Information Technology for Knowledge society

2,533 views

Published on

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการบริหาร องค์กรยุคสังคมฐานความรู้

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Information Technology for Knowledge society

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการบริหาร องค์กรยุคสังคมฐานความรู้ โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการทัพอากาศชั้นสูง วันที่ 9 มกราคม 2552 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://stks.or.th [email_address]
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , วิทยากร , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการ </li></ul></ul></ul>
 3. 3. กิจกรรมสำคัญด้านไอทีของไทยที่ผ่านมา APAN และ Internet2 เครือข่ายไทยสาร -II นโยบาย IT-2000 นโยบาย IT-2010 เครือข่ายกาญจนาภิเษก บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ การกำหนดให้มี CIO ภาครัฐ และแผนแม่บท IT E-Commerce Resource Center การยกร่างกฎหมาย IT จำนวน 6 ฉบับ กม . ธุรกรรมและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5000 รร . บริษัท เทรดสยาม จำกัด 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 IT-Year 2538-2539 เครือข่ายไทยสาร ถึงทุกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ Y2K แห่งชาติ เครือข่ายไทยสาร -III สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ GINet Software Park Thailand SchoolNet Thailand [email_address] EU-Asia PMO ร่าง กม . ลำดับรอง ตาม รธน . ๗๘ ผ่าน ครม . Govt IT Week and Govt IT Awards E-Government e-Thailand/e-ASEAN นโยบาย IT-2010
 4. 4. กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำประเทศไทยก้าวสู่ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ( Knowledge-Based Economy ) พิจารณาและเห็นชอบ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ) IT2010 ระยะเวลา 2544 - 2553
 5. 5. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ <ul><li>สังคมเศรษฐกิจที่มี </li></ul><ul><li>การผลิตความรู้ </li></ul><ul><li>กระจายความรู้ </li></ul><ul><li>การใช้ความรู้ </li></ul><ul><ul><li>เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจ </li></ul></ul><ul><ul><li>และสร้างงานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง </li></ul></ul>
 6. 6. ICT Development Program for 2001-2006 Source: NITC Meeting presentation June 11, 2001 Economy Society Telecommunication Infrastructure Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government
 7. 7. กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 มาตรการและแนวทาง eCommerce eIndustry eGovernment eSociety eEducation ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการค้าบริการ ส่งเสริมการบริโภคจากผู้ประกอบการภายในประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สร้างตลาดให้ภาคเอกชนผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ พัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาดโดยใช้ ไอที ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ไอทีที่มีศักยภาพ จัดให้มี Thailand Exchange ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการผลิต จัดให้มีข้อมูลทางด้านการตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตให้มีและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อลดการนำเข้าและเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการเกษตร สร้ า งมูลค่าเพิ่มให้กับอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว (Value-added) ลดความเหลื่อมล้ำโดยลงทุนอย่างเหมาะสม (Equity) วางแผนก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum-jump) ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที (Teachers’ Training) เร่งผลิตฐานความรู้ (Content Development) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Networking) สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ลดความเหลื่อมล้ำของการ เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน ( Quality of Life) ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ส่งเสริมชุมชนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะของประชาชนในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อวัฒนธรรม และความเอื้ออาทรในสังคม ส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีของไทย จัดทำแผนแม่บท จัดให้มีหน่วยงานติดตามและสนับสนุน ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบข้อมูลทั้งในส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการให้มีทักษะ ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออำนวย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย สร้างความตระหนักและความเชี่อมั่นของประชาชน พัฒนา ประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) พัฒนาระบบบริการประชาชน ( Front Office) ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อนำไปสู่ Good Governance
 8. 8. ICT ทางเลือกด้วย Open Source Software & Freeware <ul><li>งบประมาณที่จำกัด </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อันเนื่องจาก พรบ . การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 9. 9. การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย </li></ul></ul>
 10. 10. ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>
 11. 11. ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>76,000.00
 12. 12. งบประมาณมีจำกัดทำให้ต้อง ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เป็นความผิดตาม พรบ . ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 13. 13. ซอฟต์แวร์เถื่อนกับการ Crack <ul><li>ซอฟต์แวร์เถื่อน / Shareware </li></ul><ul><ul><li>จำกัดด้วยเวลา ( ไม่เกิน 15 วัน ) จำนวนครั้ง และความสามารถ </li></ul></ul><ul><li>ปลดข้อจำกัดดังกล่าวด้วยการ Crack </li></ul><ul><li>ผลที่ได้คือ ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมๆ กับ พรบ . การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และเสี่ยงต่อการถุกบุกรุก </li></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ Crack มักจะมาพร้อมกับ Spyware และไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทม้าโทรจัน </li></ul></ul>
 14. 14. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 15. 15. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 16. 16. มุมมอง / ทางเลือกใหม่
 17. 17. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ เปิดเผยรหัสต้นฉบับ </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul><ul><ul><li>ปรับแต่ง เผยแพร่ สำเนา </li></ul></ul>
 18. 18. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View ฟรี </li></ul>
 19. 19. OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></ul><ul><li>Dia </li></ul><ul><li>LexiTron </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul><ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>ACDSee </li></ul><ul><li>PhotoShop </li></ul><ul><li>Winzip </li></ul><ul><li>Visio </li></ul><ul><li>Thai Dictionary </li></ul><ul><li>Mind Manager </li></ul>
 20. 20. OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Greenstone </li></ul><ul><li>Koha </li></ul><ul><li>Dreamweaver </li></ul><ul><li>Captivate </li></ul><ul><li>E-Learning System </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul><ul><li>VTSL </li></ul>
 21. 21. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>ยึดมาตรฐาน </li></ul><ul><ul><li>การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ มีมาตรฐานการพัฒนาที่ชัดเจน </li></ul></ul><ul><li>ระบบเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผยต้นฉบับซอฟต์แวร์ ทำให้ศึกษาและปรับแก้ไขได้ </li></ul></ul>
 22. 22. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTDA </li></ul></ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS </li></ul></ul>
 23. 23. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แ ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ www.nectec.or.th
 24. 24. SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
 25. 25. กรณีศึกษาจาก STKS <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li></ul></ul><ul><li>จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul></ul><ul><li>นำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม </li></ul>
 26. 26. กรณีศึกษาจาก STKS <ul><li>การใช้ OSS ในการทำงานด้านเอกสาร </li></ul><ul><ul><li>OpenOffice.org </li></ul></ul><ul><ul><li>7-Zip, IZArc </li></ul></ul><ul><ul><li>XnView </li></ul></ul><ul><ul><li>PDF Creator </li></ul></ul><ul><ul><li>Dia </li></ul></ul><ul><ul><li>GIMP </li></ul></ul>
 27. 27. กรณีศึกษาจาก STKS <ul><li>การใช้ OSS กับงานด้านเว็บ </li></ul><ul><ul><li>เว็บ STKS Joomla </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Blog Wordpress </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Intranet Dokuwiki </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Wiki MediaWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Digital Library Greenstone </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS Automation Lib. Koha </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS KR DSpace </li></ul></ul>
 28. 28. ใช้อย่างไร ไม่เสี่ยง <ul><li>จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ MS Windows </li></ul><ul><ul><li>ราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อ License </li></ul></ul><ul><li>เลือกใช้ / ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ OSS/Freeware </li></ul>
 29. 29. ICT กับการจัดการความรู้ <ul><li>KM เครื่องมือสำคัญสู่สังคมฐานความรู้ </li></ul>คน กระบวนการ เครื่องมือ
 30. 30. กรณีศึกษาจาก NECTEC, NSTDA <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>KM for Better Management </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การบริหารจัดการงบประมาณ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การบริหารจัดการโครงการ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การบริหารจัดการบุคลากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>การพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>การติดตาม / ประเมินผลการทำงานรายบุคคล / หน่วยงาน </li></ul></ul></ul></ul>
 31. 31. การมีส่วนร่วม (Participation) คือ หัวใจ สำคัญ
 32. 32. เริ่มต้นอย่างไร <ul><li>เริ่มจาก “ใจ” ขององค์กร </li></ul><ul><li>มี ที่จะเรียนรู้ </li></ul><ul><li>มี ที่จะแบ่งปัน </li></ul><ul><li>มี ร่วมกันสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>มี ที่จะพัฒนา </li></ul><ul><li>มี ที่จะบริการ </li></ul>
 33. 33. แนวคิดร่วมทางกับ เทคโนโลยี Web 2.0 <ul><li>ร่วมกัน สร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>คัดสรร คุณภาพ </li></ul><ul><li>สอดรับ มาตรฐาน </li></ul><ul><li>นำเสนอ รวดเร็ว </li></ul><ul><li>มุมมองเห็น ประจักษ์ </li></ul>
 34. 34. เว็บไซต์ช่องทางเผยแพร่ความรู้ภายในสู่ภายนอก <ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source Content Management System (OSS CMS) แทนการพัฒนาแบบ HTML เดิม </li></ul><ul><li>ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมใน การสร้างสรรค์เนื้อหาสู่สังคม </li></ul>
 35. 35. สำรวจความคิดเห็น ผู้ใช้ได้เร็วด้วย e-Poll ปฏิทินกิจกรรม ที่ร่วมกันเติมเต็ม สืบค้นได้ทุกอย่าง ข้ามระบบก็ทำได้ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบสุ่มง่ายๆ ทุกคนร่วมสร้าง เนื้อหาเผยแพร่
 36. 36. สำรวจความคิดเห็น ผู้ใช้ได้เร็วด้วย e-Poll ปฏิทินกิจกรรม ที่ร่วมกันเติมเต็ม สืบค้นได้ทุกอย่าง ข้ามระบบก็ทำได้ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบสุ่มง่ายๆ ทุกคนร่วมสร้าง เนื้อหาเผยแพร่ ไม่ยากเลยครับ โปรแกรม Joomla เตรียมให้เกือบทุกอย่าง ที่ต้องการ ที่เหลือก็พัฒนาเพิ่ม ตามเหมาะสม
 37. 37. เครื่องมือบริหารงานองค์กร <ul><li>สร้างสรรค์ความรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Wiki </li></ul><ul><ul><li>ต้นแบบระบบสำนักงานไร้กระดาษราคาถูก </li></ul></ul><ul><li>แสดงความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้ด้วย Blog </li></ul><ul><li>ระบบจัดเก็บความรู้ ประมวลผลความรู้องค์กร </li></ul>
 38. 38. ชุมชนสร้างสรรค์ความรู้ด้วย Wiki <ul><li>สนับสนุนการสร้างสรรค์ความรู้แบบร่วมมือทั้งระดับบริหาร ปฏิบัติการ และลูกค้า หรือผู้สนใจทุกกลุ่มที่มีแนวคิดร่วมกัน </li></ul>Wiki คือคำตอบ
 39. 39. เริ่มต้น Wiki อย่างไร ? <ul><li>เป็นสมาชิกเว็บไซต์บริการ Wiki </li></ul><ul><ul><li>th.wikipedia.org </li></ul></ul><ul><ul><li>pbwiki.com </li></ul></ul><ul><ul><li>wikidot.com </li></ul></ul><ul><li>ติดตั้งซอฟต์แวร์ Wiki ในหน่วยงานและบริหารจัดการด้วยตนเอง </li></ul><ul><ul><li>เลือก wiki ด้วย wikimatrix.org </li></ul></ul>
 40. 40. wikimatrix.org ตัวช่วยเลือก Wiki
 41. 41. http://stks.or.th/wiki
 42. 42. http://stks.or.th/botany/wiki
 43. 43. สร้างสัน แบ่งปันความรู้ด้วย Blog <ul><li>Blog == Web Log </li></ul><ul><li>Blog เว็บความร่วมมือที่ง่าย ไม่ซับซ้อน </li></ul><ul><li>เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ง่าย ทันใจ อนุทินชีวิต / การงานฉบับออนไลน์ </li></ul><ul><li>จุดเด่นเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag </li></ul>
 44. 45. http://stks.or.th/blog
 45. 46. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรด้วยเทคโนโลยี RSS <ul><li>CMS เช่น Joomla และ Blog, Wiki เตรียมเครื่องมือแปลงเนื้อหาเป็น RSS เพื่อให้ผู้สนใจดึงไปใช้ได้ทันที </li></ul>
 46. 47. ระบบจัดเก็บ / ประเมินผลงาน Existing DBs STKS Web: Joomla, STKS Blog: Wordpress STKS Wiki: Dokuwiki STKS Digital Libraries: Greenstone Glossary Import Submit IR IR public KM e-HR PABIs Score Committee ข้อมูลประกอบ การเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน e-Learning e-Research e-Knowledge Value-added
 47. 48. Knowledge Registration Workflow 1. กรอก User กรอกข้อมูล metadata และแนบไฟล์ จะได้ KRRN 2. ทาน KM Auditor ตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้องของ metadata และไฟล์แนบ 3. ตรวจ คณะกรรมการฯ พิจารณา และให้คะแนนผลงาน 4. ลงทะเบียน ได้เลขทะเบียน KM ID และขึ้นทะเบียนองค์ความรู้ 5. สืบค้น สืบค้นองค์ความรู้ของ สวทช . 5. สืบค้น สืบค้นองค์ความรู้ของ สวทช .
 48. 49. IC Statement
 49. 50.
 50. 51. Monitoring R&D Performance via Online Executive Dashboard
 51. 54. ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ <ul><li>เริ่มต้นที่องค์กร </li></ul><ul><li>ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม </li></ul><ul><li>ผู้บริหารสนับสนุน </li></ul><ul><li>เลือกใช้ ICT ที่เหมาะสม </li></ul>
 52. 55. ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ เริ่มจาก เปิด ผสาน ในองค์กร
 53. 56. แหล่งข้อมูล <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/blog </li></ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul><ul><li>คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ </li></ul>

×