Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika

7,677 views
7,387 views

Published on

Modul: Osnove finansija za preduzetnika

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
274
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika

 1. 1. I dan Osnove finansija za preduzetnika Na koje sve načine mogu da finansiram svoje buduće preduzeće? Marija Nikolić, dipl. ecc
 2. 2. Ciljevi <ul><li>upoznavanje sa načinima fina n siranja start up preduzeća kod nas i u svetu </li></ul>
 3. 3. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan NA KOJE SVE NAČINE MOGU DA FINANSIRAM SVOJE BUDUĆE PREDUZEĆE? ŠTA SVE TREBA DA ZNAM O PLANIRANJU FINANSIJA ZA MOJ BUDUĆI BIZNIS? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – I DEO? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – II DEO? KAKO MOGU DA ZNAM DA LI MI SE ISPLATI ULAGATI U OVU POSLOVNU IDEJU? 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 F inansijsk a pomoć, subvencije, fondove, kredite, poreske obaveze R azlik a između finansijskog planiranja i bisnis plana kao i zašto je finansijsko planiranje važno R azume vanje bilans uspeha i povez ivanje sa tokom gotovine Čitanje bilansa stanja i povezati ga sa bilansom uspeha Izračunavanje opravdanosti ulaganja u poslovnu ideju 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Gost iz banke, credit line Gost preduzetnik Vežba: Plan investicija za poslovnu ideju koju imam Vežba: Analiza troškova (fiksni i varijabilni troškovi Vežba: Bilans uspeha – prognoza prihoda i rashoda (excel) Tok gotovine - interni i eksterni razlozi nedostaka gotovine, posledica, načini dolaženja do gotovine Obračun potrebnih obrtnih sredstava Vežba: obračun obrtnih sredstava Vežba: Vreme povrata investicionih ulaganja, interne stope rentabilnosti, diskontovanje povrata investicionih ulaganja i neto sadašnja vrednost Budžetiranje 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 4. 4. IZVORI FINANSIRANJA I CENA KAPITALA <ul><li>Sopstveni i pozajmljeni izvori finansiranja </li></ul><ul><li>Dugoročni i kratkoročni izvori finansiranja </li></ul>
 5. 5. Sopstveni izvori finansiranja <ul><li>Prona ći sopstvene izvore finansiranja </li></ul><ul><li>Jedan dinar ulo žen sada-koliko vredi u budućem periodu- neto sadašnja vrednost </li></ul><ul><li>Prilikom izbora načina finansiranja treba proceniti dobit od sopstvenog kapitala i dobit od ukupnog kapitala </li></ul>
 6. 6. Alternativni sopstveni izvori <ul><li>Da bismo obezbedili sredstva za postizanje glavnog cilja možemo ići postupno </li></ul><ul><li>Primer 1 - ako nam je cilj pogon za proizvodnju nameštaja a nemamo dovoljo sredstava, a slabe su šanse za dobijanje kredita, kako doći do sredstava? </li></ul><ul><li>(diskusija) </li></ul><ul><li>Primer 2 – trgovina belom tehnikom i ostalim kućnim aparatima. </li></ul>
 7. 7. Dugoročni izvori finansiranja <ul><li>Rok dospeća duži od godinu dana. </li></ul><ul><li>To su: </li></ul><ul><ul><li>Obveznice </li></ul></ul><ul><ul><li>Akcije </li></ul></ul><ul><ul><li>Kredit </li></ul></ul><ul><ul><li>Lizing </li></ul></ul>
 8. 8. Obveznice <ul><li>Najznačajniji oblik dugoročnog duga </li></ul><ul><li>Obveznica je certifikat-obično prenosiv </li></ul><ul><li>Sadrži iznos pozajmljene sume, vreme vraćanja u budućnosti i iznos ugovorene kamate u određenim vremenskim intervalima. </li></ul><ul><li>Osnovne karakteristike: </li></ul><ul><ul><li>Sposobnost konverzije (zamena za određeni broj običnih akcija) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogućnost opoziva (mogućnost pred. Da ih otkupi i pre roka njihovog konačnog dospeća). </li></ul></ul><ul><ul><li>Varanti (punomoćje za kupovinu običnih akcija preduzeća koje je emitovalo obveznice). </li></ul></ul>
 9. 9. Plasman obveznica <ul><li>Na dva načina: </li></ul><ul><ul><li>Direktno </li></ul></ul><ul><ul><li>Javno </li></ul></ul><ul><li>Direktan plasman-neposredna prodaja jednom kupcu ili grupi kupaca. </li></ul><ul><li>Kupci su velike finansijske institucije-osiguravajuće kompanije i penzioni fondovi. </li></ul><ul><li>Javna prodaja-preko investicionih banaka. </li></ul>
 10. 10. AKCIJE <ul><li>Mogu biti: </li></ul><ul><ul><li>Preferencijalne akcije </li></ul></ul><ul><ul><li>Obične akcije </li></ul></ul>
 11. 11. Preferencijalne akcije <ul><li>Čine eksterni izvor trajnog kapitala. </li></ul><ul><li>Imaju karakteristike obveznica i običnih akcija. </li></ul><ul><li>Preferencijalna dividenda se plaća iz dobitka posle oporezivanja. </li></ul><ul><li>Osnovne karakteristike su: </li></ul><ul><ul><li>preče pravo na prinos i sredstva ( u slučaju likvidacije) </li></ul></ul><ul><ul><li>nominalna vrednos </li></ul></ul><ul><ul><li>kumulativna dividenda (procenat ili nominalna vrednost).Pravo na dividendu ne zastareva </li></ul></ul><ul><ul><li>konvertibilnost (pravo konverzije u obične akcije) </li></ul></ul><ul><ul><li>pravo glasa </li></ul></ul><ul><ul><li>participacija (retka karakteristika ) </li></ul></ul><ul><ul><li>isplata dividende se moze odlagati za razliku od obveznica </li></ul></ul><ul><ul><li>skuplji izvor finansiranja nego obveznice </li></ul></ul><ul><ul><li>kamata kod obveznica se plaća pre oporezivanja, a dividenda posle. </li></ul></ul>
 12. 12. Obi čne akcije <ul><li>Najčešće se radi o javnoj emisiji preko posrednika. </li></ul><ul><li>Investicioni bankari </li></ul><ul><ul><li>pospešuju prodaju </li></ul></ul><ul><ul><li>savetuju klijente </li></ul></ul><ul><ul><li>preuzimaju na sebe rizik </li></ul></ul>
 13. 13. 3. KREDIT <ul><li>Poslovne banke </li></ul><ul><li>Fond za razvoj </li></ul>
 14. 14. 4. LIZING <ul><li>Specifični način pribavljanja osnovnih sredstava </li></ul><ul><li>Preduzeće je zakupac sredstava </li></ul><ul><li>Plaća unapred utvrđeni iznos zakupnine (trošak) </li></ul><ul><li>Najčešće se javljaju dva tipa lizinga: </li></ul><ul><ul><li>poslovni lizing </li></ul></ul><ul><ul><li>finansijski lizing </li></ul></ul>
 15. 15. Poslovni lizing <ul><li>Aranžman sa rokom (najčešće 4 god) </li></ul><ul><li>Rok je kraći od predviđenog ekonomskog veka trajanja sredstva. </li></ul><ul><li>Klauzula o opozivu. </li></ul><ul><li>Posle isteka roka zakupa, ugovor se može obnoviti i sredstvo kupiti </li></ul>
 16. 16. Finansijski lizing ili kapitalni lizing <ul><li>On je dugoročnog karaktera. </li></ul><ul><li>Nije predviđen opoziv. </li></ul><ul><li>Održavanje sredstva obezbeđuje i plaća zakupac. </li></ul><ul><li>Preduzeće može jedno isto sredstvo prodati lizing kompaniji i onda ga uzeti u zakup. </li></ul>
 17. 17. KRATKOROČNI IZVORI FINANSIRANJA <ul><li>Osnovni oblici su: </li></ul><ul><ul><li>dobavljači (beskamatni) </li></ul></ul><ul><ul><li>krediti </li></ul></ul><ul><li>ostali (komercijalni papiri, primljeni avansi,privatni zajmovi) </li></ul>
 18. 18. CENA KAPITALA <ul><li>Na strani ponude i tražnje finansijskih sredstava javljaju se isti subjekti: </li></ul><ul><ul><li>stanovništvo </li></ul></ul><ul><ul><li>privredna preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>država </li></ul></ul>
 19. 19. Finansijski posrednici <ul><li>Povezuju ponudu i tražnju za finansijskim sredstvima.To su: </li></ul><ul><ul><li>komercijalne banke </li></ul></ul><ul><ul><li>štedionice </li></ul></ul><ul><ul><li>štedne i kreditne asodijacije </li></ul></ul><ul><ul><li>kreditne unije </li></ul></ul><ul><ul><li>osiguravajuće kompanije </li></ul></ul><ul><ul><li>penzioni fondovi </li></ul></ul>
 20. 20. Tržište novca <ul><li>Dovodi u kontakt ponudu i tražnju za kratkoročnim finansijskim sredstvima. </li></ul>
 21. 21. Tržiste kapitala <ul><li>Tržište kapitala kreiraju brojne institucije koje omogućavaju da se obavljaju transakcije.Te transakcije se odnose na kupovinu i prodaju dugoročnih hartija od vrednosti. </li></ul><ul><li>Emisiju hartija vrše: </li></ul><ul><ul><li>velika preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>finansij.institucije </li></ul></ul><ul><ul><li>država. </li></ul></ul><ul><li>Dugoročne hartije od vrednosti su obveznice i akcije. </li></ul><ul><li>Tržište kapitala može biti organizovano i neorganizovano. </li></ul><ul><li>Organizovano tržište kapitala čine berze hartija od vrednosti. </li></ul>
 22. 22. IZVORI FINANSIRANJA <ul><li>Poslovne banke </li></ul><ul><li>Republički fond za razvoj </li></ul><ul><li>Regionalni garancijski fond </li></ul><ul><li>Investicioni fond </li></ul>
 23. 23. II dan Osnove finansija za preduzetnika ŠTA SVE TREBA DA ZNAM O PLANIRANJU FINANSIJA ZA MOJ BUDUĆI BIZNIS? Marija Nikolić, dipl. ecc
 24. 24. Ciljevi <ul><li>razlikovanje finansijskog plana od biznis plana </li></ul><ul><li>kako napraviti plan investicija </li></ul><ul><li>kako podeliti troškove na fiksne i varijabilne </li></ul><ul><li>kako izračunati otplatu kredita </li></ul>
 25. 25. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan NA KOJE SVE NAČINE MOGU DA FINANSIRAM SVOJE BUDUĆE PREDUZEĆE? ŠTA SVE TREBA DA ZNAM O PLANIRANJU FINANSIJA ZA MOJ BUDUĆI BIZNIS? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – I DEO? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – II DEO? KAKO MOGU DA ZNAM DA LI MI SE ISPLATI ULAGATI U OVU POSLOVNU IDEJU? 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 F inansijsk a pomoć, subvencije, fondove, kredite, poreske obaveze R azlik a između finansijskog planiranja i bisnis plana kao i zašto je finansijsko planiranje važno R azume vanje bilans uspeha i povez ivanje sa tokom gotovine Čitanje bilansa stanja i povezati ga sa bilansom uspeha Izračunavanje opravdanosti ulaganja u poslovnu ideju 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Gost iz banke, credit line Gost preduzetnik Vežba: Plan investicija za poslovnu ideju koju imam Vežba: Analiza troškova (fiksni i varijabilni troškovi Vežba: Bilans uspeha – prognoza prihoda i rashoda (excel) Tok gotovine - interni i eksterni razlozi nedostaka gotovine, posledica, načini dolaženja do gotovine Obračun potrebnih obrtnih sredstava Vežba: obračun obrtnih sredstava Vežba: Vreme povrata investicionih ulaganja, interne stope rentabilnosti, diskontovanje povrata investicionih ulaganja i neto sadašnja vrednost Budžetiranje 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 26. 26. Od vizije do cilja preduzetnika FINANSIJSKO PLANIRANJE Pomoću finansijskog planiranja preduzeće traži odgovore na sledeća pitanja: Koliki će biti prihod, rashod i dobit? Kako će izgledati situacija u pogledu imovine i finansiranja? Kako se garantuje sposobnost plaćanja preduzeća? Da bi se odgovorilo na ova pitanja, na raspolaganju stoje instrumenti planiranja. Plan priliva sredstava Bilansni plan Plan likvidnosti
 27. 27. Šta je fi nansijsk o planiranje <ul><li>Definisane ciljeve iz poslovnog plana pretvara u brojke. </li></ul><ul><li>Tera nas da se bavimo budućnošću poslovne ideje. </li></ul><ul><li>Daje mogućnost poređenja realno – planirano. </li></ul><ul><li>Problemi se uočavaju na vreme – mogu se odmah preduzeti protiv mere. </li></ul>
 28. 28. Instrumenti finansijskog planiranja <ul><li>Plan priliva sredstava –budžet (bilans uspeha) </li></ul><ul><li>Bilansni plan (bilans stanja) </li></ul><ul><li>Plan likvidnosti </li></ul><ul><li>Kod planiranja važi princip –Realno koliko je moguće i detaljno koliko je potrebno. </li></ul><ul><li>Detaljni realni plan priliva se radi za jednu godinu. Naredne 2 do 5 se grubo planiraju. </li></ul>
 29. 29. Sličnost i razlike finansijskog plana i biznis plana <ul><li>Sličnosti </li></ul><ul><li>Razlike </li></ul>
 30. 30. Troškovi <ul><li>Dobi t = Prihod – Tro škovi </li></ul><ul><li>Kako minimizirati troškove </li></ul><ul><li>Podela troškova na fiksne i varijabilne </li></ul>
 31. 31. Fiksni troškovi Njihova veličina se ne menja u zavisnost od obima poslovanja Takvi troškovi u oblasti ekonimije preduzeća su: troškovi amortizacije (mašina, opreme i prostora za rad) troškovi naknada za rad neproizvodnih radnika troškovi članarine u organizacijama, pretplata na časopise troškovi grejanja, osvetljenja i sl. troškovi kancelarijskog materijala takse, dozvole za rad i sl. Na dugi rok – svi tro[kovi su varijabilni.
 32. 32. Varijabilni troškovi Troškovi materijala za rad troškovi energije (električna, goriva...) troškovi rada proizvodnih radnika Troškovi transporta robe Troškovi ambalaže Porez na proizvode I dr.
 33. 33. Određivanje praga rentabilnosti <ul><li>Grafikon rentabilnosti </li></ul>
 34. 34. Donja granica rentabilnosti
 35. 35. ANALIZA PRAGA RENTABILNOSTI <ul><li>CILJ: </li></ul><ul><li>Analiza praga rentabilnosti je instrument za utvrdjivanje nivoa proizvodnje / prodaje sa kojim će projekat pokriti i fiksne i varijabilne troškove. Ukazuje na minimalni iznos prihoda koji projekat mora da zaradi kako bi pokrio ukupne troškove, tako da ne bi imao gubitke., tj. </li></ul><ul><li>ukupni prihodi od prodaje su jednaki ukupnim troškovima </li></ul><ul><li>Tačka jednakosti ukupnog prihoda i ukupnih troškova je tačka nula profita i nula gubitka. U procenjivanju industrijskih projekata, analiza praga rentabilnosti prvenstveno utvrdjuje održivost projekta. To je koristan instrument procenjivanja koji pre svega pruža odgovore na sledeća pitanja: </li></ul><ul><li>Na kojem nivou proizvodnje će projekat moći da pokrije sve svoje troškove? </li></ul><ul><li>Koja je minimalna cena potrebna za proizvod, kako bi bio održiv na različitim nivoima proizvodnje? </li></ul><ul><li>Šta se dešava ako se finansijske pretpostavke troškova ili cena menjanju? </li></ul><ul><li>Koji je najbolji, najgori i verovatni scenario projekta? </li></ul><ul><li>Analiza praga rentabilnosti nije ograničena na jednostavne proračune po datim formulama, već analiza postaje značajnija ako postoji potpuna interpretacija rezultata proračuna. </li></ul>
 36. 36. Primer <ul><ul><li>PLAN INVESTICIJA za poslovnu ideju koju imam </li></ul></ul>
 37. 37. IZ VORI FINANSIRANJA <ul><li>Sopstveno učešće: </li></ul><ul><li>Kredit </li></ul><ul><li>Ukupno </li></ul><ul><li>Tržište </li></ul><ul><li>nabavke-domaće, strano </li></ul><ul><li>prodaje- domaće, strano </li></ul>
 38. 38. Efekti ulaganja <ul><li>1 Ukupni prihodi </li></ul><ul><li>2 Ukupni rashodi </li></ul><ul><li>3 Dobit </li></ul><ul><li>4 Stopa rentabilnosti </li></ul><ul><li>5 Period povraćaja investicija </li></ul><ul><li>6 Broj novo zaposlenih radnika i struktura </li></ul><ul><li>ZAKLJUČAK </li></ul>
 39. 39. II I dan Osnove finansija za preduzetnika KOJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – I DEO? Marija Nikolić, dipl. ecc
 40. 40. Ciljevi <ul><li>kako povezati podakte o svojim kupcima sa finansijskim podacima </li></ul><ul><li>kako napraviti procenu obima prodaje i troškova </li></ul><ul><li>razumevanje tri najvažnija pokazatelja uspešnosti: prihoda, gotovine i profita </li></ul><ul><li>kako upravljati tokom gotovine </li></ul><ul><li>koje su posledice nedostaka gotovine </li></ul><ul><li>načini dolaženja do gotovine </li></ul>
 41. 41. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan NA KOJE SVE NAČINE MOGU DA FINANSIRAM SVOJE BUDUĆE PREDUZEĆE? ŠTA SVE TREBA DA ZNAM O PLANIRANJU FINANSIJA ZA MOJ BUDUĆI BIZNIS? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – I DEO? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – II DEO? KAKO MOGU DA ZNAM DA LI MI SE ISPLATI ULAGATI U OVU POSLOVNU IDEJU? 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 F inansijsk a pomoć, subvencije, fondove, kredite, poreske obaveze R azlik a između finansijskog planiranja i bisnis plana kao i zašto je finansijsko planiranje važno R azume vanje bilans uspeha i povez ivanje sa tokom gotovine Čitanje bilansa stanja i povezati ga sa bilansom uspeha Izračunavanje opravdanosti ulaganja u poslovnu ideju 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Gost iz banke, credit line Gost preduzetnik Vežba: Plan investicija za poslovnu ideju koju imam Vežba: Analiza troškova (fiksni i varijabilni troškovi Vežba: Bilans uspeha – prognoza prihoda i rashoda (excel) Tok gotovine - interni i eksterni razlozi nedostaka gotovine, posledica, načini dolaženja do gotovine Obračun potrebnih obrtnih sredstava Vežba: obračun obrtnih sredstava Vežba: Vreme povrata investicionih ulaganja, interne stope rentabilnosti, diskontovanje povrata investicionih ulaganja i neto sadašnja vrednost Budžetiranje 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 42. 42. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI <ul><li>BILANS STANJA </li></ul><ul><li>BILANS USPEHA </li></ul><ul><li>ANALIZA NOVČANIH TOKOVA </li></ul>
 43. 43. Bilans uspeha <ul><li>Finansijski izveštaj koji prikazuje poslovni uspeh preduzeća u određenom vremenskom periodu, odnosne ostvarene prihode, troškove i dobit odnosno gubitak koji je preduzeće ostvarilo. </li></ul>
 44. 44. BILANS USPEHA
 45. 45. BILANS USPEHA
 46. 46. Zašto je bilans uspeha važan <ul><li>Analiza mogućnosti za smanjenje troškova </li></ul><ul><li>Analiza mogućnosti za povećane prihoda </li></ul><ul><li>Kada planiramo prihode i rashode moramo ih uporedi ti sa podacima drugih firmi iz te oblasti. Izračunavanje raznih racia i koeficijenata nema efekta bez poređenja sa drugim podacima. </li></ul><ul><li>Izvori informacija </li></ul>
 47. 47. Kako se planira bilans uspeha? <ul><li>1 . Promet </li></ul><ul><li>Planirana količina robe za prodaju s obzirom na veličinu tržišta i konkurenciju </li></ul><ul><li>Očekivani razvoj cena </li></ul><ul><li>Promene u asortimanu proizvoda </li></ul><ul><li>2. Rashod za materijal, robu i usluge trećih lica </li></ul><ul><li>Srazmerno količini proizvodnje </li></ul><ul><li>Razvoj cena pri kupovini materijala </li></ul><ul><li>Promene u asortimanu proizvoda </li></ul>
 48. 48. <ul><li>3. Rashod za osoblje </li></ul><ul><li>Planirana primanja / otpuštanja </li></ul><ul><li>Prilagođavanje zarada </li></ul><ul><li>Plata preduzetnika kod individualnih preduzeća </li></ul><ul><li>Socijalna davanja (uglavnom su srazmerna sumi plata) </li></ul><ul><li>Troškovi, troškovi obrazovanja, oglasi za traženje osoblja </li></ul><ul><li>4. Rashod za prostorije </li></ul><ul><li>Ukupni troškovi prema ugovoru o zakupu </li></ul><ul><li>Ukoliko nekretnina pripada firmi, navesti zakupninu prema aktuelnim cenama i uzeti je u obzir kao priliv sredstava kod stranog priliva </li></ul>
 49. 49. <ul><li>5. Održavanje, popravke, zamene, lizing </li></ul><ul><li>Troškovi održavanja, popravki, zamene, lizinga za uređaje, mašine, uređaje za AOP itd. </li></ul><ul><li>6. Izdaci za vozila i transport </li></ul><ul><li>Troškovi za pretplate, benzin, osiguranja, održavanje </li></ul><ul><li>7. Osiguranje od šteta na stvarima, dažbine, takse, odobrenja </li></ul><ul><li>Osiguranje od šteta na stvarima, jemstvo, dažbine, takse itd. </li></ul><ul><li>Da li se očekuju novi zakoni, čije uvođenje može znatno da utiče na povećanje dažbina i taksi? </li></ul>
 50. 50. <ul><li>8. Izdaci za energiju i uklanjanje otpada </li></ul><ul><li>Troškovi za struju, vodu, uklanjanje otpada, posebnog otpada </li></ul><ul><li>9. Izdaci za rukovođenje i informatiku </li></ul><ul><li>Softver, licence, savetovanje AOP </li></ul><ul><li>Kancelarijski materijal, štampane stvari, telefon, poštarina, taksa za internet </li></ul><ul><li>Honorari za knjiženje, kontrolu i savetovanje </li></ul><ul><li>10. Izdaci za propagandu </li></ul><ul><li>Troškovi za propagandu, troškovi za reprezentaciju, pokloni za klijente </li></ul><ul><li>Jubilarne priredbe, uvođenje novih proizvoda </li></ul>
 51. 51. <ul><li>11. Ostali poslovni izdaci </li></ul><ul><li>Svi poslovni izdaci koji još nisu pomenuti </li></ul><ul><li>12. Izdaci za kamate / prihodi od kamata </li></ul><ul><li>Kamate na planirano potraživanje kredita prema bilansnom planu </li></ul><ul><li>Očekivani razvoj kamata </li></ul>
 52. 52. <ul><li>13. Amortizacija </li></ul><ul><li>Umanjenje vrednosti osnovnih sredstava </li></ul><ul><li>Da li je u Vašem planu priliva sredstava uzeta u obzir amortizacija za planirane investicije? (uporedite bilansni plan: &quot;Osnovna sredstva&quot;) </li></ul><ul><li>14. Uspeh / rashod stranog poslovanja </li></ul><ul><li>Prihodi i rashodi koji nisu u vezi sa učinkom preduzeća, kao na primer nekretnine (hipotekarni rashod za kamate, rashod za nekretnine, prihod od zakupnine), hartije od vrednosti (prihodi od kamata, realizovana kursna dobit) ili rashod za porez </li></ul>
 53. 53. Bilans novčanih tokova <ul><li>Bilans novčanih tokova pokazuje kretanje gotovinskih novčanih tokova u preduzeću u toku obračunskog perioda. </li></ul>
 54. 54. STRUKTURA BILANSA NOVČANIH TOKOVA <ul><li>1. Cash flow – tok gotovine iz poslovne aktivnosti </li></ul><ul><li>priliv gotovine po osnovu svih poslovnih aktivnosti preduzeća: prodaje robe i usluga, prilivi po osnovu naplaćene kamate, dividendi,… Ne uključuje vrednost potraživanja: prodate a nenaplaćene robe i usluga </li></ul><ul><li>odliv gotovine po osnovu isplata dobavljačima, zaposlenima za plate, rente, komunalne usluge i sl. </li></ul>
 55. 55. STRUKTURA BILANSA NOVČANIH TOKOVA <ul><li>2. Cash flow – tok gotovine iz investicione aktivnosti </li></ul><ul><li>priliv gotovine po osnovu prodaje fiksne aktive - osnovnih sredstava, zgrada, opreme ili zemljišta </li></ul><ul><li>odliv gotovine po osnovu kupovine fiksne a k tive – osnovnih sredstava, zgrada, opreme, zemljišta </li></ul>
 56. 56. STRUKTURA BILANSA NOVČANIH TOKOVA <ul><li>3. Cash flow – tok gotovine iz finansijske aktivnosti </li></ul><ul><li>Prilivi po osnovu prodaje ili emisije dugoročnih finansijskih instrumenata kojima jedna kompanija raspolaže: npr.emisija akcija, prodaja akcija koje se nalaze u aktivi kompanije, emisija obveznica, zaduživanje </li></ul><ul><li>Odlivi prilikom kupovine dugoročnih finansijskih instrumenata </li></ul>
 57. 57. <ul><li>Sabiranje sve ove tri vrste tokova gotovine daje nam neto povećanje (smanjenje) gotovine u toku obračunskog perioda (najčešće godine dana). Kada se to neto povećanje (smanjenje) gotovine doda na saldo gotovine koji je kompanija imala na kraju prethodne obra č unske godine, dobija se saldo na ra č unu gotovine na kraju teku ć eg obracunskog perioda. </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Stalna kontrola i upravljanje gotovinom je neophodno zbog: </li></ul><ul><li>- obezbeđenja likvidnosti </li></ul><ul><li>- povećanja rentabilnosti. </li></ul>
 59. 59. Šta je cilj sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima <ul><li>Da pruži korisnicima podatke o promenama gotovine i gotovinskih ekvivalenata u prošlosti da bi oni mogli da procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu i gotovinske ekvivalente i potrebe preduzeća za gotovinom u budućnosti. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>Koje zaklju čke iz izveštaja može doneti preduzetnik? </li></ul><ul><li>1. da li se radi o poslovnoj aktivnosti koja donosi ili zahteva odliv gotovine </li></ul><ul><li>2. da li gotovinu troši u poslovnim ili neposlovnim aktivnostima </li></ul><ul><li>3. kako se finansira nedostatak ili koristi višak gotovine </li></ul>
 61. 61. Primer <ul><li>Servis za pranje AS </li></ul><ul><li>Prihod : 400 din x 3 x 8 = 9.600 dnevno x 30 =288.000 </li></ul><ul><li>Rashod : </li></ul><ul><li>Zakup objekta =24.000 Reprezentacija =5.000 </li></ul><ul><li>Voda =10.000 Paušalni porez=5.000 </li></ul><ul><li>Struja,deterdžent =30.000 Reklama =10.000 </li></ul><ul><li>Radnik (bruto) =30.000 </li></ul><ul><li>Porezi i doprinosi =10.000 </li></ul><ul><li>Kredit za opremu =24.000 </li></ul><ul><li>Amortizacija =5.000 </li></ul>
 62. 62. Ukupna prodaja 288.000 Nabavna vrednost prodate robe 0 Troškovi materijala 40.000 Troškovi zarada (bruto) 30.000 Popravke i odžavanje, renoviranje, krečenje i sl . 10.000 Troškovi svih vidova reklam e 10.000 Troškovi vezani za vozni park 0 Svi troškovi vezani za putovanja i reprezentaciju 5.000 Računovidstveni, pravni, menadžment konsaltin g 0 Troškovi zakupa; telefon, fax i internet ; s truja, voda, gas, grejanj e 24.000 Osiguranje imovine i radnik a 0 Porezi na nepokretnu imovin u 0 Troškovi kamate na kredi t 4.000 Amortizacija osnovnih sredstav a 5.000 Rashodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkam a 0 Ukupni rashodi 128.000 Finansijski rashodi i ostali rashodi 0 Porez obračunat po važećoj stopi poreza na dobit 5.000 Neto dobitak 155.000
 63. 63. I V dan Osnove finansija za preduzetnika KOJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – II DEO? Marija Nikolić, dipl. ecc
 64. 64. Ciljevi <ul><li>upoznavanje sa strukturom bilansa stanja </li></ul><ul><li>obračun obrtnih sredstava: zaliha, potraživanja od kupaca i gotov novac </li></ul><ul><li>upravljanje operativnim cikllusom </li></ul>
 65. 65. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan NA KOJE SVE NAČINE MOGU DA FINANSIRAM SVOJE BUDUĆE PREDUZEĆE? ŠTA SVE TREBA DA ZNAM O PLANIRANJU FINANSIJA ZA MOJ BUDUĆI BIZNIS? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – I DEO? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – II DEO? KAKO MOGU DA ZNAM DA LI MI SE ISPLATI ULAGATI U OVU POSLOVNU IDEJU? 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 F inansijsk a pomoć, subvencije, fondove, kredite, poreske obaveze R azlik a između finansijskog planiranja i bisnis plana kao i zašto je finansijsko planiranje važno R azume vanje bilans uspeha i povez ivanje sa tokom gotovine Čitanje bilansa stanja i povezati ga sa bilansom uspeha Izračunavanje opravdanosti ulaganja u poslovnu ideju 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Gost iz banke, credit line Gost preduzetnik Vežba: Plan investicija za poslovnu ideju koju imam Vežba: Analiza troškova (fiksni i varijabilni troškovi Vežba: Bilans uspeha – prognoza prihoda i rashoda (excel) Tok gotovine - interni i eksterni razlozi nedostaka gotovine, posledica, načini dolaženja do gotovine Obračun potrebnih obrtnih sredstava Vežba: obračun obrtnih sredstava Vežba: Vreme povrata investicionih ulaganja, interne stope rentabilnosti, diskontovanje povrata investicionih ulaganja i neto sadašnja vrednost Budžetiranje 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 66. 66. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ <ul><li>Bilans stanja </li></ul>
 67. 67. Bilans stanja <ul><li>Bilans stanja je izveštaj koji prikazuje finansijsku poziciju preduzeća u određenom vremenskom trenutku. On nam daje sliku o imovini i obavezama jednog preduzeća, odnosno daje prikaz sredstava preduzeća i izvora finansiranja tih sredstava. </li></ul><ul><li>Bazična računovodstvena jednačina na kojoj počiva bilans stanja je: </li></ul><ul><li>Ukupna sredstva = Ukupne obaveze + Sopstveni kapital (vlasnič k i, partenrski, akcionarski) </li></ul>
 68. 68. Bilans stanja
 69. 69. Bilans stanja
 70. 70. Primer bilansa AKTIVA Dan bilansa 1.1.2005 PASIVA Poslovna zgrada 200.000 Sopstveni kapital 150.000 Gotovina 50.000 Krediti 100.000 250.000 250.000
 71. 71. <ul><li>Koji je odnos aktive i pasive ? </li></ul><ul><li>AKTIVA = PASIVA </li></ul><ul><li>AKTIVA = OBAVEZE + SOPSTVENI KAPITAL </li></ul>
 72. 72. Značaj B ilansa stanja 1 Analiza B ilansa stanja 2 Povezivanje sa B ilansom uspeha
 73. 73. Obrtna sredstva <ul><li>Obračun potrebnih obrtnih sredstava </li></ul><ul><li>Međuzavisnost rentabilnosti i rizika </li></ul><ul><li>Učešće obrtnih u ukupnim poslovnim sredstvima </li></ul>
 74. 74. Primer Servis za pranje AS Preuzeti podatke od jučerašnjeg primera. Oprema je nabavljena na kredit u vrednodti od 864.000 din na tri godine. Radi obezbeđenja likvidnosti preduzetnik je uplatio 50.000 pozajmice za likvidnost.
 75. 75. AKTIV A 1.Obrtna sredstva (1.1.+…+1.7. ) 50.000 1.1. Novčana sredstava i ekvivalent i Blagajna,žiro račun, hartije od vrednosti 50.000 1.2. Potraživanja od kupac a Iznos koji kupci duguju po osnovu prodaje 1.3. Zalihe: sirovin e Materijali koji su kupljen i 1.4. Zalihe: proizvodnja u toku Troškovi materijala i rada za robu 1.5. Zalihe: gotovi proizvod i Gotovi proizvodi koji su spremni za prodaju 1.6. Unapred plaćene obavez e Zakupnina, osiguranj e 1.7. Ostala obrtna sredstv a 2. Osnovna sredstva ( 2.1.+ 2.2.+2.3 ) 864.000 2.1. Zemljšt e Nabavna vrednost zemljist a 2.2. Poslovni objekt i Nabavna vrednost objekt a 2.3. Mašine i oprem a Nabavna vrednost masina i oprem e 864.000 3. Amortizacij a Amortizacija osnovnih sredstav a 0 4. Neto vrednost O.S. (2-3 ) 864.000 5. UKUPNA AKTIVA ( 1+4 ) 914.000
 76. 76. PASIVA 6. Kratkoročne obaveze (6.1.+..+6.5.) 50.000 6.1. Obaveze prema dobavljačim a Iznos koji dugujete dovavljačim a 6.2. Obaveze po neizmirenim porezima Porezi na obračunate plate, nepokretnu imovinu, dobit koje dugujet e 6.3. Obaveze po neizmirenim kamatama Kamate koje nisu plaćen e 6.4. Obaveze po kratkoročnim kreditima Glavnica kredit a 6.5. Ostale kratkoročne obavez e Stavke koje nisu prethodno obuhvaćene 7. Dugoročne obavez e 864.000 7.1. Dugoročni kredit i Glavnica kredit a 864..000 8. Ukupne obaveze (6+7 ) 9. Vlasnički kapital (9.1.+9.2.+9.3) 0 9.1. Kapital vlasnika/ akcionar a Inicijalni kapital vlasnik a 0 9.2. Investicioni kapita l Kapital novih vlasnik a 9.3. Reinvestirana dobi t Reinvestirana dobit iz prethodnog perioda UKUPNA PASIVA (8+9 ) 914.000
 77. 77. V dan Osnove finansija za preduzetnika KAKO MOGU DA ZNAM DA LI MI SE ISPLATI ULAGATI U OVU POSLOVNU IDEJU? Marija Nikolić, dipl. ecc
 78. 78. Ciljevi <ul><li>izračunavanje da li se isplati da ulažu u svoju ideju </li></ul><ul><li>budžetiranje </li></ul>
 79. 79. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan NA KOJE SVE NAČINE MOGU DA FINANSIRAM SVOJE BUDUĆE PREDUZEĆE? ŠTA SVE TREBA DA ZNAM O PLANIRANJU FINANSIJA ZA MOJ BUDUĆI BIZNIS? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – I DEO? KOJE FINANASIJSKE IZVEŠTAJE MORAM DA NAUČIM DA ČITAM – II DEO? KAKO MOGU DA ZNAM DA LI MI SE ISPLATI ULAGATI U OVU POSLOVNU IDEJU? 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 F inansijsk a pomoć, subvencije, fondove, kredite, poreske obaveze R azlik a između finansijskog planiranja i bisnis plana kao i zašto je finansijsko planiranje važno R azume vanje bilans uspeha i povez ivanje sa tokom gotovine Čitanje bilansa stanja i povezati ga sa bilansom uspeha Izračunavanje opravdanosti ulaganja u poslovnu ideju 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Gost iz banke, credit line Gost preduzetnik Vežba: Plan investicija za poslovnu ideju koju imam Vežba: Analiza troškova (fiksni i varijabilni troškovi Vežba: Bilans uspeha – prognoza prihoda i rashoda (excel) Tok gotovine - interni i eksterni razlozi nedostaka gotovine, posledica, načini dolaženja do gotovine Obračun potrebnih obrtnih sredstava Vežba: obračun obrtnih sredstava Vežba: Vreme povrata investicionih ulaganja, interne stope rentabilnosti, diskontovanje povrata investicionih ulaganja i neto sadašnja vrednost Budžetiranje 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 80. 80. Rezime I – IV dana Povezivanje naučenog u celinu i primena u praksi: Metoda vežba putem izrade zadatih zadataka vodećim putem
 81. 81. Vežba Vreme povrata investicionih ulaganja, interne stope rentabilnosti, diskontovanje povrata investicionih ulaganja i neto sadašnja vrednost
 82. 82. Analiza Urađenog finansijskog plana preduzeća
 83. 83. Budžetiranje Vežba: Budžetiranja – provera isplativosti moje ideje : dve vežbe, preduzeće i radnja (grupni rad)

×