แนวทางการใช Web 2.0 ใน
    หองสมุด
     บุญเลิศ อรุณพิบูลย
    บุญเกียรติ เจตจํานงนุช
 ศูนยบริการความรูท...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย
• นักวิชาการ
• ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 (STKS: Science and Technology Knowledge ...
สภาพปจจุบัน
•  ผูใชตองการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว
•  ผูใชตองการมีสวนรวมกับผูพัฒนา
•  ผูพัฒนาตองการสาระจากมวล...
ความเปนจริงในปจจุบัน
• ไมมีเว็บไซตหองสมุดที่เหมาะสม
• พัฒนาเว็บไซตหองสมุดดวยงบประมาณทีสูง
            ...
ความเปนจริงในปจจุบัน
• การมีสวนรวม (รวมมือกันทํา) ยังไมเปน
 รูปธรรม
 – ผูบริหารกับปฏิบัติการ
 – ทีมงานตอทีมงาน...
กาวสู Web 2.0 ดวยกันดีไหม ?
• The second
 generation of Web-
 based service that
 emphasize online
 collaboration a...
การมีสวนรวม (Participation)

  คือ  หัวใจ  สําคัญ
Web 2.0 กาวสําคัญของ Library 2.0

 • การสรางชองทางความรวมมือดวย ICT
  ที่เหมาะสมตามแนวคิด Web 2.0

 Web 2.0    ...
กาวไปดวยกันไมยาก
•  ฐานะผูใช
•  ฐานะผูนําระบบมาประยุกต
•  ฐานะผูรวมพัฒนา
•  ฐานะผูพัฒนา
ตัวอยางเว็บตามแนวทาง
         2.0
• http://my.barackobama.com
• http://www.google.com/igoogle
รูจักเครื่องมือในยุค
Web 2.0 หรือไม ?
วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0

• Wiki
 – http://pbwiki.com
 – http://www.wikidot.com
 – http://th.wikipedia.org
 – http://en.wik...
วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 -
           Wiki
• Free Services
 –  http://pbwiki.com
 –  http://www.wikidot.com
...
wikimatrix.org ตัวชวยเลือก Wiki
กรณีศึกษา Wiki กับ STKS
• STKS เลือกใช Dokuwiki.org ในการ
 พัฒนาเว็บไซต wiki โดยปรับ Wiki ใหเปน
 – เว็บไซตสรางสรรค...
เริ่มตนกับ PBWiki.com
สมัครสมาชิก
     1) ปอนขอมูล
    การเปนสมาชิก    2) ตรวจอีเมล และ
    ยืนยันการสมัคร
      สม...
เขาสูระบบ/สราง Wiki
     คลิก
   Create a Wiki
สรางวิกิของคุณ
http://wikilic.pbwiki.co
      m
กําหนดสิทธิการเปนสมาชิก
      ์
จอภาพโปรแกรม
วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 - Blog
• Blog == Web Log
• Blog เว็บความรวมมือที่งาย ไมซับซอน
• เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธระ...
วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 -
          Blog
• Free Services
 – http://www.wordpress.com
 – http://www.blog.com
 –...
Blog ของคุณดวย
Wordpress.com
ขอมูลสมาชิก
รวมเปนสมาชิกกับ Blog ที่มอยู
                 ี
          แลว
• ติดตอเจาของ Blog ใหเพิ่มบั...
จอภาพโปรแกรม
Add New Post
http://www.quintura.com
   http://stks.or.th/blog
   http://www.like.com
http://labs.systemone.at/retri
       ...
สารสนเทศ/ความรูที่เผยแพร
สําคัญกวาระบบหรือเว็บไซต

รวมสรางสรรค แบงปนขอมูล
    หรือยัง ?????
 หัวใจสําคัญของ W...
รวมทางดวยกันดีไหมครับ

เริ่มจาก

      เปด

       ผสาน  ในองคกร
ขอขอบคุณ
• แหลงขอมูล
 – http://stks.or.th
 – http://stks.or.th/blog
 – http://stks.or.th/wiki
 – http://stks.or.th/e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web 2.0 ในห้องสมุด

1,897 views

Published on

แนวทางการใช้ Web 2.0 ในห้องสมุด

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web 2.0 ในห้องสมุด

 1. 1. แนวทางการใช Web 2.0 ใน หองสมุด บุญเลิศ อรุณพิบูลย บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ www.stks.or.th boonlert@nstda.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย • นักวิชาการ • ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services) • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช./NSTDA) • ประวัติการทํางาน – ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ • นักวิชาการ, เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร, วิทยากร • รักษาการหัวหนางานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล • รักษาการหัวหนางานสนับสนุนทางเทคนิค • รักษาการหัวหนางานบริหารวิชาการ
 3. 3. สภาพปจจุบัน • ผูใชตองการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว • ผูใชตองการมีสวนรวมกับผูพัฒนา • ผูพัฒนาตองการสาระจากมวลผูใชจํานวนมาก • เนื้อหาที่ทันสมัย • เนื้อหาที่หลากหลาย • ความสวยงาม มีจุดดึงดูด • การผสานของขอมูลจากหลากระบบ 3
 4. 4. ความเปนจริงในปจจุบัน • ไมมีเว็บไซตหองสมุดที่เหมาะสม • พัฒนาเว็บไซตหองสมุดดวยงบประมาณทีสูง ่ แตยังเปนเว็บตามเทคโนโลยี Web 1.0 • ใชซอฟตแวรผิดกฏหมาย • ระบบถูกผูกขาดดวยผูดูแลบางสวน
 5. 5. ความเปนจริงในปจจุบัน • การมีสวนรวม (รวมมือกันทํา) ยังไมเปน รูปธรรม – ผูบริหารกับปฏิบัติการ – ทีมงานตอทีมงาน – ทีมงานตอผูใช – ผูใชตอผูใช – เครือขายตอเครือขาย
 6. 6. กาวสู Web 2.0 ดวยกันดีไหม ? • The second generation of Web- based service that emphasize online collaboration and sharing among users 6
 7. 7. การมีสวนรวม (Participation) คือ หัวใจ สําคัญ
 8. 8. Web 2.0 กาวสําคัญของ Library 2.0 • การสรางชองทางความรวมมือดวย ICT ที่เหมาะสมตามแนวคิด Web 2.0 Web 2.0 Library 2.x Tim O'Reilly Librarycrunch.com • Web as platform • User participation • Read/write • User-centred services • Perpetual beta • Radical trust
 9. 9. กาวไปดวยกันไมยาก • ฐานะผูใช • ฐานะผูนําระบบมาประยุกต • ฐานะผูรวมพัฒนา • ฐานะผูพัฒนา
 10. 10. ตัวอยางเว็บตามแนวทาง 2.0 • http://my.barackobama.com • http://www.google.com/igoogle
 11. 11. รูจักเครื่องมือในยุค Web 2.0 หรือไม ?
 12. 12. วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 • Wiki – http://pbwiki.com – http://www.wikidot.com – http://th.wikipedia.org – http://en.wikipedia.org
 13. 13. วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 - Wiki • Free Services – http://pbwiki.com – http://www.wikidot.com – http://th.wikipedia.org – http://en.wikipedia.org • Free Software – http://www.dokuwiki.org – http://www.mediawiki.org – http://wikimatrix.org
 14. 14. wikimatrix.org ตัวชวยเลือก Wiki
 15. 15. กรณีศึกษา Wiki กับ STKS • STKS เลือกใช Dokuwiki.org ในการ พัฒนาเว็บไซต wiki โดยปรับ Wiki ใหเปน – เว็บไซตสรางสรรคความรูออนไลน http://stks.or.th/wiki – เว็บไซตความรวมมือกับโครงการพันธุกรรมพืช ตามพระราชดําริฯ http://stks.or.th/botany/wiki – เว็บไซตจัดการสํานักงานไรกระดาษ STKS http://stks.or.th/intranet
 16. 16. เริ่มตนกับ PBWiki.com
 17. 17. สมัครสมาชิก 1) ปอนขอมูล การเปนสมาชิก 2) ตรวจอีเมล และ ยืนยันการสมัคร สมาชิก
 18. 18. เขาสูระบบ/สราง Wiki คลิก Create a Wiki
 19. 19. สรางวิกิของคุณ
 20. 20. http://wikilic.pbwiki.co m
 21. 21. กําหนดสิทธิการเปนสมาชิก ์
 22. 22. จอภาพโปรแกรม
 23. 23. วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 - Blog • Blog == Web Log • Blog เว็บความรวมมือที่งาย ไมซับซอน • เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธระหวาง บุคคลไดเปนอยางดี • สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงาน ฉบับออนไลน • จุดเดนเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag
 24. 24. วิธีเริ่มตนกับ Web 2.0 - Blog • Free Services – http://www.wordpress.com – http://www.blog.com – http://gotoknow.org • Free Software – http://www.wordpress.org
 25. 25. Blog ของคุณดวย Wordpress.com
 26. 26. ขอมูลสมาชิก
 27. 27. รวมเปนสมาชิกกับ Blog ที่มอยู ี แลว • ติดตอเจาของ Blog ใหเพิ่มบัญชี • Login เขาสูระบบ  • ปอนขอมูล
 28. 28. จอภาพโปรแกรม
 29. 29. Add New Post
 30. 30. http://www.quintura.com http://stks.or.th/blog http://www.like.com http://labs.systemone.at/retri evr http://wikimindmap.com
 31. 31. สารสนเทศ/ความรูที่เผยแพร สําคัญกวาระบบหรือเว็บไซต รวมสรางสรรค แบงปนขอมูล หรือยัง ????? หัวใจสําคัญของ Web 2.0 31
 32. 32. รวมทางดวยกันดีไหมครับ เริ่มจาก เปด ผสาน ในองคกร
 33. 33. ขอขอบคุณ • แหลงขอมูล – http://stks.or.th – http://stks.or.th/blog – http://stks.or.th/wiki – http://stks.or.th/elearning

×