Your SlideShare is downloading. ×
Ceardlann ar an bpleanáil ábhair sa ghaeilge
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ceardlann ar an bpleanáil ábhair sa ghaeilge

748
views

Published on

Published in: Education, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
748
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. An Ghaeilge san Iarbhunscoil: Pleanáil Ábhair
 • 2. Sealbhú Teanga - Eochairphrionsabail •  Cur chuige cumarsáideach •  Cur chuige téamach (pleanáil) •  Comhtháthú na 4 scil •  Ionchur Aschur •  Scileanna Litearthachta agus Uimhearthachta •  Foghlaim Chomhoibritheach •  Gníomhfhoghlaim •  Gramadach & Cruinneas (Feasacht Teanga) •  An Litríocht a úsáid chun cumarsáid a spreagadh •  Ról TFC sa seomra ranga Gaeilge •  Measúnú chun Foghlama •  Malartú Dea-chleachtais
 • 3. Sealbhú Teanga: An Próiseas Foghlama Éisteacht Tuiscint Aithris Labhairt Léamh Scríobh
 • 4. An cur chuige téamach
 • 5. Foinsí don Phleanáil 1.  Siollabas & Treoirlínte don Teastas Sóisearach 2.  Siollabas & Treoirlínte na hArdteistiméireachta 3.  An Ghaeilge Chumarsáideach 4.  An Idirbhliain “Moltar go n-úsáidfí na leabhráin seo mar bhunús do phleanáil chomhoibritheach múinteoirí seachas díriú ar théacsleabhair agus ar pháipéir scrúdaithe” Ag Breathnú ar an nGaeilge sa tSraith Shóisearach 2007,lch 35
 • 6. Imlitreacha/Ciorcláin go dáta •  0042/07 Na hathruithe ar riar na marcanna sa Bhéaltriail sna scrúduithe teistiméireachta – T. Sóisearach agus Ardteistiméireacht – agus na himpleachtaí atá aige sin ar chodanna eile na scrúduithe •  20/2010 Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Ardleibhéal agus Gnathleibhéal), cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, 2013 agus 2014 •  0056/10 Na siollabais athbhreithnithe don Ardteistméireacht Fheidhmeach agus don Ardteistiméireacht, Bhonnleibhéal •  0071/2010 Soiléiriú maidir leis an dán Caoineadh Airt Uí Laoghaire (Ardleibhéal), uainiúchán na scrúduithe agus soiléiriu maidir leis an Ardteistiméireacht Fheidhmeach •  S90/10 Riar na marcanna atá le bronnadh ar chodanna na Béaltrialach, ar an gCluastuiscint agus ar na páipéir scríofa ag an Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal
 • 7. Foinsí Eolais An Roinn Oideachais agus Scileanna www.education.ie Coimisiún na Scrúduithe Stáit www.examinations.ie An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta www.ncca.ie www.juniorcycle.ie An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí www.pdst.ie www.muinteoirgaeilge.ie
 • 8. An Idirbhliain •  Is clár bliana í an Idirbhliain idir an tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach. •  Tá sé deartha mar dhroichead idir an dá shraith agus éascaíonn sé an t-athrú ón bhfoghlaim spléach sa tSraith Shóisearach go dtí an fhoghlaim neamhspléach fhéinstiúrtha atá riachtanach sa tSraith Shinsearach.
 • 9. An Ardteist Fheidhmeach Torthaí Foghlama na hArdteiste Feidhmní: •  Aidhmeanna ginearálta na hArdteiste Feidhmí i gceist maidir leis an bhforbairt phearsanta srl. •  Go gcuirfí ar chumas an scoláire cumarsáid bhunúsach a dhéanamh trí Gaeilge •  Go gcuirfí ar chumas an scoláire feidhmiú trí Ghaeilge i suímh áirithe ar fhágáil na scoile dó/di •  Go gcuirfí níos mó béime ar fhorbairt na scileanna cluastuisceana agus labhartha ná mar a chuirfí ar na scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta •  Go bhforbrófaí scileanna taighde agus eagrúcháin an scoláire (eochairchleachtaí)
 • 10. An scoláire féin Clann Scoil Caithimh Aimsire An Ceantar Cairde Post & Airgead Éadaí & Faisean Ábhar eile ina gcuireann na scoláirí suim Cumarsáid Ábhar breise don Ardchúrsa Laethanta Saoire Timpistí & Dáinséar Siollabas an Teastais Shóisearaigh
 • 11. Torthaí Foghlama
 • 12. Tuairim a lorg Cead a lorg Ordú a thabhairt Scarúint le duine Míniú a thabhairt ??? FEIDHMEANNA: Úsáid, Toradh foghlama. NÓISIN: Struchtúir teanga, Eiseamláirí An/is maith leat....? An fearr leat x nó y ? An gceapann tú go...? Cad is dóigh leat de...? An bhfuil? Tá/níl! An dtaitínonn sé leat? Teicneol- aíocht
 • 13. Tuairim a lorg FEIDHMEANNA: Úsáid, Toradh foghlama. NÓISIN: Struchtúir teanga, Eiseamláirí. An/is maith leat....? An fearr leat x nó y ? An gceapann tú go...? Cad is dóigh leat de...? An bhfuil? Tá/níl! An dtaitínonn sé leat? Teicneol- aíocht
 • 14. Tuairim a lorg FEIDHMEANNA: Úsáid, Toradh foghlama. NÓISIN: Struchtúir teanga, Eiseamláirí. GNÍOMHAÍOCHTAÍ: An próiséas foghlama Ceacht !! CAD a mhúinfidh mé? CONAS a mhúinfidh me é? An/is maith leat....? An fearr leat x nó y ? An gceapann tú go...? Cad is dóigh leat de...? An bhfuil? Tá/níl! An dtaitínonn sé leat? Díospóireacht ranga. Deachtú. Obair ghrúpa. Lúibín a chumadh. Léamhthuiscint. Teicneol- aíocht
 • 15. An Phleanáil – Cur ChuigeTéamach Topaic & Feasacht Chultúir Feidhmeanna, Torthaí Foghlama Eiseamláirí (agus Feasacht teanga) Gramadach Straitéisí foghlama & measúnaithe Litríocht & Feasacht Litríochta Stór Focal & Feasacht Teanga Litearthacht agus Uimhearthacht
 • 16. Pleanáil San fhoghlaim beidh ábhar: a chaithfidh an scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar cheart don scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar féidir leis an scoláire a bheith ar eolas aige/aici
 • 17. Príomhscileanna CNCM Litearthacht Uimhearthacht
 • 18. An Scoláire An Scoláire féin & a thimpeallacht Cúrsaí scoile & oibre Saol an duine óig Na meáin chumarsáide & TFC An Ghaeilge timpeall orainn Ábhar eile ina gcuireann an scoláire suim Feasacht teanga Feasacht Chultúir Feasacht Litríochta Siollabas na hArdteistiméireachta
 • 19. Siollabas na hArdteistiméireachta “Tá leanúnachas sa siollabas seo ó shiollabas an Teastais Shóisearaigh chun go bhféadfaí gach a bhfuil sealbhaithe ag na scoláirí a leathnú, a dhoimhniú agus a bhuanú” (Siollabas na hArdteistiméireachta)
 • 20. Prionsabail na Foghlama 1.  Nasc a chruthú le heolas eile / réamheolas / a dtaithí féin 2.  Deis phléite – na foghlaimeoirí ag idirghníomhú agus ag plé mar rang, i mbeirteanna, i ngrúpaí srl. 3.  Comhthéacs téagartha agus oiriúnach ag an bhfoghlaim 4.  Feasacht na scoláirí ar an bhfoghlaim a chur chun cinn ‘Literacy in the Secondary School’, Maureen Lewis & David Wray
 • 21. Critéir Ratha