finding-information

3,440
-1

Published on

การค้นหาข้อมูล เพื่อจัดทำผลงานวิชาการ

Published in: Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,440
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

finding-information

 1. 1. การค้นหาข้อมูลเพือจ ัดทําผลงานวิชาการบุญเลิศ อรุณพิบลย์ ูฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ่ ้ ํสาน ักงานพ ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติboonlert@nstda.or.thhttp://stks.or.th
 2. 2. แนวคิดการค้นหาข้อมูล เขียนคํา ข ้อความ ประโยคทีเกียวข ้องกับข ้อมูลทีต ้องการ ค ้นหา คัดเลือกคําสําคัญ (Keyword) จาก คํา ข ้อความ ประโยค คิดคําอืนๆ ทีเกียวข ้องกับคําสําคัญเท่าทีจะทําได ้ เชน ่ ื ื ื ชอบุคคล ชอสถานที ชอหน่วยงาน คําภาษาอังกฤษ คํา เฉพาะ นํ าคําทีได ้ทังคําสําคัญ และคําทีเกียวข ้องกับคําสําคัญไป 6 ค ้นจากแหล่งข ้อมูลต่างๆ
 3. 3. การรักษา โรคมะเร็ง การรักษา มะเร็ง โรคมะเร็ง มะเร็ง สถาบันCancer กระดูก มะเร็ง ศูนย์มะเร็ง มะเร็ง กระดูก Bone โรงพยาบาล cancer
 4. 4. ื ิเอกสาร หน ังสอ สงพิมพ์วชาการ ิในห้องสมุด
 5. 5. ื ิเอกสาร หน ังสอ สงพิมพ์วชาการ ิจากหน่วยงานเฉพาะทาง
 6. 6. ฐานข้อมูลออนไลน์
 7. 7. Dความเปนจริง “ณ ว ันนี” ็ค ้นข ้อมูลทุกอย่างผ่าน ้ เลือกข ้อมูลมาใชจาก “ผลลัพธ์ทปรากฏรายการแรกๆ” ี ไม่สนใจ .. คุณภาพข ้อมูล, ต ้นแหล่งข ้อมูล, ความถูกต ้อง, ื ความน่าเชอถือ...
 8. 8. ข ้อมูลจาก Google มักจะ ้ ถูกเลือกใชงานทันที ทังๆ ทีไม่ใช ่ 6ต ้นแหล่งข ้อมูลที เหมาะสม
 9. 9. การใช ้ GOOGLE ค้นหาข้อมูลวิชาการ ใช ้ Google เป็ นเครืองมือค ้นหา “เว็บไซต์” ของหน่วยงาน ้ ทีเป็ นต ้นแหล่งข ้อมูลทีต ้องการนํ ามาใชงาน แทนการ ค ้นหา “เรือง หรือประเด็นทีสนใจ” เชน การค ้นหาข ้อมูล “มะเร็งกระดูก” ควรใช ้ Google ค ้นว่า ่ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” มีเว็บไซต์หรือไม่ คืออะไร 6 ่ จากนันจึงเข ้าสูเว็บไซต์ดงกล่าว เพือค ้นหาข ้อมูลจากต ้นแหล่ง ั ้ หรือใชเทคนิคค ้นหาข ้อมูลแบบระบุ domain ทีต ้องการ ค ้นหาหน่วยงานที ค ้นหาเรือง เกียวข ้องกับเรือง ประเด็น ประเด็น
 10. 10. ค ้นหาหน่วยงานทีเกียวข ้องกับเรือง หรือประเด็น
 11. 11. การค้นหาข้อมูลแบบระบุ DOMAINต้นแหล่ง Google รองรับการค ้นหาข ้อมูลแบบระบุ domain ต ้นแหล่ง ด ้วยรูปแบบ คําค ้น site:domain-name ่ เชนต ้องการค ้นหาว่ามีเนือหาเกียวกับ “มะเร็งกระดูก” ในเว็บสถาบัน 6 ั มะเร็งแห่งชาติหรือไม่ สามารถค ้นได ้ด ้วยคําสง มะเร็งกระดูก site:nci.go.th
 12. 12. มะเร็งกระดูก site:nci.go.th
 13. 13. GOOGLE BOOK เลือกใช ้ Google Books แทน Google เพือค ้นหาหนังสอ ื วิชาการจาก “หัวเรือง” ทีสนใจ http://books.google.com/
 14. 14. GOOGLE BOOK
 15. 15. GOOGLE SCHOLAR เลือกใช ้ Google Scholar แทน Google เพือค ้นหา บทความวิชาการจาก “หัวเรือง” ทีสนใจ http://scholar.google.com/
 16. 16. GOOGLE SCHOLAR
 17. 17. WIKIPEDIA ้ ้ การนํ าข ้อมูลจาก Wikipedia มาใชควรเลือกใชเฉพาะ Wikipedia ภาษาอังกฤษ http://en.wikipedia.org หลีกเลียงเนือหาทีติดป้ ายเตือน เนือหาทีมีปริมาณน ้อย 6 6 ่ เชน
 18. 18. ้การใชงานทีเปน “ธรรม” ็ ธรรม” ื ้ ข ้อความ ภาพ สอต่างๆ ทีนํ ามาใชในผลงานวิชาการควร ้ ึ อยูบนพืนฐานของ “การใชงานทีเป็ นธรรม” โดยศกษา ่ 6 รายละเอียดได ้ที www.thailibrary.in.th/2011/03/12/fairuse-copyright

×