• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Web 2.0 & Social Networking
 

Web 2.0 & Social Networking

on

 • 2,906 views

Web 2.0 & Open Source Software ทางเลือกใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์ ...

Web 2.0 & Open Source Software ทางเลือกใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้และบริหารองค์กร

Statistics

Views

Total Views
2,906
Views on SlideShare
1,948
Embed Views
958

Actions

Likes
0
Downloads
40
Comments
0

5 Embeds 958

http://akezcom.blogspot.com 845
http://www.akezcom.blogspot.com 98
http://www.stks.or.th 11
http://www.slideshare.net 3
http://akezcom.blogspot.de 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Web 2.0 & Social Networking Web 2.0 & Social Networking Presentation Transcript

  • Web 2.0 Open Source Software ทางเลือกใหมในการรวม สรางสรรค แบงปนความรูและ บริหารองคกร บุญเลิศ อรุณพิบูลย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ www.stks.or.th
  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย • นักวิชาการ 1 • ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) • ประวัตการทํางาน ิ – ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) • เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 3 • หัวหนางานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล • หัวหนางานวิชาการ, หัวหนางานเทคนิค – หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟตแวร – งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล – ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรเนคเทค
  • หัวขอ • สภาพความเปนจริงในปจจุบน ั • Web 2.0 & Open Source Software คือคําตอบ
  • สภาพความเปนจริงปจจุบัน • ผูใชตองการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว • ผูใชตองการมีสวนรวมกับผูพัฒนา • ผูพัฒนาตองการสาระจากมวลผูใชจํานวนมาก • เนื้อหาที่ทันสมัย หลากหลาย นาสนใจ • ความสวยงาม มีจุดดึงดูด ใชงาย • สามารถรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ได
  • สภาพความเปนจริงปจจุบัน • พัฒนาผูกขาดกับผูพัฒนาคน/กลุมเดียว • เว็บไซตปรับปรุงเนื้อหาไดลาชา • ผสานเนื้อหากับเว็บอืนไดยาก ่ • ความตองการมีมาก – ตองการการพัฒนาเพิ่มเติม – ขาด Web Programmer • ไมพรอมในระบบ Server & Security • งบประมาณมีจํากัด
  • Web 2.0 เปนคําตอบไดไหม? Web 1.0 Web 2.0 (1993-2003) (2003- beyond) Pretty much HTML pages viewed Web pages, plus a lot of other “content” shared through a browser over the web, with more interactivity; more like an application than a “page” “Read” Mode “Write” & Contribute “Page” Primary Unit of content “Post / record” “static” State “dynamic” Web browser Viewed through… Browsers, RSS Readers, anything “Client Server” Architecture “Web Services” Web Coders Content Created by… Everyone “geeks” Domain of… “mass amatuerization”
  • Web 2.0 • The second generation of Web-based service that emphasize online collaboration and sharing among users
  • OSS ตัวชวยเรื่อง งบประมาณ • ฟรี • มีเสรีภาพในการเผยแพร ปรับปรุง • รองรับความตองการที่หลากหลาย
  • รูปแบบการใชงาน • ใชงานในฐานะผูใชรวม • ใชงานในฐานะผูรวมศึกษา • ใชงานในฐานะผูรวมพัฒนา  • ใชงานในฐานะผูพัฒนา
  • เริ่มตนอยางไร • เริ่มจาก “ใจ” ขององคกร • มี ทีจะเรียนรู ่ • มี ทีจะแบงปน ่ • มี รวมกันสรางสรรค • มี ทีจะพัฒนา ่
  • กรณีศึกษา OSS กับ หองสมุด • คอมพิวเตอรบริการผูใช/สํานักงานติดตั้ง MS Windows – OpenOffice.org ทดแทน Microsoft Office และ Acrobat Professional – XnView ทดแทน ACDSee – VLC ทดแทน PowerDVD – GIMP ทดแทน Adobe PhotoShop – NotePad + ทดแทน Edit Plus – Zotero ทดแทน Endnote – Firefox ทดแทน IE
  • กรณีศึกษา OSS กับ หองสมุด • ระบบงานออนไลน – พัฒนาเว็บไซตดวย CMS – ชุมชนออนไลน CoP ดวย Blog – สํานักงานไรกระดาษ, ขุมความรูออนไลนดวย Wiki – e-Learning ดวย Moodle, LearnSquare – คลังเอกสารองคกรดวย DSpace, CMS – ระบบหองสมุดอัตโนมัตดวย Koha ิ – ระบบหองสมุดดิจิทัลดวย Greenstone – หอจดหมายเหตุออนไลนดวย Wiki, CMS 
  • CMS • Content Management System – Joomla, Mambo, Drupal – http://www.cmsmatrix.org • พัฒนาเว็บไซตไดงาย รวดเร็ว ทันใจ พรอมดวยเครื่องมือสําเร็จรูปที่ หลากหลาย • ปรับแตงไดตามตองการ
  • CoP ดวย Blog • Community of Practice • Blog == Web Log • สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงาน ฉบับออนไลน • จุดเดนเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag • http://www.wordpress.org – http://wordcamp.kapook.com/th/
  • Wiki • สรางสรรคความรูออนไลน ประยุกตใชงานได หลากหลาย • เนนสาระมากกวารูปแบบ – MediaWiki, Dokuwiki, TWiki – http://www.wikimatrix.org • http://www.wikipedia.org • http://th.wikipedia.org • http://en.wikipedia.org • http://stks.or.th/wiki
  • ทานคิดเห็นอยางไรกับ Web 2.0 และ Open Source Software ตองเตรียมพรอมอยางไร ถา สนใจ ใชยากหรือไม
  • ขอคิดเรื่องงบประมาณ • บนพื้นฐานที่มีความพรอมระบบเครือขาย และโครงสรางพื้นฐาน – งบจัดซื้อ จัดหาซอฟตแวรระบบ เทากับ ศูนยบาท – งบพัฒนา ยังจําเปนตองมี หากตองการระบบ เพิ่มเติม หรือเลือกใชซอฟตแวรบางระบบ – งบคาบํารุง ดูแลรักษารายป เทากับ ศูนยบาท
  • สารสนเทศ/ความรูที่เผยแพร สําคัญกวาระบบหรือเว็บไซต รวมสรางสรรค แบงปนขอมูล หรือยัง ????? หัวใจสําคัญของ Web 2.0
  • แหลงขอมูล • http://stks.or.th • http://stks.or.th/elearning • http://stks.or.th/blog • http://stks.or.th/wiki • http://www.oss4lib.org