Gorzowskie Wiadomosci Samorzadowe

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gorzowskie Wiadomosci Samorzadowe

 1. 1. „Nowy PUNKT SZTUKI” - praca Elżbiety Jabłońskiej, fot. Bartłomiej Nowosielski Zdjęcie miesiąca Co za NUMER I weszliśmy w kolejny rok. Nowe własne wspomnienia. Specjalnie na wyzwania, nowy budżet, nowe po- tę okazję zrobiliśmy sesję zdjęciową Gorzowskie Wiadomości stanowienia. Redakcja gazety także Gorzusia. Fotorelacja z sesji dostęp- Samorządowe bezpłatny miesięcznik informacyjny chce postawić w tym roku na zmia- na będzie na stronie www.gorzow. Redaktor naczelna: Anna Zaleska ny i ulepszanie naszej gazety tak, pl/przystan. redaguje kolegium: Aleksandra aby zaspokajała Państwa potrzeby. Górecka, Anna Pękalska, Izabela W styczniu rozpoczynają się ocze- Liczymy, że Wy, drodzy czytelnicy, Grygiel-Guła, Małgorzata Pera, kiwane głównie przez uczniów ferie Ewelina Chruścińska-Jackowiak. nam w tym pomożecie poprzez wy- zimowe. Dlatego specjalnie dla nich pełnienie ankiety, która znajduje się Korekta: Emilia Cepa. przygotowaliśmy rozpiskę, co, gdzie na str. 16. Wierzymy, że poważnie po- Fotoreporterzy: Łukasz Kulczyński, i kiedy. (str. 20). Bartłomiej Nowosielski. traktujecie naszą prośbę i wskażecie czego brakuje Gorzowskim Wiado- Podczas odpoczynku od szkoły nie Adres redakcji: mościom Samorządowym i co się zapominajcie, że 20 i 21 stycznia 66-400 Gorzów, ul. Kombatantów 34 obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. – Biuro Promocji Miasta, Wam podoba. e-mail: gws@um.gorzow.pl Złóżcie życzenia, a my się do wszyst- A w tym numerze przeczytacie tak- Wydawca: Prezydent Miasta Gorzowa. kich dołączamy. że o Poznańskiej Szkole Baletowej DTP: Drukarnia Sonar, i uczących się w niej gorzowianach Także w styczniu w Kościele Prawo- druk: www.sonar.pl. (str. 10-11), o nowej dyrygent Filhar- sławnym obchodzone są Święta Bo- Kolportaż: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, monii Gorzowskiej (str. 4) i o wyni- żego Narodzenia. Życzymy, aby upły- Urząd Wojewódzki, Miejski Zakład Komu- kach głosowania na budżet obywa- nęły w spokoju, radości i rodzinnej nikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, szpital, przychodnie, Askana, Panorama, telski 2013 (str. 8). atmosferze. Miejski Ośrodek Sztuki, Teatr im. Juliu- Obowiązkowo zajrzyjcie na str. 19, sza Osterwy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Państwowa Wyższa Szkoła gdzie piszemy o tym, gdzie gorzowia- Zawodowa, Wyższa Szkoła Biznesu, Woje- nie jeździli na sankach. Kto wie, być Aleksandra Górecka wódzki Ośrodek Metodyczny. może ktoś z czytelników odnajdzie Nakład: 8 tysięcy egzemplarzy
 2. 2. Wieści z magistratuMZK będzie spółkąOd stycznia 2013 r. Miejski Zakład Komunikacji będziespółką. Przekształcenie pomoże m.in. w tym, że MZKbędzie mogło starać się o kredyty na zakup tramwajówi autobusów. Akt notarialny podpisał 23 listopada 2012 r.prezydent miasta. – Od kilku lat pracowaliśmy nad powo-łaniem spółki, wielokrotnie podchodziliśmy do tego. Gra-tuluję wiceprezydentowi Stefanowi Sejwie, że doprowa-dził do końca tę sprawę. Jest to moment historyczny. DlaMZK oznacza to większą swobodę w działaniu i lepszegospodarowanie majątkiem. Możemy się tylko cieszyć fot. archiwum redakcji– mówił prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak.Zmiany z zakładu budżetowego w spółkę wymuszone sątakże nowymi przepisami, które mówią o tym, że dota-cja dla zakładu nie może przekroczyć 50% finansowania Spółka ma być rozwiązaniem obecnych problemów finan-bieżącej działalności, a obecna dotacja miasta dla MZK sowych zakładu. Nadal radni ustalać będą np. ceny bile-przekracza już 45%. – Przekształcenie w spółkę daje nam tów.większe możliwości pozyskiwania pieniędzy – mówił dy-rektor MZK Roman Maksymiak. Aleksandra GóreckaWarszawska otwartaW grudniu 2012 r. oddano do użytku część ulicy Warszaw- Wykonawcą było Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwoskiej, która poddana była modernizacji. W ramach prze- Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.budowy zrealizowano najbardziej zniszczony odcinek uli- z Krakowa oraz firma „Pol-Dróg” Piła Sp. z o.o., które wy-cy na długości około 270 m – od ulicy Szpitalnej do ulicy łoniono w sierpniu 2012 r. w przetargu).Dziewięciu Muz. Zakres robót wykonany w ramach prze- Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 5 000 000 zł.budowy to: wymiana torowiska tramwajowego, wymiananawierzchni drogi asfaltowej wraz z wymianą konstruk- Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie 50%cji podbudowy, wykonanie nowych chodników i wjazdów. kosztów całkowitych, tj. w wysokości 2.439.540,00 zł.Ponadto wymieniono kanalizację deszczową, przebudo- Decyzję o przyznaniu dotacji celowej budżetu państwawano przyłącza gazowe i teletechniczne oraz wykonano na 2012 r. w powyższej kwocie podjął, staraniem Miastaprzyłącza wodociągowe i wymieniono włazy kanalizacji Gorzowa oraz na wniosek wojewody lubuskiego, 15 paź-sanitarnej. dziernika  2012 r. minister finansów.)Projekt przebudowy wykonała Gorzowska Inżynieryjna Zmodernizowany odcinek drogi otwierali m.in. władzeFirma Konsultingowa „Inter Projekt” Andrzej Cegielnik. miasta Gorzowa, radni Rady Miasta i przedstawiciele wy-Projektowanie przebudowy ulicy i przekazanie dla Miasta konawcy prac.wraz ze zgłoszeniem budowy zostało zakończone w lipcu Wydział Inwestycji2012 r. Aleksandra GóreckaNadzór Inwestorski pełniła firma Inwest-Usługa Sp. z o.o.z Gorzowa. fot. Łukasz Kulczyński
 3. 3. Co za miesiącPrzystań Gier wygrała fot. Bartłomiej NowosielskiZnamy wyniki plebiscytu na Go- w drugim etapie oddano 441 głosówrzowski SZYLD i SZY(L)DERĘ ROKU (oraz 17 głosów nieważnych – prze-2012 – cyfra 5 w 2012 r. okazała się kroczony termin, brak danych, po-najpopularniejsza – zarówno SZYLD wtórne głosowanie).ROKU, jak i SZY(L)DERA miały właś- W sumie spośród 450 zarejestrowa-nie ten numer w głosowaniu. zówka dla przedsiębiorców, którzy nych uczestników nagrodę otrzymałSZYLD ROKU zdeklasował przeciw- co piętnasty głosujący oraz dwoje chcą swoimi reklamami pozytywnieników 226 głosami – gratulujemy najaktywniejszych zgłaszających zaistnieć w przestrzeni publicznejPrzystani Gier przy ul. Chrobrego 33. szyldy – zwycięzcom wysłana zosta- naszego miasta.SZYL(D)ERĄ ROKU została reklama ła wiadomość na adres e-mail poda- Dziękujemy wszystkim za udział i za-Hurtowni Obuwia przy ul. Sikorskie- ny w plebiscycie z informacją, gdzie praszamy na kolejną edycję w tymgo 19, zbierając 161 głosów. Tuż za i kiedy można było odebrać nagrodę. roku. Dziękujemy także za wsparcielaureatami uplasowały się Apteka Cen- poprzez zapewnienie nagród part- Biorąc pod uwagę zwycięzcętrum i Villa Gusto w kategorii SZYLD nerom plebiscytu: Centrum Edukacji z 2011 r., czyli szyld Pubu Rycerskie-ROKU oraz baner Spichlerza, Oddziału Artystycznej – Filharmonii Gorzow- go, powoli wyłania się najbardziejMuzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta skiej, Teatrowi im. J. Osterwy, Cen- pożądana przez gorzowian stylisty-i Outlet Odzieżowy przy ul. Chrobrego trum Sportowo-Rehabilitacyjnemu ka reklam – forma retro, ze szla-w kategorii SZY(L)DERA. Słowianka, kinie 60 Krzeseł i Klubo- chetnych materiałów, z dbałościąW pierwszym etapie plebiscytu kan- o detale, dostosowana do architek- wi Sportowemu Stal Gorzów S.A.dydatury do tytułu przesłało 9 osób, tury kamienic. Jest to istotna wska- Iga Januszewska, Plastyk MiejskiZUO nagrodzonePodczas Międzynarodowych Tar- oraz prowadzą ciekawą i skuteczną wódzki Fundusz Ochrony Środowiskagów Ochrony Środowiska POLEKO, edukację ekologiczną. i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gó-20 listopada 2012 r. przedstawi- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. rze, który przyznał nagrodę w uzna-ciele gorzowskiego Zakładu Uty- w Gorzowie uhonorowany został statu- niu za wieloletnie propagowanielizacji Odpadów odebrali nagrody etką w kategorii „Zielony Kontakt” oraz selektywnej zbiórki odpadów orazw XIII edycji konkursu „Puchar Re- nagrodą finansową w kwocie 5.000 zł. prowadzenie edukacji ekologicznejcyklingu”. Kategoria ta obejmowała działania w zakresie ochrony środowiska.Celem Konkursu jest wyłonienie w zakresie zbiórki zużytego sprzętu Magdalena Sobierajczyki nagrodzenie spośród zgłoszonych elektrycznego i elektronicznego. Prokurent samoistnypodmiotów tych, które realizują ZUO Sp. z o.o. otrzymało również Dyrektor ds. marketingu i kooperacjinajbardziej efektywne systemy se- nagrodę finansową w wysokości Zakład Utylizacji Odpadówlektywnej zbiórki odpadów u źródła 8.000 zł, ufundowaną przez Woje-Decyzje Prezydenta1. Prezydent zdecydował o dokonaniu z zaplanowanej dotacji podmiotowej Organizacji Pozarządowych. Pod- zmian w projekcie budżetu miasta dla Grodzkiego Domu Kultury do stawowy cel konkursu to wspiera- na 2013 r. i przeniesieniu środków dotacji podmiotowej dla Centrum nie społeczeństwa obywatelskiego przeznaczonych na utrzymanie Edukacji Artystycznej – Filharmonii w Polsce poprzez zwiększenie ak- klubów Pogodna Jesień, Jedynka Gorzowskiej. 23 listopada 2012 r. tywnego udziału obywateli w życiu oraz Zodiak z zaplanowanej dotacji zostało podpisane porozumienie publicznym. Okręg Lubuski PZN podmiotowej dla Grodzkiego Domu pomiędzy Grodzkim Domem Kultu- planuje złożyć w ramach konkur- Kultury do dotacji podmiotowej dla ry a CEA – Filharmonią Gorzowską su projekt pn. „Wiedza to Klucz do Miejskiego Centrum Kultury. Doty- w sprawie przejęcia organizacji Go- Współpracy”. Głównymi założenia- czy to kwoty 260.000 zł i związane rzowskich Spotkań z Muzyką Dawną mi projektu będzie poradnictwo dla jest z podjętą uchwałą Rady Miasta przez CEA – Filharmonię Gorzow- osób słabowidzących i niewidomych Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada ską. Przeniesienie środków dotyczy oraz szkolenie dla pracowników in- 2012 r. w sprawie dokonania podzia- kwoty 40.000 zł. stytucji publicznych z zakresu obsłu- łu instytucji kultury pn. Grodzki Dom 2. Prezydent wyraził zgodę na podpi- gi osób słabowidzących oraz niewi- Kultury. Zgodnie z uchwałą pracow- sanie umowy partnerskiej z Polskim domych. Szkolenie przewidziane jest nicy klubów stają się pracownikami Związkiem Niewidomych, Okręg Lu- dla 180 pracowników Urzędu Miasta MCK, podobnie wydzielony majątek buski w Gorzowie w sprawie udzia- i jednostek podległych. W przypadku klubów stanie się majątkiem MCK. łu w projekcie „Wiedza to Klucz do otrzymania dofinansowania pro- Ponadto przeniesione zostaną środ- Współpracy”. Ogłoszony został trzeci jekt będzie realizowany od 1 marca ki przeznaczone na organizację Go- nabór wniosków o dofinansowanie 2013 r. do 30 września 2014 r. rzowskich Spotkań z Muzyką Dawną projektów w ramach Funduszu dla Anna Zaleska
 4. 4. Co za miesiąc Żłobek otwarty Miasto Gorzów znów wykorzystało szansę i pozyskało do- dziecka poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku datkowe środki na działania związane z opieką nad mały- Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 10 w okresie od 3 grudnia mi dziećmi. W połowie 2012 r. uzyskało dofinansowanie 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. W ramach projektu do oddzia- w wysokości 144.000 zł w ramach Resortowego progra- łu zostało bezpłatnie przyjętych 20 dzieci w wieku do lat 3, mu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 których opieką zajmie się 5 nowozatrudnionych osób – dzię- „MALUCH 2012” na wyremontowanie, wyposażenie i do- ki czemu obniżamy wskaźnik bezrobocia wśród kobiet. stosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych nowego Chcąc dać dzieciom i rodzicom czas na aklimatyzację w no- oddziału dla 20 dzieci w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Sło- wej grupie i miejscu, podstawowa opieka zostanie poszerzo- necznej 10. na od stycznia br. o dodatkowe bezpłatne zajęcia odbywa- We wrześniu 2012 r. Miasto otrzymało informację o przy- jące się w godzinach przebywania dziecka w żłobku. Będą znaniu dotacji w wysokości ponad 500.000 zł na utrzymanie to: zajęcia logopedyczne, zajęcia z języka angielskiego oraz i prowadzenie przez 2 lata nowego, wyremontowanego od- zajęcia ogólnorozwojowe. Osoby, które zgłoszą swoje oferty działu w ramach projektu: „Pracujący Rodzic – szczęśliwy współpracy, będą musiały udokumentować doświadczenie MALUCH w żłobku”, złożonego do Programu Operacyjnego w pracy z małymi dziećmi. Kapitał Ludzki, działanie 1.5. „Wspieranie rozwiązań na rzecz Szczęśliwych MALUCHÓW może być więcej ponieważ na- godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. dal trwa rekrutacja i każdy ma jeszcze szansę. Warunkiem Głównym celem projektu, współfinansowanego ze środków jest powrót do pracy od 2 listopada 2012 r. Więcej informa- Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo- cji znajduje się na stronie www.gorzow.pl lub w Wydziale łecznego, jest wyrównywanie szans oraz zmniejszenie dys- Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pod proporcji w dostępie do usług opiekuńczych wśród 20 kobiet nr. tel. 95 7355 801. powracających na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu Paulina Dąbek, Wydział Integracji Europejskiejfot. Łukasz Kulczyński
 5. 5. Co za miesiącKonkursy dla organizacji pozarządowych W skróciePrezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Oferty także można składać na kon-ogłasza otwarty konkurs ofert dla or- kursy w zakresie spraw społecznych. Aktualne konkursyganizacji pozarządowych na zadania Otwarte konkursy ofert dla organiza- Wydział Integracji Europejskiej infor-w kulturze na 2013 rok. Wnioski moż- cji pozarządowych na realizację za- muje, że na stronie miejskiej, w za-na składać na następujące zadania: dań publicznych w 2013 roku dotyczą: kładce: Gorzów w Europie/Integracjaedukacja kulturalna dzieci i młodzieży; wspierania zadania z zakresu wspie- Europejska, na bieżąco udostępniane rania rodziny i systemu pieczy za- są informacje o zewnętrznych źród-przedsięwzięcia w ramach Roku Wie- łach finansowania.lokulturowości w Gorzowie; przygoto- stępczej; zadań z zakresu profilaktyki Wydział Integracji Europejskiejwanie i wydanie publikacji dotyczącej i rozwiązywania problemów alkoholo-obyczajów oraz tradycji kulinarnych wych; narkotykowych, dofinansowania Kradną nawet blachę z dachuLandsberga nad Wartą i/lub mniej- kosztów udzielania pomocy osobomszości narodowych i etnicznych Go- z chorobą nowotworową i sprawo- Straż Miejska zatrzymała mężczyzn, którzy zdemontowali blachę z dachurzowa; niszowe inicjatywy kulturalne; wanie nad nimi opieki; zakupu usług budynku przeznaczonego do rozbiór-wydarzenia kulturalne z okazji 100- z dziedziny terapii uzależnień od alko- ki. Podczas patrolu pieszego strażniklecia Parku Róż; wydarzenia kultural- holu i narkotyków. miejski Leszek Bukowski dostrzegłne w ramach obchodów jubileuszy; Wysokość środków publicznych zapla- na dachu budynku trzech mężczyzn,przedsięwzięcia w ramach Roku Witol- którzy zrywali z jego poszycia blachę. nowanych na zadania to 743.398 zł. Budynek przy ul. Wał Okrężny, z któ-da Lutosławskiego, ogłoszonego przez rego dachu zrywano blachę znajdujeMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Pełną treść ogłoszeń znaleźć można się w zasobach Administracji DomówNarodowego. na stronie www.gorzow.pl/przystan, Mieszkaniowych nr 2. Strażnik skon- w Biuletynie Informacji Publicznej oraz taktował się z administratorem i usta-Wysokość środków publicznych pla- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta lił, że mężczyźni nie byli pracownikami,nowanych na realizację powyższych Gorzowa Wlkp. którym zlecono prace rozbiórkowe.zadań to 408.000 zł. Termin składania Mężczyźni zostali ujęci i przekazaniwniosków upływa 10 stycznia 2013 r. Wydział Kultury policji, która wobec sprawców prze- Wydział Spraw Społecznych stępstwa prowadzić będzie dalsze czynności. Wartość zdemontowanejNa sportowo blachy pracownicy ADM-u oszacowali na kwotę ponad 1.000 zł. Paweł Jurewicz, Straż MiejskaNie każdy zasypia w zimowy seni robi sobie przerwę od ćwiczeń, fot. Bartłomiej Nowosielski Nowe umowy w Stiloniezmagań i zawodów. I nie chodzi tu 8 grudnia 2012 r. drużyna wraz z Za-tylko o wyczynową jazdę na sankach rządem i sztabem szkoleniowym spot-po gorzowskich górkach, ale także kała się na uroczystej kolacji, podczaso aktywność na miejskich obiektach której każdy członek wielkiej niebie-i uczestniczenie w rozgrywkach sko-białej rodziny piłkarskiej miał oka-Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czyli zję porozmawiać ze sobą w nieco innej Jazda na łyżwach poprawia ogólną scenerii niż zazwyczaj. Parafowanocoś dla młodszych i starszych. Wy- kondycję organizmu, wzmacnia mięś- kolejne umowy kontraktowe z dwomabraliśmy kilka propozycji dla Was nie nóg, jest doskonałym sposobem przyszłościowymi i kluczowymi za-i prezentujemy zimowe formy ak- przygotowania do wyjazdów na narty. wodnikami z pola: Damianem Szała-tywności. sem i Jakubem Rosołowiczem. Renata Wieczorek Jacek Ziemecki,Na lodowisku Słowianki od poniedział- CSR „Słowianka” wiceprezes Zarządu, dyrektor Klubuku do czwartku po godz. 20.00 odbywa-ją się zajęcia hokeja, prowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w każdą środę zaprasza na Gorzowską Ligę Stal ma składTKKF Stilon (we wtorki i w czwartki– grupa młodzieżowa, w poniedziałki Bowlingową, która odbywa się na krę- Skład Stali Gorzów na sezon 2013:i w środy – grupa seniorów). gielni „Słowianki”. OSiR prowadzi tak- 1. Niels Kristian Iversen (9,58) że rozgrywki w halową piłkę nożną, 2. Adrian GomólskiW soboty i w niedziele można sko- piłkę siatkową. Od 14 do 25  stycznia / Łukasz Jankowski (2,50)rzystać z weekendowej 12-godzinnej OSiR zaprasza na zajęcia w ramach fe- 3. Daniel Nermark (8,00)nauki jazdy na łyżwach, o godz. 9.00 – rii zimowych. Dla uczestników przewi- 4. Tomasz Gapiński (6,06)nauka jazdy na łyżwach, o godz. 10.00 dziano turnieje piłki nożnej, tenisa sto- / Linus Sundstroem (5,66)– doskonalenie jazdy na łyżwach. łowego, piłki siatkowej, gry i zabawy 5. Krzysztof Kasprzak (7,14)W tym sezonie zostały jeszcze 2 edycje dla dzieci. Szczegóły dostępne będą 6. Bartosz Zmarzlik (6,57)kursów: na stronie www.osir.gorzow.pl 7. Łukasz Cyran / Adrian Cyfer Paweł Podkański / Łukasz Kaczmarek (2,50)05.01.2013 - 10.02.201316.02.2013 - 24.03.2013 Ośrodek Sportu i Rekreacji Stal Gorzów
 6. 6. Co za miesiącGorzowianie wybraliMieszkańcy Gorzowa mieli do wy- 2. Budowa placu zabaw przy ckiego (koszt: 32.000 zł), K. IIIdania milion złotych na inwestycje, ul. Gwiaździstej 18, 20, 22 (koszt: – 273 głosy;które zrealizowane będą w 2013 r. 70.000 zł), K. I – 858 głosów; 11. Projekt na przebudowę ul. Wy-Przez dwa tygodnie głosowali oso- 3. Budowa miejsc parkingowych czółkowskiego (koszt: 50.000 zł)biście i elektronicznie na swoje w rejonie ul. Jana Pawła II, K. II – 267 głosów;propozycje. Wybierali z listy, która ul. Maczka (koszt: 100.000 zł), 12. Remont chodnika przy ul. Mickie-podzielona była na trzy katego- K. III – 389 głosów; wicza (koszt: 150.552 zł), K. IIrie i w każdej osoby biorące udział 4. Budowa i modernizacja oświet- – 242 głosy;w głosowaniu mogły wybrać mak- lenia przy ul. Ułanów (koszt: 13. Wykonanie chodnika wzdłużsymalnie po 1 inwestycji. 34.500 zł),K. III – 375 głosów; ul. Komisji Edukacji Narodowej,Komisja do liczenia głosów stwier- 5. Wytyczenie ścieżek biegowych (koszt: 160.000 zł), K. II – 241 gło-dziła, że podczas głosowania, które w parku Słowiańskim (koszt: sów;trwało od 3 do 14 grudnia 2012 r. do 10.000 zł), K. III – 357 głosów; 14. Remont chodnika przy Centrumgodz. 14.00 oddano 4.419 kart do 6. Budowa placu zabaw między uli- Charytatywnym przy ul. Sło-głosowania, w tym drogą elektro- cami Sikorskiego 11-20, Łazienki necznej 63 (koszt: 50.000 zł), K. IIniczną przesłano 502 karty. i Łużyckiej (koszt: 20.000 zł), K. I – 217 głosów;Komisja stwierdziła, że ważne karty – 349 głosów; 15. Budowa chodnika i remont ist-do głosowania oddały 3.773 osoby, 7. Remont chodnika przy ul. Boha- niejącego przy ul. Dowbora-Muś-co stanowi 3,8% z liczby uprawnio- terów Westerplatte 1-7 (koszt: nickiego 18-22 (koszt: 56.000 zł),nych do udziału w badaniu opinii, 99.753 zł), K. II – 327 głosów; K. II – 207 głosów.tj. 99.285 mieszkańców. 8. Udźwiękowienie sygnalizacji SUMA: 989.305 złGORZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI świetlnych (koszt: 36.500 zł), K. III K. I – 3 zadania2013 – ZADANIA DO REALIZACJI – 322 głosy; K. II – 6 zadań1. Budowa placu zabaw na Wieprzy- 9. Rozbudowa skateparku w parku K. III – 6 zadań cach na terenie Szkoły Podsta- Kopernika (koszt: 30.000 zł), K. III Anna Zaleska wowej nr 12 przy ul. Dobrej 16 – 286 głosów; Aleksandra Górecka (koszt szacunkowy: 90.000 zł), 10. Budowa i modernizacja oświet- K. I – 1309 głosów; lenia przy ul. Dowbora-Muśni-Radni uchwalili budżetPo kilku godzinach dyskusji radni uchwalili budżet mia- Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad projektem,sta Gorzowa na 2013 rok. Podjęcie uchwały budżetowej moim zastępcom i skarbnikowi miasta – mówił zarazrozpoczęło się od zgłaszania przez kluby poprawek do po uchwaleniu budżetu prezydent Gorzowa Tadeusz Ję-projektu budżetu. Do projektu nie weszła żadna z ośmiu drzejczak.zgłoszonych poprawek radnych klubu Prawa i Spra-wiedliwości. Natomiast weszła wspólna poprawka rad- W ostatecznym głosowaniu za przyjęciem budżetu byłonych PiS, radnych niezależnych i Krzysztofa Kochanow- 17 radnych, przeciw – 6, nikt nie wstrzymał się od głosu.skiego z SLD, która dotyczy przeniesienia 150.000 zł Aleksandra Góreckaz zawodów Grand Prix na żużlu na stypendia naukowedla kadry Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po-prawkę zgłosił radny niezależny Paweł Leszczyński.W głosowaniu przeszła także poprawka radnych: JanaKaczanowskiego, Roberta Surowca, Marcina Kurczyny,Haliny Kunickiej, Jerzego Antczaka i Piotra Palucha. Po-prawka dotyczyła zmniejszenia o 300.000 zł wydatkówna zakup usługi na drogi publiczne w miastach na pra-wach powiatu i przeznaczenia tych pieniędzy na remontyw żłobkach, przedszkolach i placówkach oświatowych.Dochody miasta ustalono na kwotę 453.692.753 zł, nato-miast wydatki – na 437.292.735 zł. Nadwyżka budżetowa fot. Bartłomiej Nowosielskiw wysokości 16.400.000 zł przeznaczona zostanie na spłatęzadłużeń.– Dziękuję za uchwalenie budżetu. Budżet miasta jest,jaki jest. Staramy się go w jakikolwiek sposób zwiększyć.
 7. 7. Co za miesiąc Dzień Pamięci i Pojednania 30 stycznia obchodzony jest Dzień w Dzwon Pokoju, który został ufun- rium z płytami nagrobnymi dawnego Pamięci i Pojednania. W tym dniu dowany przez byłych mieszkańców landsberskiego cmentarza. przedstawiciele Bundesarbeitsge- Landsberga z okazji 750-lecia miasta, Program obchodów: meinschaft (BAG), czyli Stowarzysze- jako symbol pamięci i pojednania mię- nia Byłych Mieszkańców Landsberga dzy narodami polskim i niemieckim. 11.00 Złożenie wiązanek kwiatów przy kamieniu oraz władze miasta składają wieńce pamiątkowym w parku Kopernika 30 stycznia jest dla Gorzowa waż- pod kamieniem pamiątkowym, sto- ną historyczną datą. Tego dnia armia 11.30 Złożenie wiązanek kwiatów na cmentarzu jącym w parku Kopernika oraz na wojennym przy ul. Walczaka radziecka wkroczyła do Landsber- cmentarzu wojennym. Zwieńczeniem ga, zmuszając ludność niemiecką do 12.00 Plac Grunwaldzki – uroczyste uderzenie uroczystości jest wspólne uderzenie opuszczenia miasta. Uroczyste ob- w Dzwon Pokoju chody tego dnia nie są jednak jedy- Przemówienie Prezydenta Miasta Gorzowa – Tadeusza Jędrzejczaka oraz przedstawi- nym przejawem pamięci władz miasta ciela Fundacji Landsberg o jego dawnych mieszkańcach i współ- pracy z BAG. W 1993 r. odsłonięto na 12.30 Wizyta przy ossarium – cmentarz komunal- ny przy ul. Żwirowej terenie dawnego niemieckiego cmen- tarza ewangelickiego kamień pamiąt- 13.00 Zespół Szkół Gastronomicznych: „Spotka- kowy, upamiętniający przedwojennych nie dwóch pokoleń” – prezentacja pracowni do nauki przedsiębiorczości, dofinansowa- mieszkańców. 30 stycznia 2007 r. przy nej ze środków Fundacji Landsberg oraz okazji obchodów Dnia Pamięci i Pojed- spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do nania odsłonięto ossarium na cmenta- tej placówki rzu komunalnym, w którym spoczęły szczątki 2700 landsberczyków, od- kopane podczas budowy drogi przez Źródło: K. Kamińska, „Gorzów Wielko- park Kopernika, czyli na dawnym polski. Przewodnik po historycznych miejscach i dzielnicach.”, WAG „Arsenał”fot. Łukasz Kulczyński cmentarzu ewangelickim. Natomiast Gorzów Wlkp. 2008 r. w czerwcu 2010 r. w parku Kopernika, w obecności przedstawicieli byłych Aleksandra Górecka mieszkańców, zostało otwarte lapida- Makieta już jest W Muzeum Lubuskim im. Jana De- likwidację dzieł obronnych w XVIII w., nację makiety, są nie do przecenienia kerta odbyła się uroczysta prezenta- we wznoszeniu których zresztą miał dla zrozumienia pełnej historii mia- cja makiety Gorzowa z I poł. XVII w. swój udział wybitny polski fortyfikator sta i regionu oraz poszerzenia świa- Makieta stanęła w Spichlerzu i dofi- Adam Freytag (1608-1650). Ponadto domości kulturowej w kształtowaniu nansowana została kwotą 80.000 zł tylko w taki sposób można pokazać lokalnej tożsamości. Dlatego Muzeum z budżetu miasta. niepowtarzalne ukształtowanie terenu, Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie które zadecydowało o ewolucji miasta Wielkopolskim podjęło się tego zada- Makieta historycznego miasta Gorzo- w następnych stuleciach i podkreślić nia i przygotowało makietę, którą od- wa stanowi centralny element w sce- rolę rzeki w procesie jego urbanizacji, tąd można oglądać w Spichlerzu. nariuszu zmodernizowanej ekspozycji np. w trakcie akcji osuszania tzw. Błot stałej, zatytułowanej „Gorzów na szla- Lidia Kardasz Warciańskich w II poł. XVIII w. Walory kach historii” (mieszczącej się w Spi- Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta tej prezentacji, wzbogaconej o ilumi- chlerzu z I ćw. XVIII w.). Ukazuje ona w Gorzowie Wielkopolskim całościowy, pełnoplastyczny kształt miasta z I połowy XVII w. (tj. obejmują- cej również okres wojny trzydziestolet- niej), uwzględniając zarówno elementy obronne, sięgające rozwiązań sprzed lokacji miasta (relikty słowiańskich grodzisk wokół założenia miejskiego), średniowieczne mury miejskie z basz- tami oraz nowożytne konstrukcje obronne, unikatowe ze względu na po- łożenie wśród wzniesień skarpy war- fot. Bartłomiej Nowosielski ciańskiej i nieistniejących dziś histo- rycznych starorzeczy sprzed regulacji Warty. Rozwiązania takie nie mają miej- sca w późniejszym okresie, z uwagi na
 8. 8. Zwyczajni-Nadzwyczajni Portret gorzowskiego wolontariusza Są w rożnym wieku i mają inne zainteresowania, ale łączy stowarzyszeniach, każdy ma inny staż i inny charakter dzia- ich jedno – chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. łalności, ale pomagają, wspierają i działają dla drugiego czło- Przedstawiamy Państwu reprezentację gorzowskich wo- wieka. Każdemu zadaliśmy te same pytania, głównie o tym, lontariuszy. Są w różnych organizacjach, działają w różnych kim jest wolontariusz. potrzebującym, wykluczonym społecznie, ale nie potrafią, może się czegoś boją, co powinna mieć tylko, wolontariuszem jest osoba, która chce dawać taka osoba? Kamil siebie drugiemu człowiekowi. Ale są to też osoby, – Osoba, która chce pomagać, powinna wiedzieć, co Czerwiński które pomagają zwierzętom. chce robić i mieć pewne pomysły, które chciałaby – wolontariusz realizować. Może brakuje tych pomysłów, możefot. Łukasz Kulczyński – Jak to się zaczęło? gorzowskiej Fundacji nie mają okazji ich zaprezentować, to myślę, że po- – Zacząłem pracę w świetlicy środowiskowej jako wy- winni zgłosić się na wolontariusza, bo dzięki temu „Ad Rem” chowawca, pomoc wychowawcy. Następnie wszed- pomagają innym i realizują siebie. łem jako wolontariusz w organizacje pozarządowe, tak zostałem członkiem jednego ze stowarzyszeń Fundację „Ad Rem” można znaleźć poprzez profile na gorzowskich, następnie założyłem swoją organiza- portalu społecznościowym Facebook, poprzez stronę cję pozarządową. Zajmuję się już tym ok. 10 lat. internetową fundacji oraz informacje w mediach pub- – Kim jest dla Ciebie wolontariusz? licznych. – Jak zachęciłbyś osoby, które chcą być wolontariu- – Wolontariusz jest to osoba, która przede wszystkim szami, chcą pomagać, ale z jakichś powodów nie chce pomagać, siebie realizować, pomagać osobom li pomaganie przede wszystkim. Wiadomo, że nie – Jak zachęciłabyś osoby, które chcą być wolonta- każdy potrafi sobie poradzić z pewnymi sprawami. riuszami, chcą pomagać, ale z jakichś powodów Marta A dla mnie to jest satysfakcja, że mogę coś zrobić nie potrafią, może się czegoś boją, co powinna Ćiećwierz dla drugiego człowieka. Nie można powiedzieć, że mieć taka osoba? – wolontariuszka są jakieś czynniki, które wpływają na to, że człowiek – Każdemu radzę spróbować, jeżeli nie spróbuje, tofot. Łukasz Kulczyński chce pomagać, to wynika z siebie przede wszyst- nie będzie wiedział, jak to jest. To jest naprawdę faj- Wielkiej Orkiestry kim. Świątecznej Pomocy na sprawa, nie zawsze wszystko trzeba przeliczać – Jak to się zaczęło? na pieniądze. Pamiętajmy, że wystarczy niewiele, aby pomóc. Właściwie to trzeba tylko chcieć. Można – U mnie zaczęło się ok. 14 lat temu. Przez to, co mieć dyspozycję, ale jak się nie będzie chciało, to przeszłam jako dziecko i tak pomagam. Mój pierw- nigdy nie wyjdzie. szy finał WOŚP w Gorzowie to była siódma edycja. Największym podziękowaniem, satysfakcją jest to, 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od- – Czym jest dla Ciebie wolontariat? że wiem, że sprzęt, który został kupiony za pienią- będzie się 13 stycznia. Tym razem pieniądze zbierane – Dla mnie to jest coś normalnego, pomoc drugiej dze z Orkiestry, uratował komuś życie, że jest ko- będą na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medycz- osobie, jest to chyba robienie tego, co się chce, czy- muś potrzebny. ną seniorów (do momentu składania gazety, nie otrzy- maliśmy harmonogramu tegorocznego Finału). bardzo poważnie. Sprawia mi przyjemność. Zapłatą – Jak zachęciłabyś osoby, które chcą być wolonta- za tę pracę jest uśmiech dziecka i radość rodziców, riuszami, chcą pomagać, ale z jakichś powodów Monika że możemy coś zrobić. nie potrafią, może się czegoś boją, co powinna Piaskowska – Jak to wszystko się zaczęło? mieć taka osoba? – wolontariusz – Przede wszystkim uważam, że wolontariusze po-fot. Łukasz Kulczyński gorzowskiego oddziału – Pięć lat temu, jak dobrze pamiętam, przeczyta- winni być obowiązkowi, mam wrażenie, że część łam artykuł w nieistniejącej już Ziemi Gorzowskiej osób, które do mnie trafiają, to myślą, że to tak Fundacji „Mam o dziewczynce, która chciała zostać na jeden dzień na jeden dzień. Dostajemy dziecko i musimy po- marzenie” księżniczką. Zgłosiłam się do koordynatora od- dejść do tego poważnie. I oprócz tego, to niczym działu, żeby w jakikolwiek sposób pomóc. Zaczęło specjalnym nie trzeba się wyróżniać. Trzeba mieć się od drobnej pomocy, zasponsorowałam kilka w sobie chęć niesienia pomocy. Jeżeli ktoś jest za marzeń. Do wolontariatu przyciągnęła mnie moja słaby psychicznie, aby przebywać z dzieckiem, to córka, która działała już w tym zakresie bardzo są różne formy pomocy. Może brać udział w akcji, – Czym jest dla Ciebie wolontariat? aktywnie. Przestało sprawiać mi przyjemność da- organizować spełnianie marzenia. Mamy takich – Takie trudne pytanie. Myślę, że już teraz nowym ży- wanie pieniążków na realizację marzeń i chciałam wolontariuszy. ciem, bo kiedyś to była tylko przyjemność, zabawa, popracować trochę nad tym, aby spełniać marzenia a w tej chwili jest to dla mnie praca, bo traktuję to nie tylko przy pomocy dawania pieniędzy, ale rów- Gorzowski oddział Fundacji „Mam Marzennie” spotyka nież poprzez poświęcenie swojego czasu. się w każdą środę w Jazz Clubie „Pod Filarami”. dla dobra drugiego człowieka. Wolontariusz jest - Co powiesz tym osobom, które chcą być wolonta- osobą bardzo aktywną, spontaniczną, która chce riuszami, ale z jakichś powodów nie podjęli jesz- Agata poświęcać się dla innych i nie robi tego z przymusu. cze tego działania? Zawadzka Największą radością i podziękowaniem jest to, je- - Nie mają się czego bać, bo wolontariat jest takfot. Bartłomiej Nowosielski żeli robimy akcję dla dzieci, to ich uśmiech, a jak specyficznym środowiskiem, że wszyscy są bar- – koordynator dla dorosłych akcje charytatywne, to wdzięczność wolontariatu dzo otwarci i przyjmują każdą osobę, która chce tych osób. To jest dla nas taki power do działania. pomagać. Jeśli boją się braku umiejętności, to my w Państwowej Wyższej W tych akcjach najważniejsze jest to dobro, które prowadzimy szereg szkoleń dotyczących m.in. pra- Szkole Zawodowej się tworzy w człowieku, bo ono do nas wraca. cy w grupie. Warto sobie znaleźć taki jeden punkt, - Jak to się wszystko zaczęło? w którym będziemy się udzielać, a nie kilka miejsc, - U mnie to wszystko odbyło się przez przypadek. bo wtedy nie damy rady. - Czym jest dla Ciebie wolontariat? Przyszłam na studia w PWSZ. Jestem osobą ener- Wolontariat PWSZ skierowany jest głównie do studen- giczną i zostałam zauważona na uczelni, i zapropo- tów. Wszystkie namiary dla osób, które chcą pomagać - Jest na pewno dla mnie dobrą formą spędzania nowano mi, aby zająć się wolontariatem na uczelni, czasu wolnego, myślę, że jest różnica między sie- umieszczone są na stronie uczelni www.pwsz.gorzow. jako jego koordynator. Wcześniej byłam związana pl. Bardzo często zdarza się tak, że absolwenci się dzeniem przed telewizorem a robieniem czegoś do- z wolontariatem w formie akcyjnej, uczestniczyłam brego dla drugiej osoby. Po części wolontariat jest pytają, czy mogą. Mieszkańcy mogą pomóc studentom m.in. w zbiórkach na WOŚP. Na uczelni już zaczę- uczestnicząc w akcjach, które z reguły są bardzo na- dla mnie spełnieniem życiowym, że robię coś więcej łam bardziej profesjonalnie, zaczęłam sama szukać niż to, co na co dzień, że mogę tym się przyczynić głośnione. akcji i tak sobie działamy do dziś. 12
 9. 9. Alfabet miasta – OOsiedla nowego GorzowaKażde osiedle ma swoje zakamar-ki i skróty znane tym, którzy się nanim wychowali. To w nich zaklę-te są wspomnienia z dzieciństwai wybryki z czasów młodości. Sta-szica, Słoneczne, Dolinki, Piaski,Manhattan i Górczyn. To noweosiedla, które budowano by dosto-sować liczbę mieszkań do potrzebrozwijającego się ośrodka, jakimbył wtedy Gorzów.Z kart historiiPierwsze wysiłki inwestycyjne mia-sta po 1945 roku skupiały się na ko-nieczności odbudowania zniszczo-nego wojną centrum, ale już w latach60. ruszyła budowa osiedla Słonecz-nego. Kolejne na liście były Dolinkioraz największe w tym czasie go-rzowskie osiedle Staszica, którychbudowę przyspieszyła wielka płyta fot. archiwum UMprodukowana przez Wytwórnię Ele-mentów Prefabrykowanych (WUFT),uruchomioną w 1972 roku, a zarazpo nich – Piaski. W 1978 roku zaczę-ło powstawać następne nowe osied- Gorzów z lotu ptaka. Na pierwszym planie osiedle Dolinki. Fot. archiwum Urzędu Miastale, które liczbą mieszkańców miałoprześcignąć Staszica. Górczyn miał Prawie jak w Ameryce Słodkie wspomnieniabyć bardziej zhumanizowany i sa- Wyróżniające się wysokie budynki (zdjęcie z książki Stilonu) Niezależ-mowystarczalny. Budowano tu nie przy ul. Kombatantów, Armii Krajo- nie od tego, gdzie kto mieszkał, słod-tylko dziesięciopiętrowe wieżowce wej czy Szarych Szeregów, zwłasz- kie wspomnienia przywołują te samei czteropiętrow bloki, ale też sześ- cza wieczorami, gdy prezentowały miejsca – Bar Express znany raczejcio- i dwukondygnacyjne budynki się w pełnym oświetleniu, przypo- jako „Okrąglak”, gdzie na wysokichi tarasowce. Tu powstał szpital, pa- minały znaną dzielnicę Nowego Jor- hokerach dorośli popijali kawę z wi-wilony handlowe i osiedlowe domy ku, stąd też nazwa tej części miasta dokiem na ul. Sikorskiego, a dziecikultury. Te ostatnie z powodzeniem – Manhattan. Gorzowskie osiedla są zajadały się deserami, „Śnieżka”funkcjonowały również w innych pełne miejsc wyjątkowych, zwłasz- i niekończące się kolejki po lodyczęściach miasta, bo któż nie pamię- cza na topografii dziecięcych zabaw, oraz „Maleńka” z najlepszymi nata klubu „U Szefa” na Chełmońskie- o których dziś myślimy z sentymen- świecie rurkami z bitą śmietaną. Nago czy „Gongu” na Sportowej? tem. Szachownica na Staszica, stoły szczęście dwie ostatnie istnieją do do ping ponga na Dolinkach, Ruski dzisiaj, więc bez problemu można te i Błotny stawek na Piaskach, ścieżka dawne czasy przywołać w pamięci zdrowia w Parku Słowiańskim, boi- smaków. Już chyba tylko oranżada ska i place zabaw. W każdym z tych w woreczkach jest skarbem nie do miejsc królowały te same rozrywki odnalezienia. – żużel czy wyścig pokoju rozgry- Anna Pękalska wany na torach z kapslami, skakanie przez gumę, podchody, komory, pa- Źródło: lant i obowiązkowe fikołki na trzepa- Kronika wieku – Landsberg 1900-2000 ku. Choć dziś wiele osób zdążyło się Gorzów. pod red. Artura Bryknera i Dariusza Barańskiego, wyd. II, Gazeta Wyborcza i Urząd już przeprowadzić na nowopowsta- Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów jące osiedla czy w inne części mia- Wielkopolski 2003 sta, sentyment do tamtych czasów Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielko- pozostał, a opowieści o nich wydają polskiego pod red. Zdzisława Linkowskiego, wyd. Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp., Gorzów się nie mieć końca. Wielkopolski 2000 r.fot. album Stilon Gorzów 1951-1971 13
 10. 10. Uprzejmie donoszęZgoda na kredytPodczas zwołanej na wniosek sesjiRady Miasta radni zgodzili się nazaciągnięcie kredytu w wysokości5.000.000 zł z przeznaczeniem naspłatę wcześniej zaciągniętychkredytów. Spłata kredytu nastąpiw 2013 r. Oprócz tego radni przyję-li kilka uchwał dotyczących zmianw budżecie miasta na rok 2012.O ponad 2.000.000 zł zwiększonośrodki na wynagrodzenia osobowepracowników oświaty, także o ponad2.000.000 zł zwiększono dotację dlaMiejskiego Zakładu Komunikacji. Bez fot. archiwum UMtych środków zakład nie zostałbyprzekształcony w spółkę. Aleksandra GóreckaLikwidacja instytucji kulturyPół roku temu radni podjęli uchwałę 8 – przeciw i 3 wstrzymały się od do 31 marca 2013 r. Najważniejszeo zamiarze likwidacji gorzowskich głosowania. wydarzenia organizowane przezinstytucji kultury – Klubu Nauczy- „Małyszyn” będą realizowane przez Likwidacja Klubu Nauczyciela i Do-ciela oraz Domu Kultury „Małyszyn”. Miejskie Centrum Kultury, pracownia mu Kultury „Małyszyn” to pierwszyNatomiast 28 listopada 2012 r. pod- ceramiczna działać będzie w Miej- etap koncepcji restrukturyzacji sie-jęli dwie ostatnie uchwały w sprawie skim Ośrodku Sztuki. ci miejskich instytucji kultury, którąlikwidacji. przygotował Wydział Kultury Urzędu O przyczynach likwidacji pisaliśmyZa likwidacją Klubu Nauczyciela Miasta. szerzej na stronie miasta www.go-było 11 radnych, 1 był przeciwny rzow.pl/przystan. Zarówno Klub Nauczyciela, jak i Domi 6 wstrzymało się od głosu. W spra- Kultury „Małyszyn” będą działać Aleksandra Góreckawie „Małyszyna” za było 10 osób,Podwyżki cen biletów MZKRadni zgodzili się na podwyżki cen Głosowanie było imienne. Podwyżki ciechowska. Dwóch radnych wstrzy-biletów w pojazdach Miejskiego Za- poparli radni Platformy Obywatel- mało się od głosu.kładu Komunikacji. Od stycznia br. skiej i Nadziei dla Gorzowa. Przeciw Podwyżki wchodzą w życie na po-za bilet jednorazowy normalny za- byli radni Prawa i Sprawiedliwości czątku stycznia.płacimy 2,90 zł, za ulgowy 1,45 zł. oraz radna niezależna Grażyna Woj-Bilet miesięczny kosztuje 92 zł, Aleksandra Góreckaa ulgowy – 46 zł.Opłaty w góręRadni ich nie chcieli, ale podwyżki i zbiorowe odprowadzenie ścieków możliwości robienia tego wszystkie-i tak wejdą. Za uchwałą było 2 rad- na obszarze Gorzowa, wejdą w życie go bez podnoszenia opłat – mówiłnych, przeciw – 8, wstrzymało się od 16 stycznia. dyrektor PWiK Bogusław Andrzej-– 9. Pomimo że uchwała nie zosta- czak. – Mamy się rozwijać, mamy prowa-ła podjęta, to Przedsiębiorstwo Wo- dzić inwestycję, naprawiać usterki, Od nowego roku za wodę zapłaci-dociągów i Kanalizacji ma prawo zabezpieczać przed nimi, jesteśmy my więcej o 19 gr netto, a za ściekiwprowadzić wyższe ceny. Podwyżki przedsiębiorstwem posiadającym o 44 gr więcej.za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ogromną infrastrukturę. Nie ma Aleksandra Górecka 14
 11. 11. Znajdź swojego radnego PRZEWODNICZĄCY WICEPRZEWODNICZĄCY PRZEWODNICZĄCY czekają na mieszkańców w sali 216 na I piętrze Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (tel. 95 721 95 10 lub 95 735 55 10) RADNI czekają na mieszkańców w sali 219 na I piętrze Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (tel. 95 721 96 73 Jan Kaczanowski Mirosław Rawa Jakub Derech-Krzycki lub 95 735 56 73) Sojusz Lewicy Prawo i Sprawiedliwość, Nadzieja dla Gorzowa Demokratycznej, okręg nr 3 jderechkrzycki@rada.gorzow.pl WIĘCEJ INFORMACJI okręg nr 3 ryawa@wp.pl tel. 600233133 Biuro Rady Miasta jkaczanowski@rada.gorzow.pl Jerzy Sobolewski tel. 95 7355 544 Platforma Obywatelska j.sobolewski@wp.pl tel. 600248981 Jerzy Antczak Zenon Burzawa Marcin Gucia Robert Jałowy Sojusz Lewicy Demokratycznej Platforma Obywatelska Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Jerzy Synowiec Izabella Szafrańska–Słupecka jantczak@rada.gorzow.pl zburzawa@rada.gorzow.pl mgucia@rada.gorzow.pl robert.jalowy@wp.pl Platforma Obywatelska Nadzieja dla Gorzowa tel. 506178148 tel. 691915923 jerzysynowiec@hotmail.com iszafranskaslupecka@rada.gorzow.pl tel. 600941107 Okręg nr 4 (Piaski) Okręg nr 3 Okręg nr 5 (Staszica) (Górczyn) Krzysztof Kochanowski Marek Kosecki Sojusz Lewicy Demokratycznej Platforma Obywatelska kkochanowski@rada.gorzow.pl zusmen1@wp.pl tel. 696428918 tel. 691911307 Okręg nr 2 (Wieprzyce) Robert Surowiec Platforma Obywatelska r.surowiec@ecf.pl Okręg nr 1 (Zawarcie) Sebastian Pieńkowski Grażyna Wojciechowska Halina Kunicka Marcin Kurczyna Maciej Marcinkiewicz Prawo i Sprawiedliwość Radna Niezależna Platforma Obywatelska Sojusz Lewicy Demokratycznej Prawo i Sprawiedliwość sebastianpienkowski@wp.pl wojciechowskagrazyna@wp.pl halinakunicka@tlen.pl mkurczyna@rada.gorzow.pl maciej.marcinkiewicz@gmail.com tel. 692139349 tel. 604239387 tel. 605601879 tel. 603696960 Marek Surmacz Jerzy WierchowiczPrawo i Sprawiedliwość Nadzieja dla Gorzowamarek.surmacz@wp.pl jerzywierchowicz@op.pl Grażyna Ćwiklińska Paweł Leszczyński Piotr Paluch Roman Sondej Radosław Wróblewski tel. 609310031 tel. 603942739 Platforma Obywatelska Radny Niezależny Nadzieja dla Gorzowa Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska smm26@o2.pl pleszczyński@rada.gorzow.pl ppaluch@rada.gorzow.pl roms007@wp.pl r.wroblewski@wp.pl tel. 603928910 tel. 502047414 tel. 603 916 308 15
 12. 12. Wielokulturowe ABC Rok 2013 rozpoczynamy w Gorzowie szościowych pielęgnowane są dzięki o tradycje, wtapiają się w codzienną pod hasłem wielokulturowości. Jak licznym wartościowym wydarze- rzeczywistość. Wyrazem tej idei wiadomo, Gorzów już od począt- niom kulturalnym, takim jak: Święto jest w pewnym sensie logo, które ku swojej polskiej historii stał się Wileńszczyzny „Kaziuki”, Międzyna- powstało na okoliczność obchodów przystankiem dla wielu rodzin po- rodowe Spotkania Zespołów Cygań- Roku Wielokulturowości. chodzących najczęściej z Kresów skich „Romane Dyvesa”, Regionalne Znany polski socjolog Florian Zna- Wschodnich, które musiały opuścić Spotkania Wykonawców Piosenki niecki podkreślał, że wielokulturo- swoje ojczyste ziemie w ramach ak- Kresowej „Kresoviana”, czy Ogólno- wość to dobrodziejstwo a „twórczy cji „repatriacyjno-przesiedleńczych”. polski Konkurs Pisanek im. Michała rozwój ludzkości wymaga, aby czło- Od 1945 roku do Gorzowa docierali Kowalskiego, organizowany przez wiek uczestniczył aktywnie co naj- przybysze z Ziemi Wileńskiej, Lwow- Związek Ukraińców w Polsce. Impre- mniej w dwu kulturach, doceniając skiej, Polesia, Nowogródka, Stanisła- zy zgodne z duchem idei otwartości obie”1 Niech więc rok 2013 będzie wowa czy z Łemkowszczyzny, Biało- i multikulti uzupełnia najstarszy fe- okazją, by poznać się nieco lepiej. rusini, Ukraińcy, Tatarzy i Litwini. Tu stiwal tego typu muzyki w Polsce Ponieważ nie każdy miał szansę lub zatrzymał się też cygański tabor ro- „Reggae nad Wartą”, a wydarzeniem, ochotę słuchać opowieści dziadków dziny Wajsów i Dębickich, z którego które łączy przedstawicieli wszyst- o ich rodzinnych stronach, chcemy wywodzi się nie tylko twórca festiwa- kich grup mniejszościowych jest Wi- poświęcić w tym roku tę rubrykę na lu „Romane Dyvesa” Edward Dębicki, gilia Narodów. informacje i ciekawostki pod hasłem ale także Bronisława Wajs-Papusza, Wielość w jedności – to hasło, któ- wielokulturowe ABC, by te wszystkie znana cygańska poetka, twórczością re przyświeca organizatorom tego wspomnienia ocalić od zapomnie- której był zainteresowany sam Ju- ostatniego wydarzenia. I choć na nia. lian Tuwim, a o której sprawdzony kolejne spotkanie przy wigilijnym reżyserski duet Krauzów przygoto- Anna Pękalska stole musimy czekać jeszcze rok, to wuje właśnie film. 1 Za: Beata A. Orłowska potrzeba integracji, wynikająca z in- konferencja naukowa „Mniejszości regionu Wielokulturowość jest więc waż- ności, jest obecna przez cały czas. pogranicza polsko-niemieckiego” nym elementem naszej gorzowskiej Wszystkie grupy mniejszościowe, za- tożsamości. Zwyczaje grup mniej- chowując swoją odrębność i dbającfot. Daniel Adamski, Bartłomiej Nowosielski, Łukasz Trzosek, 18

×