Your SlideShare is downloading. ×
Ceardlann ar an bpleanáil ábhair sa ghaeilge
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ceardlann ar an bpleanáil ábhair sa ghaeilge

883

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
883
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. An Ghaeilge san Iarbhunscoil: Pleanáil Ábhair
 • 2. Sealbhú Teanga - Eochairphrionsabail •  Cur chuige cumarsáideach •  Cur chuige téamach (pleanáil) •  Comhtháthú na 4 scil •  Ionchur Aschur •  Scileanna Litearthachta agus Uimhearthachta •  Foghlaim Chomhoibritheach •  Gníomhfhoghlaim •  Gramadach & Cruinneas (Feasacht Teanga) •  An Litríocht a úsáid chun cumarsáid a spreagadh •  Ról TFC sa seomra ranga Gaeilge •  Measúnú chun Foghlama •  Malartú Dea-chleachtais
 • 3. Sealbhú Teanga: An Próiseas Foghlama Éisteacht Tuiscint Aithris Labhairt Léamh Scríobh
 • 4. An cur chuige téamach
 • 5. Foinsí don Phleanáil 1.  Siollabas & Treoirlínte don Teastas Sóisearach 2.  Siollabas & Treoirlínte na hArdteistiméireachta 3.  An Ghaeilge Chumarsáideach 4.  An Idirbhliain “Moltar go n-úsáidfí na leabhráin seo mar bhunús do phleanáil chomhoibritheach múinteoirí seachas díriú ar théacsleabhair agus ar pháipéir scrúdaithe” Ag Breathnú ar an nGaeilge sa tSraith Shóisearach 2007,lch 35
 • 6. Imlitreacha/Ciorcláin go dáta •  0042/07 Na hathruithe ar riar na marcanna sa Bhéaltriail sna scrúduithe teistiméireachta – T. Sóisearach agus Ardteistiméireacht – agus na himpleachtaí atá aige sin ar chodanna eile na scrúduithe •  20/2010 Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Ardleibhéal agus Gnathleibhéal), cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, 2013 agus 2014 •  0056/10 Na siollabais athbhreithnithe don Ardteistméireacht Fheidhmeach agus don Ardteistiméireacht, Bhonnleibhéal •  0071/2010 Soiléiriú maidir leis an dán Caoineadh Airt Uí Laoghaire (Ardleibhéal), uainiúchán na scrúduithe agus soiléiriu maidir leis an Ardteistiméireacht Fheidhmeach •  S90/10 Riar na marcanna atá le bronnadh ar chodanna na Béaltrialach, ar an gCluastuiscint agus ar na páipéir scríofa ag an Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal
 • 7. Foinsí Eolais An Roinn Oideachais agus Scileanna www.education.ie Coimisiún na Scrúduithe Stáit www.examinations.ie An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta www.ncca.ie www.juniorcycle.ie An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí www.pdst.ie www.muinteoirgaeilge.ie
 • 8. An Idirbhliain •  Is clár bliana í an Idirbhliain idir an tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach. •  Tá sé deartha mar dhroichead idir an dá shraith agus éascaíonn sé an t-athrú ón bhfoghlaim spléach sa tSraith Shóisearach go dtí an fhoghlaim neamhspléach fhéinstiúrtha atá riachtanach sa tSraith Shinsearach.
 • 9. An Ardteist Fheidhmeach Torthaí Foghlama na hArdteiste Feidhmní: •  Aidhmeanna ginearálta na hArdteiste Feidhmí i gceist maidir leis an bhforbairt phearsanta srl. •  Go gcuirfí ar chumas an scoláire cumarsáid bhunúsach a dhéanamh trí Gaeilge •  Go gcuirfí ar chumas an scoláire feidhmiú trí Ghaeilge i suímh áirithe ar fhágáil na scoile dó/di •  Go gcuirfí níos mó béime ar fhorbairt na scileanna cluastuisceana agus labhartha ná mar a chuirfí ar na scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta •  Go bhforbrófaí scileanna taighde agus eagrúcháin an scoláire (eochairchleachtaí)
 • 10. An scoláire féin Clann Scoil Caithimh Aimsire An Ceantar Cairde Post & Airgead Éadaí & Faisean Ábhar eile ina gcuireann na scoláirí suim Cumarsáid Ábhar breise don Ardchúrsa Laethanta Saoire Timpistí & Dáinséar Siollabas an Teastais Shóisearaigh
 • 11. Torthaí Foghlama
 • 12. Tuairim a lorg Cead a lorg Ordú a thabhairt Scarúint le duine Míniú a thabhairt ??? FEIDHMEANNA: Úsáid, Toradh foghlama. NÓISIN: Struchtúir teanga, Eiseamláirí An/is maith leat....? An fearr leat x nó y ? An gceapann tú go...? Cad is dóigh leat de...? An bhfuil? Tá/níl! An dtaitínonn sé leat? Teicneol- aíocht
 • 13. Tuairim a lorg FEIDHMEANNA: Úsáid, Toradh foghlama. NÓISIN: Struchtúir teanga, Eiseamláirí. An/is maith leat....? An fearr leat x nó y ? An gceapann tú go...? Cad is dóigh leat de...? An bhfuil? Tá/níl! An dtaitínonn sé leat? Teicneol- aíocht
 • 14. Tuairim a lorg FEIDHMEANNA: Úsáid, Toradh foghlama. NÓISIN: Struchtúir teanga, Eiseamláirí. GNÍOMHAÍOCHTAÍ: An próiséas foghlama Ceacht !! CAD a mhúinfidh mé? CONAS a mhúinfidh me é? An/is maith leat....? An fearr leat x nó y ? An gceapann tú go...? Cad is dóigh leat de...? An bhfuil? Tá/níl! An dtaitínonn sé leat? Díospóireacht ranga. Deachtú. Obair ghrúpa. Lúibín a chumadh. Léamhthuiscint. Teicneol- aíocht
 • 15. An Phleanáil – Cur ChuigeTéamach Topaic & Feasacht Chultúir Feidhmeanna, Torthaí Foghlama Eiseamláirí (agus Feasacht teanga) Gramadach Straitéisí foghlama & measúnaithe Litríocht & Feasacht Litríochta Stór Focal & Feasacht Teanga Litearthacht agus Uimhearthacht
 • 16. Pleanáil San fhoghlaim beidh ábhar: a chaithfidh an scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar cheart don scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar féidir leis an scoláire a bheith ar eolas aige/aici
 • 17. Príomhscileanna CNCM Litearthacht Uimhearthacht
 • 18. An Scoláire An Scoláire féin & a thimpeallacht Cúrsaí scoile & oibre Saol an duine óig Na meáin chumarsáide & TFC An Ghaeilge timpeall orainn Ábhar eile ina gcuireann an scoláire suim Feasacht teanga Feasacht Chultúir Feasacht Litríochta Siollabas na hArdteistiméireachta
 • 19. Siollabas na hArdteistiméireachta “Tá leanúnachas sa siollabas seo ó shiollabas an Teastais Shóisearaigh chun go bhféadfaí gach a bhfuil sealbhaithe ag na scoláirí a leathnú, a dhoimhniú agus a bhuanú” (Siollabas na hArdteistiméireachta)
 • 20. Prionsabail na Foghlama 1.  Nasc a chruthú le heolas eile / réamheolas / a dtaithí féin 2.  Deis phléite – na foghlaimeoirí ag idirghníomhú agus ag plé mar rang, i mbeirteanna, i ngrúpaí srl. 3.  Comhthéacs téagartha agus oiriúnach ag an bhfoghlaim 4.  Feasacht na scoláirí ar an bhfoghlaim a chur chun cinn ‘Literacy in the Secondary School’, Maureen Lewis & David Wray
 • 21. Critéir Ratha

×