Moodle e-Learning

9,541 views
9,276 views

Published on

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Moodle และการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

Published in: Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
369
Actions
Shares
0
Downloads
222
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moodle e-Learning

 1. 1. Moodle e-Learning บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) http://www.stks.or.th http://www.stks.or.th/boonlert [email_address]
 2. 2. Moodle คือ <ul><li>Moodle </li></ul><ul><ul><li>Modular Objected Dynamic Learning Environment </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) หรือ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ Open Source ภายใต้ GPL license </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างขึ้นด้วยระบบ LAMP ( Linux, Apache server, MySQL, PHP) </li></ul></ul>
 3. 3. ความสามารถ <ul><li>สามารถนำเอกสารหรือไฟล์รูปแบบต่างๆ เข้าไปได้ เช่น Word, PowerPoint, PDF, Webpage (html) Video และ Image </li></ul><ul><li>มีระบบติดต่อสื่อสารครบทุกประเภท เช่น Webboard, Chat etc. </li></ul><ul><li>มีระบบการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ส่งและรับการบ้าน </li></ul><ul><li>มีการ UPLOAD ขึ้นเครื่องแม่ข่าย ได้โดยใช้ Zip </li></ul><ul><li>มีการปรับโปรแกรมเป็นภาษาไทยที่ใช้งานได้ดี </li></ul>
 4. 4. ผู้พัฒนา <ul><li>Dr.Martin Dougiamas </li></ul><ul><li>ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย </li></ul><ul><li>วิจัยระดับปริญญาโทและเอก </li></ul><ul><ul><li>กรณีศึกษาห้องเรียนออนไลน์และนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยละเอียด </li></ul></ul><ul><li>Moodle 1.0, สิงหาคม 2545 </li></ul>
 5. 5. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) </li></ul><ul><ul><li>คนเรานั้นจะมีการสร้างความรู้ใหม่เสมอหากมีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวย การเรียนรู้แบบเดิมที่มาจากการ ฟัง เห็น ล้วนเป็นการเรียนรู้ทางเดียวนั่นคือเราเป็นผู้รับสารและเก็บเอาไว้จึงมีการเรียกผู้ที่มีความจำดีว่า “พจนานุกรมเดินได้” หากแต่เราจะเรียนรู้ได้มากกว่าหากเป็นการถ่ายทอดจากสมองสู่สมองนั่นคือมี่การแลกเปลี่ยนทัศนะและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น </li></ul></ul>
 6. 6. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism) </li></ul><ul><ul><li>การเรียนรู้แบบคิดเองสร้างเองคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการพูด การโพสต์แสดงความคิดเห็นบนกระดานเสวนา </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวอย่างเช่น ปกติอ่านหนังสือพอวางหนังสือก็จะลืม แต่ถ้าได้อธิบายให้คนอื่นฟังจะทำให้จำได้มากขึ้น </li></ul></ul>
 7. 7. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในสังคม (Social Constructivism) </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยอาศัยหลักการว่าความสำเร็จของหมู่คณะคือความสำเร็จของตน </li></ul><ul><ul><li>ทุกคนสามารถเป็นครูและนักเรียนได้ในเวลาเดียวกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้ด้วยการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่นเห็น </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้ด้วยการสังเกตการณ์การกระทำของเพื่อนร่วมชั้นเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับบริบทส่วนบุคคลของผู้เรียน ( เรียกว่า transformative knowledge and constructivism) </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งได้ เนื่องจากทุกคนในห้องเรียนออนไลน์มีส่วนร่วมในการสร้างห้องเรียน </li></ul></ul>
 8. 8. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเชื่อมโยงและการแยกส่วน (Connected and Separated Knowing) </li></ul><ul><ul><li>ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบเชื่อมโยงภายในกลุ่มจะเป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกจากจะทำให้คนในกลุ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วยังช่วยให้แต่ละคนได้สะท้อนความคิดของตน </li></ul></ul>
 9. 9. บทบาทของ Moodle <ul><li>Moodle ไม่ใช่เครื่องมือที่นำมาทดแทนบทเรียนในห้องเรียน แต่เป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยเสริมการเรียนในห้องเรียน ผู้สอนต้องวางแผนการสอน ออกแบบการสอนสำหรับรายวิชาอย่างเหมาะสม มีการโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul>
 10. 10. LMS <ul><li>Learning Management System </li></ul><ul><li>ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ </li></ul><ul><li>มักพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูลร่วมกัน เช่น </li></ul><ul><ul><li>ASP + MS Access </li></ul></ul><ul><ul><li>PHP + MySQL </li></ul></ul>
 11. 11. LMS <ul><li>ประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดย </li></ul><ul><ul><li>ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอนใส่ไว้ในโปรแกรมได้สะดวก </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยเครื่องมือที่ระบบจัดไว้ให้ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul></ul>
 12. 12. ลักษณะของ LMS <ul><li>กำหนดผู้ใช้งาน </li></ul><ul><li>ระบบการสื่อสาร </li></ul><ul><li>แหล่งอ้างอิง </li></ul><ul><li>การตรวจและให้คะแนน </li></ul><ul><li>การติดตามพฤติกรรมการเรียน </li></ul><ul><li>การรายงานผล </li></ul><ul><li>ระบบการสอน </li></ul><ul><li>ความสามารถในการนำเสนอ Rich Media </li></ul>
 13. 13. ส่วนประกอบระบบ LMS <ul><li>ส่วนเนื้อหาในบทเรียน (Lecture and Presentation) </li></ul><ul><li>ส่วนของการทดสอบในบทเรียน (Testing) </li></ul><ul><li>ส่วนของการพูดคุยในห้องสนทนา (Chat) </li></ul><ul><li>กระดานข่าว (Webboard) </li></ul><ul><li>ส่วนของการติดต่อผ่าน e-mail </li></ul><ul><li>ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน </li></ul><ul><ul><li>การลงทะเบียนของผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>การบันทึกคะแนนของผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>การรับ - ส่งงานของผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>การเรียกดูสถิติของการเข้าเรียน </li></ul></ul>
 14. 14. ประเภทของ LMS <ul><li>Commercial Software : เชิงพาณิชย์ </li></ul><ul><ul><li>WebCT, Blackboard, Lotus Note Learning Space. </li></ul></ul><ul><li>University Based Software : สถาบันการศึกษา เช่น </li></ul><ul><ul><li>MaxLearn (KU), Chula E-Learning System (Chula ELS), Education Sphere (RU) </li></ul></ul><ul><li>OpenSource เช่น </li></ul><ul><ul><li>LearnSquare, Moodle, ATutor, Claroline, VClass </li></ul></ul>
 15. 15. ดาวน์โหลด Moodle
 16. 16. ติดตั้งบนพีซี <ul><li>ติดตั้ง AppServ (Apache, PHP, MySQL) </li></ul><ul><li>Config ไฟล์ php.ini </li></ul><ul><li>คัดลอกต้นฉบับ Moodle มาไว้ในโฟลเดอร์ www ของ AppServ </li></ul><ul><li>เปลี่ยนชื่อ Folder Moodle ตามต้องการ </li></ul><ul><li>สร้างฐานข้อมูล MySQL </li></ul><ul><li>ติดตั้ง Moodle </li></ul><ul><li>ปรับแต่ง Moodle </li></ul>
 17. 17. Install AppServ #1 Double Click
 18. 18. Install AppServ #2 เลือกไดร์ฟ / โฟลเดอร์ ถือว่าเป็น Root Directory
 19. 19. Install AppServ #3 Server Name : กรณีที่เป็นเครื่องทดสอบ ใช้ localhost แต่เครื่อง Server จริง ให้ระบุ IP Address ของ Server Administrator’s Email Address ระบุอีเมล์ของผู้ดูแลระบบ HTTP Port ปกติระบุเป็น 80
 20. 20. Install AppServ #4 ระบุ User Name, Password ของผู้ดูแลระบบ Server และ ฐานข้อมูล MySQL การเข้ารหัสอักขระ กรณีภาษาไทย ให้เลือกเป็น TIS620 สำคัญมาก ต้องจำ User Name & Password ไว้ ห้ามใช้คำว่า root
 21. 21. Character set คืออะไร <ul><li>คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลโดยรหัสดิจิทัล 0 กับ 1 </li></ul><ul><ul><li>รหัส 1 ตัว เรียกว่าเป็น 1 bit </li></ul></ul><ul><ul><li>รหัส 8 bit เรียกว่าเป็น 1 byte </li></ul></ul><ul><li>ผู้ที่คิดค้นคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ นั้นเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ จึงคิดค้นระบบการเก็บข้อมูลโดยใช้รหัสยาว 7 บิต (ASCII) สามารถเก็บอักขระต่างๆ ได้ แตกต่างกันทั้งหมด 2 7 ตัว = 128 ตัว นับว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น </li></ul><ul><ul><li>ตัวอักษร A จะตรงกับรหัส ASCII 65 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เขียนเป็นเลขฐาน 2 เรียงกัน 7 ตัว ดังนี้ 100 0001 </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Character set คืออะไร <ul><li>ต่อมาคอมพิวเตอร์ได้แพร่หลายไปยังประเทศที่ไม่ได้ใช้แค่ภาษาอังกฤษ ได้มีวิธีการแก้ไขแบบเฉพาะหน้า โดยการเพิ่มความยาวของรหัสที่เก็บจาก 7 ตัว ให้เป็น 8 ตัว สามารถเก็บอักษรได้ทั้งหมดเป็น 2 8 = 256 ตัว </li></ul><ul><li>ประเทศต่างๆ สามารถใช้ส่วนที่เกินมาอีก 128 ตัวนั้น ใช้เก็บรหัสอักขระเพิ่มเติม ที่เป็นเฉพาะของภาษาตนเอง เช่น </li></ul><ul><ul><li>รหัส 228 จะเป็นตัว a umlaut คือ a แล้วมีจุดอยู่ข้างบน 2 จุด ใช้กันในภาษาเยอรมัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศไทยเก็บรหัสไม้มลาย &quot; ไ &quot; ไว้ที่รหัสหมายเลข 228 เป็นต้น </li></ul></ul>
 23. 23. Character set คืออะไร <ul><li>ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เราจำเป็นต้องมีตารางที่จะแสดงว่า หมายเลขอะไร หมายถึงตัวอักษรอะไร ตารางนี้ ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา ซึ่งมีอักขระซึ่งต่างๆ กัน </li></ul><ul><li>ดูๆ ไปแล้ว ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไร ตราบใดที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมี 2 ภาษา เช่น ภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ ถ้าท่านได้รับรหัสมามีค่า 228 ก็สรุปได้เลยว่าผู้ส่งต้องการจะส่งไม้มลาย มา </li></ul><ul><li>แต่หากท่านต้องการจะส่งข้อมูล ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือเปิด Web Site ให้ผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาดู ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย อยู่ด้วย ผู้คนเหล่านั้น จะเข้าใจได้อย่างไรว่า ท่านต้องการส่ง ไม้มลาย ซึ่งเป็นอักขระหนึ่งของภาษาไทย ? </li></ul><ul><li>ถ้าคนเยอรมันได้รับรหัสนั้น ย่อมต้องแปลความหมายของรหัส 228 ที่ท่าน ส่งไปว่าเป็นอักขระ a umlaut ที่พวกเขาใช้กัน ? เขาควรจะรู้ได้อย่างไรว่า เขาควรจะหยิบตารางที่ใช้แปลงค่ารหัสเป็นภาษาไทย แทนที่จะใช้ตารางของภาษาเยอรมัน ? </li></ul>
 24. 24. Character set คืออะไร <ul><li>วิธีแก้ปัญหานั้นก็ง่ายดาย เพียงแต่ระบุ ให้ชัดเจนว่า Server หรือระบบของเราใช้รหัสใด เรียกว่า Character set </li></ul>
 25. 25. TIS-620/Windows-874 <ul><li>windows-874 เป็น character set ที่ใช้ภายในระบบปฏิบัติการที่ผลิตโดยบริษัท ไมโครซอฟต์ เท่านั้น ไม่ได้เป็น character set ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง </li></ul><ul><ul><li>มีส่วนขยายเพื่อการแสดงผล เช่น bullet, smart quote, dash ฯลฯ </li></ul></ul><ul><li>tis-620 เป็น character set ที่จดทะเบียน ถูกต้อง เป็นที่รับรู้กันทั่วโลก ทุกระบบปฏิบัติการ ( แม้แต่ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต์เอง ) </li></ul>
 26. 26. Install AppServ #5
 27. 27. Menu & Structure
 28. 28. AppServ Testing <ul><li>เรียกใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น IE </li></ul><ul><li>พิมพ์ 127.0.0.1 </li></ul>Ready to go
 29. 29. แก้ไขค่า php.ini <ul><li>เปิดไฟล์ php.ini ด้วย Text Editor เช่น NotePad โดยไฟล์นี้จะอยู่ที่ c:windows </li></ul><ul><li>ค้นหาบรรทัด </li></ul><ul><ul><li>memory_limit </li></ul></ul><ul><ul><li>upload_max_filesize </li></ul></ul><ul><li>เปลี่ยนค่าตัวเลขให้สูงขึ้น เช่น 20M </li></ul><ul><li>บันทึกและปิดไฟล์ </li></ul><ul><li>Restart AppServe โดย </li></ul><ul><ul><li>คลิกเลือก Start, Program, AppServ, Apache Control Server, Restart </li></ul></ul>
 30. 30. แก้ไขค่า php.ini
 31. 31. สร้างฐานข้อมูล MySQL <ul><li>เปิดเว็บเบราว์เซอร์ </li></ul><ul><li>พิมพ์ 127.0.0.1 </li></ul>
 32. 32. สร้างฐานข้อมูล MySQL <ul><li>คลิกเลือก phpMyAdmin Database Manager </li></ul>
 33. 33. สร้างฐานข้อมูล MySQL <ul><li>พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลสำหรับ Moodle ในรายการ “สร้างฐานข้อมูลใหม่” แล้วคลิกปุ่มสร้าง </li></ul><ul><ul><li>ระบบ Moodle แต่ละระบบ ( ใน Server เดียวกัน ) ห้ามตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูลซ้ำกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ชื่อฐานข้อมูลจะต้องเป็น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลข </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ห้ามเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายพิเศษใดๆ ยกเว้น - </li></ul></ul></ul><ul><li>ปิดเว็บเบราว์เซอร์ </li></ul>
 34. 34. Moodle Installation <ul><li>คัดลอกโฟลเดอร์ Moodle ต้นฉบับจาก CD ไปไว้ใน C:/AppServ/WWW </li></ul><ul><li>เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Moodle เป็นชื่ออื่นตามต้องการ โดย </li></ul><ul><ul><li>ชื่อโฟลเดอร์จะต้องเป็น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลข </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ห้ามเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายพิเศษใดๆ ยกเว้น - </li></ul></ul></ul>
 35. 35. Moodle Installation
 36. 36. Moodle Installation
 37. 37. Moodle Installation
 38. 38. Moodle Installation
 39. 39. Moodle Installation
 40. 40. Moodle Installation
 41. 41. Moodle Installation
 42. 42. Moodle Installation
 43. 43. Moodle Installation
 44. 44. Moodle Installation
 45. 45. Moodle Installation
 46. 46. Moodle Installation
 47. 47. ชื่อเต็มของเว็บไซต์ <ul><li>เป็น Title ของเว็บ </li></ul><ul><li>ใช้เป็น Keyword สืบค้นให้กับ Search Engine </li></ul><ul><li>ควรเป็นภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>ยาวไม่เิกิน 65 ตัว </li></ul><ul><li>มีภาษาไทยต่อท้ายได้ </li></ul><ul><li>เช่น </li></ul><ul><ul><li>Math for Fun : สนุกกับเลขคณิต </li></ul></ul><ul><ul><li>Life Science : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต </li></ul></ul>
 48. 48. ชื่อย่อเว็บไซต์ <ul><li>เปรียบเสมือนเมนู Home </li></ul><ul><li>ใช้เป็นจุด link เพื่อกลับมาสู่หน้าแรกของ Home page นั้น </li></ul><ul><li>เป็นเมนูลัด </li></ul><ul><li>ควรตั้งชื่อให้สื่อถึงเว็บไซต์มากกว่า Home เช่น ตั้งชื่อ Title ว่า Math for Fun ก็ควรตั้งชื่อย่อว่า Mfun เป็นต้น </li></ul>
 49. 49. รายละเอียดหน้าแรก <ul><li>อยู่ด้านขวาของหน้าเว็บ </li></ul><ul><li>แสดงข้อความต้อนรับ </li></ul><ul><li>แสดงข้อความที่ผู้พัฒนาเว็บต้องการแสดง </li></ul>
 50. 50. Moodle Install
 51. 51. ตั้งค่าตัวแปร <ul><li>Lang : Thai(th) </li></ul><ul><li>Langmenu : ไม่ ( ไม่ต้องแสดงเมนูเลือกภาษา ) </li></ul><ul><li>Langlist : th ( ต้องตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น ) </li></ul><ul><li>locale : th_TH, en_EN </li></ul><ul><li>Timezone : GMT+7 </li></ul><ul><li>Country : Thai </li></ul><ul><li>Maxbytes : ขนาดไฟล์ที่อนุญาตให้ FTP สู่ระบบ </li></ul>
 52. 52. รูปแบบเว็บไซต์
 53. 53. Moodle Installation
 54. 54. Moodle Installation
 55. 55. Moodle Installation
 56. 56. Admin
 57. 57. เปิด / ปิดระบบสมาชิก
 58. 58. เปิด / ปิดระบบสมาชิก
 59. 59. เปิด / ปิดระบบสมาชิก
 60. 60. เปิด / ปิดระบบสมาชิก
 61. 61. เปิด / ปิดระบบสมาชิก
 62. 62. จัดการระบบ
 63. 63. ตั้งค่าเว็บไซต์
 64. 64. Block
 65. 65. บริหารจัดการ Block
 66. 66. บริหารจัดการ Block ซ่อน ลบ ย้ายตำแหน่ง แก้ไข
 67. 67. นำเสนอข้อมูล ส่วนนำเสนอข้อมูล ( ประกาศ )
 68. 68. นำเสนอข้อมูล
 69. 69. แหล่งข้อมูล <ul><li>หน้าตัวหนังสือธรรมดา </li></ul><ul><ul><li>สามารถคัดลอกจาก Word มาวางได้ทันที </li></ul></ul><ul><li>หน้าเว็บเพจ </li></ul><ul><ul><li>คัดลอกไฟล์ HTML มาวางได้ </li></ul></ul><ul><li>ไฟล์หรือเว็บไซต์ </li></ul><ul><ul><li>ลิงก์ไปหาไฟล์หรือเว็บไซต์ ( รวมทั้ง ZipFile) </li></ul></ul><ul><li>ไดเรกทอรี </li></ul><ul><ul><li>ลิงก์ไปหา Directory ใดๆ เพื่อให้ดาวน์โหลด ไม่ควรใช้ความสามารถนี้ เพราะถูกบุกรุกได้ง่าย </li></ul></ul><ul><li>Label </li></ul>
 70. 70. นำเข้าภาพ <ul><li>คลิกปุ่ม “แทรกภาพ” จาก HTML Editor </li></ul>
 71. 71. สมาชิก
 72. 72. สมาชิก <ul><li>ผู้ดูแล (admin) ติดตั้งระบบ บำรุงรักษา กำหนดค่าเริ่มต้น และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ </li></ul><ul><li>ผู้สอน (teacher) เพิ่มเนื้อหา เพิ่มข้อสอบ ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียนตอบคำถาม และสนทนากับนักเรียน </li></ul><ul><li>ผู้เรียน (student) เข้าเรียนหัวข้อต่างๆ ทำแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมาย </li></ul><ul><li>ผู้มาเยี่ยม (guest) เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และไม่มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบใดๆ </li></ul>
 73. 73. เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
 74. 74. การสร้างบทเรียน <ul><li>สร้างสมาชิก </li></ul><ul><li>สร้างประเภทรายวิชา </li></ul><ul><li>สร้างรายวิชา </li></ul><ul><li>กำหนดสมาชิกให้กับรายวิชา </li></ul><ul><ul><li>อาจารย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียน </li></ul></ul>
 75. 75. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลการบ้าน (Assignment) กำหนดวันส่ง , คะแนนสูงสุด , ให้การบ้าน ออนไลน์ , ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะสำหรับการบ้านแต่ละชิ้น </li></ul><ul><li>โมดูลห้องสนทนา (Chat) สื่อสารแบบต่อเนื่องในเวลาจริง , แสดงภาพประวัติส่วนตัว , แสดงลิงก์ URL รูปภาพเป็นต้น </li></ul>
 76. 76. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลโพลล์ (Choice) ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในชั้น </li></ul><ul><li>โมดูลกระดานเสวนา (Forum) มีหลายประเภทให้เลือก สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับเมล์เมื่อมีการโพสต์ในกระดานเสวนา , ให้คะแนนได้ </li></ul>
 77. 77. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบันทึกความก้าวหน้า (journal) ช่วยในการสื่อสารระหว่าผู้สอนและนักเรียนโดยเฉพาะ , สะท้อนให้เห็นความคิดของนักเรียนที่มีต่อวิชานั้น ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น , หรือให้ผู้สอนได้ดูพัฒนาการเรียนของนักเรียน </li></ul><ul><li>โมดูลแบบทดสอบ (Quiz) ตัดเกรดอัตโนมัติ ปรนัย เติมคำ ถูก / ผิด จับคู่ , แบบสุ่ม , ตัวเลข , หลายตัวเลือก , นำเข้าคำถามได้หลายรูปแบบ และสามารถกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบได้ </li></ul>
 78. 78. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลแหล่งข้อมูล (Resource) นำเสนอเนื้อหาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เวิร์ด แฟลช พาวเวอร์พ้อยท์ วีดีโอ เสียง html เป็นต้น </li></ul><ul><li>โมดูลแบบสอบถาม (Survey) แบบสอบถามสำเร็จรูป (COLLES, ATLAS) สะท้อนความคิดเห็นจากนักเรียนในชั้นที่มีต่อรายวิชา </li></ul><ul><li>โมดูลห้องปฏิบัติการ (workshop) ห้องปฏิบัติการออนไลน์ นักเรียนช่วยกันให้คะแนนและนักเรียนให้คะแนนตัวเอง </li></ul>
 79. 79. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบทเรียนสำเร็จรูป (Lesson) แตกบทเรียนได้หลายสาขาย่อย นักเรียนศึกษาและทำแบบทดสอบจนกว่าจะเข้าใจ , นำเข้าคำถามเข้าได้ </li></ul><ul><li>โมดูลอภิธานศัพท์ (Glossary) เพิ่มคำศัพท์สำหรับแต่ละรายวิชา นักเรียนเพิ่มคำศัพท์ได้ มีระบบการให้คะแนนคำศัพท์ แสดงความเห็นของการให้ความหมายของคำศัพท์ </li></ul><ul><li>โมดูล Wiki สร้างสารานุกรมของเว็บหรือรายวิชาเก็บไว้เพื่ออ้างอิง </li></ul>
 80. 80. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูล SCORM นำเข้าแพกเกจ SCORM ที่สร้างโดยโปรแกรมอื่นจากนั้นบันทึกคะแนนกลับลงใน moodle </li></ul><ul><li>โมดูลหนังสือ (Book) สำหรับสร้างเนื้อหาที่มีหลายหน้า </li></ul><ul><li>โมดูล Hotpot สำหรับนำเข้าคำถามที่สร้างจาก hot potatoes </li></ul>
 81. 81. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบันทึกการเข้าเรียน (Attendance) ใช้ในการบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนจากหมายเลขไอพีที่ใช้เข้ามาโดยบันทึกวันเวลาที่เข้ามาศึกษา </li></ul><ul><li>โมดูลแบบสำรวจ (Questionnaire) ใช้สร้างแบบสำรวจที่ต้องการคิดคำถามขึ้นเองในหัวข้อที่ต้องการถาม </li></ul>
 82. 82. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบทสนทนา (Dialogue) นักเรียนสามารถเปิดบทสนทนาหรือถามคำถามอาจารย์และอาจารย์สามารถโต้ตอบ คล้ายกับการฝากข้อความถึงกัน นักเรียนสามารถเปิดบทสนทนากับเพื่อนได้ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบเปิดการใช้งานให้ </li></ul><ul><li>โมดูลแบบฝึกหัด (Exercise) คล้ายโมดูลห้องปฏิบัติการรวมกับโมดูลการบ้านแต่เป็นการให้นักเรียนประเมินผลตนเอง </li></ul>
 83. 83. อธิทานศัพท์ <ul><li>สร้างอธิทานศัพท์ </li></ul><ul><li>เข้าสู่ระบบการตั้งค่า , จัดการฟิลเตอร์ </li></ul><ul><li>เปิดใช้งาน </li></ul>
 84. 84. SCORM <ul><li>Shareable Content Object Reference Model </li></ul><ul><li>รูปแบบที่ทำให้เนื้อหาที่ได้พัฒนาขึ้นมาด้วยมาตรฐานดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้มากที่สุด </li></ul>
 85. 85. องค์ประกอบของ SCORM <ul><li>การกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาเนื้อหาชุดการเรียน (Learning Packaging Content) </li></ul><ul><li>การกำหนดให้ API ที่ทำให้การสื่อสารส่งสัญญาณระหว่างเนื้อหาที่เรียนกับระบบ รับส่งคะแนนกันได้ </li></ul>
 86. 86. ส่งท้าย <ul><li>Moodle ไม่ได้มาแทนครู </li></ul><ul><li>Moodle ไม่ได้มาแทนระบบการเรียนตามปกติ </li></ul><ul><li>Moodle ไม่ได้มาแทนความสัมพันธ์ของครู และนักเรียน </li></ul>

×