บุญเลิศ อรุณพิบลย์
ู
ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
Physical
Space

Virtual
Space

Human
Space
(Librarian)
ผู ้ใช ้

เว็ บนำเสนอข้อมูลห้องสมุด

เทคโนโลยี
อุบตใหม่
ั ิ

เว็ บโครงกำร/กิจกรรม
เว็ บฐำนข้อมูลระบบต่ำงๆ

พฤติกรรม
ผู ้ใช...
Web
Analytics

เครืองมือ
่

ผู ้ใช ้ ???
พฤติกรรมการอ่าน
ILS Report

Database &
Online
Report

้
พฤติกรรมเข ้าใชงาน

การวิ...
5
7
Steve Matthews. 2013. “Customer Is The Purpose.” 21st Century Library Blog.
Accessed November 7. http://21stcenturylibra...
ึ
คณาจารย์ นั กวิจัย นั กวิชาการ บุคลากรทางการศกษา
ิ
ึ
ึ
นิสต นั กศกษาระดับบัณฑิตศกษา
เนือหาจาแนกตาม
้
ิ
ึ
นิสต นั กศกษา
ก...
9
10
11
http://www.gutenberg.org/ebooks/38577
Web

ILS

Digital Library

Digital
Archives

ทรัพยากรห ้องสมุด
ี
้
โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนไอซท ี

ื่
ระบบการสอสาร ระบบคอมพิวเต...
ตัวอย่าง TOR ทีมปัญหา
่ ี
• ระบบจะต ้องรองรับมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
รองรับการแลกเปลียนข ้อมูลด ้วย OAI-PMH
่
รองรับการทาง...
เครืองมือ
่
• เพิมมูลค่า
่
ภาพลักษณ์องค์กร
ี ี
• ทักษะไอซทท ี่
สร ้างสรรค์
• การคานึงถึงต ้นทุน
ราคาไม่แพง
• มีความมั่นคง
...
ฟอร์แมตของแฟ้ มภาพ Logo
JPG
GIF
GIF – transparent
PNG
PNG – transparent

17
•
•
•
•

ี ่
สมวง
CMYK
RGB
Web Code
http://www.ifla.org/en/taxonomy/term/653

19
20
21
22
23
• โดยปกติการเข ้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์โดยผู ้ใช ้ มักจะใช ้
ื
การสบค ้นมากกว่าการเข ้าถึงตรงผ่าน URL ดังนันการ
้
่
ื
พัฒนาเ...
25
• ตัวอย่าง URL ทีไม่เป็ นมิตรกับ Search Engine
่

่
ตัวอย่าง URL ทีไม่เป็ นมิตรกับ Search Engine เพราะมีการสงค่า Parameter...
27
• Title
– Alias
– Permalink

• Metadata
– Web Metatag
– Scholar Metatag
– Open Graph Metatag

• Intro Text
– Excerpts

• S...
ออกแบบสอดคล ้องกับมาตรฐานโลก
เว็บไซต์ได ้ถูกออกแบบให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานในการ
ออกแบบเว็บไซต์ ตามมาตรฐาน HTML ทีกาหนดไว ้โ...
30
31
• ระบบต่างๆ ทีพัฒนาให ้เรียกดูผานเว็บของห ้องสมุด
่
่
“ท่าน” สนับสนุนการเข ้าถึงด ้วยอุปกรณ์ท ี่
หลากหลาย
้
• ท่านเลือกใชเ...
• ระบบทีพัฒนา “เป็ นมิตรทีดกบ Google” แล ้วหรือยัง
่
่ ี ั
่
• ท่านตระหนักหรือไม่ “ความเร็วของการเข ้าถึง” สงผลต่อ
ิ
“ปั ญ...
www.newsbroadcastingcouncil.or.th

34
35
ิ ์
ประเด็นลิขสทธิในยุคดิจทัล
ิ

•
•
•
•

ิ ์ ้
ลิขสทธิเนือหา
ิ ์
ลิขสทธิโปรแกรมสร ้างสรรค์
ิ ์
ื่
ลิขสทธิภาพ/สอมัลติมเดีย...
www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
Agility, startups, innovation, digital, customer experience - these are the subjects being
shared and discussed among IT l...
ระบบตรวจสอบความเป็ นต ้นฉบับของเอกสาร
ภาษาไทยแบบอัตโนมัต ิ (Anti-KobPae)
http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~noom/new_kobpae/sele...
ิ ์
ระบบตรวจสอบลิขสทธิผลงานวิชาการ
และวิทยานิพนธ์ (CopyCat)
http://www.copy-cat.in.th
http://www.copy-cat.in.th/
http://turnitin.com
มาตรการในการป้ องกันและตรวจสอบ
การลักลอกผลงานวิชาการ
• มาตรการสร ้างจิตสานึก
• มาตรการป้ องปราม
• มาตรการติดตามและตรวจสอบ
CU e-Thesis
http://slideshare.net
http://slideshare.net
Pingback & Trackback
ิ
เขียนอย่างไม่ละเมิดลิขสทธิ์
ิ
• GotoKnow.org : แนวทางการเขียนอย่างไม่ละเมิดลิขสทธิ์
http://www.gotoknow.org/pages/nonpla...
Image Metadata
ิ ์
ลิขสทธิภาพ
เคยทราบกันไหมครับ “รูปภาพ” จากกล ้องถ่ายภาพ “ฝั งข ้อมูลพิกด”
ั
ตาแหน่งทางภูมศาสตร์ และนาไปแสดงบนแผนทีสาธารณะฉบับออนไลน์ได...
การติดตามย ้อนกลับภาพดิจทัล
ิ
ิ ์
ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว
่
ิ ์
ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว
่
From: YouTube <no_reply@youtube.com>
Date: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00
To: xxxx <x...
ฟอนต์ ก็มลขสทธิครับ
ี ิ ิ ์
ฟอนต์ในประเทศไทย
้
• การใชฟอนต์ทหลากหลายไม่มมาตรฐานในเอกสารทางราชการ
ี่
ี
้
ิ ์
• การใชมาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนทีผกขาดลิ...
ฟอนต์ในเอกสารเผยแพร่
Image Metadata
ั
รู ้จักกับสญญาอนุญาต
ิ
สงวนลิขสทธิ์
Copyright (c)

สมบัตสาธารณะ
ิ
Public Domain (pd)

CreativeCommons
(cc)
ิ
สงวนลิขสทธิ์
Copyright
©
http://openclipart.org/

64
65
66
Creative Commons - Level

68
้
ซอฟต์แวร์ทนามาใชงาน ...
ี่
ิ ์
ถูกลิขสทธิหรือไม่
ทรัพยากรทีต ้องการเผยแพร่
่

ฟอนต์ Error

เข ้าถึงยาก
้
มีแต่ PDF โหลดชา
ี
เสยเวลา

ค ้นหายากมาก

ี
เสยเวลาปรับแต่ง
โห!! ส...
ภาษาไทย ... ปั ญหาใหญ่ทต ้องรณรงค์
ี่
ต่อไป

• คุณรู ้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง
• ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF...
73
74
เอกสารดิจทัล ณ วันนี้
ิ
• เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPoint
สร ้างเอกสารแบบ Style
กาหนด Metadata
บันทึกเอกสารแบบฝ...
ขอขอบคุณ
www.stks.or.th
www.thailibrary.in.th

facebook.com/boonlert.aroonpiboon

76
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Emerging Technology & Web Design
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emerging Technology & Web Design

1,872 views
1,767 views

Published on

การพัฒนาเว็บบริการสารสนเทศให้สอดรับกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่

Published in: Technology

Emerging Technology & Web Design

 1. 1. บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. Physical Space Virtual Space Human Space (Librarian)
 3. 3. ผู ้ใช ้ เว็ บนำเสนอข้อมูลห้องสมุด เทคโนโลยี อุบตใหม่ ั ิ เว็ บโครงกำร/กิจกรรม เว็ บฐำนข้อมูลระบบต่ำงๆ พฤติกรรม ผู ้ใช ้ เว็ บระบบห้องสมุด ความ ทันสมัย 3
 4. 4. Web Analytics เครืองมือ ่ ผู ้ใช ้ ??? พฤติกรรมการอ่าน ILS Report Database & Online Report ้ พฤติกรรมเข ้าใชงาน การวิเคราะห์ ประมวลผล พฤติกรรม ICT การปรับปรุง การบริการ
 5. 5. 5
 6. 6. 7 Steve Matthews. 2013. “Customer Is The Purpose.” 21st Century Library Blog. Accessed November 7. http://21stcenturylibrary.com/2011/01/26/customer-is-the-purpose/.
 7. 7. ึ คณาจารย์ นั กวิจัย นั กวิชาการ บุคลากรทางการศกษา ิ ึ ึ นิสต นั กศกษาระดับบัณฑิตศกษา เนือหาจาแนกตาม ้ ิ ึ นิสต นั กศกษา กลุมเป้ าหมาย ่ นั กเรียน ประชาชน ผู ้สนใจทั่วไป 8 Steve Matthews. 2013. “Customer Is The Purpose.” 21st Century Library Blog. .... Accessed November 7. http://21stcenturylibrary.com/2011/01/26/customer-is-the-purpose/.
 8. 8. 9
 9. 9. 10
 10. 10. 11 http://www.gutenberg.org/ebooks/38577
 11. 11. Web ILS Digital Library Digital Archives ทรัพยากรห ้องสมุด ี ้ โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนไอซท ี ื่ ระบบการสอสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายข ้อมูล
 12. 12. ตัวอย่าง TOR ทีมปัญหา ่ ี • ระบบจะต ้องรองรับมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ รองรับการแลกเปลียนข ้อมูลด ้วย OAI-PMH ่ รองรับการทางานกับดิจทัลไฟล์ผานเมทาดาทา ิ ่ Dublin Core, EXIF, IPTC, XMP, LOM ปั ญหา ั • กาหนด TOR บนฐานระบบภายในสานั กงาน ... ไม่ควรมีฟังก์ชนนี้ • ผู ้เขียน ไม่มความรู ้เทคนิคทีดพอ ี ่ ี • ผู ้รับจ ้างพัฒนาระบบ ไม่มความรู ้เกียวกับเทคนิคนี้ ี ่
 13. 13. เครืองมือ ่ • เพิมมูลค่า ่ ภาพลักษณ์องค์กร ี ี • ทักษะไอซทท ี่ สร ้างสรรค์ • การคานึงถึงต ้นทุน ราคาไม่แพง • มีความมั่นคง ปลอดภัย • มีเนือหาหลากหลาย ้ แบบ • ร่วมสร ้างสรรค์ แบ่งปั นความรู ้ • คานึงถึงประเด็น ิ ทรัพย์สนทางปั ญญา • แนวปฏิบตทรับทราบ ั ิ ี่ ร่วมกัน
 14. 14. ฟอร์แมตของแฟ้ มภาพ Logo JPG GIF GIF – transparent PNG PNG – transparent 17
 15. 15. • • • • ี ่ สมวง CMYK RGB Web Code
 16. 16. http://www.ifla.org/en/taxonomy/term/653 19
 17. 17. 20
 18. 18. 21
 19. 19. 22
 20. 20. 23
 21. 21. • โดยปกติการเข ้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์โดยผู ้ใช ้ มักจะใช ้ ื การสบค ้นมากกว่าการเข ้าถึงตรงผ่าน URL ดังนันการ ้ ่ ื พัฒนาเว็บให ้สามารถฝั งตัวเองกับชองสบค ้นทีมาพร ้อม ่ เบราว์เซอร์ จึงเป็ นแนวทางทีน่าสนใจ ่ 24 http://www.opensearch.org
 22. 22. 25
 23. 23. • ตัวอย่าง URL ทีไม่เป็ นมิตรกับ Search Engine ่ ่ ตัวอย่าง URL ทีไม่เป็ นมิตรกับ Search Engine เพราะมีการสงค่า Parameter ่ ของระบบ ทาให ้ ้ ่ 1) ผู ้ใชไม่ทราบว่า URL ดังกล่าวคือ เนือหาสวนใดของเว็บ ้ 2) Search Engine ไม่สามารถนา “คา” ทีประกอบใน URL ไปทาดัชนี ่ 26
 24. 24. 27
 25. 25. • Title – Alias – Permalink • Metadata – Web Metatag – Scholar Metatag – Open Graph Metatag • Intro Text – Excerpts • Social Connect 28
 26. 26. ออกแบบสอดคล ้องกับมาตรฐานโลก เว็บไซต์ได ้ถูกออกแบบให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานในการ ออกแบบเว็บไซต์ ตามมาตรฐาน HTML ทีกาหนดไว ้โดย ่ World Wide Web Consortium ทีเป็ นหน่วยงานระดับ ่ ้ ้ นานาชาติ กล่าวคือผู ้ใชงานสามารถใชเว็บเบราเซอร์ได ้ทุก ตัว ไม่วา โครม (Chrome), ซาฟารี (Safari), ไฟร์ฟอกซ ์ ่ ์ (Firefox), หรือ อินเทอร์เน็ ตเอกซพลอเรอร์ (Internet ้ Explorer) รุนไหนก็ตาม ผู ้ใชสามารถเข ้าชมเว็บไซต์ได ้เต็ม ่ ้ ้ ้ สมรรถนะโดยไม่จากัดการใชงานว่าผู ้ใชต ้องใชเว็บ เบราว์เซอร์ตวใดตัวหนึง และได ้ออกแบบให ้รองรับอุปกรณ์ ั ่ พกพาในรูปแบบของการออกแบบเว็บทีตอบสนองทุกเว็บ ่ ้ เบราว์เซอร์ (responsive web design) ทีผู ้ใชงานแท็บเล็ต ่ ั อย่าง iPad หรือโทรศพท์สมาร์ตโฟนอย่าง iPhone สามารถ เข ้าถึงเว็บไซต์ได ้เต็มสมรรถนะ ฐานข ้อมูลงานวิจัย และผลงานตีพมพ์ ิ ฐานข ้อมูลงานวิจัยและผลงานตีพมพ์ของภาควิชาวิศวกรรม ิ ้ โยธา ได ้ออกแบบโดยใชมาตรฐานของเก็บข ้อมูลตีพมพ์ทใช ้ ิ ี่ กันทัวโลก โดยมีความสามารถพืนฐาน ทีเว็บไซต์ในด ้านนีม ี ่ ้ ่ ้ ่ ได ้แก่ การนาเข ้าและสงออกข ้อมูลในรูปแบบ - BibTex, RIS, EndNote tagged and XML. การแสดงผลรองรับในหลายรูปแบบ - APA, Chicago, CSE, IEEE, MLA, Vancouver ่ ่ นอกจากนียงเพิมในสวนของ meta data ในสวนงานวิจัย ้ ั ่ เพือให ้โปรแกรมอัตโนมัตสามารถอ่านค่าได ้ ไม่วาข ้อมูลจาก ่ ิ ่ Google Scholar, Endnote, Zotero 29
 27. 27. 30
 28. 28. 31
 29. 29. • ระบบต่างๆ ทีพัฒนาให ้เรียกดูผานเว็บของห ้องสมุด ่ ่ “ท่าน” สนับสนุนการเข ้าถึงด ้วยอุปกรณ์ท ี่ หลากหลาย ้ • ท่านเลือกใชเทคโนโลยีใดในการนาเสนอเนือหา ้ บนพืนฐานของความหลากหลายของอุปกรณ์ ้ • ห ้องสมุดท่าน “ผสานระบบต่างๆ เข ้ากับ Social Network” อย่างไร ภายใต ้แนวปฏิบตทเหมาะสม ั ิ ี่ อย่างไร
 30. 30. • ระบบทีพัฒนา “เป็ นมิตรทีดกบ Google” แล ้วหรือยัง ่ ่ ี ั ่ • ท่านตระหนักหรือไม่ “ความเร็วของการเข ้าถึง” สงผลต่อ ิ “ปั ญหาทรัพย์สนทางปั ญญา” รวมทัง “ปั ญหาการละเมิด ้ ิ สทธิของบุคคล” และมีมาตรการอย่างไร ้ • ห ้องสมุดท่านรองรับการใชประโยชน์จาก ICT อย่างไร ้ • ห ้องสมุดของท่าน พร ้อมสนับสนุนการเข ้าใชงานของ “บุคคลทุกกลุม ทุกประเภท” ่ – บุคคลทีมความบกพร่องลักษณะต่างๆ ่ ี
 31. 31. www.newsbroadcastingcouncil.or.th 34
 32. 32. 35
 33. 33. ิ ์ ประเด็นลิขสทธิในยุคดิจทัล ิ • • • • ิ ์ ้ ลิขสทธิเนือหา ิ ์ ลิขสทธิโปรแกรมสร ้างสรรค์ ิ ์ ื่ ลิขสทธิภาพ/สอมัลติมเดีย ี ิ ์ ลิขสทธิฟอนต์
 34. 34. www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
 35. 35. Agility, startups, innovation, digital, customer experience - these are the subjects being shared and discussed among IT leadership peers. We became used to the old mantra that the typical IT department spends 80% of its time keeping the lights on and just 20% on new initiatives. Increasingly, if your IT department operates in that conventional way, you're being left behind by the leading CIOs.
 36. 36. ระบบตรวจสอบความเป็ นต ้นฉบับของเอกสาร ภาษาไทยแบบอัตโนมัต ิ (Anti-KobPae) http://vivaldi.cpe.ku.ac.th/~noom/new_kobpae/select_wp_input.php
 37. 37. ิ ์ ระบบตรวจสอบลิขสทธิผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (CopyCat) http://www.copy-cat.in.th
 38. 38. http://www.copy-cat.in.th/
 39. 39. http://turnitin.com
 40. 40. มาตรการในการป้ องกันและตรวจสอบ การลักลอกผลงานวิชาการ • มาตรการสร ้างจิตสานึก • มาตรการป้ องปราม • มาตรการติดตามและตรวจสอบ
 41. 41. CU e-Thesis
 42. 42. http://slideshare.net
 43. 43. http://slideshare.net
 44. 44. Pingback & Trackback
 45. 45. ิ เขียนอย่างไม่ละเมิดลิขสทธิ์ ิ • GotoKnow.org : แนวทางการเขียนอย่างไม่ละเมิดลิขสทธิ์ http://www.gotoknow.org/pages/nonplagiarism-writing-guideline ิ • วิกพเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสทธิ์ ิ ี ิ http://th.wikipedia.org/wiki/วิกพเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสทธิ์ ิ ี ิ ์ • คาแนะนาเรืองลิขสทธิของบล็อกเกอร์ (Blogger.com) ่ https://support.google.com/blogger/answer/157170?hl=th
 46. 46. Image Metadata
 47. 47. ิ ์ ลิขสทธิภาพ
 48. 48. เคยทราบกันไหมครับ “รูปภาพ” จากกล ้องถ่ายภาพ “ฝั งข ้อมูลพิกด” ั ตาแหน่งทางภูมศาสตร์ และนาไปแสดงบนแผนทีสาธารณะฉบับออนไลน์ได ้ ิ ่ ง่าย --- Google Map ---
 49. 49. การติดตามย ้อนกลับภาพดิจทัล ิ
 50. 50. ิ ์ ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว ่
 51. 51. ิ ์ ลิขสทธิเพลง ภาพเคลือนไหว ่ From: YouTube <no_reply@youtube.com> Date: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00 To: xxxx <xxxx@gmail.com> Subject: Information about your video “xxxxxxxxx" Dear xxxx, Your video, xxxxxxxxx, may have content that is owned or licensed by [Merlin] Ninja Tune Ltd. No action is required on your part; however, if you are interested in learning how this affects your video, please visit the Content ID Matches section of your account for more information. Sincerely, The YouTube Team © 2011 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
 52. 52. ฟอนต์ ก็มลขสทธิครับ ี ิ ิ ์
 53. 53. ฟอนต์ในประเทศไทย ้ • การใชฟอนต์ทหลากหลายไม่มมาตรฐานในเอกสารทางราชการ ี่ ี ้ ิ ์ • การใชมาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนทีผกขาดลิขสทธิของ ่ ู ิ ์ ่ ระบบปฏิบตงาน ทาให ้จากัดสทธิตางๆ ทีจะมีมาตรฐานเอกสาร ั ิ ่ เป็ นเสรี ไม่ขนกับระบบปฏิบตการใดๆ ึ้ ั ิ ิ ์ • ปั ญหาเรืองการฟ้ องร ้องละเมิดลิขสทธิฟอนต์ ่ • รายละเอียด ... http://www.nstda.or.th/index.php/ nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts – ทางออก • ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย • Open Fonts
 54. 54. ฟอนต์ในเอกสารเผยแพร่
 55. 55. Image Metadata
 56. 56. ั รู ้จักกับสญญาอนุญาต ิ สงวนลิขสทธิ์ Copyright (c) สมบัตสาธารณะ ิ Public Domain (pd) CreativeCommons (cc)
 57. 57. ิ สงวนลิขสทธิ์ Copyright ©
 58. 58. http://openclipart.org/ 64
 59. 59. 65
 60. 60. 66
 61. 61. Creative Commons - Level 68
 62. 62. ้ ซอฟต์แวร์ทนามาใชงาน ... ี่ ิ ์ ถูกลิขสทธิหรือไม่
 63. 63. ทรัพยากรทีต ้องการเผยแพร่ ่ ฟอนต์ Error เข ้าถึงยาก ้ มีแต่ PDF โหลดชา ี เสยเวลา ค ้นหายากมาก ี เสยเวลาปรับแต่ง โห!! สร ้างสารบัญ ี เสยเวลาจัง เปิ ดไม่ได ้นะ คนละ version ตอบรับ เทคโนโลยีอบตใหม่ ุ ั ิ เปิ ดแล ้ว ี ฟอร์แมตเสย ทีเก็บกระจาย ่ ้ ทางานซ้าซอน ี เสยเวลา/เงิน ข ้อกาหนดมีการ ปรับเปลียน ่
 64. 64. ภาษาไทย ... ปั ญหาใหญ่ทต ้องรณรงค์ ี่ ต่อไป • คุณรู ้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง • ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8 72
 65. 65. 73
 66. 66. 74
 67. 67. เอกสารดิจทัล ณ วันนี้ ิ • เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPoint สร ้างเอกสารแบบ Style กาหนด Metadata บันทึกเอกสารแบบฝั งฟอนต์ ่ สงออกเป็ น PDF/A
 68. 68. ขอขอบคุณ www.stks.or.th www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon 76

×