Social Media for Education

2,255 views

Published on

เทคนิคการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ Social Media

Published in: Technology
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าฟังการอบรมของอาจารย์อย่างมากมายคะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมออนไลน์มากขึัน ขอบพระคุณมากคะ อาจารย์
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,123
Actions
Shares
0
Downloads
124
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social Media for Education

 1. 1. เทคนิคการจ ัดการเรียน การสอนโดยใช ้ Social Media บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://thailibrary.in.th
 2. 2. 2536 2551 ปั จจุบน ั NECTEC STKS ์ ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ิ นักวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม เนคเทค หัวหน ้างาน งานพัฒนาและบริการ ื่ สอสาระดิจทัล ิ ื่ รักษาการหัวหน ้างานพัฒนาสอสาระดิจทัล ิ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างาน วิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างานสนับสนุนทางเทคนิค ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค เจ ้าหน ้าทีระบบคอมพิวเตอร์ ่ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค รักษาการหัวหน ้างาน ื่ งานพัฒนาและบริการสอสาระดิจทัล ิ นักวิชาการ
 3. 3. • • • • • • • อาจารย์พเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ิ ี และสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา, ม.เชยงใหม่, ม.หอการค ้าไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ มศว., ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น ทีปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุดอัตโนมัต ิ ่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุด ่ สานักราชเลขาธิการ ทีปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ่ ห ้องสมุด สานักงานศาลปกครอง ทีปรึกษาคณะทางานพัฒนาเว็บไซต์ ่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • • • • • • • • • • ปฏิบัตงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ิ วังสระปทุม คณะทางานโครงการไอทีตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ื คณะทางานหนั งสอเก่าพม่า ตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ื กรรมการดาเนินโครงการหนังสอเก่าชาวสยาม ิ ิ ศูนย์มานุษยวิทยาสรนธร (องค์การมหาชน) ิ ผู ้ทรงคุณวุฒปรับปรุงหลักสูตรศลปศาสตร ิ ึ ี บัณฑิตสารสนเทศศกษา ม.เชยงใหม่, ม.บูรพา ึ ผู ้ทรงคุณวุฒวพากษ์ หลักสูตรระดับอุดมศกษา ิ ิ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร ผู ้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการประจา ิ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา
 4. 4. ห ัวข้อ • Social Media : ความหมายและขอบข่าย ้ • ประเภทของ Social Media ทีสาคัญทีนามาใชใน ่ ่ การเรียนการสอน ้ • การนา Social Media ไปใชในการจัดการเรียนการสอน ้ ่ ึ • ประโยชน์ของการนา Social Media มาใชเพือการศกษา ื่ • เทคนิคและวิธการสร ้างสอการเรียนรู ้รูปแบบมัลติมเดีย ี ี ึ เพือการศกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต โดยการใช ้ ่ Social Media รูปแบบต่างๆ • แลกเปลียนความคิดเห็น/ตอบคาถาม ่
 5. 5. 5
 6. 6. ื่ สอใหม่ (New Media) ื่ ่ ้ ่ ื่ • สอทีใชชองทางเทคโนโลยีการสอสารหรือ อินเทอร์เน็ ต ื่ ่ ื่ • สอทีไม่จากัดพืนทีและเวลาในการสอสาร ้ ่ ื่ ่ • สอทีไร ้ตัวตนไม่มเจ ้าของ (Anonymous) ี ื่ ่ ี ื่ • สอทีมการสอสารสองทาง ื่ ่ • สอทีไม่สามารถปิ ดกันได ้ ้ ่ • ทุกคนสามารถเข ้ามามีสวนร่วม
 7. 7. ื่ ั สอสงคม (Social Media) ื่ ื่ • สอประเภทสอใหม่ ทีพัฒนาภายใต ้เทคโนโลยี ่ เว็บ 2.0 ื่ ั การนิยามความหมายของคาว่า สอสงคม หรือ Social Media นั บได ้ว่าเป็ นเรืองทียงยากพอสมควร ่ ่ ุ่ ั ึ่ เนืองจากเป็ นศพท์ซงมีความหมายทีกว ้างและ ่ ่ ิ ื่ มีความหลากหลายในเชงคุณลักษณะของสอ
 8. 8. ื่ ั สอสงคม • เครืองมือหรือรูปแบบการถ่ายทอดเนือหาบนฐาน ่ ้ ้ ิ เว็บ 2.0 ทีนามาใชในเชงบูรณาการของเนือหา ่ ้ ่ ผ่านการถ่ายทอดจากการเขียนและการสงผ่าน ข ้อมูล ื่ ่ ุ • สอทีทกๆ คนหรือแต่ละบุคคลสามารถทีจะ ่ ิ่ แลกเปลียนประสบการณ์ได ้ในทุกสงทุกอย่าง ่ ื่ ทุกสถานทีและทุกเวลาทีจะสามารถสอสารได ้ ่ ่ ถึงกัน
 9. 9. ขอบข่าย ื่ ั ิ ั • เป็ นสอสร ้างปฏิสมพันธ์เชงสงคม - ก่อให ้เกิด ั ั ื่ ปฏิสมพันธ์ของสงคมมนุษย์ผานสอเทคโนโลยี ่ ื่ ั • เป็ นสอแห่งสงคมเครือข่าย - สามารถทีจะสร ้างความ ่ ื่ เชอมโยงเครือข่ายไปได ้ทุกหนทุกแห่งทังกลุมเพือน ้ ่ ่ ั้ สนิท กลุมเพือนบ ้าน คณะทางาน หรือเพือนร่วมชน ่ ่ ่ เรียน/โรงเรียน ื่ ั ่ • เป็ นสอแห่งการสร ้างสมพันธภาพข ้ามมิต ิ - ชวย เสริมสร ้างทักษะความรู ้และโอกาสทีดบนฐานความ ่ ี แตกต่างหลากหลายทังเชงสงคม วัฒนธรรม วิถชวต ้ ิ ั ี ี ิ คุณธรรม จริยธรรม
 10. 10. ื่ ั การเติบโตของสอสงคม
 11. 11. ้ สถิตการใชงานอินเทอร์เน็ ตของไทย เดือน ก.ย.55 ิ 11 http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic/
 12. 12. 12 http://thnic.or.th/wp-content/uploads/2012/10/16-10-2555-17-05-10.png
 13. 13. 13 http://wilas.chamlertwat.in.th/thailand-digital-statistic/
 14. 14. การเรียนการสอนยุคดิจท ัล ิ • การเรียนรู ้ทีมงเน ้นให ้ผู ้เรียนเรียนรู ้ระหว่างกันควบคูกบ ่ ุ่ ่ ั การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ • การเรียนรู ้ควรเปิ ดกว ้างให ้มีผู ้เข ้าร่วมได ้โดยไม่ม ี อุปสรรค • การเรียนรู ้ควรทาให ้ผู ้เข ้าร่วมสามารถเข ้าถึงข ้อมูลและ ความรู ้ได ้โดยไม่มอปสรรค ี ุ
 15. 15. แนวคิดในการนา Social Media ้ ใชในการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ้ ื่ ่ • ใชในฐานะแหล่งเรียนรู ้ โดยการสารวจเลือกสอทีเหมาะสม และ ึ เป็ นประโยชน์กบการเรียนรู ้ของนักเรียน/นักศกษา แล ้วรวบรวม ั ึ ึ เผยแพร่ เพือให ้นักเรียน/นักศกษาเข ้าศกษาด ้วยตนเอง ่ ้ ื่ ื่ ่ ้ • ใชในฐานะสอการสอน โดยเลือกสอทีสามารถนามาใชในการ ั ื่ จัดการเรียนรู ้ และออกแบบการสอนโดยอาศยสอเหล่านัน ้ ประกอบตามความเหมาะสม ้ ื่ ึ • ใชในการสอสาร รับทราบปั ญหาของนักเรียน/นักศกษา ้ ่ ่ • ใชเป็ นชองทางในการมอบหมายงานและสงงาน ้ • ใชเป็ นแหล่งพักสมองพร ้อมกับการได ้รับความรู ้จากเกม
 16. 16. Social Media ก ับการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ระบบ Community แห่งการเรียนรู ้บนเครือข่าย ั อินเทอร์เน็ ตทีมการปฏิสมพันธ์กนระหว่างผู ้สอนกับผู ้สอน ่ ี ั ผู ้สอนกับผู ้เรียน และผู ้เรียนกับผู ้เรียน ทีมการแบ่งปั น ่ ี ึ่ ความรู ้แลกเปลียนเรียนรู ้ซงกันและกัน ่ ื่ ั ระบบการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผานสอสงคม ่ (SMEBA :Social Media Experience-Base Approach) ระบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง
 17. 17. การเรียนรูก ับ Social Media ้ • • • • • การเรียนเพือจะ “รู ้” ่ การเรียนเพือจะ “ทา” ่ การเรียนรู ้เพือจะ “อยูด ้วยกัน” ่ ่ การเรียนรู ้เพือจะ “เปลียนตัวเอง” ่ ่ ั การเรียนรู ้เพือจะ “เปลียนสงคม” ่ ่
 18. 18. 19
 19. 19. แนวปฏิบ ัติการใช ้ Social Media • กาหนด eMail Account เฉพาะ – กาหนดรหัสผ่านแบบปลอดภัยเพียงชุดเดียวที่ ้ สามารถใชได ้ก ้บทุกบริการ • มีตวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักขระพิเศษผสมทุกครัง ั ้ • ใช ้ eMail ข ้างต ้นสมัครบริการ • กาหนด Profile/Privacy ทีเหมาะสม ่ – Profile เพือแสดงข ้อมูลผู ้สร ้างสรรค์ตอระบบ ่ ่ • ไม่ควรระบุข ้อมูลจริงทุกรายการ ่ – Privacy รักษาสภาพความเป็ นสวนตัว
 20. 20. แนวปฏิบ ัติการใช ้ Social Media • ให ้ความสาคัญกับความเป็ นเจ ้าของ – Embedded Metadata มีความสาคัญ ั – ประเภทสญญาอนุญาต – ตระหนักว่า “การติดตามย ้อนกลับ” มีจริง ื่ • ให ้ความสาคัญกับมาตรฐานการสร ้างสอดิจทัล ิ
 21. 21. www.newsbroadcastingcouncil.or.th 22
 22. 22. ้ ร่วมก ันสร้างสรรค์เนือหาออนไลน์ แบบง่ายๆ
 23. 23. ื่ ั สอสงคมก ับการจ ัดการรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และเอกสารดิจท ัล ิ ่ • อ ้างอิง … สวนสาคัญของผลงานวิชาการ – Zotero – Mendeley
 24. 24. บ ันทึกเล็กๆ ทีมาของอ้างอิง ่ เปลียนมาบันทึก จัดเก็บ ่ ด ้วย Social Media กันดีไหมครับ
 25. 25. http://www.zotero.org/groups
 26. 26. http://www.mendeley.com/groups/
 27. 27. ePorfolio • LinkedIn • Researchgate • Academia.edu
 28. 28. ื่ สอเรียนรูดวย Social Media ้ ้ http://www.xmind.net/
 29. 29. http://www.mindmeister.com/
 30. 30. Infographics ด้วย Social Media
 31. 31. http://visual.ly/
 32. 32. http://www.pinterest.com/pin/279926933061910649/
 33. 33. Facebook Apps • http://apps.facebook.com/citemeapp/
 34. 34. ื่ สอดิจท ัลห ัวใจสาค ัญของการบริการยุคดิจท ัล ิ ิ ฟอนต์ Error เข ้าถึงยาก ้ มีแต่ PDF โหลดชา ี เสยเวลา ค ้นหายากมาก ี เสยเวลาปรับแต่ง โห!! สร ้างสารบัญ ี เสยเวลาจัง เปิ ดไม่ได ้นะ คนละ version ตอบรับ เทคโนโลยีอบตใหม่ ุ ั ิ เปิ ดแล ้ว ี ฟอร์แมตเสย ทีเก็บกระจาย ่ ้ ทางานซ้าซอน ี เสยเวลา/เงิน ข ้อกาหนดมีการ ปรับเปลียน ่
 35. 35. 36
 36. 36. 37
 37. 37. การบริหารจ ัดการ Born-Digital Media • เอกสารจาก Microsoft Office สร ้างเอกสารแบบ Style กาหนด Metadata บันทึกเอกสารแบบฝั งฟอนต์ ่ สงออกเป็ น PDF/A
 38. 38. การบริหารจ ัดการ Born-Digital Media • ภาพถ่ายดิจทัล ิ ตังค่าวัน/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจทัล ้ ิ ถ่ายภาพด ้วยค่า Config ในระดับสูง นาภาพมาบันทึก IPTC Metadata
 39. 39. ภาษาไทย ... ปัญหาใหญ่ทตอง ี่ ้ รณรงค์ตอไป ่ • คุณรู ้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง • ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 40
 40. 40. ิ ์ ประเด็นลิขสทธิในยุคดิจท ัล ิ • • • • ิ ์ ้ ลิขสทธิเนือหา ิ ์ ลิขสทธิโปรแกรมสร ้างสรรค์ ิ ์ ื่ ลิขสทธิภาพ/สอมัลติมเดีย ี ิ ์ ลิขสทธิฟอนต์
 41. 41. ิ ประเด็นลิขสทธิ์ • คัดลอกมาโดยไม่ได ้ขออนุญาต ื่ • คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเอง ื่ • คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชอตนเองรวมทัง ้ ั เปลียนแปลงสญญาอนุญาต ่ ิ • เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสทธิ์ ิ ์ ั • มีเนือหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สทธิ” ให ้ทุกคนเห็นอย่างชดเจน ้ ิ สงวนลิขสทธิ์ Copyright (c) สมบัตสาธารณะ ิ Public Domain (pd) CreativeCommons (cc) 42
 42. 42. 43
 43. 43. Creative Commons - Level 44
 44. 44. www.dustball.com/cs/plagiarism.chec ker
 45. 45. www.anti-kobpae.in.th
 46. 46. http://turnitin.com
 47. 47. http://slideshare.net
 48. 48. http://slideshare.net
 49. 49. Pingback & Trackback
 50. 50. From: YouTube no_reply@youtube.com Date: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00 To: xxxx@gmail.com Subject: Information about your video “ปปปปปปป“ Dear xxxx, Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by [Merlin] Ninja Tune Ltd. No action is required on your part; however, if you are interested in learning how this affects your video, please visit the Content ID Matches section of your account for more information. Sincerely, -The YouTube Team -© 2011 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 51
 51. 51. ิ ์ ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว ่
 52. 52. ้ ซอฟต์แวร์ทนามาใชงาน ... ี่ ิ ์ ถูกลิขสทธิหรือไม่
 53. 53. http://openclipart.org/ 55
 54. 54. การให้เครดิตผูสร้างสรรค์ ้ http://easybib.com/
 55. 55. QR Code ่ ต ัวชวย การเข้าถึง 57
 56. 56. ขอขอบคุณ www.stks.or.th www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon 58

×