ขั้นตอนการเขียน    โปรแกรม   คอมพิวเตอร์          1
ขันตอนการเขียน ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis)   การออกแบบโปรแกรม (Design)   การเขียน...
1. การวิเคราะห์ปัญ่นำาเข้าสู่        ข้อมูลที             หา               ระบบคอมพิวเต...
ตัวอย่าง ต้องการคำานวณหาพื้นทีของ                 ่สามเหลี่ยมรูปหนึ่ง  1. วิเคราะห์ผลลัพธ์  กำาหนดวัตถุป...
ขั้นตอนการประมวลผลป้อนความยาวฐานป้อนความสูงคำานวณพื้นที่สามเหลี่ยม จากสูตร         1 ความนที่สามเหลี่ยม = ×    ...
2. การออกแบบโปรแกรม  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ    ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนการแก้ปัญหาที    ละขั้นตอนในลักษณะ...
สัญลักษณ์ในผังงาน จุดเริมต้น หรือสิ้นสุด    ่              จุดเชือมต่อในหน้าอืน            ...
ตัวอย่างการเขียนผังงาน    จงเขียนผังงานแสดงการเขียนและ    เริมจดหมาย    ส่่ งต้น       1 เขียนจดหมาย  ...
อัลกอริทึม คือลำาดับการทำางานหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหางานให้สำาเร็จ          9
การพัฒนาอัลกอริทึม การเขียนขั้นตอนในรายละเอียดของแต่ละอัลกอริ  ทึม อาศัยโครงสร้างควบคุมดังนี้  โครงสร้างลำาดับ (Sequence...
โครงสร้างการทำางานแบบลำาดับ(Sequence)  โครงสร้างลำาดับ   หลักการให้มองงานเป็นชิ้นใหญ่ก่อน ยังไม่ต้อง   ลงรายละเอีย...
การพัฒนาอัลกอริทึม example: จงเขียนโปรแกรมคำานวณหาค่า y ของ  สมการ y = x^2 + 2x +10           start      ...
พื้นที่สเหลี่ยมคางหมู โดยกำาหนด      ี่  ค่าความยาวด้านคู่ขนานและความ  สูงให้    เริ่มต้น        1  อ่...
การพัฒนาอัลกอริทึม  โครงสร้างตัดสินใจ (selection)    โครงสร้าง IF    โครงสร้าง IF else             ...
การพัฒนาอัลกอริทึม  โครงสร้าง IF    เป็นโครงสร้างที่ทดสอบเงื่อนไข แล้วเลือกว่าจะ    ทำาหรือไม่ทำา ก่อนที่จะไปทำา...
การพัฒนาอัลกอริทึม  ตัวอย่าง โครงสร้าง IF    แม่ถามว่าหิวข้าวหรือไม่ ถ้าหิวก็ให้กน ถ้าไม่หว             ...
การพัฒนาอัลกอริทึม  ตัวอย่าง โครงสร้าง IF   จงเขียนผังงาน แสดงยอดขาย ถ้าซื้อสินค้า    มากกว่า 1000 บาทมีส่วนลดให้...
เริ่มต้นการพัฒนาอัลกอริทึม           อ่าน ยอดซื้อ  ตัวอย่าง(ต่อ) โครงสร้าง IF                 ...
การพัฒนาอัลกอริทึม  โครงสร้าง IF-else                If  ไม่ใช่       ใช่   เงื่อนไข     ...
การพัฒนาอัลกอริทึม  โครงสร้าง IF-Else    ตัวอย่าง ร้านค้าแห่งหนึ่งมีนโยบาย ลดราคาให้    ลูกค้า ถ้าเป็นชายจะลดให้...
เริมต้น                ่IF-ELSE     อ่านค่า รวมเงิน, เพศ            ส่วนลด = 0       ...
ตัวอย่าง โครงสร้างการทำางานแบบมี การเลือก (Selection)ในบริเวณ A และ B ของ    เริ่มต้นหน่วยความจำามีตัวเลขเก็บ     ...
ตัวอย่างการเขียนผังงาน เมื่อเราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไปนั้น ใน ส่วนของวิธีใช้ยามักจะแยกขนาดรับประทานไว้ตาม ...
เริ่มต้น         ใ  รับประทานครั้งละ อายุ > 10   ช่    3 ช้อนชา ไม่ ใช่       ใ รับประทานครั้งละ6 <...
การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้าง     DO while      งาน      DO                 คำาสั่งต่าง ๆ ...
การพัฒนาอัลกอริทึม  โครงสร้าง while          เท็จ             While เงื่อนไข     เงื่อนไข   ...
ผังงานกับการเขียนโปรแกรม   การเขียนแปลนบ้านเหมือนกับการเขียนผังงาน ดัง   นันการสร้างบ้านก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรม  ...
ตัวอย่าง  กำาหนดให้หน่วยความจำาตำาแหน่ง A และ B มีเลข  6 และ 2 เก็บอยู่ตามลำาดับ จงเขียนผังงานแสดง  การสลับค่า 6 และ...
ตัวอย่าง          ตำาแหน่ง(Ad ข้อมูล เริมต้น  ่    1   dress) A=6    A=B     A     6     ...
3. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง(Coding)  การเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น ควรจะทำา ตามขั้นตอน คือเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์...
ของโปรแกรม(Testing and Debuggingthe Program) รูปแบบข้อผิดพลาด  มี 3 แบบคือ  Syntax Error – ข้อผิดพลาดจากการใช้  ไวยาก...
โปรแกรม( ต่อ ) (Testing and Debugging the Program) วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม มีดังนี้     การตรวจสอบด้วยตนเ...
5. การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ทดสอบว่าโปรแกรมให้ผลลัพธ์ ออกมาถูกต้องตามทีต้องการหรือ            ่ ไม่ โด...
6. การทำาเอกสารประกอบโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมสำาหรับผู้ใช้ (User Documentation) เอกสารประกอบสำาหรับผู้เขียนโปรแกรม ...
7. การบำารุงรักษาโปรแกรม หลังจากที่มการใช้งานโปรแกรม       ี ไปนานๆ แล้ว อาจต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ตรง ตา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

5,148 views
5,082 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

 1. 1. ขั้นตอนการเขียน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 1
 2. 2. ขันตอนการเขียน ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis)  การออกแบบโปรแกรม (Design)  การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึง ่ (Coding)  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging)  การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (Testing and validating)  การทำาเอกสารประกอบโปรแกรม 2
 3. 3. 1. การวิเคราะห์ปัญ่นำาเข้าสู่ ข้อมูลที หา ระบบคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ปัญหา ประกอบด้วยอะไร บ้าง Process วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์ Input เขียนขันตอนการแก้ปญหา ้ ั งำน ์ของ สงค ุ ะ ถปร ัพธ์ ดวัต ผลล ำำหน ของ- ก บบ - รูปแ 3
 4. 4. ตัวอย่าง ต้องการคำานวณหาพื้นทีของ ่สามเหลี่ยมรูปหนึ่ง 1. วิเคราะห์ผลลัพธ์ กำาหนดวัตถุประสงค์ การคำานวณหาพื้นทีสามเหลี่ยม ่ รูปแบบผลลัพธ์ ความยาวฐาน = ……………… ความสูง = ……………… พืนที่สามเหลี่ยม = …………… ้2.กำาหนดข้อมูลเข้า 1. ความยาวฐาน 4
 5. 5. ขั้นตอนการประมวลผลป้อนความยาวฐานป้อนความสูงคำานวณพื้นที่สามเหลี่ยม จากสูตร 1 ความนที่สามเหลี่ยม = × 2 ยาวฐาน ×ความสูง 5
 6. 6. 2. การออกแบบโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ  ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนการแก้ปัญหาที ละขั้นตอนในลักษณะรูปภาพ  รหัสจำาลอง (Pseudo) รูปแบบเป็นภาษาพูด ง่าย ๆ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้ 6
 7. 7. สัญลักษณ์ในผังงาน จุดเริมต้น หรือสิ้นสุด ่ จุดเชือมต่อในหน้าอืน ่ ่อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงผลจุดเชือมต่อในหน้าเดียวก ่ ประมวลผล พิมพ์ผลทางเครื่องพิม ตัดสินใจ แสดงทิศทางการประมวล แสดงผลทางหน้าจอ 7
 8. 8. ตัวอย่างการเขียนผังงาน  จงเขียนผังงานแสดงการเขียนและ เริมจดหมาย ส่่ งต้น 1 เขียนจดหมาย ไม่ มี มีแสตมป์หรือไม่ มี พับจดหมาย ทำาการซื้อแสตมป ใส่ซองจดหมาย ติดแสตมป์ จ่าหน้าซอง ส่งจดหมาย 8 1 จบงาน
 9. 9. อัลกอริทึม คือลำาดับการทำางานหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหางานให้สำาเร็จ 9
 10. 10. การพัฒนาอัลกอริทึม การเขียนขั้นตอนในรายละเอียดของแต่ละอัลกอริ ทึม อาศัยโครงสร้างควบคุมดังนี้  โครงสร้างลำาดับ (Sequence structure)  โครงสร้างตัดสินใจ (Selection structure)  โครงสร้างทำาซำ้า (Repetition structure) 10
 11. 11. โครงสร้างการทำางานแบบลำาดับ(Sequence) โครงสร้างลำาดับ  หลักการให้มองงานเป็นชิ้นใหญ่ก่อน ยังไม่ต้อง ลงรายละเอียด แล้วจัดลำาดับความคิดว่าจะทำา อะไร ก่อนหรือหลัง ตามลำาดับ งาน 1 Begin งาน 1 งาน 2 งาน 2 end ผังงาน รหัสเทียม 11
 12. 12. การพัฒนาอัลกอริทึม example: จงเขียนโปรแกรมคำานวณหาค่า y ของ สมการ y = x^2 + 2x +10 start Read x Y = x*x + 2*x +10 ผังงาน Write y stop 12
 13. 13. พื้นที่สเหลี่ยมคางหมู โดยกำาหนด ี่ ค่าความยาวด้านคู่ขนานและความ สูงให้ เริ่มต้น 1 อ่านความยาวด้าน พิมพ์คาพื้นที่ ่ คู่ขนานและความสูงคำานวณหาพื้นที่คางหมู = จบงาน ½ * ด้านคูขนาน * สูง ่ 1 13
 14. 14. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้างตัดสินใจ (selection)  โครงสร้าง IF  โครงสร้าง IF else 14
 15. 15. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้าง IF  เป็นโครงสร้างที่ทดสอบเงื่อนไข แล้วเลือกว่าจะ ทำาหรือไม่ทำา ก่อนที่จะไปทำางานอื่นต่อไป ใช่ เงื่อนไข งานที่ต้องทำา ไม่ใช่ งานต่อไป 15
 16. 16. การพัฒนาอัลกอริทึม ตัวอย่าง โครงสร้าง IF  แม่ถามว่าหิวข้าวหรือไม่ ถ้าหิวก็ให้กน ถ้าไม่หว ิ ิ ไม่ต้องกิน แล้วจึง เดินงานไปโรงเรียน (งานต่อ ไป) ใช่ หิวใช่ไหม? งานกินข้าว ไม่ใช่ งานเดินทางมาเรียน 16
 17. 17. การพัฒนาอัลกอริทึม ตัวอย่าง โครงสร้าง IF  จงเขียนผังงาน แสดงยอดขาย ถ้าซื้อสินค้า มากกว่า 1000 บาทมีส่วนลดให้ 10% วิเคราะห์ :  Output คือยอดขายสุทธิ  Input คือ ยอดขายก่อนหักส่วนลด  Process มีรายละเอียดเขียนด้วยผังงานได้ใน หน้าถัดไป 17
 18. 18. เริ่มต้นการพัฒนาอัลกอริทึม อ่าน ยอดซื้อ ตัวอย่าง(ต่อ) โครงสร้าง IF ส่วนลด = 0 ไม่ใช่ ใช่ ยอดซื้อ >1000 ส่วนลด = ยอดซื้อ * 10/100 ผังงาน เงินที่ตองชำาระ = ยอดซื้อ - ส่วนลด ้ พิมพ์ เงินทีต้องชำาระ ่ จบ 18
 19. 19. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้าง IF-else If ไม่ใช่ ใช่ เงื่อนไข เงื่อนไข งาน 1 Else งาน 2 งาน 1 งาน 2 End if 19
 20. 20. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้าง IF-Else  ตัวอย่าง ร้านค้าแห่งหนึ่งมีนโยบาย ลดราคาให้ ลูกค้า ถ้าเป็นชายจะลดให้ 5% แต่ถ้าเป็นหญิง จะลดให้ 10% จงเขียนอัลกอริทึมเพื่อพิมพ์ยอด ขาย  วิเคราะห์ปญหา ั  Output คือ ราคาสุทธิ  Input คือ ราคาสินค้า และ เพศ  Process เขียนด้วยผังงาน ดังในหน้าต่อไป 20
 21. 21. เริมต้น ่IF-ELSE อ่านค่า รวมเงิน, เพศ ส่วนลด = 0 no yes เพศ = ‘M’ ส่วนลด = รวมเงิน * 0.1 ส่วนลด = รวมเงิน * 0.05 เงินทีต้องชำาระ = รวมเงิน - ส่วนลด ่ พิมพ์ เงินทีต้องชำาระ ่ จบงาน 21
 22. 22. ตัวอย่าง โครงสร้างการทำางานแบบมี การเลือก (Selection)ในบริเวณ A และ B ของ เริ่มต้นหน่วยความจำามีตัวเลขเก็บ ใอยู่ จงเขียนผังงานที่แสดง A>B ช่ C=A-Bการเปรียบเทียบระหว่าง Aและ B ไม่ใ ใ ช่ A<Bตามเงือนไข ดังนี้ ่ ช่ C = A + Bถ้า A>B คำานวณ A-B นำา ไม่ใผลที่ได้ไปเก็บไว้ที่ C ช่ C=Aถ้า A<B คำานวณ A+B นำาผลที่ได้ไปเก็บไว้ที่ C จบงาน 22
 23. 23. ตัวอย่างการเขียนผังงาน เมื่อเราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไปนั้น ใน ส่วนของวิธีใช้ยามักจะแยกขนาดรับประทานไว้ตาม อายุ เช่น อายุมากกว่า 10 ปี รับประทานครังละ 3 ช้อนชา ้ อายุ 6-10 ปี รับประทานครังละ 2 ช้อนชา ้ อายุ 2-5 ปี รับประทานครังละ 1 ช้อนชา ้ เด็กอายุตำ่ากว่า 1 ปี ห้ามรับประทานจงเขียนผังงานที่แสดงถึงขนาดของการใช้ยาตามอายุ นี้ 23
 24. 24. เริ่มต้น ใ รับประทานครั้งละ อายุ > 10 ช่ 3 ช้อนชา ไม่ ใช่ ใ รับประทานครั้งละ6 <= อายุ <=10 ช่ 2 ช้อนชาไม่ใช่ ใ รับประทานครั้งละ2 <= อายุ <=5 ช่ 1 ช้อนชาไม่ใช่ห้ามรับประทาน 24 จบงาน
 25. 25. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้าง DO while งาน DO คำาสั่งต่าง ๆ จริง While เงื่อนไข เงื่อนไข รหัสเทียม เท็จ ผังงาน 25
 26. 26. การพัฒนาอัลกอริทึม โครงสร้าง while เท็จ While เงื่อนไข เงื่อนไข จริง งาน end while งาน รหัสเทียม ผังงาน 26
 27. 27. ผังงานกับการเขียนโปรแกรม  การเขียนแปลนบ้านเหมือนกับการเขียนผังงาน ดัง นันการสร้างบ้านก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรม ้ นันเอง ่ หน่วยความจำา ตำาแหน่ง(Ad ข้อมูล มีลักษณะเหมือ dress) ล็อกเกอร์เก็บขอ X = X 8 1 X=8 จะหาตำาแหน่งว่า 1 ในหน่วยความจ A=2 A 2 แล้วนำาค่าไปเก็บ พร้อมจำาตำาแหน ที่เก็บว่าชื่ออะไรูปแสดงการจำาลองหน่วยความจำาหลักของคอมพิวเตอร์ 27
 28. 28. ตัวอย่าง กำาหนดให้หน่วยความจำาตำาแหน่ง A และ B มีเลข 6 และ 2 เก็บอยู่ตามลำาดับ จงเขียนผังงานแสดง การสลับค่า 6 และ 2 โดยสลับให้ได้ค่าเป็น A=2 และ B=6 28
 29. 29. ตัวอย่าง ตำาแหน่ง(Ad ข้อมูล เริมต้น ่ 1 dress) A=6 A=B A 6 2 W 6 B=2 B=W B 6 2 W=A จบงาน 1 29
 30. 30. 3. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง(Coding)  การเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น ควรจะทำา ตามขั้นตอน คือเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์ ปัญหา ก่อนแล้วทำาการออกแบบ โปรแกรม จึงเริ่มเขียนโปรแกรม สำาหรับผู้ที่ไม่มประสบการณ์ควร ี ทดลองเขียนในกระดาษก่อน แล้ว ตรวจสอบจนแน่ใจว่าสามารถทำางาน ได้แล้วจึงทำาการคีย์ลงเครื่อง 30
 31. 31. ของโปรแกรม(Testing and Debuggingthe Program) รูปแบบข้อผิดพลาด มี 3 แบบคือ  Syntax Error – ข้อผิดพลาดจากการใช้ ไวยากรณ์ภาษาที่ผิด หรือ อาจเกิดจาก การสะกดคำาผิด  Run-time Error – ข้อผิดพลาดใน ระหว่างการปฏิบัติงาน(Execution) มักเกิด จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  Logical Error – ข้อผิดพลาดที่หาและแก้31
 32. 32. โปรแกรม( ต่อ ) (Testing and Debugging the Program) วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม มีดังนี้  การตรวจสอบด้วยตนเอง (Self Checking) เขียนโปรแกรมลงกระดาษ แล้วไล่เช็คตรวจสอบการทำางานทีละขัน้ ด้วยตนเอง ว่าจะมีการทำางานที่ถกต้อง ู ตามความต้องการหรือไม่ 32  ตรวจสอบด้วยการแปลโปรแกรม
 33. 33. 5. การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ทดสอบว่าโปรแกรมให้ผลลัพธ์ ออกมาถูกต้องตามทีต้องการหรือ ่ ไม่ โดยการป้อนข้อมูลสมมติหลายๆ ค่าที่เป็นไปได้เข้าไปแล้วดู ผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่ 33
 34. 34. 6. การทำาเอกสารประกอบโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมสำาหรับผู้ใช้ (User Documentation) เอกสารประกอบสำาหรับผู้เขียนโปรแกรม (Technical Documentation) 34
 35. 35. 7. การบำารุงรักษาโปรแกรม หลังจากที่มการใช้งานโปรแกรม ี ไปนานๆ แล้ว อาจต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ตรง ตามความต้องการของผูใช้ที่อาจ ้ เปลี่ยนแปลงไป 35

×