The 21st Century Library Website

 • 919 views
Uploaded on

การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อรองรับการใช้งานในยุคศตวรรษที่ 21

การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อรองรับการใช้งานในยุคศตวรรษที่ 21

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
919
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
39
Comments
3
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู ื่ หัวหน ้างาน งานพัฒนาและบริการสอสาระดิจทัล ิ ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 2. 2536 2551 ปั จจุบน ั NECTEC STKS ์ ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ิ นักวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม เนคเทค หัวหน ้างาน งานพัฒนาและบริการ ื่ สอสาระดิจทัล ิ ื่ รักษาการหัวหน ้างานพัฒนาสอสาระดิจทัล ิ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างาน วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างานสนับสนุนทางเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค เจ ้าหน ้าทีระบบคอมพิวเตอร์ ่ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค 2 รักษาการหัวหน ้างาน ื่ งานพัฒนาและบริการสอสาระดิจทัล ิ นักวิชาการ
 • 3. ประสบการณ์การทางานทีเกียวข้องก ับ ่ ่ ห้องสมุด บรรณาร ักษ์    ผู ้ทรงคุณวุฒวพากษ์ และปรับปรุงหลักสูตร ิ ิ ิ ึ ศลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศกษา มช., ม.บูรพา โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร ผู ้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการประจา ิ สานั กหอสมุด ม.บูรพา ื กรรมการดาเนินโครงการหนั งสอเก่าชาว ิ ิ สยาม ศูนย์มานุษยวิทยาสรนธร  ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุด ่ สานั กราชเลขาธิการ  ทีปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศและ ่ ระบบห ้องสมุด สานั กงานศาลปกครอง 3  ื คณะทางานหนั งสอเก่าพม่า ตาม พระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อาจารย์พเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ิ ี และสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา, ม.เชยงใหม่, ม.หอการค ้าไทย  วิทยากร “เทคโนโลยี” สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มศว., ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ทีปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุดอัตโนมัต ิ ่ วช.
 • 4. สภาวะไร ้ พรมแดน สภาวะการ เปลียนแปลง ่ ตลอดเวลา ความจริง ใน ศตวรรษที่ 21 คน Gen X, Y, Z 4 คลืน ่ วัฒนธรรม ข ้ามชาติ
 • 5. Physical Space Virtual Space 5 Human Space (Librarian)
 • 6. ผู ้ใช ้ เว็ บนาเสนอข้อมูลห้องสมุด เทคโนโลยี อุบตใหม่ ั ิ เว็ บโครงการ/กิจกรรม เว็ บฐานข้อมูลระบบต่างๆ เว็ บระบบห้องสมุด ความ ทันสมัย 6 พฤติกรรม ผู ้ใช ้
 • 7. 7
 • 8. Web Analytics เครืองมือ ่ ผู ้ใช ้ ??? พฤติกรรมการอ่าน ILS Report Database & Online Report 8 ้ พฤติกรรมเข ้าใชงาน การวิเคราะห์ ประมวลผล พฤติกรรม ICT การปรับปรุง การบริการ
 • 9. คุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทยทีพงประสงค์ ่ ึ ด ้านความรู ้      9 ึ การเป็ นผู ้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ทตนศกษาและสามารถ ี่ ื่ เชอมโยงกับศาสตร์อนทีเกียวข ้อง ื่ ่ ่ ความสามารถในการหาความรู ้เพิมเติม มีนสยใฝ่ รู ้ ่ ิ ั ั มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ให ้เหมาะสมกับบริบททางสงคม มีความเท่าทันกับความเคลือนไหวและความก ้าวหน ้าในศาสตร์ทตน ่ ี่ ึ ศกษา ึ ึ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศกษา: กรอบแผนอุดมศกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
 • 10. คุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทยทีพงประสงค์ ่ ึ  ด ้านทักษะ         10 ิ มีคณลักษณะความเป็ นนั กคิด มีกระบวนการคิด มีวจารณญาณ มีมมมองเชงบวก ุ ิ ุ ิ ้ ิ่ ่ และเชงสร ้างสรรค์ มีการตีคาและการใชข ้อมูลอย่างสมเหตุสมผลสงทีสาคัญทีสด ่ ่ ุ ิ คือการคิดเชงสร ้างสรรค์และการแก ้ปั ญหา ี ิ ี ่ ี ิ มีทักษะการดารงชวตประกอบอาชพทีสามารถดารงชวตอยูทามกลางกระแส ่ ่ ื่ ้ โฆษณาชวนเชอสามารถใชวิจารณญาณต่อข ้อมูลข่าวสารต่างๆได ้ตลอดจนมี ความสามารถในการปรับตัวได ้ดีในสภาวะการเปลียนแปลง ่ มีทักษะการเรียนรู ้นวัตกรรมใหม่ ื ื่ ้ ื่ มีทักษะในการสบหาข ้อมูล การสอสารและการใชเทคโนโลยีและการเรียนรู ้ผ่านสอ ต่างๆ ื่ ื ื่ มีทักษะการสอสารการสบหาข ้อมูลและการเรียนรู ้ผ่านสอต่างๆ มีทักษะการบริหารจัดการและการเป็ นผู ้ประกอบการ สามารถทางานร่วมกับคนอืนได ้ทางานกับคนทีตางความคิดหรือต่างวัฒนธรรมได ้มี ่ ่ ่ ทักษะในการจัดการความขัดแย ้งและมีทักษะการทางานเป็ นทีมสร ้างความร่วมมือ ระหว่างการทางานได ้ มีทักษะการเป็ นผู ้นาโดยเฉพาะอย่างยิงความเป็ นผู ้นาการเปลียนแปลง ่ ่ ึ ึ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศกษา: กรอบแผนอุดมศกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
 • 11. คุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทยทีพงประสงค์ ่ ึ  ั ด ้านบุคลิกอุปนิสย    11 คุณลักษณะด ้านความเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริยเป็ นประมุข ตลอดจนมีความเป็ นพลเมืองดีของภูมภาค ์ ิ ั และของโลกมีคานิยมทีถกต ้องทังด ้านสงคมและมนุษยธรรม ่ ่ ู ้ มีความเข ้าใจในวัฒนธรรมข ้ามชาติ เพราะโลกปั จจุบนเป็ นโลกทีไร ้ ั ่ ั พรมแดนมีความเข ้าใจคนอืน เข ้าใจสงคมชุมชน วัฒนธรรมอืนได ้เห็น ่ ่ คุณค่าในความแตกต่าง มีความเคารพในความแตกต่างและความ หลากหลาย ่ เป็ นผู ้ทีมจริยธรรมและค่านิยมทีดงามอยูในพืนฐานของจิตใจ เชน การมี ่ ี ่ ี ่ ้ ั จิตอาสา การมีวนัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อสงคม ยึดมันใน ิ ่ ี ้ จรรยาบรรณวิชาชพ ตลอดจนน ้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน ี ิ การดาเนินชวต ึ ึ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศกษา: กรอบแผนอุดมศกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
 • 12. 12
 • 13. 13 Steve Matthews. 2013. “Customer Is The Purpose.” 21st Century Library Blog. Accessed November 7. http://21stcenturylibrary.com/2011/01/26/customer-is-the-purpose/.
 • 14. ึ คณาจารย์ นั กวิจัย นั กวิชาการ บุคลากรทางการศกษา ิ ึ ึ นิสต นั กศกษาระดับบัณฑิตศกษา เนือหาจาแนกตาม ้ ิ ึ นิสต นั กศกษา กลุมเป้ าหมาย ่ นั กเรียน ประชาชน ผู ้สนใจทั่วไป 14 Steve Matthews. 2013. “Customer Is The Purpose.” 21st Century Library Blog. .... Accessed November 7. http://21stcenturylibrary.com/2011/01/26/customer-is-the-purpose/.
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. ความรู/ความเข้าใจเดิม ้  การพิมพ์ URL เพือเข ้าสู่ ่ ่ เว็บ มักจะมี www นา เชน www.tkpark.or.th  พฤติกรรมของผูใช ้ ้ มักจะละ www โดยพิมพ์ ่ เฉพาะ Domain เชน tkpark.or.th ห ้องสมุดควรจัดเตรียม “URL” ทีครอบคลุมทัง ่ ้ http://www.tkpark.or.th http://tkpark.or.th 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. Web ILS Digital Library Web Digital Archives ทรัพยากรห ้องสมุด ี ้ โครงสร้างพืนฐานด้านไอซท ี ื่ ระบบการสอสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายข ้อมูล 23
 • 24. 24
 • 25. 25
 • 26. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30.  โดยปกติการเข ้าถึงเนือหาในเว็บไซต์โดยผู ้ใช ้ มักจะใช ้ ้ ื การสบค ้นมากกว่าการเข ้าถึงตรงผ่าน URL ดังนันการพัฒนา ้ ่ ื เว็บให ้สามารถฝั งตัวเองกับชองสบค ้นทีมาพร ้อมเบราว์เซอร์ ่ จึงเป็ นแนวทางทีน่าสนใจ ่ ่ ื ชองสบค ้นทีมาพร ้อมเบราว์เซอร์ ่ 30 http://www.opensearch.org
 • 31.  ้ เมือผู ้ใชเข ้าถึงเว็บ จะสามารถเพิมเว็บดังกล่าวให ้เข ้าไปฝั ง ่ ่ ื ในระบบสบค ้นของเว็บเบราว์เซอร์ได ้ 31
 • 32. 32
 • 33.  ตัวอย่าง URL ทีไม่เป็ นมิตรกับ Search Engine ่ ่ ตัวอย่าง URL ทีไม่เป็ นมิตรกับ Search Engine เพราะมีการสงค่า Parameter ่ ของระบบ ทาให ้ ้ ่ 1) ผู ้ใชไม่ทราบว่า URL ดังกล่าวคือ เนือหาสวนใดของเว็บ ้ 2) Search Engine ไม่สามารถนา “คา” ทีประกอบใน URL ไปทาดัชนี ่ 33
 • 34. 34
 • 35.  Title    Metadata     Web Metatag Scholar Metatag Open Graph Metatag Intro Text   Alias Permalink Excerpts Social Connect 35
 • 36. ออกแบบสอดคล ้องกับมาตรฐานโลก เว็บไซต์ได ้ถูกออกแบบให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานในการ ออกแบบเว็บไซต์ ตามมาตรฐาน HTML ทีกาหนดไว ้โดย ่ World Wide Web Consortium ทีเป็ นหน่วยงานระดับ ่ ้ ้ นานาชาติ กล่าวคือผู ้ใชงานสามารถใชเว็บเบราเซอร์ได ้ทุก ตัว ไม่วา โครม (Chrome), ซาฟารี (Safari), ไฟร์ฟอกซ ์ ่ ์ (Firefox), หรือ อินเทอร์เน็ ตเอกซพลอเรอร์ (Internet ้ Explorer) รุนไหนก็ตาม ผู ้ใชสามารถเข ้าชมเว็บไซต์ได ้เต็ม ่ ้ ้ ้ สมรรถนะโดยไม่จากัดการใชงานว่าผู ้ใชต ้องใชเว็บ เบราว์เซอร์ตวใดตัวหนึง และได ้ออกแบบให ้รองรับอุปกรณ์ ั ่ พกพาในรูปแบบของการออกแบบเว็บทีตอบสนองทุกเว็บ ่ ้ เบราว์เซอร์ (responsive web design) ทีผู ้ใชงานแท็บเล็ต ่ ั อย่าง iPad หรือโทรศพท์สมาร์ตโฟนอย่าง iPhone สามารถ เข ้าถึงเว็บไซต์ได ้เต็มสมรรถนะ ฐานข ้อมูลงานวิจัย และผลงานตีพมพ์ ิ ฐานข ้อมูลงานวิจัยและผลงานตีพมพ์ของภาควิชาวิศวกรรม ิ ้ โยธา ได ้ออกแบบโดยใชมาตรฐานของเก็บข ้อมูลตีพมพ์ทใช ้ ิ ี่ กันทัวโลก โดยมีความสามารถพืนฐาน ทีเว็บไซต์ในด ้านนีม ี ่ ้ ่ ้ ่ ได ้แก่ การนาเข ้าและสงออกข ้อมูลในรูปแบบ - BibTex, RIS, EndNote tagged and XML. การแสดงผลรองรับในหลายรูปแบบ - APA, Chicago, CSE, IEEE, MLA, Vancouver ่ ่ นอกจากนียงเพิมในสวนของ meta data ในสวนงานวิจัย ้ ั ่ เพือให ้โปรแกรมอัตโนมัตสามารถอ่านค่าได ้ ไม่วาข ้อมูลจาก ่ ิ ่ Google Scholar, Endnote, Zotero 36
 • 37. 37
 • 38. 38
 • 39.  ระบบต่างๆ ทีพัฒนาให ้เรียกดูผานเว็บของห ้องสมุด “ท่าน” ่ ่ สนับสนุนการเข ้าถึงด ้วยอุปกรณ์ทหลากหลาย ี่  ้ ท่านเลือกใชเทคโนโลยีใดในการนาเสนอเนือหาบนพืนฐาน ้ ้ ของความหลากหลายของอุปกรณ์  ห ้องสมุดท่าน “ผสานระบบต่างๆ เข ้ากับ Social Network” อย่างไร ภายใต ้แนวปฏิบตทเหมาะสมอย่างไร ั ิ ี่ 39
 • 40.  ระบบทีพัฒนา “เป็ นมิตรทีดกบ Google” แล ้วหรือยัง ่ ่ ี ั  ่ ท่านตระหนักหรือไม่ “ความเร็วของการเข ้าถึง” สงผลต่อ ิ “ปั ญหาทรัพย์สนทางปั ญญา” รวมทัง “ปั ญหาการละเมิด ้ ิ สทธิของบุคคล” และมีมาตรการอย่างไร  ้ ห ้องสมุดท่านรองรับการใชประโยชน์จาก ICT อย่างไร  ้ ห ้องสมุดของท่าน พร ้อมสนับสนุนการเข ้าใชงานของ “บุคคลทุกกลุม ทุกประเภท” ่  40 บุคคลทีมความบกพร่องลักษณะต่างๆ ่ ี
 • 41. www.newsbroadcastingcouncil.or.th 41
 • 42. 42
 • 43. http://library.montfort.ac.th 43
 • 44. 44
 • 45.       45 สาขาวิชา รูปแบบ การได ้มา การสร ้างสรรค์ การเผยแพร่ การเข ้าถึง
 • 46. 46 http://www.gutenberg.org/ebooks/38577
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. ภาษาไทย ... ปั ญหาใหญ่ทต ้องรณรงค์ตอไป ี่ ่   คุณรู ้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 49
 • 50. 50
 • 51. AR : Augmented Reality 51
 • 52.      คัดลอกมาโดยไม่ได ้ขออนุญาต ื่ คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเอง ื่ คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเอง ั รวมทังเปลียนแปลงสญญาอนุญาต ้ ่ ิ เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสทธิ์ ิ ์ มีเนือหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สทธิ” ให ้ทุกคน ้ ั เห็นอย่างชดเจน ิ สงวนลิขสทธิ์ Copyright (c) 52 สมบัตสาธารณะ ิ Public Domain (pd) CreativeCommons (cc)
 • 53. 53
 • 54. ฟอร์แมตของแฟ้ มภาพ Logo JPG GIF GIF – transparent PNG PNG – transparent 54
 • 55.     ี ่ สมวงดอกรัก CMYK RGB Web Code 55
 • 56. http://www.ifla.org/en/taxonomy/term/653 56
 • 57. 57
 • 58. 58
 • 59. 59
 • 60. 60
 • 61. 61
 • 62. www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon 62