• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Socialna politika
 

Socialna politika

on

 • 3,187 views

Slides k predmetu Sociálna politika. Určené pre 1. ročník Mgr. odbor Andragogika

Slides k predmetu Sociálna politika. Určené pre 1. ročník Mgr. odbor Andragogika

Statistics

Views

Total Views
3,187
Views on SlideShare
3,187
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Socialna politika Socialna politika Presentation Transcript

  • Sociálna politika PhDr. Branislav Frk, PhD.
  • Sylabus
   • Sociálna politika (pojmy, vymedzenie)
   • Sociálna politika (história, súvislosti)
   • Typy (modely) sociálnej politiky
   • Funkcie sociálnej politiky
   • Princípy sociálnej politiky
   • Nástroje sociálnej politiky
   • Aktéri sociálnej politiky
  • Témy seminárnych úloh (SR a EÚ) (SR a EÚ)
   • Politika zamestnanosti
   • Politika sociálneho zabezpečenia
   • Vzdelávacia politika
   • Politika bývania
   • Rodinná politika
   • Sociálna inklúzia/exklúzia
  • Literatúra
   • Potuček, Martin. 1995. Sociálna politika, Slon
   • Večeřa, Miloš. 1994. Sociální stát, Slon
   • Mareš, Petr. 2002. Nezamestnanosť ako sociálny problém, Slon
   • Stanek, V. 2002. Sociálna politika, Sprint
  • Sociálna politika
   • cieľ SP : ..smerovať k ideálu vyváženého rozvoja bytostných síl každého človeka
   • (s hodnotovými akcenty podpory zdravia, ekologickej citlivosti, rozvoja vzdelanosti, sociálnej participácie a podpory, rozvíjanie morálky medziľudských vzťahov, pestovanie hodnôt a svojbytnosti každého jednotlivca). (Potuček, M. 1995)
  • Sociálna politika
   • smer, spôsob, charakter a hľadisko politiky
   • SP musí prenikať každým typom politiky, predovšetkým hospodárskou politikou. Len tak môže byť politikou preventívnou. (Jozef Macek)
  • Sociálna politika
   • Sociálna politika formuje usporiadanie v konkrétnej spoločnosti, stanovuje rozsah soc. ochrany, soc. zámery, prevenciu soc. dezintegračných procesov, dotvára komplexné životné podmienky, zdravotné, vzdlávacie, pracovné, sociálno-ochranné a pracovnoprávne vzťahy, vrátane starostlivosti o životné a pracovné prostredie. (Štefan Strieženec, 1999)
  • Sociálna politika
   • Sociálny
   • širšie: spoločenský, týkajúci sa spoločnosti, vzťahov medzi ľuďmi v spoločnosti (sociálne javy, sociálny poriadok)
   • užšie: snaha o zdokonalenie životných podmienok (sociálne hnutie, revolúcia)
   • najužšie: kuratívny, riešenia v nepriaznivých, núdzových situáciách (sociálna pomoc)
  • Sociálna politika
   • Politika
   • správa (grécky)
   • špecifická spoločenská činnosť, ktorou je ovplyvňována spoločenská realita.
   • A. sústava politických ideí, názorov, teórií
   • B. praktická činnosť, politické procesy
   • C. politické inštitúcie (vláda, parlament..)
  • Sociálna politika
   • vedná disciplína - skúmanie soc. politiky ako praktickej aktivity. Analýza procesov tvorby soc. politiky
   • praktická činnosť:
   • prospešnosť pre občanov
   • väzba na ekonomické a mimoekon. ciele
   • využitie nástrojov redistribúcie zdrojov
  • Sociálna politika ako praktická činnosť
   • širšie: prevencia neg. javov, zdravotná, vzdelávacia politika atď. (idea, smerovanie)
   • užšie: cieľavedomá činnosť štátu, organizácií a inštitúcií
   • aktívna: prevencia javov
   • pasívna: zmieňovanie následkov
  • Sociálna politika
   • 4 základné predpoklady:
   • tradície
   • predpoklady (realita)
   • očakávania občanov
   • možnosti
  • Sociálna politika
   • základne zložky:
   • systém sociálneho zabezpečenia
   • ochrana života, zdravia
   • starostlivosť o vzdelanie, kultúru, bývanie ...
  • SP a veda
   • politológia
   • ekonómia a ekonomika
   • sociológia
   • demografia
   • sociálne právo
   • ostatné (filozofia, história, ...)
  • Ďalšie pojmy
   • Sociálna suverenita a bezpečnosť
   • Sociálna závislosť a ohrozenie
   • Sociálna staroslivosť a pomoc
   • Sociálne istoty a sociálne práva
   • Sociálna (životná) situácia a soc. potreby
   • Sociálna núdza a sociálna udalosť
   • Sociálna dezintegrácia a soc. napätie
   • Sociálna diskriminácia a záchr. soc. sieť
   • Welfare state
  • Sociálna politika (história) (história)
   • Otto von Bismarck (1815-1898)
   • soc. výhody pre zamestnancov
   • sociálna pomoc
   • povinné poistenie: choroba, prac. úraz, invalidita, staroba
  • Sociálna politika (história) (história)
   • Karl Gunnar Myrdal(1898-1987)
   • materské príspevky
   • prídavky na deti
   • príspevok na bývanie
   • vzdelanie a strava zdarma (školy)
   • dostupné zdravotníctvo
   • podpora výchove (bývanie, výživa, zdravie)
  • Sociálna politika (história) (história)
   • Švédsko po II. sv. vojne
   • princíp “podľa potreby” - vzdelanie a zdravie
   • princíp “podľa výkonu” - príspevky v nezamestnanosti, v chorobe atď.
  • Sociálna politika (história) (história)
   • William H. Beveridge (1879-1963)
   • interview, informácie pre verejnosť
   • Sociálne poistenie - štát, občan, zamestnávateľ
   • ochrana pred chudobou, chorobami, absenciou obydlia, nevedomosti, nezamestnanosti
  • Sociálna politika (história) (história)
   • poistenie:
   • jednotné dávky aj príspevky
   • zjednotená správa soc. poistenia
   • dávky definované potrebou
   • dostupnosť poistenia
  • Sociálna politika (história) (história)
   • ČSR, ČSSR, SR
   • od obcí k štátu
   • vplyv Bismarcka, poistenie, penzie pre veteránov a pozostalých, podpory v nezamestnanosti, invalidné a starobné poistenie
   • po 1948 - plná zamestnanosť, absolútna rola štátu
  • Typy (modely) SP
   • odlišnosť jednotlivých systémov (národná úroveň, regióny)
   • liberalizmus
   • kresťanské sociálne učenie
   • demokratický socializmus
  • Typy (modely) SP
   • Liberalizmus
   • jednotlivec - najvyššia hodnota, racionálna bytosť, ľudské práva a slobody
   • ľudské práva a slobody sú univerzálne
   • jednotlivec má pirodzené práva, nezavislé na vláde a proti vláde chránené
   • legitimita vlády = rešpekt k slobode a právam jednotlivca
   • tolerancia v morálke a náboženstve
   • právo na súkromné vlastníctvo
  • Typy (modely) SP
   • Kresťanské sociálne učenie
   • kresťanská filozofia; zodpovednosť nesie jednotlivec ale aj spoločenský systém
   • dôležitosť sociálnych tranferov
   • charita - cnosť
   • individuum sa podriaďuje verejnému blahu
  • Typy (modely) SP
   • Demokratický socializmus
   • vysoká miera zodpovednosti štátu
   • posilnenie verejného sektora
   • rozsiahle prerozdeľovanie a solidarizmus
   • rovnosť v občianskych aj v sociálnych právach
  • Funkcie sociálnej politiky
   • schopnosť soc. politiky vyvolávať určité efekty, účinky; realizovať ciele a zámery
   • funkcie SP sú ovlyvnené tradíciou, vývojom; majú rôzny význam a váhu
  • Funkcie sociálnej politiky
   • Ochranná funkcia
   • Redistibučná funkcia
   • Homogenizačná funkcia
   • Stimulačná funkcia
   • Preventívna funkcia
  • Funkcie sociálnej politiky
   • Ochranná funkcia
   • riešenie už vzniknutých sociálnych udalostí, kde jednotlivec, alebo rodina je znevýhodnena voči ostatným (ekonomicky, sociálne)
   • historicky najstaršia funkcia
   • snaha o ochranu človeka (humanitárna)
  • Funkcie sociálnej politiky
   • Redistibučná funkcia
   • rozdeľovania a prerozdeľovanie finančných prostriedkov a životných šancí
   • mechanizmy redistribúcie:
   • trhový mechanizmus, hlasovací proces, vyjednávanie, tradície a zvyky, nelegitímne mechanizmy
   • prerozdeľovanie:
   • zaistiť dôstojné životné podmienky všetkým
   • zaistiť všetkým rovnaké šance
   • zabezpečiť bezporuchové fungovanie spoločenského systému
   • odstraňovať nedokonalosti konkurencie
  • Funkcie sociálnej politiky
   • Homogenizačná funkcia
   • nie nivelizácia podmienok života
   • poskytovanie rovnakých šancí
   • napr. životné minimum
  • Funkcie sociálnej politiky
   • Stimulačná funkcia
   • podpora žiadúceho vývoja sociálnych a ekonomických procesov, javov a vzťahov
   • funkcia produktivity, napr. vzdelávacia politika, politika zamestnanosti
  • Funkcie sociálnej politiky
   • Preventívna funkcia
   • snaha zabrániť nežiadúcim sociálnym situáciám
   • prevencia orientovaná na zvládnutie životného štýlu
   • osvetová činnosť a poradenské služby
  • Princípy sociálnej politiky
   • princíp sociálnej spravodlivosti
   • princíp sociálnej solidarity
   • princíp subsidiarity
   • princíp participácie
  • Princípy sociálnej politiky
   • princíp sociálnej spravodlivosti
   • spravodlivosť distributívna a komutatívna (Aristoteles)
   • “ rozdeľovacia a vyrovnávacia”
   • spravodlivosť právna
   • spravodlivosť sociálna
  • Princípy sociálnej politiky
   • Zásady sociálnej spravodlivosti (J. Macek)
   • každému rovnako
   • každému podľa jeho potrieb
   • každému podľa zásluh
   • trend: “model pevného dna a otvoreného stropu”
  • Princípy sociálnej politiky
   • Princíp sociálnej solidarity
   • Solidarita - ľudské porozumenie, súdržnosť a zodpovednosť
   • Solidarita - dobrovoľná
   • Solidarita - nedobrovoľná
   • medzinárodná, štátna, regionálna, jednotlivci a rodiny
  • Princípy sociálnej politiky
   • Princíp subsidiarity
   • indivíduum, pomoc samému sebe
   • individuálna zodpovednosť, ale aj nutnosť vzájomnej pomoci spoločenstva=sociálne bezpečie
   • štát je možnosť poslednej voľby
   • rozvrstvenie solidarity
  • Princípy sociálnej politiky
   • Princíp participácie
   • zapojenie ľudí do procesov ovplyvňujúcich ich život
   • prechod od prevažne objektu soc. politiky k plonoprávnemu a zodpovednému subjektu soc. politiky
   • potreba vzdelania, informovanosti, právne povedomie a zodpovednosť k sebe i spoločnosti
  • Nástroje sociálnej politiky
   • nástroje dlhodobého charakteru
   • nástroje krátkodobého charakteru
   • aplikačné nástroje
  • Nástroje sociálnej politiky
   • Právo a zákony
   • Soc. politika sa realizuje:
   • v rámci právnych noriem (mantinely)
   • pomocou právnych noriem (vzťahy)
  • Nástroje sociálnej politiky
   • Program a plán
   • Sociálny program - ciele, zámery, záujmy, trendy
   • Sociálny plán - konkrétne postupy a oparenia
  • Nástroje sociálnej politiky
   • Ekonomické nástroje
   • neviditeľná ruka trhu, netržné formy získavania a distribúcie zdrojov
   • Formy získavania a distribúcie zdrojov:
   • dane
   • poistenie
   • dary
  • Nástroje sociálnej politiky
   • Kolektívne vyjednávanie, tripartita
   • Sociálny partneri:
   • odbory
   • zamestnávateľské zväzy
   • štát, reprezentovaný vládou
  • Nástroje sociálnej politiky
   • kolektívne zmluvy:
   • generálna dohoda
   • kolektívne zmluvy vyššieho typu (rezorty)
   • podnikové kolektívne zmluvy
  • Nástroje sociálnej politiky
   • Nátlakove akcie
   • Masmédiá
   • Verejné prejednania
   • Sociálne prijmy (dávky, dôchodky...)
   • Sociálne služby
  • Nástroje sociálnej politiky
   • Ďalšie nástroje:
   • vecné dávky - lieky, pomôcky ...
   • účelové pôžičky
   • úľavy a výhody
   • štátna regulácia cien tovaru a služieb
  • Aktéri sociálnej politiky
   • objekty sociálnej politiky (obyvateľstvo, špecifické skupiny)
   • subjekty sociálnej politiky (štát, inštitúcie)
  • Aktéri sociálnej politiky
   • Subjekty - štátne; neštátne (trhové, neziskové)
   • základné regulátory:
   • štát - štátna moc, štátna správa
   • trh - samoregulačný systém
   • občiansky sektor
   • občania
  • Aktéri sociálnej politiky
   • Občan:
   • jednotlivec je najdôležitejším aktérom sociálnej politiky
   • Občan sa stáva objektom SP: členstvom v systéme a na základe potreby
   • jednotlivec ako objekt môže byť:
   • objektom starostlivosti
   • stimulovaný k zachovaniu a rozvoju soc. potenciálu
  • Aktéri sociálnej politiky
   • Rodina
   • Susedstvo
   • Cirkev a náboženské skupiny
   • Svojpomocné združenia
   • Neziskové organizácie
   • Firmy a zamestnávatelia
   • Odbory
   • Politické strany
   • Štátna a verejná správa
   • Medzinárodné organizácie
  • Sociálna politika v EÚ
   • Pracovné právo
   • Rovnosť
   • Boj proti diskriminácii
   • Sociálny dialóg
   • Koordinácia politiky zamestnanosti
   • Sociálna ochrana
   • Verejné zdravie
   • BOZP