ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์องค์กร

2,349 views
2,265 views

Published on

เอกสารแนะนำการประุยุกต์ใช้ OSS & Freeware เพื่อจัดการองค์กร กรณีศึกษาจาก STKS

Published in: Education, Technology
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณคับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์องค์กร

 1. 1. สารบัญ ขุมทรัพยซอฟตแวรเพื่อใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวร................................................1 หลากหลาย OSS & Freeware ที่มีคุณภาพสําหรับคอมพิวเตอรใชงาน..............................................4 เว็บ STKS ยุคใหมรวมสรางสรรค.....................................................................................................8  STKS e-Learning แหลงเรียนรูออนไลนโดย ศวท..........................................................................10 Moodle รวมสรางสรรคและเรียนรู e-Learning...............................................................................16 สงเสริมความรู OSS for Library .....................................................................................................17 จัดการความรูดวย OSS....................................................................................................................19  บริการจัดการงาน ศวท. ดวย Dokuwiki..........................................................................................20 หองสมุดดิจทัลดวย Greenstone......................................................................................................21 ิ Koha ระบบหองสมุดอัตโนมัติของ ศวท.........................................................................................22 PHPMyLibrary ระบบหองสมุดขนาดเล็กแตมากดวยความสามารถ...............................................22 Institutional Repository ดวย Dspace..............................................................................................22 สงทาย “OSS & Freeware” เพือคนไทย..........................................................................................23 ่
 2. 2. คํานํา ขุมทรัพยซอฟตแวรเพื่อใชงานในองคกร – โอเพนซอรสและฟรีแวร แนวทางสงเสริม การใชงานโปรแกรมในกลุมโอเพนซอรส และฟรีแวรที่ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี (ศวท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดศึกษา วิจย ั และเลือกนํามาใชเปนระบบงานตางๆ จนสามารถแนะนําและสงเสริมใหทาน หรือหนวยงานของ ทานเลือกใชตามความเหมาะสม ทั้งนีศนยบริการความรูทางวิทยาศาาสตรและเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ศักรินทร ู้ ภูมิรัตน ผูอํานวยการ สวทช. ที่ใหความสําคัญและประกาศนโยบายการใชโอเพนซอรสใน สวทช.  อยางเปนรูปธรรม ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผูอํานวยการ สวทช. ผูบุกเบิกการใชโอเพนซอรส และเปนครูแนะนําความรูโอเพนซอรสใหกับผูเขียนเสมอมา อาจารยประดิษฐา ศิรพนธ รักษาการ ิ ั ผูอํานวย ศวท. ที่กรุณาใหโอกาสผูเ ขียนไดเขียนและพิมพเผยแพร รวมทั้งทุกๆ ทานทั้งในและนอก ศวท. ที่กรุณาสนใจอาน และแนะนําเพื่อการปรับปรุงในโอกาสตอไป จากประสบการณการใชงานภายใน ศวท. ผูเขียนจึงหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนสื่อกลาง ถายทอดความรูจากประสบการณจริงใหทานไดพอสมควร และหากมีขอผิดพลาดใดผูเขียนขอนอม  รับไว ณ ที่นี้ และหวังวาทานจะแนะนํากลับมาที่ boonlert@nstda.or.th ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 กรกฎาคม 2551
 3. 3. คํานิยม ผมขอชื่นชมกับศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดใหความสําคัญกับ นโยบายสงเสริมการใชโอเพนซอรสและฟรีแวรของ สวทช. และไดปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อีกทั้ง เปนกําลังสําคัญในการเผยแพรความรูสูหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะสถานศึกษาอันจะเปนแหลง  ตนน้ําที่ชวยกระจายความรูสาขานี้ตอไป  การสงเสริมการใชโอเพนซอรสและฟรีแวรจะเปนจุดเริมตนในการใชไอซีทีอยางมี ่ คุณธรรม จริยธรรม และลดคาใชจายงบประมาณของหนวยงานลงไดอยางมาก สวทช. และ ศวท. หวังวาเอกสารเลมนี้จะเปนตัวกระตุนใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  (ศักรินทร ภูมิรัตน) ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 9 กรกฎาคม 2551
 4. 4. คํานิยม ขุมทรัพยซอฟตแวรเพื่อใชงานในองคกร – โอเพนซอรสและฟรีแวร นับเปนเอกสารที่มี คุณคาของ สวทช. ฉบับหนึงที่ชวยสงเสริม สนับสนุนการใชไอซีทีอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ ่ ลดคาใชจายงบประมาณของหนวยงาน เรียบเรียงโดยนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. หวังวาเอกสารเลมนี้ จะสนับสนุนใหมการใชงานโอเพนซอรสและฟรีแวรใน ี ประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม ถือเปนกาวสําคัญของการใชคอมพิวเตอรของคนไทย และการใช ไอซีทีอยางมีคุณคาของประเทศไทย คณะผูจัดทํา หวังวาจะมีประโยชนตอทุกทานในการทํางานเพื่อ  ประเทศไทยตอไป (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) รองผูอํานวย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 9 กรกฎาคม 2551
 5. 5. ขุมทรัพยซอฟตแวรเพื่อใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวร OSS หรือ Open Source Software ซอฟตแวรที่เปดเผยตนฉบับ มีเสรีภาพในการแจกจาย เผยแพรและปรับปรุง นับเปนนวัตกรรมอันยิ่งใหญนวัตกรรมหนึ่งทีไดรับการยอมรับอยางกวาง ่ ขวาง จากทุกวงการ ทุกประเทศ อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งยังเปนแนวทางที่เปน  ่ รูปธรรมในการใช ICT อยางมีคณธรรมและจริยธรรม ุ ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.) หนวยงานสังกัดสํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดใหความสําคัญกับการใชงาน และสงเสริม การใชงาน OSS และ Freeware ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน องคกร และพันธมิตร โดย ศวท. ได นําซอฟตแวรตางๆ ในกลุม OSS มาประยุกตใชและพัฒนาระบบงานตางๆ อันเปนการปรับตนเอง  และระบบงานขององคกร ในระยะเวลาอันสั้น แตไดผลอยางรวดเร็ว เพราะไมตองมาเริ่มตน วางแผนพัฒนาจากเริ่มตน เนื่องจาก ศวท. ไดดําเนินการศึกษาความสามารถ คุณสมบัติ และฟงกชัน การทํางานของซอฟตแวรในกลุม OSS และเลือกใชงานซอฟตแวรที่ศึกษาดําเนินการติดตั้ง ปรับปรุง และใชงาน ทั้งนีระบบงานที่ ศวท. ใชประกอบดวยระบบทีเ่ ปนระบบงานสํานักงาน เชน ้ ซอฟตแวรจัดการงานเอกสาร งานคํานวณ สื่อนําเสนอ งานกราฟก บริหารโครงการ และระบบงาน ออนไลนดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ไดแก เว็บไซต ศวท. ระบบ e-Learning ระบบบริหารจัดการ  ความรู และระบบอินทราเน็ต ศวท. นอกจากการเลือกซอฟตแวรในกลุม OSS แลว ศวท. ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชงาน OSS และถายทอดความรูใหกบพันธมิตร โดยเฉพาะภาควิชาบรรณารักษ สํานักหอสมุด หองสมุด ั สํานักวิทยบริการ ศูนยสารสนเทศ และผูสนใจทัวไป ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการใช ICT ่ อยางมีคณธรรมและจริยธรรม การใชซอฟตแวรที่ถูกกฏหมายโดยหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนา ุ ฝกอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ทั้งภายในเขตพื้นที่และตางจังหวัดอยางสม่ําเสมอ โดยไดรับ การตอบรับเขาอบรมเปนอยางดี รวมทั้งผูเขารับการอบรมหลายทานก็นําความรูที่ไดรับไปประยุกต ใชและเผยแพรตอในองคกร นับเปนการขยายฐานความรูการใช OSS สําหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศของ ศวท. อยางเต็มรูปแบบ ศวท. ยังเลือกใชซอฟตแวรในกลุม Freeware ซึงเปนซอฟตแวรที่อนุญาตใหใชงานไดฟรี ่ ไมเสียคาใชจาย และถูกกฏหมายเปนอีกซอฟตแวรทางเลือกที่ ศวท. เลือกใชงานรวมกับ OSS เพือ ่ ใหเหมาะสมกับความตองการและระบบงานของ ศวท. สูงสุด เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 1 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 6. 6. ตารางระบบงานและซอฟตแวรที่ ศวท. เลือกใช ระบบงาน ซอฟตแวร ประเภท ซอฟตแวรในกลุม Client ระบบงานเอกสาร สื่อนําเสนอ OpenOffice.org OSS เว็บเบราวเซอร Mozilla FireFox OSS ปองกัน/กําจัดไวรัส AVG Free Freeware สรุปการประชุม FreeMind OSS Compress/Uncompress 7-Zip, IZarc OSS จัดการคลังภาพ XnView Freeware ออกแบบตกแตงผลงานกราฟก GIMP OSS วาดแผนผัง Dia OSS บริหารจัดการโครงการ OpenProj OSS Flash Learning Object CamStudio OSS PDF Converter PDFCreator OSS Text Editor NotePad ++ OSS FTP WinSCP, Filzilla OSS Thai/Eng Dictionary LexiTron Freeware Citation TextCite, Zotero OSS Sound Editor Audacity OSS Screen Capture MWSnap Freeware Web Generator/Editor NVU, Kompozer OSS จําลองเครื่องแมขายเว็บ AppServ, XAMPP OSS Telnet Putty OSS เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 2 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 7. 7. ซอฟตแวรในกลุมเว็บ ระบบปฏิบัตการเครื่องแมขายเว็บ ิ Ubuntu OSS เว็บไซต ศวท. Joomla OSS e-Learning LearnSquare, Moodle OSS Knowledge Community Wordpress, DokuWiki OSS STKS Intranet Dokuwiki OSS Digital Library Greenstone OSS ILS Koha, PHPMyLibrary OSS Institutional Repository Dspace OSS เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 3 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 8. 8. หลากหลาย OSS & Freeware ที่มีคณภาพสําหรับคอมพิวเตอรใชงาน ุ สามารถกลาวไดเต็มปากเต็มคําก็วาไดสําหรับ ศวท. วาเปนกรณีศึกษาในการปรับเปลี่ยน ระบบการทํางานของบุคลากร ศวท. ภายในระยะเพียงไมถึงปใหยอมรับและใชงาน OSS & Freeware ดวยความรูสึกที่ดีและเปนรูปรางอยางแทจริง การเริ่มตนที่ดีของบุคลากร ศวท. ในการใชงานซอฟตแวรอยางเชน OpenOffice.org Writer พิมพงาน สรางสรรคเอกสาร สรางสื่อนําเสนอดวย OpenOffice.org Impress เลือกใช 7-zip หรือ Izarc บีบอัดและคลายแฟม .zip แสดงผลภาพจํานวนมากและจัดการภาพดวย XnView และสราง เอกสารฟอรแมต PDF ดวย PDFCreator ทําใหการใช OSS ใน ศวท. เปนไปอยางธรรมชาติ เมื่อมี การปรับเปลี่ยนระบบใหญที่ทํางานผานเว็บไซต จึงสามารถกาวสูระบบดังกลาวไดงาย และรวดเร็ว  ปจจุบันคอมพิวเตอรใชงานของบุคลากร ศวท. และคอมพิวเตอรบริการผูใชไดรับการติดตั้ง ซอฟตแวรในกลุม OSS และ Freeware พรอมใชงาน โดยแตละซอฟตแวรมจุดเดน ดังนี้ ี โปรแกรมหลักในการจัดการงานเอกสาร งานคํานวณ และสื่อนํา เสนอดวยโปรแกรม OpenOffice.org Writer, Calc และ Impress ตามลําดับ ดวยความสามารถที่แลกเปลี่ยนแฟมเอกสารกับ Microsoft Office ได รวมทั้งสงออก (Export) เอกสารเปน PDF ได ทันที ทําใหสามารถรองรับงานตางๆ ของ ศวท. ไดสะดวก Mozilla Firefox เว็บเบราวเซอรจวแตมากดวยความสามารถ โดย ิ๋ เฉพาะการเพิ่มเติม Add-on ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เชน FireBug ผูชวยมือฉมังสําหรับ Web Master ที่ควรติดตังเสริมใหกบ  ้ ั FireFox หรือ Zotero โปรแกรมเสริมจัดการรายการอางอิงหรือ บรรณานุกรมที่สุดเจง บันทึกและสรางรายการบรรณานุกรมได หลากฟอรแมต รวมทั้งฟงกชนพืนฐานเชน สังพิมพเอกสารเว็บได ั ้ ่ โดยไมมีปญหาเนือหาตกขอบกระดาษ ระบบสืบคนอัตโนมัติของ ้ Google และ Dict-Longdo ทําใหสืบคนขอมูลไดเร็วและสะดวก การจัดการเว็บไซตดวยแท็บ และระบบบุคมารคเว็บไซต   เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 4 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 9. 9. ปญหาไวรัสคอมพิวเตอรเปนปญหาใหญที่แกไมตกมานานแลว การปองกันคือวิธีที่ดีที่สด ดังนันคอมพิวเตอรทุกเครื่องควรติดตัง ุ ้ ้ โปรแกรมตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร และควรหมัน ่ ปรับปรุงฐานขอมูลไวรัสสม่ําเสมอ AVG Free เปนซอฟตแวรตัว เลือกที่โดดเดนและนาสนใจมากโปรแกรมหนึง ่ การประชุมระดมความคิดแลวสรุปออกมาในรูปของผังความคิด หรือ MindMap ไดรับการยอมรับวาเปนรูปแบบการนําเสนอ แนวคิดการประชุมที่ไดผลมากวิธหนึ่ง FreeMind โปรแกรมชวย ี สรางสรรคผงความคิดที่สวยงาม ใชงานงาย สงออกผังความคิด ั เปนรายงานสรุปในรูปแบบเอกสาร Word ฟอรแมต OpenOffice.org Writer และนําเสนอผานเว็บดวย FreeMind Flash Browser 7-Zip และ Izarc โปรแกรมชวยเหลือขนาดเล็กแตแจว สนับสนุน การบีบอัด (Compress) และคลายขอมูล (Uncompress) ขอมูลได หลายฟอรแมต โดยเฉพาะ .zip ที่ไดรับความนิยมสูง จึงควรเปน ซอฟตแวรประจําเครื่องอยางแทจริง ภาพจํานวนมากจากกลองถายภาพดิจิทัล หรือเครืองสแกนภาพ ่ เปนปญหาใหญของเกือบทุกคนมาชานาน โดยเฉพาะการจัดการ ภาพจํานวนมาก เชน การเปลี่ยนชือภาพ การยอภาพ หรือการ ่ สืบคนภาพดวย Image Metadata เชน EXIF หรือ IPTC แตดวย  ความสามารถของ XnView ทําใหงานดังกลาวเปนเรืองงาย ่ GIMP โปรแกรมสุดเจงสําหรับการออกแบบ ตกแตง สรางสรรค งานกราฟกหลากฟอรแมต พรอมดวยเครื่องมือและฟงกชันทีหลาก ่ หลาย สนับสนุนฟอรแมตภาพสําหรับ Adobe PhotoShop ทําให สามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 5 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 10. 10. Dia หรือ Diagram วาด/ออกแบบแผนผังตางๆ ไดงายและรวดเร็ว จากแมแบบแผนผังที่หลากหลายชุด โครงการตางๆ บริหารจัดการไดงาย สราง Grant-chart รวดเร็ว ตองเลือก OpenProj โปรแกรมบริหารจัดการโครงการที่มากดวย ความสามารถที่หลากหลาย นับเปนอีกโปรแกรมที่ไมควรมองขาม สือการเรียนการสอนออนไลน หรือ e-Learing Courseware นับ ่ เปนสื่อหนึ่งที่มีความสําคัญสูงมากในการเรียนรูดวยตนเองผาน ระบบ e-Learning การออกแบบสื่อที่ผูเรียนเห็นภาพการทํางาน ของโปรแกรมตางๆ เสมือนจริง จึงเปนจุดเดนของการพัฒนา CamStudio นับเปนตัวเลือกที่นาสนใจมากโปรแกรมหนึ่ง เลือก  ฟอรแมตผลงานไดทั้ง .avi และ .swf PDFCreator อีกหนึงซอฟตแวรเสริมที่ควรมีประจําเครื่อง ชวย ่ ใหการแปลงเอกสารจากโปรแกรมตางๆ เปน PDF เปนเรื่องงาย และรวดเร็ว NotePad ++ โปรแกรมจัดการเอกสารหลากฟอรแมต โดยเฉพาะ เอกสารเว็บทั้ง .html, .xml, .css ชวยใหสามารถสราง และแกไข เอกสารไดงาย รวดเร็ว และสะดวกดวยการบงชี้ดวยสีที่แตกตาง  เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 6 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 11. 11. เอกสารเว็บฟอรแมตตางๆ เมื่อสรางหรือปรับแตงแลวยอมตอง โอน (FTP) เขาเครื่องแมขายเว็บ โปรแกรม WinSCP หรือ FilZilla นับเปนโปรแกรมทางเลือกที่นาสนใจ รองรับ Secure FTP และ หลากหลายฟงกชันการทํางาน คนหาคําศัพทไทย อังกฤษ ทั้งโดยการปอน การคลิกเลือก หรือ Cross Search ไมใชเรื่องยากดวย Lexitron โปรแกรมพจนานุกรม ไทย อังกฤษที่พัฒนาโดยนักวิจยจากเนคเทค ั นักวิจัย นักวิชาการยอมมีปญหากับการทํารายการอางอิง หรือ บรรณานุกรมจากเอกสารจํานวนมาก หรือเว็บไซตหลากแหลง แต ดวยความสามารถของ TextCite หรือ Zotero ขณะที่ทองเว็บ หรือ อานหนังสือสามารถบันทึกรายการอางอิงไดทันที สงออกเปน รายการอางอิงไดหลายฟอรแมต แบบนีแลวยังไมรีบติดตั้งใชงาน ้ อีกหรือครับ Audacity โปรแกรมบันทึก ตัดตอเสียงในกลุม OSS ที่มากดวย ความสามารถจัดการกับเสียง รองรับฟอรแมต .mp3 อีกหนึง ่ โปรแกรมที่ควรศึกษาและเลือกใชงาน เอกสารคูมือ สื่อนําเสนอยอมหนีไมพนการจับภาพจากจอภาพ คอมพิวเตอรมานําเสนอ MWSnap โปรแกรม Screen Capture ที่มี ลูกเลนที่นาสนใจสําหรับทุกทานที่ตองการจับภาพจอภาพมาแปลง เปนงานพิมพ ฝกหัดใชงานโปรแกรมเว็บ (Web Application) ไมใชเรืองยาก ดวย ่ การจําลองพีซีธรรมดาเปนเครื่องแมขายเว็บจําลองของ AppServ หรือ XAMPP เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 7 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 12. 12. เว็บ STKS ยุคใหมรวมสรางสรรค เว็บไซตของศูนยบริการความรูทาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีมี URL ในการ ่ เขาถึง คือ http://stks.or.th ไดมีการปรับ เปลี่ยนทั้งเทคนิควิธีการพัฒนา และการ สรางสรรคโดยเลือกใชซอฟตแวรในกลุม Open Source CMS คือ Joomla ซึ่งไดรับ รางวัล The Best Open Source CMS Award 2007 เปนเครื่องมือในการพัฒนา ดวยความ สามารถการจัดการเอกสารเว็บที่เปนหมวด หมู รองรับการนําเขา สรางเอกสาร และตรวจ สอบเอกสารกอนเผยแพร ทําใหการรวม สรางสรรคเว็บไซตของบุคลากร ศวท. เปน ไปไดอยางรวดเร็ว ไดเนือหานําเสนอตาม ้ ภาระความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนใน ศวท. จึงเปนการนําเทคโนโลยีมาผสมผสาน กับแนวทางการทํางานรวมกันแบบออนไลน อยางแทจริง การพัฒนาเว็บไซต ศวท. ดวย Joomla ใชเวลาไมนานก็สามารถเปดเว็บไซต ได (ธันวาคม พ.ศ. 2550) และดวยความรวม มือของทุกคนใน ศวท. ที่ชวยกันสรางสรรค  เนื้อหา ทําใหจํานวนเนื้อหาในเว็บไซตมี จํานวนพอสมควรในเวลาอันสั้น และเปน ขอมูลที่หลากหลาย หลากหมวดหมู หลาก ฟอรแมต สงผลใหจํานวนผูเ ขาชมเว็บ ศวท. มีจํานวนเพิมขึ้นตามลําดับ ่ เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 8 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 13. 13. ไตรมาส เดือน จํานวนคน จํานวนคนตอวัน 1 ธ.ค. 7,475 249 2 ม.ค. 27,547 918 2 ก.พ. 87,126 2904 2 มี.ค. 178,237 5941 3 เม.ย. 167,692 5590 3 พ.ค. 203,280 6776 3 มิ.ย. 340,357 11345 ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เนื้อหาที่นําเสนอในเว็บไซต ศวท. มีหลากหลาย สามารถแบงเปนหมวดใหญๆ ไดดังนี้ ● แนะนํา ศวท. และกิจกรรมตางๆ ของ ศวท. ● คลังดาวนโหลด คลังภาพ คลังขาว และคลังเว็บไซตแนะนํา ● คลังความรู ที่บริการสาระความรูหลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือแนะนํา สื่อสาระ ความรูออนไลน สารสนเทศวิเคราะห e-Book e-Presentation และ e-Learning  ● ฐานขอมูลออนไลนที่ ศวท. บอกรับเปนสมาชิกและพัฒนาขึ้นมา เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 9 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 14. 14. STKS e-Learning แหลงเรียนรูออนไลนโดย ศวท. ศวท. ใหความสําคัญกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสือเรียนรูดวยตนเองดวย ่ เทคโนโลยี e-Learning ในระบบเปด โดยเลือกใชโปรแกรม LearnSquare ซึ่งเปนซอฟตแวรบริหาร จัดการการเรียนการสอนระบบเปด (Open Source LMS: Learning Management System) ที่พฒนา ั โดยนักวิจยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) นํามาพัฒนาเปน ั เว็บไซตเรียนรูออนไลนของ ศวท. ที่เรียกชมไดที่ http://stks.or.th/elearning เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 10 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 15. 15. เนื้อหาที่นําเสนอประกอบดวยเนือหาหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยี ้ สารสนเทศ และคอมพิวเตอร โดยพัฒนาสือในฟอรแมตตางๆ อันเปนผลจากการศึกษาและพัฒนา ่ ตามภาระงานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เพื่อศึกษาและเลือกใชสอที่เหมาะสมกับผูเรียนและเทคโนโลยีที่ ื่ แตกตางกัน นอกจากนีเ้ นื้อหาทุกเนือหาสามารถสงออกเปนบทเรียนออฟไลน (Offline) ตาม ้ มาตรฐาน SCORM ไดทันที ซึ่งจะสงตอยอดใหเกิดคลังวัตถุการเรียนรูระบบเปด (Open Digital Learning Object Repository) ของ ศวท. ตอไป ปจจุบันเนือหาที่นําเสนอในเว็บไซต STKS e-Learning มีดังนี้ ้ 1. การออกแบบพัฒนาเว็บไซต dw001 : Macromedia Dreamweaver ● ● dw002 : การจัดการไฟลเอกสารเว็บ ● dw003 : การสรางเว็บไซต ● dw004 : เทคนิคการสรางเว็บดวย Dreamweaver ● dw005 : เทคโนโลยีเว็บ ● dw006 : ความรูเกียวกับภาษา HTML ่ ● dw008 : เว็บสําเร็จรูปดวย CMS & Generator ● dw009 : JavaScript 2. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ●eb001 : หนังสืออิเล็กทรอนิกส ● eb002 : การพัฒนา Multimedia e-Book ดวย FlipAlbum ● eb003 : การสรางเอกสาร PDF ● eb004 : Multimedia e-Book ดวย Desktop Author ● eb005 : เอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู (e-Book) 3. e-Learning ● el001 : ความรูเกียวกับ e-Learning ่ ● el002 : การนําบทเรียนเขา LearnSquare ● el003 : ซอฟตแวรจัดการ e-Learning : Moodle ● el004 : การฝกอบรมดวยสื่อมัลติมีเดีย ● el005 : การพัฒนาสือเรียนรูดิจิทัล (e-Courseware) ่ ● el006 : การสรางสื่อ e-Learning ดวย Macromedia Captivate เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 11 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 16. 16. el007 : ซอฟตแวรจัดการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ● LearnSquare ● el008 : หลักการและวิธีการพัฒนา e-Learning 4. Mutimedia ดวย Flash fl001 : เริมตนกับ Flash ● ่ ● fl002 : การทํางานกับไฟล Flash ● fl003 : ทํางานกับ Multimedia ● fl004 : สรางสรรค Flash Movie ดวย Swish ● fl005 : Macromedia Flash for e-Learning ● fl006 : Flash ActionScript ● fl007 : สรางสรรคผลงานดวย Flash 5. GreenStone หองสมุดดิจทัล ิ gs001 : สรางหองสมุดดิจิทัลดวย Greenstone ● ● gs002 : การปรับแตงระบบ 6. Graphics Tools gt001 : การใชงานโปรแกรม XnView ● ● gt002 : เทคนิคการสรางงาน Graphics ดวย Photoshop ● gt003 : ความรูเกียวกับงานกราฟก ่ ● gt004 : GIMP ● gt005 : จับภาพใสจอดวย Screen Capture ● gt006 : สรางสรรคงานกราฟกดวย Adobe Photoshop ● gt007 : PhotoShop ActionScript 7. การประยุกตใช ICT ในการเรียนการสอน ● ed001 : สไลดความรูตางๆ ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ● ed002 : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ● ed003 : OSS & Feeware เพือการเรียนการสอน ่ 8. ความรูเกียวกับคําสั่งของ Linux ่ ● li001 : คําสั่งเบื้องตนของ Linux เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 12 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 17. 17. 9. OpenOffice.org ● oo000 : เริ่มตนกับ Open Source Software & OpenOffice.org ● oo001 : เริ่มตนกับ OpenOffice.org Writer ● oo002 : การสรางจดหมายราชการ ● oo003 : การสรางรายงานการประชุม ● oo004 : การสรางรายงานบัญชี ● oo005 : การสรางบัญชีรายชื่อ ● oo006 : การทํา Mail Merge ● oo007 : การสรางแผนพับ ● oo008 : การออกแบบโปสเตอร ● oo009 : แบบฟอรมและแมแบบเอกสาร ● oo010 : เอกสารรูปเลม ● oo011 : เริ่มตนกับ OpenOffice.org Calc ● oo012 : การสรางรายงานประจําปดวย OpenOffice.org Calc  ● oo013 : การนําเสนอขอมูลดวยกราฟ ● oo014 : การจัดการฐานขอมูลดวย OpenOffice.org Calc ● oo015 : สูตรการคํานวณของ OpenOffice.org Calc ● oo016 : ฟงกชันการคํานวณของ OpenOffice.org Calc ● oo017 : การสรางฟอรม ● oo018 : การสราง Mail Merge ดวย OpenOffice.org Calc ● oo019 : จําไดไหมรูจัก Impress ครังแรก เมื่อไร อยางไร ้ ● oo020 : ปรับเปลี่ยนงานพรีเซนเทชั่นอยางไร ใหนาสนใจ และตรงใจ ● oo021 : พลิกโฉมงานพรีเซนเทชันในสไตลตวเอง ่ ั ● oo022 : พิมพงานอยางสรางสรรค สําหรับงานพรีเซนเทชัน ่ ● oo023 : เครืองมือเด็ดโดนใจ สรางพรีเซนเทชันอยางมือโปร ่ ่ ● oo024 : เคล็ด(ไม)ลับพิชิตงานพรีเซ็นเทชัน ่ ● oo025 : ทํางานกับ OpenOffice.org Calc ● oo026 : การสรางสูตรสมการดวย OpenOffice.org Math ● oo027 : แนะนํา OpenOffice.org Base 10. เรียนรูกับ MicroWorlds Pro เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 13 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 18. 18. ●cs000 : รูจักกับ MicroWorlds ● cs001 : สรุปคําสังพี้นฐาน ่ ● cs002 : ตัวอยางผลงาน 11. Microsoft Office ● ms001 : Microsoft Excel ● ms002 : Microsoft Word ● ms003 : เทคนิคการใชงาน MS Excel 12. Joomla เครืองมือพัฒนาเว็บมืออาชีพ ่ ● jo001 : พัฒนาเว็บไซตดวย Joomla  13. สนุกกับภาษาไทย ● th001 : รูจักกับสุภาษิต สํานวน คําพังเพยไทยผาน flash movies  14. Blog ชุมชนออนไลน ● bl001 : สรางสรรเว็บชุมชนออนไลนดวย Blog  15. Multimedia Tools mm001 : สื่อมัลติมีเดียดวย Macromedia Director ● ● mm002 : เทคโนโลยีเสียง 16. Web Accessibility ● wa001 : การลงรหัส HTML ตามมาตรฐาน Web Accessibility 17. Computer Technology ●cp001 : ประวัติคอมพิวเตอร ● cp002 : ระบบคอมพิวเตอร ● cp003 : ระบบจํานวน ● cp004 : การประยุกตใชงานคอมพิวเตอร ● cp005 : เทคโนโลยีสารสนเทศ ● cp006 : บทความ สาระนารูเกียวกับเทคโนโลยี ECTI ่ 18. การจัดการสารสนเทศ ● lb001 : CyberTools เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 14 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 19. 19. 19. Open source software ● os001 : ความรูเกียวกับ Open Source ่ ● os002 : เครืองมือจัดการเว็บไซต ่ ● os003 : สือกราฟกและมัลติมเี ดีย ่ ● os004 : จําลองเครืองพีซีเปน Server ่ ● os005 : บีบอัดไฟลใหเล็กกอนใชงาน ● os006 : รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรดวย OSS  รูปบทเรียน Flash Movie “กบในกะลา” เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 15 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 20. 20. Moodle รวมสรางสรรคและเรียนรู e-Learning การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สําหรับหนวยงานพันธมิตรที่ตองการ ระบบการเรียนการสอนแบบรวมสรางสรรคและเรียนรูผานเครื่องมือที่หลากหลาย เพือให่ สอดคลองกับระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ศวท. ไดแนะนําใหหนวยงานดังกลาว เลือกใช Moodle ซอฟตแวรจัดการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (LMS: Learning Management System) ตัวอยาง การแนะนําใหกับโรงเรียนจิตรลดา ฝายประถม พัฒนาเว็บไซต e-Learning ดวย Moodle อันจะเปนชองทางสรางสรรคความรูรวมกันทั้งครู และนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน Moodle เปน LMS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกสที่สอดรับกับปรัชญาการศึกษาทั้งรูปแบบการเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง   (Constructivism) การเรียนรูแบบคิดเอง สรางเอง (Constructionvism) การเรียนรูแบบสราง องคความรูในสังคม (Social Constructivism) หรือการเรียนรูรวมกันเปนหมูคณะ และการเรียนรู   แบบเชื่อมโยงและการแยกสวนความรู (Connected and Separated Knowing) เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 16 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 21. 21. สงเสริมความรู OSS for Library กิจกรรมเดนอีกกิจกรรมหนึ่งของ ศวท. คือ การสงเสริมความรูเกี่ยวกับการประยุกตใช OSS & Freeware ออกสูภายนอก ศวท. และสวทช. ผานหลักสูตรฝกอบรมสัมมนาและใหบริการ  ความรูในการเปนวิทยากรหนวยงานตางๆ  ในชวง 3 ไตรมาสของปงบประมาณ 2551 ศวท. ไดจัดกิจกรรมฝกอบรม 57 ครั้งโดยแบง เปนการอบรมที่เกียวกับ OSS จํานวน 21 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ ่ ประเภท ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ยอดรวม หลักสูตร OSS 3 11 7 21 หลักสูตรอื่นๆ 9 22 5 36 รวม 12 33 12 57 1. หลักสูตรการพัฒนา e-Learning ดวย LearnSquare คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วันที่ 4 ตุลาคม 2550 2. หลักสูตรการสงเสริมการใช OSS ในหองสมุดงานสัมมนาวิชาการ วันที่ 16 ธันวาคม 2550 3. หลักสูตรการสงเสริมการใช Greenstone วันที่ 17-18 ธันวาคม 2550 4. หลักสูตร Open Source Software & OpenOffice.org งานประชุมวิชาการ WUNCA#18 วันที่ 10 มกราคม 2551 5. หลักสูตร Open Source Software & OpenOffice.org (ภาคปฏิบัติ) งานประชุม วิชาการ WUNCA#18 วันที่ 11 มกราคม 2551 6. หลักสูตร OpenOffice.org การบินไทย วันที่ 21 - 22 มกราคม 2551 7. หลักสูตร OpenOffice.org การบินไทย วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551 8. หลักสูตร Open Souce Software & OpenOffice.org วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2551 9. โครงการอบรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรหลักสูตร ตูเอกสาร อิเล็กทรอนิกสในระบบ Open Source Dspace วันที่ 27 มีนาคม 2551 10. หลักสูตร Open Source & OpenOffice.org สํานักหอสมุด ม.เกษตรฯ วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2551 11. หลักสูตร Joomla กับ Web Accessibility วันที่ 7 มีนาคม 2551 เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 17 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 22. 22. 12. หลักสูตรการพัฒนา Digital Library ภาควิชาบรรณารักษ ม.บูรพา วันที่ 14 มีนาคม 2551 13. หลักสูตรการพัฒนา e-Learning ดวย LearnSquare สํานักงานปองกันและควบคุม โรคที่ 8 นครสวรรค วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2551 14. หลักสูตร OpenOffice.org Calc บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2551 15. หลักสูตร OpenOffice.org บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) วันที่ 1 - 4 เมษายน 2551 16. หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla วันที่ 9 - 10 เมษายน 2551 17. หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla วันที่ 19 - 20 เมษายน 2551 18. หลักสูตรการพัฒนา e-Learning ดวย LearnSquare สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค 23 เมษายน 2551 19. หลักสูตรการพัฒนาหองสมุดดิจทัลดวย Greenstone วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2551 ิ ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จันทบุรี 20. หลักสูตรการพัฒนา e-Learning ดวย LearnSquare คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 21. หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ผลที่ไดจากการจัดหลักสูตรฝกอบรมสัมมนา และใหบริการความรูคือ หนวยงานหลาย หนวยงานใหความสนใจนําซอฟตแวรในกลุม OSS & Freeware ที่ ศวท. แนะนํากลับไปปรับระบบ การใหบริการผูใช และเลือกใชโปรแกรมหลายโปรแกรมพัฒนาระบบงานออนไลน เชน การพัฒนา หองสมุดดิจทัลดวย Greenstone ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และกรมสุขภาพจิต กระทรวง ิ สาธารณสุข การพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla และบางสถาบันการศึกษาก็นําไปใชเปนเครื่องมือ การเรียนการสอน การวิจยของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เชน ภาควิชา ั บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 18 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 23. 23. จัดการความรูดวย OSS  การจัดการความรู (Knowledge Management) ปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรสูองคกร แหงเรียนรูเปนภารกิจหนึ่งที่ ศวท. ใหความสําคัญและสนใจ โดยเลือกใชซอฟตแวรที่เหมาะสมจาก กลุม OSS มาพัฒนาเปนเครื่องมือสําหรับจัดการความรูของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ศวท.  เครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งของ ศวท. คือ เว็บไซต STKS Blog พัฒนาจากซอฟตแวร Wordpress ที่มา ดวยฟงกชันการทํางานหลากหลาย สรางและแบงปนเนือหาความรูไดดวยจากระบบ WYSIWYG ้  Editor ทําใหบุคลากร ศวท. มีความสนุกกับการรวมกันเขียน รวมกันบอกเลา แบงปนความรูของ  ตนเองใหกับผูอื่นๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกัน  WordPress เปนซอฟตแวรในกลุม OSS ที่รองรับ การสรางสรรคเนื้อหารูปแบบ Blog (Web Log) หรือไดอารี ออนไลนประจําตัว จึงออกแบบมาใหรองรับการใชงานจากผูใช  ทุกกลุมดวยเครื่องมือทํางานที่คลายกับการพิมพงานดวย Word Processor ที่คนเคยกันอยูแลว แตมีความสามารถจัดหมวดหมู ุ  เอกสาร การกรองเนือหาตามวันที่สรางเอกสาร และการระบุคําคน ้ ดวย Tag เพื่อแสดงถึงจํานวนเนื้อหาดวย Tag Clound เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 19 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 24. 24. บริการจัดการงาน ศวท. ดวย Dokuwiki ศวท. ไดจัดทําระบบบริหารจัดการงานภายใน ศวท. เชน รายงานการประชุม การติดตาม งาน การนําเสนอโครงการและพิจารณาโครงการ ตลอดจนการสื่อสารภายในทุกหมวดเนื้อหาภาย ใตเว็บไซต STKS Intranet โดยเลือก OSS ที่ทํางานในลักษณะ Wiki มาเปนเครื่องมือหลัก Dokuwiki คือ ซอฟตแวรจัดการ Wiki ในกลุม OSS ที่เลือกใช ดวยความสามารถการจัดการ  หมวดหมูเ อกสาร การจัดการบัญชีผูใช การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาแตละหนาเอกสาร อีกทั้ง รูปแบบคําสังที่งายในการปอนหรือสรางเอกสาร และฟงกชันเสริมที่หลากหลาย เชน การนําเสนอ ่ ออนไลนจากเนื้อหาที่สรางตามฟอรแมต Wiki การสงออกเอกสารเปน OpenOffice.org Writer เปนตน นอกจากนี้ Dokuwiki ยังบันทึกการแกไขขอมูลทุกเวอรชั่น ทําใหแสดงประวัติการแกไข ขอมูลและยอนขอมูลกลับไดทุกเวอรชั่น เหมาะสําหรับการทํารายงานการประชุมออนไลน หรือ การจัดการบริหารโครงการของหนวยงาน นับเปนระบบอินทราเน็ต (Intranet) หนวยงานฉบับเล็ก แตมากดวยความสามารถไดงาย และรวดเร็ว เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 20 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 25. 25. หองสมุดดิจทลดวย Greenstone ิ ั หองสมุดดิจทัล นวัตกรรมหนึ่งในวงการหองสมุดที่ไดรับความนิยมสูงมานวัตกรรมหนึง ิ ่ โดยการสรางชุดขอมูล หรือ Collection ที่ตองการแลวในฟอรแมตดิจิทัลแลวใชเครื่องมือมาบริหาร จัดการ จัดหมวดหมู และบริการสืบคนออนไลน Greenstone นับเปนเครื่องมือจัดการหองสมุดดิจิทัลฉบับออนไลนที่มีความสามารถมาก รองรับเอกสารดิจิทัลไดทกฟอรแมต อีกทั้งสนับสนุนชุดเมทาดาทาไดตามความตองการของผูใช ุ เชน Dublin Core หรือ LOM (Learning Object Metadata) สําหรับวัตถุการเรียนรู (Learning Objects) ผลงานของ Greenstone สามารถสงออก (Export) เปนสื่อ CD หรือ DVD พรอมใชงานได Greenstone นอกจากทําหองสมุดดิจิทัลที่ใหบริการจัดเก็บ และสืบคนเอกสารดิจิทัลหลาก ฟอรแมต หลากเมทาดาทาแลว ยังเหมาะสําหรับนําไปพัฒนาหอจดหมายเหตุฉบับออนไลนไดอก ี ดวย จึงเปนเครืองมือที่นาสนใจมาก ่ เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 21 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 26. 26. การจัดการหองสมุดอัตโนมัตดวย Koha ิ Koha เปนโอเพนซอรสซอฟตแวรในการจัดการหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการตัวแรก ซึ่ง ศวท. ไดศึกษาและพัฒนาจนสามารถรองรับการทํางานของหองสมุดในโมดูลตาง ๆ นับวาเปน ความภาคภูมิใจของ ศวท. ที่เปนผูบุกเบิกการพัฒนาและการใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติแบบ  บูรณาการที่เปนโอเพนซอรสและเต็มรูปแบบเปนแหงแรกในประเทศไทย และยังเปนหองสมุด ตนแบบสําหรับหองสมุดขนาดกลางและหองสมุดขนาดเล็กในการนําโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ มาใชโดยไมตองเสียคาใชจายเทากับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยทใชกนอยางแพรหลาย  ี่ ั ในประเทศไทย นอกเหนือจากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการใชงานแลว ศวท. ยินดีที่จะ เปนศูนยประสานงานและเผยแพรการใชโปรแกรม Koha ในประเทศไทย เพื่อเผยแพรการใช ฝก อบรมใหแพรหลายในวงกวางมากขึน และรวมพัฒนาโปรแกรมดวยกัน ้ PHPMyLibrary ระบบหองสมุดขนาดเล็กแตมากดวยความสามารถ นอกจาก Koha แลว ศวท. ยังไดศึกษาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับหองสมุดขนาดเล็ก แตตองการความสามารถยืม/คืน จัดการบัตรรายการ และวารสารพรอมระบบ Web OPAC โดยได  แนะนํา PHPMyLibrary ซอฟตแวรจัดการหองสมุดอัตโนมัตอีกโปรแกรมใหกับผูสนใจอีก ิ โปรแกรมหนึ่ง DSpace กับการจัดการภูมิปญญาดิจิทัล สวทช. ภูมิปญญาอันเปนทรัพยสนจากความคิด การคนควา การวิจัย ของบุคลากร สวทช. นับวา ิ เปนขุมทรัพยของการวิจัยตามยุทธศาสตรของประเทศชาติ ซึ่งถามิไดมการวางแผนในการบริหาร ี จัดการ นับวันทรัพยสินทางความคิดเหลานั้น ก็จะสูญหายไปจากโลก ศวท. จึงไดนาโปรแกรม ํ DSpace มาใชในการจัดเก็บภูมปญญาดิจทัลเหลานีไว ดวยการทํางานของโปรแกรมที่สามารถรับ ิ ิ ้ ผลงานของชุมชนใน สวทช. ไดโดยตรง มีระบบการประเมินผลงาน มีระบบสงวนรักษาแฟมขอมูล ที่นําเขาในรูปแบบตาง ๆ กัน ทําให DSpace นอกเหนือจากการทําหนาที่เปนคลังเก็บ (Repository) ยังสามารถนําไปพัฒนาเปนระบบ Knowledge Repository ไดตอไปอีกดวย โดย ศวท. ทําหนาที่ใน การพัฒนาระบบการทํางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ สวทช. และใหเอื้อประโยชนสูงสุด กับชุมชน และสังคมภายนอกในการใชความรูจากคลังปญญาดิจิทัล สวทช. เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 22 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 27. 27. สงทาย “OSS & Freeware” เพื่อคนไทย ศวท. หวังวาการเริ่มตนกับ OSS & Freeware ของ ศวท. คงเปนจุดเริ่มตนสําหรับทุกทาน และทุกหนวยงานไดเปนอยางดี ทั้งนี้ ศวท. พรอมที่จะรวมกาวเดินไปบนถนนเสน OSS & Freeware กับทุกทานในรูปแบบความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมนีใหยืนยาว และ้ มั่นคง ทั้งนีเ้ นื้อหาตางๆ ทีเ่ กี่ยวกับซอฟตแวรที่ไดแนะนําในเอกสารฉบับนี้ ศวท. ไดจัดทําและ นําเสนอผานเว็บไซต ศวท. (http://stks.or.th) และเว็บไซต e-Learning (http://stks.or.th/elearning) อยางไรก็ตาม “การเลือกใช OSS & Freeware” ไมไดหมายความ ทานหรือหนวยงานของ ทานจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ คือไดฟรีทุกอยาง แต ศวท. อยากใหคําแนะนําวา ทานยังคงตอง  มีการจัดสรรงบประมาณเพือการพัฒนา OSS ใหเหมาะสมกับความตองการของทาน เพียงแต ่ คาใชจายระยะยาว เชน คาดูแลรักษา รายจายรายปจะลดนอยลงอยางเชนไดชด ั นอกจากนี้ซอฟตแวรที่แนะนําสวนมากยังทํางานกับระบบปฏิบัติการ Micrsoft Windows ซึ่งทานยังคงตองจายคาลิขสิทธิ์โปรแกรมนีเ้ ชนกัน ดังนั้นการเริ่มตนกับ OSS & Freeware ศวท. หวังวา ทานคงจะเปดใจที่จะพัฒนาดวยเงินงบประมาณสวนหนึง และความคุมทุนจะตามมา ่ ในปถัดไปเองครับ เรื่อง: ขุมทรัพยซอฟตแวรเพือใชงานในองคกร - โอเพนซอรสและฟรีแวรขม ่ ุ 23 โดย: บุญเลิศ อรุณพิบูลย

×