NSTDA KM

2,366 views
2,212 views

Published on

การจัดการความรู้ สวทช.

Published in: Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
357
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NSTDA KM

 1. 1. การจัดการความรู สวทช. สวทช. ศูนยบรการความรู างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศนยบริการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ http://stks.or.th htt // tk th stks@nstda.or.th
 2. 2. KM คืออะไร เพื่ออะไร อยางไร Wiki Blog Story Telling y g Lesson Learn พััฒนาบุคลากร ฐานขอมูล โมเดลปลาทู On the job training j g e-Learning/Training L i /T i i การบริหาร/จัดการความรู กระบวนการทํางาน ลูกคา ลกคา การนาความรู าจดการ การนําความรมาจัดการ เอกสารคูมอื จดหมายขาว ถายทอดความรู Intranet การทางานเปนทม การทํางานเปนทีม Tea talk นวัตกรรม
 3. 3. เปาหมาย KM ของทาน ?????
 4. 4. ทาไมตองทา ทําไมตองทํา KM KM สงผลอยางไร สงผลอยางไร กับทาน องคกร และมวธวด และมีวิธีวัด ประเมินผลอยางไร
 5. 5. KM ไมมีผิด ไมมีถก ไมมีรปแบบตายตัว ไมมผด ไมมถู ไมมรูปแบบตายตว • Tea Talk • Blog • Morning Talk g • Wiki • Story Telling • Lesson Learn • ํ ิ ิ คุณอานวย นายลขต • Best Practice B t P ti • จดหมายขาว • Knowledge Bank g
 6. 6. KM ไมมีผิด ไมมีถก ู
 7. 7. KM ไมมีผิด ไมมีถก ู
 8. 8. ปจจัยที่เกี่ยวของ • ไดรับการสนับสนุนจากระดับบริหาร • กลยทธชัดเจน นโยบายระดับองคกร กลยุทธชดเจน นโยบายระดบองคกร • สอดคลองกับระบบ/พฤติกรรม • เนนการแกปญหาไดจริง ปฏิบัติจริง เนนการแกปญหาไดจรง ปฏบตจรง และไดผลจริง • นําไปใชไดครอบคลุมทั่วทุกระบบ ขององคกร • มีเครื่องมือที่เหมาะสม
 9. 9. จุดเริ่มตน KM ของ สวทช. สวทช.
 10. 10. Knowledge Vision • นโยบายนําทาง • วัฒนธรรมความรู • แผนทีี่นําทางการพััฒนาวััฒนธรรมความรู ในสวทช. • โครงสรางการบริหารจัดการ
 11. 11. นโยบายนําทาง • แผน 5 ป สวทช. • Performance Excellence ตามเกณฑ TQA • นโยบายการใชความรเพอการจดการทดี (กวา) นโยบายการใชความรู พื่อการจัดการที่ด (กวา)
 12. 12. แผน 5 ป สวทช. สวทช. • สรางพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมกัน ยกระดับการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สงคมของประเทศ สังคมของประเทศ • ดําเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เปนกิจกรรมหลัก ในการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของประเทศ พรอมกับ ถายทอดเทคโนโลย พฒนาบุคลากร และเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดาน ถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาบคลากร และเสรมสรางโครงสรางพนฐานดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนไปพรอมกัน ผานระบบการจัดการที่ สามารถรวบรวมความรูและสามารถตอยอดองคความรูเพื่อพัฒนางานวิจยั อยางมีประสิทธิภาพ • ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ทั้งภายในองคกรและสวนที่ เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก เพือใหสามารถบริหารงานและทรัพยากร ่ ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการดําเนินงานในมิติตางๆ
 13. 13. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คุ ภาพการบริ P : ลักษณะสําคัญขององคกร สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย ั ั  2. 2 การวางแผน 5. 5 การมุงเนน เชิงยุทธศาสตร ทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ 1. การนํา 7. ผลลัพธ องคกร การดําเนินการ 3. การใหความสําคัญ 6. การจดการ 6 การจัดการ กับผูรบบริการและ  ั กระบวนการ ผูมสวนไดสวนเสีย ี  4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
 14. 14. SWOT Matrix Strengths St th Weakness W k S-O การใช ITเพื่อเก็บ W-O การนํา IT มาใช เกี่ยวความรูจากนักวิจย ั ประโยชนเพื่อการบริหาร Opportunities เพื่อให สวทช. เปนผูนํา ู จัดการงานวิจัยเพื่อให ความรูทาง ว และ ท เอื้อตอการนําไปใช S T การสงเสรม S-T การสงเสริม W-T W T การพััฒนาศักยภาพ ั Threats Stakeholders ใหยอม พนักงาน/นักวิจัย รับงานวิจัยตนแบบ
 15. 15. เปาหมายของการทํา KM สวทช. สวทช. • คลังเก็บผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สวทช. • ประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนง ขึ้น เงนเดอน เงินพิเศษ เงินเดือน เงนพเศษ • ปองการกันทําวิจัยซ้าซอน ํ • ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์/ผลงาน • ตอยอดงานวิจัย ตอยอดงานวจย
 16. 16. 17
 17. 17. นโยบายการใชความรูเพื่อการจัดการที่ดี (กวา) • มีระบบสนับสนุนการลงทะเบียนองคความรูจากการปฏิบัติงาน ของพนักงานสายวิจัยและวิชาการ • มีแนวปฏิบัติที่ดีเปนตนแบบชุมชนนักปฏิบัติ พรอมกลุมนํารอง ภายใน สวทช. • พนัักงานสายวิจัยและวิิชาการ ใ ผลจาก KM ใ ิ ใช ในการขอเลืื่อน ตําแหนงวิชาการ – กลายเปน paperless promotion service • องคความรจากการแลกเปลยนในชุมชนนกปฏบติ สงผล องคความรู ากการแลกเปลี่ยนในชมชนนักปฏิบัต สงผล กระทบตอการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ performance ของสมาชิก หนวยงาน และ สวทช. • ผลการวิิเคราะหจากระบบ (A l ti ) สามารถสงผลใน (Analytics) ใ ลักษณะสนับสนุนการวางแผนกลยุทธดานบุคลากรของ สวทช. ได
 18. 18. Knowledge Assets (KA) ของ สวทช. (KA) สวทช. Paper-based p Multimedia Explicit = Media based Media-based Digitally-Indexed Written down Digitally-Active Intellectual Property © ™ (sm) KR Patents Tacit = People knowledge Individuals in People’s head Groups
 19. 19. วัฒนธรรมความรูู สวทช. สวทช. – ขอมูล องคความรู ความเชียวชาญ ประสบการณ ่ การเขาถึึงไดอยาง  ไ   ขององคกร มการถายทอดและจดเกบอยางเปนระบบ ขององคกร มีการถายทอดแล จัดเก็บอยางเปนร บบ ทั่วถึง ซึ่งขอมูล – มีมาตรฐานเพือการนํามาใชใหมหลายๆ ครั้งได ่ องคความรูู ความเชี่ยวชาญ – มีการไหลเวียนผานกระบวนที่สรางคุณคา อันจะ ประสบการณของ สงผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมทีสูงขึนของสวทช. ่ ้ องคกร ที่จาเปน องคกร ทจาเปนํ ( เกิิดอํานาจตอรองกับผูมีสวนไดสวนเสีย) (= ํ ั ไ  ี ตอการตัดสินใจ ตามภารกิจที่ บุคลากรไดรับ กระบวนการทีเกีี่ยวของถูก ี่ มีีการใชเทคโนโลยีี ใ โ โ มอบหมาย ออกแบบบนความไวเนื้อเชือ ่ เปนเครื่องมือ เพื่อ ใจซงสรางแรงบนดาลใจใน ใจซึ่งสรางแรงบันดาลใจใน ชวยแปลงความ การสรางสรรคผลงานใหกับ ซ้ําซอนในการทํางาน เปนความรวมมือ พนักงาน
 20. 20. โครงสรางการบริหารจัดการ • รอง ผพว. (ดร.ทวีศกดิ์ กออนันตกูล) ั เปน เปน Executive sponsor • ศวท. เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาวัฒนธรรม ความรู สวทช. • บริหารจัดการในลักษณะคณะทํางานรวม บรหารจดการในลกษณะคณะทางานรวม จากทุกศูนย/หนวยงาน เพื่อบริหารการปรับ ตวรบคานยมการแบงปนความรู อนจะนาไปสู ตัวรับคานิยมการแบงปนความร อันจะนําไปส วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู
 21. 21. โมเดลการจดการความรู สวทช. โมเดลการจัดการความร สวทช. สทธบตร สิทธิบัตร เก็็บรวบรวม นวัตกรรม ความรู สงเคราะห สังเคราะห วเคราะห ิ ความรู ความรู ICT เลื่อนตําแหนง เงินเดือน เงินพิเศษ บริหารจัดการภาพรวม แลกเปลี่ยน ใชความรู เรียนรู สรางความรู จัดทําโครงการตามปงบประมาณ ประเมินผล
 22. 22. ความสาคญของระบบ ความสําคัญของระบบ 1. For Organization 1. แหลงเก็บสะสมองคความรู ผานกระบวนการ ลงท เบยนผลงานวชาการ ลงทะเบียนผลงานวิชาการ 2. For Knowledge 2.สนับสนุนกระบวนการเลื่อนตําแหนงวิชาการ Provider 3. 3 For Decision 3.จดทารายงานเชงวเคราะห 3 จัดทํารายงานเชิงวิเคราะห และผลประกอบ Maker at all level การในเชิง R&D เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
 23. 23. ประเด็นสําคัญ • วิเคราะหระบบในภาพรวม – Taxonomy • มาตรฐานสือดิจิทัล มาตรฐานสอดจทล ่ • นโยบายการไดมาซึ่งเอกสาร • ความรวมมือจากบุคลากร
 24. 24. Taxonomy - ผลงาน ผลงาน • บทความตีพิมพในวารสารนานาชาติ • หนังสือ หนงสอ • บันทึกวิจัย/รายงานเชิงเทคนิค/รายงานประจําปของ โครงการวิจัย ตนแบบ • หองปฏิบัติการ • ภาคสนาม • อตสาหกรรม อุตสาหกรรม อืื่นๆ • สิ ิ ั สทธบตร • มูลคาเงิน • การถายทอดเทคโนโลยี/ความรู
 25. 25. Taxonomy – Industrial Classification • Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting • Mining • Utilities • Construction • Manufacturing - Machinery • Manufacturing - Computer and Software • Manufacturing - Construction • Manufacturing - Medical Equipment
 26. 26. Taxonomy – Knowledge Biological i Bi l i l sciences Animal biotechnology and related animal science A i l bi t h l d l t d i l i Animal b di A i l breeding Biological sciences Animal biotechnology and related animal science Animal diseases Biological sciences Animal biotechnology and related animal science Animal production Biological sciences Animal biotechnology and related animal science Entomology Biological sciences Animal biotechnology and related animal science Livestock Biological sciences Biological nanosensor technology Biological nanosensor technology Biological sciences Biology and biochemistry Biochemistry Biological sciences Biology and biochemistry Biology Biological sciences Biology and biochemistry Cell biology Biological sciences Biology and biochemistry Developmental biology Biological sciences Biology and biochemistry g gy y Molecular biology gy Biological sciences Biology and biochemistry Reproductive biology Biological sciences Clinical medicine Genetic diseases
 27. 27. ขอมูลประกอบ ขอมลประกอบ การเลื่อนตําแหนง/ e-HR SAP เงินเดือน Score Committee KR e-Learning IR Value-added e-Knowledge IR - Public KM e-Research Existing Collaboration C ll b i CoP C P Vocab V b … DB
 28. 28. Paperless Promotion Service Workflow P l P ti S i W kfl Cumulatively user HRSS coordinator register Print out personal IC K-document into statement myPerformance Get Promoted!!! NSTDA K-Committee Center’s K-Committee Appraisal i Evaluation
 29. 29. Registration Workflow 1.กรอก 2.ทาน User กรอกขอมูล metadata ู KM Auditor ตรวจทานความครบถวน ตรวจทานความครบถวน และแนบไฟล จะได KRRN ถูกตองของ metadata และไฟลแนบ 3.ตรวจ คณะกรรมการฯ พิจารณา และใหคะแนนผลงาน 5.สืบคน 4.ลงทะเบียน สืบคนองคความรูของ สวทช.  ไดเลขทะเบียน KM ID และขึ้นทะเบียนองคความรู
 30. 30. ตอยอด myPerformances • รายงานผลงานวิจัยของ สวทช. • ขอมูลประกอบการขออนุมัติโครงการ • Knowledge Mapping K l d M i • Talent Management
 31. 31. คลังผลงานวิจัยระบบเปด
 32. 32. Knowledge Sharing & Learning • เลาเรือง + แลกเปลี่ยนเรียนรู ่ – สรางความตระหนักการรักษา สรางความตระหนกการรกษา ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน • Online Database • Knowledge & Patent Mapping • คลงความรู ากโรงเรียน คลังความรจากโรงเรยน • คลังคําศัพท • ติดตาม วิเคราะหสถานการณ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม
 33. 33. 35

×