net vibes a les biblio teques Formació Baix Llobregat Octubre / Novembre 08 net vibes a les  biblio teques
Què és això del Net vibes? <ul><li>www.netvibes.com </li></ul><ul><li>Servei d’escriptori virtual que permet crear pàgin...
Ava ntatges <ul><li>Permet que cada biblioteca personalitzi la seva sessió </li></ul><ul><li>Permet accedir des de qualsev...
Obj ectius <ul><li>Recollir i posar a l’abast de les biblioteques eines per a la comunicació dins de la biblioteca i entre...
Qui ha fet l’anàlisi inicial? net vibes a les  biblio teques <ul><li>Biblioteca Vapor Badia (Sabadell). Òscar González ...
Què pot fer la biblioteca amb el netvibes? net vibes a les  biblio teques net vives a les biblio teques Què podem fer?
net vibes a les  biblio teques <ul><li>Afegir nous widgets (ginys essencials) </li></ul><ul><li>Crear llistes de tasques ...
http :// www.youtube.com / watch ?v=i4idCZNaTbQ net vibes a les  biblio teques Sindicació de continguts: Quan una pàgina ...
net vibes a les  biblio teques <ul><li>Crear i compartir llocs web favorits amb Del.icio.us </li></ul><ul><li>Enviar mis...
<ul><li>Crear i compartir formularis </li></ul><ul><li>Compartir informació de les empreses i professionals que fan activi...
<ul><li>Estar informats i al dia dels blocs BiD, cursos i jornades professionals, revistes BiD,...) </li></ul><ul><li>Comp...
Què ha de fer la biblioteca? net vibes a les  biblio teques net vives a les biblio teques Què hem de fer?
net vibes a les  biblio teques <ul><li>Utilitzar el Netvibes! </li></ul><ul><li>Personalitzar la sessió Netvibes de la se...
Qu ina pinta té net vibes a les  biblio teques pestanyes capçalera sindicació de continguts Widgets/mòduls/blocs d’inform...
Continguts i usos de les pestanyes net vibes a les  biblio teques net vives a les biblio teques Asp ecte
Bústia d'outlook de la persona que es valida en l'ordinador  Llistat de tasques pendents: permet portar el control de l...
Favorits: Permet a la biblioteca tenir un llistat de les adreces web que considera importants Accessos directes a unitats ...
Twitter: pensat per a enviar avisos entre les biblioteques  de la zona Forum: Per a intercanviar informació i opinions am...
Google Docs: per a compartir documents Box.net: Espai per a guardar i compartir fitxers en línia Pestanya pensada per a q...
Compartir calendari Compartir documents Compartir Carpetes i arxius Compartir notes i avisos net vibes a les biblio teq...
En aquesta pestanya tenim Sindicats els blocs i webs de Les Biblioteques de la Xarxa net vibes a les biblio teques RS S...
Calendari de cursos del Col·legi Bloc de les Jornades catalanes d’IiD net vibes a les biblio teques Cur sos i jornades
Sindicació dels principals mitjans de comunicació Buscador personalitzat de notícies net vibes a les biblio teques Kio sk
Buscador personalitzat per a buscar als webs locals més importants Eines per a la cerca d'informació a internet en diferen...
Recull dels principals blocs professionals de BiD  net vibes a les biblio t eques Blo cs BiD
consulta bàsica del catàleg  accés a Enciclonet accés a Efedata: base de dades contractada per Diputació. net vibes a l...
Widgets externs dels principals diccionaris net vibes a les biblio teques Dic cionaris
Temaria.net: Base de dades de revistes digitals de BiD net vibes a les biblio teques Rec ursos bibliotecaris
Apartat de gestions i tràmits de la intradiba  net vibes a les biblio teques Ges tions i tràmits
net vibes a les biblio teques Cal culadora
Al tres Els trobareu documentats properament al bloc http://netvibesbiblioteques.blogspot.com (bloc privat: s’accedeix amb...
Wetpaint: Wiki per compartir informació net vibes a les biblio teques Alt res
Llistes de tasques permet portar el control de les tasques pendents net vibes a les biblio teques Alt res
Inscripció d’usuaris a tallers Jotform: Eina per crear i compartir formularis net vibes a les biblio teques Alt res
Ein es 2.0 utilitzades net vibes a les  biblio teques <ul><li>Netvibes http :// www.netvibes.com </li></ul><ul><li>Gmail...
Per sonalització del netvibes net vibes a les  biblio teques Accés al netvibes de la nostra biblioteca: Hem d’obrir la se...
Llen gües Triar Català-Valencià i clicar Fet net vibes a les  biblio teques Con figuració
Con figuració general net vibes a les  biblio teques Recomanació: marcar tot menys Mostra títol de la pàgina (en el cas...
Fon s  de pantalla (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Si voleu posar el logo propi de la biblioteca cal que envi...
Fon s  de pantalla (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>La configuració de la pestanya Fons de pantalla inferior ...
Tem es (1) net vibes a les  biblio teques Selecciona un tema: Per triar un fons per la part superior de l’escriptori. Dep...
Tem es  (2) net vibes a les  biblio teques Crea el teu propi tema : per canviar el color de les pestanyes Con figuració
Cre ació  i configuració pestanyes net vibes a les  biblio teques <ul><li>Opcions de pestanya: </li></ul><ul><li>reanom...
Pes tanya Espai de comunicació (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>La informació continguda en aquesta pestanya ...
net vibes a les  biblio teques Pes tanya Espai de comunicació (2) Pes tanyes compartides
Pes tanya Documents compartits net vibes a les  biblio teques <ul><li>Pestanya que serveix per a que la biblioteca Cap d...
Com partir  un mòdul <ul><li>Clicar a sobre de Comparteix a la part superior del mòdul i després a Enviu per e-mail i...
Com partir  una pestanya <ul><li>Obrir la pestanya que es vol compartir </li></ul><ul><li>Obrir les Opcions de pestanya ...
Gin ys o widgets (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Definició: Un widget és un element d’un web que pot ser insta...
Gin ys o widgets (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Afegir ginys amb Netvibes: </li></ul><ul><li>Triar la pestan...
Afegi r  Notes i avisos net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar a Afegir contingut i Ginys essencials </li></ul><u...
Afe gir  Llistes de tasques net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar a Afegir contingut i Ginys essencials </li></u...
Afe gir documents (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Per a documents preexistents: </li></ul><ul><li>Anar a www....
Afe gir documents (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar a la nostra sessió del Netvibes i clicar a sobre de la ...
Afe gir documents (3) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Per a documents de nova creació al google docs: </li></ul><u...
Afe gir documents (4) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Un cop carregat l’arxiu el trobarem a la Pàgina inicial de ...
Com partir documents (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar a www.gmail.com i accedir al nostre </li></ul><ul>...
Com partir documents (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>La biblioteca receptora del document: </li></ul><ul><li>...
Editar un document compartit net vibes a les  biblio teques <ul><li>Per editar un document, prèviament la biblioteca Cap...
Cal endaris de... net vibes a les  biblio teques <ul><li>activitats </li></ul><ul><li>grups de treball </li></ul><ul><li>...
Afe gir  un calendari (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Per crear el calendari anar a http :// www.google.com ...
Afe gir  un calendari (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Per afegir el calendari al netvibles cal fer clic </li...
net vibes a les  biblio teques <ul><li>Si es vol fer públic un calendari que ja hem creat (compartir-lo entre diverses bi...
net vibes a les  biblio teques <ul><li>La biblioteca que compartirà el calendari haurà d’obrir el missatge de correu elec...
Edi tar  el calendari net vibes a les  biblio teques <ul><li>Quan vulguem actualitzar els nostres calendaris haurem de t...
Afe gir calendari itinerant net vibes a les  biblio teques <ul><li>És el mateix calendari que consultem des del cadenat a...
Afe gir calendari itinerant net vibes a les  biblio teques Mòdul amb el calendari de la itinerant de la nostra comarca Ca...
Fav orits amb del.icio.us net vibes a les  biblio teques <ul><li>Què és del.icio.us? </li></ul><ul><li>És un servei d’i...
Afe gir favorits amb del.icio.us net vibes a les  biblio teques <ul><li>Edita el mòdul preexistent: nombre d’elements, n...
Cre ació altres mòduls del.icio.us net vibes a les  biblio teques <ul><li>Si el que es vol és tenir els favorits agrupat...
Twi tter net vibes a les  biblio teques <ul><li>Què és Twitter? </li></ul><ul><li>Servei de missatgeria de texts gratuït...
Env iar un missatge instantani amb Twitter net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar al mòdul instal·lat a la pestanya ...
Res tablir el mòdul Twitter net vibes a les  biblio teques <ul><li>Triar la pestanya on es vol inserir el mòdul </li></u...
Fòr um net vibes a les  biblio teques <ul><li>Qualsevol biblioteca de la Xarxa pot participar i discutir al fòrum </li></...
Par ticipar al Fòrum net vibes a les  biblio teques <ul><li>Seleccionar la categoria del fòrum sobre la que voleu discuti...
net vibes a les  biblio teques Res tablir el mòdul Fòrum <ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix contingut </li></ul><ul><li...
Afe gir  RSS, Feeds, Atom ... net vibes a les  biblio teques <ul><li>Triar prèviament el bloc o web al que volem estar s...
Res tablir els RSS d’Intradiba <ul><li>Fer clic a les opcions: Afegeix contingut i Afegeix un canal </li></ul><ul><li>I...
Res tablir els RSS de diba.cat <ul><li>Fer clic a les opcions: Afegeix contingut i Afegeix un canal </li></ul><ul><li>I...
net vibes a les  biblio teques <ul><li>Fer clic a l’opció Perfil (part superior netvibes) que tindrà el nom de la bibli...
Pes tanya Buscar informació net vibes a les  biblio teques <ul><li>Dins d’aquesta pestanya trobarem les eines per a la c...
Cre ar un buscador personalitzat (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar a l’adreça web: http :// www.google.com...
Cre ar un buscador personalitzat (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Dins de Què vols cercar? Triar l’opció Nom...
Cre ar un buscador personalitzat (3) net vibes a les  biblio teques - Parts de llocs web: Podeu utilitzar comodins per in...
Cre ar un buscador personalitzat (4) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Acceptar les condicions del Servei i fer clic...
Cre ar un buscador personalitzat (5) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Ja tenim el vostre cercador personalitzat cre...
Cre ar un buscador personalitzat (6) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Anar al nostre netvibes i afegir el giny HTM...
Cre ar accessos directes a unitats locals net vibes a les  biblio teques <ul><li>Editar mòdul preexistent a la pestanya ...
net vibes a les  biblio teques Mòd ul Outlook <ul><li>A l’obrir l’ordinador de la biblioteca amb la nostra sessió de Win...
net vibes a les  biblio teques Res tablir el mòdul Outlook <ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix contingut </li></ul><ul><...
Mòd ul Box.net net vibes a les  biblio teques <ul><li>Servei gratuït d’allotllament d’arxius </li></ul><ul><li>Es poden c...
Afe gir  carpetes i arxius a Box.net net vibes a les  biblio teques <ul><li>Afegir una carpeta: </li></ul><ul><li>Fer c...
Com afegir un mòdul box.net net vibes a les  biblio teques <ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix contingut </li></ul><ul><...
Pes tanya Grup de treball net vibes a les  biblio teques <ul><li>La biblioteca administradora del grup de treball haurà ...
Alt r es pestanyes que trobareu net vibes a les  biblio teques <ul><li>Bases de dades i catàleg </li></ul><ul><li>Diccio...
Imp ortant net vibes a les  biblio teques <ul><li>A la pestanya Biblioteca hi ha dos mòduls d’estadístiques que no es p...
Rec ursos: material de suport net vibes a les  biblio teques <ul><li>Guies Netvibes a les biblioteques : </li></ul><ul><...
Suport tècnic de Netvibes (1) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Biblioteca Cap de zona: </li></ul><ul><li>Dóna ass...
Suport tècnic de Netvibes (2) net vibes a les  biblio teques <ul><li>Recordeu que: </li></ul><ul><li>Si es té algun prob...
Per sones contacte suport tècnic <ul><li>M. Amàlia Morón Vidal  </li></ul><ul><li>Bibliotecària Biblioteca Jordi Rubió i ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Formacio Netvibes Baix Llobregat

1,042 views

Published on

Material de suport a la formació de "Netvibes a les biblioteques" del Baix Llobregat

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Formacio Netvibes Baix Llobregat

 1. 1. net vibes a les biblio teques Formació Baix Llobregat Octubre / Novembre 08 net vibes a les biblio teques
 2. 2. Què és això del Net vibes? <ul><li>www.netvibes.com </li></ul><ul><li>Servei d’escriptori virtual que permet crear pàgines d’inici personalitzades i on l’usuari selecciona què vol incloure i com ho vol organitzar </li></ul><ul><li>És un del llocs web més representatius del web 2.0 </li></ul><ul><li>Web 2.0: segona fase d’internet que transforma els llocs web 2.0 en plataformes d’aplicacions on l’usuari adquireix un gran protagonisme i participa de manera activa </li></ul>net vibes a les biblio teques net vives a les biblio teques Què és?
 3. 3. Ava ntatges <ul><li>Permet que cada biblioteca personalitzi la seva sessió </li></ul><ul><li>Permet accedir des de qualsevol ordinador amb connexió a internet a la major part de la informació continguda </li></ul><ul><li>Conté la informació i serveis que necessitem per a la feina diària </li></ul><ul><li>Facilitat de configuració i d’incorporació de noves funcionalitats </li></ul>net vibes a les biblio teques net vives a les biblio teques Ava ntatges
 4. 4. Obj ectius <ul><li>Recollir i posar a l’abast de les biblioteques eines per a la comunicació dins de la biblioteca i entre les biblioteques de la zona i de la xarxa </li></ul><ul><li>Recopilar i integrar en un espai compartit les principals fonts d’informació necessàries per a la feina del dia a dia de les biblioteques </li></ul><ul><li>Promoure i incentivar l’ús i coneixement de les eines pròpies de la web 2.0 </li></ul>net vibes a les biblio teques net vives a les biblio teques Obj ectius
 5. 5. Qui ha fet l’anàlisi inicial? net vibes a les biblio teques <ul><li>Biblioteca Vapor Badia (Sabadell). Òscar González </li></ul><ul><li>Biblioteca Can Pedrals (Granollers). Joana Molins Reig </li></ul><ul><li>Consorci Biblioteques de Barcelona. Anna Cabré </li></ul><ul><li>Biblioteca Districte 6 (Terrassa). Toni Espadas </li></ul><ul><li>Biblioteca Ca n’Altimira (Cerdanyola). Samuel Sabio </li></ul><ul><li>Biblioteca L’Escorxador (Sant Celoni). Agnès Gelpí (Noemi Alcázar Rodríquez) </li></ul><ul><li>Gerència de Serveis de Biblioteques. Cap Unitat Gestió de Continguts de la Xarxa. Magda Lorente Martínez </li></ul><ul><li>Gerència de Serveis de Biblioteques. Unitat Gestió de Continguts de la Xarxa. Aurora Toboso Vicente </li></ul>net vives a les biblio teques Anà lisi inicial
 6. 6. Què pot fer la biblioteca amb el netvibes? net vibes a les biblio teques net vives a les biblio teques Què podem fer?
 7. 7. net vibes a les biblio teques <ul><li>Afegir nous widgets (ginys essencials) </li></ul><ul><li>Crear llistes de tasques </li></ul><ul><li>Crear notes i avisos </li></ul><ul><li>Crear calendaris per a la biblioteca </li></ul><ul><li>Compartir calendaris entre biblioteques </li></ul><ul><li>Crear un buscador personalitzat </li></ul><ul><li>Sindicar continguts nous d’un web o bloc </li></ul>Què pot fer la biblioteca? (1) net vives a les biblio teques Què podem fer?
 8. 8. http :// www.youtube.com / watch ?v=i4idCZNaTbQ net vibes a les biblio teques Sindicació de continguts: Quan una pàgina web sindica una font, els internautes poden subscriure’s a ella per a estar informats de les seves novetats. Els interessats poden utilitzar un programa agregador per accedir a les seves fonts subscrites des d’un mateix lloc. Icones d’agregadors: Què pot fer la biblioteca? (2) net vives a les biblio teques Què podem fer?
 9. 9. net vibes a les biblio teques <ul><li>Crear i compartir llocs web favorits amb Del.icio.us </li></ul><ul><li>Enviar missatges instantanis a les biblioteques de la zona amb Twitter </li></ul><ul><li>Participar en diferents debats i discussions ( Fòrum ) </li></ul><ul><li>Editar o consultar un document compartit </li></ul><ul><li>Accedir a les unitats locals: compartir, intradiba, intranets,... </li></ul>Què pot fer la biblioteca? (3) net vives a les biblio teques Què podem fer?
 10. 10. <ul><li>Crear i compartir formularis </li></ul><ul><li>Compartir informació de les empreses i professionals que fan activitats de foment de la lectura (dades contacte, valoracions,...) </li></ul><ul><li>Tenir accés als principals recursos d’informació: eines per a la gestió de la col·lecció i per a la catalogació, bases de dades, diccionaris i enciclopèdies digitals,... </li></ul>Què pot fer la biblioteca? (4) net vives a les biblio teques Què podem fer?
 11. 11. <ul><li>Estar informats i al dia dels blocs BiD, cursos i jornades professionals, revistes BiD,...) </li></ul><ul><li>Compartir la informació i documentació generada en un grup de treball (documents, carpetes, calendari accions i reunions, avisos i notes, etc...) </li></ul><ul><li>Accedir ràpidament als principals mitjans de comunicació (generals, locals,...) </li></ul><ul><li>etc... </li></ul>Què pot fer la biblioteca? (5) net vives a les biblio teques Què podem fer?
 12. 12. Què ha de fer la biblioteca? net vibes a les biblio teques net vives a les biblio teques Què hem de fer?
 13. 13. net vibes a les biblio teques <ul><li>Utilitzar el Netvibes! </li></ul><ul><li>Personalitzar la sessió Netvibes de la seva biblioteca </li></ul><ul><li>Administrar el seu espai de Biblioteca (afegir o esborrar avisos, tasques, pestanyes, etc.) </li></ul>net vives a les biblio teques Què hem de fer?
 14. 14. Qu ina pinta té net vibes a les biblio teques pestanyes capçalera sindicació de continguts Widgets/mòduls/blocs d’informació net vives a les biblio teques Asp ecte
 15. 15. Continguts i usos de les pestanyes net vibes a les biblio teques net vives a les biblio teques Asp ecte
 16. 16. Bústia d'outlook de la persona que es valida en l'ordinador Llistat de tasques pendents: permet portar el control de les tasques pendents i indicar que una tasca ja ha sigut completada. Calendari de la biblioteca: permet integrar la informació de diferents calendaris de google calendar . Bib lioteca Notes i avisos: permet al personal enviar-se i compartir avisos. Pestanyes Mòduls o widgets net vives a les biblio teques
 17. 17. Favorits: Permet a la biblioteca tenir un llistat de les adreces web que considera importants Accessos directes a unitats locals: Enllaç a una unitat local Notícies del Web de biblioteques de Diputació Notícies de la Intradiba Fonts RSS sindicades net vives a les biblio teques Bib lioteca
 18. 18. Twitter: pensat per a enviar avisos entre les biblioteques de la zona Forum: Per a intercanviar informació i opinions amb la resta de biblioteques de la Xarxa Del.icio.us: per a compartir un llistat de favorits net vives a les biblio teques Esp ai de comunicació
 19. 19. Google Docs: per a compartir documents Box.net: Espai per a guardar i compartir fitxers en línia Pestanya pensada per a que les biblioteques comparteixin fitxers i treballin de forma cooperativa documents. net vibes a les biblio teques Doc uments compartits
 20. 20. Compartir calendari Compartir documents Compartir Carpetes i arxius Compartir notes i avisos net vibes a les biblio teques Gru p de treball
 21. 21. En aquesta pestanya tenim Sindicats els blocs i webs de Les Biblioteques de la Xarxa net vibes a les biblio teques RS S Biblioteques Xarxa
 22. 22. Calendari de cursos del Col·legi Bloc de les Jornades catalanes d’IiD net vibes a les biblio teques Cur sos i jornades
 23. 23. Sindicació dels principals mitjans de comunicació Buscador personalitzat de notícies net vibes a les biblio teques Kio sk
 24. 24. Buscador personalitzat per a buscar als webs locals més importants Eines per a la cerca d'informació a internet en diferents formats: webs, imatges, blocs, vídeos, etc. net vibes a les biblio teques Bus car informació
 25. 25. Recull dels principals blocs professionals de BiD net vibes a les biblio t eques Blo cs BiD
 26. 26. consulta bàsica del catàleg accés a Enciclonet accés a Efedata: base de dades contractada per Diputació. net vibes a les biblio teques Bas es de dades i catàleg
 27. 27. Widgets externs dels principals diccionaris net vibes a les biblio teques Dic cionaris
 28. 28. Temaria.net: Base de dades de revistes digitals de BiD net vibes a les biblio teques Rec ursos bibliotecaris
 29. 29. Apartat de gestions i tràmits de la intradiba net vibes a les biblio teques Ges tions i tràmits
 30. 30. net vibes a les biblio teques Cal culadora
 31. 31. Al tres Els trobareu documentats properament al bloc http://netvibesbiblioteques.blogspot.com (bloc privat: s’accedeix amb el nom d’usuari i contrasenya de cada biblioteca) net vibes a les biblio teques Alt res
 32. 32. Wetpaint: Wiki per compartir informació net vibes a les biblio teques Alt res
 33. 33. Llistes de tasques permet portar el control de les tasques pendents net vibes a les biblio teques Alt res
 34. 34. Inscripció d’usuaris a tallers Jotform: Eina per crear i compartir formularis net vibes a les biblio teques Alt res
 35. 35. Ein es 2.0 utilitzades net vibes a les biblio teques <ul><li>Netvibes http :// www.netvibes.com </li></ul><ul><li>Gmail http :// www.gmail.com </li></ul><ul><li>Google calendar http :// www.google.com /calendar </li></ul><ul><li>Google documents http :// docs.google.com </li></ul><ul><li>Twitter http :// twitter.com </li></ul><ul><li>Del.licio.us http :// delicious.com </li></ul><ul><li>Box.net http://www.box.net </li></ul><ul><li>Buscador personalitzat Google http ://google.com/coop/cse </li></ul>Com ho fem?
 36. 36. Per sonalització del netvibes net vibes a les biblio teques Accés al netvibes de la nostra biblioteca: Hem d’obrir la sessió del nostre netvibes: anar a http :// www.netvibes.com i a la part superior dreta clicar Inicieu una sessió i introduir el nom d’usuari i la contrasenya de la vostra sessió (full anex Eines 2.0 ) Com ho fem?
 37. 37. Llen gües Triar Català-Valencià i clicar Fet net vibes a les biblio teques Con figuració
 38. 38. Con figuració general net vibes a les biblio teques Recomanació: marcar tot menys Mostra títol de la pàgina (en el cas que el nom de la biblioteca aparegui al logo que podem incloure a la capçalera) , Habilita la navegació per teclat i Mostrar el cercador ...) Con figuració
 39. 39. Fon s de pantalla (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Si voleu posar el logo propi de la biblioteca cal que envieu l’arxiu amb l’imatge a gsb.web @ diba.cat , i ells la penjaran al servidor i us enviaran l’adreça web de la imatge (també la podeu penjar a Flirck o Picasa i enllaçar-la des d’allà). Després cal anar a Fons de pantalla superior , seleccionar l’opció enllaç url i introduir aquesta adreça dins de Trieu una imatge de </li></ul><ul><li>Un cop penjat el logo haurem d’anar a Mostra les opcions avançades i canviar el mode de visualització a centre i l’ alienació a a dalt. Si volem també podem canviar el color de fons de la capçalera per tal que concordi amb el nostre logo i variar l’alçada de la capçalera. </li></ul>Con figuració
 40. 40. Fon s de pantalla (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>La configuració de la pestanya Fons de pantalla inferior l’utilitzarem si volem canviar el color de la part inferior del nostre netvibes (on estan situats el mòduls) </li></ul>Con figuració
 41. 41. Tem es (1) net vibes a les biblio teques Selecciona un tema: Per triar un fons per la part superior de l’escriptori. Depenent del fons triat canviarà el color de les pestanyes, encara que sempre podem tornar a canviar-lo (diapositiva següent) Con figuració
 42. 42. Tem es (2) net vibes a les biblio teques Crea el teu propi tema : per canviar el color de les pestanyes Con figuració
 43. 43. Cre ació i configuració pestanyes net vibes a les biblio teques <ul><li>Opcions de pestanya: </li></ul><ul><li>reanomena </li></ul><ul><li>afegir o canviar icona </li></ul><ul><li>canviar el número de columnes </li></ul><ul><li>comparteix (enviar per e-mail) </li></ul><ul><li>elimina </li></ul>Pes tanyes
 44. 44. Pes tanya Espai de comunicació (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>La informació continguda en aquesta pestanya la poden consultar només les biblioteques de la zona, exceptuant el mòdul Fòrum on hi poden participar totes les biblioteques de la xarxa. </li></ul><ul><li>El calendari de la itinerant està inclòs en aquesta pestanya. </li></ul><ul><li>La responsabilitat d’afegir nova informació dins aquesta pestanya i del manteniment és de la biblioteca cap de zona, tot i que les biblioteques poden enviar missatges amb Twitter </li></ul>Pes tanyes compartides
 45. 45. net vibes a les biblio teques Pes tanya Espai de comunicació (2) Pes tanyes compartides
 46. 46. Pes tanya Documents compartits net vibes a les biblio teques <ul><li>Pestanya que serveix per a que la biblioteca Cap de zona comparteixi documents i carpetes amb les seves biblioteques </li></ul><ul><li>Alguns dels documents que es pengin seran editables per les biblioteques de la zona: cada biblioteca modificarà el contingut corresponent, per a que després, un cop finalitzada l’edició per part de totes les biblioteques, la biblioteca Cap de zona pugui recuperar el document modificat i enviar-lo al Servei o guardar-lo per altres usos </li></ul>Pes tanyes compartides
 47. 47. Com partir un mòdul <ul><li>Clicar a sobre de Comparteix a la part superior del mòdul i després a Enviu per e-mail i ompliu amb el correu de la biblioteca o persona a qui voleu enviar el mòdul (si el volem enviar a més d’una adreça cal escriure els e-mails separats per una coma). Clicar el botó Comparteix per tal d’enviar el mòdul </li></ul>net vibes a les biblio teques <ul><li>En el cas de documents que volem compartir, la biblioteca ha de crear prèviament el document amb Google Documents i donar permís a les biblioteques amb qui volem compartir el mòdul (veure instruccions més endavant a la diapositiva Compartir documents) </li></ul>Com partir
 48. 48. Com partir una pestanya <ul><li>Obrir la pestanya que es vol compartir </li></ul><ul><li>Obrir les Opcions de pestanya clicant la part dreta de la pestanya </li></ul><ul><li>Clicar a l’opció Comparteix a la part superior del mòdul i després a Enviu per e-mail i ompliu amb el correu de la biblioteca o persona a qui voleu enviar el mòdul (si el volem enviar a més d’una adreça cal escriure els e-mails separats per una coma). Clicar el botó Comparteix per tal d’enviar el mòdul </li></ul>net vibes a les biblio teques Com partir
 49. 49. Gin ys o widgets (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Definició: Un widget és un element d’un web que pot ser instal·lat en una altra pàgina, generalment de forma gratuïta. </li></ul><ul><li>Afegeixen contingut dinàmic a les pàgines i són utilitzats especialment en blocs, pàgines personals i xarxes socials. </li></ul><ul><li>Entre els seus objectius estan els de donar fàcil accés a funcions utilitzades freqüentment. </li></ul><ul><li>El nombre i tipologia de widgets disponibles a internet és molt elevat: vistosos rellotges a pantalla, notes, webcams, calculadores, calendaris, agendes, jocs, finestres amb informació del temps de la teva ciutat, mapes, fotos, programació televisiva, etc. </li></ul>Gin ys
 50. 50. Gin ys o widgets (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>Afegir ginys amb Netvibes: </li></ul><ul><li>Triar la pestanya on es vol inserir el mòdul </li></ul><ul><li>Anar a Afegir contingut (desplegable part superior esquerra Netvibes) </li></ul><ul><li>Triar dins de Ginys essencials, aquí trobem els més utilitzats (dins de l’opció Exploreu les categories en trobareu d’altres) </li></ul><ul><li>Es poden editar al moment de crear-los o bé un cop creats </li></ul><ul><li>Recordar que hem de clicar Afegir a la meva pàgina </li></ul>Gin ys
 51. 51. Afegi r Notes i avisos net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar a Afegir contingut i Ginys essencials </li></ul><ul><li>Triar el giny Notes </li></ul><ul><li>Recordar que hem de clicar Afegir a la meva pàgina </li></ul><ul><li>Edita: es pot triar el color del marc del mòdul, duplicar el mòdul, moure’l, reanomenar-lo (títol), canviar el tipus i mida de la lletra, introduir i esborrar text,... </li></ul><ul><li>Recordar sempre que cal clicar Tancar edició </li></ul>Not es i avisos
 52. 52. Afe gir Llistes de tasques net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar a Afegir contingut i Ginys essencials </li></ul><ul><li>Triar el giny Tasques pendents </li></ul><ul><li>Recordar que hem de clicar Afegir a la meva pàgina </li></ul><ul><li>Edita: es pot triar el color del marc del mòdul, duplicar el mòdul, moure’l, reanomenar-lo (títol), canviar el tipus i mida de la lletra, introduir i esborrar text,... </li></ul><ul><li>Recordar sempre que cal clicar Tancar edició </li></ul>Llis tes de tasques
 53. 53. Afe gir documents (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Per a documents preexistents: </li></ul><ul><li>Anar a www.gmail.com i accedir al nostre compte de gmail introduint el nom d’usuari i la contrasenya </li></ul><ul><li>Anar a l’apartat Documents que es troba a la part superior esquerra de la pàgina </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Carrega i cercar l’arxiu a la ruta on el tinguem guardat o bé a l’adreça d’internet on estigui penjat i clicar l’opció Carregar fitxer </li></ul><ul><li>Un cop carregat l’arxiu el trobarem a la Pàgina inicial de documents (clicar a la part superior dreta) a la carpeta Sóc el propietari </li></ul><ul><li>Seleccionar-lo (clicant a sobre del nom del document) i copiar l’adreça url del document </li></ul>Doc uments
 54. 54. Afe gir documents (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar a la nostra sessió del Netvibes i clicar a sobre de la pestanya on volem incloure el document </li></ul><ul><li>Anar a Afegir contingut i Ginys essencials i triem Pàgina web </li></ul><ul><li>Editar el mòdul introduint els camps de Títol i URL (enganxar l’adreça url que havíem copiat) i fer clic a D’acord i Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul>Doc uments
 55. 55. Afe gir documents (3) net vibes a les biblio teques <ul><li>Per a documents de nova creació al google docs: </li></ul><ul><li>Anar a www.gmail.com i accedir al nostre compte de gmail introduint el nom d’usuari i la contrasenya </li></ul><ul><li>Anar a l’apartat Documents que es troba a la part superior esquerra de la pàgina </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Nou i triar el tipus de document que volem crear (word, power point, full de càlcul, formulari o carpeta) </li></ul><ul><li>Anar a Fitxer/Canvia el nom per tal de reanomenar el nou arxiu </li></ul><ul><li>Desar el nou document </li></ul>Doc uments
 56. 56. Afe gir documents (4) net vibes a les biblio teques <ul><li>Un cop carregat l’arxiu el trobarem a la Pàgina inicial de documents (clicar a la part superior dreta) a la carpeta Sóc el propietari </li></ul><ul><li>Seleccionar-lo (clicant a sobre del nom del document) i copiar l’adreça url del document </li></ul><ul><li>Anar a la nostra sessió del Netvibes i clicar a sobre de la pestanya on volem incloure el document </li></ul><ul><li>Anar a Afegir contingut i Ginys essencials i triem Pàgina web </li></ul><ul><li>Editar el mòdul introduint els camps de Títol i URL (enganxar l’adreça url que havíem copiat) i fer clic a D’acord i Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul>Doc uments
 57. 57. Com partir documents (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar a www.gmail.com i accedir al nostre </li></ul><ul><li>compte de gmail introduint el nom d’usuari </li></ul><ul><li>i la contrasenya </li></ul><ul><li>Anar a l’apartat Documents que es troba a </li></ul><ul><li>la part superior esquerra de la pàgina. </li></ul><ul><li>Seleccionar el document que volem compartir </li></ul><ul><li>Anar a la pestanya Comparteix i entrar a </li></ul><ul><li>l’opció Publica com a pàgina web, clicar </li></ul><ul><li>Publicar document i seleccionar l’opció Torna a publicar automàticament quan es facin canvis. </li></ul><ul><li>Tornar a la pestanya Comparteix i clicar l’opció Invita usuaris afegint els e-mails separats per comes i seleccionant l’opció Per editar o Per visualitzar depenent si volem que puguin afegir i canviar la informació de l’arxiu o si només volem que la puguin veure al seu Netvibes. Seleccionar l’opció de Privadesa que vulguem. Fer clic a l’opció Envia per enviar un missatge a les biblioteques amb qui heu compartit l’arxiu </li></ul>La biblioteca propietària del document: Doc uments
 58. 58. Com partir documents (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>La biblioteca receptora del document: </li></ul><ul><li>Les biblioteques que tinguin permís per veure o modificar el document, rebran un correu electrònic de la biblioteca propietària del document. </li></ul><ul><li>Hauran de clicar a l’enllaç del correu i s’obrirà una pàgina del navegador amb una previsualització del mòdul de Netvibes. Cal que obrin la seva sessió de netvibes i seleccionar la pestanya on es vol afegir. Llavors hauran de clicar el botó Afegiu al meu Netvibes. </li></ul>Doc uments
 59. 59. Editar un document compartit net vibes a les biblio teques <ul><li>Per editar un document, prèviament la biblioteca Cap de zona o la biblioteca propietària ha d’haver publicat el document i donat permís per compartir (invitant-la com a editora/col·laboradora) </li></ul><ul><li>Modificar el document. Els canvis es guardaran al mateix moment d’introduir-los si la biblioteca propietària a l’hora de publicar el document ha marcat l’opció Tornar a publicar automàticament quan es realitzin canvis </li></ul>Doc uments
 60. 60. Cal endaris de... net vibes a les biblio teques <ul><li>activitats </li></ul><ul><li>grups de treball </li></ul><ul><li>exposicions </li></ul><ul><li>personal biblioteca </li></ul><ul><li>control de sales </li></ul><ul><li>cursos </li></ul><ul><li>etc </li></ul>Cal endari
 61. 61. Afe gir un calendari (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Per crear el calendari anar a http :// www.google.com /calendar </li></ul><ul><li>Introduir la nostra adreça de correu gmail i la contrasenya i fer clic a Accedir </li></ul><ul><li>Dins Els meus calendaris f er clic a Crea per tal de crear un nou calendari </li></ul><ul><li>Introduir les dades referides al Nom del calendari, Descripció i Fus horari. Fer clic a l’opció Crea un calendari </li></ul><ul><li>Per afegir les dades al calendari fer clic a l’opció Crea un esdeveniment </li></ul><ul><li>Introduir les dades referides a l’esdeveniment i fer clic a l’opció Guardar </li></ul><ul><li>A l’opció Els meus calendaris podem canviar altres dades de la configuració dels calendaris (idioma, format data, ...) </li></ul><ul><li>Tots els calendaris que creem s’enumeraran a Els meus calendaris (a la part esquerra de la pàgina) </li></ul>Cal endari
 62. 62. Afe gir un calendari (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>Per afegir el calendari al netvibles cal fer clic </li></ul><ul><li>A l’opció Configuració de Els meus calendaris i </li></ul><ul><li>seleccionar el calendari que es vol afegir </li></ul><ul><li>Fer clic a Informació del calendari </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció HTML de l’apartat Adreça </li></ul><ul><li>privada del calendari i copiar l’adreça html </li></ul><ul><li>Si volem fer públic el nostre calendari, </li></ul><ul><li>marcarem l’opció Fer públic aquest calendari </li></ul><ul><li>acceptant l’advertència que apareix </li></ul><ul><li>Després clicarem l’opció HTML d’ Adreça del calendari i copiarem l’adreça html que apareix </li></ul><ul><li>Anar al nostre netvibes i fer clic a l’opció Edita del mòdul del Google Calendar </li></ul><ul><li>Enganxar l’adreça html que hem copiat i fer clic a D’acord , canviar el títol alternatiu pel nom que identifiqui el calendari. En aquest mòdul podem afegir fins a 4 calendaris per visualitzar-los a l’hora </li></ul>Cal endari
 63. 63. net vibes a les biblio teques <ul><li>Si es vol fer públic un calendari que ja hem creat (compartir-lo entre diverses biblioteques) hem d’anar a Configuració de Els meus calendaris, fer clic a l’opció Comparteix aquest calendari i seleccionar Fes públic a quest calendari , i acceptar l’advertència que apareix </li></ul><ul><li>Obrir la sessió de Netvibes i anar al mòdul del calendari </li></ul><ul><li>Clicar a sobre de Comparteix a la part superior del mòdul i després a Enviu per e-mail i ompliu amb el correu de la biblioteca o persona a qui voleu enviar el mòdul (si el volem enviar a més d’una adreça cal escriure els e-mails separats per una coma). Clicar el botó Comparteix per tal d’enviar el mòdul </li></ul>Com partir un calendari (1) Cal endari
 64. 64. net vibes a les biblio teques <ul><li>La biblioteca que compartirà el calendari haurà d’obrir el missatge de correu electrònic i clicar l’enllaç que apareix </li></ul><ul><li>Obrir la seva sessió de Netvibes i Clicar el botó Afegiu al meu Netvibes </li></ul>Com partir un calendari (2) <ul><li>Que fem si no tenim o hem esborrat el mòdul del Google Calendar? </li></ul><ul><li>Aviseu a la biblioteca cap de zona </li></ul><ul><li>La biblioteca cap de zona enviarà un e-mail per afegir el mòdul en un sol clic </li></ul><ul><li>Haurem d’editar el mòdul per a indicar quin calendari volem veure </li></ul>Cal endari
 65. 65. Edi tar el calendari net vibes a les biblio teques <ul><li>Quan vulguem actualitzar els nostres calendaris haurem de tornar a entrar al google calendar </li></ul><ul><li>http :// www.google.com /calendar i triar el calendari que volem actualitzar anant a Els meus calendaris i al desplegable que trobarem a la part dreta del calendari que volem modificar ( Mostra només aquest calendari) </li></ul><ul><li>Ara podem modificar les dades ja entrades o crear nous esdeveniments </li></ul><ul><li>Els canvis es guarden automàticament i per visualitzar-los al nostre Netvibes només haurem d’actualitzar el mòdul </li></ul><ul><li>En el cas d’un calendari compartit només la biblioteca propietària (la que l’ha creat) podrà modificar-lo, la resta només el podrà consultar </li></ul>Cal endari
 66. 66. Afe gir calendari itinerant net vibes a les biblio teques <ul><li>És el mateix calendari que consultem des del cadenat a www.biblioteques-santboi.org </li></ul><ul><li>Quan s’obre la sessió de netvibes i s’entra per primer cop a la pestanya Espai de comunicació demana el nom d’usuari i contrasenya, s’ha de posar la mateixa que s’utilitzava abans (usuari: biblioteca / contrasenya: 0109). </li></ul><ul><li>Afegir calendari si l’esborreu per error: anar a Afegir contingut/ginys essencials i afegir el giny Pàgina web i editar-lo: posar-li títol, canviar l’alçada a 850 per tal que es vegi sencer, omplir la casella URL amb la següent adreça </li></ul><ul><li>http :// www.biblioteques-santboi.org /calendari/ month.php </li></ul><ul><li>També es podrà seguir consultant com fins ara </li></ul>Cal endari
 67. 67. Afe gir calendari itinerant net vibes a les biblio teques Mòdul amb el calendari de la itinerant de la nostra comarca Cal endari
 68. 68. Fav orits amb del.icio.us net vibes a les biblio teques <ul><li>Què és del.icio.us? </li></ul><ul><li>És un servei d’internet de gestió de marcadors socials </li></ul><ul><li>Permet als usuaris seleccionar, classificar, gestionar i compartir amb altres usuaris les seves pàgines favorites directament a través d’internet </li></ul><ul><li>Els usuaris sempre tenen disponible la llista de pàgines favorites, amb independència de l’ordinador que utilitzin per a connectar-se a internet. </li></ul>Fav orits
 69. 69. Afe gir favorits amb del.icio.us net vibes a les biblio teques <ul><li>Edita el mòdul preexistent: nombre d’elements, nombre d’etiquetes, mostrar el camp estès. No modificar les caselles de nom usuari i contrasenya i sempre fer clic a Guardar i Tancar edició </li></ul><ul><li>Afegir favorits: Afegir una nova adreça d’interès i Títol , etiquetes , Estès ,... Sempre fer clic a Afegir </li></ul><ul><li>Visualització enllaços (clicar l’etiqueta Tots ) </li></ul>Fav orits
 70. 70. Cre ació altres mòduls del.icio.us net vibes a les biblio teques <ul><li>Si el que es vol és tenir els favorits agrupats per temes o tenir diferents mòduls del.icio.us per a cada sala de la biblioteca </li></ul><ul><li>Cal crear un nou compte del.icio.us anant al web </li></ul><ul><li>http :// delicious.com Tenir en compte que hem de triar un nom d’usuari i una contrasenya diferent dels que ja tenim </li></ul><ul><li>Després cal anar al Netvibes i, dins de la pestanya triada, duplicar el mòdul preexistent canviant les caselles de nom i contrasenya en el nou mòdul o bé afegir-lo des dels Ginys essencials </li></ul>Fav orits
 71. 71. Twi tter net vibes a les biblio teques <ul><li>Què és Twitter? </li></ul><ul><li>Servei de missatgeria de texts gratuït que permet als seus usuaris enviar missatges a un determinat grup de persones a través del mòbil, la missatgeria instantània i del web </li></ul><ul><li>Els missatges de text a través del web tenen una longitud màxima de 140 caràcters i la pregunta clau que planteja Twitter als seus usuaris és: Què esteu fent? </li></ul><ul><li>Aquest servei l’utilitzarem al Netvibes per a comunicar-nos entre les biblioteques de la zona </li></ul>Mis satges instantanis
 72. 72. Env iar un missatge instantani amb Twitter net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar al mòdul instal·lat a la pestanya Eines de comunicació </li></ul><ul><li>Escriure la nota o avís </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Actualitza </li></ul>Mis satges instantanis
 73. 73. Res tablir el mòdul Twitter net vibes a les biblio teques <ul><li>Triar la pestanya on es vol inserir el mòdul </li></ul><ul><li>Anar a Afegir contingut (desplegable part superior esquerra netvibes) </li></ul><ul><li>Triar el giny Twitter dins de Ginys essencials </li></ul><ul><li>Editar el mòdul introduint el nom d’usuari i la contrasenya. </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció D’acord i a Afegir a la meva pàgina </li></ul>Mis satges instantanis
 74. 74. Fòr um net vibes a les biblio teques <ul><li>Qualsevol biblioteca de la Xarxa pot participar i discutir al fòrum </li></ul>Fòr um
 75. 75. Par ticipar al Fòrum net vibes a les biblio teques <ul><li>Seleccionar la categoria del fòrum sobre la que voleu discutir </li></ul><ul><li>Podem crear un tema nou o bé contestar als temes proposats per altres participants </li></ul><ul><li>Els temes apareixen en color rosa i les aportacions en color gris </li></ul><ul><li>Si ens interessa obrir un nou debat, el podem proposar a gsb.web @ diba.cat </li></ul>Fòr um
 76. 76. net vibes a les biblio teques Res tablir el mòdul Fòrum <ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix contingut </li></ul><ul><li>Fer clic a Ginys essencials i triar el giny Pàgina web </li></ul><ul><li>Fer clic a Editar. Introduir els camps de títol i url </li></ul><ul><li>L'adreça url del fòrum és: http://www.diba.es/biblioteques/form/crh30.asp?bib=[codi vtls de la biblioteca]&clau=[1456gfhjik97hmjlkf06876jrldjgf850] </li></ul><ul><li>Si falta la clau o el codi de la biblioteca no mostrarà el fòrum. El codi de la biblioteca permetrà saber la procedència de la persona que entra el missatge, tot i que queda amagat de cara a nosaltres. </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció D’acord i a Afegir a la meva pàgina </li></ul>Fòr um
 77. 77. Afe gir RSS, Feeds, Atom ... net vibes a les biblio teques <ul><li>Triar prèviament el bloc o web al que volem estar subscrits </li></ul><ul><li>Triar el grup de notícies i copiar la ruta de l’enllaç que apareix a la barra d’adreces </li></ul><ul><li>Triar la pestanya on volem posar el nou mòdul i anar a Afegir continguts i Afegiu un canal i enganxar l’enllaç i afegir el nou canal (també podem introduir directament una adreça web i netvibes buscarà si dóna la possibilitat de subscripció RSS). </li></ul><ul><li>Afegir al botó Afegir a la meva pàgina del mòdul previsualitzat que apareix. </li></ul>Sin dicació de continguts
 78. 78. Res tablir els RSS d’Intradiba <ul><li>Fer clic a les opcions: Afegeix contingut i Afegeix un canal </li></ul><ul><li>Introduir l'adreça del canal RSS de la intradiba, que és aquesta http ://feed43.com/ intradiba.xml i fer clic a l’opció Afegeix un canal </li></ul><ul><li>Feu clic a l’opció: Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul>net vibes a les biblio teques Sin dicació de continguts
 79. 79. Res tablir els RSS de diba.cat <ul><li>Fer clic a les opcions: Afegeix contingut i Afegeix un canal </li></ul><ul><li>Introduir l'adreça del canal RSS de la intradiba, que és aquesta http ://feed43.com/ webservei.xml i fer clic a l’opció Afegeix un canal </li></ul><ul><li>Feu clic a l’opció: Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul>net vibes a les biblio teques Sin dicació de continguts
 80. 80. net vibes a les biblio teques <ul><li>Fer clic a l’opció Perfil (part superior netvibes) que tindrà el nom de la biblioteca </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Editar el meu perfil </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Canals i a Exporta els meus canals </li></ul><ul><li>Guardar a la ruta que dona per defecte o bé a la que triem </li></ul><ul><li>Només es guarden els canals o feed que tenim sindicats al nostre netvibes </li></ul>Fer còpia de seguretat dels Feeds Sin dicació de continguts
 81. 81. Pes tanya Buscar informació net vibes a les biblio teques <ul><li>Dins d’aquesta pestanya trobarem les eines per a la cerca d’informació a internet en diferents formats: webs, imatges, blocs, vídeos, etc. </li></ul><ul><li>També trobareu un exemple de buscador personalitzat per a buscar en els webs locals més importants (l‘Ajuntament, premsa local, blocs de ciutadans del municipi, etc). Per a configurar el buscador personalitzat haurem d’afegir aquells web locals on ens interessi fer la cerca </li></ul>Bus car informació
 82. 82. Cre ar un buscador personalitzat (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar a l’adreça web: http :// www.google.com / coop / cse / i registrar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya de Google de la biblioteca </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Creeu un motor de cerca personalitzada </li></ul><ul><li>Introduir les dades referents al cercador: donar-li un nom i proporcionar una descripció bàsica del vostre cercador </li></ul>Bus cador personalitzat
 83. 83. Cre ar un buscador personalitzat (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>Dins de Què vols cercar? Triar l’opció Només els llocs webs que selecciono </li></ul><ul><li>Omplir la casella Llocs web on es cercarà i amb una URL a cada línia </li></ul><ul><li>Formats per omplir la casella amb les URL: </li></ul><ul><li>- Pàgines individuals: Si s’especifica www.elmeullocweb.com / lamevapàgina , només s’inclourà la pàgina lamevapàgina.html a www.elmeullocweb.com. </li></ul><ul><li>- Llocs web complets: Si especifiqueu www.elmeullocweb.com/*, s’inclouran totes les pàgines de www.elmeullocweb.com (potser que funcioni igualment sense l’asterisc, però s’aconsella posar-lo en aquest cas) </li></ul>Bus cador personalitzat
 84. 84. Cre ar un buscador personalitzat (3) net vibes a les biblio teques - Parts de llocs web: Podeu utilitzar comodins per incloure només algunes parts d’un lloc web. Per exemple, www.elmeullocweb.com/*sobre* només inclourà fitxers de www.elmeullocweb.com que continguin la paraula “sobre ” al nom - Dominis sencers: Una altra manera d’especificar un domini sencer és mitjançant *.elmeudomini.com. Si especifiqueu elmeudomini.com, ho convertirem automàticament en *.elmeudomini.com/*. Si no és el que voleu, podeu tornar a canviar-ho al tauler de control. Per exemple: www.diba.cat/biblioteques/* Bus cador personalitzat
 85. 85. Cre ar un buscador personalitzat (4) net vibes a les biblio teques <ul><li>Acceptar les condicions del Servei i fer clic a l’opció Següent </li></ul><ul><li>Provar algunes consultes al vostre cercador </li></ul><ul><li>Clicar l’opció Finalitza </li></ul>Bus cador personalitzat
 86. 86. Cre ar un buscador personalitzat (5) net vibes a les biblio teques <ul><li>Ja tenim el vostre cercador personalitzat creat </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Pàgina principal </li></ul><ul><li>Fer Clic a l’opció Afegiu aquest motor de cerca al vostre bloc o pàgina web </li></ul><ul><li>Fer clic a Obtenir el codi </li></ul><ul><li>Copiar el codi html que s’ha generat </li></ul>Bus cador personalitzat
 87. 87. Cre ar un buscador personalitzat (6) net vibes a les biblio teques <ul><li>Anar al nostre netvibes i afegir el giny HTML fent clic a les opcions Afegeix contingut/ Ginys essencials/ HTML </li></ul><ul><li>Enganxar el codi que hem copiat abans </li></ul><ul><li>Fer clic a les opcions D’acord i Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul>Bus cador personalitzat
 88. 88. Cre ar accessos directes a unitats locals net vibes a les biblio teques <ul><li>Editar mòdul preexistent a la pestanya Biblioteca </li></ul><ul><li>- Per un arxiu (per exemple Compartir d’una biblioteca): </li></ul><ul><li><a href=&quot;file:b0109wxptr14compartir&quot; target=&quot;_blank&quot;>Compartir</a><hr> </li></ul><ul><li>- Per adreçes web (per exemple Intradiba ): </li></ul><ul><li><a href=&quot;http://intradiba/Default1.asp&quot;target=&quot;_blank&quot;>Intradiba</a><hr> </li></ul><ul><li>Fer clic a D’acord </li></ul>Acc essos directes
 89. 89. net vibes a les biblio teques Mòd ul Outlook <ul><li>A l’obrir l’ordinador de la biblioteca amb la nostra sessió de Windows, automàticament s’obrirà l’Outook amb el nostre correu </li></ul><ul><li>Haurem d’utilitzar el navegador Explorer per veure’l correctament. Si utilitzem Firefox , Chrome o altres haurem d’instal·lar complements com ara IE Tab per a Firefox. Un cop instal·lat, haureu d’entrar al menu “Eines” i a l’opció “Opcions de IE Tab” i afegir l’URL http :// www.netvibes.com / per tal que quan entreu a aquesta pàgina amb el Firefox pugueu consultar l’Outlook correctament </li></ul><ul><li>Recordeu que podem obrir la nostra sessió de netvibes des de qualsevol ordinador, però no podrem consultar el nostre correu de diba.cat </li></ul>Out look
 90. 90. net vibes a les biblio teques Res tablir el mòdul Outlook <ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix contingut </li></ul><ul><li>Fer clic a Ginys essencials i triar el giny Html </li></ul><ul><li>Fer clic a Editar. Introduir els camps de Títol i Source (el codi que cal possar a Source és: <script src=&quot;http://gmodules.com/ig/ifr?url=http://andyast.googlepages.com/MSOutlookWidget.xml&up_DefaultView=Inbox&synd=open&w=400&h=600&title=Microsoft+Outlook&border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js&quot;></script> </li></ul><ul><li>Trobareu aquest codi per a poder-lo copiar al bloc </li></ul><ul><li>http://netvibesbiblioteques.blogspot.com </li></ul><ul><li>Fer clic a les opcions D’acord i Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul>Out look
 91. 91. Mòd ul Box.net net vibes a les biblio teques <ul><li>Servei gratuït d’allotllament d’arxius </li></ul><ul><li>Es poden crear carpetes per a organitzar millor els arxius </li></ul><ul><li>Pots compartir els arxius amb altres biblioteques </li></ul><ul><li>El mòdul box.net que trobarem a la pestanya Documents compartits disposa d’1 Gb d’espai compartit amb totes les biblioteques de la zona. La biblioteca Cap de zona coordina i actualitza aquest espai </li></ul>Box. net
 92. 92. Afe gir carpetes i arxius a Box.net net vibes a les biblio teques <ul><li>Afegir una carpeta: </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix una carpeta </li></ul><ul><li>Posar nom ala carpeta i fer clic a Aceptar </li></ul><ul><li>Afegir un arxiu: </li></ul><ul><li>Seleccionar la carpeta i fer cli a Afegeix un arxiu </li></ul><ul><li>Fer clic a Examinar i seleccionar l’arxiu que es vol afegir </li></ul><ul><li>Fer clic a l’opció Importar </li></ul>Box. net
 93. 93. Com afegir un mòdul box.net net vibes a les biblio teques <ul><li>Fer clic a l’opció Afegeix contingut </li></ul><ul><li>Fer clic a Ginys essencials i triar el giny Emmagatzema! Box </li></ul><ul><li>Fer clic a Edita </li></ul><ul><li>Introduir el vostre compte de gmail i la contrasenya </li></ul><ul><li>Fer clic a les opcions Desa i Afegeix-ho a la meva pàgina </li></ul><ul><li>Nota important: Si una biblioteca esborra el mòdul de box.net de la pestanya Documents compartits del seu netvibes, haurà d’avisar a la cap de zona per a que li configuri aquest mòdul que és compartit per totes les biblioteques de la zona </li></ul>Box. net
 94. 94. Pes tanya Grup de treball net vibes a les biblio teques <ul><li>La biblioteca administradora del grup de treball haurà de crear un nou compte de box.net i de twitter </li></ul><ul><li>Per a la primera vegada que es creï un grup de treball, s’hauran de seguir els passos especificats al bloc </li></ul><ul><li>http :// netvibesbiblioteques.blogspot.com o bé demanar assessorament a la biblioteca cap de zona </li></ul>Gru p de treball
 95. 95. Alt r es pestanyes que trobareu net vibes a les biblio teques <ul><li>Bases de dades i catàleg </li></ul><ul><li>Diccionaris </li></ul><ul><li>Blocs BiD </li></ul><ul><li>RSS Biblioteques Xarxa </li></ul><ul><li>Cursos i Jornades </li></ul><ul><li>Kiosk </li></ul><ul><li>Revistes BiD </li></ul><ul><li>Calculadora </li></ul><ul><li>Gestions i tràmits </li></ul>Alt res pestanyes
 96. 96. Imp ortant net vibes a les biblio teques <ul><li>A la pestanya Biblioteca hi ha dos mòduls d’estadístiques que no es poden esborrar </li></ul><ul><li>Recuperació de mòduls propis: quan eliminem un mòdul, el podem arxivar a l’espai d’activitat privada del servidor i recuperar-lo més tard anant a l’apartat Activitats/La meva activitat privada ) </li></ul><ul><li>Els ginys twitter, del.icio.us, documents, calendari (festius de l’any), gmail i boxnet i altres que es troben a Afegir contingut / ginys sempre els podrem recuperar </li></ul><ul><li>Si eliminem un mòdul o pestanya, la biblioteca cap de zona pot compartir els seus amb la biblioteca que els torni a necessitar </li></ul>Imp ortant
 97. 97. Rec ursos: material de suport net vibes a les biblio teques <ul><li>Guies Netvibes a les biblioteques : </li></ul><ul><li>- Presentació de la maqueta </li></ul><ul><li>- Biblioteca </li></ul><ul><li>- Zona (només Biblioteca cap de zona) </li></ul><ul><li>- Formació Baix Llobregat </li></ul><ul><li>Pestanya SCB al Netvibes (només Biblioteca cap de zona) </li></ul><ul><li>Més informació sobre el Netvibes al bloc privat sobre el Netvibes de les biblioteques (recordeu que necessitem el nom d’usuari i contrasenya de la sessió del nostre Netvibes per accedir-hi): </li></ul><ul><li>http :// netvibesbiblioteques.blogspot.com </li></ul>net vives a les biblio teques Rec ursos
 98. 98. Suport tècnic de Netvibes (1) net vibes a les biblio teques <ul><li>Biblioteca Cap de zona: </li></ul><ul><li>Dóna assistència a biblioteques en els dubtes generals i quan accidentalment esborren un bloc d’informació o una pestanya </li></ul><ul><li>Informa al SCB (Servei de Coordinació Bibliotecària) de nous usos i implementacions i recull noves necessitats </li></ul><ul><li>L’itinerant també us donarà suport en el Netvibes </li></ul><ul><li>Gerència de Serveis de Biblioteques. SCB. Unitat Gestió de Continguts de la Xarxa </li></ul><ul><li>Dóna assistència als caps de zona en els dubtes i problemes </li></ul><ul><li>Coordina la reunió de seguiment per a millores, noves implementacions, noves implementacions per a necessitats concretes (bibliobusos, biblioaccessos) </li></ul>net vives a les biblio teques Sup ort tècnic
 99. 99. Suport tècnic de Netvibes (2) net vibes a les biblio teques <ul><li>Recordeu que: </li></ul><ul><li>Si es té algun problema o dubte, primerament s’ha de contactar amb la Biblioteca cap de zona </li></ul><ul><li>El tècnic de suport (Jordi Miranzo) i Osiatis no donen suport al Netvibes </li></ul>net vives a les biblio teques Sup ort tècnic
 100. 100. Per sones contacte suport tècnic <ul><li>M. Amàlia Morón Vidal </li></ul><ul><li>Bibliotecària Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat (Biblioteca Cap de Zona) </li></ul><ul><li>moronva @ diba.cat </li></ul><ul><li>Paula Rosales García </li></ul><ul><li>Bibliotecària itinerant zona Baix Llobregat (Biblioteca Cap de Zona) </li></ul><ul><li>rosalesgp @ diba.cat </li></ul><ul><li>Aurora Toboso Vicente </li></ul><ul><li>Gerència de Serveis de Biblioteques. Unitat Gestió de Continguts de la Xarxa </li></ul><ul><li>tobosova @ diba.cat </li></ul><ul><li>Magda Lorente Martínez </li></ul><ul><li>Gerència de Serveis de Biblioteques. Cap Unitat Gestió de Continguts de la Xarxa </li></ul><ul><li>lorentemm @ diba.cat </li></ul>net vibes a les biblio teques Per sones contacte

×