đáP án 24 đề tin

3,255 views
3,070 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đáP án 24 đề tin

 1. 1. TIN ĐẠ CƯ NG I Ơ Đề 1 a,Nhập dãy số nguyên và in ra màn hình. b,Đếm xem có bao nhiêu bộ số mà 2 số liên tiếp có cùng tính chẵn lẻ mà số sau> số trước. c,Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { int a[100], i, j, n, c,dem; printf("Nhap so phan tu: n= "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhập phần tử thứ %d = ",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("day so vua nhap:"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d",a[i]); //b dem=0; for(i=1;i<=n;i++) if((a[i]%2==0)&&(a[i+1]%2==0)&&(a[i]<a[j])) ||((a[i]%2==1)&&(a[i+1)%2==1)&&(a[i]<a[j])) dem=dem+1; printf("nco %d bo so ma hai so lien tiep co cung tinh chan le ma so sau lon hon so truoc",dem); //c
 2. 2. for(i=1;i<=n;i++) for(j=i+1;j<=n-1;j++) if(a[i]<a[j]) { c=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=c; } printf("nnday so sau khi sap xep la: "); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d",a[i]); getch(); } Đề 2 Nhập dãy số a1,a2,... và in ra màn hình Tính S=sqrt((a1/n+a2/(n-1)+...+an/1) Kiểm tra xem dãy có đối xứng không? #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> voidmain() { float s, a[100], t, tong; int i,n; printf("Nhap so phan tu cua day: n= "); scanf("%d",&n); //a
 3. 3. for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phần tử thứ %d:",i); scanf("%f",&a[i]); } printf("day so vua nhap :"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%f ",a[i]); //b tong=0; for(i=1;i<=n;i++) { t=a[i]/(n+1-i); tong= tong + t; } s=sqrt(tong); printf("nGia tri can tim la %f :",s); //c for(i=1;i<=n;i++) { if((i<=n)&&(a[i]==a[n+1-i])) printf("nDay tren doi xung"); else printf("Day tren khong doi xung"); break; } getch(); }
 4. 4. Đề 3 a,Nhập dãy các điểm nằm trong mặt phẳng Oxy và in các điểm vừa nhập theo mẫu (x1,y1);(x2,y2)...(xn,yn). b,Đếm các điểm nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và in ra. c,Trong số các đoạn thẳng tạo bởi 2 trong số các điểm đã nhập,đếm và in ra màn hình số đoạn thẳng cắt trục hoành. #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { float x[100], y[100]; int n, i, j, dem1, dem2; printf("Nhap so diem n= "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhập tọa độ điểm thứ ",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]); } printf("Toa do cac diem vua nhap la:"); for(i=1;i<=n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f)",x[i],y[i]); //b dem1=0; for(i=1;i<n;i++)
 5. 5. { if((x[i]>=0)&&(y[i]>=0)&&(x[i]==y[i])) dem1=dem1 + 1; } printf("nSo diem nam tren phan giac cua goc phan tu thu nhat la %d",dem1); //c dem2=0; for(i=1;i<=n;i++) for(j=i+1;j<=n-1;j++) { if(y[i]*y[j]<0) dem2=dem2+1; } printf("nSo doan thang cat truc hoanh la %d",dem2); getch(); } Đề 4 a,Nhập dãy số và in ra màn hình. b,Đếm xem có bao nhiêu phẩn tử nằm trong đoạn [-15,25] c,Kiểm tra xem dãy có giảm thật sự không? #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { float a[100];
 6. 6. int n, i, d, dem; printf("Nhap so phan tu:"); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%f",&a[i]); } printf("day so vua nhap"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f ",a[i]); //b d=0; for (i=1;i<=n;i++) if ((a[i] >=-15) && (a[i]<=25)) d=d+1; if (d==0) printf("nKhong co phan tu nao nam trong doan [-15;25]"); else printf("nCo %d phan tu nam trong doan [-15;25]",d); //c dem=0; for (i=1;i<n;i++) { if (a[i] < a[i+1]) dem=dem+ 1; }
 7. 7. if (dem==0) printf("nDay la day so giam"); else printf("nDay ko phai day so giam"); getch(); } Đề 5 a,Nhập và xuất các số b,Nhập M, xuất các số >M c,Đếm các số > TBC của dãy #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { float a[100], M, t, TBC; int n, i, dem; printf("Nhap so phan tu cua day n= "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phần tử thứ %d:",i); scanf("%f",&a[i]); }
 8. 8. printf("day so vua nhap :"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f", a[i]); //b printf("nNhap M="); scanf("%f",&M); printf("nDay cac so lon hon M la: "); for(i=1;i<=n;i++) { if(a[i]>M) printf("%3.2f ",a[i]); } //c t=0; dem=0; for(i=1;i<=n;i++) { t=t+a[i]; TBC=t/n; } for(i=1;i<=n;i++) { if(a[i]>TBC) dem=dem+1; } printf("nSo phan tu lon hon TBC cua day la %d",dem); getch();
 9. 9. } Đề 6 a,Nhập và xuất mảng số nguyên. b,Tính tổng các số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4. c,Xét xem dãy số có phải đối xứng không? #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { int a[100], tong; int n, i; printf("Nhap so phan tu cua mang n="); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("phan tu thu a[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("day so vua nhap :"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%3.2d",a[i]); //b
 10. 10. tong=0; for(i=1;i<=n;i++) { if((a[i]%2==0)&&(a[i]%4!=0)) tong=tong+a[i]; } printf("ntong cac so chia het cho 2 ma khong chia het cho 4 la %d",tong); //c for(i=1;i<=n;i++) { if((i<=n)&&(a[i]==a[n+1-i])) printf("nDay tren doi xung"); else printf("Day tren khong doi xung"); break; } getch(); } Đề 8 a,Nhập n điểm trong mp tọa độ và in ra (x1,y1);(x2,y2)...(xn,yn). b,Nhập số thực R từ bàn phím và đếm số điểm nằm trong đường tròn O bán kính R c,Xác đị nh độ dài 2 đường gấp khúc đi qua điểm(1,2,..n) va (2,3,...n) và so sánh độ dài 2 đường gấp khúc. #include <stdio.h>
 11. 11. #include <conio.h> #include<math.h> voidmain() { int n, i, dem, j; float x[100], y[100], R, s1, s2, t1, t2; printf("Nhap so diem "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhap toa do diem thu (x[%d],y[%d])",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]); } printf("n In cac diem vua nhap"); for(i=1;i<n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f),",x[i],y[i]); //b dem=0; printf("nNhap ban kinh R="); scanf("%f",&R); for (i=1;i<=n;i++) { if((x[i]*x[i]+y[i]*y[i])<R*R) dem=dem+1; } if (dem=0)
 12. 12. printf("K co diem nao nam trong dg tron tam O(0;0) ban kinh %3.2f",R); else printf("n Co %d diem nam trong dg tron tam O(0;0) ban kinh %3.2f",dem,R); //c s1=0; s2=0; t1=0; t2=0; for (i=1;i<n;i++) { t1=(x[i+1] - x[i])*(x[i+1] - x[i])+(y[i+1] - y[i])*(y[i+1] - y[i]); s1=s1+sqrt(t1); } for (i=2;i<n;i++) { t2=(x[i+1] - x[i])*(x[i+1] - x[i])+(y[i+1] - y[i])*(y[i+1] - y[i]); s2=s2+sqrt(t2); } printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,..%d) la %f",n,s1); printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (2,3,..%d) la %f",n,s2); //c if (s1 > s2) printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,...%d) > do dai duong gap khu di qua diem (2,3,..%d)",n,n); if (s1 < s2)
 13. 13. printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,...%d) < do dai duong gap khu di qua diem (2,3,..%d)",n,n); if(s1=s2) printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,...%d) = do dai duong gap khu di qua diem (2,3,..%d)",n,n); getch(); } Đề 9 a,Nhập dãy số: P(x)=a0+a1x+a2 x^2+...+an x^n Q(y)=b0+b1x+b2 x^2+...+bn x^n b,Nhập x, Tìm P,Q. c,Tìm tổng P+Q và in ra tổng. #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> main() { int n,P[100], i, Q[100], x, s1, s2; printf("Nhap n="); scanf("%d",&n); printf("Nhap day Pn"); for(i=0;i<=n;i++) {
 14. 14. printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&P[i]); } printf("Nhap day Qn"); for(i=0;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&Q[i]); } printf("Nhap x="); scanf("%d",&x); s1=P[0];s2=Q[0]; for(i=1;i<=n;i++) { s1=s1+P[i]*pow(x,i); s2=s2+Q[i]*pow(x,i); } printf("Gia tri P(x) va Q(y) lan luot la %d %d",s1,s2); printf("nGia tri tong P(x)+Q(y) la %d",s1+s2); getch(); } Đề 10 Viết chương trình C để giải quyết bài toán: . Nhập các số nguyên của đa thức trên một dòng. . Nhập một giá trị x1, từ bàn phím.Hãy tính và in ra màn hình P(xi), Q(xi). . Xác định và in ra màn hình trên một dòng các hệ số của đa thức R(x)= x.P(x)- Q(y) +100 #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h>
 15. 15. main() { int n,P[100],i,Q[100],x,s1,s2,P1[100],R[100]; printf("Nhap n="); scanf("%d",&n); printf("Nhap day P "); for(i=0;i<=n;i++) scanf("%d",&P[i]); printf("Nhap day Q "); for(i=0;i<=n;i++) scanf("%d",&Q[i]); printf("Nhap x="); scanf("%d",&x); s1=P[0];s2=Q[0]; for(i=1;i<=n;i++) { s1=s1+P[i]*pow(x,i); s2=s2+Q[i]*pow(x,i); } printf("Gia tri P(x) va Q(y) lan luot la %d %d",s1,s2); P1[0] =0; for(i=1;i<=n;i++) P1[i]=P[i-1]; R[0]=Q[0] + P1[0] + 100; R[n+1]=P[n]; for(i=1;i<=n;i++) R[i]=Q[i] + P1[i]; printf("nHe so cua da thuc R(x)=x*P(x)+Q(y)+100 la: "); for(i=0;i<=n+1;i++) printf("%d ",R[i]); getch(); }
 16. 16. Đề 18 a,Nhập dãy số. b,Tính TBC. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { float s; int n, i, a[100]; printf("Nhap so phan tu cua day"); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("In day so tren 1 dongn"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); //b s=0; for (i=1;i<=n;i++) s=s+a[i]; printf("nTBC cua day so la %0.2f",s/n);
 17. 17. getch(); } Đề 20 a,Nhập vào dãy số và in ra màn hình. b,Tìm 2 số liên tiếp mà tích của chúng chia hết cho tổng của chúng. c,TÌm số chẵn lớn nhất trong dãy, đếm xem số đó xuất hiện bao nhiều lần. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, j, a[100], dem, dem1 t, s, max, d=0; printf("Nhap so phan tu cua day n="); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("n In day so tren 1 dong");
 18. 18. for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); //b dem=0; for (i=1;i<n;i++) { t=a[i] *a[i+1]; s=a[i] + a[i+1]; if (t % s == 0) { dem=dem+1; c[dem]=i; } } if (dem==0) printf("n K co cap so lien tiep nao ma tich cua chung chia het cho tong cua chung"); else { printf("nCo %d cap so lien tiep ma tich cua chung chia het cho tong cua chung",d); printf("nCac cap so do lan"); for (i=1;i<=dem;i++) printf("%d%d ",a[c[i]],a[c[i+1]]); } //c d=0; for (i=1;i<=n;i++) {
 19. 19. if(a[i]%2==0) max=a[i]; d=d+1; break; } if(d==0) printf("n Day so da cho khong co max chan:") for(i=1;i<=n;i++) { if((a[i]>max)&&(a[i]%2==0)) max=a[i]; } printf("so chan lon nhat trong day la %d:",max) dem1=0; for(i=1;i<=n;i++) { if(a[i]=max) dem1=dem1+1; } printf("co %d phan tu trong day",dem1) getch(); } Đề 21 a,Nhập dãy số và in ra màn hình. b,Tính TBC các số chẵn không chia hết cho 4.
 20. 20. c,Kiểm tra xem dãy có đối xứng lẻ không? #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, a[100], dem1, dem; float tong; printf("Nhap so phan tu n="); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("n In day so tren 1 dong"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); //b dem=0; tong=0; for (i=1;i<=n;i++) if (a[i] % 2 ==0)&&(a[i]%4!=0)
 21. 21. { dem=dem+1; tong=tong+a[i]; } if (dem==0) printf("nTrong day ko co phan tu chan nao ma k chia het cho 4"); else printf("nTBC cac phan tu chan ma k chia het cho 4 la %3.2f",tong/dem); //c dem1=0; for (i=1;i<=n;i++) if (a[i]!=a[n+1-i]) dem=dem+1; if (dem==0) { if (n % 2 !=0) printf("n Day la day doi xung le"); if (n % 2 ==0) printf("n Day k phai la day doi xung le"); } else printf("nDay k phai day doi xung le"); getch(); } Đề 22 a,Nhập và in ra màn hình 2 dãy số. b,TÌm số lớn nhất trong dãy a, có bao nhiêu số trong dãy b >GTLN của dãy a c,tìm cặp số a[i]=b[i]
 22. 22. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, d, dem; float a[100], b[100], max, c[100]; printf("Nhap so phan tu cua day"); scanf("%d",&n); //a printf("Nhap day A:n"); for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la:",i); scanf("%f",&a[i]); } printf("Nhap day B:n"); for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%f",&b[i]); } printf("In day A ra man hinh:"); for (i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f ",a[i]); printf("In day B ra man hinh:"); for (i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f ",b[i]);
 23. 23. //b max=a[1]; for (i=2;i<=n;i++) { if (a[i] > max) max=a[i]; } printf("nSo lon nhat trong day A la %3.2f",max); dem=0; for (i=1;i<=n;i++) { if (b[i] > max) dem=dem+1; } if (dem==0) printf("n Khong co so nao trong day B lon hon so lon nhat cua day A"); else printf("nCo %d so trong day B lon hon so lon nhat cua day A",d); //c d=0; for (i=1;i<=n;i++) if (a[i] == b[i]) { d=d+1; c[d]=i; } if (d==0) printf("nK co cap so nao thoa man a[i]=b[i]");
 24. 24. else { printf("nCo %d cap so thoa man a[i]=b[i]",d); printf("nCac cap so do la:"); for (i=1;i<=d;i++) printf("(%0.2f;%0.2f) ",a[c[i]],b[c[i]]); } getch(); } Đề 23 a,Nhập n điểm trong mp tọa độ và in ra màn hình. b,Tính khoảng cách từng điểm đến Oy. #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i; float x[100], y[100]; printf("Nhap so diem trong mp toa do:"); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhap toa do diem thu (x[%d],y[%d]) la",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]);
 25. 25. } printf("In cac diem vua nhapn"); for(i=1;i<n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f),",x[i],y[i]); //b for (i=1;i<=n;i++) { printf("nKhoang cach diem co toa do (%0.2f;%0.2f) toi truc Oy la ",x[i],y[i]); printf("%3.2f",fabs(x[i])); } getch(); } Đề 24 a,Nhập tọa độ n điểm trong mp tọa độ và in ra màn hình. b,Đếm số điểm nằm trong góc phần tư thứ 3 va nằm trên đường thẳng y=x c,Tính diện tích đường tròn tâm (xi,yi) co bán kính R min sao cho đường tròn đó chứa tất cả các điểm còn lại. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, dem; float x[100], y[100], B, max, s;
 26. 26. printf("Nhap so diem trong mp toa do"); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhap toa do diem thu (x[%d],y[%d]) la",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]); } printf("In ra man hinh cac diem vua nhapn"); for(i=1;i<n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f),",x[i],y[i]); //b dem=0; for(i=1;i<=n;i++) { if(((x[i] < 0) && (y[i] < 0)) &&(x[i]=y[i])) dem=dem+1; } if (dem=0) printf("nK co diem nao nam o goc phan tu thu III va tren dt y=x"); else printf("nCo %d diem nam o goc phan tu thu III va tren dt y=x",d); //c max=x[1]*[x1]+y[1]*[y1]; for (i=1;i<=n;i++) { B=x[i]*x[i]+y[i]*y[i];
 27. 27. if (B > max) max=B; } s=3.14*max; printf("nDien tich vong tron chua tat ca cac diem con la la %3.2f",s); getch(); } Hết-Đéo còn đâu mà xem ^^

×