ฝายบริการคการิการคความริการคทางวทยาศาสตริการคและเทคโนโลยScience and Technology Knowledge Services             ...
2       3      หนวยงานริการคะดับฝ่ายสังกบฝายสงก2ดับฝ่ายสังกสาน2กงานกลาง                  2 3...
#                                                             ...
โคริการควงสริการควางตามสายงาน        งานบริการคการิการคความริการคและหองสม:ดับฝ่ายสังก       (Knowledge Lib...
พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ#นธกจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส     • บริก...
บริการควการิการควแหล่งงวชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกาาการิการควออนไล่งน Online Database       ...
การิการควใหบริการควการิการควยม/คนทริการคว#พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และยากริการควสาริการควสนเทศ     ...
สาริการควสนเทศวเคริการควาะห       • แผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคนทสทธบ#ตริการคว ...
ซอฟตแวริการควทางเล่งอก     Alternative Software    OSS             FreewareOpen Source Software
กจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสกริการควริการควมสงเสริการควม OSS FreewareOSS Freeware เป็นซอฟต...
OSS Freeware *อง STKS•  เว1บไซต                                  •  Joomla, Wordpress•...
OSS Freeware *อง STKS•  ซอฟตแวริการควเอกสาริการคว                                    ...
OSS Freeware *อง STKS•  Text Editor   •  NotePad ++•  FTP       •  FileZilla, WinSCP•  Video Convert  • ...
OSSFreeware                                Web 2.0 Social Networking           ...
2STKS สญจัดกริการค โคริการคงการิการคสมมนา                      2                   ...
OSS Freeware ภาคธ!ริการควกจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส                   ...
เอกสาริการคเผยแพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ริการค
STKS Flash e-Book
www.siamrarebooks.com
โครงการถ่ายสำเนายสำเนาอิเล็กทาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนัเล็กทรอนิกส์หนังสือหากทรอิเล็กทรอนิกส์หนันกสำเนาอิเล็กทหนงสำเนาอิเล็กทอิ...
แหลงขอมลเพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)Cมเตมhttp://stks.or.th
stks-introduction
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

stks-introduction

903 views
830 views

Published on

แนะนำ STKS

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

stks-introduction

 1. 1. ฝายบริการคการิการคความริการคทางวทยาศาสตริการคและเทคโนโลยScience and Technology Knowledge Services (STKS)
 2. 2. 2 3 หนวยงานริการคะดับฝ่ายสังกบฝายสงก2ดับฝ่ายสังกสาน2กงานกลาง 2 3สาน2กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนาวทยาศาสตริการคและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.)
 3. 3. # วสยท#ศน แหล่งงบริการควการิการควความริการควทางวทยาศาสตริการควแล่งะเทคโนโล่งย เพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และอ ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกา!มชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกานวจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคสริการควางนว#ตกริการควริการควม ภาคการิการควผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคล่งต แล่งะสถาบ#นการิการควศกษา ในการิการควสริการควาง*ดความสามาริการควถแล่งะยกริการควะด#บ # ศกยภาพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และวทยาศาสตริการควแล่งะเทคโนโล่งย*องปริการควะเทศไทย
 4. 4. โคริการควงสริการควางตามสายงาน งานบริการคการิการคความริการคและหองสม:ดับฝ่ายสังก (Knowledge Library Services) งานจัดก2ดับฝ่ายสังกการิการคความริการค (Knowledge Management Section) BC งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนาและบริการคการิการคสอสาริการคะดับฝ่ายสังกจัดกท2ล(Digital Content Development and Services)
 5. 5. พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ#นธกจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส • บริการควการิการควหองสม!ดทมแหล่งงความริการควท!ก ริการควปแบบ*องไทยแล่งะตางปริการควะเทศท ท#นสม#ย ท#ดเทยมหองสม!ดริการควะด#บสากล่ง • บริการควการิการควฐาน*อมล่งดานวทยาศาสตริการควแล่งะ เทคโนโล่งยทดทส!ด*องปริการควะเทศไทย • บริการควการิการควทริการคว#พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และยากริการควสาริการควสนเทศดจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสท#ล่งแบบ ออนไล่งนทเ*าถงไดสะดวก โดย ไมจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส/าก#ดสถานท บ!คคล่ง แล่งะเวล่งา • สริการควางพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ#นธมตริการควในการิการควจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ดการิการควความริการคว โดย ท/าหนาทเป1นแกนน/าในการิการควจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ดการิการคว ความริการควใน สวทชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกา. เพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และอกาวสสงคมแหง # ภมป#ญญาแล่งะการิการควเริการควยนริการคว
 6. 6. บริการควการิการควแหล่งงวชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกาาการิการควออนไล่งน Online Database eJournalIEEE explorer NatureScopus ScienceISI ACS... ... www.thaithesis.org
 7. 7. การิการควใหบริการควการิการควยม/คนทริการคว#พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และยากริการควสาริการควสนเทศ www.thailibrary.org
 8. 8. สาริการควสนเทศวเคริการควาะห • แผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคนทสทธบ#ตริการคว • Bibliometrics
 9. 9. ซอฟตแวริการควทางเล่งอก Alternative Software OSS FreewareOpen Source Software
 10. 10. กจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสกริการควริการควมสงเสริการควม OSS FreewareOSS Freeware เป็นซอฟต์แวร์ทางเลMนซอฟตแวริการคทางเลBอก พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนากริการคะบวนการิการคเริการคยนการิการคสอน ไมใช Linux และ OpenOffice.org
 11. 11. OSS Freeware *อง STKS• เว1บไซต • Joomla, Wordpress• อนทริการควาเน1ต • Dokuwiki• แชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการิการควความริการคว • Wordpress, Dokuwiki• ริการควะบบหองสม!ด • Koha, OpenBiblio• หองสม!ดดจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสท#ล่ง • Greenstone, Drupal• คล่ง#งเอกสาริการควหนวยงาน • DSpace, Drupal• e-Learning • LearnSquare, Moodle
 12. 12. OSS Freeware *อง STKS• ซอฟตแวริการควเอกสาริการคว • OpenOffice.org• จัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ดการิการควภาพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ • XnView• PDF • PDF Creator• Zip • 7-Zip, IZarc• Mind Map • XMindMap, FreeMind• Screen Capture • Greenshot• Browser • Firefox• Mail Client • Thunderbird
 13. 13. OSS Freeware *อง STKS• Text Editor • NotePad ++• FTP • FileZilla, WinSCP• Video Convert • Any Video Converter• Learning Media • CamStudio, Wink• Graphic Editor • GIMP• Offline Server • AppServ, XAMPP• References • Zotero
 14. 14. OSSFreeware Web 2.0 Social Networking Joomla + Full Metadata OpenSearch 4Libs OpenURL Digital Media PDFริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังกอ2ตโนม2ต IrfanView Koha GIMP PhpMyLibrary OpenBiblio Joomla + MediaLibraryริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังกดับฝ่ายสังกจัดกท2ล Greenstone Dspace Joomla + Docman + RSGallery มาตริการคฐานริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังกอ2ตโนม2ต ผสมหองสม:ดับฝ่ายสังกดับฝ่ายสังกจัดกท2ล BC สอดับฝ่ายสังกจัดกท2ล Senayan 3 มความสาค2ญสงส:ดับฝ่ายสังกBibliography TextCite CB2Cite Firefox + Zotero OpenOffice.org (Bibliography)
 15. 15. 2STKS สญจัดกริการค โคริการคงการิการคสมมนา 2 OSS/Freeware for Library Joomla Koha ถายทอดับฝ่ายสังก/สงเสริการคมความริการค e-Libary โอเพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)นซอริการคสและฟริการคแวริการค Digital Library เพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)BCอการิการคเริการคยนการิการคสอน e-Book และการิการคจัดก2ดับฝ่ายสังกการิการคทริการค2พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ยากริการค References by Zotero สาริการคสนเทศ และเทคโนโลยใหม Web 2.0 Social Networking ริการควมก2บหองสม:ดับฝ่ายสังกและภาควชา KM สถาบ2นอ:ดับฝ่ายสังกมศกษา h BC มาตริการคฐานสอดับฝ่ายสังกจัดกท2ล ทCผานมา ไดับฝ่ายสังกจัดก2ดับฝ่ายสังกกจัดกกริการคริการคมริการควมก2บ ภาควชาบริการคริการคณาริการค2กษ ม.เชยงใหม h ภาควชาสาริการคสนเทศศกษา ม.บริการคพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)า ส3าน2กหอสม:ดับฝ่ายสังก ม.มหดับฝ่ายสังกล ภาควชาสาริการคสนเทศ ม.ขอนแกน มหาวทยาล2ยวล2ยล2กษณ ส3าน2กหอสม:ดับฝ่ายสังก ม.เชยงใหม ส3าน2กวทยบริการคการิการคฯ มริการคภ.นคริการคป็นซอฟต์แวร์ทางเลฐม สถาบ2นมะเริการคMงแหงชาต
 16. 16. OSS Freeware ภาคธ!ริการควกจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส PTT ICT Solutions เลBอกใช Koha พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนาริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังก LearnSquare พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนา e-Learning และมการิการคอบริการคมความริการคบริการคริการคณาริการค2กษ
 17. 17. เอกสาริการคเผยแพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ริการค
 18. 18. STKS Flash e-Book
 19. 19. www.siamrarebooks.com
 20. 20. โครงการถ่ายสำเนายสำเนาอิเล็กทาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนัเล็กทรอนิกส์หนังสือหากทรอิเล็กทรอนิกส์หนันกสำเนาอิเล็กทหนงสำเนาอิเล็กทอิเล็กทรอนิกส์หนัหายากจากประเทศ สำเนาอิเล็กทาธารณรฐแหงสำเนาอิเล็กทหภาพพ!า ตา!พระราช$าร สำเนาอิเล็กท!เ$จพระเทพรตนราชสำเนาอิเล็กท%$าฯ สำเนาอิเล็กทยา!บร!ราชก%!าร)
 21. 21. แหลงขอมลเพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)Cมเตมhttp://stks.or.th

×