Booosting nieuwsbrief 013

373 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
1Bruynzeel Keukens en Kasten

VERSLAG
4 Krupe Bomatex
4 Van Campen Bendings

NIEUWS
5 Nieuw adrer secretariaat
5 Intreerede Mick Eekhout

Published in: Technology, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting nieuwsbrief 013

  1. 1. • 0005 In stichting industrieel bouwen nederland N I E U 1M S B R lEF Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 3 - nr. 13 augustus 1992 · Secretariaat: Lange Voorhout 15 2514 EA Den Haag tel 070 - 346 29 78 fox 070 - 356 18 48 Programma Booosting biieenkomst lli>D~ W[fMvITU~@@O ~@QD~@ITU&) @CfU ~@]&)V@UD [0w V@ W@[(@@ITU @~ ~@@DliD Wattweg 1 7 Bergen op Zoom telefoon: 01640-85000 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 15.00 Rondleiding door de fabriek 19.30 Tegenlezing 1992 NB. hier kunnen maximaal 20 personen aan deelnemen, door Prof ir Moshé Zwarts inschrijven via antwoordkaart. 20.00 Discussie, vragen-halfuurtje 17.00 Aankomst en ontvangst overige deelnemers 20.30 Koffie, borrel 17.15 Rondgang showroom 18.00 Visie Bruyzeel Keukens en Kasten bv NB. Iedereen die bij deze bijeenkomst aanwezig op Nederlandse woningbouwmarkt door wil zijn, verzoeken wij om de bijgevoegde de heer J. Vroom, directeur Bruyzeel Keukens en Kasten antwoordkaart in te vullen en deze voor 18.20 Broodmaaltijd 2 september aan ons te retourneren. - ----- ----- -- '---"'-" ~ - De keuken als voorbeeld De Romeinse architectuurtheoreticus Vitruvius omschreef de woning als de plaats waar het vuur bewaard werd. De keuken was bij uitstek die plek. De ontwikkeling van deze plek van het vuur tot de moderne smart kitchen is een van de voorbeelden waar industrialisatie in het bouwen tot een succes heeft geleid. BRUYNZEEL KEUKEN UIT 1938 VAN PIET ZWART We zien hier hoe de keuken zich ontwikkeld heeft van een projectgebonden bouwkundig element tot een project- ongebonden consumentenartikel (gelijk een meubelstuk) die men in een showroom kan uitkiezen. ~ vervolg op pagina 2 D
  2. 2. booosting NIEUvtlSBRIEF ~ vervolg van pagina I I n het begin van onze jaartelling was er geen aparte keu- kenruimte. Verschillende woonactiviteiten als koken, eten, slopen, samenzijn en diverse werkzaamheden speelden zich of in één en dezelfde ruimte. De schouw vormde de spil van deze activiteiten. De wooncultuur ontwikkelde zich in de loop der tijd, waar- JDWn bij er een differentiatie van ruimtes optrad. Po s na de Middeleeuwen zien we dat het koken in een afgescheiden deel van de woning goot plaatsvinden. Als we nu een grote stop noor de twintigste eeuw maken zien we dat door een voortgaande rationalisering van het wonen, de keuken steeds meer gemechaniseerd wordt. Het symbool voor de keuken uit de jaren' 50 is, niet meer de schouw maar de koelkast. Samen met de wasmachine en de stofzuiger vormden dit de ikonen voor de moderne huis- vrouw. Als reactie op deze functionele reductie ziet men in de laatste decennia een grote diversificatie van keukens De ontstaan. De verschillende type ke ukens onderscheiden zich niet alleen in funct ies, prijs en afmetingen maar vooral ook in vormgeving. Keukens behoren net als meubels tot de inrichting van de woning . Het zijn alleen technische meubels die aangesloten moeten worden op een leiding- stopcontact. De nieuwe generaties keukens zullen in mijn opvatting ook bestaan uit stekkerklare woontoestellen (zie Booosting nieuwsbrief nummer 4 1990) euk American woman's home Een van de eerste aanzetten om tot een rationele organisa- tie en inrichting van de keuken te komen, werd in 1869 gegeven door Cotherine Beecher en haar zuster Horriet Beecher Stowe (de schrijfster van Uncle Tom's Cabin). In hun studie 'The American Woman's Home' uit 1869 dien- den de kombuiskeukens voor treinen en schepen als voor- beeld. Geïn-spireerd door de industrie zien we in de jaren twintig verschillende architecten zich actief met de organi- satie en produktie van de woningen gaan bezig houden. Er ontstaan nieuwe typologieën van woningen waar door middel van een zonering een strenge scheiding tussen de voorzieningen en de leefruimtes gemaakt werden. Archi- tecten als W. Gropius, JJP. Oud, L.H. de Koninck, Le Cor- busier samen met Charlotte Parriand hielden zich in Euro- pa nadrukkelijk met de keukenorganisatiebezig. In 1926 werd de beroemde Frankfurter keuken noor ont- werp van Grete Schütte-Lihotzky gepresenteerd. Deze werd in 1928 door de Hoogse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen tentoongesteld, waarop de architect JW. Jonzen zijn Holland keuken op baseerde. Deze keuken en de Cubex keuken van de Belgische archi- tect L.H. de Koninck vormden de voorlopers voor de be- roemde Bruynzeel keuken uit 1938, ontworpen door Piet Zwart. Verscheidenheid Sinds de keuken zich verzelfstand igd heeft tot een au- tonoom en industrieel vervaardigd produkt, is de verschei- denheid alleen moor toegenomen. In eerste instantie 'werd de grote verscheidenheid bereikt door normering (bijvoor- beeld de Holland norm voor keukens). Door deze norme- ring konden modulaire varianten ontwikkeld wo~de' n en door het principe von vost en variabel kon men de keuken in verschillende uitvoeringen leveren; de romp is standaard terwijl de deurtjes in verschillende varianten voor verschil- lende life-styles ontwikkeld worden. WOONTOESTEL VAN COOP HIMMELBAU
  3. 3. NIEU1NSBRIEF booosting Daarnaast ziet men vanaf de jaren '60 ook keukens c,q . keukenonderde len, die uit een matrijs inclusief de leidingen 'stekkerklaar' aangeleverd worden, Door de marktdifferen- '-_----:-:~_:_:L .. ,. : tiaties ziet men nu een groot onderscheid in zgn . project- keukens en de speci fieke maatkeukens die ook in vo rmge- ving veel expressiever zi jn (Ciatti , Bulthaup, Kromo) . Deze tweedeli ng is bij Bruynzeel op een bescheiden wijze terug te vinden in twee gesche iden produktielijnen: de machina le we rkp laa ts en de spec iale werkplaats. In de machinale werkplaats worden de standaard projectkeukens geprodu- ceerd; in de spec ia le werkplaats worden de luxe aanbouw- keukens voor ind ividue le toepassingen vervaardigd. Jaar- lij ks worden duizenden projectkeukens in vele varianten gemaakt. ir Eric Vreedenburgh en als voorbeeld
  4. 4. booosting NIEU""SBRIEF Belevingsstudio Door middel van spiegeleffecten is het mogelijk om duizen- den vierkante meters kantooroppervlak na te bootsen. Ook Krupe Bomatex, wordt inzicht gegeven in het verlichtingsplan, gecombi- neerd met beweegbare donkere en lichte wanden in ver- band met de lichtreflectie. Bovendien kan de studio ge- belevenis tiidens bruikt worden om de akoestische eigenschappen van de systeemplafonds te meten. Kortom, een must voor iedereen die graag voorafgaand aan de feitelijke bouw verzekerd Booosting biieenkomst wil zijn van de juiste ruimtelijke effecten . Op 11 juni jongstleden was Booosting te gast bij Krupe Na een overdadige barbecue hield Jouke Post een 'tegenle- Bomatex te Delft. Dit bedrijf heeft zich ontwikkeld van een zing' waaruit bleek dat zijn verwantschap met Krupe reeds installateur van plafondsystemen tot een conglomeraat van tot meer dan 20 jaar terugging. Jouke bereikte grote hilari- zeven bedrijven die voor bijna de totale afbouw van ge- teit met de combinatie van citaten uit het Booosting presen- bouwen, te weten vloeren, wanden, plafonds en leidingsys- tatieboek over de toepassing van plofonds in gebouwen en temen, garant kan staan. dia' s van de betreffende architecten en ontwerpers uit hun eigen werkomgeving. Het hoogtepunt van deze bijeenkomst vormde het bezoek aan de zogenaamde 'belevingsstudio', een ruimte met een Ook hier was het weer zoals bij de schoenmaker en zijn stramienmaat van 3.60 x 5.40 meter waor de mogelijkheid kinderen: ze lopen allemaal met gaten in hun schoenen. bestaat om naar gelang de eigen voorkeuren in twintig mi- nuten zes verschillende systeemplafonds te tonen . drs ir Hans Kamphuis AVA Van Campen Bending Technics bv 20 mei '92 Een AVA (alleen voor aangeslotenen)-bijeen- beide. De demonstratie op de horizontale buigwals liet Lelystad komst is bedoeld voor een beperkt aantal zien wat er gebeurt met de gedrukte zone von het profiel: aangeslotenen die nader over de mogelijk- stuikvervorming die ritmisch met het buigen van het profiel heden van een bedrijf of bureau geïnfor- in de rand ontstoat - uiteraard - maar hoe dat door Van meerd wensen te worden_ De organisatie en Campen Technics wordt overwonnen, krijgen we niet te de inhoud van het programma vallen onder zien. Het is eigenlijk wel charmant dat zelfs in deze tijd de verantwoordelijkheid van het bedrijf of bu- truc verborgen blijft. De bouwindustrie blijft wat dat betreft reau. Booosting verzorgt de coördinatie als- een circus. mede de verzending van de uitnodigingen aan de aangeslotenen. AVA's worden vanuit De markt bestaat uit een directe of latente behoefte aan ge- het bestuur geïnitieerd. Voor volgend jaar bogen profielen. Hel is interessant te vernemen dat Van kunnen AVA's worden aangemeld bij het Campen er op uit is het tolale produkt te leveren. Niel al- secretariaat. leen de tot cirkelfragment gebogen profielen, al hel las- en De volgende AVA montagewerk, maar ook de beglazing, het ingenieuze bijeenkomst staat hang- en sluitwerk horen tol de activiteiten. De produkten gepland op worden op aanvraag of op eigen initiatief ontwikkeld en 7 oktober geproduceerd. Bijzondere projectprodukten worden lot ver aanstaande over de grenzen aan de man gebracht. Zoals de cirkelvor- 's-middag mige (R=2,2m) puiconstructie met gebogen glas- en loop- bij Entinor werk die wordl geproduceerd voor een bovenmodaal ap- in Buitenpost. partementencomplex in Jeruzalem. Van Campen levert alle Specialist op het onderdelen, alleen de montage geschiedt door derden. Hel gebied van produkt illustreert dat het eigen bedrijf meer doet dan het Kunststofvewer- buigen van aluminium profielen. Hel levert maatwerk op king voor wat bestelling op basis van een vraag die de tolale prestatie betreft extrusie, Wat recht is wordt krom, omvat. Dat voorkomt dat de cliënl na levering van de speci- co-extrusie en tolerantieloos fieke onderdelen blijft zitten meI andere vragen . Van Cam- vacuumvormen. pen lost de puzzelop. Binnenkort zullen De toekomst ziet er zonnig uit. Sinds het bedrijf in 1990 fa- Booostingieden Op 20 mei jongstleden vond de AVA-bijeenkomst plaats bij milie is geworden van het Reynolds concern is de interna- een programma Van Campen Bending Technics bv in Lelystad. De polders tionale armslag vergroot. Binnenkort wordl begonnen met van deze bijeen- zijn mooi in de zomer maar niet minder ver weg. Het tijd- de bouw van een nieuw complex op het lerrein van de on- komst ontvan- stip was strategisch gekozen: rondom het middaguur met derneming in Lelystad. Aan het eind van hel jaar hoopt gen. Wij raden u een presentatie tijdens een beslist niet eenvoudige maaltijd. Van Campen Bending Technics een groots feest aan te aan de datum Van Campen Bending Technics is een bijzonder bedrijf. richten wegens het verkrijgen van hel ISO 9001 certificaat. alvast in 'Een laboratorium van gekken' noemt directeur Van Cam- Booosting is al uitgenodigd. uw agenda pen zijn onderneming. Dertig werknemers in het bedrijf dat te reserveren. aluminium staven buigt om de x-as, om de y-as of zelfs om ir Jan Westra
  5. 5. Booosting CEPEZED E.G.M. Architecten Nieuw adres voor Hubert-Jan Henket bna architecten Participanten: IMA Summis Architectenbureau Mani Booosting -secretariaat BEDRIJVEN: Sadef Nederland Moen & van Oosten Architecten Vanaf 1 juli 1992 heeft het Booosting-secretariaat een nieuw adres: Alcoo Systems SCH Holland OD 205 Brakel Interieur Groep Tavenier Post Ter Avest Van Remundt Architecten Booosting Met deze ver hu izi ng zijn tevens de activiteiten die tot nu Bruynzeel Keukens en Kasten Voorbij Groep Wilnis ir Frank van Waes, toe door adviesbureau Wi nkelman & Van Hessen we r- Lange Voorhout 15 Van Campen Bending Technics Wavin KPS Buro voor Architektuur den uitgevoerd , overged ragen aan Anneke van Dijk. 2514 EA Den Haag Samen met Ans Zoutenbier zal zij het Booasting bureau Fabriek van Plaatwerken H. Van Dam Wolvega Panelen Telefoon 070 • 346 29 78 en het secretariaat gaan runnen. Hans Kamphuis blijft ENITOR OVERIGEN als initiatiefnemer bij Booosting betrokken, onder andere GE Plastics Structured Products Europe INDUSTRIEEL ONTWERPERS ACN Constructeurs Telefax 070 • 356 18 48 bij de begeleiding van de produktontwikkelingsteams _ Holec Systemen & Componenten Ahrend Design ir J.D. Boot Hoogovens Groep Brouwer + Koning Centrum Staal Intal · Inter Sign Nederland Holland Processing Klimaat Bouw Corsmit Roodgevend Ingenieursbureou GeNie Consult • Intreerede Mick Eekhout Handelsonderneming J.J. Krens De Koek Produktontwikkeling Havanna Odrie Dr ir A. c.J. M _ Eekhout, directeur van Octatube Space Structures, is benoemd tot hoogle- Krupe Bomatex Friso Kramer Huis van de Toekomst raar in de Faculteit der Bouwkunde aan de TU Delft, vakgebied produktontwikkeling. De Meeuw Oirschot landmark Design & Consult KD Consultants NBM-Amstelland Woningbouw Produktcentrum TNO Kruisheer Partners Consultants Ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding zal prof_ Eekhout op woensdag 16 septem- · NYVA Nijmegen Nationale Woningraad ber a.s_ om 15 .00 uur in de aula van de TU Delft, Mekelweg 5, een rede uitspreken, geti- Octatube Spoce Structures ARCHITECTEN OBOM-werkgroep teld: 'Architectuur tussen traditie en technologie'. Plastica Plaat Archipel Ontwerpers Van Triest.partners · Polydak Architectenbureau Böhtlingk TU Delh Belangstellenden zijn uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen_ Na het uitspreken · Rockwool lapinus Jan Brouwer Associates TU Eindhoven van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen. Antwoordkaart Booosting Naam Booosting: Bedrijf Adres Postcode Woonplaats Telefoon Functie/Afdeling • Ik geef mij op voor de bijeenkomst bij Bruynzeel Secretariaat Booosting Keukens en Kasten bv. op 9 september 1992 Lange Voorhout 15 o von 15.00 - 17.00 uur voor de rondleiding o door de fabriek met ••• personen von 17.00 - 20.30 uur met personen 2514 EA Den Haag Programma o van 15 .00 - 20.30 uur met ••• personen Booosting: o Ik ontvang graag informatie over participatie bij Booosting o Anders, n.1. 9 september 1992 Bruynzeel Keukens en Kasten 7 oktober 1 992 Enitor (AVAl 12 november 1992 Brakellnterieurgroep (AVA)

×