OSS & Freeware for Library @ Laos

1,700 views

Published on

การประยุกต์ใช้ OSS & Freeware เพื่อการจัดการห้องสมุด กรณีศึกษาประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
601
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OSS & Freeware for Library @ Laos

 1. 1. การประยกตใชโอเพนซอรสซอฟตแวรและฟรแวร เพอการจดการทรพยากรสารสนเทศ และการบร"หารจดการหองสมด กรณศกษาประเทศไทย บญเลศ อรณพบลย ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ส!าน"กงานพ"ฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห%งชาต http://stks.or.th boonlert@nstda.or.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon http://slideshare.net/boonlert
 2. 2. ส!าน"กงานพ"ฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห%งชาตNational Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 3. 3. Ministry of Science and Technology - ThailandNational Science and Technology Development Agency (NSTDA)BIOTEC NECTEC TMC MTEC NANOTEC
 4. 4. หองสมดกลาง สวทช.ส+านกงานพฒนาว"ทยาศาสตรและเทคโนโลยแห.งชาต" National Science and Technology Development Agency
 5. 5. NSTDA Core Value• NSTDA Nation First –N Nation First ก%อเกดกระแสการใช –S Science & Technology Open Source – T Teamwork Software – D Deliverability & Freeware – A Accountability
 6. 6. ท+าไมตองค"ดถง “ประเทศชาต"”• ปUญหางบประมาณ “เงน”• ปUญหาบคลากร “คน” – บคลากร ไม%ไดฝYกห"ดตนใหต%อยอดงานวจ"ยท[ม คณภาพ – บคลากร• ปUญหาการต%างประเทศ – การละเมดทร"พยสนทางปUญญา – กฎหมายลขสทธ` – กฎหมายการกระท!าความผดทางคอมพวเตอร
 7. 7. ยอดรวม• คอมพวเตอร 1 เครc[อง    30,000.00 – ระบบปฏบ"ตการ 5,000.00 – ซอฟตแวรออฟฟlศ 15,000.00 – ซอฟตแวรสรางเอกสาร PDF 76,000.00 20,000.00 – ซอฟตแวรงานกราฟlก 20,000.00 – ซอฟตแวรบบอ"ดขอมล 8,000.00 – ซอฟตแวรดภาพ และม"ลตมเดย 8,000.00
 8. 8. ความเปKนจร"งในปLจจบนซอฟตแวรผ CD เถcอน [
 9. 9. มมมอง/ทางเลอกใหม.
 10. 10. OSS & Freeware กบ NSTDA• อย%บนฐานของ Open Source Software & Freeware• สอดร"บก"บขอก!าหนด/มาตรฐาน• ผ%านการวเคราะหเปรยบเทยบใหเหมาะสมก"บ ว"ฒนธรรม และโครงสรางพctนฐานOSS ไม%ไดมเฉพาะ Linux & OpenOffice.org
 11. 11. Open Source Software• ซอฟตแวรท[เปlดเผยตนฉบ"บ program sample(output); – ตนฉบ"บโปรแกรม (Source code) var r : real := 1.2; begin ปร"บแกไขได writeln(r); end. – สามารถส!าเนาได – สามารถเผยแพร%ได• OSS ≅ Free Software ≠ Freeware• ไม%ได “ฟร” ทกอย%าง
 12. 12. Freeware• ซอฟตแวรธรกจท[อนญาตใหใชไดฟร• ไม%เปlดเผยตนฉบ"บโปรแกรม• อาจจะต"ดความสามารถบางอย%างออก• มเงc[อนไขในการใชงาน – บางโปรแกรมใชไดเฉพาะส%วนบคคล – บางโปรแกรมไม%อนญาตใหหารายได
 13. 13. เชอถอไดมากเพยงใด• หน%วยงานสน"บสนนของประเทศไทย • กล%มผพ"ฒนาของโลก – กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย – http://sourceforge.net • NECTEC • NSTDA – STKS – กระทรวงเทคโนโลยและสารสนเทศ • SIPA• ผใชงานขนาดใหญ%ของประเทศ – การไฟฟzาฝายผลตแห%งประเทศไทย – การบนไทย – ปตท. – บรษ"ท S&P – ธนาคารไทยพาณชย – ...
 14. 14. ใชยากจร"งหรอ• ความเคยชนท!าใหรส|กว%า “ยาก”
 15. 15. OSS & Freeware ครอบคลมทกกล.มงาน• การใชงานส%วนบคคล, ส!าน"กงาน• การเรยนการสอน• การจ"ดการทร"พยากรสารสนเทศ OSS ไม%ไดมเฉพาะ• สถตวจ"ย Linux• การจ"ดการความร & OpenOffice.org• ระบบอ"ตโนม"ตต%างๆ
 16. 16. ขอแนะน+าการเลอกใช OSS & Freeware• ตรงก"บความตองการ• เขาก"นไดก"บโครงสรางพctนฐาน (Infrastructure) ของ องคกร• บคลากรยอมร"บ• มาตรฐานสากล
 17. 17. http://cmsmatrix.org
 18. 18. http://trends.google.com
 19. 19. OSS & Freeware ใกลตวเรา• Office suits • OpenOffice.org• Zip/Unzip • Izarc, 7-zip• PDF • PDF Creator• Graphics Editor • XnView, GIMP• Dictionary • LexiTron• Text Editor • NotePad ++• MindMap • FreeMind• Web browser • Firefox• Mail Client • Thunderbird• FTP • FileZilla, WinSCP
 20. 20. OSS & Freeware เพอการศกษา• CamStudio• FreeMind• OpenOffice.org• Audacity• PDF Creator• GIMP• NVU• Open Flash e-Book• Scratch• LearnSquare• Moodle• Zotero, JabRef
 21. 21. OSS & Freeware กบระบบใหญ.ๆ• Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress• Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki• Server (Simulated) • AppServ, Server2Go• Digital Library • Greenstone, Drupal• Automated Library • Koha, OpenBiblio• Digital Repository • DSpace, Eprints• Online Journal • Open Journal System
 22. 22. ประหยดงบประมาณระบบใหญ. เช.นระบบหองสมดดวย OSS• ระบบหองสมด – การจ"ดเก‰บรายการหน"งสcอ (Catalog) – การบรการสcบคนหน"งสcอ (OPAC) – การจ"ดการสมาชก• ซอฟตแวร OSS ในกล%ม ILS – Integrated Library System – Koha – OpenBiblio – Senayan – PHPMyLibrary
 23. 23. หองสมดอตโนมต" OpenBiblio• ภาพหนาเว‰บ openbiblio สภาการศ|กษา
 24. 24. หองสมดอตโนมต"แบบบXรณาการ KOHA
 25. 25. Knowledge Repositoryทสนบสนน Emerging Technology – Metadata, OAI-PMH
 26. 26. Knowledge Sharing - Blog
 27. 27. Knowledge Collaboration : Wiki
 28. 28. e-Learning : LearnSquare
 29. 29. Flash e-Book• พ"ฒนา Flash e-Book• บรการดาวนโหลดใชฟร• สรางสcอไดง%าย [• ปzอนขอความก!าก"บภาพเอกสาร พรอม สcบคนได
 30. 30. NSTDA Blog Report
 31. 31. Koha Report
 32. 32. แนวทางการด+าเน"นการ• จ"ดซcอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ท[ถก t กฎหมาย• ส!ารวจล"กษณะงานของหน%วยงาน – งานท[สามารถใช OSS & Freeware – งานท[ย"งจ!าเป‹นตองใชซอฟตแวรลขสทธ`• การต"tงหน%วยงานสน"บสนน/ระบบสน"บสนนฐานความร และเทคนค• การร%วมเครcอข%ายความร%วมมcอ
 33. 33. เอกสารเผยแพร.
 34. 34. แหล.งขอมXลเพ"มเต"ม• http://stks.or.th/wiki• http://stks.or.th/blog• http://stks.or.th/• http://slideshare.net/boonlert

×