Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland
boö'ö'stin 9
     nieuwsbrief
            ...
r                                                             ...
•                                                       ,
     ...
r                                                          ,
'
I ...
•                                                      ,
  Jan Bro...
r                                                            ,
...
•              _MmWi',(._              HUSkeys
                        ...
r
                              11                             ,
...
r                                                             ...
•                                                           ,
 ...
.               _~t.t.IM'iU._          pa rt i c i pa nten
                    ...
r                                                           ,
 ...
18 mei 1994        Workshop
  4  nieuwe materialen in de bouw'
 Op 18 mei 1994 van 12.00 - 19.00 uur wordt ...
•                                                        ,
   Pr...
•                   di nsdag 3 mei 1994                                ,...
r                                                           ,
 ...
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)

643 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 Housing Under Stress. HUSkeys willen DISCUSSkeys
13 Workshop nieuwe materialen in de bouw
16 Alliance Europe

MOOOI
08 Onzichtbaar moooi

EELKE POUWER OVER…..
14 Programma Milieutechnologie en WSBO

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Published in: Technology, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)

 1. 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland boö'ö'stin 9 nieuwsbrief st i cht i ng industrieel b ouwe n nederland Housing under stress: , HUSkeys willen DISCUSSkeys! Op 22 maart vond de Housing Under St res s bijeenkomst van Booosting plaats bij de NWR te Almere . De lezingen werden verzorgd door N ico van Vel sen. dir ec teur NWR en Noud de Vree ze. directeur Stimuleringsfonds voor de Architectuur. gevolgd door een tiental korte presentaties van snelle. goede. goedkope oplo ssin gen voor het nijpend woningte kor t van vandaag door de zogenoemd e Huskeys . Hus staat voor Housing under enzovoort. de Key s voor de sleutels van de oplossing van dat fen ome en. Sledehonden trekken de s lee. gaan pas goed onder barre weer soms tandighed en. hebben een ijzeren conditie en over het algemeen een wat bijterige leider. vandaar. V his(Oire se répère. Alle leed is cyclisch . Oorlogen en natuurrampen veroormken demografische verschuivingen, waardoor men zich geconfronteerd zier mer piekbclasri ngen op de woningmarkt. In zeer korre rijd moeren in zo' n siruarie woonhuizen gerealiseerd worden , die makkelijk en goedkoop re bouwen zijn. Een onrwikkeling van complere revoren gefabriceerde bouwprodukren zodar arbeid op lokarie (Or her uirerste teruggedrongen wordt. Door her enorme aamal asielzoekers in ederland en sowieso de achrerstand in de woningbouw is er ccn rckorr onrsman van enkele rienduizenden woningen. Dat in dergelijke situaties vindingrijk en mooi gebouwd kan worden bewees ondermeer de door Jan Westra in zijn inleiding ge(Oonde houtsysrcembouwprojeclen, zoals die gerealiseerd werden in Groor Brittannië in de zesriger en zeventiger jaren. Tijd dus om eens serieus rond de rafel re gaan zitten. Maar er is meer aan de hand. N ier all een is er een enormc vraag waar men nier aan kan voldoen, de organisatie en srrucruur van volkshuisvesring zijn dramatisch veranderd. Nico van Velsen be(Oogde dar die veranderingen zich globaal op drie rerreinen afSpelen. Ten eersre in posirie en veranrwoordelijkheden van wonigbouwcorporaries en gemeentes (meer beslissingsbevoegdheden op lokaal poli riek niveau). Ten rweede het feir dat de rraditionele consument verdwenen is en (Or slor dar er een nieuwe generarie lokale bestuurders zal komen mer een andere $redebouwkundige visie. Dit zal drastische gevolgen hebben voor hcr bo uwen cn leiden tor andere en nieuwe inzichren over her fenomeen woningbouw en {Or nieuwe bouwprodukten. Bouwen dar aanslui r bij de wensen van de consument wnder her experimenr re schuwen . Onwen nigheid, rraditie en een gebrek aan crearivireir l L
 2. 2. r , zijn er de oorzaak van dat er saai gebouwd wordt en niet de wijze van bouwwetgeving. Het decentrali- seren van verantwoordelijkheden is een goede zaak, zo stelde Van Velsen, maar een van de grootste gevaren hierbij blijft dat er concessies aan kwaliteit door toenemende prijsdruk kunnen on tstaan. Ter linkcrt.ijdc jankten onrustig de Huskeys: 'Heeft de WR de Gemeentes en Woningbouw- corporaties hierover al ingelicht?' De stemming z;u er in. Maar ze mochten nog niet. Eerst was de heer Noud de Vreezeaan het woore!. 'Koop-m'n-boek' de Vreeze wa ndelt bladerend in eigen werk door de jongste geschiedenis van het bouwen (va 1880) en (l) '" => komt tOt de opzienbarende conclusie dat de plattegronden in de brochure van Bakker Schut uit 1918 o :x: in feite heruitgegeven zouden moeten worden waaruit men naar gelieve een woning kiezen kan. c: o Tussenkomst van een architect, bemoeienis van een daartoe opgeleide bij de realisatie van .., '- volkshuisvesting is volstrekt overbodig. Dit bij monde van de directeur van het Stimuleringsfonds '" => -' Architectuur: 'Het is plezierig dat u zich allen over het probleem gebogen heeft, het is leuk al die ontwerpen maar ze zijn niet uit te voeren.' (de ontwerpen waren nog niet gepresenteerd , rcd.) De opdracht voor de tcgenlezingen luidde: bedenk een vrijstaande woning. De tc ontwerpen woning leent zich voor huisvesting aan de onderkam van de markt. Huisvesting die zich snel en goedkoop laat bouwen en ook in omgekeerde richting laat demo nteren. De afmeting van de woning is afgestemd op een gemiddelde bezetting van vier personen in een SOOrt gezinsverband. At Tuns liet de asylist buitengewoon actief wonen, waarin een spanni ngsveld tussen rusten en verblijven verwezenlijkt werd. Vermoste binnenplaatsen; een verregaande carava nisering uitmondend in een stedebouwkundige versie van 3500 woningen, binnenkomen via de bedden, afzakken langs de natte cel zo op de gratis geleverde Chaise Longue en dit alles leverbaar vanaf f 16.000,-. Jan Brouwer begon met wat men beter Wouwsing under stress kan noemen: ruim een veldje leeg, gooi daar materialen neer en laat won ingzoekenden daar rustig Free basen à la de jaren zestig. De bouwelementen moeten als het ware achter op de fiets meegenomen kunnen worden. Op de buitenelementen van Rotswo! kan men het beste varkensmest smeren, zodat verticaal tuinieren mogelijk wordt. (De later op de avond door Frank /lan Waes fel verdedigde aaibaarheidsfacto r v<ln gebouwen zal trend worden). Via deze omweg belandde BI·ouwerbij de CD 20 serie. 'Noodwoni gen vragen om deze benaming', zo zei hij. Marcel Vroom introduceerde Huizen onder spanning in hoogspanningsmasten zonder meterkast. Jan Westra lobbyde een complete Booosting-wijk. Het spiraaltje van Jouke Post spreekt voor zich. Voorbeelden te over die om serieuze bestudering en benadering vroegen. De NWR werd dan ook uitgenodigd te reageren. Vergadertij gers als zij zijn werd er lang en inhoud loos op die vraag gereageerd. De NWR heeft de tijd nodig deze avond tot zich te nemen en IC analyseren. Miente Janzen, Publicist U, ook pl/gi/III 3 " m 7 I> L
 3. 3. • , .M·iMiI"..L-___H_u_S_k_e.:;.y_s__------' Westra Ui tgangspunten • De grondkosten minimaliseren door afgeronde kavel: de woning wordt vo lledig omheind, de buitenruimten zijn binnen het bebouwde oppelvlak opgenomen; • een Ideine patio die ook als doorloop tussen woon- en slaapkamer kan worden gebruikt: ochtend plek; • een grotere patio aan de bergingzijde voor algemener gebruik; • de opdeling van de woning 111 stroken en in companimenren zorgt voor een flexibel gebruik: functies kunnen worden verwisseld, nu en in de roekomst. • de gangsrrook wordt over de volledige lengte voorzien van een kastenwand van voldoende diepte zodat relatief een grote goed bereikbare bergruimte wordt gemaalu op een klein oppervlal<; • de compos itie van de woningen kan worden gezien als een enclave met Ideine doorsteekroures voor fiets en wandelaar, met parkeerplaatsen rondom de buurt; • de bouww ij ze is uiterst eenvoudig: gangbare materialen kunnen worden ingezet voor wanden, vloeren en daken; de scheidingswanden zou den kunnen worden uitgevoerd in een lichte bOU'AVijze zodat ook later gemald<e1ijk de veranderingen kunnen worden aangeb racht. N.B. De groone van het ommuurde perceel is 75 m', de bouwkosten bedragen ongeveer .f 70.000,-. TJ'ièn Design I • • Bij lIldustrieel bouwen wil je zo weinig mogelijk activiteit op de bouwplaats. Het was meer Housing Design Under Stress. Vertrekpunr was transportabel, eenvoudig te monreren (en uit te breiden). Fabricage onder geconditioneerde omstandigheden. Droge monrage op de bouw- plaats, geen of beperkte fun- deringsconstructies. Dus er naar roe: uitvouwen, vasrldild<en en dichtrirsen. Het beeld spreekt voor zich. L .J
 4. 4. r , ' I ceV nd PeaZe Heiwoo tot Vrijwowo Sommigen kunnen het niet laten. Het woningbouw- probleem is fascinerend. Woningcn voor iedereen op ieders eigen wijze en voor ieders beurs. Dus verzin je war. Het ideale bouws)'steem, kan elk gewenst woningrype realiseren met srandaard onderdelen. Het goedkoopste wonings)'stecm komt daarna. Goed voor de export. Zo lijkt dat tenminste. Dan de tussenvorm : cenvoudig, beperkt en goed. Vrijstaand en begrijpelijk wonen voor iedereen. Uiteindelijk blijkt dat de macht der gewoonte (M.D.G. = N.W.R.?) sterker is en de ambtenaar toch wint. Als die niet wint, doet de bankier dat wel. Vri jwowo Hehwo 1 ve~b; ~ g~~O~ gend ijk Architekten De onderkant van de huizenmarkt staat voor goedkoop (seriebouw) en eenvoud. Door het omwerp eenvo udig en licht van opzet te maken, kunnen de bouwmaterialen optimaal worden uitgenur. Het was een belangrijke ovelweging om een interessante, vrijstaande woning te omwerpen. Gekozen werd voor de driehoek als basisvorm, vanwege de diverse ruimtelijke mogelijk- heden. De opbouw van de woning is als volgt: • op het bouwterrein worden drie sruks stclconp laten gelegd; a drie stelporen op deze stelconplaten plaatsen en de prefab vloerliggers monteren; • een 'dragend binnenspouwblad' opgebouwd uit een metalstlld bouws)'steem rondom monteren; • verdiepingsvloerliggers aanbrengen; • pref.1b vloerelementen over deze vloerliggers aanbrengen; • pref.1b leidingkoker/badkamer russen de verdiepingsvloer aanbrengen; • prefab sralen trap/bordessen aanbrengen; • regenscherm (buitengevel met openingen) monreren tegen het dragende binnenspouwblad; • prefab dakelementen/kunststofdakbedekking aan brengen; • afmontage/aansluiting is aan de Nutsbedrijven. I> L •
 5. 5. • , Jan Brouwer Associates I ~ Booosting seeks asylum Housing under Stress vraagt om een oplossing onder stress. Gelukkig is de oplossing nog niet gevonden. Enerzijds lijkt de ongecompliceerdheid van de flowerepower beweging wel een suggestie: verzamel een hoeveelheid bouw- en sloopafval inclusief autowrakken, stel een kaveltje ter beschikking en laat de toekomstige bewoners maar wat aan rotzooien. De andere oplossing is wellicht het maken van een technisch perfecte mobiele huisvesting zoals Neil Denari die heeft ontworpen. Daartussen ligt een groot aantal mogelijkheden. De keuze valt op het volgende scenario: o Maak gebruik van systemen die op de markt aanwezig zijn. De systemen moeten demontabel zijn en geschikt voor hergebruik. 6 Dit geldt niet alleen voor de draagstructuur, maar ook de installatie- componenten dienen stekkerklaar te worden geleverd. eDe inteóeurelementen zoals keuken- en sanitaire blok zijn standaard en wederom bruikbaar. o De gevelelementen bestaan uit gelaagde constructies waarbij de beplatingen weer kunnen worden gebruikt in de bouw, bekistingen bijvoorbeeld. De transparante delen bestaan uit grote glasplaten die kozijnloos worden toegepast, zodat het glas zelf weer bruikbaar is. o Besluit tot gestapelde boUw om de kosten te drukken. Leid ingsystemen, grondgebruik ete. zijn efficiënter dan bij alleenstaande woningen. runs + Horsting Architekten I • Verregaande caravanisering zal leiden tot ontmanteling van bestaande hmcties in de huidige vrijstaande woning. Dankzij de getallen is er bestaansrecht, waarbij de getallen nieuwe beelden op toepen. Beelden die slechts vanuit dit denken, zeer intensief aanwezig moeten zijn, ongeacht de situatie waar ze geplaatst moeten worden. We oefenden op een aantal mogelijkheden en ontdekten dat het gezinsverband een hinderlijke sta in de weg is voor maximaal geïndividualiseerd samenwonen, aan de onderkant van de markt voor een bedrag variërend van f 16.000,- tot f 60.000,-. L .J
 6. 6. r , _'Wiib_ 22 maart 1994 & Techno7ogy [ Far -a-days J De 'Ienerlijke' vertaling van Housing under stress - huizen onder spanning - heeft geleid tot de metafoor van de hoogspanningsmast als constructieve drager voor de woning(en). Immers, de masten staan vaak op de mooiste plekken in het land, met vrij uitzichr, op redelijke afstand van de buren, pure industriële produktie van de constructie, gefundeerd op maar vier heipalen, vrijwel ideale basismaten, snelle bouwtijd, beperkte etagebouw mogelijk, stroom voorhanden, etc. Goed isoleren is eduer wel noodzakelijk. Vertaald naar de realiteit levert de mastconstl'uctie, omdaan van bovenste helft, een markante woning of woninggroep op, die snel is te bouwen, af te breken en opnieuw te gebruiken. De masten zijn voor ca. 98% samengesteld uit standaard hoekstaalprofielen en plaatdelen, worden in onderdelen op maat, verzinkt, geboord en gebundeld aangeleverd op de bouwplaats en kunnen met een lichte kraan worden gemonteerd. De totale bouwtijd van de constructie, na het heien, is niet meer dan 2 à 3 dagen. De geschatte kostprijs van een constl'llctie van 10 meter hoog en 10 x 10 meter op de grond, voldoende voor 3 etagewoningen, is, bij een gewicht van 4000 kilo, exclusief fundatie en wanden, f 25.000,- inclusief montage. En dan kun je er ook nog onder lopen, de hetsen stallen en de auro's parkeren. HUbert-Jan Henket Architecten I • In het ontwerp bestaan de gevels uit dichte elementen en kozijnen die opgehangen zijn aan stalen kokerproheIen die ook de vloer- en dakbalken dragen. Het dichte element is een sandwichvorm die bestaat uit twee lagen gipskarton met daarop isolatie geplal<t en daaroverheen een pleisterlaag gesmeerd. Voor de vloer wordt M.D.F. toegepast; voor het dal< bitumen. De gevelelementen worden liggend toegepast. De buitenkant elvan geeft de indruk van grote steenachtige elementen, terwijl de binnen- kant voorzien wordt van een affilmlaag waardoor er een vlakke wand ontstaat. De houten kozijnen zijn voorzien van . twee maal enkel glas, schuiven in de boven en onderdorpel. De woonkamer is (wee verdiepingen hoog en geeft rechtstreeks toegang tOt de keuken, het toilet, de doucne en de overige kamers. Ze bevat aan één zijde een glazen hoekpui die tot aan het dal< doorloopt. De overige kamers hebben een minimum aan ramen omdat nun functie niet meer vraagt. De veJwarming geschiedt via radiatoren, waarvoor een ringleiding is aangebracht. De bouwkosten zijn zonder fundering geraamd op f 110.000,- excl. btw. C> L •
 7. 7. • _MmWi',(._ HUSkeys L -_ _ _ _ _ _ _ _ ~ ____ ~ ï IPO~~ ~e~e~~~ iA i teeten ~~ Doel: Een woning maken die zo aantrekkelijk is als een zomerhuisje, die voldoet aan het nu gewende comforr en veiligheidseisen, zodanig ontworpen dat de verkaveling niet gevoelig is voor de siruatie. Montage met geprefabriceerde elementen. Concept Een spiralo-buis, doorsnede 5 meter, ter plekke uittrekbaar en te bevestigen tussen flenzen, die geplaatst zijn in het vrije landschap. Het geheel wordt vervoerd per schip naar de montageplaats. De buis bevat woon- en slaapruimten en een grote berging. Openingen worden naar willekeur gemaakt. ir voor Architektuur De demontabele noodwoning bestaat uit een kern met voorzieningen en techniek waaraan twee uitklapbare vloeren en twee dakelementen zijn bevestigd. Deze uitklapbare woning kan zowel op een vlald<e of stijl aflopende ondergrond, op palen in water of op onregelmatige puinvlakten worden opgesteld aan de hand van een gebruiksaanwijzing van plaatjes. ~I Ontwerp montage Na het plaatsen worden de daken uitgeklapt met de ingebouwde lier, die de twee masten aan de zijgevels op hoogte brengt en de hangkabels opspant. Het dal< is hierdoor tijdelijk ondersteund. Daarna klapt men de vloeren neer en plaatst men de buitenwanden. Het interieur blijft hierdoor tijdens noodweer droog. Na het afwerken bevrijdt men de kern uit de krimpfolie en sluit men water aan d.m.v. een knevelsluiting. Voor elekrricireit is een bouwaansluiting in de meterkast aangelegd. De kern is rondom voorzien van dubbele wandcontactdozen. Verwarming d.m.v. centrale luchtverwarmingskast. Aftuiging in de douche en boven het kooktoestel via een warmtewisselaar in de warmtewand. Het riool kan variëren van een gegraven geul of een PVC buizensysteem. Fabricagekosten: f 45.000,- exclusief btw. Montage: 4 man, 2 Wt 4 uur, afhankelijk van de terreinomstandigheden. <I L ..J 07
 8. 8. r 11 , ~ mijns inziens Onzichtbaar mOOOi Booosting heeft een nieuwe rubriek: mOOOi. De achtergrond voor deze De Deense archirecr Rasmussen heefr een heel rubriek vormt de opvatting dat een boek vol geschreven over de ondeelbaarheid van ontwerpopgave voor een produkt of een de archirecroniscl1e beleving. Vorm, ruimre, gebouw niet gereduceerd kan worden materiaal, kleur, geluid te samen vormen onze tot een technisch/financieel wereld. Onder invloed van het 'moderne' probl eem. Zowel produkten al s Cartesiaanse denken en de modernistische serie gebouwen zouden de ogen moeten produktie is er van deze ondeelbaarheid en geen strelen zodat zelfs het boze oog van spaander heel gebleven. Komrij eindelijk van de zon in In 1934 co'nstateerde Lewis Mumford dat achter Portugal kan genieten. Tekst en alle grote materiële uitvindingen van de plaatjes daar gaat het in deze afgelopen anderhalve eeuw, niet alleen een lange, rubriek om. En direct al in deze inrerne ontwikkeling van de rechniek maar tweede aflevering vraagtekens achter vooral een verandering van menralireir en dit heldere (maar 0 zo geestesverandering de grondslag vormde. Voor- modernistische) uitgangspunt. dar massaal de machines in onze maarschappij werden ingevoerd, waren eerst de menselijke relaties al 'gemechaniseerd'. In deze schoot kon het 7~1ad van de industrie snel ontkiemen; haar rationele dogmatiek heeft het nooir problemen gel1ad met haar lineaire reproduceerbaarheid. Wellicht in deze tijd, waar niet-lineaire en complexe systemen in wetenschap en maatschappij de volle aandacht krijgen zou ook een andere relatie mer de techniek voor de hand liggen. In een aantal bedrijfstakken is de 'Fordiaanse' massaproduhie allang ingehaald door de lean production. Laten we de volgende twee plaarjes eens met elkaar vergelijken. De eerste afbeelding is een detail van een perfect gedetailleerde rrap van Eva Jiricna. Haar ontwerp is zowel technisch als beeldend. Konom mOOOi. Her tweede plaatje is een knullig srukje rechniek geplaatst in Fort Asperen. Afgelopen zomer bood dit fon onder- dak aan een zeer bijzonder experiment. Walter Maioli (kunstenaar/onderzoeker op het gebied van prehistorische klankopwekking) en Dick Raaijmal<ers en Horst Rickels (beide kunstenaar/ componist en verbonden aan de Interfaculreit Beeld en Geluid van het Kon. Conservarorium/ de Academie in Den Haag) transformeerde het Fon Asperen rot een labyrintische ruimte van klank. 11 perfect gedetailleerde trap van Eva Jiricna ~
 9. 9. r _ ~ mijns inziens Teneinde het fort in muzikale zin aan te drijven werden een aantal mechanische constructies ontworpen. In de ruimte werden onder ander stampers, schrapers (drie metalen buizen van zes. meter lengte, 30 centimeter doorsnede en een gewicht van 450 kilo), vleermuis-simulators, waterdruppel- installaties, een waterval en een berenklauw (een viervingerige robotarm) geplaatst. Het ging er niet om dat het fort onderdak bood aan installaties, maar dat het zelf een grote (muziek)installatie werd. Vanuit het inwendige van het fort worden de trillingen van het materiaal, de turbulentie van de lucht, het schokken, stampen en schrapen op een zeer directe lijfelijke wijze ervaren. In het midden van dit 1ge eeuwse fort kwamen twee lijnen samen: de prehistorie vanwege de uiterst rudimentaire klankopwekl<ing en onze tijd vanwege de sturing met behulp van compurers van de installaties. De objecten in Fort Asperen vertonen nauwelijks de kwaliteit van een ontwerp en op de foto zijn ze zeker niet mooi. Toch staat deze installatie in mijn geheugen gegrift als een van de meest indrukwekl<ende environ- ments die ik in de afgelopen jaren heb bezocht. De trap van Eva is in mijn geheugen al verstrikt geraakt in vele andere glossy ontwerpen waarin objecten van glas en staaldraad ingrediënten zijn. Op dit moment zien we dat architectuur - niet alleen in de pers - gereduceerd wordt tot mooi te fotograferen architectuur. Architecten en vormgevers sloven zich uit in een soort gevelexhibitionisme, fotografen moeten steeds leniger worden om gebouwen in mooie sensuele standje te tonen en de overheid schrijft de ene nota na de ander met voorBEELD plannen. Waren mooie gebouwen maar onzichtbaar. Van de manifestaties in Fort Asperen is zowel beeld als geluid bewaard gebleven. Toch vertellen deze +' weinig over de totale ervaring in het fort. Juist het activeren van alle zintuigen, het samenspel van '- o CL ruimte, geluid, materiaal, vochtigheid, licht en kleur vormde de ervaring. Het is de zelfde essentiële ervaring als iemand aan een reis terug denkt en niet alleen de beelden van de stad voor de geest komen maar ook de weerkaatsing van een stem in een steeg, de nagalm in een stationshal, de luchtjes van het eten, de vochrigheid van een landschap, het branden van de zon op 0- de huid enz. Dat te samen vormt de beleving. Booosting wil de grenzen opheffen tussen ontwerp en OJ 0> industrie. Een ideaal waarin de modernisten niet in geslaagd zijn. Of dit ideaal haalbaar is, valt nog .oL OJ re bezien. Wil Booosting een kans maken, moeten ontwerpers zorgen niet in dezelfde netten van de c .<:: u rede te verstrikl<en als onze voorgangers. Tot voor kort konden we constateren dat de mogelijkheden OJ +' van techniek ver achter liepen bij de menselijke creativiteit. Nu zitten we in een situatie dat juist de OJ ." .oL menselijk creativiteit de beperking van de techniek gaat vormen. ::l +' V) Dit schrijvend realiseer ik mij hoe geamputeerd ontwerpers in deze rijd aan de srad werken. En dat is niet zo mOOOi. Gelukkig zit er ook O's in sound, food, atmosfeer, aroma en odor. Helaas zit in glossy ook een '0'. In de twintigste eeuwse realiteit van het virtuele en in de schaduw van Lau Tse kunnen we stellen dat mooie plaatjes niet waar zijn en ware plaatjes niet mOOOi. Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers <I L
 10. 10. • , _~J.imbilit'_L-_--,-p_r_o_g,,----r_a_m_m_a_-----, Booosting Bijeenkomsten 1994 3 mei Alliance & Architectuur in Luik, België NB. 18 mei Workshop Aangeslotenen die hun bedrijf, de juni Rewa in Budel bedrijfsfilosofie, het produktenpakket juni Rockwool in Roermond en een discussie met 'bouwgenoten' september PO meeting in een Booosting-bijeenkomst willen oktober Ontwerpers en architecten presentere n, kunnen hiertoe contact presentatie regio Eindhoven opnemen met Booosring. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. I I I3EOrun: I I ADRES POSTCODE WOONf'LATS I I I I I I o Gaat mee naar België voor een bezoek aan Alliance Europe in Booosting Genk en de Universiteit Sart Tilmans in Luik op 3 mei 1994 van 08.30 - 18.00 uur met ... personen. (Zif pag.15-16) postbus 23000 Ö Reserveert .. . plaatsen voor de Booosting Workshop op 3001 KA Rotterdam 18 mei 1994 van 12.00 uur - 19.00 uur. AVA (zi.pfJg.J3) o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek O 'Booosting in bedrijf (1992) O 'Tussen rraditie en experiment' (1989) Participanten: f 25,00 Nier-participanten: f 39,50 L .J
 11. 11. . _~t.t.IM'iU._ pa rt i c i pa nten , Nieuwe participanten 1994 Rewa Budel BV Co ntac t personen: eh. Enge Is. J. van Ham 1l?JIREWA Rewa Budel BV heeft een produktievestiging in Hamont-Achel en een Postbus 2078 verkoopvestiging in Moers (D). Het bedrijf is gespecialiseerd in produktie, 60 20 AB Budel levering en montage van aluminium, staal en glas. Behalve aluminium tel 04958 916 13 vliesgevels, ramen , deuren en gevelbekledingen uit alucobond, is het tevens fax 0495 8 - 944 75 gespecialiseerd in de produktie en levering van stalen ramen en deuren, conform de eisen der normen van de brandwerendheid. De flexibiliteit van de onderneming wordt bewaakt door 'verbetergroepen'; (NEN 150-9000 is een middel, geen doel). Twee grote innovatieprocessen komen binnenkolT op de markt: • AxalI - nieuw bouwsysteem, het systeem is gebaseerd op een droogstapelprincipe compleet ter plekke te assembleren (geheel prefab). • Entrall - geautomatiseerde enrree-oplossingen. De reden van aansluiting bij Booosting voor Rewa Budel BV is: • Het bedrijf opereert tevens in een aantal andere ontwikkelingsgroepen waarbij Booosting een aanvullende functie bekleedt. • Het idee van industrieel bouwen, ingegeven door een aantal markttendensen. • De belangrijke(re) rol voor (industrieel) design. • Contacten binnen Booosting: vanuit innovatieprocessen een gezamenlijke boodschap uirdragen. Unicom Nederland BV Contac t persoon: i ng A. van Asperen ~ UNICOMtlOOWf)B.V. U nicom is een jonge onderneming die handelt in bouwmaterialen, Po st bus 32 7 2910 AH tegelwerken, geveltechniek en het PRECOM prefab funderingssysteem. Ni euwerkerk aid Ijssel Ruim twee jaar geleden is deze Uni(eke) Com(binatie) gestart met de t el 01 0 44 2 21 77 kern filosofie 'met zijn allen, vóór de klam'. Dit resulteen in een binding van f a x 010 - 44 2 28 28 de klam met de onderneming. Sinds kon heeft de onderneming zich via het PRECOM-systeem bij Booosring aangesloten. Het PRECOM-systeem is een voUedig geprefabriceerd systeem waarin de berekening, balkproduktie in de fabrieken, levering en monrage van de fundering geheel verzorgd worden. De balken worden op de palen gemonteerd; hierdoor vervalt het koppensnellen. De rrouwste niet-leden vanaf de oprichting van Booosting, de heren Ad van Aspel'en en Jaap Steenhouwer, zijn eindelijk lid geworden. De inreresse heeft steeds gelegen in de aansprekende ideeën van Booosring om re roeken naar nieuwe wegen in her bouwen om de nog niet gestelde vragen te beanrwoorden en ook om de direcre problemen op te willen lossen op vernieuwende manieren. Het PRECOM prefab funderingssysteem pasr daal' ook in als we denken aan: ARBO-wet, milieu- belasting, afvalvrij bouwen, eventueel hergebruik van materiaal ronder torale sloop, bouwsnelheid enz. Wij zien in Booosting ook een plaats om contacren mer andere disciplines te leggen, waardoor allerlei ideeën kunnen ontstaan en wegen gevonden kunnen worden om nieuwe ideeën uil' re werken. L ...J
 12. 12. r , _~m."H'Id·_,- __ c_o_l_o_f_o_n_ _ -.J Booosting van Vollenhovenstraat 15A Postbus 23000 3001 KA Rotterdam OIO 43657 41 OIO 43663 15 colofon Anlleke van Dijk Pah'icill Brol/wer Desigll Drukkerij Hall.' Truijen M iu/te Jfll/ZCII, Eric Vrcedenburgb Booosting bestuur irJall Wem'a TU Eindhoven VoorLÏttcr ir Eric Vreedcllbill-gb Archipel Ontwerpers Vice voorzitter ir Jouke Post Post Tcr Avest Secretaris ir Marcel Vmom Land mark Design & Technology Penningmeester ir Bauke Hoeksh"fl BOllflcma Hoogovens Groep Lid irJos Lobée GE Plastics Lid Hmk van u/lII'bovell Hubcrt-Jan Ilenket Architecten Lid <J Booosting participanten Alcoll Sp/ems Reynotratk Post Ter Avcst Architectm Alliance Europ, Rockwool LapinllS Tj ï~n Design Bik BOllwproauk/m SadefNeikrlnnd Tuns+HoNling Architecten Brakt! Interimr Groep Somfy Neikrlnnd Verbu'X Hoogffldijk Architektm Bruynuel Kellkms m Kastm Ub6ink Nederlnnd Architectenburo Visser &Beerman Van CAmpm Bending Technics Unicom Netkrlnnd ir Frank van Waes, Fabriek van PlnalWerkm Voorbij Groep Wilnis Buro voor Architektuur H. van Dam Wolvega Panelen ir Dan" Petm Eni/or GE Plmtics StruCtllred Products Ellrope Ad van Berlo /ndllStrial Design Architecten en Consultants A&c Hoe1ch BOllwsystemen Netkrlimd Brouwer + Koning ACN C01lStructeurs Hokc Systemm & Componen/m Holland Processing irJD. Boot Hoogovens Groep Landmark Design & Technology Centrum Staal In/al Produktcentrum TNO Corsmit RAadgnJmti Inter Sign Nederlnnd Ingmimrsbureau Kömmerling Benelux Facatk j.J Krens Archipel Ontwerpers GeNie Consult Krupe Bomatex Architectenbureau Böhtlingk Havanna Odm NBM-Amstellnnd Woningbouw Jan Brouwer AssocÎAtes Hiensch Engineering NWA Nijmegen CEPEZED Kilntoor van ik Toekomst Octatube Space Structures 01tO van Dijk Architectenbureau KDIConsultants Pieterman Hardglas EGM Architecten Nationak Woningraad Plmtica Plaat Hubert-Jan Henket bna architecten TU Delft Polydak IMASummis TU Eindhoven Rewa BUtkI Architectenbureau Mani H. ik Wit Consultancy L
 13. 13. 18 mei 1994 Workshop 4 nieuwe materialen in de bouw' Op 18 mei 1994 van 12.00 - 19.00 uur wordt de Workshop 'Nieuwe Materialen in de Bouw' gehouden in het laboratoriumgebouw van de Faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft. De workshop heeft als doeI om Booosting-aangeslotenen en docenten van de Faculteiten Bouwkunde van de TU Delft en de TU Eindhoven te confronteren mer: De workshop geeft het startschot voor een ondelWijsmodule dat eind december 1994 door de afstudeerrichting Bouwtechnologie van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft zal worden georganiseerd. In deze zes weken durende bouwtechnologie-module worden nieuwe, branche- vreemde materialen, technieken en constructies voor de bouw behandeld. De module is gekoppeld aan een symposium 'Nieuwe Branche-vreemde' technieken voor de bouw op 6 of7 december a.S. Booosting-aangeslotenen zullen hierbij worden betrold,en, enerzijds door het leveren van een bijdrage, anderzijds door het bijwonen van bepaalde activiteiten. U zult derhalve tijdig over de activiteiten worden geïnformeerd. De workshop op 18 mei a.s. zal beginnen met het prikkelen van de geest. Hiertoe z.11 irJouke Post van POSt Ter Aves t Architecten u inspireren met een lezing over ontwikkeling in de bouw, montage en samenstelling van de Lotus Elan. Hij doet dat o.a. aan de hand van zijn eigen exemplaar. Vervolgens zal prof ir II Jacob,- van de Faculteit Industrieel Ontverpen in het kort de toepassing en ontwikkeling van kunststoffen en andere materialen in de industrie toelichten. Als laatste zal profir L.B. Vogeliangvan de Faculteit Lucht- en Ruimtevaart u introduceren in de materiaalontwild<e1ing in de vliegtuigbouw. Gefascineerd of juist sceptisch is de volgende zet aan u. Enkele deelnemers kunnen aan verschillende nieuwe materialen 'ruiken' en toepassingen onderzoeken door het doen van experimenten en het mal<en van modellen. Anderen hebben de mogelijkheid te disussiëren over het centrale thema en wellicht hierover een manifest op re stellen. Na gedane arbeid zullen onder de borrel de resulraten worden gepresenteerd en z.11er ruimre zijn voor discussie. 12.00 - 12.45 Ontvangst Lunch 12.45 - 13.00 Introductie profit)an Brouwt'r, Faculteit der Bouwkunde TU Delft 13.00 - 13.30 Inspiratie Lotus Elan door irJouke Po,-t, Post Ter Avest Architecren 1.3.30-14.00 Materialen profir}.}. Jacobs, Faculteit Indusrrieel Ontwerpen TU Delfr 14.00 - 4.30 Materialen profil' LB. Vogelesfmg, Faculreit Lucht- en Ruimtevaart TU Delfr 4 .30 - 5.00 Pauze Koffie en rhee 5.00 - 7.30 Transpiratie Werken in groepjes aan de verschillende ondelwerpen 7..30 - 9.00 Resultaten Prescmarie, melichring, borrel en discussie Kosltn t.a.v. CIltering el1 drukwrrk zulltJlllfl (ifloOP;1I Ttkening worden gebracht. ? Geïnteresseerd en nog niet aangesloten? Neem contact op met Booosting tel 010 - 4365741. <J
 14. 14. • , Programma Milieutechnologie & de WBSO Het budget voor subsidietoezeggingen op Drie soorten projecten komen voor subsidie in grond van de Stimuleringsregeling milieu- aanmerking: technologie is voor 1994 vastgesteld op f 14 miljoen. Van dit budget is f 8 miljoen bestemd • haalbaarheidsprojecten (subsid ie voor het programma Milieutechnologie. 60 tot 90% van de projectkosten, maximale bijdrage f 100.000,-); Het programma Milieutechnologie is bedoeld • ontwild<e1ingsprojecten (subsidie om de praktische toepassing van milielltechno- 35 tot 60% van de projectkosten, logie te stimuleren en nieuwe technologieën te maximale bijdrage f 500.000,-); ontwild<elen die leiden tot schoner produceren of • demonstratieprojecten (subsidie tOt schonere produkten. 20 tot 35% van de projecrkosten, maximale bijdrage f 1 miljoen). Het programma Milieutechnologie bestaat uit zeven onderdelen: water, lucht, afvalStoffen Het laatste nieuws over de Wet Bevordering (gevaarlijk afval), bodem, grafische industrie, Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is dat tot zuivelindustrie en bouw. eind mei/begin juni aanstaande aanvragen ingediend kunnen worden. Dit 7A" de enige Voor het onderdeel bouw is f 1 miljoen van het mogelijkheid in 1994 zijn. budget gereserveerd. Projectvoorstellen voor dit onderdeel kunnen tot 1 juli 1994 worden Ook ze lfstandige ondernemers kunnen een ingediend. Projectvoorstellen voor de overige beroep doen op de WBSO. Men moet onderdelen kunnen gedurende het gehele jaar minimaal 875 uur Speur- en Ontwikkelings- worden ingediend. Budgeruitputting betekent werk (5&0 ) verrichten om in aanmerking te sluiting van de indieningsmogelijkheid. Voor elk komen voor een verhoging van de zelfstandigen- van de onderdelen van het programma Milieu- aftrek met f 6.000,-. technologie zijn voor 1994 specifieke aandachts- gebieden vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pouwer & Schreden subsidie-adviseurs (010 - 452 11 22). <J L .J
 15. 15. • di nsdag 3 mei 1994 , Booosting reisje · Bezoek aan Alliance Europe in Genk België en beroemde architectuur in Luik van ,....- Alliance Europe is in 197 1 opgericht als zusteronderneming van het Amerikaanse « A1lianceWall. Alliance houdt zich bezig met het continu emailleren (820°) van coils; 0 t: t: een uniek produktieproces, waarbij hoogwaardig staal aan beide kanten wordt ~ ..c: t- 0 voorzien van cen laag glas-email. Bijzonder derail van het Alliance ceramicsteel is dat V> CO ~ de glas-staal-structuur herrokl kan worden. Behalve als schrijfoppervlak wordt Cl) emailstaal of 'Ceramicstecl' vanwege haar eigenschappen vooral toegepast in stations, luchthavens, treinen en schepen, de z.g. ' People Movers Sector'. Als gordijngevel of als gevel-/wandbekleding worden de emailstalen panelen zowel binnen als buiten toegepast. In de industriële marktsector wordt het materiaal vooral toegepast als bekleding voor tafelbladen, deuren, liften, sanitaire kabines, verwarmingspanden, al dan niet voorzien van grafische bedrukkingen, waarbij zelfs meerkleurendruk met email versmolten kan worden. Ceramicsteel is keihard, krasbestendig, kleurvast, duurzaam en heeft een opmerkelijke lange levensduur. Op het gebied van R&D concentreert Alliance zich op luminiscerende email, verwarming in wanden en fotografische reproduktietechnieken. [n de Belgische architectuur na 1945 wordt l.uik direct geassocieerd met de architect Charles Vandenhove. De wijk Hors Chàteau, de renovatie van hotel Torrentius en het Universitair Medisch C..entrum Sart Tilman behoren tot het beste wat er in België werd gerealiseerd tijdens de laatste dertig jaar. Bijna al zijn realisaties en die van andere jongere architecten als Bruno A1bert en John Berhaut kwamen tOt stand in nauwe samenwerking met ingenieur René Greisch. De architectuur van Vandenhove manifesteerc zich letterlijk vanzelfsprekend als de kunst van het bouwen. Zijn werk wordt gekenmerkt als klassiek, hedendaags, zonder modieuze grapjes. Doel- treffend worden hedendaagse constructie- technieken gebruikt, moderne bouwmaterialen aangewend en ook beeldend kunstenaars worden tre&eker ingeschakeld. Architectonische thema's, zoals geometrische patronen en de gedisciplineerde hewerkingen daarvan zie je veel terug in het werk van Vandenhove. L .J 15
 16. 16. r , Booosting reisje Een van zijn opvallende gebouwen is als gezegd. her Universirair Medisch Cemrum Sart Tilmans. In de architectllunijdschrifien lees je dar dit onder andere behoort tot het beste wat cr in België werd gerealiseerd tijdens de laarste dertig jaar. Het ziekenhuis omvat zowel laboratoria. auditoria als ziekenkamers en restaurams. Deze verschillende onderdelen van her programma vormden geen aanleiding tor een diff"eremiële typologische aanpak. Zij waren in her concept van een functionele uitleg. die veranderlijkheid en aanpasbaarheid zou garanderen. de aanzet om een op zichzelf staand bouwsystt:em te ontwikkelen met een in principe universele toepasbaarheid zowel war berrefi van her programma van eisen als de implementatie in de meest verschillende situaties. Het voor het hospitaal ontwikkelde systeem werd dan ook daadwerkelijk in verschillende bouwopgaven uitgeprobeerd. Plezierig is ook de intl'gratic van de kunsr in het ziekenhuis. Alleen al 0 0'< de lambrizering van Sol LeWin. een vermaard Amerikaans kunstenaar. doet je even verbazen. ~ .:::J Bovendien is dC'.le verva;udigd van geëmailleerd staal. afkomstig van - hoe k;U1 her ook anders - Alliance ..." ~ te Genk. Dit maakt de cirkel compleet. Op 3 mei aanstaande organiseren wij een uniek Booosring- -.:: reisje met het volgende.: programma: ti' .;:; ';:: -{j >:! t:l Programma: t:l "I:l l:l '" 08.30 Verzamelen Motel vd Valk Eindhoven (Richting Venlo/Afslag Valkenswaard) *f ;:l >...l 09.00 Vertrek richting Genk 10.30 Aankomst/ontvangst • é) 00 10.45 - 11.00 Introductie 0'< door ir Jan Westra, Voorzitter van het Bestuur van Booosting. c:: QJ c:: ~ Docent produktierechnologie aan de Faculteit Bouwkunde.c TU Eindhoven 11.00 - 11.30 'Alliance Ceramic Steel Products', bIJ .5 door de heer R. Krol. Algemeen Directeur van Alliance Europe N.V. ..c 11.30 - 12.30 'De produktie' rondleiding door de fabriek ·25 V) 12.30 - 13.30 Een broodje in de bus c:: 13.30 - 16.00 Beroek en rondleiding langs de architectuur in Luik van '" > Charles Varulenhove. Bnmo Albert en John Berhaut a QJ '3 16.00 - 18.30 Terugreis naar Eindhoven ~ '" ..." Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u om het antwoordkaanje achter i ~ in deze nieuwsbrief ingevuld aan Booosting te retourneren. Voor Booosting-aangeslotenen is ~ "- t:l deze dag gratis. Voor niet aangeslotenen bedragen de kosten f 50,-. Inschrijving is bindend. 6 • ~ Alliance Furope V. V. ij r: Zuiderring 56 ~ Genk. België ~ telefoon 00 32 (0)89 - 35 65 31 '3 telefax 00 32 (0)89 - 35 65 39 <l 150,) bIJ L

×