RELEVANCE OF GITA IN 21 ST CENTURY by Prof. (Dr.) B.Puthal CSE,ITER
 
 
Ch2- Visad;Nca Sreyam Sloka-31 na ca sreyo 'nupasyami  hatva sva-janam ahave  na kankse vijayam krsna  na ca rajyam s...
Ch-1Visad,KimNa Rajyeno Sloka-32 kim no rajyena govinda  kim bhogair jivitena va  yesam arthe kanksitam no  rajyam bhog...
Ch-2Sanskhy,NaJayete Sloka-20 CONCEPT OF BODY &SOUL na jayate mriyate va kadacin  nayam bhutva bhavita va na bhuyah  a...
Ch-2Sanskhy,Nainym Sloka-23 nainam chindanti sastrani  nainam dahati pavakah  na cainam kledayanty apo  na sosayati mar...
Ch-2Sanskhy,Bsansi Sloka-22 vasamsi jirnani yatha vihaya  navani grhnati naro 'parani  tatha sarirani vihaya jirnany  a...
Ch-6,Purusotam.Natad Sloka-15 na tad bhasayate suryo  na sasanko na pavakah  yad gatva na nivartante  tad dhama paramam...
 
Ch-8Askhar,TasmadSarv Sloka-7 tasmat sarvesu kalesu  mam anusmara yudhya ca  mayy arpita-mano-buddhir  mam evaisyasy as...
Ch-3Karma ,Lokasmin Sloka-3 loke 'smin dvi-vidha nistha  pura prokta mayanagha  jnana-yogena sankhyanam  karma-yogena ...
KARM YOGA
Ch-2 Sanskhy,Karmanye Sloka-47 karmany evadhikaras te  ma phalesu kadacana  ma karma-phala-hetur bhur  ma te sango 'st...
Ch-3Karma,Nahikaschid Sloka-5 na hi kascit kshanam api  jatu tisthaty akarma-krt  karyate hi avasah karma  sarvah prak...
Ch-3Karma,Niytum Sloka-8 niyatam kuru karma tvam  karma jyayo hy akarmanah  sarira-yatrapi ca te  na prasiddhyed akarm...
Ch-2Sankhy,Kamajam Sloka-51 karma-jam buddhi-yukta hi  phalam tyaktva manisinah  janma-bandha-vinirmuktah  padam gacch...
Ch-2Sankhy,Budhiyuk Sloka-50 buddhi-yukto jahatiha  ubhe sukrta-duskrte  tasmad yogaya yujyasva  yogah karmasu kausalam
JNN yoga JNANA YOGA
Ch4-Jnan, jthei dans Sloka-37 yathaidhamsi samiddho 'gnir  bhasmasat kurute 'rjuna  jnanagnih sarva-karmani  bhasmasat ...
Ch4-Kshetra, nahiJnanen Sloka-38 na hi jnanena sadrsam  pavitram iha vidyate  tat svayam yoga-samsiddhah  kalenatmani v...
Ch-4Dhyan,Sradhaban Sloka-39 sraddhavan labhate jnanam  tat-parah samyatendriyah  jnanam labdhva param santim  acirena...
Ch13-Khetra adhyatyam  Sloka-08 adhyatma-jnana-nityatvam  tattva-jnanartha-darsanam  etaj jnanam iti proktam  ajnanam ...
verse-13-18-jyotisam jyotisam api taj jyotis  tamasah param ucyate  jnanam jneyam jnana-gamyam  hrdi sarvasya visthitam
DHYANA DHYANA OR AVYAS
Ch5-KarmSny,Brhmandh Sloka-50 brahmany adhaya karmani  sangam tyaktva karoti yah  lipyate na sa papena  padma-patram i...
verse-04-41-yogoSanyastaKarm yoga-sannyasta-karmanam  jnana-sanchinna-samsayam  atmavantam na karmani  nibadhnanti dhan...
verse-06-35Dhyanyog,Asansaya
verse-3-6Karmayog,Karmendriya karmendriyani samyamya  ya aste manasa smaran  indriyarthan vimudhatma  mithya carah sa u...
Ch-6Dhyan,JatoJata Sloka-26
BHAKTI BHAKTI YOGA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Gita Essence1

965
-1

Published on

Gita Abstract

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
965
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gita Essence1

 1. 1. RELEVANCE OF GITA IN 21 ST CENTURY by Prof. (Dr.) B.Puthal CSE,ITER
 2. 4. Ch2- Visad;Nca Sreyam Sloka-31 na ca sreyo 'nupasyami hatva sva-janam ahave na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca
 3. 5. Ch-1Visad,KimNa Rajyeno Sloka-32 kim no rajyena govinda kim bhogair jivitena va yesam arthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca
 4. 6. Ch-2Sanskhy,NaJayete Sloka-20 CONCEPT OF BODY &SOUL na jayate mriyate va kadacin nayam bhutva bhavita va na bhuyah ajo nityah sasvato 'yam purano na hanyate hanyamane sarire
 5. 7. Ch-2Sanskhy,Nainym Sloka-23 nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah na cainam kledayanty apo na sosayati marutah
 6. 8. Ch-2Sanskhy,Bsansi Sloka-22 vasamsi jirnani yatha vihaya navani grhnati naro 'parani tatha sarirani vihaya jirnany anyani samyati navani dehi
 7. 9. Ch-6,Purusotam.Natad Sloka-15 na tad bhasayate suryo na sasanko na pavakah yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama
 8. 11. Ch-8Askhar,TasmadSarv Sloka-7 tasmat sarvesu kalesu mam anusmara yudhya ca mayy arpita-mano-buddhir mam evaisyasy asamsayah
 9. 12. Ch-3Karma ,Lokasmin Sloka-3 loke 'smin dvi-vidha nistha pura prokta mayanagha jnana-yogena sankhyanam karma-yogena yoginam
 10. 13. KARM YOGA
 11. 14. Ch-2 Sanskhy,Karmanye Sloka-47 karmany evadhikaras te ma phalesu kadacana ma karma-phala-hetur bhur ma te sango 'stv akarmani
 12. 15. Ch-3Karma,Nahikaschid Sloka-5 na hi kascit kshanam api jatu tisthaty akarma-krt karyate hi avasah karma sarvah prakrti-jair gunaih
 13. 16. Ch-3Karma,Niytum Sloka-8 niyatam kuru karma tvam karma jyayo hy akarmanah sarira-yatrapi ca te na prasiddhyed akarmanah
 14. 17. Ch-2Sankhy,Kamajam Sloka-51 karma-jam buddhi-yukta hi phalam tyaktva manisinah janma-bandha-vinirmuktah padam gacchanty anamayam
 15. 18. Ch-2Sankhy,Budhiyuk Sloka-50 buddhi-yukto jahatiha ubhe sukrta-duskrte tasmad yogaya yujyasva yogah karmasu kausalam
 16. 19. JNN yoga JNANA YOGA
 17. 20. Ch4-Jnan, jthei dans Sloka-37 yathaidhamsi samiddho 'gnir bhasmasat kurute 'rjuna jnanagnih sarva-karmani bhasmasat kurute tatha
 18. 21. Ch4-Kshetra, nahiJnanen Sloka-38 na hi jnanena sadrsam pavitram iha vidyate tat svayam yoga-samsiddhah kalenatmani vindati
 19. 22. Ch-4Dhyan,Sradhaban Sloka-39 sraddhavan labhate jnanam tat-parah samyatendriyah jnanam labdhva param santim acirenadhigacchati
 20. 23. Ch13-Khetra adhyatyam Sloka-08 adhyatma-jnana-nityatvam tattva-jnanartha-darsanam etaj jnanam iti proktam ajnanam yad ato 'nyatha
 21. 24. verse-13-18-jyotisam jyotisam api taj jyotis tamasah param ucyate jnanam jneyam jnana-gamyam hrdi sarvasya visthitam
 22. 25. DHYANA DHYANA OR AVYAS
 23. 26. Ch5-KarmSny,Brhmandh Sloka-50 brahmany adhaya karmani sangam tyaktva karoti yah lipyate na sa papena padma-patram ivambhasa
 24. 27. verse-04-41-yogoSanyastaKarm yoga-sannyasta-karmanam jnana-sanchinna-samsayam atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya
 25. 28. verse-06-35Dhyanyog,Asansaya
 26. 29. verse-3-6Karmayog,Karmendriya karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyarthan vimudhatma mithya carah sa ucyate
 27. 30. Ch-6Dhyan,JatoJata Sloka-26
 28. 31. BHAKTI BHAKTI YOGA
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×