ICT 2020

3,517
-1

Published on

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,517
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT 2020

 1. 1. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย
 2. 2. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ฉบบไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตร ๒๒ มนาคม ๒๕๕๔ พมพครงท# ๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๔) จ+านวน ๑,๐๐๐ เล/ม จดท+าและเผยแพร/โดย กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ศ5นยราชการเฉลมพระเกยรต ๘๐ พรรษา ๕ ธนวาคม ๒๕๕๐ เลขท# ๑๒๐ หม5/ ๓ อาคารรวมหน/วยราชการ (อาคาร บ) ถนนแจงวฒนะ แขวงท<งสองหอง เขตหลกส# กร<งเทพ ๑๐๒๑๐ / โทรศพท ๐-๒๑๔๑-๖๗๗๔, ๐-๒๑๔๑-๗๐๙๖ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๐๒๒-๓ เวบไซต www.mict.go.th
 3. 3. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย สารบญ หนา บทท ๑ บทนา ๑ บทท ๒ วสยทศน เปาหมาย และยทธศาสตรการพฒนา ๙ วสยทศน ๑๐ เปาหมายหลก ๑๐ ตวชวดการพฒนา ๑๑ ยทธศาสตรการพฒนา ๑๒ ยทธศาสตรท ๑ พฒนาโครงสรางพ# นฐาน ICT ท) เ ป* น อนเทอรเน* ต ความเร* ว ส, ง หร# อ การส#) อ สารร, ป แบบอ#) น ท) เ ป* น Broadband ใหม ความทนสมย มการกระจาย อย9 า งท) วถ; ง และมความม) นคงปลอดภย สามารถรองรบความตองการของภาคส9วนต9างๆ ได ๑๓ ยทธศาสตรท ๒ พฒนาทนมนษยท)มความสามารถในการสรางสรรค และใชสารสนเทศอย9 า งมประสทธภาพ มวจารณญาณและร, เท9 า ทน รวมถ;งพฒนาบคลากร ICT ท)มความร,ความสามารถและความเช)ยวชาญ ระดบมาตรฐานสากล ๒๒ ยทธศาสตรท ๓ ยกระดบขดความสามารถในการแข9 ง ขนของ อตสาหกรรม ICT เพ#)อสรางม,ลค9าทางเศรษฐกจและนDารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกล9 ม เศรษฐกจ การเปดการคาเสร และ ประชาคมอาเซยน ๒๘ ยทธศาสตรท ๔ ใช ICT เพ#)อสรางนวตกรรมการบรการของภาครฐท) สามารถใหบรการประชาชนและธรกจทกภาคส9วนไดอย9างมประสทธภาพ มความม)นคงปลอดภย และมธรรมาภบาล ๓๔ ยทธศาสตรท ๕ พฒนาและประยกต ICT เพ#)อสรางความเขมแข*งของ ภาคการผลต ใหสามารถพ;)งตนเองและแข9งขนไดในระดบโลก โดยเฉพาะ ภาคการเกษตร ภาคบรการ และเศรษฐกจสรางสรรค เพ#)อเพ)มสดส9วน ภาคบรการในโครงสรางเศรษฐกจโดยรวม ๔๑
 4. 4. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย หนา ยทธศาสตรท ๖ พฒนาและประยกต ICT เพ#)อลดความเหล#)อมลDาทาง เศรษฐกจและสงคม โดยสรางความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถ;ง ทรพยากรและบรการสาธารณะสDา หรบประชาชนทกกล9 ม โดยเฉพาะ บรการพ# นฐานท) จDา เป* น ต9 อ การดDา รงชวตอย9 า งมสขภาวะท) ด ไดแก9 บรการดานการศ;กษา และบรการสาธารณสข ๕๒ ยทธศาสตรท ๗ พฒนาและประยกต ICT เพ#) อสนบสนนการพฒนา เศรษฐกจและสงคมท)เป*นมตรกบส)งแวดลอม ๖๕ บทท ๓ ปจจยแห*งความสาเร-จ ๗๑ ภาคผนวก ๗๗ กระบวนการจดทDา กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการส#)อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๗๙ นยามศพทท)เก)ยวของ ๘๐ มตคณะรฐมนตร และความเห*นหน9วยงานท)เก)ยวของ ๑๐๗ รายนามคณะทDางานฯ และคณะกรรมการกDากบการทDางานฯ ๑๓๕
 5. 5. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๑ บทน ๑
 6. 6. ๒ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ประเทศไทยไดประกาศใชกรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศฉบบแรกเมอป พ.ศ. ๒๕๓๙ (IT2000) โดยก+าหนดภารก.จทส+าคญ ๓ ประการคอ ๑) การลงท3นในโครงสรางพ4นฐานสารสนเทศแห6งชาต. ทเสมอภาค ๒) การลงท3นในดานการศ8กษาทดของพลเมองและบ3คลากรดานสารสนเทศ ๓) การปรบปร3ง บทบาทภาครฐ เพอบร.การทดข84นและสรางรากฐานอ3ตสาหกรรมสารสนเทศทแข;งแกร6ง จากการประเม.นผล นโยบาย IT2000 พบว6า การใชบร.การโทรคมนาคม โดยเฉพาะในชนบทสะดวกข84นมาก คนไทยมความร>และ ทกษะทางคอมพ. ว เตอร? ด ข84 น และหน6 ว ยงานของรฐเร. มใหบร. ก ารประชาชนดวยคอมพ. ว เตอร? เ พ. มข84 น อย6างไรก;ตาม การประเม.นผลไม6สามารถหาขอย3ต.ว6าผลลพธ?ทกล6าวขางตนน4นเป;นผลจากการใชนโยบาย IT2000 โดยตรง หรอเป;น ผลทเก.ด จากแผนงานทท+า ต6 อ เนองของหน6 ว ยงานทเกยวของ และทส+า คญ ภาคเอกชนทร6วมใหความเห;นในการประเม.นไดแสดงความเป;นกงวลถ8งระดบความสามารถทางเทคโนโลย ของประเทศไทย ณ ขณะน4นว6านอกจากไม6ไดรบการพฒนาเท6าทควรแลวยงอาจลาหลงมากข84นเมอเทยบกบ เทคโนโลยใหม6ๆ ทเก.ดข84นและกาวหนาไปอย6างมากในช6วงระยะเวลาเดยวกน เนองจากขาดการผลกดน นโยบายไปส>การปฏ.บต.อย6างจร.งจง 6 ต6อจากกรอบนโยบาย IT2000 ไดมการจดท+ากรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ ของประเทศไทย หรอ IT2010 ข8นเพอเป;นเข;มท.ศช4น+าการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของ 4 ประเทศไทยในช6วงแรกทศวรรษแรกของศตวรรษท ๒๑ โดย IT2010 ยงคงเจตนารมณ?ของ IT2000 อย6างครบ ถวนภายใตการด+า เน.นย3ทธศาสตร? 5e's ทเนนการพฒนาและประย3ก ต?ใ ชเทคโนโลยสารสนเทศในสาขา ย3ทธศาสตร?หลก ๕ ดาน ไดแก6 e-Government, e-Industry, e-Commerce, e-Education และ e-Society เพอ ยกระดบเศรษฐก.จและค3ณภาพชว.ตของประชาชนไทยและน+าพาประเทศไทยเขาส>สงคมแห6งภ>ม.ป ญญาและ 6 การเรยนร> (Knowledge-based economy and society) เนองจากกรอบนโยบาย IT2010 เป;นแนวนโยบายระยะยาวในระดบมหภาค คณะรฐมนตรจ8งไดม มต.ใหจดท+าแผนระยะกลาง ช6วงเวลา ๕ ป ๒ แผน ไดแก6 แผนแม6บทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของประเทศไทย ฉบบท ๑ และ ฉบบท ๒ เพอใหเก.ดความชดเจนในการด+าเน.นงานทหน6วยงานสามารถใช เป;นแนวทางในการจดท+าหรอปรบแผนแม6บท ICT ของตนเองได ท4งน4 ในภาคปฏ.บต.ไดเก.ดความล6าชาในการ เสนอพ.จารณา และใหความเห;นชอบแผนแม6บทฯ ท4งสองฉบบ ท+า ใหช6วงเวลาของแผนแม6บทฯ มความ เหลอมล+4า กบกรอบนโยบาย IT2010 กล6าวคอ แผนแม6บทฯ ม.ไ ดมเวลาเร.มตนและส.4นส3ดทสอดคลองกบ IT2010 เสยทเดยว โดยแผนแม6บทฯ ฉบบท ๑ ใชในช6วงระยะเวลาต4งแต6 พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๑ และแผน แม6บทฯ ฉบบท ๒ ใชในช6วงเวลาต4งแต6ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ แผนแม6บท ICT ฉบบท ๑ ม3งหวงใหประเทศไทยเป;นศ>นย?กลางการพฒนาและการประกอบธ3รก.จ 6 ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในระดบภ>มภาค โดยเฉพาะอย6างย.งดานซอฟต?แวร? ผ>ประกอบการ . และประชาชนส6วนใหญ6สามารถเขาถ8งขอม>ลจากระบบบร.การอย6างทวถ8งและเป;นธรรม เก.ดประโยชน?โดยตรง ต6อการเพ.มม>ลค6าทางเศรษฐก.จแก6การผล.ตและบร.การท3กสาขา รวมท4งพฒนาอ3ตสาหกรรม ICT ใหสามารถ แข6งขนและอย>รอดในตลาดสากลได ประชาชนสามารถประย3กต?ใช ICT เพอสนองความตองการในการด+ารงอย>6 6 อย6างมค3 ณภาพและมความปลอดภยทแทจร. งในสงคมไทย ส6 วนแผนแม6 บท ICT ฉบบท ๒ ไดถ> กจดท+า
 7. 7. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๓ ข84 นเพอสานความต6อเนองทางนโยบายจาก IT2010 และแผนแม6บท ICT ฉบบท ๑ โดยใหความส+าคญกบการ พฒนาโครงสรางพ4นฐานสารสนเทศ การพฒนาทรพยากรมน3ษย?ทงเช.งปร.มาณและค3ณภาพ และการบร.หาร 4 จดการ ICT ระดบชาต.ใหมประส.ทธ.ภาพมากข8น 4 เมอพ.จ ารณาถ8ง ผลทไดรบจากการน+า นโยบายไปส>6 ก ารปฏ.บต. อาจกล6 าวไดว6 า การพฒนา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยในระยะของกรอบนโยบาย IT2010 และแผนแม6บท ICT ฉบบท ๑ ไม6ไดบรรล3เปาหมายตามทก+าหนดไวอย6างสมบ>รณ? ท4งน4 พ.จารณาจากระดบการพฒนาของ ประเทศไทยเทยบกบประเทศอนๆ ในการจดล+าดบความพรอมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใน Networked Readiness Index ซ8งพบว6า ต4งแต6ป พ.ศ.๒๕๔๙ เป;นตนมา ระดบความพรอมของประเทศไทย ลดลงอย6างต6อเนอง แผนภ พท ๑ พฒน ก รของนโยบ ยก รพฒน เทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รของไทย ทมา: คณะว.จย ประมวลขอม>ลจาก ๑) Networked Readiness Index 2002-2009 (จดท+าโดย World Economic Forum) ๒) การแพร6กระจายของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (วดจากจ+า นวนผ>ใชโทรศพท?มอถอ คอมพ. วเตอร? และ อ.นเทอร?เน;ต ต6อประชากร ๑๐๐ คน ซ8งไดจากการส+ารวจการมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในครวเรอน โดยส+านกงาน สถ.ต.แห6งชาต.) ๓) จ+านวน Broadband subscribers และ Mobile subscribers (ขอม>ลจากส+านกงานก.จการโทรคมนาคมแห6งชาต.)
 8. 8. ๔ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ท4งน4 หากพ.จารณาการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทเก.ดข84นในประเทศไทย ในช6วงระยะเวลาของกรอบนโยบายฯ และแผนแม6บทฯ ทผ6านมาโดยรวม สามารถสร3ปไดดงตารางต6อไปน4 ต ร งท ๑ ผลของก รด เน" นนโยบ ยเทคโนโลยส รสนเทศและก รสอส รของประเทศไทย นโยบ ย เป$ หม ย ผลลพธ( กรอบนโยบาย • กา ร ลงท3 น ใ นโ ค ร ง ส ร า งพ4 น ฐ า น IT2000 สารสนเทศแห6งชาต.ทเสมอภาค (พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๓) • การลงท3 น ในดานการศ8 ก ษาทดของ พลเมองและบ3คลากรดานสารสนเทศ • การพฒนาสารสนเทศและปรบปร3 ง บทบาทภาครฐ เพอบร. ก ารทดข84 น และ สรางรากฐานอ3 ต สาหกรรมสารสนเทศ ทแข;งแกร6ง • เก.ดการแพร6กระจาย IT ไปส>สงคมชนบท 6 • เก.ดการปฏ.รปกฎหมายโทรคมนาคมและ IT โดยมการจดต4ง > หน6วยงานก+า กบด>แลการประกอบก.จการ ตามพระราชบญญต. องค?กรจดสรรคลนความถและก+ากบก.จการว.ทย3กระจายเสยง ว.ทย3 โทรทศน? และก. จ การโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๓ และ พระราชบญญต.การประกอบก.จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมการเร.มจดท+ากฎหมายเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบแรกท ออกมามผลบงคบใชคอพระราชบญญต.ว6า ดวยธ3ร กรรมทาง อ. เ ล; ก ทรอน. ก ส? พ .ศ.๒๕๔๔ ซ8 งไดยกร6 า งในช6 ว งก6 อ นป พ.ศ.๒๕๔๓) • การพฒนาระบบ IT ของรฐไดผลเฉพาะกระทรวงทมบ3คลากร IT ทมค3ณภาพ และตนตวกบการท+าแผน IT ระดบกระทรวง • การบร. ก ารประชาชนดวยระบบ IT ททนสมยยงท+า อย>6 ใ น วงจ+ากด • การเชอมต6ออ.นเทอร?เน;ตในระบบการศ8กษาพฒนาไปมาก แต6ยงขาดเรองเน4อหาสาระทเป;นภาษาไทย • การพฒนาสอการเรยนการสอนในร> ป สอประสมหรอ multimedia ยงท+าอย6างไม6เป;นระบบ ยงมขดจ+ากดในหลายๆ ดาน กรอบนโยบาย IT2010 (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓) • ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ประเทศไทย มค6า ดชนผลสมฤทธ. ท าง x เทคโนโลย (Technology Achievement Index : TAI Value) อย>6 ท ๐.๓๔๔๕ ซ8 งถาพ. จ ารณาตามเกณฑ? แ ลวอาจกล6 า วไดว6 า ประเทศไทยจดอย>6 ใ นกล36 ม ทมศกยภาพในการเป; น ผ> น+า (Potential leader) ซ8งมค6า TAI อย>6ระหว6าง ๐.๓๕-๐.๔๙ แต6ก; อย>6ในระดบเร.มตนของกล36ม นอกจากน4 เมอพ.จารณาจาก World Competitiveness Scoreboard ท ส ะ ท อ น ถ8 ง ก า ร พ ฒ น า ขดความสามารถในการแข6งขนของประเทศไทย พบว6านบแต6 ป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ อนดบของประเทศไทยอย>6ใ นล+า ดบท ลดต+าลงเรอยๆ โดยมปจจยดานโครงสรางพ4นฐานเป;นตวฉ3ดร4ง การพฒนา • เพ. มขดความสามารถในการพฒนา ประเทศโดยใชเทคโนโลยเป;นเครองมอ เพอยกระดบสถานภาพของประเทศไทย จากประเทศในกล36 ม ผ> ตามทมพลวต (Dynamic adopters) ไปส>6 ป ระเทศใน กล36 ม ประเทศทมศกยภาพเป; น ผ> น+า (Potential leaders) • พฒนาแรงงานความร> (Knowledge workers) ของประเทศไทย
 9. 9. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย นโยบ ย ๕ เป$ หม ย ผลลพธ( • พฒ น า อ3 ต ส า หก ร ร ม ไท ย ใ ห ม36 ง ส>6 อ3 ต สาหกรรมฐานความร> (Knowledgebased industry) • พฒนาเศรษฐก.จของประเทศ ภายใตย3 ท ธศาสตร? e-Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education และ e-Society • ขอม> ล จากการส+า รวจภาวะการท+า งานของประชากรไทย ไตรมาส ๒ ป พ.ศ. ๑๕๕๓ ระบ3ว6าแรงงานความร>ของไทยม ประมาณ ๔.๕๖ ลานคน ค.ดเป;นรอยละ ๑๒.๓๓ ของจ+า นวน ผ> มงานท+า ท4 ง หมด ๓๗.๐๒ ลานคน ซ8 งแทบจะไม6 ม การ เปลยนแปลงจากป พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ8งอย>ทรอยละ ๑๒ ของจ+านวน 6 ผ>ท+างานท4งหมด และยงห6างไกลจากเปาหมายทก+าหนดสดส6วน แรงงานความร>ของไทย ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไวทรอยละ ๓๐ • ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สดส6วนของอ3ตสาหกรรมบนฐานความร>ต6อ GDP อย>6 ท รอยละ ๒๕.๑๒ ของ GDP โดยประมาณ ซ8 งห6 า ง ไกลจากเป าหมายทก+า หนดไวว6 า ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๓ สดส6วนของม>ลค6าอ3ตสาหกรรมทเกยวของกบการใชความร>เป;น พ4นฐานมม>ลค6าเพ.มข84นเป;นรอยละ ๕๐ ของ GDP แผนแม6บท ICT ฉบบ • พฒนา/ยกระดบเศรษฐก.จของประเทศ ท๑ โดยใช ICT (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑) • ยกระดบขดความสามารถในการ แข6 ง ขนของอ3 ต สาหกรรม ICT ของ ประเทศ • พฒนาทรพยากรมน3ษ ย? โดยเพ. มการ ประย3กต?ใ ช ICT ในดานการศ8ก ษา และ ฝ8กอบรม • สรางความเขมแข;งของช3มชนในชนบท เพอการพฒนาประเทศทยงยน เมอเปรยบเทยบผลการพฒนาในดานต6างๆ โดยด>จากอตรา การบรรล3ผ ลตามเป าหมายทก+า หนดในแผนแม6 บ ทฯ พบว6 า ดานทมการบรรล3ผลตามเปาหมายทก+าหนดมากทส3ด ไปจนถ8ง นอยทส3ด เรยงตามล+าดบดงน4 ๑. ดานการพฒนาศกยภาพของผ>ประกอบการ (บรรล3เปาหมาย ตามทไดวางไวรอยละ ๑๐๐) โดยภาคเอกชนมบทบาทมากใน การด+าเน.นงาน เช6น การจางแรงงานทมความร> การน+า ICT มา ช6วยในการผล.ตและการด+าเน.นงานของภาคเอกชน เป;นตน ๒. ดานการส6งเสร.มใหผ>ประกอบการขนาดกลางและขนาดย6อม (SMEs) ใช ICT (บรรล3ผลตามเปาหมายรอยละ ๖๖.๖๗ ของ จ+านวนเปาหมายท4งหมด) โดยพบว6า ผ>ประกอบการน+า ICT ไป ใชในการบร.หารจดการภายในก.จการ รวมท4งน+าไปใชในภารก.จ หลกขององค?กร ๓. ดานการใช ICT ช6วยยกระดบค3ณภาพชว.ตของคนไทยและ สงคมไทย (บรรล3ผลตามเปาหมายรอยละ ๕๕.๕๖ ของจ+านวน เป าหมายท4 ง หมด) โดยมการด+า เน. น งานทส+า คญ อาท. การพฒนาค3ณภาพคร> การสรางโอกาสใหกบผ>ดอยโอกาส และการต4งศ>นย?สารสนเทศช3มชน เป;นตน ๔. ดานการใช ICT ในการบร.หารและการใหบร.การของภาครฐ บรรล3เปาหมายรอยละ ๔๔.๔๔ ของจ+า นวนเปาหมายท4งหมด แต6 ย งมอ3 ป สรรคหลายดาน เช6 น ระเบยบ กฎหมาย และ นโยบายของภาครฐ ทยงไม6เอ4อต6อการพฒนาตามแผนแม6บท ICT ของประเทศ ๕. ดานการพฒนาศกยภาพของบ3 ค ลากรไทย (บรรล3 ต าม เปาหมายรอยละ ๓๓ ของจ+านวนเปาหมายท4งหมด) โดยภาค
 10. 10. ๖ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย นโยบ ย เป$ หม ย ผลลพธ( รฐมบทบาทในดานการส6งเสร.มใหผ>ทจะส+าเร;จการศ8กษาในท3ก ระดบสามารถใช ICT ไดอย6า งด ส6ว นภาคเอกชนมบทบาท มากในการพฒนาบ3คลากรในระดบแรงงาน ๖. ดานการว. จ ยและพฒนาทางดาน ICT (บรรล3 ผ ลตามเป า หมายรอยละ ๒๕ ของจ+านวนเปาหมายท4งหมด) โดยภาครฐม บทบาทอย6 า งมากในการส6 ง เสร. ม การพฒนาศกยภาพของ บ3 ค ลากรดานการว. จ ยไม6 ว6 า จะเป; น การผล. ต บ3 ค ลากร งบประมาณ และการด+าเน.นการในโครงการต6างๆ เป;นตน ๗. ดานการพฒนาอ3ตสาหกรรม ICT (บรรล3ผลตามเปาหมาย รอยละ ๒๐ ของจ+า นวนเป าหมายท4งหมด) โดยภาคเอกชนม บทบาทมากทส3 ด ในการกระต3 นการพฒนาอ3 ต สาหกรรม ซอฟต?แวร? แผนแม6บท ICT ฉบบท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) • ประชาชนไม6นอยกว6ารอยละ ๕๐ ของ ประชากรท4 ง ประเทศ มความรอบร> สา มา รถเขา ถ8 ง สรา งสร ร ค? แ ละใ ช สารสนเทศอย6างมว.จารณญาณ ร>เท6าทน มค3 ณ ธรรมและจร. ย ธรรม (Information literacy) ก6อเก.ดประโยชน?ต6อการเรยนร> การท+างาน และการด+ารงชว.ตประจ+าวน • ยกระดบความพรอมทางดาน เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของ ประเทศ โดยใหอย>6 ใ นกล36 ม ประเทศทม ระดบการพฒนาส>งส3ดรอยละ ๒๕ (Top quartile) ของประเทศทมการจดล+า ดบ ท4 ง ห ม ด ใ น Networked Readiness Index • เพ. มบทบาทและความส+า คญของ อ3ตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสารในระบบเศรษฐก.จของประเทศ โดยมสดส6วนม>ลค6าเพ.มของอ3ตสาหกรรม ICT ต6อ GDP ไม6นอยกว6ารอยละ ๑๕ ยงไม6มการประเม.นวด ทมา: ผลการประเม.นเรยบเรยงจาก ๑) รายงานการประเม.นผลนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ IT2000, ส+านกงานเลขาน3การคณะ กรรมการเทคโนโลยสารสนเทศแห6งชาต. , ๒๕๔๔. ๒) รายงานผลการประเม.นผลงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ ของประเทศไทย (IT2010), กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร, ๒๕๕๒. ๓) รายงานผลการประเม.นแผน แม6บทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙, กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร, ๒๕๕๒.
 11. 11. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๗ ในการพฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT2020) คณะผ>จดท+า ไดน+า แนวค.ดของกรอบนโยบายฉบบเด.ม และสถานภาพการ พฒนา ICT ในปจจ3บน ซ8งเป;นขอเท;จจร.งและขอจ+ากดทผ>มส6วนในการพฒนาและขบเคลอน ICT ท3กคนใน ประเทศตองตระหนก มาเป;นส6วนประกอบส+าคญประการหน8งในการพ.จารณาจดท+ากรอบนโยบายฉบบใหม6 อย6างไรก;ด คณะผ>จดท+าเล;งเห;นว6า ในการจดท+ากรอบนโยบายทมระยะยาว ๑๐ ปน4น ส.งทม ความส+าคญไม6ยงหย6อนไปกว6ากน คอการเขาใจในบร.บท ท.ศทางการพฒนาโดยรวมของประเทศ ความทาทาย . ในดานต6างๆ ทประเทศจะตองเผช.ญ เพอจะไดคาดการณ?ถ8งความตองการและบทบาทของ ICT ในอนาคต และการเขาใจถ8งแนวโนมการเปลยนแปลงทางดานเทคโนโลย ทมการเปลยนแปลงทจะมนยต6อการพฒนา คณะผ>จดท+า จ8งไดน+าบร.บทดงกล6าวมาเป;นส6วนหน8งของการสนบสน3นการจดท+าของกรอบนโยบายดวย ท4งน4 สาระส+า คญของกรอบนโยบาย อนประกอบดวย ว.สยทศน? เป าหมาย และย3ทธศาสตร? การพฒนา ต4งอย>6บนพ4นฐานของหลกการส+าคญ ดงต6อไปน4 • ใชแนวค.ดกระแสหลกของการพฒนาอย6างยงยน ทตองค+าน8งถ8งการพฒนาใน ๓ ม.ต. คอ ม.ต.สงคม ม.ต.เศรษฐก.จ และม.ต.ส.งแวดลอม ดงน4น ในการก+าหนดเป าหมายการ พฒนา ICT ในกรอบนโยบายน4 จ8งไดบ>รณาการและพยายามใหเก.ดความสมด3ลของ ท4ง ๓ ม.ต. นอกจากน4 ยงใหความส+า คญกบการพฒนาท4งในเช.งปร.มาณ ค3ณภาพ และความเป;นธรรมในสงคมควบค>6 ก นไป เพอใหเก. ดการพฒนาอย6 างยงยนและ มเสถยรภาพ • ใหความส+า คญกบการใชประโยชน? จาก ICT ในการลดความเหลอมล+4า และสราง โอกาสใหกบประชาชนในการรบประโยชน?จากการพฒนาอย6างเท6าเทยมกน โดย เครองมอทางนโยบายทใหความส+าคญไดแก6 การศ8กษา การพฒนาโครงสรางพ4น ฐานเพอการเขาถ8งขอม>ล/สารสนเทศ/ความร>/บร.การของรฐ การส6งเสร.มการมส6วน ร6วมของประชาชนในระบบการเมองการปกครอง รวมท4งการจดการทรพยากร ท4งของประเทศและทองถ.น • ใชแนวค. ด ในการพฒนาทย8 ด ปรชญาเศรษฐก. จ พอเพยง คอม36 ง เนนการพฒนา เศรษฐก.จเพอใหประเทศกาวทนต6อโลกย3คป จจ3บน แต6ในขณะเดยวกนก;ค+า น8งถ8ง ความพอเพยงหรอพอประมาณกบศกยภาพของประเทศ ความมเหต3ผล และความ จ+า เป; น ทจะตองมระบบภ> ม. ค3 มกนทดเพอรองรบผลกระทบอนเก. ด จากการ เปลยนแปลงท4งภายในและภายนอก • ความเชอมโยงและต6อเนองทางนโยบายและย3ทธศาสตร?กบกรอบนโยบายฯ และ แผนแม6บทฯ ทมมาก6อนหนาน4 เพอใหเก.ดแรงผลกดนอย6างจร.งจง
 12. 12. ๘ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย • สมมต.ฐานคองบประมาณของรฐเพยงอย6 างเดยวจะไม6มเพยงพอทจะตอบสนอง ความตองการท4งหมดได เพราะรฐยงตองใชงบประมาณในการลงท3นดานอนและ การจดสวสด.ก ารสงคม ดงน4 น ดาน ICT ควรจะใหภาคเอกชนเขามามบทบาท มากข84น โดยรฐท+าหนาทจดระเบยบ ออกกฎเกณฑ?กต.กา ช4น+า แนวทางการพฒนา รวมท4งส6งเสร.มและสนบสน3นใหภาคเอกชนและประชาชนร6วมด+า เน.นการส>6ความ ส+าเร;จ และทายทส3ด บทท ๓ เป;นการน+าเสนอประเด;นป จจยส>6ความส+าเร;จทจ+าเป;นตองมหรอสราง ใหเก.ดข84น เพอใหการขบเคลอนนโยบายไปส>6การปฏ.บต.เก.ดข84นไดอย6างแทจร.ง
 13. 13. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๒ วสยทศน เปาหมาย และยทธศาสตรการพฒนา ๙
 14. 14. ๑๐ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย จากการประเมนการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยตามกรอบของ นโยบายและแผนแมบททได"มมากอนหน"าน$ รวมถ(งการศ(กษาสถานภาพการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารในมตตางๆ ณ ปจจ.บน และการศ(กษาบรบทและแนวโน"มทคาดวาจะเกดในชวงระยะเวลา ๑๐ ปจนถ(งป พ.ศ. ๒๕๖๓ น8ามาส9การก8าหนดวสยทศน: เป"าหมาย และย.ทธศาสตร:การพฒนา ดงน$ วสยทศน ICT เปPนพลงขบเคลอนส8าคญในการน8าพา... คนไทย ส9ความร9"และปญญา เศรษฐกจไทย ส9การเตบโตอยางย%งย'น สงคมไทย ส9ความเสมอภาค กลาวโดยสร.ปได"วา ประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมการพฒนาอยางฉลาด การด8าเนนกจกรรม ทางเศรษฐกจและสงคมจะอย9บนพ$นฐานของความร9และปญญา โดยให"โอกาสแกประชาชนท.กคนมสวนรวมใน " กระบวนการพฒนาอยางเสมอภาค น8าไปส9การเตบโตอยางสมด.ล และยงยน (Smart Thailand 2020) เปาหมายหลก ๑. มโครงสร"า งพ$น ฐาน ICT ความเรP ว ส9 ง (Broadband) ทกระจายอยางทวถ( ง ประชาชน สามารถเข"าถ(งได"อยางเทาเทยมกน เสมอนการเข"าถ(งบรการสาธารณ9ปโภคข$นพ$นฐานทวไป ๒. มท. น มน. ษ ย: ท มค. ณ ภาพ ในปรมาณทเพยงพอต อการขบเคลอนการพฒนาประเทศส9 เศรษฐกจฐานบรการและฐานเศรษฐกจสร" า งสรรค: ไ ด" อ ย างมประสทธภาพ กล าวคอ ประชาชนมความรอบร9" เข"าถ(ง สามารถพฒนาและใช"ประโยชน:จากสารสนเทศได"อยางร9" เทาทน เกดประโยชน:ตอการเรยนร9" การท8างาน และการด8ารงชวตประจ8าวน และบ.คลากร ICT มความร9" ความสามารถและทกษะในระดบสากล ๓. เพมบทบาทและความส8า คญของอ. ต สาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกล. มอ. ตสาหกรรม สร"างสรรค:) ตอระบบเศรษฐกจของประเทศ ๔. ยกระดบความพร"อมด"าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมนวดระดบระหวางประเทศ ๕. เพมโอกาสในการสร"างรายได"และมค.ณภาพชวตทดข($น (โดยเฉพาะในกล.มผ9"ด"อยโอกาส ทางสงคม) ๖. ท.กภาคสวนในสงคมมความตระหนกถ(งความส8าคญและบทบาทของ ICT ตอการพฒนา เศรษฐกจและสงคมทเปPนมตรกบสงแวดล"อม และมสวนรวมในกระบวนการพฒนา
 15. 15. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ตวช+,วดการพฒนา ๑. ร"อยละ ๘๐ ของประชากรทวประเทศ สามารถเข"าถ(งโครงขายโทรคมนาคม และอนเทอร:เนPตความเรPวส9งภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ร"อยละ ๙๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ประชาชนไมน"อยกวาร"อยละ ๗๕ มความรอบร9" เข"าถ(ง สามารถพฒนาและใช" ประโยชน:จ ากสารสนเทศได" อ ยางร9" เ ท าทน และการจ" า งงานบ. ค ลากร ICT (ICT Professional) เพมข($นเปPนไมต8ากวาร"อยละ ๓ ของการจ"างงานท$งหมด ๓. สดสวนม9ลคาเพมของอ.ตสาหกรรม ICT (รวมอ.ตสาหกรรมดจทลคอนเทนต: ) ตอ GDP ไมน"อยกวาร"อยละ ๑๘ ๔. ระดบความพร" อ มด" า น ICT ของประเทศในการประเมน Networked Readiness Index อย9 ในกล. มประเทศทมการพฒนาส9 ง ทส. ด ร" อ ยละ ๒๕ (Top quartile) ๕. เกดการจ"างงานแบบใหมๆ ทเปPนการท8างานผานสออเลPกทรอนกส: ๖. ประชาชนไมน"อยกวาร" อยละ ๕๐ ตระหนกถ(งความส8า คญและบทบาทของ ICT ตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมทเปPนมตรกบสงแวดล"อม ๑๑
 16. 16. ๑๒ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ยทธศาสตรการพฒนา ๑. พฒนาโครงสร"างพ$นฐาน ICT ทเปPนอนเทอร:เนPตความเรPวส9งหรอการสอสารร9ปแบบอน ทเปPน Broadband ให"มความทนสมย มการกระจายอยางทวถ(ง และมความมนคงปลอดภย สามารถรองรบความต"องการของภาคสวนตางๆ ได" ๒. พฒนาท.นมน.ษ ย:ทมความสามารถในการพฒนาและใช"สารสนเทศอยางมประสทธภาพ มวจารณญาณและร9" เท าทน รวมถ( ง พฒนาบ. ค ลากร ICT ทมความร9" ค วามสามารถและ ความเชยวชาญระดบมาตรฐานสากล ๓. ยกระดบขดความสามารถในการแข งขนของอ. ต สาหกรรม ICT เพอสร" า งม9 ล ค าทาง เศรษฐกจและน8า รายได"เข"าประเทศ โดยใช" โอกาสจากการรวมกล. มเศรษฐกจ การเปด การค"าเสร และประชาคมอาเซยน ๔. ใช" ICT เพอสร"างนวตกรรมการบรการของภาครฐทสามารถให"บรการประชาชน และธ.รกจ ท.กภาคสวนได"อยางมประสทธภาพ มความมนคงปลอดภยและมธรรมาภบาล ๕. พฒนาและประย.กต: ICT เพอสร"างความเข"มแขPงของภาคการผลต ให"สามารถพ(งตนเอง และแขงขนได"ในระดบโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบรการ และเศรษฐกจสร"างสรรค: เพอเพมสดสวนภาคบรการในโครงสร"างเศรษฐกจโดยรวม ๖. พฒนาและประย.กต: ICT เพอลดความเหลอมล8$าทางเศรษฐกจและสงคม โดยสร"างความ เสมอภาคของโอกาสในการเข"าถ(งทรพยากรและบรการสาธารณะส8าหรบประชาชนท.กกล.ม โดยเฉพาะบรการพ$นฐานทจ8าเปPนตอการด8ารงชวตอยางมส.ขภาวะทด ได"แก บรการด"าน การศ(กษาและบรการสาธารณส.ข ๗. พฒนาและประย. ก ต: ICT เพอสนบสน. น การพฒนาเศรษฐกจและสงคมทเปP น มตร กบสงแวดล"อม โดยมรายละเอยดของกลย.ทธ:และมาตรการดงน$
 17. 17. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๑๓ ยทธศาสตรท+% ๑ พฒนาโครงสร"างพ$นฐาน ICT ทเปPนอนเทอร:เนPตความเรPวส9งหรอการสอสารร9ปแบบอน ทเปPน Broadband ให"มความทนสมย มการกระจาย อยางทวถ(ง และมความมนคงปลอดภย สามารถรองรบ ความต"องการของภาคสวนตางๆ ได" ภายในป+ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรการดานโครงสรางพ',นฐานสารสนเทศและการส'อสาร % ของประเทศไทยจะเป8นสาธารณ:ปโภคข,นพ',นฐาน ท+ประชาชนท%วไปสามารถเขาถ<งได % ม+คณภาพ และความม%นคงปลอดภยเท+ยบเท=ามาตรฐานสากล เปาหมาย ๑. ประชาชนท.กกล.มทวประเทศ สามารถเข" าถ( ง บรการอนเทอร: เ นP ต ความเรP วส9 ง หรอการ สอสารร9ปแบบอนทเปPน Broadband ได"อยางทวถ(ง สะดวก รวดเรPว (Universal access to broadband) ด"วยความมนใจในความมนคงปลอดภย ๒. ในพ$นทเขตเมองทเปPนศ9นย:กลางทางเศรษฐกจ ประชาชนและภาคธ.รกจจะสามารถเข"าถ(ง เครอข ายอนเทอร: เ นP ต ความเรP ว ส9 ง หรอการสอสารร9 ป แบบอนทเปP น Broadband ทม ค.ณภาพและประสทธภาพทดเทยมเมองใหญของโลก ๓. มการพฒนาไปส9โครงสร"างพ$นฐานสารสนเทศและการสอสารย.คใหม ทเปPนระบบอจฉรยะ สามารถเชอมตอโครงขายกนอยางไร"ตะเขPบ และมความมนคงปลอดภยส9ง ๔. มโครงสร"างพ$นฐานอนทนสมยอนๆ ทรองรบการสอสารในร9ปแบบการแพรภาพกระจาย เสยง เชน ระบบโทรทศน:ดจทล โทรทศน:ดาวเทยม เคเบลทว อนเทอร:เนPตทว และวทย. ช.มชน ๕. มโครงสร"างพ$นฐานด"านกฎหมายทเหมาะสมและทนตอการเปลยนแปลงของเทคโนโลย เพอรองรบการแพรกระจายของเทคโนโลยและการประย.กต:ใช"ทหลากหลาย ๖. มการใช"ผลตภณฑ:โทรคมนาคมทผลตโดยผ9"ประกอบการไทยมากข($น
 18. 18. ๑๔ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ตวช+,วดการพฒนา ๑. ร"อยละ ๘๐ ของประชากรทวประเทศ สามารถเข"าถ( งโครงขายโทรคมนาคมและ อนเทอร:เนPตความเรPวส9งในช$ น Tier 1 (๗๖๘ กโลบตตอวนาท – ๑.๕ ล"านบตตอ วนาท) ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และร"อยละ ๙๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ท. ก จงหวดของประเทศมการให" บ รการโครงข ายโทรคมนาคมและอนเทอร: เ นP ต ความเรPวส9งในระดบทส9งกวาช$น Tier 1 โดยเมองทเปPนศ9นย:กลางทางเศรษฐกจท.ก เมอง มการให"บรการในระดบความเรPวส9งมาก (FTTx) ส8าหรบภาคธ.รกจ และครว เรอน อยางน"อยทความเรPวข$นต8าในช$น Tier 5 (๑๐-๒๕ ล"านบตตอวนาท) ๓. ร"อยละ ๕๐ ของครวเรอนทวประเทศทมเดPกวยเรยนมคอมพวเตอร:ในบ"าน ภายใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ร"อยละ ๗๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔. สถานศ(กษา สถานพยาบาล และศ9นย:สารสนเทศช. มชน/ศ9นย:การเรยนร9" ท.กแหง ทวประเทศมคอมพวเตอร:และมการเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมและอนเทอร:เนPต ความเรPวส9งทความเรPวข$นต8าในช$น Tier 5 (๑๐-๒๕ ล"านบตตอวนาท) ๕. การใช" ผ ลตภณฑ:โ ทรคมนาคมทผลตโดยผ9" ป ระกอบการไทยเพมข($ น ไม ต8ากว า ร"อยละ ๒๕ (จากป พ.ศ. ๒๕๕๔) กลยทธและมาตรการ ๑.๑ ผลกดนใหเกดการลงทนในโครงข=ายใชสายและไรสายความเร8วส:ง เพ'%อขยาย โครงข=าย ICT/ บรอดแบนด ใหครอบคลมท%วถ<ง ส@าหรบประชาชนทกกล=มท%วประเทศ • สร"างสภาพแวดล"อมเพอการแขงขนเสรและเปPนธรรม โดยมองค:กรอสระตามกฎหมายเปPนผ9ก8ากบ " ด9แลและรวมมอกบรฐบาลในการก8าหนดนโยบายและกลไกทโปรงใสและด(งด9ดให"ภาคเอกชนสนใจ ลงท.นพฒนาธ.รกจโทรคมนาคมประเภทหลอมรวม (Convergence) • จดต$งคณะกรรมการบรอดแบนด:แหงชาต (National Broadband Task Force) โดยให"มหน"าท ความรบผดชอบในการจดท8า นโยบายบรอดแบนด:แหงชาต เพอให"บรรล.เป" าหมายของการม โครงสร"างพ$นฐานสารสนเทศและการสอสารตามทก8าหนดในกรอบนโยบายน$ท$งในเชงปรมาณ และในเชงค.ณภาพ โดยควรใช"แนวทางการพฒนาเพอม.งส9ตลาดบรอดแบนด:ระบบเปด (Open
 19. 19. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๑๕ access network) โดยให"รฐสร"าง และบรหารจดการโครงขายหลก (Backbone network ทเปPน Dark fiber) ทถอวา มความส8า คญเทยบเทากบทางหลวง ทางรถไฟ หรอทอสงน8$า มนให"เกด ประโยชน:ส9งส.ด อยางไรกPตาม จะไมจ8ากดมให"ผ9"ประกอบการเอกชนด8าเนนการสร"างและบรหาร จดการโครงขาย รวมถ(งให"บรการแขงขนได" อกท$งจะต"องมการก8าหนดโครงสร"างตลาดและการ ประกอบกจการเพอให"เกดการแขงขนทเปPนธรรม ในขณะทสงเสรมให"เกดการลงท.นและการ สร"างนวตกรรม เพอให"เกดประโยชน:ส9งส.ดแกผ9"บรโภค • ใช"นโยบายสงเสรมการลงท.น ควบค9กบนโยบายก8ากบด9แลการประกอบกจการ เพอเอ$อให"เกด การรวมตวกนของภาคเอกชนในการจดบรการส8า หรบใช"รวมกนอยางมประสทธภาพ เชน การรวมตวกนเพอให"เกดผ9"ให"บรการสงอ8านวยความสะดวกประเภทตางๆ เชน เซลไซต: (Cell site) เสากระจายสญญาน (Antenna tower) อาคาร (Building) ถนนเชอมตอ (Access road) เสาพาดสาย (Pole) และทอร"อยสาย (Duct) เปPนต"น • ส งเสรมให" เ กดผ9" ป ระกอบการให" บ รการโทรคมนาคมส วนปลายทาง (Last mile access) ท$งแบบใช"สายและไร"สาย ส8า หรบบรการมลตมเดยท.กร9ปแบบ ส8า หรบการเชอมตอท"องถน ทไมสามารถใช"กลไกตลาดได" ให"พจารณาใช"กลไกการก8ากบด9แลในเรองของการจดให"มบรการ โทรคมนาคมพ$นฐานโดยทวถ(ง ซ(งเปPนข"อก8า หนดภาคบงคบส8า หรบผ9"ประกอบการ โดยท$งน$ ในการแข งขนทเกดข($ น ในระดบปลายทาง องค: ก รก8า กบด9 แ ลตามกฎหมายจะต" อ งสร" า ง สภาพแวดล"อมทเปPนธรรมแกผ9"ประกอบการท.กรายในเรองของการเข"าถ(งสงอ8านวยความสะดวก ตางๆ โดยเฉพาะอยางยงในเรองของสทธผานทาง การพาดเสา/ สาย หรอการร" อยสายลง ทอใต"ดน เปPนต"น • ผลกดนการลงท.นโครงขายระบบไร"สายความเรPวส9ง เชน LTE/ 4G โดยใช"ประโยชน:จากความ ลาช"าของประเทศไทยในการเปลยนผานไปส9ระบบ 3G เปPนโอกาสในการก"าวกระโดดไปส9 เทคโนโลยทมประสทธภาพส9งกวา เพอประหยดการลงท.นในอนาคต และสร"างความได"เปรยบ อนเนองมาจากการพฒนาระบบบรอดแบนด:ไร"สายความเรPวส9งทเรPวกวาประเทศอน • เร งพฒนาบรการอนเทอร: เ นP ต ความเรP ว ส9 ง หรอความเรP ว ส9 ง มาก (Ultra broadband) โดยม มาตรการสงเสรมให"เกดการลงท.นท$งบรการภายในประเทศ และการเชอมตอระหวางประเทศ เพอเปPน ทางด วนสารสนเทศ (Information superhighway) และศ9 น ย: บรการ (Service hub) ของภ9มภาค ด"วยการใช"ประโยชน:จากความได"เปรยบทางภ9มศาสตร:ของประเทศไทย ๑.๒ กระตนการม+การใชและการบรโภค ICT อย=างครบวงจร • สร"างระบบนเวศน:ดจทล (Digital ecosystem) โดยเน"นมาตรการ เชน การสร"างแรงจ9งใจ การ อ.ดหน.นทางการเงน การชวยให"ผประกอบการเข"าถ(งแหลงเงนท.น การวจยพฒนา ICT ของภาครฐ 9" และเอกชน โดยเฉพาะอยางยงในด"านพาณชย:อเลPกทรอนกส: โปรแกรมประย.กต: และดจทล-
 20. 20. ๑๖ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย คอนเทนต: (Digital content) ท$งน$ ให"ค8าน(งถ(งการออกแบบและใช"ระบบ โปรแกรม หรออ.ปกรณ: ท เปPนสากล (Universal design) เพอสงเสรมการเข"าถ(งของประชาชนท.กกล.ม รวมท$งผ9ดอยโอกาส "" ผ9สงอาย. และผ9พการ "9 " • กระต."นตลาดโดยใช" ภาครฐเปP น ตวน8า ในเรองของการใช" จ ายด" า นบรอดแบนด: (Broadband spending) โดยเรงศ(กษาวเคราะห:ความต"องการเชอมตอบรอดแบนด:ของภาครฐใน ๕-๑๐ ป ข" างหน" า เพอรวบรวมความต" อ งการของกล. มหน วยงาน (ด" า นการศ( ก ษา การสาธารณส. ข การปกครอง กระบวนการย.ตธรรม ความมนคง ฯลฯ) ท$งสวนกลางและสวนภ9มภาค เพอการ จดเตรยมหรอพฒนาโครงขายอยางเหมาะสมและสอดคล"อง รวมถ(งสงเสรมให"มการพฒนาระบบ และบรหารจดการโครงสร" า งพ$ น ฐานทใช" ร ะบบสารสนเทศทางภ9 ม ศาสตร: (Geographic Information System: GIS) ส8า หรบข"อม9 ล ทมความส8า คญ เชน ข" อม9 ล ดน น8$า อากาศ จราจร หรอข"อม9ลทเกยวกบการจดการภยพบตตางๆ ฯลฯ โดยประสานและเชอมโยงกบการด8าเนนการ ภายใต"ย.ทธศาสตร:การพฒนานวตกรรมบรการในภาครฐ (ย.ทธศาสตร:ท ๔) • กระต."นการบรโภคจากภาคเอกชน โดยเน"นทธ. รกจขนาดเลP ก และขนาดกลาง (SMEs) เชน การสร"างความร9"ความเข"าใจถ(งประโยชน:ของบรอดแบนด:และร9ปแบบธ.รกรรมหรอธ.รกจใหมๆ การให"ความชวยเหลอทางการเงน การสร"างแรงจ9งใจแกธ.รกจในการใช"บรการบรอดแบนด: เชน มาตรการทางภาษ ในกรณทบรอดแบนด:ยงเข"าไมถ(งพ$นท การสนบสน.นภาคเอกชนในการ พฒนาเน$อหาเฉพาะส8าหรบประเทศไทย และโปรแกรมประย.กต: (แอพพลเคชน) ตางๆ • กระต."นการบรโภคจากภาคประชาชนด"วยมาตรการตางๆ เชน การให"ความชวยเหลอทางการ เงนหรอให"แรงจ9งใจส8าหรบการจดหาเครองมอหรออ.ปกรณ: ICT ส8าหรบใช"สวนตวตามเงอนไขท รฐก8าหนด เชน การยกเว"นภาษให"กบการซ$อคอมพวเตอร: และบรอดแบนด:สวนตว การให"ความ ร9"ความเข"าใจถ(งประโยชน:ของบรอดแบนด: การสร"างหรอสงเสรมการสร"างโปรแกรมประย.กต:ท สอดคล"องกบวถการด8า เนนชวตของประชาชนผ9" ใช" จรงๆ (Killer applications) เชน ธนาคาร เคลอนท (Mobile banking) หรอ บรการสาธารณะของภาครฐ (Public service applications) การค."มครอง และสร"างความเชอมนให"แกผ9"บรโภค • ผลกดนให"หนวยงานทเกยวข"องกบภาคอสงหารมทรพย: ออกข"อก8าหนด (เชน เทศบญญตการ กอสร"างอาคารใหม) ให"ควบรวมวงจรสอสารความเรPวส9งเปPนหน(งในข"อก8าหนดในการกอสร"าง อาคารส8านกงานและทอย9อาศยใหม โดยเฉพาะในบรเวณพ$นทเขตเศรษฐกจ หรอเขตเมองทม ประชากรหนาแนน ซ(งจะชวยลดต"นท.นในการเข" าถ( งเครอขายความเรP วส9ง และกระต." นการ บรโภคบรอดแบนด:
 21. 21. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๑๗ ๑.๓ สนบสนนการเขาถ<งบรอดแบนดในกล=มผ:ดอยโอกาสเพ'%อลดช=องว=างทางดจทล เพ'%อส=งเสรมการเขาถ<งโครงข=าย ICT/ บรอดแบนดอย=างเสมอภาค • จดให"มพ$นทสาธารณะทประชาชนสามารถไปใช"อนเทอร:เ นP ต และ/หรอ คอมพวเตอร:พร" อม อนเทอร:เนPต ได"โดยไมต"องเสยคาใช"จาย (Free-of-Charge Hot Spots) หรอเสยคาใช"จายต8า มากในเขตเมอง และช.มชนทวประเทศ ท$งน$ ให"ค8า น(งถ(งการออกแบบและใช"ระบบ โปรแกรม หรออ.ป กรณ: ทเปPนสากล (Universal design) รวมท$ง จดเทคโนโลยสงอ8า นวยความสะดวก (Assistive technologies) ให" ต ามความจ8า เปP น และเหมาะสม เพอส งเสรมการเข" า ถ( ง ของ ประชาชนท.กกล.ม รวมท$งผ9"ด"อยโอกาส ผ9"ส9งอาย. และผ9"พการ • พฒนาแหลงเรยนร9ส8าหรบประชาชนทมบรการอนเทอร:เนPตความเรPวส9ง ในท.กจงหวดทวประเทศ " โดยเน"นการปรบปร.งจากสถานทหรอระบบปจจ.บนทมอย9 เชน ห"องสม.ดประชาชน ท$งน$ ให"ค8าน(ง ถ(งการออกแบบและใช"ระบบ โปรแกรม หรออ.ปกรณ: ทเปPนสากล (Universal design) รวมท$งจด เทคโนโลยสงอ8านวยความสะดวก (Assistive technologies) ให"ตามความจ8าเปPนและเหมาะสม เพอสงเสรมการเข"าถ(งของประชาชนท.กกล.ม รวมท$งผ9ดอยโอกาส ผ9สงอาย. และผ9พการ " " "9 " • สร"างความยงยนให"แกศ9นย:สารสนเทศช.มชน ศ9นย: ICT ช.มชน หรออนๆ ทมวตถ.ประสงค:คล"าย กนโดยเน"นความเปPนไปได"ในเชงธ.รกจ และจะต"องมหนวยงานหรอกลไกอ.ดหน.น โดยเฉพาะใน พ$ นทหรอในกรณทร9ป แบบธ.ร กจหรอกลไกตลาดไมสามารถท8า ได" หรออาจใช" ร9ป แบบของ วสาหกจช.มชน (Social enterprise) • สนบสน.นการใช"เทคโนโลยไร"สายในพ$นทหางไกล ไมวาจะเปPนระบบ 2.5G, 3G, 4G, WiMax, หรอดาวเทยม (Satellite) แม"วาจะไมมความค."มท.นในเชงธ.รกจ โดยใช"กลไกการก8ากบด9แลใน เรองของการจดให"มบรการโทรคมนาคมพ$นฐานโดยทวถ(ง (Universal Service Obligation: USO) ๑.๔ ปรบปรงคณภาพของโครงข=าย เพ'%อเตร+ยมตวเขาส:=โครงข=าย Next Generation และ โครงข=ายอจฉรยะของอนาคตตามแนวทางของประเทศท+พฒนาแลว % • เรงรดการเปลยนผานจากโครงขายสอสารโทรคมนาคมปจจ.บนไปส9 Next Generation Network (NGN) โดยมมาตรการสงเสรมการลงท.นจากภาครฐ และให"องค:กรก8า กบด9แลตามกฎหมาย ก8า หนดมาตรฐานของโครงขายท.กโครงขายทสร"างข($นให"สามารถเชอมตอกนได"โดยไร"ตะเขPบ เสมอนเปPนโครงขายเดยวกนท$งประเทศ ท$งน$จะต"องเปPนไปตามมาตรฐานสากลท.กประการ • สนบสน.นการวจยพฒนาทเกยวกบ NGN ในระยะยาว รวมท$งสงเสรมการพฒนาโครงขาย อจฉรยะ (Intelligent network) ทมระบบประย.กต:ใช" ทเปPน Intelligent applications บน NGN เชน การสร"างโครงขายเซP นเซอร: (Sensor network) และการสร" างแอพพลเคชนของระบบ เซP น เซอร: ท เหมาะสมและสอดคล" อ งกบย. ท ธศาสตร: ก ารพฒนาของประเทศ เช น ในด" า น
 22. 22. ๑๘ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย การเกษตร (Smart farm หรอ Smart agriculture) และคมนาคมขนสง (Smart transportation) เพอม.งส9อ.ตสาหกรรมตอเนองจากการพฒนาโครงขายย.คใหม ๑.๕ ประกนความม%นคงปลอดภยของโครงข=าย เพ'%อสรางความเช'%อม%นใหกบท,ง ภาคธรกจและประชาชนในการส'อสาร และการท@าธรกรรมออนไลน % • สร"างความตระหนกและให"ความร9"แกผ9"บรหารเทคโนโลยสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) ของหนวยงานท$งภาครฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะหนวยงานทรบผดชอบโครงสร"างพ$น ฐานทส8าคญของประเทศ (Critical infrastructure) ถ(งแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษา ความมนคงปลอดภยด"านสารสนเทศ รวมถ(งความส8าคญในการด8าเนนการตามมาตรฐานความ มนคงปลอดภยในการประกอบธ. ร กรรมทางอเลP ก ทรอนกส: ท คณะกรรมการธ. ร กรรมทาง อเลPกทรอนกส:ได"จดท8าข($น รวมถ(งให"ความร9"แกประชาชน เกยวกบผลกระทบทอาจพ(งม หาก ระบบสารสนเทศหรอโครงขายมความเสยงตอความมนคงปลอดภย โดยส8าหรบหนวยงานของ รฐ ควรก8าหนดให"การด8าเนนการตามมาตรฐานดงกลาว เปPนหน(งในตวช$วดผลการด8าเนนงาน ของ CIO เพอให"เ กดการปฏบตตามมาตรฐานโดยเคร งครด ท$ง น$ เพอประกนความมนคง ปลอดภยของการสอสารและการท8าธ.รกรรมออนไลน: • จดต$ ง National Cyber Security Agency เพอท8า งานประสานกบสภาความมนคงแห งชาต โดยมหน"าทรบผดชอบด8า เนนการในสวนทเกยวข"องกบความมนคงปลอดภยในโลกไซเบอร: (Cyber security) การให"ความร9"ความเข"าใจ ค8าปร(กษา และประสานงานกบผ9"ทรบผดชอบงาน ด"านความมนคงปลอดภยของระบบสารสนเทศของหนวยงานอนๆ การด8า เนนการเรองการ ตรวจสอบและประเมน (Compliance and monitoring) การประเมนความเสยงของระบบ สารสนเทศ(ICT Risk assessment) ในระดบประเทศ โดยมกลไกประสานเชอมโยงกบคณะ กรรมการนโยบายระดบชาตทเกยวข"อง ได"แก คณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศและการ สอสารแหงชาตคณะกรรมการธ.รกรรมทางอเลPกทรอนกส: สภาความมนคงแหงชาต เปPนต"น • ให" ม การพฒนาโครงข ายทางเลอก (Alternative routing) หลายเส" น ทางทใช" เ ชอมโยง ประเทศไทยไปส9ประเทศในภ9มภาคตางๆ ของโลกซ(งเหPนวา จะมศกยภาพและประโยชน:ใน กจการสอสารโทรคมนาคมของประเทศ ท$งน$ ให"พจารณาเลอกเส"นทางทมการกระจายอย9ในทศ ตางๆ กนทางภ9มศาสตร: เพอมให"โครงขายไปกระจ.กตวอย9ในเส"นทางใดเส"นทางหน(ง (ทาง ภ9 ม ศาสตร: )เปP น ส วนใหญ ท$ ง น$ เพอป" อ งกนข" อ ขดข" อ งหรอความเสยหายต อระบบสอสาร โทรคมนาคมของประเทศ โดยในกรณทเกดข"อขดข"องหรอความเสยหายในเส"นทางการเชอมตอ ใดกPตาม ยงสามารถท8า ให"ป ระเทศไทยมการเชอมต อผ านเส" นทางอน เพอใช" เ ปP นเส" น ทาง ทดแทนได" โดยไมเกดการขาดหายในการสอสารโทรคมนาคมระหวางประเทศไปยงสวนตางๆ ของโลก
 23. 23. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๑๙ • สนบสน. น การวจยพฒนา และเพมจ8า นวนผ9" เ ชยวชาญด" า นความมนคงปลอดภยของระบบ สารสนเทศและโครงข าย (Network security) ของประเทศ รวมถ( ง การจดท8า ทบทวนและ ปรบปร.ง แผนแมบทด"านความมนคงปลอดภยของระบบสารสนเทศและโครงขาย (National Information Security Roadmap) อยางตอเนอง ๑.๖ ประกนความม%นคงปลอดภยของสาธารณะ (Public security & safety) ในการ ใชโครงข=ายและระบบสารสนเทศ • ให"หนวยงานของรฐทได"ตดต$งระบบเครอขายโทรทศน:วงจรปด (CCTV Network) ในสถานท สาธารณะ จดให"มระบบการจดเกPบคลงภาพวดโอ (Archive) เพอประโยชน:ในการด8า เนนงาน ของหนวยงานบงคบใช"กฎหมายในกระบวนการย.ตธรรม (Law enforcement agencies) โดยให" ประสานกบหนวยงานบงคบใช"กฎหมายเพอก8า หนดกฎเกณฑ:และเงอนไขในการจดเกPบตาม ความเหมาะสมในการใช"งาน • จดให"มกลไกในการให"รางวลหรอให"คาตอบแทนแกภาคธ.รกจและ/หรอประชาชนทวไปทมการ ตดต$งระบบเครอขายโทรทศน:วงจรปด และสามารถบนท(กภาพวดโอทเปPนประโยชน:ตอการ ด8าเนนงานของหนวยงานบงคบใช"กฎหมาย โดยให"หนวยงานบงคบใช"กฎหมาย จดท8ากฎเกณฑ: และเงอนไขในการให"รางวลหรอจายคาตอบแทนดงกลาว • ให"ท.กหนวยงานทมศ9นย:ข"อม9ล (Data center) จดท8าแผนฉ.กเฉน และข$นตอนการด8าเนนงานใน ด" านโทรคมนาคมและการสอสาร ในกรณมเหต. ก ารณ: ฉ.ก เฉน (Emergency protocols) เพอ รองรบภยพบตประเภทตางๆ ท$งจากภยธรรมชาต และภยมน.ษย: ๑.๗ เพ% มทางเล'อกในการรบส=งขอม:ลข=าวสาร • เรงรดการด8าเนนการเปลยนผานไปส9ระบบแพรภาพกระจายเสยงโทรทศน:ดจทล โดยหารอกบ อ.ตสาหกรรมการแพรภาพกระจายเสยง และองค:กรก8ากบด9แลตามกฎหมาย ในการก8าหนดวนท จะเปลยนผ านเข"า ส9ระบบดจทล ให" ท นภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพอให" เ ปP น ไปตามข" อ ตกลง ระหวางกล.มประเทศสมาชกอาเซยน นอกจากน$ ให"ก8าหนดวนทจะย.ตการสงสญญาณโทรทศน: ระบบแอนะลPอกโดยสมบ9รณ:ภ ายในไมเกน ๑๐ ปนบต$ง แต วนเรมสงสญญานดจทล รวมท$ง ก8า หนดนโยบายในการจดสรรคลนความถทใช"ในระบบโทรทศน:เดมให"มาใช"งานเพอให"เกด ประโยชน:ส9งส.ดแกสาธารณะ • ก8าหนดนโยบายและแนวทางการก8ากบด9แลทชดเจนของโครงสร"างพ$นฐานทเปPนการแพรภาพ
 24. 24. ๒๐ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย กระจายเสยงในร9ปแบบตางๆ เชน โทรทศน:ดาวเทยม เคเบลทว อนเทอร:เนPตทว และวทย.ช.มชน โดยให"ความส8า คญกบหลกการของสทธเสรภาพในการรบร9"ขาวสาร และสทธและหน"าทของ ประชาชนตามรฐธรรมน9ญแหงราชอาณาจกรไทย • มข"อก8า หนดเรองความทวถ(ง เทาเทยม ส8า หรบโครงขายสอสารทางเลอกอนๆ เชนเดยวกบ สอโทรคมนาคมแบบด$งเดม เชน ในการเปลยนผานไปส9ระบบโทรทศน:ดจทลทก8าลงจะเกดข($น ในอกประมาณ ๕ ปข"างหน"า จะต"องไมมผ9"ถ9กทอดท$งไมให"เข"าถ(งระบบสอสาร อนเกดจากการ เปลยนระบบใหม ๑.๘ จดใหม+ โ ครงสรางพ', น ฐานดานกฎหมายท+% เ หมาะสม โดยม+ ค วามทนสมย และทนต=อการเปล+ยนแปลงของเทคโนโลย+ เพ'%อรองรบการพฒนาไปส:=วสยทศนท+ก@าหนด % % • เรงรดการออกกฎหมายทยงค"างอย9ในข$นตอนนตบญญตให"มผลบงคบใช"โดยเรPว • ยกร างกฎหมายทมความจ8า เปPนต"องจดท8า อกอยางน"อย ๒ ฉบบ ได"แก กฎหมายการสอสาร ดาวเทยม และ กฎหมายเคเบลใต"น8$าเพอเชอมตอโครงขายโทรคมนาคมของไทยกบเส"นทางเคเบล ใต"น8$าหลกของโลก เพอรกษาอธปไตยของประเทศในการทผ9ประกอบการตางประเทศจะน8าบรการ " เหลาน$เข"ามาด8าเนนธ.รกจในประเทศไทย • จดให"มการประเมนผลการบงคบใช"กฎหมาย กฎระเบยบทมอย9 เพอศ(กษาถ(งปญหาและอ.ปสรรค อนเนองมาจากเน$อหาสาระของกฎหมาย กฎระเบยบ หรอกลไกการบงคบใช"กฎหมาย เพอจะได" ด8าเนนการปรบปร.งแก"ไขให"สอดคล"องกบบรบทหรอความก"าวหน"าทางเทคโนโลยทเปลยนแปลงไป • เรงรดการพฒนาบ.คลากรในสายกระบวนการย.ตธรรมให"มความร9"ความเข"าใจในพ$นฐานของ เทคโนโลย เจตนารมณ: และเน$ อ หาสาระของกฎหมายทเกยวข" อ ง เพอการบงคบใช" ท ม ประสทธภาพและประสทธผล • พจารณาความจ8าเปPนในการจดท8าหรอยกรางกฎหมายทเกยวข"อง อาท • กฎหมายเกยวกบการค.มครองผ9บรโภคด"านโทรคมนาคมหรอธ.รกรรมออนไลน: " " • กฎหมายเกยวกบการค."มครองเดPกและเยาวชนจากภยทเกดข($นบนอนเทอร:เนPต • กฎหมายเกยวกบความมนคงปลอดภยของโครงขาย เพอป"องกนการโจมตโครงขายหลก อนอาจสงผลกระทบตอความมนคงของชาต • กฎหมายเกยวกบการค."มครองเน$อหาดจทล หรอดจทลคอนเทนต: (Digital content) โดย ควรต"องพจารณาให"ครอบคล.มดจทลคอนเทนต:ทอาจอย9ในหลากหลายร9ปแบบ และเข"าถ(ง ได"จากหลากหลายอ.ปกรณ:
 25. 25. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๒๑ ๑.๙ ส= ง เสรมและสนบสนนการวจยพฒนา และการพฒนาผ: ประกอบการใน ประเทศ • สงเสรมและสนบสน.นการวจยพฒนาเทคโนโลยทเกยวข"อง เพอพฒนาองค:ความร9"และขดความ สามารถด"านเทคโนโลยในประเทศ รวมถ( ง มกลไกทเหมาะสมในการถายทอดเทคโนโลยส9 ผ9"ประกอบการ เพอน8า ไปส9การใช"งานจรงและส9การด8าเนนการเชงพาณชย: เพอลดการน8า เข"า อ.ปกรณ:และ/หรอเทคโนโลยจากตางประเทศในระยะยาว โดยรฐให"การสนบสน.นการสร"างตลาด ส8าหรบผ9"ประกอบการในระยะเรมต"น ตวอยางเชน การก8าหนดสดสวนการใช"วตถ.ดบ วสด. หรอ อ.ปกรณ:ในประเทศ (Local content) ในการลงท.นโครงการด"าน ICT ขนาดใหญของรฐ หรอ การสงเสรมให"ผ9"ประกอบการในประเทศเข"ามามบทบาทในระยะการทดลองและทดสอบระบบ หรออ.ปกรณ: (Test and trial) ทเกดจากงานวจยพฒนา โดยอาจก8า หนดเงอนไขวา หากผล การทดลอง/ทดสอบเปPนทนาพอใจ รฐจะลงท.นในการซ$อระบบหรออ.ปกรณ:น$นๆ ไปตดต$งใน พ$นทน8ารองจ8านวนหน(ง หรออาจใช"กลไกการสงเสรมการลงท.นของรฐ โดยมข"อก8าหนดให"ผ9"ท เปPนเจ"าของหรอผ9"พฒนาเทคโนโลยได"สทธในการรบการสงเสรมการลงท.นด"วย
 26. 26. ๒๒ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ยทธศาสตรท+% ๒ พฒนาท. น มน. ษ ย: ท มความสามารถในการสร" า งสรรค: แ ละใช" ส ารสนเทศอย าง มประสทธภาพ มวจารณญาณและร9"เทาทน รวมถ(งพฒนาบ.คลากร ICT ทมความร9"ความสามารถและความ เชยวชาญระดบมาตรฐานสากล ม+ก@าลงคนท+มคณภาพ ม+ความสามารถในการพฒนาและใช ICT อย=างม+ประสทธภาพ % + ในปรมาณเพ+ยงพอท+จะรองรบการพฒนาประเทศในยคเศรษฐกจฐานบรการ % และฐานความคดสรางสรรค ท,งบคลากร ICT และบคลากรในทกสาขาอาช+พ เปาหมาย ๑. เพมค. ณ ภาพและปรมาณของบ. ค ลากรด" า น ICT (ICT Professional) ทมความร9" ความ เชยวชาญและทกษะ ทสอดคล"องกบทศทางการพฒนาของอ.ตสาหกรรม ICT และการสร"าง ขดความสามารถในการแขงขนของภาคเศรษฐกจไทย รวมถ(งการสร"างนวตกรรมด"านสนค"า และบรการ ICT ส8าหรบย.คเศรษฐกจฐานบรการและฐานความคดสร"างสรรค: ๒. ผ9"ประกอบการและแรงงานทวไป (General workforce) มความร9"และทกษะในการใช"งาน ICT (ICT Literacy) มความรอบร9" ส ารสนเทศ (Information literacy) และร9" เ ท าทนสอ (Media literacy) และสามารถใช" ICT เปP น เครองมอในการขบเคลอนธ. ร กจและสร" า ง นวตกรรมด"านสนค"าและบรการ ตวช+,วดการพฒนา ๑. สดสวนการจ"างงานบ.คลากร ICT (ICT Professional) ตอการจ"างงานท$งหมด เพมข($น เปPนไมต8ากวาร"อยละ ๓ โดยมสดสวนบ.คลากรทมทกษะส9งไมต8ากวาร"อยละ ๕๐ ของ บ.คลากร ICT ท$งหมด ๒. สดส วนการจ" า งงานบ. ค ลากรทมทกษะและใช" ICT ในการท8า งานได" อ ย าง มประสทธภาพ (ICT Professional และ Intensive ICT user) ตอการจ"างงานท$งหมด เพมข($นเปPนไมต8ากวาร"อยละ ๒๐ ๓. มแผนพฒนาบ.คลากรและ National ICT Competency Framework เพอเปPนแนวทาง ในการพฒนาความร9และทกษะทางด"าน ICT ให"กบคนกล.มตางๆ อยางเปPนองค:รวม "
 27. 27. กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๒๓ กลยทธและมาตรการ การพฒนาในภาพรวม ๒.๑ จดท@า กรอบแนวทางการพฒนาบคลากร ICT และพฒนาบคลากรท+%ปฏบต งานท%วไป ใหม+ความร:และทกษะท+%สอดคลองกบการเปล+%ยนแปลงของระบบเศรษฐกจ สงคม และเทคโนโลย+ในศตวรรษท+% ๒๑ • จดท8าแผนพฒนาบ.คลากร ICT (ICT Professional) อยางเปPนระบบและเปPนร9ปธรรม และมการ ปรบปร.งอยางตอเนอง เพอให"สอดคล"องกบความก"าวหน"าของเทคโนโลยและความต"องการของ ภาคอ.ตสาหกรรม ICT ทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรPว โดยเปดโอกาสให"หนวยงานภาคเอกชน และองค:กรผ9"ใช"บณฑต ได"มสวนรวมในการก8าหนดแนวทางอยางกว"างขวาง • จดท8า National ICT Competency Framework เพอก8า หนดระดบความร9"และทกษะทต"องการ ส8า หรบบ.คลากรระดบต างๆ (ท$ง บ.ค ลากร ICT และการพฒนาความร9" และทกษะ ICT ให"แก แรงงานทวไป) และใช"กรอบแนวทางดงกลาว เปPนแนวทางในการสนบสน.นการพฒนาบ.คลากร เชน การสนบสน.นทางด"านการเงน หรอการให"แรงจ9งใจตางๆ • ให"มหนวยงานทรบผดชอบในการทดสอบมาตรฐานความร9"และทกษะด"าน ICT ในระดบประเทศ (National ICT Skill Certification Center) โดยให" ท กษะความร9" ท ควรก8า หนดมาตรฐานการ ทดสอบสอดคล"องกบทก8าหนดใน National ICT Competency Framework โดยให"หนวยงานดง กลาวรบผดชอบการวางแผนและประสานงานในสวนทเกยวกบการเทยบระดบมาตรฐานความร9" และทกษะด"าน ICT กบตางประเทศ หรอในภ9มภาค (International and/or Regional Standard Classification of ICT Skills) เพอรองรบการเคลอนย"ายบ.คลากร ICT ระหวางประเทศอนเปPน ผลเนองมาจากการเปดเสรด"านการค"าและการลงท.นด"วย • จดท8าฐานข"อม9ลด"านบ.คลากรและแรงงานทเกยวข"องกบ ICT และใช"ประโยชน:จากฐานข"อม9ล ดงกลาวในการสนบสน.นการวางแผนย.ทธศาสตร:ด"านการพฒนาบ.คลากร อยางตอเนอง การพฒนาบคลากร ICT ๒.๒ ส=งเสรมการพฒนาความร:และทกษะใหม=ๆ ดาน ICT ท+%สอดคลองกบความ ตองการของภาคอตสาหกรรมหร'อระบบเศรษฐกจ (ส@า หรบบคลากรท+%จะเขาส:= ต ลาด แรงงาน) • สงเสรมการพฒนาบ.คลากรด"าน ICT ให"มความร9"และทกษะทสามารถสร"างนวตกรรมเชงบรการ ด"าน ICT (Innovation in ICT Services) และสร"างม9ลคาเพมกบสนค"าและบรการ ICT ไทยได"
 28. 28. ๒๔ กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย เชน สนบสน.นการà

×