• Like
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

 • 41,126 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
41,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
239
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Introduction of Art
 • 2. Introduction
  • ความหมายของศิลปะ
  • ประเภทของศิลปะ
  • องค์ประกอบทางศิลปะ
  • องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน
  • เนื้อหาในงานศิลปะ
  • สุนทรียภาพในงานศิลปะ
  • บทบาทและคุณค่าของศิลปะ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะคืออะไร ? 1 .
 • 4. ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีต แต่เป็นเรื่องยากที่จะสรุปให้แน่ชัดว่าศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ?
 • 5. ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ( ประมาณ 300-450 ปี ก่อนคริสตกาลหรือสมัยกรีกในยุคคลาสสิค )
  • ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ - เพลโต้ ( Plato) กล่าวว่า ธรรมชาติเป็นต้นแบบสำคัญต่องานศิลปะ เป็นแหล่งวิทยาการความรู้อันสำคัญต่อมนุษยชาติ เพื่อการดำรงชีพอย่างมีคุณค่าต่อไป
  • ศิลปะ คือ การเป็นตัวแทนของแก่นสารของสิ่งต่างๆ - อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ศิลปินสร้างงานศิลปะโดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติ เพื่อแสดงสาระสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ มากกว่าการเลียนแบบรูปร่าง หรือรูปทรงภายนอกของสิ่งนั้นๆ
  • ศิลปะ คือ ความงาม ความงามนับเป็นพื้นฐานขั้นต้นของศิลปะ ความงามมักปรากฏในลักษณะของความรู้สึก เป็นปัจจัยสำคัญที่ศิลปินใช้ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะนั้นๆ
  ตามทัศนะโดยนักปราชญ์ ศิลปิน และนักวิชาการ
 • 6.
  • ศิลปะ คือ การแสดงออกถึงส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตและจิตใจ ซึ่งสามารถหมายถึงศิลปิน ชุมชน สังคม เชื้อชาติ หรือขยายกว้างไกลไปถึงความเป็นมนุษยชาติโดยรวม
  • ศิลปะ คือ การแสดงออกถึงความศรัทธาและความเชื่อ ของมนุษย์แต่ละยุคสมัยและแต่ละสังคมวัฒนธรรม
  • ศิลปะ คือ การสื่อความหมาย ที่แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานต่อสิ่งที่ศิลปินค้นพบ ผ่านเทคนิคและกระบวนการต่างๆที่ทำให้ผลงานศิลปะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
  • ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปทรงในรูปของผลงาน
  • ศิลปะ คือ สื่อสากลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างมนุษย์
  • ศิลปะ คือ การรับรู้ทางการมองเห็น
  • ..................................
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะคืออะไร ? ตามทัศนะโดยนักปราชญ์ ศิลปิน และนักวิชาการ
 • 7. ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะ คือ ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพ ที่ให้ความรู้สึกต่อจิตใจทั้งในด้านบวกและด้านลบ ตามประสบการณ์ของทั้งผู้สร้างและผู้รับ
 • 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประเภทของศิลปะ 2 .
 • 9. ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • ประเภทวิจิตรศิลป์ ( Fine Arts)
  • ประเภทประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
 • 10. วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ วิจิตรศิลป์คืองานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามเป็นคุณค่าสำคัญ อาจเพื่อใช้ประโยชน์บ้าง แต่เน้นความประณีตในการสร้างสรรค์ให้วิจิตรพิสดารหรูหราเกินประโยชน์ใช้สอย บางครั้งอาจเรียกว่า ประณีตศิลป์
 • 11.
  • จิตรกรรม (Painting)
  • ประติมากรรม (Sculpture)
  • สถาปัตยกรรม (Architecture)
  • ภาพพิมพ์และสื่อผสม (Print and Mixed media)
  • ศิลปะภาพถ่าย (Photography)
  • วรรณกรรม (Literature)
  • ดนตรีและนาฏกรรม - การละครและภาพยนตร์ (Music and Dance-Drama and Theatrical Art)
  ประเภทของงานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จินตศิลปะ / โสตทัศนศิลป์ และศิลปะผสม จักษุศิลปะ / ทัศนศิลป์
 • 12. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประยุกต์ศิลป์เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก และคำนึงถึงความงามเป็นลำดับรอง
  • พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art)
  • มัณฑนศิลป์ (Decorative art) และการตกแต่งภายใน (Interior Design) สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และผังเมือง
  • ศิลปหัตถกรรม (Art & Crafts)
  • อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
  ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์
 • 13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบศิลปะ 3 .
 • 14. องค์ประกอบศิลปะ หมายถึง องค์ประกอบที่มองเห็นได้ ประกอบด้วยจุด เส้น ทิศทาง รูปขนาด ลักษณะผิว น้ำหนักอ่อนแก่ และสี นำมาจัดรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นรูปทรงของศิลปะขึ้น ศิลปินใช้องค์ประกอบศิลปะเพื่อสื่อความหมายในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตน องค์ประกอบศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 15. องค์ประกอบศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน (Media/For/Elements)
  • เนื้อหา (Content)
  • สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements)
  องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 3 ส่วน
 • 16. สื่อ (Media) เป็นส่วนที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อการถ่ายทอดการสร้างสรรค์ขึ้น เป็นโครงสร้างทางวัตถุที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ เกิดขึ้นด้วยการประสานกันของ องค์ประกอบ อย่างมี เอกภาพ 1. สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน (Basic elements)
  • ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะ
 • 17. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 1.1 องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน
  • จุด ( Dot)
  • เส้น (Line)
  • ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape)
  • รูปทรง มวล (Form, Mass)
  • ลักษณะผิว (Texture)
  • สี (Colour)
  • น้ำหนักอ่อนแก่ของแสง - เงา (Tone – Light & Shadow)
  • ที่ว่าง / ช่องไฟ (Space)
  ส่วนประกอบสำคัญอันเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของนักออกแบบ
 • 18. จุด (Dot) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • จุดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่เล็กที่สุดของการมองเห็น แต่มีความสำคัญของการไปสู่การเกิดองค์ประกอบอื่นๆ ลักษณะเฉพาะของจุดคือมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ยาวและลึก
  • จุดเป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างรูปทรงและสร้างพลังความเคลื่อนไหวของพื้นที่ว่างขึ้นในภาพ
  http :// dotart . blogspot . com / search / label / color%20code องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 19. เส้น (Line)
  • เส้นเป็นผลจากการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกันออกไปจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียว
  • เส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของงานศิลปะเกือบทุกประเภท เนื่องจากสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัวมันเอง และสามารถนำมาประกอบกันให้เป็นรูปทรงต่างๆ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 20. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เส้นกับการแสดงความรู้สึก องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย หยุดนิ่ง แข็งแรง มั่นคง สง่างาม น่าเกรงขาม น่าศรัทธา ขาดหาย ลึกลับ ไม่สมบูรณ์
 • 21. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ ไม่ปลอดภัย ไม่หยุดนิ่ง ขัดแย้ง น่ากลัว ตื่นเต้น แปลกตา ประสานกัน แข็งแกร่ง นุ่มนวล แข็งแรง หนักแน่น
 • 22. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กระจายออก เจริญงอกงาม พลิ้วไหว Work of 1 st year Architectural student in 2008 องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 23. ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • ระนาบ / รูปร่างเป็นการนำเส้นมาประกอบกับให้เกิดความกว้างและความยาวมีลักษณะ 2 มิติ ไม่มีความหนาหรือความลึก ไม่แสดงความเป็นรูปทรง
  องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 24. รูปทรง (Form)
  • รูปทรง หมายถึงการนำเส้นมาประกอบกับให้เกิดความกว้าง ความยาว และความหนา มีลักษณะ 3 มิติ
  • รูปทรงมี 3 ชนิด
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical form) รูปทรงอินทรียรูป (Organic form) รูปทรงอิสระ (Free Form)
 • 25. มวล (Mass)
  • มวล หมายถึงการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรงที่มีความกลมกลืนกัน หรือวัตถุที่มีความหนาแน่น
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 26. ลักษณะผิว (Texture) ลักษณะผิว หมายถึงลักษณะภายนอกของวัตถุต่างๆที่สามารถจับต้อง สัมผัส หรือมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกได้ การสัมผัสที่รับรู้ได้จากลักษณะผิวมีทั้งที่เกิดจาก เทคนิคภาพลวงตา (artificial texture) และเกิดจาก ความเป็นจริงทางกายภาพ (Real texture) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ http :// writer . dek - d . com / Peachgal / story / viewlongc . php?id = 378902&chapter = 7 องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 27. สี (Colour) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • สี หมายถึงปรากฏการณ์ที่แสงส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อนคลื่นแสงบางส่วนเข้าตา ระบบประสาทตาประมวลผลจึงสามารถรับรู้ถึงขนาด รูปร่าง ลักษณะผิวและสี
  • วัตถุมีสีต่างกันเกิดจากคุณสมบัติในการดูดกลืนและสะท้อนคลื่นแสงที่แตกต่างกัน
  • สีมี 3 ประเภท – สีของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Naturalistic color) สีของเนื้อวัสดุ (Material/Real color) และสีที่เกิดจากเนื้อสี (Hue/Specific color)
  http :// www . fotosearch . com / photos - images / rainbow . html องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 28. วงสี
  • สี ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ส่วนมากเป็นสีจากเนื้อสีเรียกว่าสีวัตถุธาตุ สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้เป็นวงจรสี (Color wheel)
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ http :// realcolorwheel . com / colorwheel / Real_Color_Wheel_475 . jpg
 • 29. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบวงจรสี วรรณะสีเย็น วรรณะสีร้อน องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 30. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ค่าสี (Value) Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบการไล่ลำดับค่าสี องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 31. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ความเข้มสี (Intensity) Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบการไล่ลำดับค่าความเข้มสี องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 32. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงา ( Tone/Light & Shadow) หมายถึงค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ การไล่ค่าน้ำหนักจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีก็ได้
 • 33. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ที่ว่าง (Space)
  • ที่ว่างหรือช่องไฟ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จะรับรู้ได้เมื่อมีองค์ประกอบอื่นๆปรากฏขึ้น
  • ที่ว่างมี 3 ประเภท
  • ที่ว่าง 2 มิติ (Two dimensional space) - กำหนดด้วยความกว้างและความยาว มีพื้นที่แบนราบไม่แสดงความลึก ไม่เคลื่อนไหว
  • ที่ว่าง 3 มิติ ( Three dimensional space )- กำหนดด้วยความกว้าง ความยาว ความลึก ( แสดงใกล้ - ไกล ) มีทั้ง ...
  • ที่ว่างที่เป็นจริง ( Physical space) พบในงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
  • ที่ว่างที่ลวงตา (Pictorial space) มีลักษณะ 3 มิติ ที่มองเห็นแล้วลวงตาไม่ใช่ความลึกจริง พบในงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์หรือภาพถ่าย
  องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 34. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 การผสานระหว่าง Dot-Line-Plane และการจัดที่ว่าง 2 มิติ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 35. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Modern Art (Cubism)-Work of 1 st year Architectural student in 2008 ที่ว่างลวงตาลักษณะ 3 มิติ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 36. http :// www . puzzlehouse . com / images / webpage / drawinghands2 . jpg ARTIST : M.C. Escher ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ HOLOGRAM graphic projection ที่ว่างลวงตาลักษณะ 3 มิติ http :// seedang . com / stories / 48424
 • 37.
  • ที่ว่างสองนัย (Ambiguous space) เป็นที่ว่างที่ถูกกำหนดแบ่งด้วยเส้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมา แต่ส่วนที่เป็นรูปร่างและส่วนที่ว่างนั้นมีความสำคัญเท่ากัน ที่ว่างลักษณะนี้มักทำให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวและความไม่แน่นอนสลับกันไปมาตลอดเวลา
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 38. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 1.2 ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบศิลปะ (Composition)
  • สัดส่วน (Proportion)
  • เอกภาพ (Unity)
  • จุดเด่น (Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation)
  • หลักการดุลยภาพ (Balance)
  • จังหวะ (Rhythm)
 • 39. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ สัดส่วน (Proportion)
  • สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์กันในเรื่องขนาด รูปทรง เนื้อที่ ความเข้ม ความหนักเบาของส่วนต่างๆในตัวองค์ประกอบเองและความสัมพันธ์เมื่อเทียบเคียงกับองค์ประกอบที่อยู่แวดล้อมให้มีความเหมาะสม
  http :// www . mew6 . com / composer / art / sculpture . php http :// www . elizabethjorn . com / popup / pandora . html#
 • 40. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เอกภาพ (Unity)
  • เอกภาพ หมายถึงการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความประสานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆให้เกิดเป็นผลงานอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ให้เกิดงานศิลปะที่สามารถสื่อ / นำเสนอเนื้อหา (Contents) ตามความตั้งใจของผู้ออกแบบ
  • เอกภาพ ในงานศิลปะมีอยู่ 2 ลักษณะ – ลักษณะเอกภาพที่นิ่ง (Static unity) และ ลักษณะเอกภาพที่มีความเคลื่อนไหว (Dynamic unity)
  • กฎเกณฑ์หลักที่สำคัญของเอกภาพมี 2 ลักษณะ
  • - กฎเกณฑ์ของความขัดแย้ง (Opposition)
  • - กฎเกณฑ์ของความประสาน
  องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
 • 41. การสร้างความขัดแย้งในงานศิลปะ - ขัดแย้งของลักษณะ รูปทรง ขนาด ทิศทาง และ การเว้นพื้นที่หรือจังหวะช่องไฟ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กฎเกณฑ์ของความขัดแย้ง (Opposition) Modern art (Cubism) - Work of 1 st year Architectural student in 2008 เอกภาพ
 • 42. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กฎเกณฑ์ของความประสาน
  • การเป็นตัวกลาง (Transition)
  • การซ้ำ (Repetition)
  เอกภาพ Work of 1 st year Architectural student in 2008
 • 43. จุดเด่น ( Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 เอกภาพ
 • 44. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ หลักการดุลยภาพ (Balance)
  • การจัดองค์ประกอบศิลปะด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักให้เท่ากัน
  Work of 1 st year Architectural student in 2008
 • 45. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จังหวะ (Rhythm)
  • จังหวะ หมายถึงลักษณะความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำให้เกิดความถี่ห่างที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน หากผลงานทางศิลปะใดขาดซึ่งจังหวะย่อมทำให้ขาดสุนทรียภาพความงามไปด้วย
  http :// www . fotosearch . com / photos - images / rainbow . html Work of 1 st year Architectural student in 2008
 • 46. องค์ประกอบศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน (Media/For/Elements)
  • เนื้อหา (Content)
  • สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements)
  องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 3 ส่วน
 • 47. 2. เนื้อหา (Content) เนื้อหา (Content) เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมของงานศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง ( Subject) และ แนวเรื่อง / แนวคิด (Theme/Concept) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
  • เรื่อง - สิ่งที่ศิลปินนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน
  • แนวเรื่อง / แนวคิด – เป็นความหมายของรูปทรงสัญลักษณ์ในงานศิลปะที่ศิลปินได้สื่อความหมายและแสดงออกมา มีความเป็นนามธรรม / ความรู้สึก
 • 48. http :// www . movie - page . com / 1998 / Antz . htm DreamWorks Animations Walt Disney http :// wallpaper . narak . com / thumbnails . php?album = 77 ANTZ
 • 49. 3. สุนทรียธาตุ / สุนทรียภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ http :// www . cattelecom . com / site / th / main . php
 • 50. สุนทรียธาตุ / สุนทรียภาพ ...? สุนทรีย - หรือ สุนทรียะ (Aesthetic, esthetic) ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม สุนทรียภาพ (Aesthetics) - ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ มีทั้ง ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา (Picturesqueness) และ ความน่าทึ่ง (Sublimity) - รสนิยมความรู้สึก ( Taste) สุนทรี = ดี หรือ งาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 51. สุนทรีย์ หรือ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความนิยมความงามหรือความนิยมในความงาม ( การวิเคราะห์ความงาม ) เป็นอารมณ์ ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืองานศิลปะ ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ การศึกษาอบรมและพัฒนาเป็นรสนิยม เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางสุนทรียภาพให้เพิ่มมากขึ้น รู้และเข้าใจคุณค่าของความงาม พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับไทย - อังกฤษ 2530 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 52. การรับรู้สุนทรียภาพ / สุนทรียศาสตร์ ( Aesthetics perception)
  • เป็นความรู้โดยตรง (Intuitive knowledge) เกิดอย่างฉบับพลัน เป็นความรู้ที่ใช้ในการตัดสินความงาม โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเหตุผลอื่นมาเกี่ยวข้อง
  • เป็นความรู้จากประสบการณ์ (Conceptual knowledge)
  • เชิงปรัชญา เป็นการเรียนรู้โดยการสนทนาและอภิปรายบนเรื่องราวความจริงที่สัมผัสได้ ข้อเท็จจริงที่อธิบายได้ และความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
  • เชิงจิตวิทยา เป็นการปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ เรียนรู้ด้วยการฝึกฝน
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 53.
  • การรับรู้สุนทรียภาพโดยใช้ประสาทสัมผัส
  • แบบตั้งใจ ( Intension or Interesting) สนใจและตั้งใจที่จะมองเห็น
  • แบบไม่ตั้งใจ (Un-intention or Disinteresting) รับรู้ความงามที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว
  • แบบรสนิยม (Taste) สามารถเลือกสรรคุณค่าให้กับตนเอง มิใช่ความชอบตามกระแสนิยม
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 54. “ .... ความตอนหนึ่ง อ . ศิลป์ พีระศรี บอกไว้ว่า ความงามเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มีการพัฒนาตามวุฒิภาวะของคน ยิ่งเห็นมาก ยิ่งรู้มาก ... เพราะฉะนั้น ในเรื่องของความงาม จะเป็นเรื่องของความประจักษ์ แล้วคนเรามากลั่นกรองเอาเอง ” คำกล่าวโดย รศ . วิวัฒน์ เตมียพันธ์ วันที่ 19 มกราคม 2550 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 55. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะในชีวิตประจำวัน การรับรู้ทางสุนทรียภาพ เนื้อหา ( เรื่อง + แนวคิด ) องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ
  • จุด ( Dot)
  • เส้น (Line)
  • ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape)
  • น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone – Light & Shadow)
  • ที่ว่าง / ช่องไฟ (Space)
  • รูปทรง มวล (Form, Mass)
  • ลักษณะผิว (Texture)
  • สี (Colour)
  ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบศิลปะ (Composition)
  • สัดส่วน (Proportion)
  • เอกภาพ (Unity)
  • จุดเด่น (Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation)
  • หลักการดุลยภาพ (Balance)
  • จังหวะ (Rhythm)
 • 56. ทำไมจึงควรศึกษา ... ศิลปะวิจักษณ์
  • สร้างสรรค์ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์งานประดิษฐ์หรืองานศิลปะที่สร้างความรื่นรมย์
  • ทำให้เกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ งาม ในศิลปะต่างๆในชีวิตประจำวัน
  • ทำให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์และความเป็นไปของสังคมวัฒนธรรม
  • ทำให้มีอารมณ์และจิตใจที่งดงาม เป็นมงคลต่อผู้พบเห็น เป็นการยกฐานะการพัฒนาประเทศที่มีอารยะอีกด้วย
  • เป็น เสน่ห์ของเมือง ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพมาตรฐานทางศิลปะของคนในประเทศนั้นๆ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
 • 57. เอกสารอ้างอิง
  • ความหมายและบทนิยามของสุนทรียศาสตร์ < http://learning.ricr.ac.th/art/4-3.html>
  • ฉัตรชัย อรรถปักษ์ . องค์ประกอบศิลปะ . กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ . 2550.
  • นิคม มูสิกะคามะ . สุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปากร . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 2547 ( Unpublished).
  • มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ . การเรียนการสอนและประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและศิลปวิจารณ์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2543.
  • เลนนาร์ด โคเรน . วะบิ - ซะบิ สำหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี & นักปรัชญา . ( กรินทร์ กลิ่นขจร - แปล ) กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา 2546.
  • วิชา 2000102 สุนทรียภาพแห่งชีวิต . คณะศิลปรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา .
  • วิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) . นนทบุรี . สาขาวิชาศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 2550.
  • สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และสนั่น คิ้วฮก . ความรู้พื้นฐานศิลปกรรม . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พี เอส พี . 2542.
  • อำนาจ เย็นสบาย . สุนทรียภาพ . กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู 2520.
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ