Your SlideShare is downloading. ×

stks-introduction

770

Published on

แนะนำ STKS

แนะนำ STKS

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
770
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ฝายบริการคการิการคความริการคทางวทยาศาสตริการคและเทคโนโลยScience and Technology Knowledge Services (STKS)
 • 2. 2 3 หนวยงานริการคะดับฝ่ายสังกบฝายสงก2ดับฝ่ายสังกสาน2กงานกลาง 2 3สาน2กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนาวทยาศาสตริการคและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.)
 • 3. # วสยท#ศน แหล่งงบริการควการิการควความริการควทางวทยาศาสตริการควแล่งะเทคโนโล่งย เพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และอ ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกา!มชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกานวจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคสริการควางนว#ตกริการควริการควม ภาคการิการควผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคล่งต แล่งะสถาบ#นการิการควศกษา ในการิการควสริการควาง*ดความสามาริการควถแล่งะยกริการควะด#บ # ศกยภาพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และวทยาศาสตริการควแล่งะเทคโนโล่งย*องปริการควะเทศไทย
 • 4. โคริการควงสริการควางตามสายงาน งานบริการคการิการคความริการคและหองสม:ดับฝ่ายสังก (Knowledge Library Services) งานจัดก2ดับฝ่ายสังกการิการคความริการค (Knowledge Management Section) BC งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนาและบริการคการิการคสอสาริการคะดับฝ่ายสังกจัดกท2ล(Digital Content Development and Services)
 • 5. พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ#นธกจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส • บริการควการิการควหองสม!ดทมแหล่งงความริการควท!ก ริการควปแบบ*องไทยแล่งะตางปริการควะเทศท ท#นสม#ย ท#ดเทยมหองสม!ดริการควะด#บสากล่ง • บริการควการิการควฐาน*อมล่งดานวทยาศาสตริการควแล่งะ เทคโนโล่งยทดทส!ด*องปริการควะเทศไทย • บริการควการิการควทริการคว#พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และยากริการควสาริการควสนเทศดจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสท#ล่งแบบ ออนไล่งนทเ*าถงไดสะดวก โดย ไมจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส/าก#ดสถานท บ!คคล่ง แล่งะเวล่งา • สริการควางพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ#นธมตริการควในการิการควจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ดการิการควความริการคว โดย ท/าหนาทเป1นแกนน/าในการิการควจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ดการิการคว ความริการควใน สวทชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกา. เพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และอกาวสสงคมแหง # ภมป#ญญาแล่งะการิการควเริการควยนริการคว
 • 6. บริการควการิการควแหล่งงวชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันกาาการิการควออนไล่งน Online Database eJournalIEEE explorer NatureScopus ScienceISI ACS... ... www.thaithesis.org
 • 7. การิการควใหบริการควการิการควยม/คนทริการคว#พื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และยากริการควสาริการควสนเทศ www.thailibrary.org
 • 8. สาริการควสนเทศวเคริการควาะห • แผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสร้างขีดคนทสทธบ#ตริการคว • Bibliometrics
 • 9. ซอฟตแวริการควทางเล่งอก Alternative Software OSS FreewareOpen Source Software
 • 10. กจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสกริการควริการควมสงเสริการควม OSS FreewareOSS Freeware เป็นซอฟต์แวร์ทางเลMนซอฟตแวริการคทางเลBอก พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนากริการคะบวนการิการคเริการคยนการิการคสอน ไมใช Linux และ OpenOffice.org
 • 11. OSS Freeware *อง STKS• เว1บไซต • Joomla, Wordpress• อนทริการควาเน1ต • Dokuwiki• แชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการิการควความริการคว • Wordpress, Dokuwiki• ริการควะบบหองสม!ด • Koha, OpenBiblio• หองสม!ดดจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการสท#ล่ง • Greenstone, Drupal• คล่ง#งเอกสาริการควหนวยงาน • DSpace, Drupal• e-Learning • LearnSquare, Moodle
 • 12. OSS Freeware *อง STKS• ซอฟตแวริการควเอกสาริการคว • OpenOffice.org• จัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส#ดการิการควภาพื่อชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และ • XnView• PDF • PDF Creator• Zip • 7-Zip, IZarc• Mind Map • XMindMap, FreeMind• Screen Capture • Greenshot• Browser • Firefox• Mail Client • Thunderbird
 • 13. OSS Freeware *อง STKS• Text Editor • NotePad ++• FTP • FileZilla, WinSCP• Video Convert • Any Video Converter• Learning Media • CamStudio, Wink• Graphic Editor • GIMP• Offline Server • AppServ, XAMPP• References • Zotero
 • 14. OSSFreeware Web 2.0 Social Networking Joomla + Full Metadata OpenSearch 4Libs OpenURL Digital Media PDFริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังกอ2ตโนม2ต IrfanView Koha GIMP PhpMyLibrary OpenBiblio Joomla + MediaLibraryริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังกดับฝ่ายสังกจัดกท2ล Greenstone Dspace Joomla + Docman + RSGallery มาตริการคฐานริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังกอ2ตโนม2ต ผสมหองสม:ดับฝ่ายสังกดับฝ่ายสังกจัดกท2ล BC สอดับฝ่ายสังกจัดกท2ล Senayan 3 มความสาค2ญสงส:ดับฝ่ายสังกBibliography TextCite CB2Cite Firefox + Zotero OpenOffice.org (Bibliography)
 • 15. 2STKS สญจัดกริการค โคริการคงการิการคสมมนา 2 OSS/Freeware for Library Joomla Koha ถายทอดับฝ่ายสังก/สงเสริการคมความริการค e-Libary โอเพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)นซอริการคสและฟริการคแวริการค Digital Library เพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)BCอการิการคเริการคยนการิการคสอน e-Book และการิการคจัดก2ดับฝ่ายสังกการิการคทริการค2พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ยากริการค References by Zotero สาริการคสนเทศ และเทคโนโลยใหม Web 2.0 Social Networking ริการควมก2บหองสม:ดับฝ่ายสังกและภาควชา KM สถาบ2นอ:ดับฝ่ายสังกมศกษา h BC มาตริการคฐานสอดับฝ่ายสังกจัดกท2ล ทCผานมา ไดับฝ่ายสังกจัดก2ดับฝ่ายสังกกจัดกกริการคริการคมริการควมก2บ ภาควชาบริการคริการคณาริการค2กษ ม.เชยงใหม h ภาควชาสาริการคสนเทศศกษา ม.บริการคพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)า ส3าน2กหอสม:ดับฝ่ายสังก ม.มหดับฝ่ายสังกล ภาควชาสาริการคสนเทศ ม.ขอนแกน มหาวทยาล2ยวล2ยล2กษณ ส3าน2กหอสม:ดับฝ่ายสังก ม.เชยงใหม ส3าน2กวทยบริการคการิการคฯ มริการคภ.นคริการคป็นซอฟต์แวร์ทางเลฐม สถาบ2นมะเริการคMงแหงชาต
 • 16. OSS Freeware ภาคธ!ริการควกจัย ผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษา ในการส PTT ICT Solutions เลBอกใช Koha พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนาริการคะบบหองสม:ดับฝ่ายสังก LearnSquare พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2ฒนา e-Learning และมการิการคอบริการคมความริการคบริการคริการคณาริการค2กษ
 • 17. เอกสาริการคเผยแพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ริการค
 • 18. STKS Flash e-Book
 • 19. www.siamrarebooks.com
 • 20. โครงการถ่ายสำเนายสำเนาอิเล็กทาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนัเล็กทรอนิกส์หนังสือหากทรอิเล็กทรอนิกส์หนันกสำเนาอิเล็กทหนงสำเนาอิเล็กทอิเล็กทรอนิกส์หนัหายากจากประเทศ สำเนาอิเล็กทาธารณรฐแหงสำเนาอิเล็กทหภาพพ!า ตา!พระราช$าร สำเนาอิเล็กท!เ$จพระเทพรตนราชสำเนาอิเล็กท%$าฯ สำเนาอิเล็กทยา!บร!ราชก%!าร)
 • 21. แหลงขอมลเพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)Cมเตมhttp://stks.or.th

×