KRK_IMPACT_warsztat_listopad2012

1,019 views

Published on

Materiały warsztatowe przeprowadzone w ramach projektu: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:
ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego
przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy
wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KRK_IMPACT_warsztat_listopad2012

 1. 1. KRAKÓW IMPACTSterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznegoprzemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przywykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.Warsztaty szkoleniowo-konsultacyjneKraków, 23–24 listopada 2012 r.Materiały szkoleniowewww.krakowimpact.plProjekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramachszwajcarskiego programu współpracy z nowymikrajami członkowskimi Unii Europejskiej
 2. 2. KRAKÓW IMPACTSterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznegoprzemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przywykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.Warsztaty szkoleniowo-konsultacyjneKraków, 23–24 listopada 2012 r.Materiały szkoleniowe
 3. 3. Materiały przygotowane merytorycznie przez ZespółBadawczy Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie we współpracy z Instytutem TurystykiUniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej SzwajcariiHES-SO Valais, Biurem Kongresów UMK i KrakowskimBiurem Festiwalowym.
 4. 4. Spis treści 5 Informacja o projekcie 5 Cele projektu i korzyści dla branży 6 Definicje terminów przyjętych i wykorzystywanych w badaniu 8 Mnożnikowe efekty turystyki – istota i logika liczenia 10 Badania ekonomicznego wpływu turystyki na gospodarkę – wybrane podejścia metodyczne 12 Genewa – destynacja turystyki biznesowej 14 Nowe badania dotyczące wpływu ekonomicznego na rozwój ekonomiczny kantonu Genewa 15 Badania POT i znaczenie tegorocznych wyników dla miasta Krakowa i projektu 18 Zespół projektowy – notki biograficzne
 5. 5. podziękowaniaZespół projektowy pragnie podziękować następującymosobom z branży przemysłu spotkań za poświęcony natym etapie projektu czas; ich cenne uwagi merytoryczneoraz propozycje modyfikacji formularzy ankietowychbędą wykorzystywane w dalszych etapach projektu.Anna Jędrocha, Prezes Symposium Cracoviense (reko-mendowana firma PCO), Prezes Krakowskiej Izby Tu-rystykiEwa Woch, Wiceprezes Targów w Krakowie (rekomen-dowana firma PCO)Agata Osiak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu She-raton Kraków HotelJacek Legendziewicz, Prezes Jordan Group (Hotel Ga-laxy, Biuro Kongresów Jordan – rekomendowana firmaPCO)
 6. 6. Informacja o projekcieNazwa projektuSterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocenai monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłuspotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniudobrych praktyk ze Szwajcarii.Opis projektuZ roku na rok znaczenie krakowskiego przemysłu spo-tkań wydaje się rosnąć. Można tak wnioskować choćbyna podstawie liczby kongresów i konferencji organizo-wanych w naszym mieście. W wyniku kilkuletniej współ-pracy Biura Kongresów UMK z Fundacją UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie oraz Krakowskim BiuremFestiwalowym zdecydowano się ubiegać o pozyskaniezewnętrznych środków finansowych na przeprowadze-nie analizy faktycznego znaczenia przemysłu spotkańw Krakowie. Przygotowany wniosek projektowy znalazłsię na pierwszym miejscu listy rankingowej wnioskówzakwalifikowanych do sfinansowania. Uzasadnienie me-rytoryczne, przyjęta metodyka badań oraz doświadcze-nia partnerów z Polski i Szwajcarii potwierdziły wysokąwartość przedsięwzięcia i rzetelność planowanych prac.Głównym celem projektu jest ocena i monitorowaniewpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospo-darkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk zeSzwajcarii. Projekt realizuje cele Funduszu Partnerskie-go: promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstwapoprzez wymianę dobrych praktyk i know-how międzypolskimi jednostkami samorządu terytorialnego (GminaMiejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa – lider projektu)i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe – partnerzyprojektu) a instytucjami szwajcarskimi (UniwersytetNauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii (HES-SO Valais– partner projektu).Cele projektu i korzyści dla branżyW 2009 r. Biuro Kongresów Urzędu Miasta Krakowaw porozumieniu z kluczowymi podmiotami związanymiz przemysłem spotkań w Krakowie rozpoczęło procesanalizy liczby oraz struktury organizowanych w naszymmieście grupowych spotkań biznesowych. Badania byłyprowadzone w tym samym czasie, gdy Poland Conven-tion Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz re-gionalne biura kongresów z wiodących ośrodków me-tropolitalnych w Polsce rozpoczęły podobne działania.Aby zmienić stereotypowe przekonanie o niewielkimznaczeniu przemysłu spotkań dla gospodarki, potrzeb-ne są konkretne, wiarygodne dane pokazujące korzyścipłynące z tej gałęzi gospodarki dla miast, regionów czykraju.Przedstawiciele branży turystycznej (także z Krakowa)powszechnie utrzymują, że za mało uwagi poświęca sięwspieraniu turystyki biznesowej; te opinie nie są jednakuzasadnione odpowiednimi danymi dowodzącymi wagii wkładu tej branży w gospodarkę miasta. Brak takichdanych wynika z faktu, że do 2011 r. właściwie nie pod-jęto odpowiednich działań zmierzających do ich opra-cowania! Zebranie ich i przeprowadzenie analizy dlaKrakowa stało zatem u podstaw przedsięwzięcia, którerealizujemy, a którego sukces zależy w dużej mierze odpomyślnej współpracy z branżą.Celem projektu „Sterowanie przemysłem spotkań w Kra-kowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznegoprzemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wy-korzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” jest dostar-czenie kluczowym instytucjom i organizacjom z naszegomiasta wiedzy dotyczącej roli lokalnego przemysłu spo-tkań w gospodarce Krakowa. Realizacja tak zakreślonegocelu nastąpi właśnie poprzez analizę i późniejszy moni-toring tutejszego przemysłu spotkań.Kraków zabiega w ostatnich latach o silną pozycję w kra-jowych i międzynarodowych rankingach w tej dziedzinie.Miasto kreuje obraz atrakcyjnej, przygotowanej infra-strukturalnie i profesjonalnej destynacji, doskonałegomiejsca spotkań dla światowych stowarzyszeń, orga-nizacji i korporacji, a także dla podmiotów krajowych.Systematycznie budowany wizerunek stolicy Małopolskimożna obecnie wzmocnić poprzez pokazanie całemukrajowi i międzynarodowemu otoczeniu przedsięwzię-cia opartego na doświadczeniach Szwajcarii, dającegoKraków Impact  | Materiały dla uczestników 5
 7. 7. merytoryczne argumenty dla nowych inwestycji w Kra-kowie i tworzącego jeszcze lepszy klimat dla prywatnychinicjatyw w przemyśle spotkań.Projekt w swojej istocie jest skierowany do podmiotówosadzonych w przemyśle spotkań. Wśród korzyści, jakichim dostarcza, wyliczmy:• informacje o znaczeniu tego przemysłu w Krakowie –szczególnie przydatne podczas tworzenia biznes­planów dla nowych inwestycji istotnych dla branży,• przygotowanie konkretnych danych o znaczeniu lo-kalnego przemysłu spotkań dla zarządów krakow-skich izb, stowarzyszeń i organizacji związanychz turystyką i usługami,• wykorzystanie pozyskanych danych jako argumen-tu podczas tworzenia przyszłych strategii rozwo-ju miasta, strategii sektorowych i horyzontalnych,w przyszłym Małopolskim Regionalnym ProgramieOperacyjnym,• zapoznanie się z doświadczeniami działań prowa-dzonych w przemyśle spotkań w Szwajcarii, ze spe-cyfiką tego kraju i z uwarunkowaniami rozwoju tegoprzemysłu,• wykorzystanie dobrych szwajcarskich praktyk w dzia-łalności poszczególnych podmiotów przemysłu spo-tkań,• możliwość aktywnego włączenia się w działania pro-jektowe oferujące uczestniczącym firmom – którychliczba jest ograniczona z uwagi na metodykę projektu– dostęp do opracowanych wyników analiz (przedoficjalną publikacją raportu końcowego),• udział w spotkaniach, warsztatach oraz konferen-cjach organizowanych w ramach projektu, podczasktórych pracownicy firm zyskują możliwość posze-rzenia swojej wiedzy w zakresie objętym działaniami,• zwiększenie popularności krakowskich obiektówkonferencyjnych i pośredników w kraju i w Europiedzięki promocji projektu poświęconego przemysłowispotkań,• lepsza wymiana informacji, pozwalająca na koor-dynację działań rozwojowych w przemyśle spotkań,• umieszczenie informacji o uczestnictwie firmy w pro-jekcie (nazwisko osoby reprezentującej, adres witry-ny internetowej, logo firmy) na stronie projektu orazw końcowym raporcie.Definicje terminów przyjętychi wykorzystywanych w badaniuDMC (ang. Destination Management Companies) – firmyorganizatorskie, które działają w miejscu docelowymspotkania (incoming agent). Dysponują szczegółowąwiedzą na temat miejsca odbywania się imprezy, współ-pracują z lokalnymi dostawcami usług w celu zapewnie-nia noclegów, transferów czy imprez towarzyszących.Najczęściej działają na zlecenie zagranicznych biur PCOlub klientów korporacyjnych.Konferencje i kongresy – z punktu widzenia celu pro-jektu wyodrębniono jedną kategorię spotkań organi-zowanych dla m.in: wymiany poglądów, rozpowszech-nienia informacji, otwarcia dyskusji lub przekazaniaw określonym środowisku opinii na temat konkretnegoproblemu albo zagadnienia. W realizowanym przedsię-wzięciu termin „konferencje i kongresy” określa spo-tkania typu: konferencje, kongresy, zjazdy, sympozja,seminaria i konwencje.Organizatorzy podróży motywacyjnych (ang. incenti­ve travel offices) – biura organizujące podróże motywa-cyjne dla pracowników firm – w nagrodę za ich wynikilub w celu zmotywowania ich do lepszej pracy, a takżeczęsto w celu związania pracownika z firmą.Podróże motywacyjne (ang. incentives) – ekskluzywnepodróże organizowane do atrakcyjnych turystycznieregionów (zazwyczaj poza dużymi aglomeracjami miej-skimi), finansowane przez pracodawców w celu nagro-dzenia pracowników za wyniki oraz zmotywowania ichdo lepszej i wydajniejszej pracy.PCO Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kon-gresów (ang. Professional Congress Organizers) – topodmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i kom-pleksową obsługą konferencji, kongresów oraz innychspotkań grupowych. PCO działają na zlecenie firm, in-stytucji rządowych i stowarzyszeń.Przemysł spotkań (ang. meeting industry) – to całośćzjawisk i procesów związanych z organizacją spotkańna danym terenie w określonym czasie. Zastosowanieterminu „przemysł” podkreśla gospodarcze (i w konse-kwencji społeczne) znaczenie przeprowadzania spotkańdla danego obszaru (miasta, regionu, kraju). Pojęciemzamiennie używanym w przyjętej terminologii jest6 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 8. 8. turystyka MICE, której nazwa pochodzi od pierwszychliter angielskich słów: meetings, incentives, conventions,exhibitions/events.Przewoźnicy – to podmioty segmentu profesjonalnychdostawców podróży służbowych reprezentowane przez:linie lotnicze, transport kolejowy, promowy, samocho-dowy, np. rent a car.Spotkanie/grupowe spotkanie biznesowe (ang. meet­ing) – jest gromadzeniem się w jednym miejscu wieluludzi w celu dyskutowania, debatowania, prezentowa-nia poglądów i produktów, dzielenia się pomysłamii ideami oraz uczenia się i motywowania. Może to byćjednorazowe spotkanie lub jedno z wielu o określonejczęstotliwości – według przyjętych wzorców typowychdla poszczególnych rodzajów: pod pojęciem spotkaniaw badaniu rozumiane są kongresy, konferencje, zjazdy,sympozja, seminaria, szkolenia, kursy, warsztaty, im-prezy motywacyjne oraz targi i wystawy gospodarcze.Oznacza to, że w niniejszym projekcie termin grupowychspotkań biznesowych nie jest zawężany do kategoriispotkań firmowych/korporacyjnych. Spotkanie (zgodniez CIC – Convention Industry Council) musi spełniać na-stępujące kryteria formalne: gromadzić co najmniej 10uczestników na minimum cztery go­dziny w wynajmo-wanym/zakontraktowanym obiekcie/miejscu.Spotkanie międzynarodowe – w niniejszym projek-cie rozumiane jako spotkanie, w którym bierze udziałminimum 10 gości z co najmniej 3 różnych krajów, gdzieodsetek osób uczestniczących z zagranicy stanowi conajmniej 10%1.Szkolenia – imprezy, podczas których uczestnicy gro-madzą się w określonym terminie i miejscu w celu do-skonalenia swoich umiejętności lub uzyskania informacjina dany temat.Targi i wystawy (ang. fairs and exhibitions) – imprezyo charakterze rynkowym, o określonym czasie trwaniai częstotliwości, podczas których duża liczba firm pre-zentuje szeroki wachlarz produktów z jednej bądź kilku1 Wartość przyjęta na podstawie doświadczeń branży z rynku kra-kowskiego.Rys. 1. Przemysł spotkań a turystyka biznesowaŹródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Seweryn, Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchuturystycznego w Krakowie), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 704, s. 42.KonferencjeKongresySeminariaSympozjaKonwencjeZwiązane z umowamiobsługi, montażu, naprawZwiązane z penetracjąnowych rynkówZwiązane z zawieraniemkontraktówTURYSTYKA BIZNESOWAPRZEMYSŁ SPOTKAŃTurystykakongresowaIndywidualnepodróże służboweUczestnictwo w targachi wystawach gospodarczychUdział w szkoleniach,kursach, warsztatachPodróżemotywacyjneKraków Impact  | Materiały dla uczestników 7
 9. 9. branż i przeważnie dokonuje sprzedaży tych dóbr i usługw oparciu o przedstawioną ofertę. Targi i wystawy mogąbyć skierowane do przedstawicieli branżowych (B2B)lub do segmentu konsumentów (B2C).Turystyka biznesowa/podróże służbowe (ang. busi­ness travel and tourism) – to podróże odbywane przezpracowników i inne osoby w ramach ich pracy, obejmu-jące uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, wy-stawach etc. Turystyka biznesowa jest zatem pojęciemszerszym niż przemysł spotkań (por. rys. 1).Opracowanie własne na podstawie raportu Przemysł spo­tkań w Krakowie w 2011 r. autorstwa: Berbeka J., Boroda-ko K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., wyd. FundacjaUEK, Kraków 2011 r.Mnożnikowe efekty turystyki– istota i logika liczeniaJedną z ważniejszych konsekwencji turystyki w miej-scach docelowych podróży jest fakt, że wywołuje onaprzekształcenia w lokalnej gospodarce – napływa doniej kapitał, firmy notują wyższe obroty, powstają nowemiejsca pracy, zwiększają się dochody mieszkańców,a do budżetu wpływają wyższe podatki2. Zmiany te sąnastępstwem procesów i działań realizowanych przezmiejscowe podmioty – przedsiębiorstwa turystyczne,lokalne władze, mieszkańców oraz różnego rodzaju in-stytucje i organizacje związane z ruchem turystycznym.Podejmowane przez nie przedsięwzięcia zmierzają dozapewnienia odwiedzającym zarówno możliwości re-alizacji motywów podróży, jak i najlepszych warunkówpobytu. Niezbędna okazuje się zwłaszcza odpowiednialokalna sfera różnorodnych dóbr i usług turystycznych.Dążenie do jej dopasowania do zmieniających się (obec-nie bardzo szybko) potrzeb i preferencji turystów, jakteż zapotrzebowanie zgłaszane przez personel bezpo-średnio i pośrednio obsługujący gości odwiedzającychdestynację wywołują rozwój kolejnych branż lokalnejgospodarki. Stąd też mówi się o tzw. mnożnikowychfunkcjach turystyki.2 A. Niemczyk, R. Seweryn, Mnożnik turystyczny w Polsce jako re­gionie Zjednoczonej Europy (próba pomiaru) [w:] Turystyka jakoczynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji,red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-znaniu, Poznań 2008, s. 259.Pierwotnym impulsem ekonomicznego rozwoju obsza-ru recepcji (czyli mnożnikowych funkcji turystyki) sąwydatki odwiedzających dane miejsce, które przepły-wając przez lokalną gospodarkę mnożą się i rozkładająna wiele jej branż (dziedzin) i podmiotów. Pieniądze testanowią nowy, dodatkowy dochód, który jest niejako„wpompowany” z zewnątrz do układu gospodarczegoterenu recepcji, a którego nie byłoby, gdyby turyści nieodwiedzili tej destynacji3.Przyjmuje się, że model mnożnikowych efektów ekono-micznych z turystyki na danym obszarze można przed-stawić za pomocą równania4: K = a + b + c,gdzie:K – mnożnikowy efekt ekonomiczny z turystyki na da-nym obszarze,a – efekt bezpośredni,b – efekt pośredni,c – efekt indukowany.Bezpośredni efekt ekonomiczny uzyskiwany jest w tejczęści lokalnej gospodarki, która bezpośrednio zaspoka-ja popyt turystów przyjeżdżających do danego miejsca.Wydatki odwiedzających na zakwaterowanie, wyżywie-nie, zwiedzanie, komunikację, pamiątki itd. to przychodymiejscowych firm turystycznych oraz płace (dochody)zatrudnionych w nich pracowników (mieszkańców).Zatem każdy wzrost wydatków turystów (popytu tury-stycznego) to wzrost lokalnych zysków i płac.Pośredni efekt ekonomiczny obejmuje z kolei przycho-dy tej części lokalnej gospodarki, która tylko pośredniozwiązana jest z turystyką. Mianowicie przedsiębiorstwaturystyczne uzyskane od turystów pieniądze przezna-czają na różnego rodzaju wydatki, tj. na:• zakupy przedmiotów pracy koniecznych do dalszegodziałania (surowców i materiałów do przygotowaniaposiłków i napojów, środków czystości, gazu, prądu,usług obcych itd.),• podatki do budżetu państwa oraz3 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 165.4 S. Milne, Tourism and Economic Development in Vanuatu, „Singa-pore Journal of Tropical Geography” 1990, nr 11, s. 13.8 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 10. 10. • ewentualne inwestycje (usługi budowlane, wypo-sażenie itp.), generujące dodatkowe miejsca pracy,a tym samym kolejne wpływy do lokalnych gospo-darstw domowych.Jest rzeczą oczywistą, że wydatki te to:• przychody lokalnych dostawców firm turystycznychi płace zatrudnionych w nich pracowników,• wpływy do budżetu lokalnego (w części także cen-tralnego) i płace zatrudnionych w nich pracowników,• przychody przedsiębiorstw realizujących inwestycjei płace ich pracowników.Następnie dostawcy (kooperanci) przedsiębiorstw tury-stycznych za otrzymane pieniądze dokonują zakupówprzedmiotów pracy u swoich dostawców, ci u swoichdostawców itd. Wszyscy oni płacą wynagrodzenia swoimpracownikom (stanowiące wpływy miejscowych gospo-darstw domowych), opłacają podatki do budżetu orazfinansują swoje inwestycje (tworzące nowe miejsca pracy,czyli kolejne dochody miejscowej ludności). Łańcuchten nie kończy się dopóty, dopóki popyt zgłaszany przezkolejnych dostawców może być zaspokojony przez pro-ducentów z danego obszaru.Nie sposób pominąć też faktu, że z lokalnego budżetufinansowane są inwestycje (drogi, mosty, parkingi itp.),które nie tylko generują przychody firm je realizującychi płace ich pracowników, ale także po uruchomieniutworzą kolejne miejsca pracy, a tym samym wpływylokalnych gospodarstw domowych.Warto ponadto podkreślić, że pośrednie dochody z tu-rystyki, występujące wtedy, gdy podmioty obsługująceruch turystyczny dokonują zakupów w innych dziedzi-nach gospodarki (różne branże przemysłu, transport,handel, usługi itd.), są wyższe od efektów bezpośrednich,czyli tych, które są uzyskiwane w gospodarce bezpośred-nio zaspokajającej popyt turystyczny.I wreszcie indukowany efekt ekonomiczny to przy-chody tej części lokalnej gospodarki (niejednokrotnieniemal wszystkich jej dziedzin), która nie jest związa-na z turystyką, choć jej działalność zostaje pobudzonaprzez ruch turystyczny. Miejscowa ludność zatrudnionaw przedsiębiorstwach turystycznych, w urzędach, jakteż u kolejnych dostawców i w firmach realizującychinwestycje przeznacza bowiem swoje dochody na je-dzenie, ubranie, utrzymanie domu, zakup sprzętu itp.Dzięki temu przychody odnotowują przedsiębiorstwaje produkujące i oferujące, czyli takie, które z turysty-ką pozornie nie mają nic wspólnego. Gdyby jednak niepoczątkowy wydatek turysty i tym samym płace obsłu-gujących go bezpośrednio lub pośrednio pracowników,przychody tych firm nie zostałyby odnotowane. Co wię-cej, wzrastające dzięki wydatkom turystów dochodyfirm turystycznych i powiązanych z nimi w kolejnychogniwach łańcucha firm nieturystycznych, jak też firmoferujących dobra i usługi dla mieszkańców przyciągajązewnętrznych inwestorów, którzy realizując działalnośćna miejscowym rynku tworzą nowe miejsca pracy. Tymsamym kolejni mieszkańcy uzyskują dochody, i dalejwydatkują je na różnego rodzaju dobra i usługi, przez cowpływy odnotowują następni wytwórcy/oferenci tychproduktów. W ten sposób pierwotny wydatek turystyzatacza coraz większe kręgi i niejednokrotnie trudnojest odnaleźć związek pomiędzy nim a jego skutkamiw bardzo odległych od turystyki dziedzinach lokalnejgospodarki5.Należy dodać, że efekt pośredni wraz z indukowanym sąwtórnymi efektami wydatków turystycznych i dopierow połączeniu z bezpośrednim (pierwotnym) decydująo wysokości efektów mnożnikowych turystyki. W obie-gu pieniądza przywiezionego i wydanego przez turystęna danym obszarze recepcji mogą jednak wystąpić tzw.„wycieki”, które prowadzą aż do zaniku faz obrotu. Jeślibowiem przedsiębiorstwa turystyczne czy jakiekolwiekinne z nimi związane albo miejscowe władze lub też lo-kalna ludność zatrudniona bezpośrednio bądź pośrednioprzy obsłudze turystów nie są w stanie nabyć poszuki-wanych przez siebie dóbr i usług na danym obszarze,będą je kupować u producentów/oferentów poza desty-nacją (import dóbr i usług). Wywoła to odpływ pieniędzyz terenu recepcji i przeniesienie efektu mnożnikowego– nastąpią „ubytki” efektu mnożnikowego na danym ob-szarze. Dopóki jednak popyt lokalnych przedsiębior-ców, władz i mieszkańców może być zaspokojony przezproducentów z terenu recepcji, to łańcuch pośrednichi indukowanych efektów nie kończy się. Dlatego też takważne jest, aby przemysł turystyczny destynacji łączyłsię z innymi lokalnymi dziedzinami gospodarki (co mamiejsce szczególnie w przypadku dużych obszarów orazaglomeracji miejskich).5 A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna. Zagadnieniawybrane, Kanon, Warszawa 2007.Kraków Impact  | Materiały dla uczestników 9
 11. 11. Do oszacowania całkowitych efektów wydatków tury-stów odwiedzających dany obszar recepcji – łącznie bez-pośrednich (pierwotnych), pośrednich i indukowanych– może być wykorzystany tzw. mnożnik turystyczny, czyliliczba, przez którą należy te wydatki pomnożyć. Efektymnożnikowe są wówczas obliczane jako: K = Wt × Mt,gdzie:K – mnożnikowy efekt ekonomiczny z turystyki na da-nym obszarze,Wt – wydatki odwiedzających dany obszar,Mt – mnożnik turystyczny.Mnożnik można m.in. uzyskać dzieląc sumę przycho-dów wynikającą z wszystkich transakcji przez wysokośćpierwszego impulsu, tj. wydatków odwiedzających de-stynację6. Pokazuje on bowiem efekt, jaki osiągnie sięz każdej jednostki pieniężnej wydanej przez przyjeżdża-jącego do danego miejsca recepcji turysty na kupno dóbri usług w turystyce, zanim opuści ona sferę lokalnegoobrotu gospodarczego7.W przedsięwzięciu „Sterowanie przemysłem spotkańw Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicz-nego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przywykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii”, któregocelem jest dostarczenie kluczowym instytucjom i or-ganizacjom wiedzy dotyczącej roli przemysłu spotkańw gospodarce miasta, obliczenie wysokości mnożnikajest warunkiem koniecznym. Prowadzone w ramachprojektu badania, pomimo swej reprezentatywności,dostarczą bowiem informacji tylko o pewnym procenciewydatków (tak turystów biznesowych, jak i obsługu-jących ich bezpośrednio i pośrednio firm oraz innychorganizacji). Jeżeli natomiast oszacowana na podstawiewyników badań wysokość wydatków turystów biorą-cych udział w krakowskich spotkaniach biznesowychzostanie zwielokrotniona przez mnożnik, można będzieokreślić całkowite efekty ekonomiczne, generowaneprzez przemysł spotkań w mieście. Wniosek jest zatemjeden – bez znajomości wydatków w Krakowie, zarównouczestników kongresów, konferencji, szkoleń, imprezmotywacyjnych itd., jak i obsługujących ich bezpośred-6 H.G. Clement, The Future of Tourism in the Pacific and Far East,Department of Commerce USA, 1961, [za:] R. Łazarek, Ekonomikaturystyki, WSE, Warszawa 1999, s. 184.7 A. Niemczyk, R. Seweryn, op. cit., s. 263.nio i pośrednio przedsiębiorstw oraz organizacji, mnoż-nik nie będzie mógł być policzony, a co się z tym wiąże– cel przedsięwzięcia nie zostanie osiągnięty.Badania ekonomicznego wpływuturystyki na gospodarkę – wybranepodejścia metodyczneBadanie wpływu ekonomicznego turystyki na gospodar-kę nie jest przedsięwzięciem łatwym. Przesądza o tymtrudność doboru danych, na podstawie których mnożnikjest liczony. Np. B. Archer8, w swoim podejściu metodolo-gicznym zobrazowania wpływu turystyki na gospodarkęwskazuje na cztery, jego zdaniem kluczowe, czynniki:• charakter głównych obiektów przyjmujących tury-stów,• liczba odwiedzających,• wydatki przyjezdnych,• stopień, w jakim wydatki turystyczne recyrkulująw gospodarce lokalnej.Analogicznych zmiennych kształtujących wpływ turysty-ki na gospodarkę można doszukać się w innych podej-ściach obliczania efektów mnożnikowych w turystyce,zwłaszcza turystyce biznesowej. Mowa o metodologiiMPI i DMAI, podobnie zresztą jak o IMPLAN, TRIMS, etc.Metodologia MPI CEIS (ang. Meeting Profesionals Inter-national Canadian Economic Impact Study) stosowanaw Kanadzie, wylicza wartość mnożnika w skali kraju wy-korzystując w tym celu badania pierwotne skierowanedo podmiotów podaży rynku przemysłu spotkań: organi-zatorów, kierowników sal, a także do podmiotów popyturynku przemysłu spotkań, tj.: prelegentów, uczestnikówimprez biznesowych, wystawców. W kwestionariuszachkierowanych do organizacji podażowych identyfikowanesą m.in.: typ spotkania, jego długość, koszt, liczba uczest-ników itp., a odnośnie do partycypantów imprez bizne-sowych pytania koncentrują się głównie na wydatkachzwiązanych z ich uczestnictwem w danym wydarzeniu9.8 B. Archer, The Impact of Domestic Tourism, Bangor Occasional Pa-pers in Economics, Number 2, Univerzsity of Wales Press, Cardiff1973; B. Archer, J. Fletcher, The Economic Impact of Tourism in theSeychelles, “Annals of Tourism Research” 1996, Nr 23(1), s. 32–47.9 Szerzej: The Economic Contribution of Meetings Activity in Canada,Maritz Research Canada for: Meeting Professionals InternationalFoundation Canada, Dallas (USA) 2008, www.mpiweb.org.10 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 12. 12. Także metodologia DMAI (ang. Destination MarketingAssociation International) opiera się na pozyskiwaniudanych od podmiotów podaży rynku przemysłu spotkań,tj. hotelarzy, planistów spotkań, centrów kongresowych,lokalnych dostawców rynku. Dane, które stanowią nakła-dy w związku z wydarzeniem gospodarczym, obejmujątakie kwestie jak: specyfikacja imprezy (typ spotkania,lokalizacja itp.), koszty uczestnictwa, koszty organiza-cyjne, lokalne podatki. Do tej pory ok. 80 ConventionBureaux aplikowało to narzędzie, pozwalające na osza-cowanie ekonomicznego wpływu przemysłu spotkańna gospodarkę10.Model IMPLAN (ang. IMpact analysis for PLANning) służyidentyfikacji wpływu turystyki na gospodarkę regio-nu Vermont. Podstawą jest badanie wpływu wydatkówturystów Vermont na gospodarkę regionu. Badane sąwpływy w obszarze:• zmian w produkcji przemysłowej,• zmian w zatrudnieniu,• zmian w wynagrodzeniach,• zmian w podatkach.Dane do zobrazowania pierwotnego i wtórnego wpływuprzemysłu turystycznego na gospodarkę są zebranez różnych źródeł: z ankiet kierowanych do turystów ogó-łem i turystów biznesowych oraz z dostępnych danychIMPLAN. W efekcie poszukuje się mnożników: produkcji,dochodów, zatrudnienia i podatków11.Model TRIMS (ang. Tourism Regional Economic ImpactModel)12, pozwala oszacować wpływy bezpośrednie, po-średnie i indukowane turystyki na gospodarkę danegoregionu, w sferach produkcji, płac i zatrudnienia. W tymcelu pod uwagę brane są:• wydatki odwiedzających, np. na: zakwaterowanie,wyżywienie (w sklepach, w restauracjach/barach),wypoczynek i rozrywkę, transport (publiczny, wy-najem), zakupy (odzieży, inne);10 Szerzej: http://meetingsnet.com/associationmeetings/news/event_impact_calculator_0316/#ixzz1qolT5KDA (czerwiec 2012).11 http://implan.com/V4/index.php?option=com_glossaryItemid=12(czerwiec 2012).12 http://www.mtr-treim.com/webtreim/en/tourist.aspx (czerwiec2012).• wydatki w dziedzinach związanych z turystyką, np.na produkty spożywcze, alkoholowe, obsługę biura,wynagrodzenia pracowników, marketing i reklamę,naprawę i konserwację;• wydatki na inwestycje w turystyce, np. na budynkii renowację, maszyny i urządzenia, meble i wyposa-żenie, środki transportu, inne akcesoria.Niezależnie od wielości modeli idea określenia wpły-wu turystyki, w tym również przemysłu spotkań, nagospodarkę wyraża się w schemacie zaprezentowanymna rysunku 2, który jest zgodny z przesłaniem kreacjimnożnika w turystyce omówionym w punkcie 4. Podsta-wą jego wyznaczenia są wydatki poniesione w związkuz uczestnictwem w spotkaniu biznesowym.Rys. 2. Istota badania wpływu przemysłuspotkańEfektyWydatki uczestników i organizatorówWpływBezpośredni – Pośredni – IndukowanyPłaceMiejsca pracyPKBPodatkiNoclegi – Gastronomia – TransportRozrywka – Rekreacja – InneŹródło: opracowanie własneKraków Impact  | Materiały dla uczestników 11
 13. 13. Genewa – destynacja TurystykibiznesowejCharakterystyka sektora turystycznegoi branży spotkań w GenewieW przeciwieństwie do innych kantonów Szwajcarii, w Ge-newie dominuje głównie zagraniczna turystyka przy-jazdowa. W roku 2011 przyjechało do Genewy 1,3 mlnturystów, z czego tylko 320 tys. stanowili turyści krajowi.Z uwagi na międzynarodowy charakter popytu tury-stycznego, w Genewie turyści nocują głównie w baziehotelowej. W roku 2011 turyści zagraniczni wygenero-wali 2,2 mln noclegów, zaś turyści krajowi ponad 500 tys.,łącznie o 1,3% więcej w stosunku do roku poprzedniego.Według ostatnich danych Kantonalnego Biura Statystycz-nego turyści zagraniczni nocujący w bazie hotelowejstanowili w minionym roku 79,1% wszystkich turystów.Dominują turyści z krajów europejskich (m.in. Fran-cji 8,5%, Wielkiej Brytanii 8%, Niemiec 4,3% i Rosji3,5%) (zob. rysunek 3). Genewa to także destynacjaceniona przez turystów z Bliskiego Wschodu, którzyw poprzednim roku wygenerowali prawie 6% wszyst-kich noclegów13.Jeśli chodzi o długość pobytu gości zagranicznych, ichpobyt w Genewie w minionym roku wynosił średnio 2,10dnia, zaś turystów krajowych 1,8 dnia14.Warto także wspomnieć, że Genewa ma najwyższyw Szwajcarii wskaźnik obłożenia pokoi hotelowych.Na koniec 2011 wyniósł on 65,1%, podczas gdy średnieobłożenie dla hoteli w Szwajcarii wyniosło 51,6%15.Biorąc pod uwagę przyjazdy turystów według celówpodróży należy zaznaczyć, że tylko ok. 22% stanowią po-dróże w celach wypoczynkowych, zaś 78% to przyjazdybiznesowe. Prawie połowę wszystkich podróży bizneso-wych stanowią indywidualne i korporacyjne przyjazdy13 Office Cantonale de la statistique Bilan de l’hôtellerie genevoise,en 2011, Genève 2011.14 Ibidem15 Ibidem.biznesowe, zaś ¼ spotkań generowana jest dzięki obec-ności w Genewie organizacji międzynarodowych.Genewa jest cenioną destynacją konferencyjną i kon-gresową, a także znanym miejscem targowym. Co rokuw tym mieście organizowanych jest ok. 250 wydarzeńo międzynarodowej renomie. Najważniejsze imprezykongresowe i korporacyjne z roku 2010 zestawiono w Ta-beli 1.Tabela 1. Ważniejsze imprezy kongresowei korporacyjne w Genewie w roku 2010.Kongresy stowarzyszeń międzynarodowychLiczbauczestnikówITI World Symposium, May 2010 4000EURBICA European Regional Branch International Coun-cil of Archives, April 2010700ESMO-IASLC Conference, European Society of MedicalOncology, April/May 20101658Journée Francophones des IRM 1000IUHPE World Conference on Health Promotion andEducation, July 20102300WSAVA FECAVA Congress of the Small Animal VeterinaryAssociation, June 20102000EACTS European Association for Cardio-Thoracic Surge-ry, September 20105000EFNS Congress of the European Federation of Neurolo-gical Societies4500Imprezy korporacyjne przedsiębiorstwIncentive Amway, March/April 2010 1500Eurofinance, October 2010 1000Traiblazers (workshop for 60 best suppliers from US) 100Źródło: Genève Tourisme, Rapport Annuel 2010, Genève 2011.Znaczenie turystyki dla gospodarki kantonuGenewaW roku 2006 zostały opublikowane przez firmę konsul-tingową BAK Basel Economics wyniki badań, które doty-czyły wpływu ekonomicznego turystyki przyjazdowej narozwój gospodarczy kantonu Genewa (Les impacts éco­nomiques du tourisme réceptif dans le canton de Genève).Badania te wykazały, że genewska branża turystyczna,która zdominowana jest przez przemysł spotkań, gene-ruje rocznie ok. 2,5 miliarda CHF (efekty bezpośredniei pośrednie) co stanowi ok. 3,7% regionalnego PKB.12 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 14. 14. Rys. 3. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny w Genewie w latach 2005–2011(w podziale na przyjazdy i noclegi w bazie hotelowej w tys.)Źródło: Office Cantonale de la statistique Bilan de l’hôtellerie genevoise, en 2011, Genève 2011.Rys. 4. Noclegi w bazie hotelowej Genewy turystów krajowych i zagranicznychw latach 2005–2011 (w mln)Źródło: Office Cantonale de la statistique Bilan de l’hôtellerie genevoise, en 2011, Genève 2011.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Przyjazdy turystówkrajowych323826102876359322022450090500 0001 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 000Przyjazdy turystówzagranicznychNoclegi turystówkrajowychNoclegi turystówzagranicznych2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Szwajcaria UE (27 krajów) Inne krajeeuropejskieAmeryka Afryka Azja i Oceania0,00,20,40,60,81,01,2Kraków Impact  | Materiały dla uczestników 13
 15. 15. Efekty te generowane są przede wszystkim przez branże:hotelarską i gastronomiczną (45%) oraz inne branże(36%) (zob. rys. 5).Jeśli chodzi o zatrudnienie, turystyka i handel detalicz-ny generują w kantonie Genewa 7% wszystkich miejscpracy16.Turystyka generuje także efekty pośrednie, które pocho-dzą m.in. z podatków odprowadzanych przez przedsię-biorców. Przychody fiskalne dla kantonu Genewa i jegoposzczególnych gmin szacowane są na poziomie 120 mlnCHF rocznie17.Jak można zauważyć, turystyka, a w szczególności sek-tor branży spotkań, odgrywa znaczącą rolę dla rozwojugospodarczego kantonu i miasta Genewa.16 BAK Basel Economics, Les impacts économiques du tourisme réceptifdans le canton de Genève, rapport 2005, Basel, 2006.17 Ibidem.Nowe badania dotyczące wpływuekonomicznego na rozwójekonomiczny kantonu GenewaW roku 2011 na zlecenie Genewskiego Stowarzyszenia Ho-telarzy Instytut Turystyki działający przy UniwersytecieNauk Stosowanych HES-SO w kantonie Valais otrzymałzlecenie przeprowadzenia badania wpływu ekonomicz-nego branży hotelarskiej na rozwój gospodarczy kantonuGenewa.Celem badania była estymacja efektów mnożniko-wych (bezpośrednich, pośrednich i indukowanych).Zespół opracował autorską koncepcję badań wzorującsię na metodzie szwajcarskiego ekonomisty Georges’aFischera.Hotele, które wybrano do badania były obiektami 3-,4- i 5-gwiazdkowymi (predestynowanymi dla branżyspotkań). Badania koncentrowały się na danych z lat2008–2011 i objęły swym zasięgiem zarówno miasto, jaki kanton Genewa.Rys. 5. Udział poszczególnych branż turystycznych w tworzeniu turystycznej war-tości dodanej w kantonie Genewa (w %)Źródło: BAK Basel Economics, Les impacts économiques du tourisme réceptif dans le canton de Genève, rapport 2005, Basel, 2006.Handel detaliczny 19 26  Restauracje19  HotelarstwoInne branże(transport, usługifinansowe, kultura, etc.)   3614 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 16. 16. Efekty ekonomiczne, które zbadano, były następujące:1. Efekty bezpośrednie związane z przychodami hotelioraz ich wydatkami i inwestycjami, dochodami i wydat-kami zatrudnionych w nich pracowników oraz wydat-kami turystów.2. Efekty pośrednie i indukowane związane z konsump-cją pośrednią (oszacowano na bazie multiplikatorówregionalnych dla Szwajcarii)3. Przychody dla kantonu Genewa4. Efekty związane z zatrudnieniem5. Efekty podatkoweRezultaty tego badania będą omówione szczegółowow trakcie warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych.Mamy nadzieję, że wyniki tych najnowszych badań bran-ży hotelarskiej w Genewie zachęcą krakowską branżęturystyczną do udziału w realizowanym w Krakowiepionierskim projekcie pt: „ Sterowanie przemysłem spo-tkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu eko-nomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowaprzy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii”.Jesteśmy przekonani o unikatowej w skali kraju randzetych badań, które dzięki szwajcarskim funduszom poraz pierwszy mają szanse być zrealizowane w Krakowie.Badania POT i znaczenietegorocznych wyników dla miastaKrakowa i projektuPoland Convention Bureau, działające w ramach PolskiejOrganizacji Turystycznej, od kilku lat stara się diagno-zować wielkość i strukturę rynku przemysłu spotkańw Polsce: gromadzi dane, które stanowią podstawę przy-gotowania corocznych raportów „Przemysł spotkań i wy-darzeń w Polsce”.Zestawione dane wykazują dynamikę zmian w naszymkraju. Doroczny raport jest prezentowany podczas waż-nych, międzynarodowych imprez (np. Targi IMEX weFrankfurcie nad Menem, ICCA Research, Sales  Mar-keting Summit, MPI World Education Congress, TargiEIBTM Barcelona – w tym roku w końcu listopada). Wy-niki ukazują rangę Polski, jak również poszczególnychmiast, na europejskim (światowym) rynku przemysłuspotkań. Jednym z przytaczanych wskaźników jest liczbaorganizowanych spotkań w danym roku, sumaryczniedla Polski, ale i w dezagregacji na poszczególne miej-skie rynki. Poczynając od ubiegłego roku zestawia się jąz wcześniejszymi latami.Należy podkreślić, że w raporcie uwzględnia się tylkoimprezy, o których informacje zostały przekazane przezpodmioty rynku turystycznego. Do tej pory dane na tematKrakowa podawane były na podstawie wyników badańprzeprowadzanych przez Zespół Fundacji UniwersytetuEkonomicznego, działający na zlecenie Biura KongresówUrzędu Miasta Krakowa.Zestawienie dla roku 2010 przedstawiono na rys. 6, a dla2011 roku na rys. 7.Wyniki pokazywały Kraków w bardzo dobrym świetle,jako największy – w latach 2009 i 2010 – lub drugi w ko-lejności (po Warszawie, 2011) obszar recepcji turystykiMICE w Polsce.Należy jednak zauważyć, jak zmieniła się pozycja Krako-wa w przeciągu jednego roku. I trzeba mieć świadomość,że było to przede wszystkim efektem większej determi-nacji Warszawy w pozyskiwaniu danych.Kraków Impact  | Materiały dla uczestników 15
 17. 17. Rys. 7. Liczba spotkań w poszczególnych miastach w 2011 r. wg Raportu POTŹródło: Opracowanie własne na podstawie: Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce/Poland Meetings and Events Industry Report 2012, POT, War-szawa 2012.Rys. 6. Liczba spotkań w poszczególnych miastach w 2010 r. wg Raportu POTŹródło: Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings  Events Industry Report 2011, POT, Warszawa 2011, s. 23.Katowice1077711211105123258325Kraków TrójmiastoPoznań WarszawaSzczecin WrocławToruń Inne2000100003000400050006000700080003257253556Katowice90083047664047732674Kraków TrójmiastoPoznań WarszawaSzczecin WrocławToruń Inne2000100003000400050006000700080009000334 440883016 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 18. 18. Kraków Impact | Raport końcowy | Final report 17Tegoroczny raport (Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce2013) będzie bazował na wynikach wprowadzanych onli-ne: http://www.poland-convention.pl/pl/serwis/news/zbieramy-statystyki/O wprowadzanie proszone są obiekty posiadające moż-liwości organizacji spotkań oraz organizatorzy wyda-rzeń, jak również regionalne Biura Kongresów. Danebędą filtrowane, by uniknąć podwójnego liczenia tychsamych imprez. Wypełnienie ankiety i przekazanieinformacji o spotkaniach jest niezwykle ważne, zewzględu na porównania liczby wydarzeń do wcze-śniejszych lat. Statystyki te będą kształtować wize-runek miasta na arenie międzynarodowej.Dane są również kluczowe dla realizacji niniejszegoprojektu, gdyż tylko na ich podstawie można będzierzetelnie wyliczyć całkowity wpływ ekonomiczny prze-mysłu spotkań na gospodarkę Krakowa.Wypełnij ankietę online:http://www.poland-convention.pl/pl/serwis/news/zbieramy-statystyki/lub prześlij dane doCracow Convention Bureau w postaci pliku Excela (.xls).
 19. 19. Zespół projektowy– notki biograficzneKrakow Convention Bureau (WydziałInformacji, Turystyki i Promocji Miasta)• Beata PaliśKierownik Krakow Convention Bureau oraz Kierow-nik Generalny Zespołu Projektowego. Od kilkunastulat związana z pracą na rzecz turystyki i promocji mia-sta. We wcześniejszych latach kierowała referatem pro-mocji miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. Koordynatorwielu ważnych przedsięwzięć promocyjnych, imprezi wydarzeń rocznicowych odbywających się w Krako-wie oraz kampanii reklamowych. Współpracowała przytworzeniu pierwszej strategii promocji Krakowa i ko-ordynowała jej wdrożenie. Pomysłodawca i kierownikprojektu unijnego pt.: „Produkt muzealny w wybranychmiastach świata – promocja szlaków muzeów w Euro-pie”, a także zastępca przewodniczącego Komitetu Pro-gramowego. Autor projektu planu działań w zakresiemarketingu turystyki biznesowej dla Krakowa na lata2011–2014.• Magdalena JędrzejowskaZastępca Kierownika Zespołu Projektowego. Pracujew Krakow Convention Bureau w Wydziale Informacji,Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Krakowa. Posiadakilkuletnie doświadczenie pracy w urzędzie, międzyinnymi przy realizacji spotkań biznesowych w ramachPrezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej czy pro-jektów dofinansowanych w ramach środków zewnętrz-nych w obszarze turystyki, w tym „Produkt muzealnyw wybranych miasta świata – promocja szlaków muzeóww Europie” i wielu innych projektów z zakresu przemy-słu spotkań.Krakowskie Biuro Festiwalowe• Sara LamikCzłonek Zespołu Projektowego z ramienia KrakowskiegoBiura Festiwalowego. Pracuje na stanowisku Główne-go Specjalisty ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków– odpowiada za działania sprzedażowe i marketingo-we związane z Centrum oraz za pozyskiwanie klien-tów. Z Krakowskim Biurem Festiwalowym związanaod 2004 roku. Posiada doświadczenie m.in. w zakresierealizacji imprez, działań promocyjnych, pozyskiwaniasponsorów. Od dwóch lat uczestniczy w szkoleniachdotyczących przemysłu spotkań organizowanych przezmiędzynarodowe i polskie stowarzyszenia branżowe(AIPC, ECM SKKP, MPI Poland Club).Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie• dr Krzysztof BorodakoPracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale Za-rządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Od 2009 r. kierownik zespołu eksperckiego badającegoprzemysł spotkań w Krakowie. W projekcie – kierownikmerytoryczny ze strony Fundacji Uniwersytetu Ekono-micznego w Krakowie. Ekspert lub doradca w projek-tach finansowanych w ramach Programu OperacyjnegoInnowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Członekkomisji konkursowej oceniającej najciekawsze oferty im-prez integracyjno-motywacyjnych w Krakowie i Małopol-sce. W 2009 r. powołany przez Marszałka WojewództwaWielkopolskiego w skład Grupy Ekspertów Foresightudla Wielkopolski, odpowiedzialnej za przygotowaniekoncepcji realizacji foresightu regionalnego w tym wo-jewództwie, a w 2012 r. w skład Zespołu Eksperckiego„Wielkopolska Roku 2030”. Autor i współautor wielu pu-blikacji z zakresu turystyki biznesowej oraz foresightu.• Prof. UEK dr hab. Jadwiga BerbekaPracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale Za-rządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Od 2009 r. członek zespołu eksperckiego badającegoprzemysł spotkań w Krakowie na zlecenie Urzędu Mia-sta. W projekcie – członek zespołu Fundacji Uniwersyte-tu Ekonomicznego. Autor i współautor kilku publikacjint. turystyki biznesowej. Recenzent raportów Przemysłspotkań i wydarzeń w Polsce (Poland Meetings  EventsIndustry Report 2011 oraz 2012) oraz doradca w zakresieprzygotowywania kwestionariusza ankietowego dobadań przemysłu spotkań w Polsce planowanych przezPoland Convention Bureau – 2012. Ekspert w zakresieturystyki międzynarodowej – wykłady na studiach I i IIstopnia oraz studiach podyplomowych z zakresu mię-dzynarodowych rynków turystycznych, a także w ra-mach programu Erasmus w San Sebastian (Hiszpania)i Porto (Portugalia).18 Kraków Impact  |  Badanie znaczenia przemysłu spotkań w Krakowie
 20. 20. • dr Agata NiemczykAdiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale ZarządzaniaUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2009 r.członek zespołu eksperckiego badającego przemysłspotkań w Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta. W pro-jekcie – członek zespołu Fundacji Uniwersytetu Ekono-micznego. Współautor prowadzonych w Katedrze ba-dań dotyczących: sposobów spędzania czasu wolnegoprzez mieszkańców Polski, determinant aktywności tu-rystycznej Polaków oraz ich zachowań i postaw na ryn-ku turystycznym, a także rozwoju turystyki: biznesowej,religijnej, motywacyjnej oraz martyrologicznej w Kra-kowie i okolicach. Ekspert projektu Partnerstwo mu­zeów i organizatorów turystyki biznesowej wyzwaniemXXI wieku, realizowanego na zlecenie Biura MarketinguTurystycznego Urzędu Miasta Krakowa (2010). Autori współautor ok. 100 publikacji z dziedziny ekonomikiturystyki, ekonomiki konsumpcji, turystyki kulturoweji marketingu turystycznego. Kilkakrotnie nagradzanaza osiągnięcia w dziedzinie naukowej.• dr Renata SewerynAdiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale ZarządzaniaUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2009 r.członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spo-tkań w Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta. W projekcie– członek zespołu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego.Współautor prowadzonych w Katedrze badań dotyczą-cych: sposobów spędzania czasu wolnego przez miesz-kańców Polski, determinant aktywności turystycznej Po-laków oraz ich zachowań i postaw na rynku turystycznym,a także rozwoju turystyki: biznesowej, religijnej, moty-wacyjnej oraz martyrologicznej w Krakowie i okolicach.W latach 2003–2006 i 2008–2012 członek międzyuczel-nianego zespołu ekspertów zajmującego się badaniemruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce (w tymbiznesowego od strony popytowej), a w 2008 r. – takżew Łodzi i w województwie łódzkim. Autor i współautorponad 100 publikacji z dziedziny ekonomiki turystykii marketingu turystycznego. Kilkakrotnie nagradzana zaosiągnięcia w dziedzinie naukowej.Instytut Turystyki Uniwersytetu Nauk Sto-sowanych Zachodniej Szwajcarii (HES-SO)w Sierre w Szwajcarii.• dr Roland Scheggjest wykładowcą Szwajcarskiej Szkoły Turystyki w Sier-re (Valais) oraz koordynatorem badań w SzwajcarskimDepartamencie Turystyki. W latach 2000–2004 był wy-kładowcą w Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Jegoobecne zainteresowania naukowe obejmują badanianowych technologii informacyjnych i komunikacyjnychw branży turystycznej (online marketing, jakość stroninternetowych, mobilny Internet, Web 2.0). Był zaanga-żowany w budowę interaktywnej platformy benchmar-kingu eFitness. Zajmuje się również kwestiami zwią-zanymi ze zrównoważoną turystyką, ze szczególnymuwzględnieniem kwestii zarządzania energią w branżyhotelarskiej. W projekcie – kierownik merytorycznyz ramienia Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachod-niej Szwajcarii HES-SO Valais, odpowiadający za kon-sultację badań, szkolenia i przekazywanie know-howze Szwajcarii.• dr Miriam ScaglioneDoktor informatyki, magister statystyki (Université deNeuchâtel) i nauk kognitywnych (École des Hautes Étu-des en Sciences Sociales, Paryż), licencjat informatyki(Universidad de Buenos Aires) oraz matematyki i astro-nomii (Buenos Aires). Do 2004 r. wykładowca prestiżo-wej Ecole Hôtelière de Lausanne, a w latach 2005–2007roku profesor wizytujący na Universidad de las Américasw Puebli w Meksyku. Od października 2004 r. Senior Rese­archer w Instytucie Turystyki działającym przy Uniwer-sytecie Nauk Stosowanych w Sierre oraz wykładowcaekonomii i statystyki w Szwajcarskiej Szkole Turystycz-nej. Członek wielu prestiżowych stowarzyszeń branżo-wych, m.in: AIEST – Międzynarodowego StowarzyszeniaEkspertów Naukowych w Turystyce, IIF – Międzynaro-dowego Instytutu Prognostów, International Federationfor IT and TravelTourism – Międzynarodowej FederacjiTechnologii Informatycznej, Podróży i Turystyki Amery-kańskiego Komitetu ds. Badań Naukowych (US NationalResearch Council). W 2012 roku dr Scaglione otrzymałanagrodę za wybitną działalność badawczą przyznanąprzez Emerald Tourism Review. W projekcie – członekzespołu Uniwersytetu Nauk Stosowanych ZachodniejSzwajcarii HES-SO Valais.Kraków Impact  | Materiały dla uczestników 19
 21. 21. 20 Kraków Impact | Raport końcowy | Final report• dr Marie-Françoise Perruchoud-MassyDoktor ekonomii na Uniwersytecie w Lozannie. Wykła-dowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Nauk Stoso-wanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO w Sierre. Prowadziprojekty badawcze dotyczące gospodarki regionalnej,zwłaszcza w dziedzinie turystyki. Przez 5 lat pełniłafunkcję Dyrektora Instytutu Turystyki. Wcześniej zało-żyła fundację Job Renaissance w Sierre, którą kierowałaprzez 4 lata. Zarządzała projektami w stowarzyszeniuna rzecz rozwoju gospodarczego kantonu Valais. Od2000 roku prezes programu Leonardo na SzwajcarięZachodnią. W latach 1999–2008 członek zarządu SAF-FA, kooperatywy dla kobiet-przedsiębiorców w Bernie.Jednocześnie pełniła i pełni funkcje członka zarząduw firmach komercyjnych (Innopark, bank Raiffeisenw St Gallen, fundacja Institut Universitaire Kurt Boeschw Sion i.in.) W projekcie – członek zespołu UniwersytetuNauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais.• dr Katarzyna KlimekScientific fellow w Instytucie Turystyki UniwersytetuNauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Vala-is oraz adiunkt w Katedrze Turystyki UEK. Współautorbadań turystyki MICE w Krakowie, specjalista w zakre-sie branży spotkań, a także szwajcarskiego rynku tury-stycznego. Autor opracowania Turystyka biznesowa naglobalnym rynku usług turystycznych, wydanego przezUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w roku 2012.W projekcie – członek zespołu Uniwersytetu Nauk Sto-sowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais.• Enrico ZuffiWykładowca Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachod-niej Szwajcarii HES-SO Valais. Dyrektor firmy consultin-gowej EZ Associates. Specjalista w zakresie marketingui badań w zakresie turystyki biznesowej i ekonomii. Stalewspółpracuje z Geneva Tourism and Convention Bureau.Przez 3 lata był Dyrektorem Marketingu szwajcarskie-go oddziału Carlson Wagonlit, a następnie przez 2 latapełnił funkcję dyrektora Centrum Kongresowego Palaisde Beaulieu w Lozannie. W projekcie – członek zespołuUniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej SzwajcariiHES-SO Valais.
 22. 22. Opracowanie przygotowane w ramach „Zadania 2.2.Warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne dla Polskich part-nerów z udziałem przedstawicieli branży turystyczneji lokalnych władz (administracji)” projektu „Sterowa-nie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monito-rowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkańna gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrychpraktyk ze Szwajcarii”.Autorstwo rozdziałów 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9:Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieAutorstwo rozdziałów 6, 7:Instytut Turystyki Uniwersytetu Nauk StosowanychZachodniej Szwajcarii (HES-SO) w Sierre w SzwajcariiRedakcja: Sara LamikKonsultacja redakcyjna: Grzegorz Słącz.
 23. 23. www.krakowimpact.pl

×