TNRR - ความท้าทาย

853 views

Published on

สไลด์ความท้าทายของการสร้างความสมบูรณ์ให้กับคลังข้อมูลงานวิจัย

Published in: Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
302
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TNRR - ความท้าทาย

 1. 1. งาน “การนำาเสนอผลงานวิจจัยยแห่งงชาติจ ๒๕๕”” Thailand Research Expo 2013 ควิามท้าทายของการสร้างควิามสมบูรณ์ ให่้กยบคลยงข้อมูลงานวิจจัยย บุญเลจศ อรุณพจบูลย์ สำานยกงานพยฒนาวิจทยาศาสติร์และเทคโนโลยแแห่งงชาติจ ๒๗ สจงห่าคม ๒๕๕” ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวินชย่นเซ็นเติอร์ เซ็นทรยลเวิจลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
 2. 2. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 2 โครงการคลังข้อมูลวิจัยไทย ● ปร่ะเทศไทยควร่มีแหลวงขคอ มูลที่ร่วบร่วมผลงานวิจัยขอ งปร่ะเทศใหคบร่ิการ่สอบคคน ทางอ ินเทอ ร่์เน็ต้๖๖ ● ผูคที่อ ยูวในภาคการ่ผลิต้และบร่ิการ่๖และนักลงทุนสามาร่ถต้ิดต้ามความกคาวหนคา ขอ งงานวิจัย๖๖ในปร่ะเทศ๖ทร่าบถึงแหลวงความรู่คววาเร่อ่อ งใดอ ยูวที่หนววยงานใด๖ ● นักวิจัย๖นักวิชาการ่๖และปร่ะชาชนทั่วไปสามาร่ถสอบคคนงานวิจัยไดคสะดวกผวาน เคร่ออ ขวายอ ินเทอ ร่์เน็ต้ ● นักวิเคร่าะห์๖สามาร่ถปร่ะเมินแนวโนคมขอ งวิทยาศาสต้ร่์เทคโนโลยีและนวัต้กร่ร่ม ในดคานต้วางๆ๖๖ ● คณะร่ัฐมนต้ร่ี๖หนววยงานวางแผน๖หนววยงานงบปร่ะมาณ๖มีขคอ มูลพร่คอ มใชคเพอ่อ ปร่ะกอ บการ่พิจาร่ณา๖
 3. 3. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 3 ระบบคลยงข้อมูลงานวิจจัยยไทย http://tnrr.in.th บรจการข้อมูลผลงานวิจจัยยทแ่เสร็จัแล้วิ แกงสาธารณชน Research Repository บรจการข้อมูลเพื่อการห่าผู้เชแ่ยวิชาญ แกงสาธารณชน Expert Finder บรจการการติจดติาม โครงการวิจจัยย On-going Projects บรจการการยื่นขอทุนวิจจัยย แบบทแ่เดแยวิ Single Window บรจการค้นห่าสจทธจบยติรไทย ควิามรงวิมมือด้าน Commercialization
 4. 4. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 5 1. นยกวิจจัยย และประชาชนทย่วิไป สามาร่ถ ๖๖๖๖สอบคคนงานวิจัยไดคสะดวกผวาน ๖๖๖๖เคร่ออ ขวายอ ินเทอ ร่์เน็ต้ 2. ผู้บรจห่าร สามาร่ถมอ งเห็นภาพร่วม ๖๖๖๖การ่วิจัยในปร่ะเทศไทยไดค 3. นยกวิจเคราะห่์ สามาร่ถปร่ะเมินแนวโนคม ๖๖๖๖การ่ทำาวิจัยในหัวขคอ ต้วางๆ 4. สมาชจกสภาผู้แทนราษฎร และห่นงวิยงาน ทแ่มแห่น้าทแ่จัยดสรรงบประมาณ๖มีขคอ มูล ๖๖๖พร่คอ มใชคเพอ่อ ปร่ะกอ บการ่พิจาร่ณา ระบบคลยงข้อมูลงานวิจจัยยไทย http://tnrr.in.th TNRR เก็บเกี่ยว บร่ร่ณานุกร่ม อ ัต้โนมัต้ิ สกว. สวทช. สวรส. จุฬาฯ บร่ร่ณานุกร่มผลงานวิจัย ถูกเก็บเกี่ยวดควยมาต้ร่ฐาน การ่เชอ่อ มโยง
 5. 5. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 6 แนวทางการเชื่อมโยง ● การเชื่อมโยงข้อมูลอยู่บนพื้นฐาน – ทแ่จัะไมงมแการรวิมศูนย์ – ไมงมแการรบกวินการดำาเนจนงานด้านฐานข้อมูลของทุกห่นงวิยงานทแ่เกแ่ยวิข้อง ห่รือเข้า มารงวิมเชื่อมโยง ● แต่ละหน่วยงาน ยังคงรับผิดชอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของตนเองและ ดูแลจัดทำาให้ทันสมัยตามระบบของแต่ละหน่วยงาน – ขอให่้คำานงงถึงงมาติรฐานสากลของการจัยดเก็บข้อมูลทแ่ปรากฏในฐานข้อมูล ● การเชื่อมโยงใช้วิธีการทำางานระบบเปิดด โดยเสนอให้ทกกฐานข้อมูลสามารถ รองรับมาตรฐาน OAI-PMH - The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
 6. 6. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 7 ข้อมูลที่เชื่อมโยง ● ข้อมูลการวิจัยที่ดำาเนินการเสรจจสิ้นแล้ว และเปิดดเผยได้ (ยกเว้นกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของปิระเทศ และการยื่นจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปิัญญา)
 7. 7. Open Source & Open Access ทางเลือกที่เหมาะสมในการระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ● ฐานข้อมูลงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน พัฒนาด้วย Open Source ที่รองรับ Protocol OAI-PMH – DSpace เชงน สวิรส. จัุฬาลงกรณ์มห่าวิจทยาลยย – Drupal + Biblio เชงน สวิทช. สกวิ. – Omeka ● ระบบเกจบเกี่ยวข้อมูลบนฐานของ OAI-PMH พัฒนาด้วย Open Source – DSpace – PKP Harvester
 8. 8. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 10
 9. 9. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 11 ความสะอาดข้อมูล
 10. 10. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 12 ความสะอาดข้อมูล
 11. 11. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 13 ชื่อนักวิจัยดึงมาจากฐานข้อมูลนักวิจัย
 12. 12. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 15 ปิรับเปิลี่ยนวิธีนำาเข้าข้อมูล
 13. 13. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 16 ปิระเภทเอกสารและฟดลด์ที่เหมาะสม
 14. 14. การดำาเนจนโครงการคลยงข้อมูลวิจจัยยไทย ภายใต้คความร่ววมมออ ๖สส+วช. ๒๗ สจงห่าคม พ.ศ. ๒๕๕” 17 ปิระเภทเอกสารและฟดลด์ที่เหมาะสม

×