• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Katutubong panitikan bago dumating ang mga kastila
 

Katutubong panitikan bago dumating ang mga kastila

on

 • 32,976 views

 

Statistics

Views

Total Views
32,976
Views on SlideShare
30,797
Embed Views
2,179

Actions

Likes
6
Downloads
328
Comments
3

10 Embeds 2,179

http://photon2k12.blogspot.com 2156
http://photon2k12.blogspot.co.uk 4
http://www.facebook.com 4
http://photon2k12.blogspot.in 4
http://photon2k12.blogspot.kr 3
http://webcache.googleusercontent.com 3
https://twitter.com 2
http://photon2k12.blogspot.hk 1
https://m.facebook.com&_=1358900248916 HTTP 1
http://translate.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Katutubong panitikan bago dumating ang mga kastila Katutubong panitikan bago dumating ang mga kastila Presentation Transcript

  • KatutubongPanitikanBagoDumatingangmgaKastila
  • DalawangBahagingMatandangPanitikan
   1. Kapanahunanngmga ALAMAT
   Nagsimulasalalongkauna-unahangpanahonngatinglahi, ayonsakayangmaabotngmgamananaliksik at magtapossapaglipasngikalawangpandarayuhanngmgapulongitongmga Malay sapali-palibotngtaong 1300 A.D.
   2. Kapanahunanngmga EPIKO o TULANG-BAYANI
   Nagsimulasapali-palibotngmgataong 1300 A.D., at nagtatapossapanahonngpananakopniLegazpinoongtaong 1565 A.D.
  • KaligirangPangkasaysayanngKapanahunanngmgaAlamat
   1. AngmgaIta(ita, ayta, agta o baluga)
   2. AngmgaIndonesyo
   3. AngmgaManggugusi
   4. AngmgaMai-i (Mindoro)
   5. AngmgaBumbay
   6. AngmgaArabe at Persya
  • MgaKatangianngKapanahunanngmga ALAMAT
   1. AngmganakatirasakapuluangitonoongKapanahunanngmgaAlamat, bagama’thinditahasang gala, ay walangpanatilihangtahanan.
   2. Kung nasaisangpook ay pangkat-pangkat at sila ay may sarilingpamahalaangksaundo o kaawayngmgakalapit-pangkat.
   3. Angpanitikan noon ay saling-dila o lipat-dila, naangnagpapahayag ay angmgaapo, nakaraniwangpunongbaranggay o pinaka-paringkanilangrelihiyon.
  • 4. Angrelihiyon noon ay angpagsambasaaraw, punungkahoy o anumangkalagayanngkalikasan at anglahatngmgakababalaghan ay gawangmgamabubutinghilagyo(spirit) natinatawagnilang “anito” .
   5. Binubuoangpanitikanngmgabulongnapangmahiya (incantations), kwentong-bayan (folktale), alamat (legend).
   6. Angkaramihan ay saligsapananampalataya at pamahiin.
   7. May mgamananaliksiknanagsasabingangmgataongito ay mayroongilangtulangpanrelihiyon.
  • KaligirangPangkasaysayangUkolsaKapanahunanngmga EPIKO
   1. AngmgaMalay
   2. ImpluwensyangKambodya
   3. AngKaharianngMadyapahit
   4. AngPananakopngmgaIntsik
   5. AngKaharianngMalacca
  • Depinisyon : Epiko
   Angmgaepikong Pilipino ay:
   mganaratibongpinanatilingmahaba
   base sasinasambit o inuusalnatradisyon
   umiikotsamgapangyayaringmahiwaga
   nasaanyongberso o talatanainaawit
   may tiyaknaseryosonglayunin
   kumakatawansamgapaniniwala, kaugalian at mabubutingaralngmgamamamayan
   Angmgaepikopilipino ay masnararapatnatawagingethno-epicdahilsa may mgaepikonakumakatawansabawatpangkatetniko at tumatalakaysamgabayaningbawatrehiyon at tribo.
  • Bilang at Distribusyon
   • Umaabotsa 28 angbilangngmgaepikonakilalasaPilipinas.
   • Karamihansamganatitirangepiko ay natagpuansagrupongmgataonahindi pa nagagalawngmakabagongprosesongpagpapaunladngkulturatuladngmgakatutubo at etnikonggruposaMountain Province at sa Mindanao, sagrupongmga Muslim. Angmangilan-ngilan ay makikitasamgamamamayangKristiyano.
  • Haba
   Anghabangmgaepiko ay mulasa 1000 hanggang 58000 nalinya
  • Rendisyon
   Tuladngibangmgaalamat, angmgaepiko ay inihahayagngpasalita – patula o pakanta (saiba'tibangmgaestilo); mulasamemorya, mayroon o walangsaliwngilangmgainstrumentongpangmusika. Ito rin ay maaaringgawinnang nag-iisa o kayanaman ay grupongmgataonakatuladngisangchorus, natumatakbongmaramingaraw at oras.
  • KatangiangPampanitikan
   Angilangkatangianngibangepiko ay:
   angpaggamitngmgabansagsapagkilalasatiyaknatao
   mgainuulitnasalita o parirala
   mala-talatanapaghahati o dibisyonsamgaseryengkanta
   kasaganaanngmgaimahe at metaporanamakukuhasa pang-araw-arawnabuhay at kalikasan (halaman, hayop, mgabagaysakalangitan, atbp).
   Angmgaepiko ay nasaanyongberso o talatangunitito ay iba-iba at bukod-tangisabawatrehiyon at hindimaikukumparasamgaKanluraninnaepiko.
   kadalasangumiikotsabayani, kasamaangkanyangmgasagupaansamgamahihiwagangnilalang, anting-anting, at angkanyangpaghahanapsakanyangminamahal o magulang; itorin ay maaaringtungkolsapanliligaw o pag-aasawa.  
  • Angpag-alis o paglisanngpangunahingtauhansasarilingtahanan.
   Pagtataglayngagimat o anting-antingngpangunahingtauhan.
   Angpaghahanapngpangunahingtauhansaisangminamahal.
   Pakikipaglabanngpangunahingtauhan.
   Patuloynapakikidigmangbayani.
   Pamamagitanngisangbathalaparamatigilanglabanan.
   Angpagbubunyagngbathalanaangnaglalaban ay magkadugo.
   Pagkamatayngbayani.
   Pagkabuhaynamulingbayani.
   Pagbabalikngbayanisasarilingbayan.
   Pag-aasawangbayani.
  • Kahalagahansakultura
   Anoangipinapakitangepikongsinaunangkultura?
   Kung magpopokussatatlongpunto: angpaulit-ulitnapaksa at tema, angpagsasalarawanngmgalalakingbayani, at angmgapangunahingbabaengkaraktersaistorya; atingmakikita kung paanonaipapakitangepikoangkulturangisanggrupongtao.
  • AngPaulit-ulitnaPaksa o Tema
   katapangan at pakikipagsapalaranngbayani
   mga supernatural nagawangbayani
   pag-ibig at romansa
   panliligaw – pag-aasawa – pagbubuntis – mgayugtongbuhay
   kamatayan at pagkabuhay
   pakikipaglaban at kagitinganngbayani
   kayamanan, kaharian at iba'tibangmgakasiyahan o piging
   mgaritwal at kaugalian
   ugnayanngmagkakapamilya
  • AngLalakingBayani
   Sa pagbabasangmgaepiko, agadnamakikitaangmgakatangianngisangbayani. Karamihansakanyangmgakatangian ay maiuurisaalin man sasumusunod: pisikal, sosyal, at supernatural. Maaari ring isamaangkanyangintelektwal at moral nakatangian.
  • AngPangunahingKarakternaBabae
   Angpangunahingbabaengkarakter ay kadalasangangbabaenginiibigngbayani o maaaririnnamangtinutukoyditoangkanyangina.