Priprava a riadenie projektov (andr.)

2,069 views
1,818 views

Published on

Slides k predmetu Príprava a riadenie projektov. Určené pre 3. ročník Bc. odbor Andragogika

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Priprava a riadenie projektov (andr.)

 1. 1. Príprava projektov a riadenie projektov PhDr. Branislav Frk, PhD.
 2. 2. Témy <ul><li>druhy (vzdelávacích) projektov </li></ul><ul><li>akreditácia vzdelávacích projektov </li></ul><ul><li>EÚ projekty </li></ul><ul><li>ISO certifikácia </li></ul><ul><li>manažment rizika </li></ul><ul><li>semináre (prípadovky, cvičenia) </li></ul>
 3. 3. 4 druhy projektov <ul><li>Vzdelávacie projekty (akreditácie MŠ SR) </li></ul><ul><li>Príprava projektov vzdelávanie (ESF) </li></ul><ul><li>ISO certifikácia vzdelávania </li></ul><ul><li>Projektovanie vzdelávacej aktivity </li></ul>
 4. 4. Akreditované vzdelávacie aktivity <ul><li>Ministerstvo školstva SR, odbor ď alšieho vzdelávania </li></ul><ul><li>Zákon NR SR č.386/1997 Z. z. o ď alšom vzdelávaní </li></ul><ul><li>kvalita, odbornos ť vo vzdelávaní </li></ul><ul><li>Akredita č ná komisia, akreditácia, proces akreditácie </li></ul>
 5. 5. Akreditácia - výhody <ul><li>kvalita </li></ul><ul><li>osved č enia </li></ul><ul><li>podmienka pri rekvalifikáciách, projektoch </li></ul>
 6. 6. Akreditácia - podmienky <ul><li>vzdelávacia inštitúcia </li></ul><ul><li>písomne podanie </li></ul><ul><li>platba </li></ul><ul><li>garancia </li></ul><ul><li>odborná úrove ň (obsah, didaktika) </li></ul>
 7. 7. Formality <ul><li>údaje o vzdelávacej inštitúcii </li></ul><ul><li>názov vzdelávacej aktivity </li></ul><ul><li>moduly </li></ul><ul><li>charakteristika vzdelávacej inštitúcie </li></ul>
 8. 8. Vzdelávací projekt <ul><li>Názov vzdelávacej aktivity </li></ul><ul><li>Organiza č ná forma </li></ul><ul><li>Cieľ vzdelávacej aktivity </li></ul><ul><li>Cieľové skupiny </li></ul><ul><li>Požadované vstupné vzdelanie </li></ul><ul><li>Profil absolventa </li></ul>
 9. 9. Vzdelávací projekt <ul><li>Metódy výu č by </li></ul><ul><li>Forma závere č nej skúšky </li></ul><ul><li>Celkový rozsah vzdelávacej aktivity </li></ul>
 10. 10. Učebný plán <ul><li>Hlavné témy </li></ul><ul><li>Predmetová skladba </li></ul><ul><li>Teoretická, praktická č asť </li></ul><ul><li>Po č et hodín </li></ul>
 11. 11. Učebné osnovy <ul><li>Podrobne rozpracovaný obsah jednotlivých tém </li></ul><ul><li>Osobitne pre teoretickú a praktickú č as ť </li></ul>
 12. 12. Dokumentácia o lektorskom zabezpe č ení <ul><li>Odborný garant </li></ul><ul><li>Lektori </li></ul><ul><li>Kópie osved č ení o vzdelaní </li></ul><ul><li>Charakteristika odbornej a lektorskej č innosti </li></ul><ul><li>Súhlas so zaradením pre vzdelávaciu aktivitu </li></ul>
 13. 13. Dokumentácia o materiálno - technickom zabezpe č ení <ul><li>Priestory </li></ul><ul><li>Didaktická technika </li></ul><ul><li>Literatúra, u č ebné texty </li></ul>
 14. 14. Opatrovateľská starostlivosť (pedagogická dokumentácia) Názov vzdelávacej aktivity: Opatrovateľská starostlivosť Organizačná forma vzdelávacej aktivity: rekvalifikačný kurz Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania): Cieľom kurzu je osvojenie si základných poznatkov o fyziológii a osobnosti človeka a rovnako aj praktických zručností nevyhnutných pre poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti. Rovnako je cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre špecifiká osobnej práce s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu. Cieľová(é) skupina(y): Kurz je určený účastníkom so stredoškolským vzdelaním, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.. Absolventi kurzu môžu nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť, prípadne v rámci osobnej asistencie. Požadované vstupné vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou Profil absolventa: Absolvent bude disponovať - zručnosťami potrebnými pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, a k upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie - vedomosti o základných opatrovateľských a ošetrovateľských činností a postupov - zručnosti osobnej asistencie pri uskutočňovaní sociálnej aktivizácii a terapii klientov, zabezpečovanie kontaktov klientov s inštitúciami a okolím - zručnosti uplatňovať pri starostlivosti o klientov postupy a formy adekvátne ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu - kompetenciou na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby, podieľať sa na zabezpečovaní inštitucionálnej starostlivosti Absolventi nájdu uplatnenie ako osobný asistencie pre klientov s postihnutím, alebo v zariadeniach opatrovateľskej služby, v hospicoch a pod.
 15. 15. Metódy výučby: - teoretická časť je realizovaná prostredníctvom prednášok, seminárov a cvičení, s využitím názorných didaktických prostriedkov, orientovaná na osvojovanie poznatkov - praktická časť je realizovaná prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou získajú účastníci potrebné východiskové skúsenosti. Forma záverečnej skúšky: Záverečný test, alebo ústna skúška. Hodnotenie praxe. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: Kurz Opatrovateľská starostlivosť je projektovaný na 210 vyučovacích hodín. Učebný plán: I. Teoretická časť Vybrané kapitoly z sociálnej práce……………………….. 36 hodín Etika, prosociálne správanie………………………………… 10 hodín Základy somatológie…………………………………………… 24 hodín Opatrovateľstvo………………………………………………… 36 hodín Základné ošetrovateľské zručnosti……………………… 24 hodín II. Praktická časť Praktický nácvik jednotlivých činností…………………… 80 hodín Teoretická časť 130 hodín Praktická časť 80 hodín Spolu: 210 hodín
 16. 16. Učebné osnovy:   I. Teoretická časť Vybrané kapitoly z sociálnej práce Práca s klientom, sociálne potreby klientov, komunikácia s klientom Výcvik sociálnych zručností Etika, prosociálne správanie Etika a morálka v opatrovateľskej službe, Základy somatológie Základné pojmy a poznatky z anatómie a fyziológie a somatológie, Druhy ochorení a zdravotných ťažkostí Opatrovateľstvo opatrovanie starých a dlhodobo chorých, v terminálnom štádiu, prvá pomoc, pomoc pri uzdravovaní Základné ošetrovateľské zručnosti Okolie opatrovaného, pohodlie a pohyblivosť Pomoc pri udržiavaní hygieny tela, pri obliekaní a vyzliekaní, pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení, pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov, pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu, pri chorobe, pri užívaní liekov. II. Praktická časť Praktický nácvik jednotlivých činností: sledovanie činnosti človeka, pohodlie a pohyblivosť, umývanie a kúpanie, obliekanie, jedenie a pitie, lieky, vyprázdňovanie a inkontinencia, odpočinok, spánok,, jednoduché ošetrovanie rán, dýchacie ťažkosti, komunikácia, rehabilitácia
 17. 17. Vzdelávanie v EÚ <ul><li>Neexistuje spolo č ná vzdelávacia politika </li></ul><ul><li>Podpora spolupráce, výmeny skúseností, know-how, siete </li></ul>
 18. 18. Ponuka EÚ <ul><li>multinárodné vzdelávacie, tréningové a mládežnícke </li></ul><ul><li>partnerské programy </li></ul><ul><li>možnosti študentských výmen a príležitosti študovať za </li></ul><ul><li>hranicami vlastnej krajiny </li></ul><ul><li>projekty inovatívneho vyučovania a učenia sa </li></ul><ul><li>siete akademických a profesionálnych expertov </li></ul><ul><li>štruktúru, v ktorej možno riešiť otázky prekračujúce hranice </li></ul><ul><li>jednej krajiny, ako je zavádzanie nových technológií do </li></ul><ul><li>vzdelávania, či medzinárodné uznávanie kvalifikácií </li></ul><ul><li>platformu pre konsenzus, porovnávanie, hodnotenie a </li></ul><ul><li>prípravu politiky </li></ul>
 19. 19. Dokumenty EÚ <ul><li>Lisabonská agenda (2000 - 2010) </li></ul><ul><li>cieľ - do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou.“ </li></ul><ul><li>oblasti - príprava na prechod na poznatkovo orientovanú ekonomiku a spoločnosť podporou informačnej spoločnosti a výskumu a vývoja, rovnako ako urýchlením procesu štrukturálnych reforiem pre konkurencieschopnosť a inovatívnosť a dobudovanie spoločného trhu </li></ul><ul><li>- modernizovanie európskeho sociálneho modelu, investovanie do ľudí a boj so sociálnou vylúčenosťou </li></ul><ul><li>- udržateľná a zdravá hospodárska situácia a vhodný rast aplikovaním vhodného mixu makroekonomických politík </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Investície do sietí a vzdelania: začatie prioritných projektov schválených v „Európskej iniciatívne rastu“; </li></ul>Záväzok resp. prioritná oblasť
 21. 21. EÚ dokumenty <ul><li>Bolognský proces (do 2010) </li></ul><ul><li>• zjednodušenie systému kvalifikácií vo vyššom </li></ul><ul><li>vzdelávaní </li></ul><ul><li>• zlepšenie mobility v Európe a prilákanie </li></ul><ul><li>študentov zo zahraničia </li></ul><ul><li>• zabezpečenie vyšších štandardov </li></ul><ul><li>• celoživotné vzdelávanie </li></ul><ul><li>• zapojenie študentov a vzdelávacích </li></ul><ul><li>inštitúcií do procesu </li></ul><ul><li>• posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní </li></ul>
 22. 22. EÚ programy <ul><li>Leonardo - celoživotné vzdelávanie, spolupráca </li></ul><ul><li>Socrates - Comenius </li></ul><ul><li>- Erasmus </li></ul><ul><li>- Grundtvig </li></ul><ul><li>- Lingua </li></ul><ul><li>- Minerva </li></ul>
 23. 23. EÚ programy <ul><li>Tempus </li></ul><ul><li>Erasmus Mundus </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>Europass - Training </li></ul>
 24. 24. Certifikácia VD <ul><li>Systém ISO 9000 - komplexné meradlo kvality </li></ul><ul><li>ISO 9001 - preverenie a certifikácia v oblasti realizácie kurzov a lektorskej činnosti zameranej na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie rôznych stup ň ov riadenia </li></ul>
 25. 25. 4 úrovne dokumentácie <ul><li>Príru č ka kvality vzdelávacieho zariadenia </li></ul><ul><li>Smernica pre jednotlivé oblasti č innosti </li></ul><ul><li>Formuláre (vzory) </li></ul><ul><li>Plán kvality </li></ul>
 26. 26. 1. Príručka <ul><li>predpísaný štandardizovaný rozsah </li></ul><ul><li>hlavné body požiadaviek na systém kvality </li></ul><ul><li>(zodpovednosť vedenia, organizáciu, zásady systému kvality) </li></ul><ul><li>operatívne riadenie (vypracovanie, overenie, schválenie, distribúcia) </li></ul>
 27. 27. 2. Smernice <ul><li>záväzné štandardné postupy a rozsah odborných činností </li></ul><ul><li>zámer kurzu </li></ul><ul><li>u č ebný plán, u č ebné osnovy </li></ul><ul><li>realizácia pilotného kurzu </li></ul><ul><li>hodnotenie kurzu (úpravy, zmeny, vyradenia) </li></ul><ul><li>realizácia 2 kurzov + hodnotenie </li></ul><ul><li>audit certifikačnej firmy </li></ul>
 28. 28. 3. Formuláre <ul><li>zachytenie dôležitých informácií pre štandardizáciu kvality (kódy) </li></ul><ul><li>zameranie na administratívu (ankety, prihlášky, objednávkové listy...) </li></ul><ul><li>zameranie na pedagogickú dokumentáciu kurzu (evidencia, lektori, výsledky..) </li></ul><ul><li>zameranie na riadiace a organizačné činnosti (kalkulácia ceny kurzov, subdodávatelia) </li></ul>
 29. 29. 4. Plán kvality <ul><li>požiadavky na lektorov (odbornosť, prax) </li></ul><ul><li>študijné materiály </li></ul><ul><li>požiadavky na učebné priestory </li></ul><ul><li>plán úspešnosti kurzu založený na hodnotení kurzu </li></ul>
 30. 30. Matica zodpovednosti
 31. 31. Výhody ISO <ul><li>dokument o kvalite </li></ul><ul><li>EN </li></ul><ul><li>pre klientov s rovnakou certifikáciou </li></ul><ul><li>rozvoj organizácie </li></ul><ul><li>rozvoj ľudských zdrojov </li></ul>
 32. 32. Problémy <ul><li>č asová náro č nos ť </li></ul><ul><li>finan č ná náro č nos ť </li></ul><ul><li>personálna náro č nos ť </li></ul><ul><li>(ne)rešpektovanie ISO v SR </li></ul>
 33. 33. Štart projektu, prípravy, analýzy
 34. 34. Príprava projektu <ul><li>Informácie </li></ul><ul><li>Ľudské zdroje </li></ul><ul><li>Financie </li></ul><ul><li>Granty, možnosti </li></ul><ul><li>Analýza vzdelávacích potrieb </li></ul>
 35. 35. Systémový prístup a stratégia rozvoja organizácie <ul><li>U č iaca sa organizácia </li></ul><ul><li>Systémové správanie </li></ul><ul><li>Tvorba väzieb medzi zložkami organizácie </li></ul><ul><li>Delegovanie a zdieľanie právomocí </li></ul><ul><li>Prístup k informáciám </li></ul><ul><li>Integrácia práce a vzdelávanie </li></ul><ul><li>Systém vzdelávania </li></ul><ul><li>Schopnos ť u č i ť sa ako k ľ ú č ová kvalifikácia </li></ul>
 36. 36. 5 pilierov systémového vzdelávania <ul><li>Analýza a identifikácie vzdelávacích a tréningových potrieb </li></ul><ul><li>Definovanie cieľov vzdelávania </li></ul><ul><li>Plánovanie a projektovanie vzdelávania </li></ul><ul><li>Realizácia </li></ul><ul><li>Hodnotenie </li></ul>
 37. 37. Analýza vzdelávacích potrieb <ul><li>Základ vzdelávacieho projektu </li></ul><ul><li>Kto? Č o? Ako? Kedy? </li></ul><ul><li>Efektivita vzdelávania </li></ul><ul><li>Úspora finan č ných prostriedkov </li></ul><ul><li>Plánovanie vzdelávacích aktivít </li></ul>?
 38. 38. Analýza vzdelávacích potrieb <ul><li>Postup </li></ul><ul><li>Analýza organizácie ako celku </li></ul><ul><li>Analýza pracovného miesta </li></ul><ul><li>Analýza zamestnancov, tímov a ich výkonu </li></ul>
 39. 39. Analýza vzdelávacích potrieb <ul><li>Zamestnanci </li></ul><ul><li>Manažment </li></ul><ul><li>Individuálne plány vzdelávania </li></ul><ul><li>Vzdelávanie a rozvoj pracovných teamov </li></ul><ul><li>Zohľadnenie vízie, plánov firmy </li></ul><ul><li>Systém podnikového vzdelávania </li></ul><ul><li>Prepojenie s HR </li></ul>
 40. 40. Analýza vzdelávacích potrieb <ul><li>Metódy </li></ul><ul><li>Dotazník </li></ul><ul><li>Interview </li></ul><ul><li>Postoje, ambície </li></ul><ul><li>Hodnotiaci rozhovor </li></ul><ul><li>Obsahová, štatistická analýza </li></ul>
 41. 41. Analýza vzdelávacích potrieb <ul><li>Výsledky </li></ul><ul><li>Prezentácia </li></ul><ul><li>Komplexná správa </li></ul><ul><li>Plány vzdelávania </li></ul><ul><li>Doporu č enia, návrhy </li></ul><ul><li>Knowledge base (návrh) </li></ul>
 42. 42. Riziká projektov Manažment rizika
 43. 43. Riziko Projekt Zmena Riziko ?
 44. 44. Riziko <ul><li>prirodzená sú č as ť projektu </li></ul><ul><li>najnižšia (únosná) miera rizika </li></ul><ul><li>fenomén budúceho rizika </li></ul><ul><li>identifikácia a plánovanie rizika v projekte </li></ul><ul><li>rezervy a plány na zvládnutie rizika </li></ul>???
 45. 45. Výhody poznania rizík <ul><li>Vieme o vážnych ohrozeniach projektu skôr ako sa stanú </li></ul><ul><li>Vieme podniknúť kroky na zníženie rizika, ohrozenia </li></ul><ul><li>Pripravené alternatívne plány a postupy </li></ul><ul><li>Zlepšenie manažmentu projektu </li></ul><ul><li>Stabilnejšie prostredie pre projekt </li></ul>
 46. 46. Závislos ť rizika na projekte Slabá potreba manažmentu rizika Silná potreba manažmentu rizika Veľmi silná potreba manažmentu rizika -malé projekty -jednoduché projekty -nízka rôznorodosť prác -krátke projekty -stredne veľké projekty -menej zložité -primeraná rôznorodosť prác -veľké a zložité projekty -rôznorodé práce -dlhodobé projekty
 47. 47. Faktory ovplyv ň ujúce riziká Faktor Nižšie riziko Vyššie riziko Čo sa má vytvoriť v projekte Niečo podobné ako v minulosti Niečo úplne nové Ako s to má urobiť Známym postupom Úplne novým postupom Význam projektu pre vašu inštitúciu Najvyššia priorita Nižšia priorita Doba trvania projektu Krátka (menšia šanca, že sa zmení svet) Dlhá (zmena celkových podmienok) alebo veľmi krátka (málo času) Dostupnosť kvalifikovaných ľudí Bohatá Nízka Skúsenosti členov projektového tímu s projektmi Bohaté Chudobné Skúsenosti členov projektového tímu  s predchádzajúcou spoluprácou Bohaté Chudobné Podpora top manažmentu partnerských inštitúcií projektu Silná Nižšia Postoje a prístupy členov projektového tímu, resp. partnerských inštitúcií Sú presvedčení o úspechu a potrebe projektu Pochybujú alebo majú nejaké výhrady
 48. 48. Ako na to ? Diagnostika Analýza Risk management Identifikácia Širšie súvislosti Hodnotenie Kvantifikácia Plány Riadenie Financie feedback
 49. 49. Hodnotenie rizika <ul><li>Aká je miera ohrozenia projektu? </li></ul><ul><li>Aké sú naše možnosti? </li></ul><ul><li>Aká je pravdepodobnosť výskytu? </li></ul><ul><li>Koľko je možných rizík? </li></ul><ul><li>Skúsenosti, zručnosti, vedomosti? </li></ul>
 50. 50. Public relations (PR)
 51. 51. <ul><li>“vz ť ahy s verejnos ť ou” </li></ul><ul><li>mienka verejnosti => úspech inštitúcie </li></ul><ul><li>zisťovanie a reagovanie na potreby </li></ul><ul><li>“verejný záujem” </li></ul><ul><li>plus vz ť ah k iným inštitúciám </li></ul><ul><li>podmienka projektov - diseminácia </li></ul>Public relations
 52. 52. Public relations <ul><li>Metódy </li></ul><ul><li>Formy </li></ul><ul><li>Obsah </li></ul><ul><li>Cieľové skupiny </li></ul><ul><li>Kvalita informácií </li></ul>
 53. 53. Metódy a možnosti PR <ul><li>publikácie </li></ul><ul><li>odborné a populárne č lánky </li></ul><ul><li>web & internet </li></ul><ul><li>free podujatia </li></ul><ul><li>sponzoring </li></ul><ul><li>konferencie a odborné podujatia </li></ul>
 54. 54. Public relations <ul><li>A (awarness) </li></ul><ul><li>I (interest) </li></ul><ul><li>D (desire) </li></ul><ul><li>A (action) </li></ul>
 55. 55. Informácia <ul><li>Názov </li></ul><ul><li>efekt, ú č inok </li></ul><ul><li>backround garantov, lektorov </li></ul><ul><li>metódy, formy, spôsob ukon č enia </li></ul><ul><li>Organiza č ná stránka - čas, termíny, miesto, cena, prihláška </li></ul><ul><li>Estetika a etika </li></ul>
 56. 56. Konkurencia vo VD <ul><li>sebaanalýza a analýza konkurencie </li></ul><ul><li>expanzia alebo špecializácia </li></ul><ul><li>neutralizácia, priama konkurencia </li></ul><ul><li>selekcia klientov </li></ul><ul><li>inovácia </li></ul><ul><li>rentabilita služieb </li></ul>
 57. 57. Konkurencia vo VD <ul><li>Zdroje informácií : </li></ul><ul><li>PR materiály </li></ul><ul><li>odborná literatúra a časopisy </li></ul><ul><li>osobné návštevy </li></ul><ul><li>referencie klientov </li></ul><ul><li>výročné správy </li></ul><ul><li>kvalita, počet, rozsah </li></ul><ul><li>lektori a garanti, zamestnanci </li></ul><ul><li>ceny </li></ul>
 58. 58. Benchmarking <ul><li>Porovnávanie s “najlepšími” </li></ul><ul><li>SWOT analýza </li></ul><ul><li>služby klientom </li></ul>
 59. 59. Hodnotenie vzdelávacích aktivít
 60. 60. Hodnotenie <ul><li>Spätná väzba </li></ul><ul><li>Meranie efektivity </li></ul>
 61. 61. Systém metód merania <ul><li>Úrove ň reakcie (dotazník spokojnosti...) </li></ul><ul><li>Úrove ň u č enia (testovanie vedomostí) </li></ul><ul><li>Úrove ň správania (hodnotenie schopností) </li></ul><ul><li>Úrove ň výsledkov (meranie reálnej výkonnosti) </li></ul><ul><li>Úrove ň postojov </li></ul>
 62. 62. Metódy podľa autorstva hodnotenia a časového horizontu Časový horizont Hodnotenie krátkodobé dlhodobé Subjektívne hodnotenie spokojnosti, dopis lektorovi autofeedback sebahodnotenie Objektívne prípadové štúdie hodnotenie nadriadeným, testovanie
 63. 63. Vybrané metódy <ul><li>Pretest - retest </li></ul><ul><li>Prípadová štúdia </li></ul><ul><li>Assesment Centre </li></ul><ul><li>Pozorovanie pri práci </li></ul><ul><li>Rozvojový plán </li></ul><ul><li>Meranie spokojnosti zákazníka </li></ul>
 64. 64. Oblasti hodnotenia <ul><li>Učeb ň a, pomôcky </li></ul><ul><li>Kurz celkovo (obsah, témy, hĺbka ...) </li></ul><ul><li>Sebahodnotenie </li></ul><ul><li>Lektor </li></ul><ul><li>Organizácia kurzu </li></ul><ul><li>Celková spokojnosť </li></ul>

×