Your SlideShare is downloading. ×
Thirikae samudayathilekko vol_1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Thirikae samudayathilekko vol_1

1,654
views

Published on

A collection of articles on the denominational trends among brethren assemblies in Kerala

A collection of articles on the denominational trends among brethren assemblies in Kerala

Published in: Education, Technology, Sports

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,654
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. D≈-S°wapJ-hpc 02{]nbtc CXp thtWm? 04({_Z¿ kmap-th¬ G{_-lmw, jm¿P)mw Ftßm´v? 08({_Z¿ F.-Pn. tPm¿÷v, Im°-m-Sv, sIm®n)C¥y-bnse {_Z-d¨ k`-Iƒ 11({_Z¿ tPm¨ tXmakv, Zp_mbv){_Z-d¨ k`-I-fnse {]iv-ß-fpsS _m°n-]{Xw 13(Evg.s_≥k¨ _m_p, s]cp-ºm-hq¿)thWw nXm-¥-amb Pm{KX 15({_Z¿ tPmkv ^nen-∏v, sh´q¿)ÿew k`-bpsS kzmX-{¥yhpw ]c-kv]-cm-{in-X-Xzhpw 17(tUm. sI.-kn. tPm¨k≥, amth-en-°-c)C¥y≥ {_Z-d¨ apX¬ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ hsc 18({_Z¿ Fkv.kp-Z¿i≥, Xncp-h¥]p-cw) - - - -A`n-apJw 22(Evg.sI.-hn. sFk-°v, ]o®n)ÿew k`-I-fpsS kzmX{¥yw 26(Late Evg.Fw.-C. sNdn-bm≥)N¿®v Vs -Akwªn 27(Evg.s¬k¨ tXma-kv, apss_)Know the facts 32{]Xn-I-c-W-߃ 41
 • 2. apJ-hpc tIc-f-Ønse ss{IkvXh kaq-l-Øns‚ Bflob DW¿Δns‚ Ncn-{X-Øn¬ n¿Æm-b-I-amb kw`-h-߃ 19-˛mw q‰m-≠ns‚ Ah-km--tijw km£yw hln-°p-I-bp-≠m-bn.1896¬ _mk¬ anj¨ hn´v Ip∂w-Ip-fØv kzX-{¥-ambn {]h¿Ø--am-cw-`n® P¿Ω≥ anjy-dn hn.-m-K¬, ae-¶-c-bn¬ hnizm-k-kvmw kzoI-cn®v sshZnI ]Z-hnbpw thjhpw _lp-a-Xnbpw a-t msS Dt]-£n®v sshZn-I≥ ]n.-C. amΩ≥, anjy-dn C.-F-®v. tmb¬, alm-Ihn sI.-hn. sska¨ XpS-ßnb alm-c-Y-∑m¿ tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øns‚ D¬∏-Øn-bnse mgn-I-I-√p-I-fm-Wv. Ign™p t]mb 111 h¿j-߃ Cu kaqlw Xncp-h-N--Ønse n¿Ω-e-amb kXy-߃°p th≠n ne-sIm≠p F∂Xv ap°v Nmcn-Xm¿∞yw ¬Ip∂ H∂m-Wv. F∂m¬Ign™ Hcp h¿j-Øn-e-[n-I-ambn tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ Db¿∂p h∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ kwL-S-m-]-c-amb am‰-߃ Hcp kmap-Zm-bnI e£y-Øn-te°v FØn-t®cpwF∂-Xnv c≠v ]£-an-√. Ggv ne-hn-f-°p-I-fpsS Sp-hn¬ ne-b¶n [cn®v amdØv s]m≥I® sI´n ap-jy-]p-{X-tmSv kZr-iy-mb ΩpsS I¿Øm-hnepw Ahn-SpsØ AanX _e-Ønepw i‡n-s∏-SmsX amp-joI t]mwh-gn-Iƒ tXSn ΩpsS {InkvXob t]mcm-´-Øn¬ hnPbw sImømwF∂v hymtam-l-ap≈ Hcp Xe-ap-d-bmbn mw A[x-]-Xn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. IjvS-Xbpw ]oV-hpw {]bm-khpw IÆp-ocpw temI-Øn¬ n∂p-ap≈ ]cn-lm-khpw ZpjvS-Xbpw ΩpsSk`m Im¥-mb I¿Ømhv ap°v AphZn-®n-´p≈ hc-ß-fm-Wv. F¥p-sImt≠m Xncp-h-N _me-]m-T-߃ t]mepw ad∂v t]mIp∂ (a--t m-sStbm?) Hcp ÿnXn-hn-ti-j-Øn-te°v FØn-t®¿∂n-cn-°p-∂p.F¥p-sIm≠v Cßs Hcp ]pkvXIw? A¶-am-en-bnse Hcp k`m-lm-fnv kaos] _m¿ {]h¿Øn-°p-hm-mbn Ap-aXn e`n-°p-Ibpw hnizm-kn-Iƒ°p tcn´ {]iv-ß-fp-ambn _‘-s∏´v Ign™ 18 amk-ß-fn-e-[n-I-ambn tIc-f-Øn¬ hnhn-[-bn-S-ß-fn¬ kwL-SnX o°-ßfpw IqSn hc-hp-Ifpw cwK-{]-th-iw sNbvXp. Nne-sXms° {]Xn-tj[ ktΩ-f--ß-fmbn Npcp-ßn-b-t∏mƒ Ipº-mSv2010 HIvtSm-_¿ 8 p IqSn h∂ ktΩ-fw Hcp kwL-S--bmbn cq]w sIm≠p. B IΩ‰ns^tem-jn-∏np hgn amdn sImSpØv HutZym-KnI {]kn-≤o-I-c-W-hp-ambn aptºm´v h∂v,{]mtZ-inI k`-I-fpsS t]cv am‰p-hmpw tcJ-Iƒ Nsa-°p-hm-pw, cPn-kvt{S-j≥ (Trust,Society) nbaw thW-sa∂v t]cn¬ k`-I-fn¬ Hcp XcwKw krjvSn-®p-sIm≠v I¿Øm-hns‚ ico-camb {]mtZ-inI k`-Isf `n∂n-∏n-°p∂ Ah-ÿbn-te°v FØn-t®¿∂n-cn-°p-∂p. - - ta¬∏-d™ sX‰n-≤m-c-W-Iƒ {]kn-≤o-I-cn® sh_vssk-‰nse aoUnb Xe-h-tm-Spw,ktlm-Z-c-ß-tfmSpw Atz-jn-®-X-p-k-cn®v Hcp Xr]vX-amb adp-]-Sn-t]mepw ¬ImsX Xß-fpsS ]n∂mse {]mtZ-inI k`-Isf hen-®n-g-bv°p∂ Ah-ÿ-bn-te°v FØn-tN¿Øn-cn-°p-∂p. na-b-hn-Z-Kv≤sc cwK-Øn-d°n k`-Isf kwc-£n°mw F∂ hmKvZmw ¬In-sb-¶nepw Hcp tm°pIpØn-sb-t∏mse A¶-amen hnjb-Øn¬ t]mepw CS-s]-Sm≥ Ign-bmsX Hcp kmap-Zm-bnI e£y-Øn-te°v k`-Isf X≈n-hn-Sp∂ Ahÿ kwPm-X-am-bn-cn-°p-∂p. Ipº-mSpw Np‰p-]mSpw am{X-a-√, tIc-f-Øn-e-tßm-f-an-tßmfw k`-Iƒ Ch-cpsSXocp-am--߃ S-∏n-em-°p∂p F∂ A`yq-l-߃ ]c-Øp-Ibpw sNøp-∂p. tIc-f-Ønse "{_Z-d¨ k`m {]Xn-n-[n-I-fmWv Ipº-m´v IqSn-b-sX∂pw 26 CentreIfmbn Xncn®v {]Xn-n-[n-Iƒ A[n-Im-c-ÿm--ß-fpsS AwKo-Im-c-Øn-mbn Hcp kwL-S-- 2
 • 3. bmbn amdn "{_Z-d¨ k`sb {]Xn-n-[o-I-cn°pw F∂p-ap≈ hm¿Ø-Iƒ Ch-cpsS website¬ IqSn ]c-ky-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. kXy-sa¥v F∂-dn-™n´pw Bcpw Xpd∂p ]d-bp-∂n√F∂ hkvXpX ne-n¬°p-tºmƒ AtIw ktlm-Z-c-∑m¿ ΩpsS {]kn-≤o-I-c-W-ßfn¬IqSn {]Xy-£-ambpw ]tcm-£-ambpw cwKØp h∂p. hN--[z-n, {]Xn-[z-n, kphn-ti-j-[z-n, Poh-h-N-w, Bfl-{]-Im-inn, ssltd©v Ft°m, kphn-ti-j-I≥ XpS-ßnb amkn-I-I-fn¬ IqSn ad-™n-cn-°p∂ A]-I-SsØ ktlm-Z-c-߃ Nq≠n-°m-Wn-°p-I-bp-≠m-bn.Aßs {]kn-≤o-I-cn-°-s∏´ teJ--ßfpw hnhc kmt¶-XnI am[y-a-ß-fn¬ IqSn tcJ-s∏-Sp-Ønb A`n-{]m-b-ß-fpw, a‰p Nne I¿Ør-Zm-k-∑m¿ tcJ-bm°n Xs∂ teJ--ßfpwtIm¿Øn-W-°n-b-XmWv Cu ]pkvX-Iw. Bsc-sb-¶nepw t]sc-SpØv hna¿in®v apdn-s∏-SpØn hn`m-Ko-bX krjvSn-°p-hm≥ CXn-m¬ e£y-an-Sp-∂n-√. k`-sb-°p-dn-®p≈ ASn-ÿm {]am-W-ß-fpw, k`-Iƒ tcn-Sp∂{]iv-ß-sf-°p-dn-®p≈ t_m[-h¬°-cWw am{X-amWv e£yw. {Inbm-fl-I-a-√m-Ø-Xmb A`n-{]m-b-߃, teJ߃ AtI {]kn-≤o-I-c-W-ß-fnepw hnhc kmt¶-XnI am[y-a-ß-fn-ep-s≠-¶nepw Aß-s-bp-≈-h-sbm∂pw Dƒs∏-Sp-Øp-∂n-√. Hcp kmap-Zm-bnI ]cn-X-ÿn-Xn-bn-te°v Nph-Sp-Iƒ h®n-cn-°p∂ {_Z-d¨ k`-Iƒ°v Hcp ap∂-dn-bn∏v am{X-amWv CuteJ--߃. kXy-am-b-Xv, L-am-b-Xv, oXn-bm-b-Xv, n¿Ω-e-am-b-Xv, cay-am-b-Xv, k¬Io¿Øn-bm-b-Xv, k¬Kp-Wtam ]pI-gvNtbm BbXv am{Xw Nn¥n-°p-hm≥ Ap-hm-NIsc ssZhwCS-h-cp-Øs´. Aßs Nmhm-dmb tijn-∏p-I-fmb mw i‡o-I-cn-®n-cp-s∂-¶n¬ F∂vB{K-ln®p t]mhp-I-bm-Wv. GsX-¶nepw ne-bn¬ Hcp kwL-S--tbm, amkn-I-tbm, IΩ-‰n-tbm,s^t√mjnt∏m,tIm¨s^-U-td-j-p-amtbm R߃°p bmsXmcp _‘-hp-an-√, Fgp-Øp-Im-cpsS ]q¿ÆkΩ-X-tØmsS am{X-amWv teJ--߃ tN¿Øn-cn-°p-∂Xpw Ah-tcm-Sp≈ μnbpw ChnsStcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. hnizm-k-ho-c-∑m-cmb Um¿_n-t°m, s_s√-‰n-tm, mK¬km-bn-∏n-tm, tmb¬km-bn-∏n-tm, sska¨ kmdntm sX‰p-]-‰n-b-Xp-sIm-≠mWv mw Cu Ah-ÿ-bn-se-Øn-t®¿∂n-cn-°p-∂Xv F∂v R߃ hniz-kn-°p-∂n-√. Ime-Øn--p-k-cn®v tImew am‰n, ]nXm-°-∑m¿C´ AXn-cp-Isf ]ngp-Xp-am‰n C∂p ImWp∂ kmap-Zm-bnI ]cn-jvIm-c-߃°p Iq´p-n¬ImsX kXyw Xncn-®-dn-bWw F∂ B{K-l-tØmsS {]m¿∞-m-]q¿Δw Cu teJ--߃ka¿∏n-°p-I-bm-Wv. hnem. 2:14 ns‚ {]hm-NI∑m¿ n°p t`mj-Xzhpw hymPhpw Z¿in-®n-cn-°p-∂p. Ah¿ - -ns‚ {]hmkw am‰p-hm≥ X°-hÆw ns‚ AIrXyw shfn-s∏-Sp-ØmsX hymPhpw {]hm-k-Im-c-W-hp-amb {]hm-Nw Z¿in-®n-cn-°p-∂p. kXy-Øns‚ XqWpw ASnÿm--hp-ambn Poh-p≈ ssZh-Øns‚ k`sb S-Øp∂atlm-∂-X-mb I¿Øm-hnv F√m ]pI-gvNbpw al-Xzhpw A¿∏n-°p-I-bm-Wv. ssZh-h-N-sØ amn-°p-Ibpw Rßsf CXn-mbn t{]m’m-ln-∏n-°p-Ibpw sNbvX aq∏-∑m¿, {ip{iq-j-I-∑m¿, kphn-ti-j-I-∑m¿, bphktlm-Z-c-∑m-¿ Ch-tcm-Sp≈ IS-∏mSv R߃ Adn-bn-°p-∂p. Cu ]pkvXIw cq]-Ønepw `mh-Ønepw Na®p X∂ {] v A[n-Im-cn-I-tfmSpw D≈μn tcJs∏SpØns°m≈p-∂p. hniz-kvX-X-tbm-sS, {InkvXp-hn¬ ktlm-Z-c-∑m¿ _nPp Ipº-m-Sv, Ãm≥en Ipº-m-Sv, kt¥mjv Ihpßpw{]bm¿ 3
 • 4. {]nb-tc, CXv thtWm? {_Z¿ kmap-th¬ G{_lmw, jm¿P k`-bpsS kI-e-Im-cy-߃°pw I¿Ømhv aXn-bm-b-h≥ BWv. I¿Øm-hn-m¬ km[n-°mØ Hcp Imcyhpw Cu `qan-bn¬ ssZh-k-`-°n-√. Hmtcm ÿew k`bpw AXn¬ Xs∂I¿Øm-hn¬ kzbw ]cym-]vXX {]m]n® LSIw BWv. Hcp ÿew k`°v Cu `qan-bn¬Bh-iy-ap≈ Bflo-Ihpw `uao-Ihpw Bb kIe Imcy-ßfpw n¿h-ln-°p-hm≥ Ir]m-h-c-ß-fp-≈-hsc ]cn-ip-≤m-flmhv AXmXp k`-I-fn¬ B°n-bn-´p-≠v. Aßs F√mwsIm≠pw kºq¿Æ-amWv Hcp {]mtZ-inI k`. I¿Øm-hns‚ I¨aWn t]mse kq£n-°-s∏-Sp∂ ssZh-k-`sb sXmSp-hm≥ kz¿§-Ønse Ap-hm-Z-an-√msX Hcp i‡n-°pw, Hcpcmjv{S-Øn-pw, Hcp nba kwln-Xbv°pw Hcp-mfpw Ign-bp-I-bn-√. ]mXm-f-tKm-]p-c-ßsfPbn-®Xpw Pbn-°p-∂-Xp-amWv ssZh-k-`. th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ ÿe-Øns‚ {]iv-tam, tlmfp ]Wn-bpsS {]ivtam k`°v AI-Øp≈ {]ivtam A‰-Ip-‰-]-Wn-bpsS{]ivtam ]©m-b-Ønse {]ivtam apn- n-∏m-en-‰n-bnse {]iv-tam, k¿°m¿X-e-Øn-ep≈{]ivtam GXpw ]cn-l-cn-°p-hm≥ ΩpsS CS-bn¬ mfn-Xp-h-sc-tbm, H∂pw q‰m-≠nsek`-bnse Ncn-{X-Øn-tem, Hcp kwL-S--bp-sSbpw klmbw th≠n h∂n-´n-√. (G-Xm≠v 20e£w t]¿ AS-ßnb acp-`q-an-bnse k`-bpsS Hmtcm {]iv-߃°pw tXm-hm-bn-cp∂tamsi ssZh-k-∂n-[n-bn¬ hogpI am{Xta sNbvXn-cp-∂p-≈q.) GXv k`-bp-sSbpw `uan-IhpwBfln-I-hp-amb GXv {]iv-Øn-s‚bpw ]cn-lm-c-I≥ k`-bpsS aW-hm-fpw DS-b-h-p-ambI¿Ømhv am{X-am-Wv. kIe A[n-Im-chpw {]m]n-®-h-pw, kI-e-Øn-s‚bpw krjvSm-hp-ambh≥ IqsS-bp-≈-t∏mƒ k`-Iƒ kwL-S--I-fpsS apJ-tØ°v tm°pI hgn ssZh-Øns‚ I¿Ør-XzsØ X≈n-∏-d-bp-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. GXp-{]-iv-Ønpw ]cn-lm-c-Øn-mbn k` H∂mbn ]m]-ßsf G‰p-]-d™v ssZh-Øns‚ ]mZ-]o-T-Øn¬ hog-Ww. kz¿§-Øn¬ n∂p≈ {]h¿Øw am{Xw aXn ap-°v. I¿Ømhv am{Xw sΩ S-Øn-bm¬ aXn,Icp-Xn-bm¬ aXn, kq£n-®m¬ aXn!! I¿Ømhv tXm¬°p-∂p-sh-¶n¬ am{Xta ssZh-k`tXm¬°p-I-bp-≈q. AXp-sIm≠v kwL-S--Iƒ°v ]Icw k`-Iƒ hf-c-s´. ""IotP hnfn°p]Icw IÆp-o¿ s]mgn-°mw. tXm-hm-Ip-hm≥ {ian-°p-∂-Xn-p-]-Icw ap°v sSp-ho¿∏n-Smw. ""Rm≥ hen-b-h≥ F∂ `mh-Ønp ]Icw AcnjvS ap-jy≥ F∂v ap°v Hmtcm-cp-Ø¿°pw G‰p ]d-bmw. {]nb-s∏-´htc, D≈ kXym-hÿ ap°v kΩ-Xn-°mw. Cu Ign™ - -mfp-I-fn¬ ΩpsS k`m-Po-hn-X-Øn¬ Ic-®n¬ Ipd-™nt√? {]m¿∞ Ipd-™nt√?Bflm-°sf tSp∂ {]h¿Øw Ipd-™nt√? ]e ÿe-ß-fnepw km£yw jvS-s∏´pIgn-™nt√? mw C∂v GXm≠v Hs° ethm-ZnIy k` t]mse Bbn-°-gn-™p. ([-hm- -∑m¿, kº-∂∑m¿, H∂npw ap´n-√m-Øh¿) ap°v Bflob Xnacw _m[n®p Ign-™p. {]iv- - -ßfpw {]bm-k-ßfpw hcp-tºmƒ ssZh-k` F¥p-sN-ø-W-sa-t∂m, Fhn-tS°v tm°-W-sa-t∂m, Bcn-te°v IÆp-Iƒ Db¿Ø-W-sat∂m C∂v Ωƒ°v Adn-bn-√. s]¥-t°mkvXp mfp apX¬ Cu kz¿§ob k`sb in-∏n-°p-hm≥ i{Xp-hm-b-h≥kIe ]cn-]m-Sn-Ifpw C´n-cn-°p-Ibm-Wv. kap-Zm-bßfnepw a‰v CXc k`-Ifnepw hnP-bn-®Xp- - - - - -t]mse th¿s]´ k`-I-fn¬ n∂pw tbip-{In-kvXp-hns‚ nkvXpey I¿ØrXzw am‰n-°-f- 4
 • 5. bWw F∂ GI Dt±-i-tØm-Sp-IqSn BWv Cu mfp-I-fn¬ Nne kwL-S--Iƒ°v Ah≥cq]w sImSp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. {]nb-tc, Hcp Imcyw mw ad-°-cp-Xv. C∂pw ssZh-k-`°v Cu temI-Øn¬ GXm≠v Hcp e£-Øn¬ ]cw c‡-km-£n-Iƒ D≠v. BZna k`-Iƒ sImSpØ hne-Iƒ hen-b-Xm-bn-cp-∂nt√? BZna k`-bn¬ F{X F{X c‡-km-£n-Iƒ D≠m-bn. thm-≤m ka-bØv B¿.-kn.-°m¿ bqtdm-∏n¬ F{X e£w ssZh-a-°sfNp´p-sIm-∂n-´p≠v! IΩyq-Wnkw h∂-t∏mƒ F{X e£w ssZh-a-°ƒ sIm√-s∏´p? C∂pwbYm¿∞ k`m-hn-izm-kn-Iƒ F{Xtbm IjvS-ß-fn¬ IqSn IS-∂p-t]m-Ip∂p? Ign™h¿j-ß-fn¬ ΩpsS `mc-X-Øn¬ F{X F{X hnizm-kn-Iƒ sIm√-s∏´p? Hdo- -bn¬F¥mWv kw`-hn-®Xv? KpP-dm-Øn¬ F¥p kw`-hn®p? {]nb-tc, ssZh-a-°ƒ°v CutemIw tbmKy-a-√. Ah¿°v Ah-Im-i-ambn ]d-™n-cn-°p-∂Xv IjvS-X-Iƒ am{X-am-Wv.IjvS-X-I-fpsS Iqºm-c-ßsf kln-°p-hm≥ Ah¿°v ssZhw hcw ¬In-bn-cn-°p-I-bm-Wv. `‡n-tbmsS Pohn-°p-hm≥ B{K-ln-°p∂ Gh¿°pw (F-√m-h¿°pw) D]-{ZhwD≠m-Ipw. F{_m-b¿ 11:38 hmbn-°pI (temIw Ah¿°v tbmKy-am-bn-cp-∂n-√). {]nb-tc,temIw ssZh-P--߃°v tbmKy-a-√. Cn tbmKyw BIp-I-bp-an-√. F{_m-b¿ 11-˛mw A≤ym-b-Øn¬ GXm≠v 20-˛¬ ]cw hnizm-k-ho-c-∑m-cpsS Hcp o≠ ]´nI sImSp-Øn-´p-≠v.Ah¿ Ap-`-hn® IjvS-X-I-fpsS Hcp o≠ enÃpw ap-°p-th≠n tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´nt√? c£-bpsS `{Z-Xsb ]‰n-bp≈ AtI {]kw-K-߃ Rm≥ tI´n-´p-≠v. F∂m¬c£-bnse IjvS-X-I-sf-°p-dn-®p≈ {]kwKw tI´-Xmbn Hm¿°p-∂n-√. IjvS-X-Iƒ kln-°p-hm-mbn ssZh-P-sØ Blzmw sNøp∂ {]kw-K-߃ n߃ tI´n-´pt≠m? ssZh-P--߃ hf-cp-hm-mWv ssZhw IjvS-X-Iƒ Xcp-∂-Xv. IjvS-X-Iƒ kzbw Gs‰-Sp-°msXmw Bflo-I-ambn hf-cp-I-bn-√. IjvS-X-Iƒ hcp-tºmƒ ""amf-Øn¬ Hfn-t°-≠n-b-h¿A√ mw. ap°v X∂n-´p≈ ""ap´v mw D]-tbm-Kn-t°-Ww. k` ap´n-t∑¬ n¬°-Ww,k`-Iƒ Ic-b-Ww. th¿]m-Sns‚ D]-tZiw tIc-f-Øn¬ hf¿∂-t∏mƒ F{Xtbm F{XtbmIjvS-X-Iƒ, nμ-Iƒ, Zpjn-Iƒ, ]oV--߃, Cd°n hnS-ep-Iƒ, kzØp-°-fpsS A]-lm-c-߃, Ah-Im-i-Xy-Pn-°-ep-Iƒ, ]´n-Wn-Iƒ F∂nh A∂v Ah¿ _lp-k-t¥m-j-tØmsS kln-®p. AsX√mw B amXm-]n-Xm-°ƒ kln-®-Xp-sIm≠v k`-Iƒ hf-cp-I-bpw,Pw hf-cp-Ibpw sNbvXp. A∂v Ah¿°v temIw C´ t]¿ ""th¿]m-Sp-Im¿. lm F{X√ t]¿! lm B hm°v ]d-bp-∂Xp Xs∂ F{X atm-lcw! Hcp th¿]m-Sp-Im-c≥F∂ ne-bn¬ Rm≥ AXn-bmbn kt¥m-jn-°p-I-bpw, {]iw-kn-°p-I-bpw, A`n-amwsIm≈p-Ibpw sNøp∂p! F∂m¬ C∂v hfsc ZpxJ-Icw F∂v ]d-b-s´, IjvS-s∏-Sm-pw, XymKw kln-°p-hm-pw, nμ G¬°p-hmpw Zpjn-°-s]-Sp-hmpw Hcp-°-an-√mØ ""kº∂∑mcmb Hcp""tXr-nc hf¿∂p hcp-∂nt√? BfloI ]Iz-X-bpw, kn≤-X-bpw, Bflob ]cn-⁄m-hpw Ch¿°n-√. hb-dp-n-dsb I∏ Xn∂p-hm≥ hI-bn-√m-Xn-cp-∂-hsc ssZhw Ap-{K-ln-®-t∏mƒ C∂v amwkw t]mepw th≠mØ Ah-ÿ-bn-em-bn. ssk°nƒ C√m-Xn-cp∂ÿeØv Imdp-I-fpsS nc-bm-bn. kvIqfnse ^okv sImSp-°p-hm≥ nh¿Øn-bn-√m-Xn-cp-∂n-SØv C∂v e£-ß-fpsS Iym∏n-t‰-j≥ ¬Ip-∂p. Cßs `uao-I-amb Db¿® D≠m- 5
 • 6. b-t∏mƒ ""R߃ nμn-°-s∏-Sp-hm≥ ]mSn-√, Rß-fpsS Ah-Im-i-ß-sf√mw tSn-sb-Sp-°-Ww. R߃ Ifn-bm-°-s∏-Sp-hm≥ ]mSn-√, R߃ C≥Uy≥ ]uc-∑m-cm-Wv, R߃ ]cn-l-kn-°-s∏-Sp-hm≥ ]mSn-√, F∂p≈ hm°p-Iƒ D≠m-IpI kz`m-hn-I-am-Wv. ]t£ Xmsg-°p-dn-°p∂ Nne XXz-k-Xy-߃ mw ad∂p t]mbnt√?1. temI-Øn-te°pw oXn ntj-[n-°-s∏-´-h-t√ ΩpsS mb-I≥?2. k` hf¿∂n-´p-≈Xv F√mw IjvS-X-Iƒ h∂-t∏mƒ At√?3. Cu temI-Øn¬ ssZh-a-°ƒ kpJn®v ]pf®v Pohn-°p-hm-p-≈-h¿ BtWm?4. mw IjvShpw nμbpw Zpjnbpw ]cn-lm-khpw Ap-`-hn-∏m≥ Xnc-s™-Sp-°-s∏-´- h¿ At√?5. Cu temIw sΩ shdp-°pw. ImcWw mw Cu temI-°m¿ A√.6. I¿Øm-hns‚ IjvSm-p-`-h-ßsf G‰hpw IqSp-X¬ [ymn-°p-∂-h-cmb mw IjvS-X-bpsSt]cp-t]mepw ]d-bp-hm≥ F¥p-sIm≠v aSn-°p∂p? bn{k-tb¬ a°ƒ A∂v {]hm-N-I-mb iap-th-en-tmSv ]d™Xp-t]mse At√ mapwC∂v ssZh-tØmSv ]d-bp-∂Xv? a‰p-≈-h¿°p-≈-Xp-t]m-se, (]pdw PmXn-Iƒ°p-≈-Xp-t]m-se), kap-Zm-b-߃°p-≈-Xp-t]m-se, Nne kwL-S--Iƒ sΩ bn-°p-hm-pw, tXrXzw¬Ip-hmpw thWw F∂v mapw B{K-ln-°p-∂-Xv. Ign™ 2000 h¿j-°mew k`-Isf bn® ssZh-Øns‚ Icw sNdp-Xmbnt∏mtbm? ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ th≠m F∂v]d™ kwL-S--I-fpw, {]ÿm--ß-fpw, kap-Zmb tXr-Xz-ßfpw mw ho≠pw FSp-°p-hm≥ t]mIp-I-bmtWm? GtXm Hcp kwL-S ΩpsS ktlm-Z-c-h¿§-Øns‚ ({]m-tZ-inIk`-I-fp-sS) {]bm-k-ßfpw _p≤n-ap-´p-Ifpw Xo¿Øp Xcp-hm≥ t]mIp-∂Xp t]mepw?(""R-ß-tfmSp ]d-™m¬ aXn R߃ h∂v kIe {]iv-ßfpw Xo¿Øp-Xcmw F∂mWvCh-cpsS hmKvZ-Øw). `uaoI kwL-S BflnI k`-bpsS {]iv-߃ Xo¿°p-hm≥cwKØp h∂n-cn-°p-∂p. (k` {]m¿∞n-t°-≠, k`m-aq-∏-∑m¿ Ic-tb-≠, kphn-ti-j-I¿`mcs∏tS≠ Rß-tfmSv ]d-™m¬ aXn, R߃ Ah-sb√mw Xo¿Øp Xcmw) ]s≠m-cmƒ I¿Øm-hn-tmSv ]d-™Xv Hm¿Ω hcp-∂p, ""hoWv Fs∂ a-kvI-cn-®m¬ CsXm-s°bpwn°v Xcmw ({Iqiv C√msX kIe {]iv-߃°pw ]cn-lm-c-amWv ]nimNv ]d-™p-sIm-Sp-ØXv F∂v mw ad-°-cptX!). ssZh-k` ap´n-t∑¬ n∂v {]m]n-t°-≠nb {]iv-]-cn-lmcwkwL-S-tbm Nne hy‡n-Itfm ¬Imw F∂p-]-d-™m¬ {InkvXp-hns‚ I¿Ør-Xz-sØbpw {]h¿Ø afi-e-sØbpw mw tNmZyw sNøp-I-bm-Wv. ΩpsS kIe {]iv-ß-fnepw kz¿§w CS-s]´v ]cn-lmcw ImW-Ww. hfsc n¿`m-Ky-Icw F∂p-]-d-b-s´, kIe{]iv-]-cn-lm-c-Ønpw Bbn ssZhw X∂n-cn-°p∂ ""ap´v D]-tbm-Kn-°p-hm≥ mw ad∂pt]mIp-∂p. IÆp-o¿ s]mgn-°p-∂Xv mw hn´p If-™p. C∂v tIc-f-Ønse kIe k`m-t-Xr-Xz-Øn-s‚bpw IÆp-o¿ FSp-Øm¬ B IÆp-o¿ Hcp XpSw ImWptam? ""C√,Im¥s‚ ]mZ-Øn¬ hogp-∂-Xnp ]Icw cmjv{Sob tXm-°-∑msc ]cn-N-b-ap≈ tXr-n-csb mw kzmKXw sNøp-∂p. k`-bpsS {]iv-]-cn-lmcw cmjv{So-b-am-bn-´√ tcn-tS-≠XvF∂v mw ad-∂p-I-f-™p. Ign-™-m-fp-I-fn¬ tIc-f-Øn¬ D≠mb {]iv {]bm-k-߃°p-th≠n k`-I-fmbn mw Ic-bWw F∂v F{X tXm-°-∑m¿ k`-I-tfmSv Blzmw sNbvXp? 6
 • 7. {]nb-tc, Cu mfp-I-fn¬ mw ΩpsS ]m]-ßsf G‰p ]d™p k`-I-fmbn ssZh-Øns‚]mZ-]o-T-Øn¬ hogp-I. I¿Ømhv ΩpsS {]iv-߃°v ]cn-lmcw ImW-s´. kz¿§wΩpsS {]bm-k-ß-fn¬ CS-s]-S-s´. ico-c-Ønv D]-{Zhw D≠m-Ip-tºmƒ Xe-tbmSv At√mw ]d-tb-≠Xv ? AXnv ]Icw mw kwL-Sn-°p-hm≥ th≠n Nne¿ Blzmw sNøp-∂p.ΩpsS thm´v sImSp°-cpXv F∂v thsd Nne¿ Bh-iy-s∏-Sp-∂p. ΩpsS _p≤n-ap-´p-Iƒ°v cm{„ob]cn-lmcw ImWWw F∂v thsd Nne¿ hmZn-°p-∂p. cmjv{So-b-Øn¬kzm[ow D≈ Nne¿ cmjv{So-b-ambn ΩpsS {]iv-߃°v ]cn-lmcw ImWp-hm≥ t]mIp-∂p-t]mepw!! (C≥Uy≥ {][m--a{¥nbpsS Hm^o-knse {]iv-߃ Hcp ]©m-bØv saº¿]cn-lcn-°p-hm≥ {ian-°p-∂Xp-t]mse BWn-Xv). Bflob {]iv߃°v ]pXnb cmjv{Sob - - -]cn-lmcw!! {]nb-tc, Fs¥mcp hntcm-[m-`mkw!! F∂n´v Cßs Fgp-Xp-∂p, ""Rß-fpsSCu kwL-Ssb ]‰n B¿°pw Hcp Bi-¶bv°pw hI-bn√. shsd Hcmƒ Cßs Fgp-Xn, -""Ign™ AtI mfp-Iƒ R߃ {]m¿∞n®p sIm≠n-cp∂ hnj-bØnv adp-]Sn e`n-®p. -F∂p-]d™m¬, Ign™ At-I-m-fp-I-fmbn k`sb nb-{¥n-°p∂ Hcp kwL-S D≠m-IWw F∂v Nne¿ B{K-ln-°p-Ibpw {]m¿∞n-°p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cp-∂p-t]mepw!{]nb-tc, C´n kmdns‚ _p°n¬ Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂Xv F√mw F{Xtbm kXyw. k`-bpsS {]ivw ]cn-l-cn-t°-≠n-b-h≥ ]cn-l-cn-°p-tºmtg ]cn-l-cn-°-s∏-Sp-I-bp-≈q.A√msX kap-Zmb cmjv{So-b-I-c-߃ A√ sΩ S-tØ-≠n-b-Xv. C∂v mw ImWp-IbpwtIƒ°p-Ibpw sNøp-∂-Xn¬ n∂pw Hcp Imcyw ap°v hy‡-ambn a- n-em-°mw. ssZh-k` ssZhoI hgn-hn´v HØncn HØncn ]n≥t]m´p t]mbn-cn-°p-∂p. Bflo-I-`mcw C√mØHcp tXr-n-csb ap°v e`n-°p-∂pthm F∂v kwi-bn-°p-∂p. sΩ hn´p IS-∂p-t]mbtXr-n-csb ssZh-Zm-k-∑m¿ C∂v D≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Cßs D≈ kwL-S--I-fpsSt]cp-t]mepw ΩpsS CS-bn¬ tIƒ°p-I-bn-√m-bn-cp-∂p. AXp-sIm≠v {]nb-tc, kwL-S--Isf Dt]-£n®v ap°v k`-I-fmbn hf-cmw. ap°vkwL-S--Iƒ A√ th≠n-b-Xv, {]Xyp-X, 1000-{]m-tZ-inI k`-Iƒ BWv th≠n-b-Xv. kwL-S--Isf sNm√n-bp≈ `mcw th≠, {]Xyp-X, k`-Isf Hm¿Øv ap°v sSp-ho¿∏n-Smw. kwL-S--°m¿ Nncn-°p-∂-Xnp ]Icw k`m tXrXzw Ic-b-s´. kwL-S--°m¿ Xß-fpsS t]cpws]cp-abpw hf¿Øp-tºmƒ ap°v sΩ Xs∂ ssZh-k-∂n-[n-bn¬ XmgvØmw. Cu kml-N-cy-Øn¬ n∂p≈ hnSp-X-env Htc Hcp ]cn-lm-ctabp≈q. sl-aymhv sNbvX-Xp-t]mseapgp-h≥ ktlm-Zc h¿§-Øn-s‚bpw ]m]-ßsf hln®v ap°v k`-bmbn I¿Øm-hns‚]mZ-]o-T-Øn¬ hogmw. kwL-S--Iƒ k`-Isf nb-{¥n-°p-hm≥ XpS-ßp-tºmƒ k`-bn¬ PUo-I-∑m¿ hf-cpw, k`-bpsS ImgvN-∏mSv jvS-s∏-Spw, hf¿®-bn-√m-sX-bm-Ipw, ]n∂oSv ssZh-tIm-]-Ønv]m{X-∑m-cmbn Xocpw (Xo¿®). Xs∂-bp-a-√, `qan-bn¬ kwL-S hf¿∂m¬ A{X hnZq-c-a-√mØ `mhn-bn¬ th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ Hcp cmjv{Sob ]m¿´nbpw DS-se-SpØp F∂vhcmw. AXn¬ IqSn Hcp a{¥n-sbbpw (Nn-e-t∏mƒ FIvsskkv a{¥n) e`n®p F∂pw hcmw. 7
 • 8. mw Ftßm´v ? {_Z¿ F.-Pn. tPm¿÷v, Im°-mSv (sIm-®n) 100-˛¬∏cw h¿j-ß-fmbn `mc-X-Øn¬, ]pXnb nb-am-Sn-ÿm--Øn-ep≈ {InkvXobkm£yw n¿Δ-ln®p h∂n-cp∂ {_Zv-d¨ k`-Iƒ C∂p hfsc n¿Æm-b-I-amb Hcp Ime-b-f-hn¬ °qsS IS∂p s]mbv-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWp F∂p kΩ-Xn-°msX Xc-an-√. Ime-߃ ap≥t]m´p t]mIp-∂-tXm-sS, ASn-ÿm--k-Xy-ß-fn¬t∏mepw hn´p-ho-gvN-bpsS(Compromise) atm-`mhw {]Z¿in-∏n-°p-∂Xp Hcm-h-iy-ambn Nne-sc-¶nepw Icp-Xp-∂p-sh-∂Xp ZpxJ-I-c-amb Hcp {]Xn-`m-k-ambn amdn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. mtSm-Sp-tºmƒ SpthHmSp-∂-Xp, Bflo-b-Im-cy-Ønepw A`n-Im-ay-ambn Icp-Xp∂ Hcp Ime-L-´-Øn-te°p mwFØn-t®¿∂n-´nt√ F∂p tXm∂n-t∏m-Ip-∂p. btlm-h-bmb ssZhw ap-jy-p-th≠n Cu`q∏-c-∏n¬ BZyw ÿm]n® hnhmlw F∂ PohnX hyh-ÿ-bn¬ t∏mepw amp-jo-I-ambBi-b-߃ Dƒs°m≈n°phm≥ shº¬sIm-≈p∂ Hcp Ime-b-fhpw IqSn-bm-WnXpF∂p-]-d-bmsX Xc-an-√. th¿s]´ k`-Isf as‰√m ss{IkvXh k`m hn`m-K-ß-fn¬ n∂pw hyXy-ÿ-cmbn ne-n¿Øn-bn-cp-∂-Xp, Hmtcm ÿew k`-Ifpw Ap-`-hn-®n-cp∂ Bflob kzmX-{¥y-am-bn-cp-∂p. _mly-amb GsX-¶nepw tXrXz t{iWntbm tI{μo-IrX `cW kwhn-[m-tam C√m-Ø-Xpw, Xncp-h-N-m-Sn-ÿm--Øn-ep≈ D]-tZ-i-߃°-p-k-c-W-ambn ]q¿Æ-kzm-X-{¥y-tØmsS Hmtcmtcm ÿe-ß-fn¬ ne-n¬°p∂ k`-Iƒ F∂ ]pXnb nba BibwAz¿∞-am-°p∂ k{º-Zmbw kwLS--Iƒ D≠m-°p-hm≥ ssZh-h-Nw Ap-hmZw¬Im-Ø-Xp-aq-e-am-bn-cn-°-Ww, ]m›m-Xy-cm-Py-ß-fn-ep≈ {_Z-d¨ k`-Iƒ s]mXp-hmbkwL-S--Iƒ°p cq]w ¬Ip-∂-Xn¬ Xm¬∏cyw ImWn-°m-Xn-cp-∂Xp. F∂m¬ ΩpsSm´n¬ ne-n¬°p∂ kmaq-lo-I-˛-cm-jv{Sob hyh-ÿn-Xn-I-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ s]mXp-hmb e£yw ssIh-cn-°p-hm≥ kwL-S-m-]-c-amb {]h¿Ø--߃ Bh-iy-amWp F∂ptXm∂n-b-Xp-sIm-≠mWp Npcp°w Nne kwL-S--Iƒ sI´n-∏-Sp-°p-hm-p≈ {iaw Aßn-ßmbn DS-se-Sp-ØXp. ÿew k`-I-fpsS kzmX-{¥-Øns‚ AXn¿ hcºp t`Zn-°m-sXbpwH∏w ÿew k`-I-fpsS kl-I-cW߃ apX-em-°n-s°m≠pw Bcw-`n® YMEF, ÃnhmUvAt m-kn-tb-j≥ C≥ C≥Uy, kphn-tij klm-b-^-≠p-Iƒ apX-em-bh A°q-´-Øn¬s∏Sp-∂p. ÿew k`-Iƒ°pw hnizm-kn-Iƒ°pw Hc-p-{Kl hnj-b-am-bn-Øo-tcWw F∂ kZp-t±-i-tØm-Sp-Iq-Sn-bmWp an°-kw-L-S--Ifpw AXns‚ {]mcw` {]h¿Ø-I¿ sI´n-∏-Sp-Ø-sX-¶nepw Ime-{I-taW tXr-Xz-n-c-bn¬ h∂ am‰-߃ Ap-{K-l-tØ-°m-tfsd {]iv-ßfpw _p≤n-ap-´p-I-fp-amWp ]e kwL-S--Ifpw hnizm-k-tKm-f-Ønp ]I¿∂p ¬In-bXv. kwL-S--I-fpsS e£y-ß-fn¬ h∂ am‰-a-√, adn®p AXnp tXrXzw ¬Ip-∂-h- 8
 • 9. cpsS atm-`m-h-Ønepw {]h¿Ø--ssi-en-bnepw h∂ am‰-ß-fmWp F√m-bvt∏mgpw A`n-{]mb hyXym-k-ßfpw hntbm-Pn-∏p-Ifpw hf-cp-hm≥ Imc-W-am-Ip-∂Xp. k`m `c-W-ØnpwkwL-Sm S-Øn-∏npw Bh-iy-amb Xc-Øn¬ Fgp-X-s∏´ `c-W-L-S--Ifpw CS-h-IIsf{]Xn-n-[mw sNbvXp Xnc-s™-Sp-°-s∏´ Iu¨kn-ep-Ifpw {]Xn-n[n afi-e-ß-fp-ap≈ma-t[b ss{IkvXh k`-Iƒ°p, Xocp-amßsfSp°p-hmpw AXp S-∏n-em-°p-hmpwHcp Xc-Ønepw _p≤n-ap´p C√msX hcp-tºmƒ F¥p-sIm-≠mWp ΩpsS kwL-S--Iƒ am{Xw {]iv-ß-fm¬ {]Xn-k-‘n-Isf tcn-Sp-∂Xp? ÿew k`-Iƒ°p {]mXn-n-≤y-ap≈ Hcp tXr-Xz-nc ΩpsS a≤y-Øn-ep≈ Hcp kwL-S--Iƒ°pw C√m-Ø-XmWp C°m-esØ G‰hpw henb Bi-b-°p-g-∏w. ssZh-h-N--Øns‚ ASn-ÿm--Øn¬ ÿew k`-I-fpsS {]mXn-n≤yw Dd∏p hcpØn kwL-S--I-fp-≠m-°p-hm≥ Ign-bp-I-bn√ F∂Xp mW-b-Øns‚ as‰mcp hiw IqSn-bm-Wv. Aßshcp-tºmƒ Hmtcm kwL-S--I-fpw AXns‚ Xe-∏-Øn-cn-°p-∂-h-cpsS hncp-Øn-`q-an-bmbn(FIEFDOM) amdn-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWp F∂ ZpxJ-I-c-amb Ah-ÿ-bmWp C∂p ]ekwL-S--I-fnepw Ac-tß-dp-∂-Xv. Ccp-]Xpw ap∏Xpw m¬∏Xpw h¿j-ß-fmbn sk{I-´-dn-am-cmbpw IΩn‰n AwK-ß-fmbpw ]ecpw XpS-cp-∂-Xns‚ Imc-Whpw AXm-Wv. ""acWwsΩ th¿]n-cn-°p-∂Xp-hsc F∂ hnhml ip{iq-jm-th-fbnse {]Xn-⁄m-hm-NIw ΩpsS - -Nne kwL-SIfnse `mc-hm-ln-Iƒ°pw _m[-Iam-Ip-∂nt√ F∂ kwibw Aÿm-Ø√. - - - - - -kwLS--Iƒ ÿew k`-Iƒ°p apI-fntem? ÿew k`-I-fpsS ip{iq-j-Iƒ°p i‡n ]I¿∂p ¬Ip-∂-Xnpw Ah-bpsS s]mXp-hmb e£y-߃°p klmbw ¬Ip-∂-Xnpw th≠n-bmWp ]e kwL-S--Ifpw ΩpsSa≤y-Øn¬ DS-se-Sp-ØXpw kwL-S--I-fpsS {]mcw` {`mXm-°-fpsS lrZ-b-Øn¬, B Dt±-i-߃ nd-th-‰-s∏-S-W-sa∂ B{Klw hfsc i‡-hp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ ]n¬°m-eØpkwL-S--I-fpsS tXrXz t{iWn-bn¬ FØn-t®¿∂ Nne-sc-¶nepw Hcm-flob ip{iqj F∂-Xn-t-°mƒ A[n-Im-chpw kzm[o--ti-jnbpw {]I-Sn-∏n-°p-hm≥ Ign-bp∂ thZn-bmbn kwL-Sm tXr-Xz-cw-K-߃ hnn-tbm-Kn-°p-hm≥ XpS-ßnb Ncn{Xw ap-°-dn-bm-hp-∂-Xm-Wt√m!tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`-I-fpsS Ncn-{X-Øn¬ AØ-c-Øn-ep≈ AtI kw`-h-߃DZm-l-c-W-ambn D≤-cn-°p-hm≥ Ign-bpw. Cu ASpØ ImeØp a≤y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dnseHcp ÿew k`, Ah-cpsS k`m-tlm-fns‚ kpc-£m¿∞w Bcw-`n® Hcp S-]-Sn-sb, Ipd-™-]£w c≠p kwL-S--I-fpsSsb¶nepw {]Xn-n-[n-Iƒ tNmZyw sNbvX kw`hw Bcpwad-∂n-´n-√-t√m. hfsc n¿Æm-bIamb Hcp tNmZy-Øn-pw, man-hnsS adp-]Sn Is≠-tØ-≠-Xp-≠v. ÿew k`-I-fmtWm kwL-S--I-fmtWm BXy-¥n-I-ambn A[n-Imcw Iøm-tf-≠Xv?A[n-Imcw Iøm-fp-hm≥ sImXn-bp-≈-h¿ kwL-S--I-fpsS Xe-∏Øp h∂p tNcp-tºmƒ,ASn-ÿm--k-Xy-߃°p hne I¬∏n-°mØ Ahÿ kwPm-X-am-Ip∂p F∂p Ncn{Xwap°p km£yw ¬Ip-∂p-≠v. 9
 • 10. ssZh-h-Nw hn`m-hw sNøp∂ kzmX{¥yw Ap-`-hn-°p∂tXmsSm∏w Xs∂ Am-flo-Ihpw hN-m-p-k-c-W-a-√m-Ø-Xp-amb GsXmcp {]h-W-X-tbbpw i‡-ambn imkn-®-a¿tØ≠ ss[cyhpw ÿew k`-Iƒ {]Z¿in-∏n-t°-≠Xp Gsd Bh-iy-amb mfp-I-fn-te°p mw FØn-t®¿∂n-cn-°p-I-bm-Wv. D]-tZi n›-bhpw ]cn-]m-e--h-chpw H∏w IdXo¿∂ {InkvXob km£yhpw D≈ Hcp i‡-amb tXr-Xz-amWv C∂p Hmtcm ÿew k`-Iƒ°pw AXy-¥m-t]-£n-X-ambn D≠m-tI-≠-Xv. AXn-√msX hcp-tºmƒ a‰p-≈-h-cpsS CwKn-X-Ønp hg-ßp-hm-p≈ kml-N-cyhpw t{]c-Wbpw ÿew k`-I-fn¬ hf¿∂p hcp-hm≥Imc-W-am-hpI kzm`m-hn-I-am-Wv. amdn h∂p sIm≠n-cn-°p∂ cmjv{Sob kml-N-cy-ß-fn¬, ss{IkvXh k` F∂ ne-bn¬ ΩpsS ne-n¬∏p Xs∂ tNmZyw sNø-s∏-Sp∂ kml-N-cy-߃ Df-hmbn F∂p hcm-hp-∂-Xm-Wv. A¶-am-en-bnse Hcp ÿew k` Ign™ mfp-I-fn¬ tcn´ {]iv-ßfpwXpS¿∂p-≠mb kw`h hnIm-k-ßfpw msa-√m-hcpw ∂mbn a- n-em-°n-bn-´p-≈-Xm-W-t√m. AØcw {]Xn-k-‘n-Iƒ Cnbpw D≠m-Ip-hm≥ km≤y-X-bp-≈-Xn-m¬ kwL-S-m-]-c-amb Hcp ne-n¬∏n-t-°p-dn®p th¿s∏´ hnizm-kn-Iƒ Dds° Nn¥n-t°-≠-Xp≠v F∂Hcm-ibw C°m-eØp Ωp-sS-bn-S-bn¬ cqV-aq-e-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-W-t√m. ΩpsSAh-Im-i-߃ kwc-£n-°p-hmpw ne-n¬∏p tNmZyw sNø-s∏-Sm-Xn-cn-∏mpw X°-hÆwa‰p-≈-h-sc-t∏mse mw Fs¥-¶nepw sNtø-≠-Xnt√ F∂ tNmZyw C°m-eØp ]ecpwDb¿Ø-p∂Xp ImWp-hm≥ Ign-bpw. bph-X-e-ap-d-bn¬s∏´ Nne-sc-¶nepw Cu Nn¥m-K-Xn-bpsS h‡m-°-fmbn amdp-Ibpw sNbvXn-cn-°p-I-bm-Wv. hfsc kq£va-ambn ]cn-tim-[n-®m¬ Ah-cn¬ an°-hcpw ΩpsS a≤y-Øn-ep≈ an°-kw-L-S--I-fnepw AwK-ßtfm S-Øn-∏p-Imtcm BWv F∂p hy‡-am-Wv. {]Xn-k-‘n-Isf tcn-Sp-tºmƒ am{X-amWp {InkvXob Pohn-XsØ hN--am-Ip∂ IÆm-Sn-bpsS {]Im-i-Øn¬ ]cn-tim-[n-°p-hm≥ Ign-bp-∂Xv. At∏mƒ ap°p Ipd-hp-Iƒ ]cn-tim-[n-°p-hmpw Is≠-Øp-hmpw Ah-k-c-߃ [mcm-f-ambn e`n-°pw. hnizm-k-Øns‚]mX-bn¬ Xs∂-bmtWm mw Kan-°p-∂-sX∂pw Dd∏p hcp-Øp-hmpw {]Xn-k-‘n-Iƒklm-b-I-c-am-Ipw. hf-sc-tbsd {]h¿Ø--ßfpw kwL-S--Ifpw ap-°p-s≠-¶nepwBflob ^ew am{Xw Ipd-™p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. F¥p-sIm-≠mWp Cßs kw`-hn-°p-∂Xp F∂p mw Kth-jWw SØn I≠p ]nSn-t°-≠-sXm-∂p-an-√. nd-bp∂ IÆp-I-fmWpC∂v ÿew k`-I-fpsS G‰hpw henb Bh-iyw. tXm-°-∑m-sc-b√ adn®p A≤zm-n-°p-hm≥k∑-- p≈ Zmk-∑m-sc-bmWp C∂p k`-Iƒ°m-h-iyw. C∂p hf-tc-≠Xp kwL-S--I-f√adn®p ÿew k`-I-fm-Wv. F¶n¬ am{Xta k`-bpsS AXn-cp-Iƒ hnkvXr-X-am-Ip-I-bp≈q;ΩpsS A≤zmw ^e-{]-Z-am-Ip-Ibpw sNøp-I-bp-≈p. AXn-mbn ap°p Nph-Sp-Isfhbv°mw. 10
 • 11. C¥ybnse {_Z-d¨ k`-Iƒ {_Z¿ tPm¨ tXmakv, Zp_mbv Hcp h¿j-Øn-e-[n-I-ambn tIc-f-Ønse th¿s]´ ssZh-P--ß-fp-sS-bn-S-bn¬, Ah-cm¬S-Ø-s∏-Sp∂ Nne hmcn-I-Ifpw amkn-I-Ifpw Atymyw Ip‰m-tcm-]-W-ß-fpw, hmIv]-b-‰p-ambn ka-bhpw ]Whpw Nne-h-gn-°p∂ ÿnXn XpS-cp-∂p. CXnp apJm-¥-c-am-btXmHcp tImS-Xn-hn-[nbpw! ssZh-Pw Bfl-]-cn-tim-[--bn-eqsS ssZh-Øn-¶-te°p Xncn-bp-hm-p≈ ka-b-am-Wn-Xv. kI-e-sØbpw nb-{¥n-°p-∂-h-pw, cmPm-°-∑m-scbpw A[n-Im-c-ÿ-scbpw B°p-Ibpw o°p-Ibpw sNøp-∂-h-pw, k¿Δ A[n-Im-c-Øn-s‚bpw DS-b-h-p-amb ssZh-Øns‚ hos≠-Sp-°-s∏´ a°-fn¬ tIhew Hcp tImS-Xn-hn-[n-bpsS t]cn¬Fs¥√mw Bi-b-ß-fpw, Bi-b-°p-g-∏-ß-fp-amWv DS-se-SpØXv! AXns‚ t]cn¬ Hcphmcn-Ibpw P∑-sa-Sp-Øp. Xo¿∂n-√, Iym-Ip-amcn apX¬ Imivao¿ hsc-bp≈ C¥y-bnseF√m {_Z-d¨ k`-I-fp-sSbpw "HutZym-KnI mhmbn" kzbw t]sc-Sp-Øp. ""C≥Uy≥ {_Z-d¨ Cu t]cn-eqsS e`n® BZy-{]Xn hmbn®p Ign-™-t∏mƒ Cu teJ-Is‚ a- n¬ BZyw HmSn-sb-Øn-b-Xv, CXnp kam--ambn 1975¬ ΩpsS Nne ktlm-Z-c-∑m¿ tN¿∂p ]pd-Øn-d-°nb ""{_Z-d¨ thmbn v F∂ ssZzhmcnIbpw AXnv 1976am¿®nse kphn-ti-jI≥ amkn-Ibn¬ BZ-cWo-bmb (C-t∏mƒ al-Xz-Øn¬ hn{i-an-°p-∂) - - - -kphn-ti-jI≥ amkn-IbpsS ]{Xm-[n-]¿ Fw.-C. sNdn-bm≥km¿ Fgp-Xnb teJ-hp-am-Wv. - - -A∂v Fgp-Xnb hcn-Iƒ Xs∂ Hcp-]s£ Fw.-C. sNdn-bm≥km¿ C∂p Pohn-®n-cp∂pF¶n¬ ho≠pw Fgp-Xp-am-bn-cp-∂p F∂p Nn¥n-°p-∂-Xn¬ sX‰n-√. AXnse Nne {][mBtem-N--I-fm-Wv Cu teJ--Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. A∂sØ hmcn-Ibpw ({_-Z-d¨thmbn- v) C∂sØ {]kn-≤o-I-c-Whpw (C≥Uy≥ {_Z-d¨) XΩn¬ Nne s]mcp-Ø-߃ D≈-Xp-sIm≠v B teJ--Ønse Bi-b-߃°v H∂pw hyXymkw hcp-ØmsX Nneam‰-ß-tfm-Sp-IqsS ChnsS Ipdn-°p-∂Xv hmb--°m-cmb th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ kXzc{i≤bv°v hnjbo`-hn°pw F∂p Icp-Xp-∂p. C≥Uy≥ {_Z-d¨, Cu t]cp-sIm≠v Dt±-in-°p-∂Xv C¥y-bnse {_Z-d¨ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ k`-I-fp-sS, AYhm hnizm-kn-I-fpsS HutZym-KnI mhv F∂m-W-t√m. Dt±iw √XpwImcyw {]tbm-P--I-c-hp-am-Wv. F∂m¬ Hcp {_Z-d¨ k`mw-Khpw hnizm-knbpw F∂-n-ebv°v, Nne Imcy-߃ AXn-tmSp tN¿Øv Hm¿∏n-°m-p-≠v. {_Z-d¨ F∂v mw Adn-b-s∏-Sp-∂p-sh-¶nepw mw a‰p≈ k`-I-fpsS kam--amb kz`m-h-ap-≈-h-c-√. am{X-a-√, Cut]cv mw kzbw Xnc-s™-Sp-Ø-Xp-a√ F∂p BZyw Hm¿∏n-°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. C∂vtIc-f-°-c-bn-epw, C¥ym-cm-PyØpw F{X-sb{X t]cn¬ k`-Ifpw Ah¿°v ap-jy-n¿Ωn-X- 11
 • 12. amb kwL-Sm kwhn-[m--ßfpw D≠v. AXp-t]mse Hcp k`m-maw mw kzoI-cn-®n-´n-√.{_Z-d¨ F∂p sΩ hnfn-°p-∂-Xn-tem, B t]cn¬ hnhn[ ÿe-ß-fn¬ mw IqSn hcp-∂-Xp-sIm-t≠m, Bt£-]-an-√, A`n-am--ta-bp-≈q. F∂m¬ B t]sc BImhq F∂p-an-√.AXp-sIm-≠m-Wt√m ΩpsS Nne k`-Iƒ tKmkv]¬ lmƒ, tKmkv]¬ Nm∏¬ F∂ot]cn-sems° Adn-b-s∏-Sp-∂-Xpw. {InkvXp-hns‚ ico-c-amb k`bv°v mw t]cp-sIm-SpØpwAXns‚ t]cn¬ hmcn-I-bn-d-°nbpw B hmcn-Isb HutZym-Kn-I-mbn Nn{Xo-I-cn-°p-IbpwHs° sNøp-∂Xv thZm-p-k-c-W-tam, ssZh-ln-Xtam As√-∂p≈ Xncn-®-dnhv ap°v D≠m-tI-≠-Xt√? C¥y≥ {_Z-d¨ Xncp-h-N--Ønse Bg-amb k`m-k-Xy-Ønv hncp-≤-hpw, AXpsΩ ap-jy-n¿Ωn-X-amb ]e kaq-l-ß-fn¬ H∂mbn Nn{Xo-I-cn-°p-hm≥ CS-bm-°p-∂-Xp-am-Wv. Cnbpw mw s]mXpth {_Z-d¨ F∂-dn-b-s∏-´p-t]m-bn-cn-°p∂ ÿnXn°v B t]cvmw kzoI-cn-°p∂p F∂p shbv°p-I. Aßsbmbm¬ ""C≥Uy≥ {_Z-d¨ C¥y-bnseBI-amw k`-I-sfbpw {]Xn-n-[mw sNøp-∂p-sh∂p Ah-Im-i-s∏-Sp-hm≥ Ign-bptam?AXn¬ Fgp-Xp∂ hm¿Ø-I-fpw, D]-tZ-i-ßfpw F√mw C¥y-bnse {_Z-d¨Im-cpsS HutZym-Kn-Ihpw AwKo-I-cn-°-s∏-´-Xp-ambn F∂v F√m-hcpw [cn-t°-≠n-h-cpw. GXmpw Nnektlm-Z-c-∑m-cpsS Npa-X-e-bn¬ S-Ø-s∏-Sp∂ Cu hmcnI {_Z-d¨Im¿ F√m-hcpw AwKo-I-cn-°-W-sa-t∂m, Ap-k-cn-°-Wsat∂m iTn-°mpw km[y-a-√-t√m. Aß-s-bm-bm¬ {_Z-d¨°m¿°n-√m-Ø-Xpw, ]mSn-√m-Ø-Xp-amb Hcp ÿmw Nne tI{μ-߃ IS-s∂-Sp-°p-I-bmWv F∂p ]d-bm-Xn-cn-°m≥ nh¿Øn-bn-√. {_Z-d¨Im¿ F√mw AXv AwKo-I-cn-°p-I-bn-√. ImcWw AXv bYm¿∞Øn¬ C¥y-°m-cmb F√m {_Z-d¨Im-cp-sSbpw AwKo-Im-c-tØm-sS-bp-≈-X-√-t√m. CXv {]kn-≤o-I-c-W-ß-fpsS Ime-am-Wv. ]e ss{IkvXh hmcn-I-Iƒ D≠m-Ip-∂-Xp-t]mse Hcp hmcn-Ibpw D≠m-I-s´. hrØn-sI´ sNdp-I-Y-I-fpw, Nn{X-ß-fp-a-S-ßnb BgvN-∏-Xn-∏p-I-fmWv ΩpsS hoSp-I-fnse tai-∏p-dØp InS-°p-∂-Xv. X¬ÿm-Øv Hcp kphn-tij hmcn-I-IqSn InS-°-s´. ]s£ AXv {_Z-d¨Im-cpsS HutZym-Kn-I-m-hm-tbm, {]kn-≤o-I-c-W-amtbm InS-°p-hm≥ ]mSn-√. AXn-m¬ {]nb ktlm-Z-c-∑m¿ Bh-iy-an-√mØ Ipg-∏-Øn¬ n∂pw kzbw Hgn-bp-Ibpw a‰p-≈-hsc Hgn-®p-hn-Sp-Ibpw sNøp-sa∂v {]Xo-£n-°p-∂p. Aßs ssZh-P--Ønv {]tbm-P--I-c-amb Bflo-I-ip-{iq-j-I-fn¬ Xnc-°p-≈-h-cmbn ^e-I-c-ambn {]h¿Øn-°p-hm≥ CS-bm-I-s´. F¥p sNbvXmepw F√mw ssZh-ma al-Xz-Øn-m-I-s´. ssZh-Pw Bfl ]cn-tim-[--bv°mbn Xncn-bmw. ssZh-cm-Py-hym]vXn°mbn bXvn-°mw. ssZh-maw al-Xz-s∏-S-s´. 12
 • 13. {_Z-d¨ k`Ifnse {]iv-ß-fpsS _m°n ]{Xw Evg.s_≥k¨ _m_p, s]cp-ºm-hq¿ ΩpsS Nne {]mtZ-inI k`-Iƒ k¶o¿Æ-amb nc-h[n {]Xn-Iq-e-ß-fn-eqsS IS∂vt]mbn-s°m-≠n-cn-°p∂ Hcp ka-b-am-Wn-Xv. AXn¬ G‰hpw {]bm-k-ta-dnb H∂mWv A¶-am-en-bnse k` tcn-Sp∂ {]ivw. {_Z-d¨ k`, ss{IkvXh k`-b√ F∂ hnNn-{X-ambHcp DØ-c-hn-d-°n, Zqc-]-cn[n ewLn®v k`m-lm-fn-∂-SpØv _m¿ XpS-ßp-hm≥ `c-W-IqSwssek≥kv ¬In. Cu DØc-hns‚ ymb-ym-b-ß-fn-te°v {]thin°phm≥ ChnsS Dt±-in-°p-∂n-√. ]Icw a‰v Nne bmYm¿∞y-߃ Nq≠n-°m-Wn-°-s´. ssZh-k` cq]w sIm≠-mƒ apX¬ hyXy-kvX-ß-fm-Ip∂ H´--h[n {]Xn-Iq-e-ßfpw,{]Xn-k-‘n-Ifpw k` tcn-´n-´p-≠v. AXv ap∂n¬ I≠p-sIm-≠mWv Acp-a-m-Y≥ C{]-ImcwAcpfn sNbvXXv "Cu ]md-ta¬ Rm≥ Fs‚ k`sb ]Wnbpw; ]mXmf tKm]p-c-߃AXns Pbn-°-bn√ F∂v Rm≥ nt∂mSv ]d-bp∂p. (a-Ømbn 16:18). ssZh-k-`sbXI¿°p-hm≥ kmØm≥ i‡-amb {ia-߃ S-Øp-sa-¶nepw k`sb ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-hm-sm, in-∏n-°p-hmsm Hcn-°epw Ahv Ign-bp-I-bn-√. F∂m¬ "ne-bn¬ n∂v o°nIf-bp-hmpw (sh-fn. 2:5). "hmbn¬ n∂v DanÆp If-bp-hmpw (sh-fn. 3:15) km[n-°p∂hn[-Øn-emWv ssZhw {]mtZ-inI k`-Isf hn`m-hw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. Hcp {]mtZ-inIk`bpw AXns‚ Bcw`w apX¬ I¿Øm-hns‚ hchv hsc XpS-tcWw F∂v bmsXmcpn¿_‘hp-an-√. k` Ah-fpsS ZuXy n¿Δ-l-W-Øn¬ ]cm-P-b-s∏-´m¬ "GXn¬ n∂vhoWncn-°p∂p Ft∂m¿Øv am-km-¥-c-s∏´v BZysØ {]hrØn sNøp-∂n-s√-¶n¬ Bne-hn-f-°ns ssZhw tZiØv n∂v o°n-I-f-bpw. BXy-¥n-I-ambn {]mtZ-inI k`-Isf]Wn-bp-∂-Xpw, o°n If-bp-∂Xpw ssZhw Xs∂-bmWv Hcn-°¬ IqsS ]d-b-s´. {]mtZ-inI k`-Iƒ ymb-hn-[n-bm¬ o°-s∏-Smw. Cu "Xncp-hN kXy Ønv Ncn{Xw km£n-bm-Wv. - "{_Zd¨ kaqlw ss{IkvXh k`-bmWv Fs∂mcp k¿´n-^n-°-‰v, `c-Wm-[n-Im-cn-I-fn¬ n∂v ssZh-P--Ønv Bh-iy-an-√. `c-Wm-[n-Im-cn-Isf "B°p-∂Xpw "o°p-∂Xpwk`-bpsS DS-a-ÿ-mb ssZh-am-Wv. ssZh-k-`-bvs°-Xn-cmbn n¬°p∂ `c-W-Iq-S-߃F∂pw ssZhoI ymb-hn-[n°v hnt[-b-ambn Xo¿∂n-´p-≠v. AXp-sIm≠v Xs∂ C{]-Im-c-ap≈ "DΩm°n Ifn¬ ssZh-Pw `b-s∏-tS≠ Bh-iy-an-√. sslμh t£{X-߃s°-Xn-cm-tbm, tamkv°n-s-Xn-sc-tbm, ma-t[b ss{IkvX-h-cpsS]≈n-Iƒs°-Xn-sctbm ap-s°-Xnsc ]pd-s∏-Sp-hn-®Xp t]mse Hcp DØ-chv Cd-°p-hm≥`c-W-IqSw ss[cy-s∏-Sn-√. AXnv apXn¬∂m¬ {]Xym-LmXw `bm--I-am-bn-cn-°pw. At∏mƒF¥vsIm≠v ap-s°-Xnsc? Imc-Wap≠v "temIw Ahs Adn-™n-´n-√m-bvIbm¬ sΩbpw - -Adn-bp-∂n√-. (1 tbml.3:2). {InkvXp-hns Adn-™n-´n-√mØ temIw {InkvXp-hns‚ k`sbFßs Adnbpw!!! Cu temI-Øns‚ Adn-hn-pw, AwKo-I-c-W-Øn-p-ambn k`m-lm-fnv apºn¬ {InkvXy≥{_Z-d¨ N¿®v F∂v FgpXn h®m¬ {]iv-߃ F√mw ]cn-l-cn-°-s∏Spw F∂v hniz-kn- 13
 • 14. °p-∂Xv auUy-am-Wv. hnizm-kn-Iƒ Bcm-[--bv°mbn IqSp∂ sI´n-S-ßsf "N¿®v F∂vhnfn-°p-∂Xpw A{]-Imcw hnfn-°-s∏-Sp-hm≥ ΩpsS `mKØv n∂v ax]q¿Δ-amb {ia-߃ D≠m-Ip-∂Xpw Xncp-sh-gp-Øns‚ ·-amb ewL--am-Wv. temI-Øns‚ ImgvN-bn¬Hcp sI´nSw N¿®v Bbn ImW-s∏-S-W-sa-¶n¬, sI´n-S-Ønv apI-fn¬ Hcp ac-°p-cn-sim,tIm¨{Io‰v Ipcnsim D≠m-bn-cn-°-Ww. Ipcn-in-√mØ sI´n-S-߃ "N¿®v Bbn ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-I-bn-√ Fs∂m-cp-Ø-chv msf `c-W-IqSw ]pd-s∏-Sp-hn-®m¬ mw Ahn-tSbpw hn´vho-gvNbv°v Xøm-dm-Ipsam? Ipcniv am{X-a-√, Ip¿∫m--bpw, Ipcn-i-Sn-bpw, s]cp-∂m-fpw,]utcm-lnXy hntij hkv{Xhpw C√mØ kaq-l-ßsf ss{IkvXh k`-bmbn AwKo-I-cn-°p-I-bn√ Fs∂m-cp-Ø-chv msf `c-W-IqSw ]pd-s∏-Sp-hn-®m¬ AXv ssZh-k-`-bvs°-Xn-tc-bp≈ ]oV--ambn am{Xsa Hcp bYm¿∞ {InkvXp `‡v ImWp-hm≥ km[n-°p-I-bp-≈q. A{]-Im-c-ap≈ kμ¿`-ß-fn¬ Ah≥ apg-¶m-en¬ n∂v Cßs ]mSpw: "F≥ I¨Iƒ Db¿Øn Rm≥ tm°pw I¿Ømsh n≥ Zb-bv°mbn A√m-Ø-h¿ "{]Xn-n-[n-Isf hnfn®v {]Xn-tj[ tbmKw tNcpw. Hcn-°¬ t]mepw"k`m-tbmK ßfn¬ ]s¶-Sp-°m-Ø-h¿ C{]-Im-c-ap≈ "{]Xn-tj[ tbmK ßfn¬ ap≥]-¥n-bn-ep-≠m-hpw. {_Z- d ¨ k`- I ƒ tcn- S p∂ cmjv { Sob {]iv - ß ƒ k¿°m- c ns‚ {i≤-bn¬s∏SpØphm≥ sk]v‰w-_¿ amk-Øn¬ Xncp-h-√-bn¬ h®v Nne¿ HØp tN¿∂v "{_Z-d¨ B£≥ t^mdw cq]o-I-cn-°p-I-bp-≠m-bn. HIvtSm-_¿ 8˛mw XnøXn Ipº-mSv sh®v{_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-fw {Iao-I-cn-®n-cn-°p∂ hm¿Ø shfn-bn¬ h∂-Xnv tij-amWv XnSp-°-s∏´v Xncp-h-√-bn¬ Cu tbmKw hnfn®v tN¿°-s∏-´-Xv. AXn¬ Xs∂ Akz-`m-hn-I-X-bp-≠v. {_Z-d¨ N¿®v B£≥ t^mdØns‚ e£y-ß-fn¬ H∂v "kphn-ti-j-I-∑m¿°pw, kphn-tij {]h¿Ø--߃°pw FXn-cmbn `mc-X-sam-´msI D≠m-Ip∂ B{I-a-W-ßsf B£≥ t^mdw tcnSpw F∂-XmWv (Po-h-h-Nw 29 sk]vXw. 2010) sImSnb]oVw G¬t°≠n h∂n-´pw, {]Xn-I-cn-°msm {]Xn-tj-[-a-dn-bn-°msm an-s°-SmsX"hnizm-k-Øn¬ ne-n¬t°Ww F∂pw mw AtIw IjvS-ß-fn¬ IqSn ssZh-cm-Py-Øn¬IS-t°-≠-Xm-Ip∂p F∂pw {]t_m-[n-∏n®v injy-∑m-cpsS a v Dd-∏n-®p. (A. {]hr. 14:22).As∏m-kvtXm-enI amXr-I-bs√ mw C∂pw ]n≥Xp-S-tc-≠-Xv. AXnv ]Icw "tcn-Sm≥Cdßn Xncn-®m¬ ap°v Fßs "ssZh-kvtlw shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥ km[n-°pw. Xncp-h√ tI{μ-am°n cq]o-I-cn-®n-cn-°p∂ "B£≥ t^mdhpw, Ipº-mSv tI{μ-am°n "cq]o-Ir-X-am-°p-hm≥ t]mIp∂ IΩ-‰nbpw ssZh-h-N-m-p-kr-X-a-√. Aß-s-sbmcp amXr-I-sbm,D]-tZ-isam ssZh-k-`-bv°n-√. ssZh-a¿Ω-ß-fpsS Krl-hn-Nm-c-I-∑m-cmb {_Z-d¨ kaq-l- 14
 • 15. sØ, ma-t[b {InkvXob kaq-l-Øns‚ hrØn-lo--amb sXmgp-Øn¬ sIm≠p t]mbnsI´p-∂-Xn-p≈ BZy Nph-Sp-sh-∏mbn am{Xsa Cu Xocp-am--ßsf ImWp-hm≥ n¿Δm-l-ap-≈q. I¿Ømhv hcp-hm≥ Xma-kn-®m¬ Cu t^md-ßfpw, IΩ-‰n-Ifpw {]mtZ-inI k`mkzmX-{¥-Ønv Iq®p-hn-e-ßn-Spw. Ah¿ ]c-am-[n-Im-cn-I-fmbn amdpw. ssZh-k`bv°v Cu temI-Øn¬ Hcp A¥y-Im-e-ap≠v; AXv Ah-fpsS D¬{]m-]-W-Ønv sXm´p-ap-ºp≈ Ime-am-Wv, AXns‚ e£-W-ambn At∏m-kvX-e-∑m¿ ]d-™n-cn-°p-∂Xv "hnizm-k-XymK amWv. (1 Xnsam. 4:1:2 Xnsam. 3:1˛5, bqZm. 18, 1tbml. 2:18). Xncp-sh-gp-Øp-I-sftbm {XntbI ssZh-sØtbm ]q¿Æ-am-tbm, `mKo-I-amtbm Ah-K-Wn-°p-Itbmntj-[n-°p-Itbm sNøp∂ F¥pw hnizmk XymK-am-Wv. `c-W-Iq-S-Øn¬ n∂v AwKo-Imcw e`n-°p-hm-pw, ssZh-k` tcn-Sp∂ {]bm-k-߃ "ssZhw nb-an-®m-°p∂ Cu temI-`-c-W-Iq-S-Øns‚ {i≤-bn¬ (?) s∏Sp-Øp-hmpw Xncp-sh-gp-Øp-I-tf-tbm, {XntbI ssZh-sØtbm ]q¿Æ-am-tbm, `mKo-I-amtbm Ah-K-Wn-°p-I-tbm, ntj-[n-°p-Itbm sNøp∂GsX-¶nepw hn[-Øn-ep≈ {ia-߃ hnizm-kn-I-fpsS `mKØv n∂p-≠m-bm¬ AXv hnizmkXymK-am-Wv, AXn-mbn {ian-°p-∂-h¿ hnizm-k-Xym-Kn-I-fm-Wv. {InkvXp-hn¬ Iq´p ktlm-Z-c≥ ˛ s_≥k¨ _m_p thWw nXm-¥-amb Pm{KX!!! {_Z¿ tPmkv ^nen-∏v, sh´q¿ Pohn-®n-cn-°p∂ ImesØ hymJym-n-°p-hmpw n¿h-Nn-°p-hmpw Fgp-Øp-Im¿ _m≤y-ÿ-cm-Wv. Nne¿ hcn-Iƒ°p-≈nepw a- nepw bmYm¿∞y-ßsf Hfn-∏n®v hbv°p-tºmƒA]q¿Δw Nne¿ AXns Xpd-s∂-gp-X-ens‚ D®-sh-bn-en¬ sIm≠p-sN∂v n¿Øp-∂p.hna¿i-ßfpw {]Xn-IcWßfpw A{Km-kØn-ep-≈hsc h√msX Atem-cks∏-Sp-Øp-∂p. - - - - - - - - -ΩpsS kaq-l-Øn¬ NqS∏w t]mse hn‰-gn-b-s∏-tS-≠p∂ hw--h-ß-fm-bn-cn-°p∂ Bi-b-߃ Nne hna¿i-I∑m-cpsS CS¿®-°√n¬ X´n-ØI¿∂p-t]m-Ip-∂p. hna¿iw Hcp Ir]m- - - -h-c-tam, ssZho-I-ip-{iq-jtbm Bbn thZ-Øn¬ Fßpw ImWm-Ø-Xp-sIm≠v hna¿i-I-cn-√mØ hna¿iw C√mØ Hcp Ime-Ønp th≠n ho¿∏p-ap-´p-∂-h¿ thW-sa-¶n¬ {]Xo£mn¿`-c-X-tbmsS ImØn-cn-°mw. Ccp-]-Xn-e-[nIw am[y-a-ß-fpsS {]k-c-W-ß-fn¬s∏´v GXv Xnc-s™-Sp-°Ww GXv Xnc-kvIcn-°Ww F∂v [¿Ω-k¶SØn-em-bn-cn-°p∂ {_Z-d¨ kaq-lØnv Cn AXns‚ Bh- - - - - -iy-an-√. ImcWw ΩpsS kaq-l-Øn¬ HutZym-Kn-I-mhm-bn, IpSpw-_-kz-Ømbn am[y-a-ß-fpsS F√mw cmP-ÿm-Øv ]pXp-Xmbn Ah-X-cn-∏n® Hcp ]{X-am-kn-Isb {]Xn-jvTn-®n-cn-°p-∂p. ]{X-am-kn-I-I-fpsS mm-Xz-Øn¬ n∂v Cnbpw GI-Xz-Øn-te°v thW-sa-¶n¬IS-∂p-h-cmw. At∏mgpw Ah-ti-jn-®n-cn-°p∂ Hcp kwibw At∏m-kvtXm-enI ]n¥p-S¿®-tbm, knwlm-k--ß-tfm, A[n-Im-c-ß-tfm, enJn-X-ß-fmb nb-a-ßtfm H∂pw C√mØ 15
 • 16. {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ Hcp kwL-S--tbm, am[y-a-tam, HutZym-Kn-I-ambn As√-¶n¬ GI-am-bn-Øo-cp-∂-Xns‚ am-Zfiw F¥mWv ? ]g-atbm ss]Xr-Itam ]pXp-Xmbn Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xp-sIm-t≠m, kmln-Xy-m-b-I-∑m-cpsS D]-tZ-jvSm-°-fpsS hmgvØepw ]pI-gvØ-eptam? F¥m-bmepw mfn-Xphsc I≠p-h-cp∂ Hcp Imcyw, kwL-_ew Cs√-¶nepw kwL-S--Iƒ XpS-ßp-∂-Xnpw AXn-s‚-tbm, Hcp {]kn-≤o-I-cWw Bcw-`n-°p-∂-Xnpw ChnsSBcp-tSbpw Ap-hmZw ImØp-n¬t°≠ Bhiyw C√. kwL-S-m-]m-S-hhpw kztZ-i-^-≠nwKpw hntZ-i-^-≠nwKpw hmKzn-em-khpw Ds≠-¶n¬ CsX√mw Am-bm-kw. ]ns∂hgn-hn´ Nn¥-I-fm-sW-¶nepw KXn-am-dn-bp≈ Hgp-°m-sW-¶nepw hN-m-fl-I-am-Wv, D]-tZ-im-fl-I-amWv F∂v CS-bv°nsS ]d™p sIm≠n-cn-°p-Ibpw Xe-°w h∂ D]-tZ-jvSm-°-∑msc sIm≠v ]d-bn®p sIm≠n-cn-°p-Ibpw thWw. CsX√mw I≠pw tI´pw {]Xn-I-c-W-tijn jvSs∏-´hcmbn ΩpsS kaqlw ]Xw h∂n-cn-°p-∂p. F∂m¬ GsX-¶nepw H∂ns - - -mb-Iÿm-Øv {]Xn-jvTn-°p-∂Xv ]pd-¥≈s∏´v ]pd-tºm-°n¬ Ign-bp∂ ]mh-s∏´ hnizm- - - -kn-I-fpsS BfloI t_m[-Øn-t∑-ep≈ IS-∂p-I-b‰w BWv. 2010-˛¬ D≠mb c≠v kw`-h-߃ tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øns‚ Ncn{Xw Fgp-Xp-tºmƒ ASn-h-c-bn´v tcJ-s∏-Sp-tØ-≠-Xm-Wv. F.-Un. 54 apX¬ F.-Un. 305 hscss{IkvXh k`-bv°p-≠mb XpS¿®-bmb AXn-{Iq-c-amb ]oV-I-fpsS ImeØpw A∂sØhnizm-kn-Iƒ C{Xbpw `b-s∏-´n-cp-∂-Xmbn tXm∂p-∂n-√. jvS-s∏-Sp-hm≥ [mcmfw D≈-h¿°vac-W-`bw IqSpw. aSn-bn¬ I-an-√m-Ø-hv a- n¬ `bw th≠t√m? F√m-h-cnepw AIm-c-W-amb Hcp `oXn ]S¿∂p ]nSn-®-Xp-sIm≠v sΩ AXv Hcp kwL-SnX i‡n-bmbn am‰n.iXm_vZn Ign-™n´v Nne h¿j-߃IqSn ]n∂n-s´-¶nepw AXns‚ Ne-m-fl-I-Xbpw 1127t]cpsS kwL-_-ehpw AXn¬ 920 t]cpsS Isøm∏pw ¬Ip∂ ]pØ-p-W¿Δpwt]mtc... ]oUw D≠m-bm¬ sNdp-Øp-n¬∏npw cmjv{So-b-]-c-amb CS-s]-S-ep-IƒS-Øp-∂-Xnpw HutZym-Kn-I-amb Hcp kwL-S cq]o-I-cn-°m≥. I®-ap-dn-bn¬ n∂v Im©o-]p-c-Øn-te°pw Ahn-sS-n∂pw I-I-Øn-te°pw ]cn-h¿Øw sNø-s∏´p n¬°p∂ΩpsS kaq-l-Øn¬ ÿew k`-Iƒ F∂p≈ hN-m-fl-I-amb D]-tZ-i-Øn¬ n∂pwkwL-S--Iƒ F∂p≈ Bi-b-Øn-te°v hcp-hm≥ Ign-s™-¶n¬ Cnbpw Hcp GI-kw-L-S F∂p≈ ne-]m-Sn-te°v hcp-hm≥ henb _p≤n-ap´v D≠mIpw F∂p tXm∂p-∂n-√. Cu Bibw kaq¿Ø-ambn Ah-X-cn-∏n®p hna¿i-I-cp-tSbpw hna-X-cp-tSbpw ssII-fn¬ n∂v kmam-y-P-sØ c£n-t°-≠-Xnv Hcp am[yaw Bh-iy-ant√? hN-hpw D]-tZ-ihpw X¬°mew AhnsS n¬°-s´. BfloI afi-e-ß-fn¬ n∂pw `uXnI afi-e-ß-fn¬ n∂pw tSn-b-sXm∂pw D]-tZ-i-Øn-p-th-≠nbpw hN--Øn-p-th-≠nbpw jvS-s∏-Sp-Øp-hm≥ R߃ Xøm-d-√. Nn¥m-i-Iew : iXm-_vZn-bn¬ IqSn C∂pw ne-n¬°p∂ Ne-m-fl-I-X-tbbpw 1127t]cpsS kwL_e-tØbpw 920 t]cpsS Isøm-∏n-sbpw Hcp yq-]-£-Øns‚ ni-_vZ-amb {]Xn-I-c-W-߃sIm≠pw {]m¿∞--sIm≠pw apdn®p IS-°p-hm-m-Iptam? CXpImew sXfn-bn-t°-≠-Xm-Wv. 16
 • 17. ÿew k`-bpsS kzmX-{¥yhpw ]c-kv]-cm-{in-X-Xzhpw tUm. sI.-kn. tPm¨k¨, amth-en-°c {_Zvd¨ k`-Iƒ°v a‰p≈ k`-I-sf-t∏mse k`mw-K-ß-fm¬ sXc-s™-Sp-°-s∏´ HcptI{μo-IrX `cW kwhn-[m-hpw AXns‚ kpK-a-amb S-Øn-∏n-p-th-≠nb nb-am-h-enbpwC∂v C√ F∂Xv hfsc henb Ipd-hmbn ImWp∂ At-I-cp-≠v. Ign™ mfp-I-fn¬a‰p≈ k`-I-fn¬ n∂p-≈-h-cm-bn-cp-∂p C°m-cy-Øn¬ {_Zvd¨ k`-Isf hna¿in-®n-cp-∂-sX-¶n¬ C∂v hna¿in°p∂-h¿ I∏-en¬ Xs∂ D≈-h¿ BWv. {_Zvd¨ k`-I-fpsS ne-n-ev]npw hnizm-kn-I-fpsS kwc-£-W-Ønpw Ch-sb√mw AXy-¥m-t]-£n-X-amWv F∂v{]kw-Kn-°p-Ibpw am[y-a-ß-fn-eqsS {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂-h¿ C∂v At-I-cm-Wv. ss__n-fnse D]-tZ-i-ßsf X≈n-°-f-™p-sIm≠v temI-a-p-jy-sc-t∏mse FgpXnD≠m-°p∂ nb-am-hen ssZh-a-°ƒ°v tbmPn-®-X-√. CØcw `c-W-L-S hN-m-[n-jvTn-X-a-√. hnZym-`ym-kw, IpSpw-_-am-lm-flyw, kºØv XpS-ßn-b-hbv°v {]m[myw ¬In sXc-s™-Sp-°-s∏´ `c-Wm-[n-Im-cn-Itfm ÿmhpw amhpw A[n-Im-chpw e£y-am-°n-bp≈tI{μo-IrX `c-W-kw-hn-[m--tam, ss__n-fn¬ n∂pw ap°v e`n-®n-cn-°p∂ As∏m-kvX-enI amXr-Ibv°pw D]-tZ-i-Ønpw hncp-≤-am-Wv. ssZh-h-Nw hfsc hy‡-ambn ]Tn-∏n-°p-Ibpw th¿s∏´ ssZh-Pw hfsc {]m[myw¬Ip-Ibpw sNøp∂ Hcp D]-tZ-i-amWv {]mtZ-inI k`-I-fpsS kzbw-`-c-Wm-h-Im-iw.As∏m-kvX-e-mb tbml∂m≥ ""Ggp s]m≥n-e-hn-f-°p-I-sfbpw ne-hn-f-°p-I-fpsSSp-hn¬ ne-b¶n [cn®p amdØp s]m≥I® sI´n-b-h-mbn ap-jy-]p-{X-tmSp kZr-i-m-b-h-sbpw I≠p F∂p tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂p (shfn.1:13). Cu ""Ggp ne-hn-f-°p-Iƒ Ggp k`-Iƒ BIp∂p F∂ hni-Zo-I-c-Whpw (shfn.1:20) tbml-∂m≥ ¬Ip-∂p-≠v. ChnsS I¿Øm-hmb tbip-{In-kvXp-hns‚ ÿmw k`-I-fpsS Sp-hn-em-Wv. CXv hy‡-am-°p-∂Xv Hmtcm ÿew k`bpw kzX-{¥-am-Wv F∂pw Hmtcm k`bpw I¿Øm-hn-tmSvtcn´v _‘-s∏-´n-cn-°p∂p F∂p-am-Wv. ]e {]mtZ-inI k`-Iƒ H∂n®p tN¿Øv `c-W-ku-I-cy-Øn-mbn {Iao-I-cn-®n-cn-°p∂ sk‚¿, Unhn-j≥, Unkv{Sn-Iv‰v, cq]-X, `{Zm-kw XpS-ßnb tI{μo-IrX `c-W-{I-a-߃ ssZh-h-N {]Im-c-ap-≈-X-√. Hmtcm ÿew k`bpw Bk`-bnse aq∏-∑m-cm¬ `cn-°s∏-tS-≠Xpw (1 Xnsam.5:17), ]men-°s∏-tS-≠Xpw (A-s∏m. 20:28; - -1 Xnsam. 3:5; 1 ]s{Xmkv 5:2), kzbw `c-Wm-h-Im-i-ap-≈Xpw kzX-{¥-hp-am-Wv. Hcp aq∏≥am{Xw Hcp k`sb `cn-°p∂ coXnbpw Hcp aq∏≥ H∂n-e-[nIw k`-Isf `cn-°p∂ coXnbpwH∂n-e-[nIw aq∏-∑m¿ H∂n-e-[nIw k`-Isf `cn-°p∂ coXnbpw ]pXn-b-n-baw ]Tn-∏n-°p-∂n-√. Hcp k`-bp-sS-ta¬ a‰p k`-Iƒt°m a‰p k`-I-fnse hy‡n-Iƒt°m bmsXmcpA[n-Im-chpw ssZh-h-Nw ¬Ip-∂n-√. Hmtcm ÿew k`bpw kzbw `c-Wm-h-Im-i-ap-≈Xpw kzX-{¥-hp-amWv F∂-Xp-sIm≠vÿew k`-Iƒ k¿Δ-X{¥ kzX-{¥-am-sW∂p Icp-X-cp-Xv. ssZh-h-N kXy-߃°p hncp-≤-ambn Hcp Xocp-amw FSp-°p-∂-Xnpw ÿew k`bv°v Ap-hm-Z-an-√. Hmtcm ÿewk`bpw kzX-{¥-am-bn-cn-°p-tºmƒ Xs∂ ]c-kv]-cm-{in-X-hp-am-Wv. ss__nƒ ]Tn-∏n-°p∂ 17
 • 18. ]pXnb nba D]-tZ-i-߃ hniz-kn®pw ]Tn-∏n®pw km£y-tØmsS ap≥t]m´p t]mIp∂k`-I-fp-ambpw Aß-s-bp≈ k`-I-fnse hnizm-kn-I-fp-ambpw kl-I-c-W-Øn¬ t]mIp-∂-Xnv ÿew-k`m kzmX{¥yw Hcp XS- -a-√. BI-bm¬ I¿Øm-hmb tbip-{InkvXp¬Inb alm-n-tbm-K-Øns‚ (a-Ømbn 28:18-˛20) n¿Δ-lWw e£y-am°n kl-I-cn-®p≈{]h¿Ø--ßsf ]pXn-b-n-ba hne-°p-∂p-an-√. kl-I-cn-®p≈ {]h¿Ø--߃°v hy‡-amb sXfn-hm-Ws√m As∏m-kvXe {]hr-Øn-I-fn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂ ]utem-kns‚kphn-tij bm{X-Iƒ. Xnsam-sY-sbm-kn-s-∏‰n ""Ah≥ epkv{X-bnepw Ct°m-y-bn-ep-ap≈ktlm-Z-c-∑m-cm¬ √ -km£yw sIm≠-h≥ Bbn-cp∂p (A-s∏m. 16:2) F∂ eqs°m-kns‚ dnt∏m¿´pw Cu k`-Iƒ XΩn-ep≈ kl-I-c-W-sØ-bmWv ImWn-°p-∂-Xv. C¥y≥ {_Z-d¨ apX¬ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ hsc {_Z¿ F v. kpZ¿i-≥, Xncp-h--¥-]pcw temI-Øn-em-I-amw th¿s]´ k`-Iƒ `qcn-]£ ss{IkvXh kaq-l-Øn¬ n∂pwAI∂v kzX-{¥-ÿew k`-I-fmbn ne-sIm-≈p-∂-Xnv B[mcw Xncp-h-Nw am{X-am-Wv.19-˛mw q‰m-≠n-ep-≠mb Bflo-I-N-e--Øns‚ ^e-ambn hN--hy-h-ÿ-bn-te°v aS-ßn-b-h-cn¬ Hcp Iq´¿ {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ Adn-b-s∏-´p. hN--hy-h-ÿ-bn-te°v aS-ßnbh¿H∂mw q‰m-≠nse ÿew k` hyhÿ ]px-ÿm-]n-°p-I-bp-≠m-bn. kphn-ti-j-tLm-jWZuXyhpw D]-tZ-i-]-c-amb th¿]mSpw {_Z-d¨ IqSn-h-c-hp-Isf CXc ss{IkvXh kaq-l-ß-fn¬ n∂pw th¿Xn-cn®p ImWphm≥ Imc-W-am-bn. kphn-tijw Adn-bn-°p-hm≥temIw apgp-h≥ t]mb {_Z-d¨Im¿ C∂v kz¥w ÿe-Øp-t]mepw kphn-tijw ]d-bp∂Xnp Xm¬]-cy-an-√m-Ø-h-cm-bn. F¥n-tsd ]d-bp∂p; kphn-ti-j-I≥ F∂ XkvXn-I-bn¬ hmW-cp-fp∂ At-I¿°pw kphn-tijw Fs¥-∂p-t]mepw Adn-bmØ ÿnXn.D]-tZ-i-]-c-amb th¿]mSv ΩpsS ]nXm-°-∑m¿°v kw`-hn® henb sX‰mbn B[p-nItXm-°-∑m¿ DZvtLm-jn-°p-∂p. kphn-ti-j-tLm-jW ZuXy-hpw, D]-tZ-i-]-c-amb th¿]mSpwssItamiw h∂-hcmb {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ am{Xw B{i-bn®v C°q-´¿ apt∂m´v t]mIp-∂p. -^e-tam, hNØn¬ n∂-I-∂p-t]mb AtIw ss{IkvXh kap-Zm-b-߃s°m∏w {_Z-d¨F∂ as‰mcp kap-Zmbw IqsS Ncn-{X-Øn¬ tN¿°-s∏-Sp-∂p. X߃°p-≠m-bn-cp∂ `uXnI kºØp apgp-hpw kphn-ti-j-Øn-mbn ka¿∏n®v Ay-`q-J-fi-ß-fn¬ Xß-fpsS PohnXw kphn-ti-j-Øn-mbn tlman® hnizm-k-ho-c-∑m¿ [mcm-f-ap≈ {_Z-d¨ F∂ hnizmkw kaq-l-Øns‚ B[p-nI Xe-apd `qJ-fim-¥-c-bm{X[mcmfw sNøp-∂p. kphn-ti-j-tLm-j-W-Ønpw th¿s]´ D]-tZ-i-Øns‚ hym]--ØnpwA√, Xß-fpsS IpSpw-_-Øn-mbn `uXn-I-k-ºØv h¿≤n-∏n-°p-∂-Xnpw Cu `qan-bn¬BUw-_-c-Po-hnXw bn-°p-∂-Xnpw th≠n am{Xw. {_Z-d¨ Fs∂-gp-Xnb πIm¿Upw ]nSn®vDeIw Np‰p∂ GXmpw ae-bm-fn-Iƒ kZm Dcp-hn-Sp∂ Nne hm°p-Iƒ D≠v: {_Z-d¨ N¿®v,{_Z-d¨ tIm¿Un-t-j≥ IΩ-‰n, {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv, {_Z-d¨ s^t√m-jn∏v Cßs 18
 • 19. t]mIp-∂p. Ahbv°p apºn¬ C¥y≥ F∂pw C‚¿m-j-W¬ F∂pw kuIcyw t]msetN¿Øp ]d-bp-hmpw XpSßn F∂p-am-{Xw. C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv XpS-ßn-bn´v h¿j-߃ ]e-Xm-bn. temI-{_-Z-d¨ ktΩ-fw F∂p tI´m¬ temI-Øn-em-I-amw D≈ {_Z-d¨ k`-I-fpsS {]Xn-n-[n-I-fpsS ktΩ-fw F∂v tXm∂n-t∏m-Ipw. ÿew k`-I-sf√mw kzX-{¥-ß-fm-I-bm¬ temI-Øn-m-I-amw D≈ {_Z-d¨ k`-I-fn¬ n∂pw G‰hpw Ipd-™Xv Hmtcm {]Xn-n-[n-I-sf-¶nepw ktΩ-fn-®mte AXv temI-{_-Z-d¨ ktΩ-f--am-Iq. F∂m¬ 2011 Pq¨ 13-˛17hsc {^m≥kn¬ S∂ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kn¬ 90 cmPy-ß-fn¬n∂mbn 500 {]Xn-n-[n-Iƒ kw_-‘n®p F∂v C¥y≥ {_Z-d¨ dnt∏m¿´p sNøp-∂p.tIc-f-Øn¬ am{Xw 600-˛-e-[nIw {_Z-d¨ k`-Iƒ. Gjym `qJ-fi-Ønse sNdnb HcpcmPy-amb C¥y-bnse sNdnb Hcp kwÿm--amWv tIc-fw. tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`-I-fn¬ n∂p-am{Xw Hmtcm {]Xn-n-[n-Iƒ Bbm¬ t]mepw 600-˛-e-[nIw t]¿ D≠mIpw F∂n-cns° 500 t]¿ am{X-ap≈ Hcp ktΩ-f-sØ temI {_Z-d¨ ktΩ-fw F∂v DZvtLm-jn-°p-∂-Xns‚ ]n∂n¬ Nne KqV e£y-ß-fp-≠v. {_Z-d¨ ktΩ-f--°m-cpsS {]h¿Ø߃Ah-tcm-l-W-{I-a-Øn-emWv Ac-tß-dp-∂-Xv. A¥¿tZ-iob ktΩ-f-w, tZiob ktΩ-fw]ns∂ {]mtZ-inI ktΩ-f-w, Btcm-l-W-{I-a-Øn¬ Hcp {_Z-d¨ ktΩ-fw Akm-≤y-sa∂v kwLm-S-I¿°v Adn-bmw. ImcWw: hNw a- n-em°n henb k`m {]ÿm--ß-fn¬ n∂v th¿s]´ ssZh-Pw hN--{]-Imcw cq]o-I-cn® ÿew k`-Iƒ°v ]e ÿewk`-Iƒ tN¿∂p≈ kwL-Sm kwhn-[mw hN-Øn-en-√m-Xn-cns° CØcw (h-N hncp-≤) -ktΩ-f--߃ {]mtZ-in-I-X-e-Øn¬ Akm-≤y-sa∂v a- n-em-°nb hN--hn-cp-≤¿ Xß-fpsSGdm≥aq-fn-Isf Iq´n Hcp ktΩ-fw S-Øn-bn´v AJne temI {_Z-d¨ ktΩ-fw F∂vsIm´n-tLm-jn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A¥¿tZ-iob {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv F∂ hN--hn-cp≤ ""_eq¨ tIm¨^-d≥kn¬ ]e-h´w kw_-‘n® Nne ae-bm-fn-Iƒ Hcp C¥y≥ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kpwtIcf {_Z-d¨ tIm¨^d≥kpw kwL-Sn-∏n-°m≥ ]e-t∏mgpw {ian-®n´pw {`qWm-h-ÿ-bn¬Xs∂ ]cm-P-b-s∏´ ZpxJ-Øn¬ Ign-b-th-bmWv A¶-amen {]ivw hoWp-In-´n-b-Xv. AXns‚ad-]n-Sn®v Hcp ktΩ-fw tIc-f-Øn¬ hnfn-®p-Iq-´p-Ibpw sNbvXp. A¶-amen kw`-hsØ XpS¿∂v tIc-f-Ønse {_Z-d¨k` nb-a-]-c-ambn Akm-[p-hm-°-s∏-´p-sh∂pw A¶-am-en°v kam--kw-`-h-߃ a‰v ÿew k`-Iƒ°pw kw`-hn-°m-sa-∂p≈ `oXn-]-cØn Ahbv°p ]cn-lmcw ImWm≥ ASn-b-¥n-c-ambn k`m-{]-Xn-n-[n-IƒIpº-m´p Xs∂ IqSn-h-c-W-sa∂pw ]d™v hnfn®p Iq´nb ktΩ-f--Ønv AXnv apºv Xs∂Hcp t]cpw C´p. ap≥Iq´n n›-bn® t]cn--p-k-cn®v Ip™p-ßsf Pn-∏n-°p∂ ]nXm-°-∑m¿ Akm-[m-cW Ign-hp-≈-h¿ Xs∂. AØcw Akm-[m-cW Ign-hp-≈-h¿ (I-gn-hp‰ktlm-Z-c-∑m¿) Xs∂-bmWv Cu ktΩ-f--ß-fp-sS-sbms° P-I-∑m¿. A¶-amen {]ivw 19
 • 20. ]d™v ktΩ-fw hnfn-®-h¿ BCCF cq]o-I-cn-®p. Ct∏mƒ BCCF ]d-bp∂p; A¶-am-en-bnse{]mtZ-inI {]ivw ]cn-l-cn-°p-hmp≈ {]m]vXn Ahn-sS-bp≈ k`bv°v D≠v. AXn¬ BCCFCS-s]-Sp-∂n-√. (C¥y≥ {_Z-d¨ : e°w 2 FUn-t‰m-dn-b¬) A¶-amen {]ivw {]mtZ-in-Ihpw AXp ]cn-l-cn-°m-p≈ {]m]vXn B k`bv°pw Ds≠-¶n¬ ]ns∂-¥nv B {]iv-Øns‚ t]cn¬ tIc-f-Ønse F√m k`-I-sfbpw Adn-bn®v ktΩ-fw hnfn-°p-Ibpw BCCFcq]o-I-cn-°p-Ibpw sNbvXp. hN ]cn-⁄m-ap≈ tIc-fØnse {_Z-d¨ k`-Isf tN¿Øv - -Hcp kwL-S--bp-≠m-°pI F∂Xv Akm-≤y-am-Wv F∂v a- n-em-°nb Ign-hp‰ Ip_p-≤n-Iƒ A¶-amen {]iv-Øn¬ ]pI-ad krjvSn®v hnfn®p tN¿∂-Xt√ Ipº-mSv ktΩ-fw? Ipº-mSv ktΩ-fØnv apºp Xs∂ kwLm-S-I¿ B ktΩ-f--Ønv ¬Inb t]cv{_Z-d¨ N¿®v tIm˛-Hm¿Unt-j≥ IΩ‰n (BCCC) F∂m-Wv. ]n∂oSv A¶-am-en-bn¬ IqSnbP-d¬ t_mUn {_Z-d¨ N¿®v tIm˛-Hm¿Un-t-j≥ s^t√m-jn∏v (BCCF) F∂m-°n. Ct∏mƒBCCF s‚ {]kn-≤o-I-c-W-Ønv ¬Inb t]cv ""C¥y≥ {_Z-d¨ C¥y≥ {_Z-d¨˛s‚2˛mw e°w Ah-km t]Pn¬ C‚¿m-jW¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kns‚ dnt∏m¿´p-≠v. -BZy-t]-Pn¬ aq∂p ]Xn-‰m-≠mbn S∂p hcp∂ Hlmtbm tIm¨^-d≥kns C¥y≥ {_Z-d¨ s^tem-jn∏v F∂ slUn-ßn¬ dnt∏m¿´v sNbvXn-cn-°p-∂p. Ch¿ kwL-Sn-∏n-°p∂ktΩ-f--߃°pw Ch-cpsS kwL-S--Iƒ°pw t]cn¬ Nn√d hyXymkw ImWp-∂Xv Imcy-am-t°-≠-Xn-√. ImcWw Nmƒkv Um¿hns‚ ]cn-Wma kn≤m¥w kvIqƒ-˛-tIm-tf-Pp-I-fn¬∂mbn ]Tn® Ign-hp‰ tXm-°-∑m¿°v, F√m ktΩ-f--ß-fp-sSbpw {]kn-≤o-I-c-W-ß-fp-sSbpw t]cv kam--ambn ]cn-W-an-∏n-°m≥ Ign-bp∂ ]cn-Wma kn≤m¥w ssIhiw D≠v. {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ BtKm-f-X-e-Øn¬ Hcp kwL-S kwhn-[mw krjvSn®v a‰vss{IkvXh k`-Iƒ°v Xpeyw {_Z-d¨ F∂ mahpw FgpXn tN¿°p-hm≥ ITn--{]-bvXw sNøp-∂-h¿ Bcp-X-s∂-bm-bmepw Ah¿ kmØms‚ Bflm-hn-m¬ S-Ø-s∏-Sp-∂-h¿ Xs∂. FXn¿ {InkvXp-hns‚ `c-W-Øn-m-bp≈ Hcp-°-߃ temI-Øn¬ XIr-Xn-bmbn S°p-tºmƒ, AXn-p≈ aX-]-›m-Øew k÷-am-°p∂ {]hr-Øn-bn¬ ma-t[bss{IkvX-h-hn-`m-K-߃ FIyp-an-nkw F∂ t]cn¬ AWn-n-c-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.{]kvXpX irwJ-bn¬ {_Z-d¨ k`-I-sfbpw tN¿Øp-n¿Øp-hm≥ Ao-Xn-bpsS IqensImXn®v temIw apgp-h≥ HmSn S-°p-Ibpw ÿew k` kwhn-[m--sØbpw ssZh-hy-h-ÿ-sbbpw ]mtS Ah-K-Wn®v kwL-Sm {`m¥p-ambn B´n≥Iq-´-Øn-n-S-bn¬ IS∂v{InkvXp injysc Xß-fpsS ]n∂mse hen®p If-bp∂ sImSnb sN∂m-bv°ƒ Ah-cpsS{]hr-Øn-bn¬ ]ptcm-K-an®p sIm≠n-cn-°p-∂p. Bk-∂-am-bn-cn-°p∂ FXn¿{In-kvXp-hns‚`c-Whpw AXn--p-Iq-e-ambn cmjv{Sob aX-a-fi-e-ß-fn¬ kw`-hn-°p∂ am‰-ßfpwss__nƒ {]h-N shfn-®-Øn¬ hy‡-ambn hymJym-n-°p∂h¿ t]mepw Cu kmØm-y-X{¥w a- n-em-°m-sX-bn-cn-°p-∂Xv A¤pXw Xs∂. CØ-c-Øn¬ Hcp sX‰v {_Z-d¨Im¿°v kw`-hn-°ptam F∂v Nn¥n-°p-∂-hcpw C√m-Xn-√. F∂m¬ hN-hpw Ncn- 20
 • 21. {Xhpw Aßs kw`-hn-°p-sa∂v hy‡-ambn sΩ t_m≤y-s∏-Sp-Øp-∂p. Ign-bp-sa-¶n¬{hX-∑m-scbpw sX‰n-°p∂ kmØmy X{¥-ß-sf-°p-dn®v GI-tZiw kz]vm-h-ÿ-bn-emb{_Z-d¨ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿°v t_m≤y-an-s√∂p tXm∂p-∂p. hN-sØ ]pd-In¬ Fdn-™n´vtemI-Øns‚ aptº HmSp∂ B[p-nI {_Z-d¨Im¿°v hN--Ønse ap∂-dn-bn-∏p-Iƒa- n-em-°m≥ Fßs Ign-bpw. {_Z-d¨ k`-Iƒ°v amp-jnI tXrXzw krjvSn®v ÿew k`-Isf nb-{¥n-°p∂kwL-S cq]o-I-cn-°m≥ _≤-s∏´v {_Z-d¨ ktΩ-f--߃ kwL-Sn-∏n-°p-∂-hsc ssZh-Pw hns´m-gn-b-Ww. ssZh-k-`bv°v Hcn-°epw ]mSn-√m-ØXpw ssZh-Pw n¿_-‘-ambpwnc-kn-t°-≠-Xp-amWv Ch-cpsS {]am-Ww. C°-gn™ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kn-s-°p-dn-®p≈ ""C¥y≥ {_Z-d¨˛s‚ dnt∏m¿´v B›-cy-am-bn-cn-°p-∂p. "thƒUv {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kn¬ `mc-X-Øns‚km∂n≤yw F∂ Ipdn-∏n¬ 7t]-cpsS t^ms´ sImSp-Øn-´p-≠v. Cu 7 t]¿ A√msX thdmcpwC¥y-bn¬ n∂v {]kvXpX tIm¨^-d≥kn¬ kw_-‘n-®n√ F∂mWv C¥y≥ {_Z-d¨{]kn-≤o-I-cn® t^mt´m I≠m¬ tXm∂p-I. C¥y-bn¬ n∂pw kw_-‘n-®-h-cn¬ Cu 7t]sc am{Xw C¥y-bpsS {]Xn-n-[n-I-fmbn Xnc-s™-Sp-ØXv BcmWv? A√ a‰p-≈-h¿ at‰-sX-¶nepw cmPy-sØ-bmtWm {]Xn-n-[o-I-cn-°p-∂Xv? AtXm Ah¿ {_Z-d¨Im-ct√? Aß-s-sb-¶n¬ {_Z-d¨Im¿ A√m-Ø-hcpw kw_-‘n-°p-∂-XmtWm {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv? C¥y-bnse {_Z-d¨ k`-Isf {]Xn-n-[o-I-cn-°m≥ Ch¿°p≈ tbmKy-X-sb-¥mWv?BcmWv Chsc Ahn-tS-°-b-®Xv? Chsc {_Z-d¨ k`-I-fpsS {]mXn-n[y ZuXyw G¬∏n®ÿew k`-Iƒ GsXms°? ÿew k`-Isf {]Xn-n-[o-I-cn-°p-∂-h¿ ÿew k`-I-fnseip{iq-j-I¿ Bbn-cn-°-Ww. h≥InS _nkn-- p-Imcpw tIm¿∏-td-‰p-Ifpw Iymºp-I-fn¬n∂pw Iymºp-I-fn-te°v amdn amdn PohnXw Ign-°p-∂-hcpw kphn-ti-j-Øns‚ t]cv ]d™vDeIw Np‰p-∂-hcpw kwL-S--I-fp-sSbpw ^≠p-I-fp-sSbpw S-Øn-∏p-Im-cp-a√ k`-bpsS{]Xn-n-[n-Iƒ. `mc-X-Øns‚ km∂n≤yw hln®p F∂-h-Im-i-s∏-Sp-∂-h-cn¬ F{X t]cmWvÿew k`-I-fpsS ip{iqj hN--{]-Imcw sNøp-∂-h-cm-bp-≈Xv? AXy¥w `bm--I-amb Aip-≤nsb {]I-S-am-°p∂ IpjvTsØ ]q¿Æ-ambn ip≤o-I-cn-®, Ic-I-hn-s™m-gp-Ip∂ tbm¿±ms hn´v bn{km-tb-ens hnizmk XymK-Øn¬ n∂pwaS°n hcp-Ønb i‡-mb {]hm-N-I≥ Gen-bm-hns‚ Cc´n Bflm-hp≈ Gen-isbhn´v b-ams‚ ]pdsI HmSnb tKl-kn°v kam-w. F{X ISpw-Np-h-∏mb ]m]-sØbpwip≤o-I-cn-°p∂ ssZh-h-N--sØbpw ssZhm-flm-hns‚ A[n-hmk `h--amb ÿew k`-I-sfbpw hn´v FXn¿ {InkvXp-hns‚ `c-W-Ønv ]›m-e-sam-cp-°p∂ aX-t-Xr-Xz-Øns‚ÿm-am--߃°mbn HmSp∂ {_Z-d¨ kwL-Sm tXm-°-tf, n߃°v am-km-¥-c-Øn-m-bp≈ Ah-kcw Ct∏mgpw Ah-ti-jn-°p-∂p. 21
 • 22. {_Z-d¨ k` tIm˛-Hm¿Un-t-j≥ IΩn‰n Evg. sI.-hn. sFk-°v, ]o®n-bp-ambn hN--[zn {]Xn-n[n S-Ønb A`n-apJwtNmZyw : km¿ F¥p-sIm≠v {_Z-d¨ {]ÿm--tØmSv tN¿∂p n¬°p∂p?DØcw : ASn-ÿm As∏m-kvX-enI D]-tZ-i-ß-fm¬ th¿s]´ ssZh-Pw temI-Øn¬ Aßn-ßm-bn´v Bcw-`n® {_Z-d¨ AYhm th¿]m-Sp-Im¿. hNw Is≠Øn Atz-jn®v cq]o-I-cn® D]-tZi Nn´ (D-]-tZ-i-cq-]w) hN--Øn-sm-ØXv Bb-Xn- m-em-Wv.tNmZyw : Cu Ime-L-´-Øn¬ {_Z-d¨ k`-Iƒ hN--Øn¬ n∂pw hyXn-N-en-°p-∂Xv F¥psIm≠v ?DØcw : D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ k`-I-fn¬ C√m-™n´vtNmZyw : ÿew k` kzX-{¥-am-bn-cns° Ipº-mSv hnfn®p tN¿Ø tbmK-tØm-Sp≈ {]Xn-I-cWw F¥mWv?DØcw : A¶-amen {]iv-tØm-Sp≈ _‘-Øn¬ Ipº-mSv tbmKw IqSm≥ Xncp-h-N-- Øn¬ tcJ C√. k`bv°v {]Xn-Iq-e-߃ tcn-Sp∂ ka-bØv {]m¿∞--bv°pw. D]-tZi Atz-jWØnp-a-√msX bmsXmcp Imc-W-h-imepw CØcw Imcy-ß- fn¬ k` Hcp-an®v IqtS-≠-Xn-√. {]mtZ-inI k`-Iƒ {]m¿∞--bv°p-th≠n Hcp- an®p IqSp-Itbm D’m-ln-∏n-°p-Itbm Bhmw.tNmZyw : Ipº-mSv hnfn®p tN¿Ø tbmK-tØmSv kmdnv ]q¿Æ-amb hntbm-Pn-∏mtWm?DØcw : B tbmKw hN-m-Sn-ÿm--ap≈ Hcp IqSn hc-h-√.tNmZyw : A¶-amen k` FSpØ ne-]mSv Xncp-h-N--{]-Imcw ymb-amtWm?DØcw : th¿]m-Sp-Im¿ As∏m-kvX-enI D]-tZ-i-ß-fn¬ ne-n¬°p-∂-h-cm-Wv. B D]- tZ-i-ß-fn¬ n∂v hgp-Xn-t∏m-Ip-∂-hsc tsc n¿ØpI F∂Xv k`-bnse D]- tZ-jvSm-°-∑m-cpsS Npa-X-e-bm-Wv. CXn-se-s¥-¶nepw £Xw `hn®p F¶n¬ Ah¿°p e`n® D]-tZ-i-Ønp £Xw `hn®p F∂p Icp-Xn-bm¬ aXn. AYhm D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ CXn¬ hogvN hcp-Øn.tNmZyw : kmaq-lnI ne-n¬∏n-m-h-iy-amb klmbw ¬Ip-hm≥ Ign-bp∂ ktlm-Z-c- ∑m-cpsS Iq´mbva hcpw mfp-I-fn-tebv°v {_Z-d¨ k`-Iƒ°v Bh-iy-amtWm?DØcw : I¿Øm-hns‚ k` _e-lo--tbm, AwK-lo-tbm A√. k`sb tXP-t msS ap≥n¿tØ-≠-Xnv Du∂p-h-Sn-b√ X∂n-´p-≈-Xv. I¿Øm-hns am{X-am-Wv. F°m- eØpw k` {InkvXp-hn¬ ]cn-]q¿Æ-bm-Wv. k`-bpsS t]mjWw ssZhm-flm-hn- mepw Xncp-h-N--Øn-m-ep-am-Wv. amp-jnI klm-b-tam, Du∂p-h-Sntbm k`bv°v Hcp ImeØpw Bh-iy-an-√.tNmZyw : tI{μo-IrX `cW kwhn-[mw KpW-sa∂p ]d-bp-∂-h-tcm-Sp≈ adp-]Sn F¥mWv?DØcw : Ah¿ ssZh-k-`-bpsS i{Xp-°-fm-Wv. ssZhw ÿm]n® k`bv°v ]q¿Æ-amb D]-tZiw D≠v. AXns‚ Xe {InkvXp-hm-Wv. Hmtcm ÿew k`bpw kzX-{¥-am-Wv. k`-Iƒ tN¿∂v Hcp tI{μw Bh-iy-an-√. F√m k`bpw Htc D]-tZ-i-hpw, Htc LS--bpw, Htc amXr-Ibpw Bbn-cn-°-Ww. AXp-sIm≠v k`-Iƒ tN¿∂p≈ Hcp _lp-Xe k`-bv°n-√. GI-X-etb D≈q; {InkvXp am{Xw. tI{μo-IrX `cWw F∂ ]mTw k`-bv°n-√. 22
 • 23. tNmZyw : {_Z-d¨ D]-tZ-i-ß-fpsS ]cn-]m-h-X ne-n¿Øn-s°m-≠v, F∂p ]d™v Ipº- mSv ktΩ-f AP≠ Ah-X-cn-∏n-°p-tºmƒ kmdns‚ ne-]mSv F¥mWv?DØcw : {_Z-d¨ D]-tZiw F∂ ssien Xs∂ sX‰m-Wv.tNmZyw : 2010 HIvtSm-_¿ 8˛mw XobXn Ipº-mSv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f-- tØm-S-p-_-‘n®v {_Z-d¨ k`-bpsS hf¿® F∂ Xe-s°-´n¬ {]kn-≤o-I-cn® {]kv X m- h - - b n¬ a≤y- X n- c p- h n- X mw- I q- d np ]pd- Ø p≈ hnizm- k - h o- c - ∑ msc ax-]q¿Δ-ambn Ah-K-Wn-®n-cn-°p-∂p. CXv {_Z-d¨ kaq-lsØ `n∂-X-bn- tebv°p bn-°p-∂-XmtWm?DØcw : Imcyw C{Xtb D≈q! sSp-a-ßmSv I∏ Xn∂p-∂-h¿ Nme-°pSn I∏ Xn∂n-´n-s√- ¶n¬ ]d-bpw. sSp-a-ßmSv I∏-bmWv √-sX-∂v. Nme-°pSn I∏ Xn∂n-´n-s√-¶n¬ ]d-bpw. sSp-a-ßmSv I∏-bmWv √-sX-∂v. Nme-°pSn I∏ Xn∂n-cp-s∂-¶n¬ c≠pw XΩn¬ t`Z-an-s√∂v ]d-bp-am-bn-cp-∂p. AXp-t]mse CXv Fgp-Xnb Bfp- Iƒ sX°p≈ Imcyw am{Xta Adn-™n-´p-≈q. A¶-amen, Xriq¿, Ip∂w-Ipfw apX-emb hS-°p≈ Imcyw Adn-™n-´n-√. adn®p ]d-™m¬ mK¬ kmbn-∏ns‚ the-bm¬ D≠mb ÿew k`-I-fn¬ C∂v 500 apX¬ 1000 hsc hnizm-kn- Iƒ ne-n¬°p-∂p-≠v. am{X-a√ kmbn∏v XpS-ßnb Am-Y-im-e-bpw, am[y-a- ßfpw AXoh ssNX-y-tØmsS C∂pw ne-n¬°p-∂p. F∂m¬ sX°≥ {]tZ-iØv kmbn∏v XpS-ßnb ]e ÿm]--ßfpw kvIqfp-Ifpw B ne-hm-c- Øn¬ C∂n-√. Ah c≠p X´m-Wv. AXp-sIm≠v Chn-SsØ A`n-cpNn a- n-em- °mØ Hcm-fmWv B teJw Fgp-Xn-bXv F∂v a- n-em-°mw.tNmZyw : Cu t]m°v F¥m-bn-Øocpw?DØcw : k`-I-fpsS aqey-Nyp-Xn°p ImcWw kwL-S--I-fpsS h¿≤--hm-Wv. k`-Iƒ CS- b-∑m-cmb D]-tZ-jvSm-°-∑m-cm¬ ]cn-]m-en-°-s∏-Sm-Ø-t∏m-gmWv kwL-S--Iƒ Dcp- hm-b-Xv. BSp-Isf icn-bmb ne-bn¬ ]cn-]m-en-°p-hm≥ Imgv®-∏m-Sn-√mØ CS- b-∑m¿ F∂p-≠mtbm A∂v BSp-Iƒ Xt∂ tabm≥ XpS-ßn. BSp-Iƒ Xs∂ ta™v h´w IqSn-°n-S-°p∂ ]e ÿe-ß-fp-ap-≠v. sN∂mbv hcp-∂-Xp-hsc am{Xta Ahbv°v kpc-£n-X-Xz-ap-≈q. sN∂mbv h∂p Ign-™m¬ A∂-hsb c£n-°m≥ Bcpw D≠m-bn-cn-°n-√.tNmZyw : kmdnv Ch¿°p sImSp-°p-hm-p≈ D]-tZiw?DØcw : Cu samØw PsØ D]-tZ-in-°m≥ Rm≥ {]m]vX--√. ]q¿Δ {_Z-dp-Im¿°v e`n-®n-´p≈ th¿]mSpw ImgvN-∏mSpw Ap-k-cn®v hN--Øn-tebv°v h∂v, k`- bpsS {]am-W-{]-Im-c-am-bn-cn-°Ww Hmtcm {]mtZ-inI k`-bpw. {InkvXp aqe-°- √m-bp≈ {Iaw Ds≠-¶nte Hmtcm ÿew k`bpw hf-cp-hm-pw, Ap-{K-ln-°- s∏-Sp-hmpw CS-bm-hp-I-bp-≈q. As√-¶n¬ k`-I-sf√mw kwL-S--I-fm-bn- Øo-cpw. bqtdm-∏nepw a‰pw S-∂-Xp-t]mse Xma-kn-bmsX tIc-f-Ønepw hcm- p≈ km≤yX D≠v. bqtdm-∏n¬ DW¿hv ImeØv AtIw k`-Iƒ ÿm]n-°- s∏-Sp-Ibpw AtI anj-Wn-amsc mm-cm-Py-ß-fn-tebv°v Ab-bv°-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. anj-W-dn-am¿ {]h¿Ø--am-cw-`n® ImeØv bqtdm-∏n-ep-≠m-bn-cp∂ D]- 23
 • 24. tZ-jvSm-°-∑m¿ ss__nƒ kvIqfp-I-fn-tebv°pw ]pkvXI cN--bn-tebv°pw Xncn-bp-Ibpw A°m-c-W-Øm¬ DW¿Δnv £Xw kw`-hn-°p-Ibpw sNbvXp. D]-tZ-jvSm-°-∑m-cpsS A`m-h-Øm¬ ÿew k`-Iƒ he-bp-Ibpw iqy-am-°- s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. ]e {]h¿Ø--ßfpw apS-ßn. ]ecpw _m]v‰nÃv k`-I- fn-tebv°v tNt°-dn. anj-W-dn-am¿ aS-ßn-sb-Øn-b-t∏mƒ {_Z-d¨ k`-Iƒ C√m- bvI-bm¬ Ahcpw _m]v‰nÃntebv°v t]mbn. Aßs C¥y-bnse ]e tÉp- I-fnepw {]h¿Øw apS-ßp-Ibpw Ahsb C¥y≥ Ãyphm¿Up-Im¿ hn‰p Imim-°p-Ibpw sNbvXp. B ÿnXn tIc-f-Ønepw hcpw. tIc-f-Ønse {_Z- dp-Im-cmcpw BkvXn hmßn Iq´n-bn-´n√ F∂p am{Xw Biz-kn-°mw. CXns‚ A¿∞w kphn-ti-j-the sNtø≠ F∂-√, the sNtø-≠Xv Bh-iy-am-Wv. As∏m-kvX-e-mb ]usem-kn-sbpw _¿∂-_m-kn-sbpw thebv°p hnfn-°p- tºmƒ B k`-bn¬ D]-tZ-jvSm-°-∑m-cmbn 5 t]¿ D≠m-bn-cp-∂p. A©n¬ aq∂p t]sc k`-bn¬ ne-n¿Øn. c≠p t]sc the-bv°-b-®p. k`bv°v {]mXn-n[yw sImSp-°msX kphn-tij the sNbvXp-h-cp-∂-Xn-s‚ jvS-amWv Cu _p≤n-ap- ´p-Iƒs°√mw Imc-Ww. CXv h¿≤n®p hcn-I-bm-sW-¶n¬ k`-Iƒ ]e-X-c-Øn¬ in-°pw.tNmZyw : C∂m-fn¬ k`-I-fp-sS-ta¬ kwL-S--Iƒ A[n-Imcw S-Øp∂p F∂p kwi-bn- t°-≠n-bn-cn-°p-∂nt√?DØcw : kwi-bn-t°≠! Aßs D≠m-bn-cn-°pw. ImcWw k`sb S-Øp∂ Bfp-Iƒ Xs∂-bmWv kwL-S--bpsS tXm-°-∑m¿. AXp-sIm≠v Ah-cpsS kwL-Sm _ew k`-I-fn-tebv°v sIm≠p hcnI F∂Xv km[m-c-W-K-Xn-bm-Wv. F∂p-h- ®m¬ Hcmƒ t]meokv Hm^o-k-dm-bn-cn-°p-tºmƒ Hcp _nkn-kv XpS-ßn-bm¬, _nkn--knepw IqSn B A[n-Imcw {]tbm-Kn-°pw. AXp-t]m-se-bmWv kwL-S- -bpsS {]mXn-n-[y-ap≈ Hcp k`. ChnsS ]cn-]m-ew S-°msX {]am-WnØw S-°pw. ]e k`-Ifpw C∂v Cß-s-bm-Wv. C∂sØ k`-I-fnse kphn-ti-j- I-∑m-sc√mw ]e kwL-S--I-fpsS {]h¿Ø-I-cm-Wv. k`-bn¬ Npcp°w t]sc D≈q. ]e k`m-aq-∏-∑m¿ Xs∂ ]e kwL-S--I-fpsS {]mXn-n[yw D≈-h-cm-Wv. ]e D]-tZ-jvSm-°-∑mcpw ss__nƒ kvIqfp-I-fpsS henb DØ-c-hm-ZnXzw D≈- h-cm-Wv. k`-bn¬ Bcp≠v F∂ tNmZy-amWv Hmtcm hnizm-kn-bn¬ n∂pw Db-tc- ≠-Xv. k`-I-fnse Hmtcm BSn-sbpw Atz-jnt® aXn-bm-hq. CSb ]cn-]m-e-- amWv k`bv°v AXy-¥m-t]-£n-Xw. A√msX k`-Iƒ A`n-hr-≤n-s∏-Sm≥ Hcp ymbhpw C√. PsØ Zpcp-]-tZ-jvSm-°-∑m-cn¬ n∂pw c£n-°p-Ibpw kZp- ]-tZiw ]Tn-∏n-°p-I-bp-amWv {]mtZ-inI k`-bpsS {]Ya Npa-X-e. {]mtbm-KnI ]cn-]m-e--Ønv {]am-W-߃ thsd-bp-≠v. ssZh-k` A`n-hr-≤n-s∏-s´-¶n¬ kwL-S--I-fpsS Bhiyw Ct√ C√.tNmZyw : bn{km-tb¬, cmPm-hns tNmZn-®Xv Ah-cpsS Bflob A[x-]-X--Øns‚ e£- W-am-bn-cpt∂m?DØcw : Xo¿®-bmbpw! ssZhw bn{km-tb-ens Xnc-s™-Sp-°p-tºmƒ ssZhoI `cW tXr-Xz-Øn-mbn (ymb{]-amWw A`y-kn-∏n-°p-hmpw PsØ Bcm-[--bn- tebv°v bn-°p-hm-p-am-bn) tamsi-tbbpw ]ptcm-ln-X-∑m-sc-bp-amWv ssZhw B°n h®-Xv. Hcp cmPm-hns A√, cmPm-hn-mWv ]ptcm-ln-X-∑m-sc-s°m-≠m- 24
 • 25. h-iyw. ]ptcm-ln-X≥ ssZh-Ønpw P-Ønpw CS-bn-ep≈ ]me-am-Wv. F∂m¬ tbip-{In-kvXp-hns‚ c‡-Øm¬ hos≠-Sp-°-s∏´ ssZh-a-°sf mev {]mY-an- Im-[n-Im-c-Øn-tebv°v sIm≠p hcp-∂p. 1. ]p{XXzw 2. kz¿§ob ]ucXzw 3. ]utcm-lnXyw 4. {InkvXp-hn-tmSp IqsS hmgp∂ cmP-Xzw. Hcp amp-jnI `c- W-Øns‚ Bhiyw C√m-X-hÆw ssZhnI Btem-N--bv°p-th-≠n-bmWv Cu kwhn-[mw ssZhw ¬In-bn-cn-°p-∂-Xv.tNmZyw : ap-s°mcp tI{μo-IrX `cW tXrXzw Bh-iy-am-sW∂ tXm∂¬, ΩpsS Bflob A[x-]-X-sØ Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. At√?DØcw : Xo¿®-bmbpw! ImcWw ssZhw h®ncn°p∂ ]ptcm-ln-X-∑m-cn¬ n∂pw Pw hyXn-N-en-®Xp sIm≠p Xs∂, ymbm-[n-]-∑m-cpsS ImeØv ]ptcm-ln-X≥ Xcw In´p-t∂-SØp ]m¿°p-∂-Xnp t]mtI≠n h∂p. ]ptcm-ln-X-∑m¿°p ip{iqj C√m-sX. Ah¿ BSv tabv°mpw Irjn sNøp-hm-p-sams° t]mbn. adn®v Pw hN--{]-Imcw apt∂m´p h∂p Ign-bp-tºmƒ ]ptcm-ln-X-∑m¿ ip≤o-I-cn-°-s∏- ´-Xm-bn´v ssl-aym-hn-s‚bpw F{k-bp-sSbpw ]pkvXIßfn¬ ImWp-hm≥ km[n- - - - °pw. C°m-eØv k`-Iƒ DW¿Ø-s∏´p Ign-™m¬ Cu {]h¿Ø-I-sc√mw Fhn-tSbv°p aSßn hcWw? k`-Ifn-tebv°p aS-ßWsa-¶n¬ k`-Ifn¬ n∂p - - - - {]h¿Øn-°Ww. Aßs {]h¿Øn-®m¬ {]mtZ-inI k`-Iƒ DW-cpw. {]h¿Ø- - hpw {]h¿ØIcpw D≠m-hp-Ibpw C∂sØ k`-I-fnse Ap-k-c-W-t°Sv ]cn-l-cn-°m≥ CS-h-cn-Ibpw sNøpw.tNmZyw : As∏m. 15-˛se sbcp-i-te-an¬ IqSnb Iu¨kn¬ D]-tZ-i-]-c-amb Imcy-Øn¬ am{X-am-bn-cp-s∂∂p ]d-bmtam?DØcw : {InkvXp-hns‚ c‡-Øm-ep≈ c£ t]mcm. ]cn-t—-Z IqsS Bh-iy-am-sW∂v blq-Z-a-Xm-p-km-cn-Iƒ PsØ D]-tZ-in-®-t∏mƒ, As∏m-kvX-e-mb ]utemkv I¿i--ambn FXn¿°p-I-bpw, B Imcyw kw_-‘n®v At∏mƒ Xs∂ As∏m- kvX-enI {]am-W-tØm-Sp≈ _‘-Øn¬ Ah-cpsS Btem-N tIƒ°p-∂-Xnp th≠n-bmWv sbcp-i-te-an-tebv°v t]mb-Xv. AX-√msX as‰m-cm-h-iy-Øn-p-th≠n Hcp IqSn-h-c-hp-≠m-b-Xmbn ImWp-∂n-√. As∏m-kvX-e-mb bmt°m-_ns sIm∂-t∏mƒ k` NnX-dn-t∏m-b-X-√msX {]Xn-tj-[-tbm-K-ß-sfm∂pw S-Øn- bn-√. sImcn¥p k`bn¬ Xs∂ At-I¿ c‡-km-£n-bmbn acn-®n-´p-≠v. sImcn- ¥y-te-Jw 15-˛¬ acn-®-h¿ nanØw F∂ hm°v AXv kqNn-∏n-°p-∂p. Ahn- sS-sbm∂pw {]Xn-tj-[-tbmKw S-Øn-bn-√. AXp-sIm≠v k¿°m-cn-tmSv {]Xn- Iq-en-°p-∂-Xn-tm, {]Xn-tj-[n-°p-∂-Xntm hnizm-kn-I-fmb ap°v Ap-hm-Z- an-√.tNmZyw : ]oV-ta¬°p∂ ImeØpw nb-a-Ønp Iogvs∏-´n-cn-°Ww F∂t√?DØcw : Xo¿®-bm-bpw. Kh¨sa‚n-s-Xntc {]Xn-tj-[n-°p-Ibpw t]mcm-Sp-Ibpw sNøp- tºmƒ hN--Øn-s-Xn-cm-bn-´mWv mw t]mIp-∂-Xv. cmPy-Øp≈ nb-a-߃ Ap- k-cn-°m≥ mw _m≤y-ÿ-cm-Wv. k¿°m¿ kphn-tijw Adn-bn-t°≠ F∂p ]d-™m¬ AX-p-k-cn-°Ww F∂-√. Icw sImSp-t°-≠-hp Icw, `bw ImWn- t°-≠-hp `bw; CtX Imcyw Xs∂-bmWv 1 ]s{Xm.2:14-˛¬ t{ijvTm-[n-Im-c- ߃°v Iog-S-ßn-bn-cn-∏n≥ F∂p ]d-bp-∂-Xv. tZio-b-amb DØ-c-hm-ZnXzw mw n¿Δ-ln-t°-≠Xv Xs∂-bm-Wv. 25
 • 26. ÿew k`-IfpsS kzmX{¥yw - Late Evg. Fw.-C. sNdn-bm≥ (IS-∏mSv: ssltd©v Ft°m) Hcp ÿew-k-`-bn¬ AwK-߃ F{X Npcp°w Bbn-cp-∂mepw AXv AXn¬ Xs∂Hcp ]q¿Æ-L-S-Ihpw k¿h-Im-eØpw k¿h-tZ-i-Øp-ap≈ k¿Δ-hn-izm-kn-Ifpw tN¿∂km¿h-{Xn-I-k-`-bpsS Hcp AwK-hp-am-Wv. I¿Ømhv nb-an-®m-°nb aq∏-∑m-tcmSpw ip{iq-j-I-∑m-tcmSpw IqsS Hmtcm ÿew-k-`bpw AXmXp ÿeØp kzX-{¥-ambn n¬°p∂ne-bmWv ]pXnb nb-a-Øn¬ mw ImWp-∂-Xv. GI-in-c-t msS _‘-s∏´ GI-i-cocwF∂ ne-bn¬ ho≠pw Pn® F√m hnizm-kn-Ifpw Aß-s-bp≈ hnizm-kn-I-sf-s°m≠pcq]o-Ir-X-amb ÿew k`-Ifpw XΩn¬ th¿]n-cn-∏m≥ Ign-bmØ Hcp Bflob sFIy-ap-≠v. AXv Xo¿®-bmbpw ]cn-]m-en-°-s∏-tS-≠-Xm-Wv. F∂m¬ hnhn[ {]mtZ-inI k`-IsfHcp `c-W-Øn¬ Iogn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂Xv shdpw amp-jn-I-am-Wv, ssZho-I-a-√. Hcp ÿew k`-bpsS ta¬ CXc ÿew k`-Itfm CX-c-ÿew k`-bnse aq∏-∑mtcmA[n-Imcw sNep-Øp∂ coXnbpw ]pXnb nb-a-Øn¬ mw ImWp-∂n-√. Hmtcm k`bpwAXmXp ÿeØv kzX{¥ambn nev°p-∂p. ico-c-Øn-ep≈ Hmtcm Ah-b-h-Øn-t‚bpwAtym-y-_‘w Ahbv°v inc- n-tm-Sp≈ _‘sØ B{i-bn-®n-cn-°p-∂p. AXp-t]mseF√m-h¿°pw {InkvXp-tb-ip-hn-tmSv tcn´p _‘w Ds≠-∂p-≈-XmWv hnizm-kn-Iƒ°pXΩnepw ÿew k`-Iƒ°p XΩn-ep-ap≈ _‘--Ønv Imc-Whpw ASn-ÿm--hpw. (F-s^. 2:15, 16, 1 sImcn. 12:12-˛14). ap-jy-n¿Ωn-X-amb CX-c-kw-L-S--I-sf√mw `n∂-Xbv°pwssZh-k-`-bn¬ Ipg-∏-߃ D≠m-Ip-∂-Xnpw apJm-¥-c-߃ BIpw. ico-c-Øn¬ ssIbvIm-ep-Iƒ am{Xw tN¿∂v a‰p≈ Ah-b-h-ß-fn¬ n∂p ]ncn™v Hcp {]tXyI kwL-S cq]o-I-cn-®m¬ ico-c-Øns‚ s]mXp-hy-h-ÿn-Xn°v AXv _m[-I-am-Ip-I-bnt√? Hcp cmPy-Øp≈ Hcp henb k`-bpsS sNdnb Hcp imJ-b√ Hcp ÿew k`-sb∂pmw a- n-em-°-Ww. AXn-m¬ mw Hcp ÿew k`-bn¬ tNcp-tºmƒ B ÿew k`-bpsS AwK-am-bn-Øo¿∂p F∂-√msX AXns‚ AXn¿Øn-Iƒ°v shfn-bn-ep≈ GtXmHcp {]tXyI k`m-hn-`m-K-tØmSp mw tN¿∂p F∂v A¿∞-an-√. Bky-bnse Ggp-k-`-Isf Ggp s]m≥ ne-hn-f-°p-I-tfmSp kmay-s∏-SpØn shfn-∏mSp ]pkvX-I-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂p. (sh-fn. 1:19-˛20) Ah {]tXyIw {]tXy-I-amb Ggp hnf-°p-I-fm-Wv. ]pd-∏mSp]pkvX-I-Øn¬ ImWp-∂-Xp t]mse H‰ Hcp ne-hn-f-°ns‚ Ggp imJ-Iƒ A√. Bky-bnse Hcp k`-bpsS Ggp imJm k`-Iƒ A√m-bn-cp-∂p. Bky-bnse k`-Iƒ F∂m-W-Xns‚ A¿∞w. Ggp ne-hn-f-°p-Iƒ BsW-∂p-≈Xpw s]m∂n-m¬ D≠m-°-s∏-´-Xm-sW-∂p-≈-Xp-amWv Ggnv XΩn-ep≈ kmayhpw sFIy-hpw. nß-fpsS Xe-h≥ Bcv? slUvIzm¿t´gvkv FhnsS? Fs∂√mw Nne¿ tΩmSv tNmZn-°m-dp-≠v. Xs‚ ico-camb k`bv°v Xe-bmbn ssZhw kz]p-{Xs nb-an-®n-cn-°p-∂p. Fs^. -1:20 {InkvXp h√msX thsdmcp Xe-h≥ k`-bv°n-√. Ahn-Sp∂v Ir]m-k--Øn¬ Ccp-∂-cp-fp∂ kz¿§-amWv ΩpsS Xe-ÿm-w. ]e ÿew k`-Isf nb-{¥n-°p∂ Hcp A≤y-£tm Hcp tI{μ-k-`-tbm, IΩ-‰ntbm {]Xn-n[n ktΩ-f--ßtfm {]Xn-]p-cpj tbmK-ßtfmH∂pw Xncp-sh-gp-Øn-en-√. Hcp ÿew-k-`-bnse ip{iq-j-Iv as‰mcp k`-bn-te°v ÿewam‰w sImSp-°p-∂-Xv, Hcp k`m-≤y-£tm Hcp P-d¬°-Ω-‰ntbm a‰p ÿew k`-I-fn-te°p{]kvXpX ÿew k`-Isf nb-{¥n-°p∂ IØp-Itfm Iev]--Itfm Ab-bv°p-∂Xv apX-emb F√m Imcy-ßfpw shdpw PUn-I-ß-fmb `c-W-k-{º-Zm-b-ß-fm-Wv. ]pXnb nb-a-Øn¬ssZh-k-`bv°v ssZhw Ap-h-Zn-®n-´p≈ coXn-b-√. amp-jnI kwL-S--Iƒ°pw ap-jy≥kzoI-cn-°p∂ coXn-bm-Wv. 26
 • 27. "N¿®v Vs "Akw_vfn Evg.s¬k¨ tXma-kv, apss_ tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ ASp-Ø-bnsS S-am-Sp∂ kw`h hnIm-k-߃]cn-tim-[n-®m¬ k` F∂ hnj-b-tØm-S-p-_-‘n-®p≈ ASn-ÿm D]-tZ-i-ß-fn¬ sX‰n-[m-c-W-Iƒ hy‡-am-Ipw. A‘-Im-c-]q¿Æ-amb AtIw q‰m-≠p-Iƒ°p-ti-jw, GXm≠v 180 h¿j-߃°papºv hen-b-h-mb ssZhw AtIw k`m kXy-߃ ΩpsS ]nXm-°-∑m¿°p shfn-s∏-Sp-Øn-s°m-Sp-Øp. XXv^-e-ambn Ah¿ hy¿∞-amb k`m ]nXr-]m-c-º-cy-ßsf hn´v XncphN{]-Imcw, ]pXnb nbaw Ap-im-kn-°p∂ amXr-Ibn-ep≈ IqSn-hchp-Iƒ Bcw-`n-®p.- - - - - - -CØ-c-Øn-ep≈ IqSn hc-hp-Iƒ Hcn-°epw Hcp kap-Zm-b-ambn amd-cpXv F∂v Ah¿B{K-ln-°p-Ibpw k`-bpsS Xe-bmbn k`m-Im-¥-mb I¿Øm-hns am{Xw Ah¿ Dƒs°m-≈p-Ibpw sNbvXp. CØ-c-Øn-ep≈ kzX{¥ {]mtZ-inIk`-I-sf-bmWv "Akw-ªn-IƒF∂-dn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Ah-cn¬ temIw Z¿in® kmtlm-Z-cy-_-‘-Øm¬, temIw Ahsc"{_Z-d¨ F∂v hnfn-®p. n¿Ω-e-amb Cu D]-tZ-i-ß-fm¬ AtI lrZ-b-߃ BI¿jn-°-s∏-Sp-I-bpw, hnizm-k-Øn-p-th≠n th¿s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. temI-saßpw At-Im-bncw {]mtZ-inI kzX-{¥-k-`-Iƒ Cu hnizm-k-t{]-£nX hoc-∑m-cm¬ ÿm]n-X-am-hp-IbpwsNbvXp.Imen-I-amb am‰-߃ Ime-Øns‚ IpsØm-gp-°n¬ AI-s∏´p t]mb Cu Xe-ap-d-bn¬ Nne "tXm-°-∑m¿n¿Ω-e-amb D]-tZ-i-߃°p am‰w hcp-Øp-hm-mbn I®-sI´n CdßnØncn-®n-cn-°p-∂p.AØc-Øn-temcp ktΩ-fw Ign™ h¿jw Ipº-m´v S-°p-Ibpw "]pXnb nba k`mkXy-ßsf kvtln-°p∂ AtI lrZ-b-ßsf apdn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXp. `mc-X-Øn-te-tbm, tIc-f-Øn-tetbm nb-a-߃ Hcn-°epw hnizm-kn-Iƒ°p FXn-c-√.Bcm-[-m kzmX-{¥y-tam, ÿew k`-bpsS Iogvhg-°-ß-sftbm Hcn-°epw ΩpsS `cWtXr-Xz-߃ am‰w hcp-Øp-hm-mbn kzm[ow sNep-Øn-bn-´n-√. F∂m¬ GtXm Hcp ÿewk`-sb-°p-dn®v GtXm Hcp "a{¥n S-Ønb ]cm-a¿i-Øns‚ ASn-ÿm--Øn¬ ta¬∏-d™"tXm-°-∑m¿ H∂n-®p-IqSn "{_Z-d¨ N¿®v F∂ Xocp-amw ASn-t®¬∏n-°p-I-bp-amWvsNbvX-Xv. Cu Xocp-am--߃ ΩpsS a≤y-Øn¬ AtIw tNmZy-߃ Db¿Øp-∂p. hnip≤ Xncp-sh-gpØv Ap-im-kn-°p∂ ÿew k`m kzmX{¥yw ΩpsS ASn-ÿmD]-tZ-i-ambn mw hniz-kn-°p-tºmƒ Fß-s-bm-Wv. Hcp Iq´w "tXm-°-∑m¿ a‰p k`-Iƒ°p-th≠n Xocp-am--sa-Sp-°p-∂-Xv. Hcp GIo-IrX A[n-ImctI{μtam ÿmtam A√F∂v Ah¿ {]Xy- £ - a mbn Ah- I m- i - s ∏- S p- ∂ p- s h- ¶ nepw ^ew H∂p Xs∂- b m- W v . 27
 • 28. {]mtZ-inI k`-Ifp-sS-ta¬ Cßs kzm[o-ap-≈h¿ Xß-fpsS Xocp-am-߃ ASn-t®¬∏n- - - - -°p-∂p. XZzmcm Cu k`-I-fnse CS-b-∑mcpw kphn-ti-j-I-∑mcpw ne-n¬∏n-mbn CutXr-Xz-Ønv Iogvs∏-Sp-∂p. c≠m-a-Xm-bn, hyXy-ÿ-amb t]cp-Iƒ kzoI-cn-®n-cn-°p∂ {]mtZ-inI kzX{¥ k`-Iƒ°vFßs Hcp t]cp thW-sa∂v Ch¿°v iTn-°m-mhpw? temI-saßpw D≈ {_Zvd¨IqSn hc-hp-Iƒ "tKmkv]¬ lmƒ, "ao‰nwßvdqw, "KpUvyqkv sks‚¿, "ss__nƒ Nm∏¬,"A w_vfn apX-emb t]cp-I-fn-emWv Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. aq∂m-a-Xm-bn, Fßs Hcp kp{]-`m-X-Øn¬ ΩpsS bw mw am‰n {]Jym-]n-°p-hm≥Ignbpw? At∏mƒ C{Xbpw Imew mw D]-tZ-in-∏n-°p-Ibpw ]Tn-∏n-°bpw sNbvX-sXms°sX‰m-bn-cpt∂m? k`-sbmcp sI´n-S-a-s√-∂pw, ap-jy-n¿Ωn-X-amb N´-°q-Sp-Iƒ Cs√∂pw]Tn-∏n-®-h-cmb mw F¥p-sIm≠v C∂v "A w_vfn lmfpw, "ao‰nwßv dqapw, "N¿®mWv AXn¬ e÷n-t°-≠-Xn-s√∂p ]d™v Zpcp-]-tZiw ]S¿Øp∂p? Fs¥mcp hntcm-[m-`mkw?{_Zvd¨ hnVnØw C∏-d™ Imcy-ß-fpsS ASn-ÿm--Øn¬ "A w_vfn bpw "N¿®pw F¥m-sW∂v Npcp-°-ambn ap°v ]cn-tim-[n-°mw. BZna {_Zvd¨ ]nXm-°-∑m¿ Hcp henb hnVn-Ø-amWvIm´n Iq´n-bn-cn-°p-∂Xv F∂v Nne hnizm-kn-I-sf-¶nepw Nn¥n-°p-∂p-≠m-hmw. "N¿®v F∂k¿Δ-km-[m-c-W-amb hm°n-p-]-Icw "A w_vfn F∂Xv kzoI-cn-®-XmWv B a≠-ØcwF∂mWv C°q-´¿ hmZn-°p-∂-Xv. F¥p-sIm-≠mWv BZna {_Zvd¨ D]-tZ-jvSm-°ƒ k`-Iƒ°v "A w_vfn F∂ hm°vkzoI-cn-®Xv? AsXmcp sX‰m-bn-cpt∂m? Hcn-°-ep-a-√. hyXy-ÿ-amb ]mc-º-cy-ß-fn¬ n∂pwth¿s∏´ Ah¿ Xncp-h-N kXy-߃°p {]m[myw sImSpØv PohnX km£yw Db¿Øn-∏n-Sn-®p. AXmWv Ah¿ ]Tn-∏n-®-Xv."F¢oknb F∂m¬ F¥v? k` F∂ hm°ns‚ aqe ]Zw {Ko°n¬ "F¢o-knb F∂mWv AXns‚ A¿∞w"hnfn®p th¿Xn-cn-°-s∏-´-h¿ F∂m-Wv. AsXmcp Iq´-ambn km[m-cW D]-tbm-Kn®p h∂n-cp-∂p. {]tXy-In®pw kz¥-`-h--ß-fn¬ n∂pw ]c-ky-amb Hcp s]mXp-ÿ-e-tØ°p IqSnhcp∂ ]uc-∑m-cpsS Hcp Iq´w. sk]v‰-sP‚v ]g-b-n-ba {Ko°v `mjm-¥-c-Øn¬ bn{km-tb¬ P-Øns‚ IqSn hc-hp-Isf "F¢o-knb F∂ hm°n-m¬ ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p.ymbm 21:8 ""....-Kn-se-bm-Znse bmt_-in¬ n∂pw Bcpw ]mf-b-Øn¬ k`°p h∂n-´n√F∂p I≠p.1 Zn 29:1 "".....-]ns∂ ZmhoZv cmPmhv k¿Δ-k-`-tbmSpw ]d-™-Xp..... 28
 • 29. Cu c≠v hmIy-ßfpw Cw•ojv `mjm-¥-c-amb KJV Inwßv sPbnwkv th¿j≥ "F¢o-knbF∂ hm°nv ‘Assembly’ "A w_vfn F∂mWv X¿÷na sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. ]pXnb nb-a-Øn¬ qdn¬ ]cw Xncp-h-N--`m-K-߃ KJV Cw•o-jn¬ X¿÷na sNbvXn-cn-°p-∂-Xn¬ aqs∂ÆØn¬ am{XamWv icn-bmb ‘Assembly’ F∂ ]Zw D]-tbm-Kn-®n-´p-≈-Xv. CXns‚ ]n∂n¬ sPbnwkv cmPm-hns‚ kz¥-amb Xm¬∏cyw D≠m-bn-cp-∂-Xmbpw‘Ecclesia’ - ‘Church’ Bbn `mjm-¥cw sNø-W-sa∂v Xm≥ njvI¿jn-®n-cp-∂-Xmbn Ncn{Xwkm£y-s∏-Sp-Øp-∂p. ta¬∏-d™ aq∂v hmIy-`m-K-߃ Ch-sb-√m-amWv1. Acts 19:32 “The assembly was confused, and most of them did not know why they had come together.2. Acts 19:39 “But if you have any other inquire to make, it shall be determined in the lawful assembly”.3. Acts 19;41 “And when he had said these things, he dismissed the assembly”.`mjm¥c-Ønse ]nghv tscsØ mw I≠-Xp-t]mse, a‰p ]pXnb nba hmIy-`m-K-ß-fn¬ {Ko°p-hm-°mb"F¢o-knb, "N¿®v F∂v `mjm-¥cw sNbvXn-cn-°p-∂p. DZm-l-cWw Acts 7:38. “...that wasin the church in the wildernesses”. ]g-b-n-b-a-Øn¬ Hcp "N¿®v D≠m-bn-cp-∂n√ F∂Xvap°v F√m-h¿°pw t_m≤y-amb H∂m-W-t√m. Ah¿ ]-g-b-n-ba bn{km-tb¬, ssZh-Øm¬ hnfn®p th¿Xn-cn-°-s∏-´Xpw ssZh-Øns‚ kz¥-P--hp-am-bn-cp-∂p. Cw•ojv `mjm-¥-c-amb NKJV. bn{km-tb¬ P-Øns‚ Iq´sØ "N¿®v F∂pw, NIV "A w_vfn F∂pwX¿÷na sNbvXn-cn-°p-∂p. Aß-s-bm-sW-¶n¬ F¥p-sIm≠v Cw•ojv `mjm-¥-c-߃AV, KJV "F¢o-knb F∂ hm°ns "N¿®v Bbn sX‰mbn X¿÷na sNbvXn-cn-°p∂pF∂v tm°mw. I¿Ør-k∂n-[n-bn¬ hn{i-an-°p∂ tUm.-kn.-hn. t__n C{]-Imcw Fgp-Xp-∂p. -"Cw•ojv `mjm-¥cw S-Øn-bn-cp∂ hy‡n-Iƒ°v "N¿®v F∂ hm°v am{Xw D]-tbm-Kn-°-W-sa∂v sPbnwkv cmPmhv hy‡-amb I¬] sImSp-Øn-cp-∂p. [Basic Bible Doctrine-Page 152] Hamilton Smith C{]-Imcw ]d-bp-∂p. “In Tyndale’s translation of the NewTestament, the basis of the Authorised Version, the Greek word is rightly translated by thework ‘Congregation’, but in our authorized version of 1611, King James for political reason,insisted that the ecclesiastical word ‘church’ should be used, and the revised version hasunfortunately retained the word. In the New Translation by the late J.N. Darby, the world‘assembly’ is used, and beyond question that is the simple and proper translation.”(The Assembly Page 2) Xm≥ ]d-bp-∂Xv Tyndale `mjm-¥cw "F¢o-knb F∂ hm°ns‘Congregation’ (k- ` , ktΩ- f - w) F∂v `mjm- ¥ cw sNbv X - t ∏mƒ F.- U n. 1611¬ 29
 • 30. Inwßv sPbnwkv (cm-Pm-hv) ‘Church’ F∂ hm°v D]-tbm-Kn-°p-hm≥ I¬]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿∂p h∂ `mjm-¥-c-߃ Cu sX‰v Xncp-Øn-bn-s√-¶n-epw, I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬hn{i-an-°p∂ sP.-F≥. Um¿_n (Brethren Xe-apdbnse BZy-]n-Xm-°-∑m¿ Hcmƒ) Cuhm°ns hfsc hy‡-ambpw IrXy-ambn A wªn F∂v `mjm-¥cw sNbvXn-cn-°p-∂p.""Ipdn-bm-t°m-kv , ""F¢o-knb XΩn-ep≈ hyXymkw F¥v? CXn-s‚-sbms° ASn-ÿm--Øn¬ "N¿®v F∂ hm°v Hcp √ hm°√ F∂v mwA¿∞-am-°p-∂n-√. {Ko°v `mj-bn¬ "N¿®v F∂ hm°ns‚ aqe-]Zw "Ipdn-bm-t°mkv F∂m-Wv. AXns‚ A¿∞w "I¿Øm-hn-t‚Xv F∂m-Wv. F∂m¬ aØmbn 16:18¬ I¿Ømhv]d-™Xv ""Rm≥ Fs‚ F¢o-knb ]Wnbpw F∂m-Wv. [I will build my ‘ekklesia’] Hcp{]tXyI P-hn-`mKw tKm{X-Ønepw `mj-bnepw hwi-Ønepw PmXn-bn¬ n∂pw hnfn®pth¿Xn-cn-°-s∏Spw F∂m-bn-cp-∂p. At∏m. 15:14¬ ]d-bp-∂-Xp-t]mse "ssZhw Xs‚ ma-Øn-mbn PmXn-I-fn¬ n∂pw Hcp PsØ FSp-Øp-sImƒhm≥... C∂v ""N¿®v F∂v ]d-bp-tºmƒ a- n-em-°p∂ Hcp coXn-bn-e-√m-bn-cp∂p A∂sØ Pw bmt°m-_ns‚ Cuhm°p-Isf Dƒs°m-≠n-cp-∂Xv F∂Xv sIm≠v Xs∂ CXnse A¿∞-hy-Xym-k-߃ a- n-em-Ip-a-t√m. sUmWmƒUv F¬. tm¿_n Fgp-Xp-∂Xv tbip-{InkvXp Ime-L-´-am-b-t∏m-tg°pw"F¢o-knb F∂ hm°ns‚ A¿∞w ]ptcm-K-a Nn¥m-K-Xn-I-fpsS temI-Ønv a- n-em-bn-cp-∂p. “By the time of Christ the term ‘ekklesia’ was well known throughout the civilisedworld. To the gentile, it was the city assembled; to the Jew it was the gathering of God’speople in a public assembly”. F∂p-]-d-™m¬sblq-Zs kw_-‘n-®n-S-tØmfw ssZh-P--Øns‚ IqSn-h-c-sh-∂pw, bh-s kw_-‘n-®n-S-tØmfw ]´-W-Øn¬ hnfn®p tN¿°-s∏´ Hcp Iq´w F∂pw "F¢o-knb F∂ hm°n-m¬ A¿∞-am-°p-∂p.‘Church’ F∂ hm°n-s-°p-dn®v Xm≥ Fgp-Xp-∂Xv King James m¬ Df-hm-bXpw hfscn¿`m-Ky-I-c-amb Hcp {InkvXob ]Z {]tbmKw F∂p-am-Wv. “It is a most unfortunate ren-dering which has become an inescapable part of English christian vocabulary because of itsuse in the King James Version”. [The New Testament Chuch Organization-Page 22, 23].Adolph Deissmann Cßs ]d-bp∂p The first scattered congregations of Greek SpeakingChristians up and down the Roman Empire Spoke of themselves as a “[convened]assembly’”; at first each single congregation was so called, and afterwards the whole body ofchristians everywhere was spoke of collecterly as the [convened] assembly. That is the mostliteral translation of the Greek word ‘Ekklesia’. This self bestowed name rested on thecertain conviction that God has separated from the world His “saints” in Christ, and had 30
 • 31. “called” or “convened” them to an assembly which was “God’s assembly”, “God’s muster”,because God was the convener (Light from ancient east-Page 112).F∂v ]d-™m¬, NnX-d-s∏´v t]mb {InkvXob {Ko°v hnizm-kn-Iƒ Xß-sf-Øs∂""Akwªn F∂v hnfn-®n-cp-∂p. BZy-sams° `c-W-Øn-ep≈ Hcp k`sb A wªn F∂vhnfn-®p-sh-¶nepw ]n∂oSv samØ-ambpw hnfn-°-s∏-´p. ssZhw am{Xw mY-m-bn-cn-°p∂CØ-c-Øn-ep≈ Iq´-߃ F¥p-sIm-≠pw ""A wªn F∂mWv Adn-b-s∏-tS-≠-Xv. ImcWwAh¿ ssZh-Øm¬ am{Xw hnfn®p th¿Xn-cn-°s∏-´hcm-Wv, ssZh-Øns‚ Iq´-am-Wv. - - -]p¿Po-hw sIm≠ kXy-߃ ˛ a¿Ω-߃]sØm≥]Xmw q‰m-≠ns‚ Bcw-`-Øn¬ ssZhw Fgp-t∂¬]n® {_Zvd¨˛hn-izmk hoc-∑m-cn¬ IqSn temI-Ønp t_m[y-am-°nb AtIw a¿Ω-ß-fn-sem-∂m-bn-cp∂p IqSn hc-hp-Iƒ°v ma-I-cWw sNbvX sX‰np AdpXn hcp-Øn-s°m≠v "N¿®np ]Icw "A wªnF∂p hnfn-°p-hm-p≈ ]g-b-sX-¶nepw ]pXn-b-Xmb {]tbm-Kw. B hm°p-Iƒ XΩn-ep≈A¿∞-hy-Xymkw Ah¿°p ∂mbn t_m[y-am-bn-cp-∂p. Xncp-h-N-m-Sn-ÿm--Øn¬ k`-sb∂p ]d-bp-∂Xv Hcp sI´n-S-a-s√-∂pw, Hcp kwL-S--b-s√-∂pw, amp-jnI nb-am-h-en-Ifpw N´-°q-´p-I-fp-as√∂pw a- n-em-°nb Ah¿ I¿Øm-hns‚ kphn-ti-j-Øns‚ i‡n-bm¬ c£n-°-s∏-´-h¿ IqSn hcp∂ Hcp Iq´-amWv (F-¢o-knb As√-¶n¬ A w-ªn) F∂vFh¿ Xß-fpsS Pohn-X-Øn¬ IqSn ImWn®p X∂p. At∏m. 11:22, 14:27...({_-Zvd¨ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ am{X-a√ AtIw thZ-]-Tn-Xm-°fpw Cu kXyw a- n-em-°n-bn-cp∂p H.G. Mackey bpsS hm°p-IƒsIm≠v Rm≥ Cu `mKw Ah-km-n-∏n-°s´, “Tak-ing into consideration the modern connotation of the word “Church” as previouslydiscussed, it would seem that “assembly” is the preferable translation of ekklesia,as more nearly approximating the meaning of that Greek word, when referring tothe gathering together of believers in christ” (Assembly distinctives Page 10)A¿∞m¬, “Church” ""N¿®v F∂v hm°p-sIm≠v C°m-eØv F¥v Dt±-in-°p∂p F∂v]cn-tim-[n-®m¬ F¥p-sIm-≠pw “ekklesia” ""F¢o-knb F∂ hm°nv tbmPn® X¿÷na""A wªn F∂p Xs∂-bmWv ˛ hos≠-Sp-°-s∏-´-h-cpsS Hcp Iq´w. Ign™ qdn¬ ]cwh¿j-߃ “Assembly” ""A wªn F∂ t]cn¬, AXns‚ bYm¿∞ A¿∞w DƒsIm≠mw F¥nv ΩpsS I¿Ømhv Acp-fn-s®-ømØ as‰mcp t]cnp hgn amdn sImSp-°-Ww?GsX-¶nepw Xc-Øn-ep≈ Hcp kmaq-lnI AwKo-Im-c-Øn-p-th≠n ΩpsS ASn-ÿm--]-c-amb D]-tZ-i-߃ ]Wbw sh®v temI-Øns‚ apºmsI as‰mcp kap-Zm-b-ambn mwamtd-Wtam? ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ C´ AXn-cp-Iƒ mw t`Zn-t°-W-tam? CXv tIhew Adn-hn-√mbvabmtWm AtXm kXyw Adn-™n´pw AXp ad-®p-h-®p-sIm≠v sX‰n-t√°p t]mIp-hm-p≈ Hcp DZyatam? F{_m. 6:4˛6; 10:26, 27; 2 ]t{Xm. 2:20-˛22. mw F¥p hniz-kn-°p∂p? F¥v ]Tn-∏n-°p∂p? AXn-ep≈ aqey-sa¥v? F∂o Imcy-߃ ssZhw ap°vt_m≤y-am°n Xc-s´. http://gracepeace.net/life/church3.htm (Hcp kzX{¥ hnh¿Øw) 31
 • 32. KNOW THE FACTS…The events that led for brethren in the Angamaly town assembly to file a casewere due to various troubles from those visitors at the Bar coupled by repulsionsfrom the bar authorities after multiple requests. The Communist Govt. of Keraladuring those days licensed this Bar based on the fact that brethren assemblieswere not to be identified as Christian Churches. This order took shape when thelaw of the land forbids a Bar in the proximity (80m) of a place of worship (courtruling to be attached). There were lot confusions around the Angamaly TownBrethren Assembly – bar case. Very soon the Angamaly issue was taken up tothe state level by some ‘believers’ with television Channel like Surya TV exclusive,responses from brethren convenor, ‘Brethren SABHA’ treasurer, the head officebeing at Kumbanad, 1200 assemblies, 400,000 members,Rßfv {]Xn-I-cn°pw.. we will retaliate in the next upcoming panchayat election… there goes thelist!!![details of website videos can be made available on request, some of them arebelow]SAMPLE VIDEOS can be found at the below internet address:http://www.youtube.com/watch?v=KPYYu1VPzFQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=i99Mj2iyxdA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=8fTJcM7Sp9I&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=0ejWymi8lI4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=O3QpPLCKRTw&feature=relatedSeveral Meetings were called at Kumbanad, Tiruvalla, as a mark of protest andfinally a ‘state’ level meeting was summoned at Kumbanad on October 8, 2010by ‘ad-hoc’ committee in spite of disjoint expressed by many brothers even atthe meeting that represented the ‘centre’s’ formulated by BCCC – adhoccommittee. The Media Chief of BCCC published the edited videos of the October8, 2010 meeting and never responded when many brothers asked to publishthe full video on the threads that announced these postings. You may find thateven in these edited videos you can notice some of the brothers openly opposingthis organizational move. How can BCCF publish that it was unanimously agreedto move forward with an organization when there was disagreement as seen inthe internet links below:-Part 8 [http://www.youtube.com/watch?v=2d3LLPMhZCw] - At the 5:59th minuteof this video, Br. M A Joy, Thrissur expressed the doubt that a legal set up whichwill have unforeseen deviations in the future.Part 9 [http://www.youtube.com/watch?v=w7czjl2L7Lg] - At the 1:51st minute ofthis video, Br. V K Mathew, Mannarathara clearly mentions the danger of the 32
 • 33. committees among brethren now even though he wish to be a part of the advisorycommittee, need be.Part 10 [http://www.youtube.com/watch?v=9-37B7f5RSQ] - At the 1:10th minuteof this video, Br. Sabu Mathew from Idukki is presenting Idukki’s responseagainst a committee - If that was the reponse of ‘Idukki centre’ - How did Evg. V.M. Paul become the new representative when BCCF was formed - a fraud play?Part 10 [http://www.youtube.com/watch?v=9-37B7f5RSQ] - At the 2:08th minuteof this video, Br. George Mathew, Calicut points out the fallacy of ‘Church’ asmentioned here and at the 3:25th minute, he also adds the danger of yet anothera Committee - another response from assemblies at Kozhikode; Interesting tonote that George Mathew is not there in BCCF committee and M A Thomas is thenew name - What was the fraud play here?Part 10 [http://www.youtube.com/watch?v=9-37B7f5RSQ] - At the 4:25th minuteof this video, Br. Kunju Thomas from Adoor points out that Adoor assemblieswould not like yet another group with units from Kasargod to Parasaala; Andlater Thomas K. Thomas who represent Adoor centre in BCCF, adhering to theresponse of Adoor Assemblies?Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw] - At the 0:10th minuteof this video, Evg. George Peter, Chittoor expresses the danger of a so-calledcommittee to deal with issues among the Brethren.Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw]- At the 1:50th minuteof this video Br. K. M. George from Kumbanad (Paramel Assembly) explainsthe concern among Assemblies in and around Kumbanad on a new Committee;His response is edited in this video. The next BCCF meeting had a different setof representatives for Kumbanad including the secretary, what a guile?Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw]- At the 7:42nd minuteof this video, Br. K V Thomas speaking on behalf of Karukachal/MallappallyAssemblies speaks that they are not in favour of a committee.Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw]- At the 9:17th minuteof this video, Br. Mathai Varghese speaking on behalf of 60+ TrivandrumAssemblies speaks that they are not in favour of a committee.Part 13 [http://www.youtube.com/watch?v=KiGharH4Y0w] - At the 0:09th minuteof this video, Br. C C John Kollam is exposing the disagreement of assembliesin and around Kollam in formation of a Committee.Part 14 [http://www.youtube.com/watch?v=Ql2AYoLoYTE] - At the 4:58th minuteof this video, Convenor of AD-Hoc Committee claims that assemblies are infavour and those aginast and the new Samithi is to be required. On what basis? 33
 • 34. All the ones that responded against as well as all those who were absent forthis meeting are FOOLS? Why was it made as a mockery on them? This is foulplay that can be seen only in politics and third rate groupisms in the world.These are very few ones that are identified in the reported videos. If BCCF and itsmedia chief will publish the full part of this meeting on October 8th, we will finda lot more manipulations in the October 8th meeting itself that led to the formationof BCCF... Now isn’t it a truth that Kerala brethren assemblies and believers arebetrayed by an organization and certain human ideologies?A facebook report by the media chief of the so called committee on the abovemeeting was published [details of scanned copy of the report, and videos canbe made available on request]“Close to 1200 Brothers form Brethren Churches in Kerala (India) prayerfullycame together today, the 8th October 2010 at Kumbanad (Kerala) to discuss thelegal problems that Brethren Churches have been facing lately. The meetingstarted with Dr. OM Samuel as the Chairman. Several senior brothers, churchleaders, and Bible teachers were present on the stage with him. The meetingstarted with a presentation of what it is and what it is not. The problems faced bythe church at Angamally, the arrest of brothers in several places in Kerala duringwitnessing, and similar problems were presented. The brothers discussed theproblems in 26 groups and the majority was of the opinion that a collective workneeds to be done. It was also felt that the assemblies need to get more informationabout all the legal formalities that the government now expects them to fulfillunder the changed laws.”The meeting is claimed to be a when assemblies all over kerala decided toselect a committee and ‘legal experts’ for BRETHREN CHURCHES.These are the frequently asked questions in the event of this incident andformation of an organization BCCF which ultimately led to the official ‘magazine’of brethren CHURCHES – ‘Indian Brethren’. Any believer in Christ would havethese queries echoing in their mind. We had posted these queries and wereanswered by some of our brothers.1. Do we need an organization to represent the ‘CHURCH’ to the Government? A ‘Church’ or any group of people can be represented by it’s authorised representative(s) to any authority in power of the Govt. If the representative of the Church is an Organisation, the same can represent the Church with a legal letter of authority from the Church. 34
 • 35. 2. Is there a law in India that Church representatives from different areas should for a ‘Fellowship’ and present themselves to the Govt. to get protection? Or even a confederation of individual assemblies? Is there a law in India or any states that acknowledges to this effect? Please provide more insight.The Churches in India are broadly divided as Episcopal and Non-Episcopalchurches. An Episcopal church will be having a human head ( Bishop, ArchBishop etc.) and hierarchical heads under that supreme leader and possess ahead quarters. The word of the supreme leader will be binding on all themembers of the Church.Non Episcopal churches on the other hand do not have a hierarchy of Bishopsand one supreme leader in that designation. But the majority of them, like manyof the Pentecostal churches, have elected heads for their churches. They maybe known as President, Chairman, Chief Pastor etc. Elections are held and themandate given by the believers are final. However, for selection of the Chief,different non-episcopal churches use different methods.Unlike the above two categories of churches, all the other local non-denominational churches (like brethren assemblies) are independent entities.However, there is no distinction between all these categories of Churches asthere exist no law which constrains any worship places including ChristianChurches to register before any authority of the Govt. As a matter of fact, it may besurprising to know that no church in the land of Kerala could register as aChurch because there is no Act which provides that kind of Registration. Howeverthe majority of mainline Churches as well as some other ‘churches’ haveregistered as a Charitable and Religious Trust as per the aims and objectivesof the Church.Hence it may be clear that no registration is needed for gathering as localassemblies in their respective areas in Kerala. However, if a Confederation orFellowship of all the Brethren Assemblies( local churches ) has to be formedand to be registered as a Trust, we may have to traverse through the samepath of the Episcopal Churches who have already registered as Trusts.To sum up, if the ‘denomination’ ‘Brethren Church’ ( if it is the totality of allBrethren Assemblies in Kerala ) has to register as a charitable religious Trust,either it has to become ‘episcopal’ in its status or ordain( select ) a leader ineach of its Assemblies by a designation ( say Pastor or Elder ) and then elect thechief leader for all the brethren Assemblies in Kerala by a designation ( sayPresident or Bishop ) and decide about a Headquarters ( Registered Office )for this Church. These factors are essential for Registration. 35
 • 36. 3. Should we change ourselves from ‘local assemblies’ to BRETHRENCHURCH to avoid persecution from Govt. and Anti-social elements?From the above, it may kindly be noted that no name change from ‘Assembly’ to‘Church’ will avoid any persecution from any quarters.4. Do we need an Organization for Legal Experts as a whole ‘CHURCH’ –Brethren Sabha?Whether we need an Organisation or larger co-ordination of all Churches, thesame have to be decided by our local assemblies and its believers. As a Biblebeliever, I do not think there exist any combination of local assemblies formedtogether in some common name and have a unified leader (s). In the Bible, wesee only a local congregation of God’s children gather in a particular placewhich is known as the local assembly at that particular place.5. If Govt. acknowledges us will that be the only way that we will be freefrom persecution and similar incidents at Angamaly?Govt. do not recognise or derecognize any place of worship including any largemain line Churches. As discussed earlier, if we come under the paramaters ofa Trust, we can register as a Trust. Again, by doing a registration we are notgetting a recognition from the Govt. At Angamaly, nothing spectacular hashappened. Whatever happened, it is taking place in many areas, everywhere inIndia, in some form or other with regard to Christian faith.6. It seems that there is a ruling already from the Supreme Court ofIndia recognizing Christian groups even without Clergy, formal place ofworship, Cross, Images of ‘gods’ and so on? Can you provide more details onthat ruling?Just like Political parties or Educational Institutions are recognized by the Govt.,there exist no formal recognition from the Executive or from the Judiciary asregards Churches or for that matter any Place of Worship is concerned. However,to your query I have to reply that I have not seen or heard about any such purportedruling.7. If local assembly changes its name to ‘BRETHREN CHURCH’ will theGovt. acknowledge it? Will the judiciary of India acknowledge us? Will thepersecutors acknowledge us?No, I already replied the above queries in my previous answers.8. Or should we also follow the clergy system adopted by ‘ArchBishop’M A THOMAS (EMI) and ArchBishop Dr. K P YOHANNAN (Believers Church)? 36
 • 37. It is for the totality of all ‘Verpadu’ believers to decide whether we should followany other system contrary to what we were observing and teaching so far, in thelight of the revealed scripture. If we enblock decide for the new system, weshould be prepared for an explanation to our innocent believers why we areleaving the old teaching(?) and embracing the new one.9. After October 8 meeting, the media chief reported on facebook thatthere is a law prevailing in the state of kerala for Churches to be registered.Is there a law in the state of Kerala that all Christian groups that gather forworship and other Christian activities need to be registered?As already stated, I am not aware of any law stipulating the churches in Keralato be registered. However, in the event that such kind of a legislation isenacted in the Kerala Legislative Assembly, it will stipulate that all worshipplaces of all religions/ faiths have to be registered with the local Govt.10. Newly constructed assembly halls should be registered under thegovernment? Please give more details.No, Already replied.11. Does Christian DENOMINATIONS need to be registered? For eg. AMarthoma church at Kumbanad needs to be registered?Even though there exist no law to the effect that Churches are to be registered inKerala, almost all Episcopal churches are registered as a Charitable andReligious Trust.( A church cannot be registered as a Church because there isno law governing that kind of registration). This is done in their self interest andnot under the constraints of the law of the land. It is needless to state that allthese Trusts have to file Income Tax Returns after fulfilling the prescribedformalities of law including the audit of accounts of their Income and expenditures.Since these Churches have enormous wealth, for the purpose Income Taxbenefits, registration becomes a sheer necessity. For the second part of yourquestion, usually a denominational church at a certain place is not registered,but the church as a denomination (all the churches under that) is registered ona common name and head quarters as a Trust. The details of that kind ofregistration is described in Qn-2.12. How does a Charitable trust go by the fact that the local assembly isthe body of Christ?Believers of that Local Assembly should discern it according to the wisdom andleading from God. 37
 • 38. 13. Does Indian Constitution allow us to gather in any place for worship?Constitution of India gives us freedom of religion in India. Every person has thatfundamental right guaranteed under Article 25 of the Nation’s constitution.Accordingly, every citizen of India has a right to profess, practice and propagatetheir religion peacefully of his choice. Hence the answer to the question isaffirmative.14. Do we need a formal registered place for Worship – like a ChurchBuilding?No, Already discussed15. Another opinion prevailing and that came up on October 8th was thatChurches need be registered as Charitable society. Is there a need to register alocal assembly in a panchayat/village/municipality?No, Already discussed16. Will there be any concessions if the local assembly is registered asa charitable society?Here nobody is giving any concessions to anybody with or without registration.Since churches normally donot come under the preview of a ‘Society’, they areregistered as a Religious & Charitable Trust.17. A memorandum of association is to be filed and bylaws to be createdin accordance to that. Who are the governing officers then? Who should bethe Chairman, President, Vice president, Secretary? How do you map thisoffice to the structure of an assembly mentioned in the Epistles?If ‘the Brethren Church’ ( in its totality of all the local assemblies in Kerala) hasto be registered as a ‘Trust’ or any ‘body’ as per it’s aims and objectives, thenthere has to be a Trustee or a handful of Trustees who should be elected (selected ) by all the members of the unified Brethren Church. Apart from theoffice bearers, there has to be a Head quarters ( Regd. Office ) and the assetsand liabilities of the said ‘Church’ has to be notified. The last part of the question,I am leaving to God’s wisdom imparted in you, as a child of God.18. Give an account of the other liabilities if a local assembly follows thispath like filings of financial statements?All the mandatory provisions of the law concerning the Registration will have tobe adhered by the Registered body.19. Is the governing body working on the base of majority (2/3rd or 3/4th)?If so, what if the above member ratio decides to boycott the registered body? 38
 • 39. Let us not go to the basic responsibilities of Registered body. That discussionis out of place at this juncture. The legal dept. of the body will automatically seethat all those provisions are upheld.20. Should local assemblies be governed by a hierarchical structure?Or Is it just enough to pretend ourselves to the Government?May be decided by the totality of all believers of the local brethren assembliesusing the wisdom from God.21. Should we have an organized centre and individual local assemblieselecting representatives to that centre?NO. The bible doesn’t teach that.22. Where should be the Registered Office of this local assembly? Is itan Assembly Hall? If so How can a local assembly register itself if it doesn’thave an assembly hall?I think our fellowbelievers in the various local assemblies have the wisdom toadopt our Lord’s commands and the Apostles teachings in this.23. What are the legal options for a local assembly if persecuted? Ofcourse considering the fact that they abide by God’s word and look up to ourLord for a solution. Still, do we have an option to reach the executive, judiciary,parliament, state and so on? Please provide details of each.As regards getting Govt. protection, any citizen of this country or any group ofcitizens, if he/she/they are unjustly offended/abused/persecuted either physicallyor mentally, legal remedies are available equally for all of them. For availing thisremedy there is no distinction , whatsoever, for any type of individuals or groups( registered body of the people or a non-registered body of a group of people ).Registration will not further give any type of immunity either to persecuted orto the perpetrators.Having said this, let me also add the following as a food for thought. The fact ofthe matter is that no sudden contingency has occurred all on a sudden to registerone and all of our churches or as a unified Church. There is no law which hascome into force in the recent past either in the land of Kerala or in India ingeneral for debating about such kind of unscriptural action from the part ofsome of our brothers. I am sure no born again verpadukaran who has learnt thebasic doctrine of the Church ( Universal as well as the local) can go back to thedenominational ‘Unified Church’ pattern ( read the Brethren Church ) and worshipthere in Spirit and in Truth. And what for? What is the compelling reason? By 39
 • 40. doing that, if our hidden agenda is that we want to show our might numerically tothe people in authority, how many are the sum total of all of us? When comparedto the other Episcopal and non-Episcopal churches who are representingmillions of people, we have to accept that we are a negligible minority. This isnot an unknown fact.24. Amidst persecution is it scriptural to adopt influential measureswith any Govt., legal body or go to a court for a resolution? As a local assembly,what can we do in the midst of persecution?Persecution from within, from the part of our own people, we can call up on thename of our Lord with a genuine burden in our heart and specially pray for themand plead with Him to bring them back to the Bible and to the eternal Word.Persecution from without viz. from the world can easily be won once the Lordgive victory to the first battle. I see that God has given you, young people,adequate spiritual strength and inner stamina to stand for His truth and Hisbride, the Church. Hence I am sure that God’s Word and the Holy Spirit will giveyou and all of us God’s wisdom to show our mettle in the midst of this chaosand hostile environment.The above questions were answered byRaju M. Koshy, M.Sc., L.L.B., PG( Human Rights)Ernakulam.Conclusion: When one of us responded to the news on a facebook threadannouncing the birth of BCCF and new ruling in Kerala state by its media chief,the response was like this (Sorry that we cannot provide a internet link here asthis thread was deleted by the owner the very next day)“…. you are reacting without information. You seem to have no information thatgovernment has recently made it compulsory for churches to register and get anNOC from the collector.”Some of the local assemblies may have been subjected to this shudder byBCCF and changing their names and registering themselves as an organizationpost October 8, 2010. It is our earnest desire that local assemblies should beaware of the fact that a ‘bar’ or a ‘restaurant’ license at some corner of thenation should not be our mandate to compromise on the fundamental doctrineof the body of Christ. 40
 • 41. {]XnI-c-W-߃ _me- ] m- T - ß ƒ ax- ] q¿Δw ad- ° p∂ th¿]m- S p- I ƒ {_Z¿ tPm¿÷v amXyp, ImU {_Z-d¨ k`-Iƒ°v Hcp kwL-S Bh-iytam? AJne temI kwL-S--tbm, AJne `mc-Xob kwL-S--tbm, c≠p-a-s√-¶n¬ Ipd-™XvHcp AJne tIcf kwL-S--sb-¶nepw Bh-iy-ant√? F∏n-kvtIm-∏¬ k`-Ifpw kwL-S--Ifpw Ah-Im-i-߃ kwL-SnX i‡n-bn-eqsS tSn-sb-Sp-°p-∂p. F¥p-sIm≠v ap°pw Bbn-°qSm? “All Canada Brethren Congress” Ft∂m, “All USA Brethren” kwL-S--sbt∂mH∂pw CXp-hsc tI´n-´n-√. F∂m¬ kphn-ti-j-I-∑m-scbpw kphn-ti-j-th-e-tbbpw klm-bn-°p∂ anj--dokv k¿Δokv skmssk-‰n, Im-Um, ÿew k`-Iƒ°v nb-a-k-lmbwthW-sa-¶n¬ AXp e`y-am-Ip∂ CCCE F∂ kwL-S ÿmh-c-Pw-Ka hkvXp-°-fpsSAh-Imiw kq£n°phm≥ th≠n {]h¿Øn-°p∂ Ãypsh¿Uv Atkm-kn-tb-j≥ F∂n-ßs hnhn[ kwLS--Ifpw {]tXyI Dt±-iy-tØmSv IqsS {]h¿Øn-°p∂ hnhn[tIm¨{^≥kp-Ifpw ap-°p-≠v. F∂m¬ {_Z-d¨ k`-Iƒ°v Hcp kwL-S F∂XvBZy-ambn tIƒ°p-I-bm-Wv. AXns‚ _lp-aXn D]-tZi hnj-b-ß-fn¬ hfsc ISpw-]n-Sp-Ø-°m-cmb tIc-f-Ønse {_Z-dp-Im¿°v Xs∂-bm-Wt√m Ft∂m¿Øv ZpxJn-°p-I-b-√msXF¥p sNøpw? Ipd®p mƒ Ign-bp-tºmƒ CXns‚ {]Xn-n-[n-I-fmbn Ata-cn-°-bnepw Im-U-bn-epw,Kƒ^v cmPy-ß-fn-ep-sa√mw ka¿∞-∑m¿ Bb ktlm-Z-c-∑m¿ ht∂-°mw. B[p-nI ImesØ hyh-ÿn-Xn-b¬ Cß-s-sbmcp Bhiyw Ds≠∂pw tIc-f-Ønsekao-]-Ime kw`-h-ß-fpsS ASn-ÿm--Øn¬ AXv AXym-h-iy-am-bn-cn-°p∂p F∂pw Icp-Xp-∂-h¿ [mcmfw ImWmw. Aßs D≈-Xp-sIm-≠m-Wt√m Ct∏mƒ Cu kwL-S D≠m-bn-cn-°p-∂Xv. - 41
 • 42. F∂m¬ Hcp Imcyw Nn¥n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. s]´Iw Xmsg hoWp-t]m-Iptam F∂p≈`bw sIm≠v ssZh-Øns‚ hyh-ÿn-Xnsb ad∂v kzbw Xmßn-n¿Øp-hm≥ {ian® amp-jnI sh{]m-fsØ ssZhw AwKo-I-cn-®n-√. "F√m-h¿°pw cmPm-hp-≠v. R߃°pw thWwHcp cmPm-hns, F∂ bn{km-tb¬ a°-fpsS imTy-Øn-v, ssZhw cmPm-hns sImSp-Øp-sh-¶nepw AXns‚ Xn‡ ^e-߃ Ah¿ th≠p-thmfw Ap-`-hn-t°≠n h∂p. (C-sXms° ImWp-tºmƒ sslkv°q-fn¬ hnZym¿∞n-Iƒ°v ae-bmfw ]Tn-∏n® A≤ym-]-I-s-bmWv Hm¿Ω hcp-∂-Xv. 8˛mw ¢m nse HmW-∏-co-£-bpsS t]∏¿ tm°nb A≤ym-]-I≥ Nne Ip´n-Iƒ°pw A£-c-߃ ]q¿Æ-amtbm {Ia-amtbm Fgp-Xp-hm≥ Adn-bn√F∂p I≠p sR´n-t∏mbn! XpS¿∂p≈ c≠p aq∂v amk-߃ BZy A£-c-߃ ]Tn-∏n-°p-hm≥ Xs∂ kabw Nne-h-gn-t°≠n h∂p At±-l-Ønv!! Cu Ap-`hw C∂v tIc-f-Ønse th¿]m-Sp-Im-cpsS CS-bn¬ ImWp-tºmƒ AXn-i-bn-°p-I-bmWv!!!) (Cu Ata-cn-¡-bn R§Ä Ign-bp-t¼mÄ R§-fpsS a¡-fpsS ap¼nepw shÅ-¡m-cpsS CS-bnepw R§Ä A`n-am--t¯msS ]d-bm-dp-ÅXv tIc-f-¡-c-bnse R§-fpsS ]nXm-¡-·mÀ Im¯p kq£n¨ nÀ½e D]-tZ-i-s¯-bm-Wv). tIc-f-Ønse th¿]m-Sp-Im¿ iXm_vZn BtLm-j-ßfpw S-Øn. Kl--amb hnj-b-߃ ]Tn®pw AXv `wKn-bmbn Ah-X-cn-∏n®pw tIc-f-Ønse th¿]m-Sp-Im¿ a‰p-≈-h-tc-°mƒ hfsc ap∂n-em-Wv. F∂m¬ _me-]m-T-ß-fn-embn A`y-kn®sXms° ad∂v t]mIp-Itbm ax-]q¿Δw hn´p-I-f-bp-Itbm sNbvXn-cn-°p∂p! k`-bnepw {_Z-d¨ kaq-l-Ønepw ssZhm-[n-]-Xy-Øns‚ {]m[myw Ipd™p Ipd™pAXp "hy‡ym[n]-Xy-hpw, k¿Δm-[n-]-Xy-hpw, IpSpw-_m-[n-]-Xy-hpw, BIm-[n-]-Xy-hp-sams°bmbn cq]m-¥-c-s∏-´n-cn-°p-∂p. ip{iq-j-Ifpw k`m-`-c-Whpw Hs° hniz-kvX-∑m-cn¬ n∂pw ka¿∞-∑m-cn-te°pw AXp-hgn Am-fln-b-X-bn-te°pw HgpIn FØp-∂p. ^etam ip{iq-j-I-fpsS Xe-∏-Øn-cn-°p-∂-hcpw k`m-aq-∏-∑mcpw A[nImcw tI{μ-ß-fmbn Xocp-∂p. mw Hmtcm-cp-Øcpw kzbw hna¿iw S-tØ-≠p∂ kabw AXn-{I-an-®n-cn-°p-∂p. "F∏n-kvtIm-∏enk (Eplscopalism) Øns-Xnsc t]mcmSn XymKw kln®p ΩpsS]nXm-°∑m¿ Im´n-Ø∂ amXrI hn´v F∏nkvtIm∏-en-kØns‚ BZy ]Sn-bn¬ Im¬ FSpØp - -h®n-cn-°p-∂p. 42
 • 43. {_Z-d¨ N¿®v tIm˛-Hm¿Un-t-j≥ IΩ‰n B¿°p-th≠n? {_Z¿ G{_-lmw hdp-Kokv, CS-bm-d-∑pf A¶-amen {_Z-d¨ k`m-lm-fns‚ kao-]Øv _m¿ tlm´¬ XpS-ßn-bXp kw_-‘n®v{_Z-d¨ k`-I-fnse hnizm-kn-I-fpsS a≤y-Øn¬ ]e ktΩ-f--ßfpw Xocp-am--ßfpw FSp-Ø-Xmbn amkn-I-Iƒ hgn-bmbn a- n-em-°p-∂p. CXp apJm-¥ncw hnizm-kn-I-fpsS CS-bn¬ Ct∏mƒ henb Bi-b°p-g∏w D≠m-bn-cn-°p-∂p. AXns‚ shfn-®Øn-emWo teJ-w. - - A¶-amen k`m hnizm-kn-Iƒ°p D≠m-bn-cn-°p∂ hnj-a-k-‘n-bn¬ Ah¿°p Bh-iy-amb [m¿ΩnI ]n≥Xp-Wbpw {]m¿∞-bpw DNnXw Xs∂. A¶-amen k` Cu {]iv-Øn¬ {]m¿∞n-°p-∂Xnp ]Icw tImS-Xnsb kao-]n-°p-IbmWv sNbvXXv. Cnbpw Imcyw - - -Xocp-am-n-t°-≠Xv tImSXn Xs∂-bm-Wv. Hcp Kh¨sa‚v k`°p FXn-cmbn kXy-hm-Mvaqewka¿∏n-®Xpw Hcp a{¥n {_Z-d¨ k` {InkvXy≥ N¿®√ F∂p ]d-™Xp icn-bm-bn√F∂p-≈Xpw hmkvX-h-am-Wv. {_Z-d¨ k`-Iƒ D≠mbn ]e ]Xn-‰m-≠p-Iƒ Ign-™mWv C≥Uy-bntem tIc-f-ØntemIayq-Wn-Ãp-Iƒ D≠m-bXpw Hcp a{¥n-k` D≠m-b-Xpw. sk]v‰w-_¿ 25v Ipº-mSv tmb¬ KÃv lukn¬ Hcp ktΩ-fw S-°p-Ibp-≠m-bn. -AXn¬ Ipº-mSpw kao-]-{]-tZ-i-ß-fn-tebpw 50¬ Xmsg Bfp-Iƒ IqSn h∂p. Ipº-mSv Hcp "tdmw Bbn Xocp-I-bmtWm? Cu ktΩ-f--Ønse Xocp-am--{]-Imcw HIvtSm-_¿8˛mw XobXn tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`-I-fnse {]Xn-n-[n-Isf hnfn-®p-h-cpØn ktΩ-fw S-Øn. AXn-s-∏-‰n-bp≈ hnh-c-W-߃ amkn-I-I-fn¬ h∂n-´p-≠v. AXn¬ hy‡-amb Xocp-amw BImsX ]ncn™p F∂pw hmbn-°p-hm≥ Ign-™p. k`-I-fpsS {]Xn-tj[w Kh¨sa‚ns Adn-bn-°mw. ]s£ Ah¿ Cd-°nb kπn-sa‚ns‚ Xe-s°-´n¬Hfn®v sh®n-cp∂ B‰w-t_mw_v a- n-emtbm? {_Z-d¨ k` {]Xn-n[n ktΩ-fw F∂m-Wv. Aßs Hcp k` ne-hn¬ Dt≠m? {_Z-d¨ k`-Iƒ D≠v. AXXv k`-Iƒ kzX-{¥-am-IWsa¶n¬ Hcp k`-bmbn Xo¿°m-p≈ {ia-Øns‚ `mK-at√ CXv ? kπn-sa‚n¬Cßs Hcp hmNIw I≠p. ""{_Z-d¨ D]-tZi kXy-ß-fpsS ]cn-]m-h-X ne-n¿Øn-s°m≠v Cu kaq-l-Øns‚ hnP-b-I-c-amb kmaqly ne-n¬]nv Bh-iy-amb klmbw¬Im≥ Ign-bp∂ nkzm¿∞-cmb Hcp Iq´w Ign-hp‰ ktlm-Z-c-∑m-cpsS Hcp Iq´mbvahcpw-m-fp-I-fn-te°v {_Z-d¨ k`°p Bh-iy-ap-s≠∂v s]mXpth AwKo-I-cn-°-s∏-´p.CXns‚ Npcp° t]cmWv ""{_Z-d¨ N¿®v . Ign™ Hcp q‰m≠v ImeØv Cßs HcpIΩ-‰n-bpsS Bhiyw D≠m-bn-√. tbip-{InkvXp ]d™p : ""Cu ]md-ta¬ Rm≥ Fs‚k`sb ]Wn-bpw, ]mXmf tKm]p-c-߃ AXns Pbn-°-bn-√. Ign™ 200-˛¬ ]cw h¿j-߃ Bbn´pw, `cW tXm-°-∑m¿ Dƒs∏sS At-I¿ k`sb in-∏n-°m≥ {ian®v ]cm- 43
 • 44. P-b-s∏-´p. C∂pw I¿Øm-hns‚ ssI _e-ln--am-bn-´n-√. C∂sØ ]pØ≥ tXm-°-∑m-cpsS klmbw IqSmsX apt∂m´v t]mIm≥ Ign-bp-I-bn-s√∂v hcpØn Xo¿°m≥ {ian-°p-∂p. Hcp I®-hS Xm¬]-cy-tØm-Sp-IqSn IΩyq-WnÃv Fw.-F¬.-F. amsc Iq´p-]n-Sn®v k`sbc£n-°m≥ Nne ]pØ≥ ]W-°mcpw tXr-ÿm--tØ°v CSn®p Ib-dm≥ {ian-°p∂Ipsd Bfp-I-fp-amWv CXns‚ ]n∂n¬ {]h¿Øn-°p-∂-Xv. sl-aym-hn-tbpw tam¿s±-Jm-bn-sbbpw Iq´p ]nSn-°p-∂p. F∂m¬ Ah-cpsS Bbp[w D]-hm-khpw {]m¿∞-bpwBbn-cp-∂p. C∂p {]m¿∞ FhnsS? I¿Ømhns‚ hc-hns‚ {]Xymi FhnsS? ssZh-h-Nw Adn-bm-s-¶nepw icn-bmb D]-tZ-i-k-Xy-߃ apdpsI ]nSn-°p-Ibpw {]h¿Øn-°p-Ibpw sNøp∂ s´-√p≈ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ FhnsS? Bcp hnfn-®mepw ap≥]-¥n-bn¬ Itk-c-bn¬ Ccn-°m≥ In´p∂ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ am{Xw C∂v kpe-`w. Cßsbp≈kμ¿`-ß-fn¬ Imcy-߃ a- n-em°n √ D]-tZiw ¬Ip-I-bt√ th≠Xv? A¶-amen k` BtcmSpw A`n-{]mbw tNmZn-°msX tImS-Xnsb kao-]n-®p. Cnbpw√ h°o-ens h®v Imcy-߃ hni-Zo-I-cn®v Ap-Iqe hn[n tS-s´. hnizm-kn-Iƒ°p{]m¿∞n-°mw. ssZhw {]h¿Øn-°pw. AXXp Ime-L-´-ß-fn¬ eLp-hmb IjvS-߃k`-Iƒ°p D≠m-Ipw. hnizm-k-tØmsS tcn-S-Ww. tIc-f-Ønse ]e k`-I-fnepw hnizm-kn-Iƒ XΩn¬ t]mepw hg-°p-Ifpw tI p-Ifpw D≠m-bn-´nt√? A∂v Bsc-¶nepw klm-bnt®m? C∂pw c≠p ka-b-ß-fn-embn IqSn hcp∂ k`-Iƒ Ds≠∂p tIƒ°p-∂p. B¿klm-bn°pw? A¶-am-en-°m¿°p≈ IpSn-bm-∑e°m-cpsS kphn-tijw! - - {_Z¿ kndn-b°v tPmk^v, I-Æq¿ (I-S-∏mSv : Poh-h-N-w) d∫¿ sh´p-Im-cpw kphn-tij km£n-bp-ambn IqSn-bm-∑-e-bn¬ h∂v m´p-Im-cm¬"ss__nƒ IrjvW≥ F∂v hnfn-°-s∏´ Sn.-hn. IrjvW-pw, tXmakv amXyphpw tN¿∂vCSwhew tm°msX kphn-tijw km£n-®p-≠mb IpSn-bm-∑e ÿew-k-`-bpsS Bcw`wHcp I≈v jm∏v sI´n-SØn¬ Bbn-cp∂p F∂v Ct∏mƒ shfn-s∏-Sp-tØ-≠Xmbn tXm∂p-∂p. - - s]cp-ºpg tPmbn-t®-´≥ jm∏v S-Øm≥ sImSpØ sI´n-S-Øns‚ aS°v X´n´ Hcpapdn-bn¬, Nm°v hncn-®v, s]s{Sm-amIvkv shfn-®-Øn¬ hN--[ym--ß-fpw, kwKo-Xm-≤ym-]--hpw, krjvSn-]-c-amb N¿®-I-fpw, Zimwi ]ncnhpw SØn h∂-Im-e-sØm-∂pw, I¿Ømhv]Wn-bm-m-cw-`n-®n-cn-°p∂ Cu sIm®p-k-`bv°v ASpØ apdn-bnse jm∏p-ambn 400 ao‰¿t]mbn´v Hcp `nØn-bpsS 4 C©v Iw t]mepw AIew C√t√m F∂v B¿°pw tXm∂n-btX C√. ImcWw 27-˛¬ ]cw h¿j-߃°p-apºv k`-bv°-I-Øpw, jm∏n--IØpw D≠m-bn-cp∂ "kv]ncn‰v c≠p Xc-am-bn-cp-∂p. 44
 • 45. ap-jym-h-Xm-cw-sIm≠v I¿Ømhv Hcp ]p¬sØm-´nsb kz¿§o-b-am°n F∂-Xp-t]m-se, Id Xo¿∂ km£yw sIm≠v IpSn-bm-∑-e-bnse hnc-enseÆmhp∂ BZy kaqlw Bjm∏p ]cn-kcw Hcm-flo-bm--μ-th-Zn-bm°n am‰n. Xß-fpsS AXy-≤zm--Ønv "Du¿÷w e`n-°m≥ ae-I-fn-se√mw A-[n-Ir-X-ambn "_mdpIƒ ÿm]n-®n-cp∂ "ae-_mdn se "IpSn Gdnb IpSntb‰-°m-tcmSv, kphn-ti-j-Øns‚bYm¿∞ hocyw, kvtl-tØm-sS-bpw, klm-p-`q-Xn-tbm-sS-bpw, {]k-∂-X-tbm-sSbpw ]¶p-h-®-Xnv ^e-ap-≠m-bn. ap°p-Sn-b-∑m-cmb Xos∏mcn Ip™-∏-∑m-cpw, tZh-ky-s°m-®p-am-cpw,`mcysb X√p∂ Ip™p-tam-∑m-cpw, Ip™-®-∑mcpw am-km-¥-c-s∏-´p. aoi h¿§okv tN´-pw, h√q¿ Ipt™∏p tN´pw "BImiw AXv h¿Æn-°p∂p F≥ ssZh-Øn≥ alXzwFt∂-‰p-]m-Sn. jm∏n¬ nXy-k-μ¿i-I-mbncp∂ Hcp bphmhv k`-bn¬ ]d™ BZy km£yhpw{]m¿∞-m-hn-j-bhpw jm∏n¬ sImSpØp ho´m-p≈ 850 cq]-sb-°p-dn-®m-bn-cp-∂p. A∂vIpSn-bm-∑-e-°msc kw_-‘n® AXv {]m¿∞ Bh-iy-amb Hcp `oa≥ kwJy Xs∂-bm-bn-cp∂p! F∂mepw c£n-°-s∏´ hI-bn¬ 850 cq]m c£-s]´p F∂v Icp-Xm≥ Iqen-∏-Wn-°m-cpsS IpSn-bm-∑e kwL-Øns‚ n¿Ωe a-km£n Ap-h-Zn-®n-√. ae-_m¿ kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ "ss__nƒ thmbvkv eqsS X-Xmb ]mX sh´n-Øp-d-∂, kphn-ti-jo-I-c-W-cw-KsØ H‰-bm≥, ]utemkv XpSn-bs kzm[o-n® DZmØamXr-I-bm-bn-cp∂p IpSn-bm-∑e F∂-t±lw Bthiw sIm≠n-cp-∂p. BZy-Ime {]h¿Ø-Isc C∂p-I≠mepw IpSn-bm-∑e°m¿ Ipiew tNmZn-°pw. Imc-Ww, - - -jm∏ns‚ Zqc-]-cn[n ewLn-®v, IpSn-bm-∑-e-°m¿°n-S-bn¬ Icp-W-bp≈ I¿Øm-hns‚ hocy-ap≈ hN- - h p- a mbn hcp- ∂ - h - c m- W n- h ¿ F∂ t_m≤y- a p- ≈ - X n- m- e m- W - X v . I¿Ømhvkvtln°p∂Xp-t]mse C°q-´cw Xßsf kvtln-°p∂p F∂ Xncn-®-dn-hmWv IpSn-bm-∑-e-bnse "ss__nƒ thmbvkv Imsc kvtln-°p-∂-Xn-pw, _lp-am-n-°p-∂-Xnpw Ahn-SpsØ m´p-Im¿ aSp∏p ImWn-°m-Ø-Xns‚ Imc-Ww. (Ip-Sn-bm-∑ebnse hnizm-kn-IsfC∂pw "ss__nƒ thmbvkv Im¿ F∂m-Wv hnfn-°p-∂-Xv.) k¿Δcpw am-km-¥-c-s∏-Sp-hm-mbn Zo¿L-£-a-tbmsS ImØn-cn-°p∂ I¿Øm-hns‚Zmk-∑m¿, _mdp-Im-cs ap´p-Ip-Øn®v {InkvXp-k-`bv°v alXzw Itc-‰m≥ PU-{]-bXvwS-Øp-∂-Xn-n-S-bn¬, h¿j-߃°v apºv, IpSn-bm-∑-e-bnse [-_-e-hpw, cmjv{Sob _‘-ß-fp-an-√mØ hnizmk kaqlw ssZh-kvt-l-Øns‚bpw ]c-kv]c kvtl-Øns‚bpwPohnX km£yw sIms≠-gp-Xnb kphn-ti-jØns‚ sNdnb HtcSv Hcm-fl]cn-tim-[bv°mbn - - - - -Fgp-Xn-b-Xv. sshcp-≤ym-fl-I-sa∂v tXm∂m-sa-¶n-epw, A[n-I-{]-kw-K-am-Ip-I-bn√ F∂vIcp-Xs´! 45
 • 46. CHURCH CONFEDERATION- RIGHT OR WRONG —By Br. Michael Browne, U K. http://keralabrethrenassembly.com/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=11(An Adaptation from the Book Church Confederation Right or Wrong? by MichaelBrown, U K)Argument against the need for ‘Confederation of Local Assemblies’ in India.This is an argument opposing the current agitation for the “Confederation” ofindependent local churches in India – in order, as its exponents feel, to presenta forceful united voice to Government authorities in face of renewed religiouspersecutionThe Growing persecution of Christians across international boundaries incountry after country is currently a major concern in both the local Christiancommunities and the whole global Christian profession. Tape, harassment,and martyrdom has raised its ugly head gain in Indian where only a few yearsago Australian missionary Graham Stains was incinerated alive with his twolittle sons by Hindu fanatics in the state of Orissa.,. In the same Orissa Statewithin the past year anti-Christian violence has flared up again with scores ofChristian Churches being torches and Christian slaughtered for forced to denytheir faith!What should be the attitude of Christians towards this on going oppression?Why has it happened and what is the Christian response?In the nature of assemblies seeking to follow New Testament principles, theyhave no confederated voice or energy. They appear insignificant and irrelevantto both national and local authority where in any given location they are simplyone small religious group—easily overlooked and marginalized!Because of this there are brethren among Indian assemblies who sincerely feelthat independent autonomous, local churches are by reason for their autonomousstatus too vulnerable and stand isolated in their individual entities. They needan authoritative corporate voice to be able to call for protection from actualphysicalattack, and financial support for legal representation in cases of unjustlitigation. So the case of some kind of confederation is presented as an answerto this very real predicament. But while a ‘confederation’ of isolated andindependent local churches may appear to be the logical and human answersto the problem, is it the spiritual and biblical answer?No Confederation of Churches seen anywhere in Scripture.It is significant that in the face of the severest persecution of the early Churchage, represented historically by the early letter to the seven churches (Rev. 2: 2),the churches are still seen in their individual entities as far as the Lord of thechurches is concerned! No confederation of the churches is suggested by 46
 • 47. scripture anywhere, as a response to persecution. The ‘seven churches’ werealways that- seven individual lampstands on their own individual bases!The fact of harassment, persecution and martyrdom is explicit and actual inChristian communities across continents and nations in our present day world.The apostle Peter forewarned the Christians in all generations not to thin itstrange should fiery trails beset them. “Beloved, thin it not strange concerningthe fiery trial which is to try you… but rejoice, inasmuch as you are partakers ofChrist’s sufferings; that, when His glory shall be revealed you may be glad alsowith exceeding joy” (1 Peter 4: 12-13).Heavenly wisdom, instruction and strong consolation from the Bible await thebeliever who is counted worthy to suffer for Christ’s sake. The Christian,illuminated by Holy Scripture, knows that the ‘secret power of lawlessness’ (2Thessalonians 2:7) has been working in opposition to God in the world fromapostolic days, and part of that ‘mystery’ is the bitter persecution leveled againstthe testimony of God through an alienated world system controlled by onemalicious master-mind.John says of that wicked one, “and we know that we are from God, and the wholeworld lies in the power [control] of the Evil One” (1 John 5:19 ESV)The Christian’s Warfare is Spiritual NOT CarnalThe Apostle Paul elaborates even further when he writes to the church atEphesus, “For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulesof the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenlyplaces” (Ephesians 6:12). So the biblical view about all those who persecutethe disciples of Christ is that they are spiritually blinded and deceived byfallen, supernatural spirit power. Against these the Christian engages in aspiritual warfare.He knows the deceived human (flesh and blood) channels of persecution arenot the real foes in this warfare. The screaming mob, the threatening crowd, thebeatings, the stones, the fire – all this evidence of satanic activity, and the humanchannels are viewed by a compassionate Christianity as subject for prayer,tolerance and pity. ”Father, forgive them, for they know not what they do” (Luke23:34).So the answer to persecution is never seen in scripture as a show of corporatestrength by the local churches. Christ did not allow Peter’s sword (Matthews.26:51-54) for protection when he had legions of angels poised to defend Him. Andthat is the Christian’s recourse still today, not the arm of the flesh in confederatedenergy upon earth, but reliance upon the unseen but the real spiritual powers inheaven – come what may, and complete submission to the permissive will ofGod in the circumstance whatever that may be (Dan. 3:16-18)! 47
 • 48. Meek Submission NOT Retaliatory Force or Church ConfederationIt is this meek submission is face of sever persecution even unto martyrdomthat breaks the heart of the persecutor! IT wasn’t a forceful confederated groupof churches that moved Saul of Tarsus! It was the sight of Stephen kneeling thereamidst that hail of murderous stones (Acts 7:59-60), and praying and crying witha loud voice, “Lord, lay not this in to their charge” that broke his heart! It wasthose forgiving words that so tortured Saul day and night even after, and broughthim eventually to repentances and salvation. That an innocent man of suchnoble bearing soul, in the very act of being ruthlessly murdered by such a hate-filled rabble, both intercede for them and pray for their forgiveness, stabbedknives into his conscience! So it is still today! There is a real sense in whichmeekness and non-resistance to evil is a greater moral persuader than vengefulretaliatory force or the power of church confederation could even be! In the spiritualrealm of Christian ethics as taught and exemplified by our Lord Jesus Christ, itmost certainly is.Far better than a move to federation in face of persecution and discrimination, isthe scriptural appeal to prayer and committal of our cause to God. In hisFirstEpistle Peter writes of the example left to us by Christ, “Who, when He wasreviled, reviled not again; when he suffered, He threatened not; but committedHimself to Him that judgeth righteously” (1 Pewter 2:23).This is the Christian’s recourse in the face of persecution, harassment, injusticeand terrorization. Wrong is wrong and evil is evil. He does not condone thewickedness done to him because he refuses to resist it. He does what thedisciples of John the Baptist did when Herod cruelly beheaded their defenselessand righteous leas, when they had buried his body, “they went and told Jesus”(Mathew 14:12). So our recourse still is to “tell Jesus”. The Christian commitshis cause to Him that judgeth righteously. God the righteous Jude will avengeHis persecuted saint in due course in that, “day of wrath and revelation of therighteous judgment of God; who will render to every man according to his deeds”(Romans 2:5). The Christian way is to leave the outcome of injustice slander,persecution and all evil done, to God, the judge of all, and pray for theirpersecutors (Luke 23:34).This is not to prejudice the Christian’s right to appeal, and legitimately, to hisCivil and Constitutional rights vis-a-vis unlawful actions against him. Both Paul(Acts 22:25-29), and the Lord Himself (John 18:23), drew attention to unlawfulactions made against them. Paul also appealed to his citizenship rights underRoman law (Acts 25:10-12). That is not however, in the same category as ahumanly conceived plan to confederate the assemblies in order to gain officialrecognition of our plight! 48
 • 49. Individual appeal to Constitutional rights is allowable, both as a deterrent toand safeguard against further unlawful harassment or hurt, and to emphasizethe legal and moral guilt of the persecutor. Often our Indian believers haverepeatedly stood their ground when publicly harassed by the extremist groupseeking to intimidate them and force them to cease witnessing. They havecourageously appealed to their legitimate constitutionally guaranteed religiousfreedom to practice and propagate their faith; they have also sought the protectionof the police whose duty it is to uphold the State Constitution and protect itscitizens when their Constitutional rights are infringed. Often, however, they havebeen arrested by the very authority who ought to have protected them, on theground that it was they, who by their proclamation of the Gospel were offering aprovocation and thus disturbing the peace! In such a case they have done theirduty by the law, and from that moment are cast upon the Providence of God forjustice and protection, and may go no further by way of retaliation or confederatedaction.Division!This whole proposal if pursued will inevitably divide the Indian assemblies fromtop to bottom, and make havoc of what has been a great work of God. Let ourIndian local assemblies by duly warned, and refuse to shift from the truthsand principles of local church autonomy they have received as a legacy fromtheir spiritual father. It has proved a blessing up to now- and our prayer is itwill continue so to be as we honor God by submitting to His holy and inspiredWord. Amen and Amen! F¥mWv tIm¨{Kn-tK-j-¬ N¿®v? Adv. Baby Paul, Angamaly (IS-∏mSv: ssltd©v Ft°m)v 1961 KHC 340, 1961 KLT SC 58 Thomas Williams Vs John F∂ tIkn¬ kp{]owtImSXn PUvPn-am-cmb I]q¿, lnZm-bØp-≈jm F∂n-h¿ tXmakv hneywkv hn.-Fkv. tPm¨ - -apX-em-b-h-cpsS tIkn¬ F¥mWv tIm¨{Kn-tK-j-¬ N¿®v F∂v hy‡-am-°n-bn-´p-≠v. “The ideal of a congregational church is a group of believers in chirist conscious thatthey called by Him out of wordly life to live in fellowship with Him and with one another insomemn meetings. They believe their Lord is in the midst of them guiding them by his spirit.Thus they cannot shubmit their conscience so guided to any out side authority. Hence such a congregation claims the right to given itself to call its own ministers, todecide its own membership to decide its own form of worship and to formulate its ownstatement of belief if it desires to do so. 49
 • 50. A truly congregational church is therefore one governed by the congregation and by nooutside agency. Ministers in such church are appointed by the congregation the membershipand the form or worship are also decided by the congregation.” ""kzbw nb-{¥nX ÿew k`-Iƒ F∂m¬ tbip-{In-kvXp-hn¬ Bflm¿∞-ambn hniz-kn-°p∂ hnizm-kn-Iƒ Xß-fpsS a-km-£n-bn¬ I¿Øm-hmb tbip-{InkvXp XßsfCu temI-Ønv Ap-cq-]-cm-ImsX hnfn®p th¿Xn-cn-®n-cn-°p-∂p-sh∂pw X߃ {InkvXp-hn-tmSpw XΩn¬ XΩnepw Iq´mbva BN-cn-°p-∂p-sh∂pw Bflm¿∞-ambn hniz-kn-°p∂kaq-l-am-Wv. Cßs hniz-kn-°p-∂-h¿ H∂n®v kaq-l-ambn IqSn-h-cp-tºmƒ Xß-fpsSI¿Øm-hmb tbip-{InkvXp Xß-fpsS a≤y-Øn¬ k∂n-ln-X-m-sW∂pw Xßsf bn-°p-∂Xv ssZh-Øns‚ Bflm-hm-sW∂pw hniz-kn-°p-∂p. Aßs IqSn-h-cp-∂-h¿ Xß-fpsS ax-km-£nsb ]pd-ta-bp≈ A[n-Im-c-ß-fm¬ Xs∂ `cn-°-s∏-Sp-∂Xpw Xß-fpsSXs∂ ip{iq-j-I-∑m-cm¬ bn-°-s∏-Sp-∂Xpw AwK-Xz-sØ-°p-dn®v X߃ Xs∂ Xocp-am-n-°p-∂Xpw Bcm-[--{I-a-߃ X߃ Xs∂ Xocp-am-n® {]Im-chpw Xß-fpsS hnizmkkwlnX cq]o-I-cn-°p-hm≥ B{K-ln-°p∂ {]Imcw sNøp-∂-Xp-am-Wv. icn-bmb {]mtZ-inI k`sb∂m¬ Xß-fm¬ Øs∂ `cn-°-s∏-Sp-∂Xpw X߃°v ]pd-sa-bp≈ Bcpw Ahsc nb-{¥n-°-s∏-Sp-∂n-√m-ØXpw BIp-∂p. 1961 SC 58-ThomasWilliams VS John F∂ tIkn¬ {]mtZ-inI k`-sb-∏‰n kp{]ow-tIm-SXn S-Ønb ho£-W-amWv Cu PUvPn-sa‚n¬ ImWp-∂-Xv. Hcp N¿®v F∂-Xns‚ ne-n¬∏n-mbn Hcp Atkm-kn-tb-jtm kwL-S-tbm IΩ-‰ntbm H∂pw Bh-iy-an-s√∂v tae-p-k-cn®v kp{]ow-tIm-SXn hn[n-ymbw hy‡-am-°p-∂p.ÿew k`-bpsS kzmX-{¥y-Ønpw AXns‚ ]cn-]m-e--Ønpw lmn kw`-hn-°p-hm≥Cß-s-bp≈ IΩn-‰nbpw kwL-S--Ifpw Imc-W-am-Iptam F∂v hnizm-kn-Iƒ Xo¿®-bmbpwNn¥n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. {_Z-d¨ Akw-ªn-I-fpsS t]cv am‰-Wtam? {_Zd¨ {InkvXy≥ N¿®v F∂v t]cp-am-‰p-∂-Xp-sIm≠v nb-a-{]-Imcw Hcp {]tXyI ]cn-K-W-bpw In´p-I-bn-√. t]cp-am-‰n-bmepw Cs√-¶nepw {InkvXy≥ hnizm-kn-Iƒ IqSn h∂v {]m¿∞n-°p∂ ÿew nb-a-{]-Imcw N¿®vF∂ Un^-n-j-n¬ Xs∂-bm-Wv. TRUTH BEHIND THE SCENES Br. Thomas Abraham, Kuwait http://keralabrethrenassembly.com/wp/?p=362 the need for this so called CENTRAL ADMINISTRATIVE SYSTEM is not a newquestion that came up with the Angamally Brethren Assembly issue... this has been around for a few years.... there were a few unsuccessful attempts...its just that the angamally case came up conveniently for this to happen... 50
 • 51. sk‚dp-Iƒ Xncn® tI{μoIrX kwhn-[m--tam? AXn-mbn Hcp apJ-]-{Xtam? {_Z-d¨ k`-Iƒ°v!! Steadforum "C¥y≥ {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ Hcp amknI ]pd-Øn-d-ßn-bXv {i≤-bn¬ s]´pImWp-at√m? km[m-cW KXn-bn¬ as‰mcp amknI IqSn ]pd-Øn-d-ßp-∂Xv A{X Kun-t°≠Imcy-a-√. F∂m¬ kwKXn ∂m-bmepw ∂m-bn-s√-¶nepw {]kn-≤o-I-cWw "k`IfpsSapJ-]{Xw F∂ ne-bn¬ "C¥y≥ {_Z-d¨ F∂ t]cn-em-b-Xp-sIm≠v Cu amkn-I-bn¬Hcp {i≤-sh-bvt°-≠-Xp-≠v. Bcw-`-Øn¬ "{_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®kv tIm˛-Hm¿Un-t-j≥ IΩn-‰n (_n.-kn.-kn.-kn-.kn.) F∂ t]cn¬ XpSßn, ]n∂oSv hnizm-kn-I-fpsS FXn¿∏v tcn´ CXp ]ncn-®p-hn-Sp-hm≥ n¿_-‘n-X-am-b-t∏mƒ {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®kv s^t√m-jn∏v (_n.-kn.-kn.-F-^v.)F∂ t]cp-am‰n {_Z-d¨ {]mtZ-inI k`-I-sf-sb√mw Hcp tI{μo-IrX {]Xn-n[n k`-bv°vIogn¬ AWn-n-c-Øm≥ {ian-°p-∂-h-cpsS ]pXnb DZy-a-amWv Cu apJ-]{-Xw. AXp-sIm≠vCXn¬ ]Xn-bn-cn-°p∂ A]-ISw hnizm-kn-Iƒ {i≤n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®kv s^t√m-jn∏v {]kn-≤o-I-cWw F∂ ASn-°p-dn-t∏msS ]pd-Øn-d-ßnb "C¥y≥ {_Z-d¨ F∂ amkn-I-bpsS BZy-e-°Ønse Nne D≤-c-Wn-Iƒ {i≤n-°p-I. ""msf-I-fn¬ henb hnP-b-km-[y-X-bp≈ Hcp kaq-l-ambn tIc-f-°-c-bn¬ apt∂-dp-hm≥ ssZhw sΩ-°p-dn®v B{K-ln-°p-∂p. F¥mWv Cu "henb "hnP-b-km-[yX bpw"apt∂-‰hpw? CsX√mw ]co-£n-t°-≠Xv {]mtZ-inI k`-IfpsS t]cn¬ sk≥S-dp-Iƒ Xncn®v -tI{μo-IrXkz`m-h-ap-s≠∂v Ah-Im-i-s∏-Sp∂ Hcp kwL-S cq]o-I-cn®p sIm≠m-I-cp-Xv.CXp Xs∂-bmtWm ssZhw sΩ-°p-dn®v B{K-ln-°p∂Xv? C¥y≥ {_Z-d¨ F∂ amkn-I-bn¬ ]d-™n-cn-°p-∂-Xp-t]mse ""A[n-Im-cs°mXnbpw X≥{]-am-Wn-Øhpw {InkvXp-hn-cp≤ Nn¥-I-fm-sW∂ Xncn-®-dnhv _n.-kn.-kn.F^n-tbpw `cn-°-s´. A[n-Im-c-_-ehpwAwK_ehpw tSn "hnP-b-km-[y-X-bp≈ Nne ss{IkvXh hn`m-K-ßsf t]mse Hcp "ma-t[b kaq-K-ambn am‰-s∏-Sp-hm≥ {]mtZ-inI k`-Iƒ B{K-ln-°p-∂n-√. CXp-t]m-se-bp≈hnÕnØßfpsS hngp∏v kzX-{¥-ambn n¬°p∂ {_Z-dp-Im¿ Npa-t°-≠n-h-cp-∂Xv tJZ-I-c-am-Wv. ImcWw, "k`-I-fpsS apJ-]{Xw F∂ ne-bn¬, "C¥y≥ {_Z-d¨ F∂ t]cn¬Cd-°nb ]{Xw C¥y-bnse {_Z-dp-Im-cpsS i_vZ-a-√. Cu ne-bn¬ Hc-h-Im-ihpw k`-IƒHcp-°m-eØpw B¿°pw Xosd-gpXn ¬Im≥ Ap-h-Zn-®n-´n-√. ""Xn∑ am{Xw hf¿∂vn¬°p∂ Hcp hn`m-K-amWv {_Z-d¨Im¿ F∂v s]mXp-Pw hne-bn-cp-Øp-hm≥ am[y-a-ß-fn-eq-sS-bp≈ FXn¿∏v hgn-sh-®p F∂v c≠mw No^v FUn-‰¿ "kXy-Øns‚ km£yw F∂teJ--Øn¬ km£y-s∏-Sp-Øp-tºmƒ k`-Isf s]mXp-k-aq-l-Øn¬ A]-lm-ky-am-°p-∂-Xns‚ ]q¿Æ DØ-c-hm-ZnXzw _n.-kn.-kn.-F^v kzbw Gs‰-Sp-°p-I-bm-Wv. Imc-Ww, ChnsSk`-I-fpsS t]cn¬ sk‚-dp-Iƒ Xncn®v IΩn‰n D≠m-°m-n-d-ßn-bXv _n.-kn.-kn.F^m-Wv.""AZy-Im-eØv I®-ap-dn-°v ]Icw kmcn-bp-Sp-Ø-Xn-tmSv D]-an-°p∂ emL-h-tØmsS _lp-am--s∏´ No^v FUn-‰¿ {]mtZ-inI k`-IfpsS t]cn¬ tI{μo-IrX `cW kz`mhw cq]-s∏-SpØn "hnP-b-km-[yX--I-fpsS Af-hp-tIm¬ n›-bn-°p-∂Xv A]-lm-ky-am-Wv. I®-ap-dn-bn-Sp-∂Xpw ap≠p-Sp-°p-∂Xpw A{X-tam-i-am-sW∂v Icp-Xmpw hø. I®-ap-dnbpw kmcnbpwNpcn-Zm-dp-a√ ChnsS hnj-bw. Po≥ v ]m‚n-Sp-∂-Xp-a-√. CXv k`-Isf DSp-∏n-°m≥ {ian-°p-∂-Xm-Wv. amkn-I-bp-sS Ih¿tÃm-dn-bn¬ Ign™ h¿jw hw-_-¿ 8v Iº-m´v tN¿∂ ktΩ- 51
 • 52. fw "kmtlm-Z-cy-Øns‚ ]cymb amsW∂v Ggp amkw sshIn Ct∏mƒ ]d-bp-∂-Xn¬ hmb--°m¿°v kwibw Pn-®m¬ Ip‰w-]-d-bm-m-hn-√. ChnsS F{X-t]¿ h∂p F∂ X¿°-Øn--√, {]mtZ-inI k`-I-fn¬ n∂v h∂ {]Xn-n-[n-Iƒ tI{μo-IrX kwL-S cq]o-I-cn-°p-∂Xp kw_-‘n®v F¥p Xocp-amw Adn-bn®p F∂-XmWv hnj-b-am-t°-≠-Xv. {]kvXpXtbmK-Øns‚ A[y-£≥ tbmK-Xo-cp-amw ]n∂oSv Bfl-{]-Im-in-n-bn¬ hni-Zo-I-cW Ipdn-∏n-d-°n-bXv ]cn-tim-[n-°p-I. Cu hnjbw ]c-ky-amb AP-≠-bn¬ C√m-Xn-cp-∂n´pw tI{μo-IrX kwL-S-tbm k`-I-fpsS t]cn-ep≈ IΩ-‰ntbm ]mSn√ F∂v Nne {]tZ-i-ß-fn-se-bmsI k`-I-fpsS Xocp-amw Adn-bn-®n´pw A[y-£≥ ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ IΩ-‰nsb ]ncn-®p-hn-´n-´npw. ]n∂oSv k`-I-fpsS t]cpw tN¿Øv as‰mcp t]cn¬ IΩn‰n X√n-°q-´n-bXv k`-Isf tI{μo-IrX `c-W-Øn≥ Iogn¬ FØn-°m-p≈ ]≤-Xn-bmWv. CXv k`-I-tfm-Sp≈sh√p-hn-fn-bm-Wv. temI-sa-ºm-Sp-ap≈ ktlm-Z-c-ß-fpsS H‰bv°pw Iq´-ambpw (t]cpw hnem-khpwqtdmfw hnizm-kn-Iƒ Fgp-Xn-tN¿Øp≈ www.steadforum.com) Cu hnj-b-Øn-ep≈Bi¶ nd™ A`y¿∞ amn®v _n.-kn.-kn.-F-^v. C‚-s‰¿s‰v sh_vssk‰v AS-®p-]q-´n-bXv ivfmL-obw Xs∂. Hcp amkn-I-bmbn F¶nepw AXn-Po-hn-°m-p≈ {iahpw a- n-em-°m-hp-∂-tX-bp-≈q. ]t£ {]mtZ-inI k`-I-fp-tS-Xs∂ t]cpw tI{μo-IrX kz`m-hhpw Dt]-£n-°msX Cu kwL-S apJ-]{Xw Cd-°n-bXv {_Z-d¨ k`-I-fnse hnizm-kn-Iƒ°v AwKo-I-cn-°m≥ Bhn-√. as‰mcp amknI F∂-XmWv Dt±-iy-sa-¶n¬ Bhmw. ]t£{]mtZ-inI k`-Iƒ°v th≠n Bcpw apJ-]-{X-hpw, apJ-]-£-hpw, apJ-t`-Zhpw D≠m-t°-≠-Xn-√. Ign™ Ipsd mfp-I-fmbn {_Z-d¨ k`-bnse ktlm-Z-c-ßsf {Kq∏-Sn-ÿm--Øn¬th¿Xn-cn-°m-p≈ Nne-cpsS {]h-WX km[m-cW hnizm-kn-Isf Gsd thZ-n-∏n-°p-∂p.H∂p Nn¥n®p tm°p-I-˛--ΩpsS CS-bn¬ F{X-bmbn Xcw-Xn-cn-°-s∏´ Cu {Kq∏p-Iƒ?ΩpsS hnizmkw kXy-hNØn¬ A[n-jvSn-Xam-bXp-sIm-≠pw, mw kmtlm-Zcy-Øn¬ Dd®p - - - - - -n∂-h-cm-b-Xp-sIm≠pw ]pd-Øp-n∂p h∂ ]e ]co-£-W-ß-tfbpw kaq-l-ambn {]m¿∞-m-]q¿Δw AXn-Po-hn-®hcm-Wv. Ncn-{X-Øn¬ ASn-ÿm-]cambn Dd-∏p-≠m-bn-cp∂ ]e kwL- - - - - -S--Ifpw XI¿∂-Sn-™Xv Dƒt∏m-cp-Iƒ sIm≠m-Wv. CØcw {]h-W-X-Iƒ Xncn-®-dn™vXncp-tØ-≠-h¿, "k` IfpsS t]cn¬ kwL-S--bp-≠m-°n. bYm¿∞ "C¥y≥ {_Z-d¨F∂v kzbw {]Jym-]n®v Dƒt∏m-cp-Iƒ°v B°w Iq´p-tºmƒ, km[m-cW hnizm-kn-Iƒho¿∏p-ap-´p-I-bm-Wv. D]-tZ-jvSm-°ƒ CXp I≠n´pw I≠n-s√∂v Sn®v thZn-Iƒ ]¶p-sh-bv°p-∂Xv ZpjvS-cm°pw F∂ `bw sIm≠mWv _n.-kn.-kn.-F-^v. F∂ k`-I-fpsS t]cn-ep≈ {]Xn-n[n kwL-S s]mXp-k-aq-l-Øn-te°v Cu {]ivsØ hen-®n-g-bv°msX Zb-hmbn ]ncn™p t]mIp-I. _n.-kn.-kn.-F-^v. F∂ Cu ]pXnb o°w CXn-tm-SIw Xs∂ F{X {]mtZ-inI k`-I-fn¬ ne-n-∂n-cp∂ im¥X {]Xy-£-ambpw ]tcm-£-ambpw sISpØn? k`-I-fpsS t]cn¬Xs∂ Cßs sk‚dp-Iƒ Xncn®v Hcp kwL-S D≠mtb Xocp F∂v F¥mWv imTyw?sΩ ]m‰n-I-f-bm≥ {ian-°p∂ Cu {]h-W-X-Isf Xncn-®-dn-I. {_Z-d¨ k`-Isf "t]cp-am‰n, "apJw anp°°n, "kmcn bpSp-∏n-°m≥ Bcpw {ian-t°-≠-Xn-√. www.steadforum.com Spiritual Thinkers Edifying Action Development Stead Forum,P.O. Box 40110, Glen Oaks, New York 11004, USA email : steadforum@gmail.com 52
 • 53. SPIRITUAL DIGEST spiritualdigest4u@gmail.com53 * The denominational identity popularised by a faction, different from the identity of the non-denominational Local Churches in New Testament Pattern. Stay Away From Increasing Compromise: We were taught that there is the ‘Universal Church’ and ‘Local Churches’ and that any other institution that claims itself to be a ‘Church’ is unscriptural. The idea of ‘The Brethren Church’ is a compromise of the precious Ecclesiology of our forefathers. We have already seen a denominational name, a central committee in the name of local churches, and claims similar to being ‘the only official publication of the brethren community’; soon we might see claims of being the ‘official leader’, and so forth. The local assembly is one made of living stones, yet we have seen the labelling of brick and cement buildings as ‘Church’ rather than a ‘Hall’ or similar; soon we might see crosses on top of them, colourful robes, liturgy, and wearing of cross-necklaces so that the government and public can more easily identity believers. We may see public demonstrations, political activism, capitation-based self-financing colleges, and so on making ourselves no different from, and having no better priorities than, the very denominations whose similar activities we once disapproved.
 • 54. “ORGANISATION SETUP” http://www.brethrenet.com/talks/6771858/6 Br. Ninan Samuel, MylapraI¿Øm-hn¬ {]nb-s∏-´-h¿°v, C∂v ΩpsS CS-bn¬ ImWp∂ BfloI A]-Iz-X°v Imc-Ww, ÿew k`-bnse Nnehnizm-kn-Iƒ°v “Organisation setup” tmSp≈ Aan-X-amb B{Klw BWv. ÿew k`-bnse aq∏-∑m-cpsS DØ-c-hm-ZnØw BWv nb-a-]-c-amb Imcy-߃ sNtø-≠-Xv. ÿewk`-bnse hnizm-kn-Iƒ kz¥w, hoSpw, hkvXphpw I®-hS ÿm]--ßfpw nb-a-]-c-ambDØ-c-hm-Zn-Ø-߃ S-Øm≥ Adn-bm-sa-¶n¬ F¥p-sIm≠v ÿew k`-bpsS Imcy-߃S-Øm≥ Adn-bn√? k`-tbm-Sp≈ Iqdpw IS-∏mSpw C√m-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv. Hcp Xc-Ønepw Cß-s-bp≈ ""kwL-S ]pXn-b-n-ba ÿew k` kwc-£n-°m≥]mSp-≈-X-√. _m¿ {]iv-Øns‚ t]cn¬ ]≠v ""Ip∏mbw Xbn®v h®n-cp-∂-h¿ Ipº-m´vHØp-IqSn F∂mWv a- n-em-°m≥ ]‰n-b-Xv. hfsc Ap-{Klw Bbn-cp-s∂∂p mw ]d-bp-tºmƒ Xs∂ ]e hm¿Ø am[yaßfpwhyXy-kvX-ambn dnt∏m¿´v sNbvXXv Fß-s-bm-Wv? ]e kphn-ti-j-I-∑mcpw ""enÃn¬ n∂pwHgn-hm°pw F∂v t]Sn®p Ipº-mSv FØn. ÿew k`-bn¬ Xs∂ IqSp-X¬ {]iv-߃ D≠m-°p-hm≥ am{Xta Cß-s-bp≈{ia-߃ D]-I-cn-°p-I-bp-≈q. ImcWw √ hnizm-kn-Ifpw A√m-Ø-hcpw XΩn¬ CXns‚t]cn¬ A`n-{]m-b-hy-Xym-k-߃ D≠m-Ipw. ""Iøq°v D≈-h≥ Imcy-°m-c≥ BIpw. ΩpsS ]e k`-I-fp-sSbpw ÿehpw sI´n-Shpw Hs° SAI bpsS t]cn¬ BW-t√m.`mhn-bn¬ Fs¥-¶nepw nba {]ivw h∂m¬ SAI ÿew k`-bpsS kl-I-c-W-tØmsSth≠Xv sNø-s´. SAI bpambn _‘-an-√mØ k`-Iƒ kzX{¥ kz`m-h-Øn¬ Xs∂ nb-a-]-c-amb Ah-Im-i-߃ tSn-sb-Sp-°-s´. D¬]Øn 6:22-˛-tm-l-tbmSp ""Iev]n-®-sXm-s°bpw Ah≥ Aßs Xs∂ sNbvXp. tbml-∂m≥ 2:6 ""Ah≥ ht°m-fhpw nd®p ]q¿Æ Ap-k-c-Ww. ÿew k`-bpsS kzX{¥ kz`m-h-Ønv tIm´w hcp-Øp∂ F√m kwL-S--I-sfbpwam‰n n¿Ømw. k`m-Im-¥-mb I¿Ømhp ]d-™-Xp-t]mse (A-ßs Xs∂), ]q¿ÆAp-k-cWambn k`°v {]tbm-P--ap-≈-h-cmbn Pohn-°mw. BRETHREN cmjv{So-bØnse {XnXew: - http://www.brethrenet.com/talks/5193862/2 Baiju Abraham - Dublin “We have no money power, We have no Muscle power, We have no Politicalpower but Almighty GOD is with us” CXv alm-∑m¿ ]d-™-X-√, km[m-c-W-°m-c-mbXnI™ Bflo-I-mb Hcp ktlm-Z-c≥ ]d-™-Xm-Wv. Ipd®p amk-߃°v ap≥]v sIm√wPn√-bn¬ ktlm-Z-c-∑m¿ AdÃv sNø-s∏-´-t∏mƒ temI-saßpw ktlm-Z-c-∑m¿ lrZbw 54
 • 55. XI¿∂p ssZh-tØmSv hnfn-®-t]-£n-®-t∏mƒ ]d-™-Xv. ap-°nn tIc-f-Øn¬ c£-bn√F∂v N¿® S-∂p. Ah-kmw F¥p-≠m-bn..-C-{Xbpw ]d-™Xv H.-Fw. iap-th¬ km¿ H.-]n. XymKn-sb-°p-dn®v ]d-™Xv Hm¿Ø-t∏mƒ...(-I-Æp-o¿ Hgp-°n-b-h¿°mbn kvtXm{Xw). {]mtZ-inI k`-bnse cmjv{SobØn¬ anSp-°-∑m¿ ]ecpw kwL-S cmjv{So-b-Øn-te°vpg™p Ib-dn. AhnsS aSp-Ø-h¿ ]pXnb Hcp-X-e-Øn-te°v “Brethren Dinomination”s‚ Xe-∏tØ-°v....-]cn-ip-≤m-flmhv Fgp-t∂¬]n® aq∏-∑m-cn¬ n∂v Elected Leaders te°v - -HcSn Zqcw am{Xw. k`-Iƒ ]eXpw ]nf¿∂p hf-cp-∂p. kwL-S--Iƒ Nne-cp-tSXv am{X-ambn, `mc-hm-ln-Iƒ "N°p-°p-cphpw amß-bpw, amßbpw N°p-°p-cphpw t]mse Cubm{X Ftßm-´v.. Ir]m-h-c-ap≈ D]-tZ-jvSm°-∑m¿ ]ecpw {]mkwKn-I-∑m¿ ]ecpw {]mtZ-inI k`-bpsS {]m[m-yhpw kuμ-cyhpw ]Tn-∏n-°msX km¿Δ-{XnI k`sb {]mtZ-inIk`-bp-ambn Iq´n-°p-g-°p-∂p. ^etam bph-P--߃ ]pXp-X-e-apd k`-I-fpsS ]Sn-∏n-°-ep-I-fpw, Ay D]-tZ-i-ß-fp-sSbpw h‡m-°-fmbn amdn-s°m-≠n-cn-°p-∂p. A∏-kvtXm-enID]-tZ-i-߃ Ay-am-Ip-∂p. apI-fn¬ ]d™ aq∂v PowerDw ΩpsS CS-bnse PVo-I-∑m-cpsS Iøn¬ Bh-iy-Øn-e-[n-I-ap-≠v, Ah-cXv D]-tbm-Kn-°p-∂p-ap-≠v. I¿Øm-hns‚ s]m≥ ne-hn-f-°p-I-fmb {]mtZ-inI k`-Isf sISp-Øp-hm≥, tim` Ipd-bv°p-hm≥, Bfl-`m-c-ap≈ hnfntI´v Cd-ßn-b-hsc sRcp-°p-hm≥ (dn-´-tb¿Uv DtZym-K-ÿ-∑m-cp-sS-bpw, hntZ-iØv n∂v aS-ßn-sb-Ønb]W Nm°p-Ifp-sSbpw Iøn¬ BRETHREN DENOMINATION s‚ `mhn `{Zw F∂v Ah¿ -]d-bp-∂p). Ncn-{X-tam¿∏n-°p∂ Hcp kXyw D≠v ]Xn-©mw q‰m-≠n¬ ho-I-c-W-Øns‚ Zo]wsImfp-Ønb eqY¿ P¿ΩnbpsS cmjv{S-a-X-amb eqY-d≥ k`-bpsS ÿm]-I-m-bn. Cw•-≠nse B•n-°≥ k` cmjv{S-a-X-ambn. Bcw-`-ip-≤n-bn¬ n∂pw ASn-ÿm D]-tZ-i-Øn¬n∂pw hyXn-N-en®p t]mbn. Ωƒ AXv B{K-ln-°p∂p F¶n¬ sshI-cp-Xv. ""Poh-p-≈-h≥ F∂v n°v t]¿ Ds≠-¶nepw o acn-®-h-m-Ip-∂p. (Rev.3:1) F∂k¿Zoky kwkvIm-c-Øn¬ n∂v ""n°v Aev]ta i‡n-bp≈q F¶nepw o Fs‚ hNwImØp (Rev.3:8) F∂ ^ne-Z¬^n-b≥ kwkvIm-c-Øn-te°v aS-ßmw. As√-¶n¬""o am-km-¥-cs∏Sm™m¬ ns‚ ne-hn-f°v AXns‚ ne-bn¬ n∂v o°p-IbpwsNøpw (Rev. 2:5) F∂ i_vZ-Øn-mbn Ωp°v ImØn-cn-°mw.. Bflmhpw ⁄mhpwkm£yhpw nd-™-h¿ Fgp-t∂¬°pw sΩ bn-°pw. {]mtZ-inI k`-I-fnse ]S-e-∏n-W-°-߃ Ah-km-n-∏n-®v, {]mtZ-inI k`-bpsS DØ-c-hm-Z-Øn¬ Ωp°v the Bcw-`n-°mw,thebv°p `mc-ap-≈-h¿ kwL-S--°-Xo-X-ambn kl-I-cn-°-s´... ΩpsS {]nb≥ hmn¬hcm-dm-bn. 55
 • 56. ssltd©v Ft°m FUn-t‰m-dn-b¬ ap¥n-cn-tXm-´-Øn¬ ]pe¿®bv°p h∂ ap≥]-∑m¿ ]n≥]-∑m-cpsS tsc-bpw, hn´p-S-b-hs‚ tscbpw ]ndp-]n-dpØp! (aØmbn 20:11). ]pe¿®bv°pw aq∂mw-a-Wn-°pw, Bdmw-a-Wn°pw HºXmw aWn°pw ]Xn-sm∂mw aWn°pw ap¥n-cn-tØm-´-Øn¬ "ho´p-S-b≥ Xs∂-bmWv the-°msc hnfn®v nb-an-®-Xv. Cu DS-b-hs‚ ap¥n-cn-tØm-´-Øn¬ "the-°m-cshnfn-°p∂ the-°m-cn√! ]mÃ-dpw, sk‚¿ ]mÃ-dpw, dh-d‚pw, At∏m-kvtXm-e-pw, A®-pw, sa{Xmpw I¿±n-m-fpw, ImtXm-en-°mbpw ]m{Xn-bm¿°okpw t]m∏pw C√mØ kzX-{¥-ÿew k`-I-fn-te°p R߃ h∂-Xv. tIc-f-Ønse 30 am[y-a-߃ `qcn-]£w H∂mwXe-ap-d-°m-cm-Wv. nß-fpsS hntijw sIm≠p h∂-X-√. DS-b-hs‚ alXzw I≠mWvR߃ h∂-Xv. ""C¥y≥ {_Z-d¨ inip kzX{¥ am[y-a-ß-fmb tPyjvT-∑msc ]nd∂phoW-tXmsS ]cn-l-kn-°p-Ibpw D]-{Z-hn-°p-I-bp-am-Wv. ΩpsS ]nXm-°-fmb aq∏-∑m¿ Xncp-h-N hnZ-Kv[-cm-bn-cp-∂p. Nne ho aq∏-∑m¿ "{`qW-lXy XpS-ßnb hnj-b-ß-fn-emWv]mfiyXyw! IjvSw! IjvSw! "H∂m-a≥ ]t{Xmkv I]Sw ImWn-®-t∏mƒ "AIme {]P t]mse-bp≈ ]utemkv F√m-hcpw tIƒs° imkn-®p. (K-em. 2:11-˛21). Ffn-b-h-mb Rm≥aW¿ImSv ]≈n-°m-c-m-bn-cp-∂p. 1970 Pq¨ 30v DS-b-h≥ hnfn®p th¿s]-Sp-Øn. 40h¿jw I¿Ør-the sNbvXp. Ct∏mƒ Hcp kzX-{¥-ÿew k`-bn¬ ip{iqj sNøp-∂p. {_Z-d¨ ÿmob k`-I-sf-sb√mw t]cp-am‰n 26 "sk‚¿ cq]o-I-cn®v "_nkn-kn-knknX√n-°q-´n-b-t∏mƒ hnizm-kn-I-fpsS Iq´-ß-fpw, am[y-a-ßfpw {]Xn-I-cn-®-t∏mƒ t]cp-am-‰n."_nkn-kn-F^v F∂p am‰n-s°m≠v am[y-a-ßsf tcn-Sp-hm≥ "C≥Uy≥ {_Z-d¨ `qPm-X-m-bn. ÿew k`-I-tfbpw am[y-a-ß-tfbpw s]mXp kaq-l-Øn¬ A]-lm-ky-am-°pI F∂-XmWv Cu amknIm inip-hns‚ Ah-Xm-c-bw! R߃ kz¿§-]n-Xm-hn-tm-Spw, kzX-{¥-ÿew k`-I-tfm-Spw, {_Z-d¨ D]-tZ-i-kw-ln-X-tbmSpw hniz-kvX-X-tbmsS {XntbI ssZhw¬Inb "kzmX-{¥y-Zo]w (tbm-l.8:31-˛32) (K-em-Xy¿ 5:1) AW-bmsX Pzen-∏n-°p-hm≥ {]Xn-⁄m-_-≤-cm-Wv. ÿew k`-I-fpsS Imh¬°m-c-mb aq∏-∑mcpw Rß-fpsS kl-Po-hn-I-fmb am[yaßfpw Xncp-h-N--hn-cp-≤-X-Isf njv°m-kw sNøp-hm≥ AWn-tN-cmw.""DØn-jvT-X, Pm{KX {]m]y-h-cm-∂n-t_m-[Xv ! ]nXr-k-∂n-[n-bnepw `qan-bnepw ap-°p-th≠nX∂n-´p≈ c≠v Imcy-ÿ-∑m-cn¬ n∂p ]Tn-°pI, ic-W-s∏-SpI! 56

×