийн тохиргоог Smoothдээр тавих хэрэгтэй .5. Layer 1 давхарг ûã èäýâõæ¿¿ëýí Insert/ Create motion tweenкоманд ûã ñîíãî.6. Хєдєєлгєºн оруулсан давхаргын 1-ð Frame äýýðõ ä¿ðñèéã ìóðóéøóãàìûí эхэнд , тєгсгєлий í Frame äýýðõ ä¿ðñèéã ìóðóé øóãàìûí тєгсгєл äбайрлуул .
 19. 19. Macromedia Flash програм Õºäºë㺺í Жишээ3: Äєрвєлжин д vрсийг дугуй д vрс болгонхувиргах хєдєлгєєнийг хийе .1. Ажлын шинэ талбарт дєрвєлжин д vрсээ зур .2. 20-р фрейм ûã Keyframe áîëãî.3. Delete товчлуураар д vрсээ арилгана . (Ýíý ¿åä 50-р фреймийнKeyframe нь Blank Keyframe-ээр солигдоно .)4. Oval Tool-ийг ашиглан дугуй д vрсээ зурна . (Энд байрлалєнгє зэрэг нь хамааг vй бєгєєд д vрс зурмагц 50-р фреймийнBlank Keyframe нь Keyframe болох ёстой .)5. 1-с 19-р фреймийн дунд фрейм заагчийг байрлууланProperties панел дээр байрлах Tween талбарын Noneсонголтыг Shape болгоно .
 20. 20. Macromedia Flash програм Õºäºë㺺í Жишээ4: Текстийг уг эффектэд оруулахдаа :1. Тухайн vгээ ажлын талбарт оруул .2. 20-р фреймд Keyframe оруул .3. Оруулсан vгээ Delete товчлуур дээр дарж арилган оронд ньсолигдох vгээ оруул .4. 1-ð Keyframe-èéã идэвхиж vvл æ Modify/ BreakApart командыг õî¸ðудаа сонго . (Эхний удаад vсэг б vрийг тусад нь Symbol болгонсалгаж идэвхиж vvлнэ . Хоёр дахь удаад тухайн vгийг Tweenболгон идэвхиж vvлнэ .) С vvлийн Keyframe-èéã идэвхиж vvл æModify/ BreakApart командыг мєн 2 удаа сонгоно .5. 1-19-р frame-ийн дунд frame заагчийг байрлуулан Propertiesпанел дээр байрлах Tween талбарын None сонголтыг Shapeболгоно . Тухайн текст зєвхєн нэг vсгээс б vт ñэ í бол BreakApartкомандыг 1 удаа ñîíãîíî. Õàðèí òухайн текст олон vсгээс б vт ñэ í болBreakApart командыг 2 удаа ñîíãîíî.
 21. 21. Macromedia Flash програм Удирдах товч буюу ButtonTовч /button/нь хэрэглэгч ба програм хоорондын харилцан ажиллагааг дэмжихэд хэрэглэгддэг1. Insert -> New Symbol командыг сонгох эсвэл гарнаас CTRL+F8 товч дарна .2. Харилцах цонх гарна .3. Үүний дараа жижиг ажлын хэсэг цонхон дээр гарна . Up - товчлуур энгийн vед харагдах байдал . Over - товчлуур дээр хулганы заагч байрлах vеийн шинж чанар Down - товчлуурыг дарах vеийн шинж чанар Hit - товчлуурыг дарсаны дараахи vеийн шинж чанар
 22. 22. Macromedia Flash програм Удирдах товч буюу ButtonTовч / button/нь хэрэглэгч ба програм хоорондын харилцан ажиллагааг дэмжихэд хэрэглэгддэгЖишээ 6: Х улганы заагчыг очиход улаан єнгєтэй болдог , дарах vед томордог , дарсны дараа б vдгэрдэг товчлуур хийе.1. Up хэсэгт 4-єнцєгт зурна .2. Түүнийгээ бусад хэсгvvдрvv Insert ->Keyframe гэсэн vйдлээр хуулна .3. Over хэсэгт 4-н єнцєгтийн єнгийг Улаан болгож єєрчилнє .4. Down хэсэгт очиж дvрсээ томруулна .5. Hit хэсэгт дvрсийн єнгийг Alpha 50% болго .Ингээд хийснээ харахын тулд Library дотороос єгсєн нэртэй товчлуурыг хуудсанд чир э х vйлдлээр оруулж ирэн байрлуулна . Одоо Control цэсний Test Movie командыг єгнє ажиллуулж харахын тулд , эсвэл гараас CTRL+ENTER дарж болно . Їр дvн нь харагдаж байгаа биз :)
 23. 23. Macromedia Flash програм Õîëáîëò (Link)Энгийн текст дээр холбоос хийхийн тулд :1. Text Tool-ийг сонгон ажлын талбар дээр ямар нэгэн текстбичнэ .2. Arrow Tool-ийг сонгон бичсэн текстээ идэвхиж vvлнэ .3. Properties панелийн гинжний зураг б vхий Link талбарт хаягаабичнý. •И -мэйл хаягийн холбоос хийж буй бол Link талбарт и -мэйл хаягийн ємнє "mailto:"- гэж заавал бичнэ . Жишээ нь : mailto:flash@flash.com • Вэб хуудас руу холбоос хийж буй бол Link талбарт хаягийг б vрэн г vйцэд бичнэ . Жишээ нь : http:/www.mol.mn гэх мэт / •Єєр ямар нэгэн файл руу холбоос хийх гэж буй бол тухайн файлын єргєтгєл (extention)-ийг заавал бичихээс гадна файл хадгалагдаж буй харгалзах хавтасны зам ûã зааж єгєх хэрэгтэй . Гэхдээ холбогдох файл нь тухайн хийж буй файлтай нэг хавтаст (folder) байх нь ил vv зохимжтой .
 24. 24. Button Symbol-d холбоос хийхийн тулд : 1. Ямар нэгэн объект ажлын талбарт оруулан Button Symbol болгон санд хадгална . Жишээ болгон Rectangle Tool-ийг ашиглан жижиг дєрвєлжин д vрс зурж , т vvнийгээ идэвхиж vvлээд F8 товчлуурыг даран Button сонголтыг хийж санд хадгалъя . 2. Зурсан д vрсээ (vндсэн Scene дээрээ ) идэвхиж vvлээд Action панелийг нээж (+) Actions - Browser/ Network - getURL функцыг сонгоно . 3. Гурван мєр бичиглэл Script бичигдэх талбарт орох бєгєєд нэгд vгээр мєрийг идэвхиж vvлэн ямар тохиолдолд холбоос хэрэгжихийг , хоёрдугаар мєрийг идэвхиж vvлэн хаашаа холбоос хийгдэхийг заана . Жишээ нь : хулганы заагчаар дарсан нєхцєлд index.htm хуудас руу очих холбоос хийсэн бол Script нь доорх байдалтай байна . on (press) {getURL("index.htm", "_self");} 4. Ctrl+Enter буюу Control цэснээс Test Movie командыг сонгоно . Уг файл болон холболт хийж буй хуудас (* .htm, * .html, * .php гэх мэт ), хєдєлгєєнт (* .swf) б vхий файлууд б vгд нэг хавтас буюу folder дотор байх ёстой .
 25. 25. Macromedia Flash програм Гаднаас зураг , дуу , видео импортолж оруулахФлаш кинонд тань мэдээж гаднаас зураг , дуу , д vрс зургыг оруулжашиглах тохиолдол гарна . Энэ vед Import командыг ашиглана .File > Import (гараас Ctrl+R дарж болно ) командаар импорт хийнэ .- Import to Library- Import to Scene- Open External library- Import Video
 26. 26. Гаднаас зураг , дуу , видео импортолж оруулахФлаш программ нь ашиглагдаж байгаа б vх зураг , график , видео , дуу , movie зэргээ бvгдийг нь Library( Монголоор Номын сан гэж орчуулагдаж байна .) дотор хадгалдаг .Та Library -ыг хараад тухайн флаш кинонд ямар ямар дуу д vрс , зураг оролцсоныг тєвєгг vйхэн мэдэж болно . Library - г гаргахын тулд Window > Library командаар , эсвэл Гараас F11 дарж , эсвэл гараас Ctrl + L дарж нээж болно . 1. Шинэ Symbol оруулах ( Movie clip, Button, Graphic) 2. Шинэ хавтас vvсгэх ж .нь : дуунуудаа нэг х автсанд , зурагнуудаа бас нэг хавтсанд хадгалж болно . 3. Тухайн сонгогдсон Library дотор байгаа файлыг засварлах 4. Тухайн файлыг устгах
 27. 27. Macromedia Flash програм Library -д байгаа файлыг флаш киноруу оруулахТухайн файлыг флаш кинондоо оруулахын тулд файлын нэрэн дээр эсвэл дээр Preview цонхонд харагдаж байгаа хэсэг дээр хулганаар дарж чирэх vйлдлээр оруулна .
 28. 28. Flash пресентейшн үүсгэхFlash дээр слайдуудын зохион байгуулалт нь :
 29. 29. Flash пресентейшн үүсгэхRootslideХамгийн дээд давхрагын слайд бөгөөд энд тодорхойлогдсонзүйлүүд нь бусад бүх слайдуудад харагдах болно .Тухайлбал гарчиг нь энд тодорхойлогдсон байх ёстой .IndexIndex slide нь бусад бүх слайдуудтай холбогдох линкуудыгагуулсан байх ёстой .Nested slideИлтгэлийн хэсэг бүр нь nested slide-уудын багц байдлааргруплэгдсэн байх хэрэгтэй .Багц бүрийг “эх слайд дээрх зүйлүүд нь хүү слайд дээрхарагдана ” гэсэн дүрмээр хуваана .Ингээд слайд удирдах товчнуудыг багц бүрийн эх слайд дээрбайрлуулах хэрэгтэй .
 30. 30. Flash пресентейшн үүсгэхFlash presentation-г эхлүүлэхдээ :а File -> New -> Flash Slide Presentationб Бэлэн загвар ашиглах бол : File -> New -> Templates -> Flash Slide Presentation

×