Web 2.0 & OSS for Library

1,522 views

Published on

Web 2.0 & OSS for Library

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web 2.0 & OSS for Library

 1. 1. Web 2.0 & Open Source Software ทางเลือกใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้และบริหารองค์กร บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.stks.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ 1 </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. หัวข้อ <ul><li>สภาพ ความเป็นจริงใน ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>Web 2.0 & Open Source Software คือคำตอบ </li></ul>
 4. 4. สภาพ ความเป็นจริง ปัจจุบัน <ul><li>ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ต้องการมีส่วนร่วมกับผู้พัฒนา </li></ul><ul><li>ผู้พัฒนาต้องการสาระจากมวลผู้ใช้จำนวนมาก </li></ul><ul><li>เนื้อหาที่ทันสมัย หลากหลาย น่าสนใจ </li></ul><ul><li>ความสวยงาม มีจุดดึงดูด ใช้ง่าย </li></ul><ul><li>สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ </li></ul>
 5. 5. สภาพ ความเป็นจริง ปัจจุบัน <ul><li>พัฒนาผูกขาดกับผู้พัฒนาคน / กลุ่มเดียว </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ปรับปรุงเนื้อหาได้ล่าช้า </li></ul><ul><li>ผสานเนื้อหากับเว็บอื่นได้ยาก </li></ul><ul><li>ความต้องการมีมาก </li></ul><ul><ul><li>ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม </li></ul></ul><ul><ul><li>ขาด Web Programmer </li></ul></ul><ul><li>ไม่พร้อมในระบบ Server & Security </li></ul><ul><li>งบประมาณมีจำกัด </li></ul>
 6. 6. Web 2.0 เป็นคำตอบได้ไหม ? Browsers, RSS Readers, anything Viewed through… Web browser Everyone Content Created by… Web Coders “ dynamic” State “ static” “ mass amatuerization” Domain of… “ geeks” “ Post / record” Primary Unit of content “ Page” “ Web Services” Architecture “ Client Server” “ Write” & Contribute Mode “ Read” Web 2.0 (2003- beyond) Web pages, plus a lot of other “content” shared over the web, with more interactivity; more like an application than a “page” Web 1.0 (1993-2003) Pretty much HTML pages viewed through a browser
 7. 7. Web 2.0 <ul><li>The second generation of Web-based service that emphasize online collaboration and sharing among users </li></ul>
 8. 8. OSS ตัวช่วยเรื่องงบประมาณ <ul><li>ฟรี </li></ul><ul><li>มีเสรีภาพในการเผยแพร่ ปรับปรุง </li></ul><ul><li>รองรับความต้องการที่หลากหลาย </li></ul>
 9. 9. รูปแบบการใช้งาน <ul><li>ใช้งานในฐานะผู้ใช้ร่วม </li></ul><ul><li>ใช้งานในฐานะผู้ร่วมศึกษา </li></ul><ul><li>ใช้งานในฐานะผู้ร่วมพัฒนา </li></ul><ul><li>ใช้งานในฐานะผู้พัฒนา </li></ul>
 10. 10. เริ่มต้นอย่างไร <ul><li>เริ่มจาก “ใจ” ขององค์กร </li></ul><ul><li>มี ที่จะเรียนรู้ </li></ul><ul><li>มี ที่จะแบ่งปัน </li></ul><ul><li>มี ร่วมกันสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>มี ที่จะพัฒนา </li></ul>
 11. 11. กรณีศึกษา OSS กับห้องสมุด <ul><li>คอมพิวเตอร์บริการผู้ใช้ / สำนักงานติดตั้ง MS Windows </li></ul><ul><ul><li>OpenOffice.org ทดแทน Microsoft Office และ Acrobat Professional </li></ul></ul><ul><ul><li>XnView ทดแทน ACDSee </li></ul></ul><ul><ul><li>VLC ทดแทน PowerDVD </li></ul></ul><ul><ul><li>GIMP ทดแทน Adobe PhotoShop </li></ul></ul><ul><ul><li>NotePad + ทดแทน Edit Plus </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotero ทดแทน Endnote </li></ul></ul><ul><ul><li>Firefox ทดแทน IE </li></ul></ul>
 12. 12. กรณีศึกษา OSS กับห้องสมุด <ul><li>ระบบงานออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS </li></ul></ul><ul><ul><li>ชุมชนออนไลน์ CoP ด้วย Blog </li></ul></ul><ul><ul><li>สำนักงานไร้กระดาษ , ขุมความรู้ออนไลน์ด้วย Wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>e-Learning ด้วย Moodle, LearnSquare </li></ul></ul><ul><ul><li>คลังเอกสารองค์กรด้วย DSpace, CMS </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย Koha </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone </li></ul></ul><ul><ul><li>หอจดหมายเหตุออนไลน์ด้วย Wiki, CMS </li></ul></ul>
 13. 13. CMS <ul><li>Content Management System </li></ul><ul><ul><li>Joomla, Mambo, Drupal </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cmsmatrix.org </li></ul></ul><ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ได้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ พร้อมด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul>
 14. 14. CoP ด้วย Blog <ul><li>Community of Practice </li></ul><ul><li>Blog == Web Log </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ง่าย ทันใจ อนุทินชีวิต / การงานฉบับออนไลน์ </li></ul><ul><li>จุดเด่นเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag </li></ul><ul><li>http://www.wordpress.org </li></ul><ul><ul><li>http :// wordcamp . kapook . com / th / </li></ul></ul>
 15. 15. Wiki <ul><li>สร้างสรรค์ความรู้ออนไลน์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย </li></ul><ul><li>เน้นสาระมากกว่ารูปแบบ </li></ul><ul><ul><li>MediaWiki, Dokuwiki, TWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.wikimatrix.org </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.wikipedia.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// th . wikipedia . org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// en . wikipedia . org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http :// stks . or . th / wiki </li></ul></ul></ul>
 16. 16. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับ Web 2.0 และ Open Source Software ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ถ้าสนใจ ใช้ยากหรือไม่
 17. 17. ข้อคิดเรื่องงบประมาณ <ul><li>บนพื้นฐานที่มีความพร้อมระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน </li></ul><ul><ul><li>งบจัดซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul><ul><ul><li>งบพัฒนา ยังจำเป็นต้องมี หากต้องการระบบเพิ่มเติม หรือเลือกใช้ซอฟต์แวร์บางระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>งบค่าบำรุง ดูแลรักษารายปี เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul>
 18. 18. สารสนเทศ / ความรู้ที่เผยแพร่ สำคัญกว่าระบบหรือเว็บไซต์ ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันข้อมูล หรือยัง ????? หัวใจสำคัญของ Web 2.0
 19. 19. แหล่งข้อมูล <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul><ul><li>http://www.oss4lib.org </li></ul>

×