Myanmar Rarebooks Seminar

2,945 views

Published on

จากร้านค้าหนังสือเก่าในเมียนมาร์ สู่ห้องสมุดดิจิทัลทูลถวาย โดยศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,728
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Myanmar Rarebooks Seminar

 1. 1. จากร้านค้าหนังสือเก่าในเมียนมาร์ ในเมีสู่ห้องสมุดดิจิทัลทูลถวาย ห้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. 2. เนื้อหา แนะนาโครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากฯ บทเรียนจากโครงการ การดาเนินการของประเทศไทย
 3. 3. โครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. 4. ที่มาของโครงการ 1 ธันวาคม 2552 ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก ◦ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส รับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหายาก ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กลางเดือนธันวาคม 2552 จัดตั้งคณะทางานฯ ◦ ศ.ดร.ไพรัช มอบหมายให้ STKS ร่วมกับ NECTEC ประสานกับ กรมราชองครักษ์ จัดทาโครงการ
 5. 5. ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า 26 - 27 ธันวาคม 2552 ◦ กรมราชองครักษ์ และศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พร้อมด้วยคณะทางานจาก STKS และ NECTEC เดินทางไปยังบ้านพักของ Mr.Moe Myint เจ้าของ หนังสือเก่า หนังสือหายากที่น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 6. 6. ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า Mr. Moe Myint มีความสนใจการอ่านหนังสือ รวมทั้งสะสมหนังสือที่มี คุณค่า มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีมาก มีการแบ่งหมวดหนังสือแยกตามตู้ หนังสือและชั้นหนังสือ จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือแยกเป็นหนังสือหายาก หมวดต่างๆ จัดทาคาอธิบายสรุป พร้อมภาพหน้าปก อีกทั้งยังได้เก็บ หนังสือพิมพ์สาคัญของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและเย็บรวมเล่ม
 7. 7. ดาเนินการ มกราคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ◦ นาหนังสือบางส่วนมาสแกนในประเทศไทย ◦ นาเครื่องสแกนเนอร์ไปติดตั้ง ณ ประเทศพม่า และแนะนาการดาเนินการ ◦ นาแฟ้มหนังสือ PDF มาลงรายการเมทาดาทา จัดทา bookmark ◦ รีวิวหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง พร้อมนาเข้าระบบห้องสมุดดิจิทัล  สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการกับหนังสือเก่า หนังสือหายาก  บริษัท เอทิซ อินโนเวชัน จากัด อนุเคราะห์เครืองสแกนเนอร์แบบ V-Shape พร้อมอุปกรณ์ ่ ่ เชื่อมต่อ  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด อนุเคราะห์สนับสนุนกล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ  บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จากัด อนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – เมืองย่างกุ้ง
 8. 8. ตัวอย่างหนังสือที่นาเข้ามาดาเนินการที่ STKS
 9. 9. การติดตั้งอุปกรณ์ ณ ประเทศพม่า
 10. 10. แนะนาทีมงานชาวพม่าให้ดาเนินการ
 11. 11. กระบวนการสแกน
 12. 12. จัดการ PDF Bookmark
 13. 13. ลงรายการบรรณานุกรมผ่าน Metadata
 14. 14. พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลด้วย Joomla นาระบบห้
 15. 15. ทูลเกล้าฯ ถวายระบบห้องสมุดดิจิทัล ถวายระบบห้
 16. 16. สรุปข้อมูลหนังสือ หนังสือรวม 369 ชื่อเรื่อง ◦ หนังสือทีสแกน ณ พม่า จานวน 352 ชื่อเรือง ่ ่ ◦ สแกนในประเทศ ไทย จานวน 17 ชือเรือง ่ ่ ◦ มีหนังสือที่ไม่ระบุปีที่พิมพ์ จานวน 47 ชื่อเรื่อง ◦ หนังสือที่ระบุปี  หนังสือเก่าที่สุดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1653 ชื่อ The history of Great Britain  หนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1911 มีจานวนมากที่สุด รวม 13 ชื่อเรื่อง ◦ เป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวพม่า และ/หรือเกี่ยวกับประเทศพม่า จานวน 205 ชื่อเรือง ่ ◦ มีหนังสือนวนิยายภาษาไทย 1 ชื่อเรือง คือ แผลเก่า โดยไม้เมืองเดิม ่ ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2479
 17. 17. บทเรียนจากโครงการ การอนุรักษ์หนังสือเก่า อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ◦ เจ้าของหนังสือ ◦ หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดเก็บ ให้บริการ ◦ หน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ◦ อื่นๆ
 18. 18. การออกแบบพัฒนาเครื่องสแกนเนอร์เพื่อการอนุรักษ์หนังสือเก่า

×