OpenOffice.org 3.0

1,370 views

Published on

OpenOffice.org 3.0 ไฉไลกว่าเดิม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OpenOffice.org 3.0

  1. 1. 1 OpenOffice.org 2.0 ไฉไลกวาเดิม ความตองการซอฟตแวร ในการจัดทําระบบงานสํานักงานนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันแทบทุกเครื่อง คอมพิวเตอรเลยก็วาได มีการเลือกใชซอฟตแวรตางๆ เพื่อสนับสนุนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ หนวยงาน อยางไรก็ตามการลงทุนเกี่ยวกับซอฟตแวร นับเปนภาระอยางหนึ่งของหนวยงานเนื่องจากตองลงทุนดวย มูลคาสูง การลงทุนเกี่ยวกับไอทีในหนวยงาน จึงตองพิจารณาอยางถี่ถวน หลายๆ หนวยงานเลี่ยงไมไดกับการลงทุน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และฮารดแวรตางๆ แตในปจจุบันการลงทุนเกี่ยวกับซอฟตแวรบริหารจัดการงานสํานักงาน มี ทางเลือกที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาซอฟตแวรรหัสเปด ซึ่งเปดใหดาวนโหลดใชงานฟรีที่ http://www.nectec.or.th/ OpenOffice.org เปนหนึ่งในซอฟตแวร OpenSource ที่รองรับการจัดการบริหารงานสํานักงาน ตั้งแตการสราง เอกสารสิ่งพิมพรูปแบบตางๆ การบริหารตัวเลข งานคํานวณ การจัดทําสื่อนําเสนอผลงาน การนําเสนอผานเว็บไซตดวย เอกสาร HTML และการออกแบบกราฟกศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ไดพัฒนาปรับปรุง OpenOffice.org จนสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีฟงกชันการใชงานอยางครบถวนที่จําเปนตองมี รวมทั้ง ความสามารถดานภาษาไทยตางๆ OpenOffice.org มีตนกําเนิดจาก StarOffice, ซึ่งเปนโปรแกรมชุดสํานักงานที่พัฒนาในประเทศเยอรมัน ที่มีมา ตั้งแตสมัยกลางยุค 80 หลังจากนั้นในป 1999 ก็ถูก Sun Microsystems เขาซื้อกิจการทั้งหมด ตอมาไดพัฒนา StarOffice รุน 5.2 วางตลาดเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 และ รุน 6.0 วางตลาดเมื่อป พ.ศ. 2545 การพัฒนาสวนใหญยังทําโดยพนักงานของบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส เอง นอกจากนี้ ซัน ไมโครซิสเต็มส ยัง ไดใหการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการ OpenOffice.org อีกดวย  ซึ่งตอมา โอเพนออฟฟศดอทอ็อก (OpenOffice.org หรือ OO.o) ก็ถือกําเนิดขึ้นมา เปนชุดซอฟตแวรสํานักงาน ซึ่งใชเตรียมเอกสาร และงานทั่วไปในสํานักงาน นอกจากนี้ โอเพนออฟฟศดอทอ็อก ก็ยังเปนชื่อขององคกรที่ตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลและพัฒนาซอฟตแวรตัวนี้อีกดวย โดยทั่วไปเปนที่นิยมเรียกซอฟตแวรตัวนี้วา "โอเพนออฟฟศ" แตในการเขียนนั้น ตองใชคําวา "โอเพนออฟ ฟศดอทอ็อก" (OpenOffice.org) หรือยอวา OO.o (หรือ OOo) และไมใช OpenOffice เนื่องจากปญหาเกี่ยวกับเครื่องหมาย การคา ในประเทศไทย มีการนํา OO.o มาพัฒนาตอเพื่อใหใชงานภาษาไทยได โดยสองตัวหลักที่เปนที่รูจักกันใน วงกวาง คือ ปลาดาวออฟฟศ ที่สนับสนุนโดย ซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) และ ออฟฟศทะเล ที่พัฒนาโดย เนคเทค รุนลาสุดของโอเพนออฟฟศดอทอ็อกคือ 2.0.1 ออกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 OO.o ตั้งแตรุน 2.0 จะจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน OpenDocument ซึ่งเปนมาตรฐานเอกสารแบบเปด และไม ขึ้นกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง (สามารถเปดแกไขดวยโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก OO.o ได) นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  2. 2. 2 และในตอนนี้โปรแกรมที่ทุกคนกลาวถึงคงหนีไมพนโปรแกรมทางดานออฟฟศ ที่มีรูปรางและลักษณะการใช งานใกลเคียงกับซอฟตแวรออฟฟศที่เปนที่นยมในปจจุบัน เลยก็วาได แตคงไมเหมือนทั้งหมด และถาใครเคยใช ิ OpenOffice กอนหนานี้คงเห็นความแตกตางไปมาก ไมวาจะเปนความเร็วของโปรแกรมและการจัดสรรของเมนูตางๆ ใหเปนหมวดหมูมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ซึ่งโปรแกรม OpenOffice.org ในชุดนี้จะประกอบ ไปดวยโปรแกรมตางๆ โดยจะขอเปรียบเทียบโปรแกรมชุด OpenOffice.org กับ Microsoft Office วามีโปรแกรม อะไรบางที่สามารถใชทดแทนกันได ดังนี้ 1. OpenOffice.org Writer เทียบไดกับ Microsoft Word 2. OpenOffice.org Calc เทียบไดกับ Microsoft Excel 3. OpenOffice.org Impress เทียบไดกับ Microsoft PowerPoint 4. OpenOffice.org Base เทียบไดกับ Microsoft Access 5. OpenOffice.org Draw เทียบไดกับ - 6. OpenOffice.org Math เทียบไดกับ - ดวยความสามารถของโปรแกรมชุดนี้ คุณสามารถเปดเอกสารสวนใหญจาก MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ไดอีกทั้งสามารถแกไขไดเหมือนใชโปรแกรมทางไมโครซอฟต ไดเลย และยังบันทึกเปนเอกสารรูปแบบ OpenOffice.org (XML file format) หรือจะบันทึกเปนเอกสารดังเดิมก็สามารถทําได ดังนั้นซอฟตแวรบริหารจัดการงานสํานักงานในกลุม Open Source รุนใหมลาสุดชุดนี้มีการปรับเปลี่ยนโฉม หนา และการใชงานใหคลายคลึงกับซอฟตแวรออฟฟศที่เปนที่นิยม ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกับไมโครซอฟท ออฟฟศไดดวย ทั้งนี้ฟงกชันการทํางานของชุดโปรแกรมนี้ประกอบดวย OpenOffice.org Writer โปรแกรมเอกสารขอความ OpenOffice.org Writer เปนโปรแกรมในชุดที่มีลักษณะการทํางานคลายกับ โปรแกรมประมวลผลคําอื่นๆ เชน WordPerfect, Microsoft Word มีจุดเดนของโปรแกรม คือการโอนแฟมเอกสาร ฟอรแมตอื่นๆ เชน MS Word 97/2000 โดยไมสูญเสียรูปแบบ รวมทั้งคุณสมบัติของแฟมเอกสารเดิม และความสามารถ อื่นๆ ดังนี้ • ความสามารถในการสรางเอกสารดวย Style ทําใหควบคุมการสรางไดสะดวก รวดเร็ว นําผลจาก Style ไป สรางเปนสารบัญ (Table of Content) ไดงาย • ความสามารถในการเลื่อนตําแหนงดวย Navigator ทําใหเลื่อนตําแหนงไปยังตาราง หรือภาพ หรือกราฟที่ ตองการไดรวดเร็ว • เครื่องมือสรางงานกราฟกแบบ Vactor ที่ชวยเพิ่มลูกเลนใหกับสิ่งพิมพ พรอมทั้งภาพ Gallery หลากหลาย หมวดภาพ และการนําเขาภาพหลากฟอรแมต นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  3. 3. 3 • ความสามารถดานการคํานวณ ทําใหคํานวณคาตางๆ ในตารางไดเสมือนกับทํางานในกระดาษคํานวณ (Spreadsheet) เปนโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรที่มีความสามารถครบถวน เหมาะสําหรับการสรางเอกสารระดับมืออาชีพ รายงาน จดหมายขาว หรือโบรชัวร Writer มีความสามารถในการจัดการ style ไดอยางสะดวก ทําใหการจัดรูปแบบ เอกสารเปนเรื่องงาย OpenOffice.org Calc มีความสามารถทางดานสเปรดชีตครบถวน สามารถใชเปนเครื่องมือในการคํานวณ วิเคราะหขอมูล และ นําเสนอขอมูลดวยเครื่องมือสรางชารตสองและสามมิติ Calc มีฟงกชันทางธุรกิจ สถิติ และวิทยาศาสตรครบถวน พรอม ทั้งความสามารถในการทํา ตารางสรุปสาระสําคัญรูปแบบตามผูใชกําหนด (Data pivot) ตารางสรุปสาระสําคัญ ตารางสรุปสาระสําคัญเปนการนําขอมูลมาวิเคราะหและแสดงผลตามรูปแบบที่ผูใชสามารถปรับประยุกต ได อิสระ เชน รูปแสดงรายงานสรุปสาระสําคัญ การสรางตารางสรุปสาระสําคัญ มีหลักการดังนี้ • คลิกในเซลลขอมูลใดของตารางขอมูล • เลือกคําสั่ง Data, Datapilot, Start นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  4. 4. 4 โปรแกรมจะสอบถามการประมวลผลวาจะนําขอมูลมาจากแหลงใด Current selection นําขอมูลจากตําแหนงเซลลปจจุบัน หรือชวงขอมูลปจจุบัน Data source … นําขอมูลจากแหลงภายนอก เชน MySQL หรือ Text File • กรณีน้ใหเลือก Current selection แลวคลิกปุม OK ี • เลือกรายการฟลดที่ตองการประมวลผล ลากมาวางตามกรอบรายงาน • ลากฟลดที่ตองการคํานวณ มาวางในรายการ “Data” เชนตองการทราบลําดับและรายชื่อ ก็ลากฟลด “ลําดับ” และ “รายชื่อ” มาวาง • กําหนดฟงกชันคํานวณไดใหม โดยดับเบิลคลิกแลวเลือกฟงกชันใหม ในกรณีขอมูลที่นํามาแสดงตอง คํานวณใหม • คลิกปุม Ok เพื่อสรางรายงาน โดยรายงานจะปรากฏตอทายขอมูลตนฉบับ ลบตารางสรุปสาระสําคัญ การลบตารางสรุปสาระสําคัญ ทําไดโดยการเลื่อนเมาสไปที่ตาราง แลวคลิกปุมขวาของเมาส เลือกคําสั่ง Delete นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  5. 5. 5 OpenOffice.org Impress เปนเครื่องมือสรางพรีเซนเทชันที่สมบูรณ คุณสามารถใช Effect และ animation เพื่อสรางสไลดมัลติมีเดียที่ นําเสนอขอมูลของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่คุณสามารถวาดไดอะแกรมและรูปภาพประกอบไดภายใน Impress เลย เปรียบเทียบหนาจอระหวาง โปรแกรม Power Point กับ โปรแกรม Impress หนาจอโปรแกรม OpenOffice.org Impress หนาจอโปรแกรม Microsoft Power Point นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  6. 6. 6 ลักษณะของหนาจอทั้งสองโปรแกรมจะเห็นวาแถบไมมีอะไรตางกันมากเลย เมนูหรือฟงกชันของโปรแกรมก็ คลายๆ กัน ไมวาจะเปนสวนของ Layout ที่มีใหเลือกเหมือนกัน รวมทั้งเครื่องมือตางๆ ที่ชวยในการออกแบบ หรือสราง งานพรีเซนเทชัน เหมือนโปรแกรมออฟฟศที่นิยมใชในปจจุบัน ซึ่งโปรแกรม OpenOffice.org Impress สามารถมา ทดแทนได อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังสามารถ Export ออกมาเปน ไฟลประเภท Flash ไดอีกซึ่งมีความสามารถเหนือกวา นั่นเอง OpenOffice.org Draw เปนเครื่องมือวาดภาพที่รองรับทั้งเว็กเตอรและบิตแมป สามารถใชสรางไดตั้งแตไดอะแกรมงาย ๆ ไปจนถึงรูป ที่ประกอบดวยวัตถุ 3 มิติ หรือ special effect เหมาะสําหรับวาดภาพเปนสวนประกอบในเอกสารหรือพรีเซนเทชัน Draw มี connector ที่ใชเชื่อมวัตถุเขาดวยกันเพื่อใหสามารถเคลื่อนวัตถุโดยที่ยังรักษาเสน ระหวางกัน ทําใหงานวาดไดอะแกรม ที่ซับซอนเปนเรื่องที่งายดาย โดยรูปแบบการใชงานงายเหมือนโปรแกรมวาดรูปทั่วไป ซึ่งความสามารถอาจจะสูโปรแกรมที่นิยมอยูใน ปจจุบันไมไดก็ตาม แตดวยความสามารถของโปรแกรมนี้เองก็สามารถที่จะทํางานดานกราฟกไดดีทีเดียว OpenOffice.org Base เปนเครื่องมือจัดการดาตาเบสที่ทําใหคุณสามารถสรางและจัดการดาตาเบสได อยางงายดาย คุณสามารถเขาถึง และวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก สรางรายงานที่ซับซอน หรือทําจดหมายเวียนจากดาตาเบสลูกคา คุณสามารถ สรางดาตาเบสภายใน OpenOffice.org หรือเชื่อมตอกับดาตาเบสภายนอกทั้งที่เปนโอเพนซอรสและเชิงพาณิชย เชน dBase, MySQL หรือดาตาเบสตัวอื่น ๆ โดยผานทาง ODBC และ JDBC นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  7. 7. 7 OpenOffice.org Math เปนเครื่องมือจัดการสูตรสมการตางๆ ทําใหคุณสามารถสรางสมการทางคณิตศาสตรไดอยางงายดาย เนื่องจาก โปรแกรมไดเตรียมเครื่องมือตางๆ ที่ทางสมการทางคณิตศาสตรตองใชไวใหมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องมือทางดาน แคลคูสัส, หรือสมการแบบงายๆ ก็ตาม ในการใชงานโปรแกรมก็เพียงคลิกเลือกฟงกชันที่ตองการและแกไขตัวเลขหรือ สัญลักษณ เพียงเทานี้ก็เปนอันเสร็จการสรางสมการทางคณิตศาสตร นอกจากฟงกชันการทํางานเบื้องตนดังกลาว โปรแกรมยังมีจุดเดนหลายดาน ดังนี้ • เอกสาร OpenOffice.org เปนฟอรแมตมาตรฐานเปดไฟล XML ที่เปนมาตรฐานเปดที่เชื่อวา OASIS Open Document ซึ่งไมขึ้นกับบริษทหรือโปรแกรมใด ทําใหคุณมั่นใจไดวา ขอมูลของคุณจะยังอยูและเขาถึงได (ดวย ั โปรแกรมอื่นๆ เชน KOffice) แมวาจะไมมี OpenOffice.org ตอไปแลวก็ตาม • เนื่องจากราคาที่สูงของชุดออฟฟศเชิงพาณิชย ทําใหการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช OpenOffice.org เพียงตัวเดียว จะ เปนการตัดสินใจที่ประหยัดคาซอฟตแวรไดมากที่สุด ทั้งสําหรับการใชงานสวนบุคคล และเปนทวีคูณสําหรับ การใชงานในองคกร ทําใหองคกรขนาดใหญนิยมหันมาใช OpenOffice.org กันมากขึ้นเรื่อย ๆ • โปรแกรมชุด OpenOffice.org ไดฝงคุณสมบัติพิเศษที่นาใชมากฟงกชันหนึ่ง โดยที่ไมตองติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเติมใหยุงยาก แถมไมตองเสียเงินซื้อใหเปลื้องคาใชจายอีกดวย คุณสมบัติที่วานั้นก็คือการ Export ไฟล เปน PDF ไฟลไดโดยตัวโปรแกรมเองเลย เนื่องจาก เอกสาร PDF หรือ Portable Document Format เปนเอกสารที่ ไดรับความนิยมสูงมากในปจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพรเอกสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากเปน เอกสารที่มีโครงรางการจัดหนาเอกสาร เหมือนเอกสารตนฉบับทุกประการ สามารถฝงฟอนตที่มีการใชเฉพาะ รวมไปกับเอกสาร เลือกรูปแบบเอกสารใหเหมาะสมกับลักษณะการประยุกตใช ชวยลดขนาดของไฟลไดตาม ความเหมาะสม แตอยางไรก็ตามการสรางเอกสาร PDF จําเปนตองอาศัยซอฟตแวรเฉพาะ เชน Adobe Acrobat 6.0 Professional ซึ่งเปนซอฟตแวรที่มีราคาสูงพอสมควร ทางเลือกหนึ่งในการสรางเอกสาร PDF ก็คือ การใช โปรแกรมในชุด OpenOffice.org ซึ่งมีฟงกชันการแปลงเอกสาร PDF มาพรอมใชงาน นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช
  8. 8. 8 • ในโปรแกรม OpenOffice.org Impress มีฟงกชันที่สามารถ Export ไฟลออกมาเปน Flash หรือไฟลที่มี นามสกุลเปน swf ที่ทุกคนรูจักกันดี ดวยงายๆ เพียงคลิกปุม File, Export แลวเลือกประเภทไฟลเปน Macromedia Flash (swf) เพียงเทานี้ก็จะไดไฟลที่เปน Flash เพื่อนําไฟลไปใชงานตอได • โปรแกรม OpenOffice.org นั้นสามารถเปดไฟลนามสกุลอื่นได โดยเฉพาะไฟลจากคาย ไมโครซอฟท นั้นทาง ผูพัฒนาไดเพิ่มฟงกชันใหสามารถเปดไฟลจากคายไมโครซอฟทออฟฟศ ไดทันที ถาหากเครื่องนั้นยังไมได ติดตั้ง Microsoft Office แตไดติดตั้ง OpenOffice.org แทนนั้น เพียงคุณนําไฟลที่ไดจาก Microsoft Office มา ดับเบิลคลิก ไฟลนั้นก็สามารถเปดได ซึ่งเปนอีกคุณสมบัติหนึ่งที่มาพรอมกับ OpenOffice.org • ฟงกชัน Auto Recovery เปนฟงกชันที่ใชในกรณีที่เครื่องเกิดมีปญหาแลวงานที่ไดทําอยูนั้นยังไมไดบันทึก จะทําอยางไรถางานนั้นทํามาเยอะๆ แลวไฟลหายหรือเปนไฟลที่สําคัญมาก วิธีที่ทํากันทุกคนก็คือการทําสําเนา บอยๆ แตในกรณีที่ทําไมทัน หรือลืมขึ้นมาไฟลนั้นก็จะเสียหาย แตถามีวิธีปองกันก็คงจะดีกวา ดังนั้น ฟงกชัน Auto Recovery จะเปนทางออกที่ทางผูเขียนจะแนะนําใหเปดการทํางานในสวนนี้เอาไว เพราะถาเครื่อง คอมพิวเตอรของเรามีปญหาฟงกชันนี้จะชวยทานได โดยฟงกชันนี้สามารถที่จะตั้งเวลาใหเครื่องทําสําเนาเก็บ ไวทุกกี่วินาทีก็ไดแลวแตจะตั้ง หากทานยังไมไดตั้งชื่อไฟลฟงกชันนี้ก็ยังชวยทานได โดยทานจะตองเปด การทํางานในสวนนี้ใหเรียบรอยกอน แตการปองกันที่ดีที่สุดก็คือการทําสําเนาเก็บไวหรือบันทึกบอยๆ จะเปน วิธีที่ดีที่สุดมากกวา • ฟงกชันที่เทียบเคียง Microsoft Office และนาสนใจ คงหนีไมพน Mail Merge ที่เปนฟงกชันในการนําขอมูล จากฐานขอมูลหรือแฟมเอกสารเฉพาะที่เตรียม มารวมกับเอกสารที่จัดเตรียมตามฟอรแมตเฉพาะของ OpenOffice.org Writer ทั้งนี้หลายๆ ทานจะรูจักกันดีในชื่อ “จดหมายเวียน” การสราง Mail merge จะตองมี แฟมเอกสารประกอบ 2 แฟมเอกสาร ไดแก แฟมเอกสารขอมูล (Data file) โดยอาจจะสรางดวย Mysql หรือ แฟมเอกสารขอความที่มีการแบงเนื้อหา (Text Delimeted) และแฟมเอกสารเนื้อหา (Content file) ที่สรางดวย OpenOffice.org Writer ในการที่จะเลือกใชโปรแกรมใดนั้นหากโปรแกรมนั้นมีความสามารถใกลเคียงกัน และไมเสียคาใชจายใน การซื้อ ก็จะเปนสิ่งดีท่จะเลือกใชงาน และยังเปนวิธการชวยองคกร รวมทั้งตัวทานเอง ใหประหยัดลงได เพื่อที่จะนํา ี ี คาใชจายในสวนนี้ไปพัฒนาองคกรในดานอื่นได ใหดีขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถมากขึ้นก็ตาม แตการที่จะเลือกใชจริงๆ นั้น ความสามารถของโปรแกรมที่ตองเสียเงินซื้อมานั้นก็ตองมีความสามารถที่เหนือกวา โปรแกรมฟรี แตดวยการทํางานตางๆ แลวนั้นบางทานอาจจะใชงานหรือฟงกชันตางๆ ที่โปรแกรมใหมาแคพิมพงาน ธรรมดา บางทีก็ไมมีความจําเปนที่จะตองใชโปรแกรมที่มีลิขสิทธก็ได เพราะฉะนั้นมีโปรแกรมที่ใกลเคียงใหทานเลือก ทางผูเขียนก็ขอแนะนําโปรแกรมทางดานออฟฟศ โปรแกรม OpenOffice.org 2.0 นี้ไวใหพิจารณาครับ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย, นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช

×