Open Access : Safety Issue

1,152 views

Published on

Open Access กรณีทิศทางการพัฒนารูปแบบการเข้าใช้งานอย่างปลอดภัย โดย...รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
87
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Access : Safety Issue

 1. 1. Open Access กรณีทศทางการพัฒนารูปแบบการเข้ าใช้ งาน ทิิ นารู แบบการเข้ งาน อย่ างปลอดภัย งปลอดภั รองศาสตราจารย์ อังสนา ธงไชย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6-02-2557
 2. 2. เอกสารเปิ ดสาธารณะ (Open access-OA) อนุญาตสิทธิบางประการ สัญญาอนุญาต สาธารณะ เข้ าถึงได้ อย่ างเสรี Gold OA Green OA
 3. 3. เอกสารเปิ ดสาธารณะ (Open access-OA) Gold OA 9,804 Journals 1,573,847 Articles ไทย 2,580 รายชื่อ (2014) Green OA No charges 6,547 (67%) Has charges 2,583 Conditional charges 523 Funders 59% Universities 24% Authors 12% http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/21/open-access-myths-peter-suber-harvard
 4. 4. เอกสารเปิ ดสาธารณะ (Open access-OA) Gold OA Green OA 2,577 Repositories • Article • Theses and dissertations • Books, chapters and sections Author's Personal Websites Institutional Repositories Disciplinary Repositories 250 subjects "preprints" "postprints" = e-prints 48% growth (2013) errata/corrigenda • ไทย = 9 http://www.opendoar.org/
 5. 5. การจัดทาเอกสารเปิ ดสาธารณะ • คุณภาพการจัดทาวารสาร - เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดใน การจัดทาเมื่อเปรียบเทียบกับวารสารเชิงพาณิชย์ Peer Review Journal Impact Factor Article Metric Level http://classic.the-scientist.com/blog/display/55759 http://poynder.blogspot.com/2013/01/the-oa-interviews-ashry-aly-of-ashdin.htm
 6. 6. คุณภาพวารสารแบบเปิ ด การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) • Green ไม่ มี peer review ไม่ มีค่าใช้ จ่าย "preprints" "postprints" = e-prints errata/corrigenda • Gold มี Peer Review
 7. 7. ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย บทความทุกบทความต้ องมีการควบคุมคุณภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจาก • การเลือกผู้ทรงคุณวุฒได้ ตรงตามสาขาวิชา ิ • บทความจากผู้นิพนธ์ ภายในต้ องได้ รับการ พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒภายนอก ิ หน่ วยงานที่จัดทาวารสาร • ไม่ มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ • ความเข้ มข้ นในการประเมินคุณภาพ บทความ วารสารมีกองบรรณาธิการเป็ นผู้ทรงคุณวุฒมา ิ จากหลากหลาย หน่ วยงาน • พิจารณาจากที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒในกอง ิ บรรณาธิการวารสาร • โดยต้ องมีกองบรรณาธิการจากหน่ วยงาน อื่นที่ไม่ ใช่ หน่ วยงานที่จัดทาวารสาร
 8. 8. Peer Review • Philip Davis Cornell, PhD Deconstructing Access Points The Open Information Science Journal (29 Jan 2009) $800 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCIgen ชื่อ-ที่ อยู่ ปลอม • Amy L. Reynolds, Louisiana State University แนะนา ให้ นักศึกษาปริญญาโท $1,800 Journal of Mass Communication and Journalism ยังคงตีพมพ์ รู ปแบบการพิมพ์ มีปัญหา ลอกเนือหาบางส่ วน ิ ้
 9. 9. ดัชนีคุณภาพวารสาร (Journal Impact Factor) • เป็ นการวัดค่ าความถี่ของการอ้ างอิงบทความวารสารในแต่ ละปี ซึ่งก็คือความถี่ท่ ี บทความในวารสารนันได้ รับการอ้ างอิง หรื อถูกนาไปใช้ ้ • Research that is freely accessible on the web has 25% - 250% greater research impact Journal Addiction Research & Therapy AIDS & Clinical Research J AIDS Clin Res Info & Mgt Cancer Journal for Clinicians PLoS Biology PLoS Medicine British Medical Journal ttp://www.omicsonline.org/pdfs/open-access-journals-impact-factors.pdf h JIF 1.16 5.94 2.119 94.333 14.7 12.6 9.7
 10. 10. Article Level Metrics • การใช้ ค่า Impact Factor กับการประเมินคุณภาพนักวิจัย หรือผลงานวิจัยนัน ้ เพียงค่ าเดียวอาจไม่ สามารถตัดสินได้ จึงควรพิจารณาเกณฑ์ อ่ ืนควบคู่ไป ด้ วย • Citation Frequency Social Bookmarking • Social citations • Community rating Scopus, PubMedCentral, CrossRef CiteULine, Mendeley Facefool Likes, Twitter Notes และ Comment
 11. 11. Article Level Metrics -ALMs • Comparing open access and non-open access articles in the same journal/year, open access articles have consistently more citations (25%-250% varying with discipline and year) than non-open access articles. http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
 12. 12. คุณภาพเอกสาร Repository - Third-party services
 13. 13. http://repositories.webometrics.info/toprep.asp
 14. 14. ปั ญหาการจัดทาเอกสารเปิ ดสาธารณะ • Pseudo OA journal Predatory OA Journal Nigerian fee scams Jeffrey Beall 8 in 2010, to 23 in 2012 and 225 in 2013 • Hijacked • OASPA - Open Access Scholarly Publishers Association OAJPA - Open Access Journal Publishers Association • journal Hijacked Journal Archives des Sciences Bothalia Journal Mitteilungen Klosterneuburg Pensee Authentic Journal Archives des Sciences Bothalia Mitteilungen Klosterneuburg (1951) Pensée http://scholarlyoa.com/2014/01/21/have-i-discovered-the-source-of-the-hijacked-journals/
 15. 15. • อธิการบดี Ibrahim Gashi, University of Pristina ประเทศ Kosovo ถูกกดดันให้ ลาออก เนื่องจากลงบทความตีพมพ์ ใน ิ วารสาร predatory journals เพื่อขอ ตาแหน่ งอาจารย์ ประจา • International Journal of Engineering and Management Sciences • Energy and Power Engineering journal published by the Lucknow, Indiabased publisher Society for Science and Nature. http://scholarlyoa.com/2014/01/24/university-of-pristina-rector-under-fire-for-publishing-in-predatory-journals/
 16. 16. • Falsely claim to have an impact factor The current ISI impact factors are from 2012
 17. 17. ปั ญหาการจัดทาเอกสารเปิ ดสาธารณะ – ต่ อ • Open Access Theses and Dissertations (ETDs) Increasingly Used as a Source for Plagiarized Journal Articles 1999 2012 http://scholarlyoa.com/2014/01/16/open-access-theses-and-dissertations-increasingly-used-as-a-source-for-plagiarized-journal-articles/
 18. 18. เอกสารอ้ างอิง • Open access: six myths to put to rest http://www.theguardian.com/higher-educationnetwork/blog/2013/oct/21/open-access-myths-peter-suber-harvard • http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf • The size distribution of open access publishers: A problem for open access? by Jan Erik Frantsvåg. First Monday, Volume 15, Number 12 - 6 December 2010 http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3208/2726 • Shift from Green to Gold OA Could Leave Libraries Out of the Loop By Ian Chant on October 24, 2013 http://lj.libraryjournal.com/2013/10/academic-libraries/shift-from-green-to-gold-oa-could-leave-librariesout-of-the-loop/

×