Your SlideShare is downloading. ×

Educational Tech at Australia

879

Published on

สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
879
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 • 2. Location:Location: MELBOURNEMELBOURNE Web Site:Web Site: www.unimelb.edu.awww.unimelb.edu.a uu Cricos Provider No.Cricos Provider No. 00116K00116K
 • 3.  มหาวิทยาลัยเมลเบอร์นมหาวิทยาลัยเมลเบอร์น เปรียบเสมือนหัวใจของเปรียบเสมือนหัวใจของ การศึกษาระดับสูงและการศึกษาระดับสูงและ การวิจัยของออสเตรเลียการวิจัยของออสเตรเลีย มากว่ามากว่า 150150 ปีปี  ประกอบด้วยประกอบด้วย 1111 คณะ ทั้งคณะ ทั้ง ด้านมนุษยศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันร่วม คือยังมีสถาบันร่วม คือ
 • 4.  ปัจจุบันมีนักศึกษากว่าปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 4433,000,000 คน นักศึกษาคน นักศึกษา ต่างชาติกว่าต่างชาติกว่า 7,0007,000 คนคน จากกว่าจากกว่า 9090 ประเทศ ทั้งประเทศ ทั้ง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีบุคลากรในด้านการสอนมีบุคลากรในด้านการสอน และวิจัยกว่าและวิจัยกว่า 2,0002,000 คนคน
 • 5.  ได้รับการจัดอันดับให้ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสถาบันผู้นำาด้านเป็นสถาบันผู้นำาด้าน งานวิจัยระดับชาติงานวิจัยระดับชาติ ตลอดมาตลอดมา  ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ได้แก่ การประดิษฐ์หูไบโอนิคการประดิษฐ์หูไบโอนิค การค้นพบยีนที่ก่อให้การค้นพบยีนที่ก่อให้
 • 6.  เป็นสถาบันแกนในเป็นสถาบันแกนใน องค์กรองค์กร ความร่วมมือในการวิจัยความร่วมมือในการวิจัย ระดับชาติระดับชาติ 1919 องค์กรองค์กร  งานวิจัยที่ดำาเนินการกับงานวิจัยที่ดำาเนินการกับ องค์กร ได้แก่องค์กร ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล เหมืองแร่และการเหมืองแร่และการ พลังงาน การเกษตรและพลังงาน การเกษตรและ
 • 7. องฟังบรรยายที่องฟังบรรยายที่ MelbourMelbour
 • 8. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  จัดตั้งในปี คจัดตั้งในปี ค..ศศ. 1853. 1853  มหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำาดับที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำาดับที่ 22 ของของ ออสเตรเลีย จากออสเตรเลีย จาก 3838 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  1111 คณะคณะ  นิสิตกว่านิสิตกว่า 43,00043,000 คนคน
 • 9. ประสบการณ์ของประสบการณ์ของ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  พัฒนาประสบการณ์และลักษณะเฉพาะพัฒนาประสบการณ์และลักษณะเฉพาะ ของบุคลากรในสถาบันของบุคลากรในสถาบัน  พัฒนากระบวนการสอนพัฒนากระบวนการสอน  การสอนแบบกลุ่มเล็กการสอนแบบกลุ่มเล็ก  ศูนย์กลางการเรียนรู้ศูนย์กลางการเรียนรู้  พัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตต่างๆพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตต่างๆ  การสร้างชุมชนร่วมกันการสร้างชุมชนร่วมกัน  การติดตาม ประเมิน และการติดตาม ประเมิน และ FeedbackFeedback
 • 10. งเรียนกลุ่มย่อยของงเรียนกลุ่มย่อยของ MelbouMelbou
 • 11. MelbourneMelbourne ในปีในปี 20152015  สถาบันวิจัยชั้นนำาของประเทศ ด้วยรูปสถาบันวิจัยชั้นนำาของประเทศ ด้วยรูป แบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียก ว่าว่า The Melbourne ModelThe Melbourne Model  การปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์การเรียนการการปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์การเรียนการ สอนด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเป็นสอนด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของเอกลักษณ์เฉพาะของ MelbourneMelbourne สำาหรับนิสิตทุกคนสำาหรับนิสิตทุกคน  โดยในปีโดยในปี 20062006 ได้ให้ความสำาคัญกับได้ให้ความสำาคัญกับ
 • 12. ICTICT ของของ MelbourneMelbourne  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยด้วย LMSLMS  Learning Management SystemLearning Management System  ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกับระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกับ วิทยาเขตต่างๆวิทยาเขตต่างๆ  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุด ของออสเตรเลียของออสเตรเลีย โดยการพัฒนาระบบสืบค้นที่เรียกว่าโดยการพัฒนาระบบสืบค้นที่เรียกว่า
 • 13. เว็บรายวิชาเว็บรายวิชา
 • 14. การดูงานกลุ่มย่อยการดูงานกลุ่มย่อย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ของ MelbourneMelbourne
 • 15. ICTICT เพื่อการศึกษาในเพื่อการศึกษาใน MelbourneMelbourne เน้นการพัฒนาเน้นการพัฒนา Interactive CAIInteractive CAI ด้วยด้วย Macromedia DirectorMacromedia Director  Web-based CoursewareWeb-based Courseware ส่วนมากยังเป็นส่วนมากยังเป็น Text & Still ImageText & Still Image และและ Digital FileDigital File ที่เป็นที่เป็น เอกสารการสอนเอกสารการสอน ยังไม่สนับสนุนยังไม่สนับสนุน SCORMSCORM  มีการใช้มีการใช้ LMSLMS ที่หลากหลายที่หลากหลาย  บริหารจัดการบริหารจัดการ Web-based CoursewareWeb-based Courseware ด้วยด้วย Sakai LMSSakai LMS  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 3D3D Virtual RealityVirtual Reality ด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี 3D3D QuicktimeQuicktime
 • 16. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 • 17. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 • 18. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 • 19. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 • 20. Victoria UniversityVictoria University Location:Location: MelbourneMelbourne Web Site:Web Site: http://www.vu.edu.auhttp://www.vu.edu.au
 • 21. Level of Course offered:Level of Course offered: Under Graduate, PostUnder Graduate, Post Graduate, TAFEGraduate, TAFE Type of Course:Type of Course: Certificate, Diploma,Certificate, Diploma, Advanced Diploma,Advanced Diploma, Bachelor, Master,Bachelor, Master, DoctorateDoctorate
 • 22. Features:Features: Victoria UniversityVictoria University เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ถือได้ว่ามีการที่ถือได้ว่ามีการ พัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วและมากพัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วและมาก ที่สุดแห่งหนึ่ง ในออสเตรเลียที่สุดแห่งหนึ่ง ในออสเตรเลีย ด้วยวิทยาเขตกว่าด้วยวิทยาเขตกว่า 1111 แห่งในรัฐแห่งในรัฐ VictoriaVictoria และอีกหลายวิทยาเขตในและอีกหลายวิทยาเขตใน ประเทศต่างๆ ทำาให้ประเทศต่างๆ ทำาให้ VictoriaVictoria UniversityUniversity มีนักเรียนกว่ามีนักเรียนกว่า 50,00050,000 คน และคน และ staffstaff อีกกว่าอีกกว่า 3,0003,000 คนคน
 • 23. ทุกวิทยาเขตของทุกวิทยาเขตของ Victoria UniversityVictoria University อยู่ใกล้กับการคมนาคมขนส่งซึ่งจะช่วยอยู่ใกล้กับการคมนาคมขนส่งซึ่งจะช่วย อำานวยความสะดวกแก่นักเรียนอำานวยความสะดวกแก่นักเรียน ที่ที่ Victoria UniversityVictoria University มีหลักสูตรมีหลักสูตร หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตาม ความต้องการของตน อาทิเช่นความต้องการของตน อาทิเช่น Arts,Arts, Business and Law, HumanBusiness and Law, Human Development, ScienceDevelopment, Science และและ Engineering and technologyEngineering and technology
 • 24. • สำาหรับนักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่สำาหรับนักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่ ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเพื่อ direct entrydirect entry สู่หลักสูตรที่ต้องการสู่หลักสูตรที่ต้องการ เรียนได้เรียนได้
 • 25. ห้องเรียนกลุ่มย่อย
 • 26. ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป 1010 วิทยาเขตวิทยาเขต มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลใน บางหลักสูตรบางหลักสูตร นิสิตจากหลากหลายประเทศ เช่น ไทยนิสิตจากหลากหลายประเทศ เช่น ไทย,, จีนจีน,, ฮ่องกงฮ่องกง,, เวียดนามเวียดนาม,, สิงคโปร์สิงคโปร์,, เกาหลีเกาหลี,, นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์,, เยอรมันเยอรมัน
 • 27. ICTICT ในใน VUVU ใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วย Blackboard Campus Edition 6 & WebCTBlackboard Campus Edition 6 & WebCT – เริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนา CoursweareCoursweare 9393 หน่วยในปี คหน่วยในปี ค..ศศ. 2002. 2002 – ข้อมูลล่าสุดปี คข้อมูลล่าสุดปี ค..ศศ. 2006. 2006 มีมี CoursewareCourseware ในระบบในระบบ 520520 หน่วยหน่วย – ใช้เครื่องแม่ข่ายแบบใช้เครื่องแม่ข่ายแบบ clustercluster จำานวนจำานวน 22 ตัวบริหารตัวบริหาร จัดการระบบจัดการระบบ ใช้ระบบบริหารจัดหาเนื้อหาด้วยใช้ระบบบริหารจัดหาเนื้อหาด้วย EquellaEquella – Digital RepositoryDigital Repository ระบบบันทึกสื่อดิจิทัลระบบบันทึกสื่อดิจิทัล ระบบช่วยเหลือระบบช่วยเหลือ HelpdeskHelpdesk
 • 28. ICTICT ในใน VUVU CentraCentra ซอฟต์แวร์จัดการห้องเรียนเสมือนซอฟต์แวร์จัดการห้องเรียนเสมือน ในคณะธุรกิจ และกฏหมายในคณะธุรกิจ และกฏหมาย FabluciFabluci ซอฟต์แวร์จัดการเรียนการสอนแบบซอฟต์แวร์จัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learningProblem-based learning สาขาสาขา วิศวกรรมวิศวกรรม ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (StorageSAN (Storage Area Network)Area Network) คือการสร้างเครือข่ายคือการสร้างเครือข่าย สำาหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำาหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล ใช้ใช้ ELGGELGG บริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน และบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน และ บริหารจัดการความรู้บริหารจัดการความรู้
 • 29. ICTICT ในใน VUVU พัฒนาระบบพัฒนาระบบ EDRMS (ElectronicEDRMS (Electronic Document and RecordsDocument and Records Management System)Management System) ในปีในปี 2004 –2004 – 20052005 – Electronic Document ManagementElectronic Document Management SystemSystem – Electronic Records ManagementElectronic Records Management SystemSystem พัฒนาพัฒนา E-ClassroomE-Classroom E-LibraryE-Library
 • 30. Classroom
 • 31. องสมุดอิเล็กทรอนิกส์งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • 32. องสมุดอิเล็กทรอนิกส์องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • 33. องสมุดอิเล็กทรอนิกส์งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • 34. ื่องยืมหนังสืออัตโนมัติองยืมหนังสืออัตโนมัติ
 • 35. อมพิวเตอร์ขนาดน่าสนใจอมพิวเตอร์ขนาดน่าสนใจ
 • 36. ยี่ยมชมห้องเรียนยี่ยมชมห้องเรียน
 • 37. ยี่ยมชมห้องเรียนยี่ยมชมห้องเรียน
 • 38. งการบรรยายงการบรรยาย SWIRLSWIRL
 • 39. SWIRLSWIRL Story Writing in Remote LocationsStory Writing in Remote Locations – VU + IBMVU + IBM Over 100 PCOver 100 PC ThinkPadsThinkPads Lexmark printerLexmark printer ScannerScanner KidSmart (early learning program)KidSmart (early learning program) – Archives of many hundreds of storiesArchives of many hundreds of stories – Providing a unique teaching aid forProviding a unique teaching aid for local schools (18 locations)local schools (18 locations) – Helping to preserve stories and eventsHelping to preserve stories and events that might otherwise be lost.that might otherwise be lost.
 • 40. Location: MELBOURNE Web Site: www.rmit.edu.au
 • 41.  Level of Course offered: Under Graduate, Post Graduate Type of Course: Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Bachelor, Master, Doctorate
 • 42. Features:  RMIT เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 โดยตั้ง อยู่ในใจกลางเมือง Melbourne  มาตรฐานการเรียนการสอน ของ RMIT ได้รับการยอมรับ อย่างแพร่หลายทั้งใน
 • 43.  RMIT เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อ ถือจากนักเรียนเป็นอย่างมาก โดย มีจำานวนนักเรียนกว่า 50,000 คนที่ เรียนกับ RMIT และมีจำานวนจ้า หน้าที่กว่า 3,000 คน  โปรแกรมการเรียนการสอนของ RMIT มีกว่า 450 สูตรทั้ง Diploma, Advanced Diploma,
 • 44.  หลักสูตรของ RMIT มุ่งเน้นการ ผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งานจริง โดย นักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งจาก Lecture, Seminar และ Tutorial Group  RMIT มีศูนย์ภาษาทั้งที่เมืองไทย และที่ Australia ดังนั้นจึงเปิด
 • 45. การใช้ ICT สนับสนุนการ เรียนการสอน  การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ ออนไลน์ (Online learning hub)  หลักสูตร/วิชามีการพัฒนาและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์  มีการสื่อสารถึงนักเรียน  ขยายช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ ออนไลน์  Lecture notes  ระบบส่ง/นำาเสนอผลงานนิสิต  พัฒนา e-Library
 • 46. แนวคิดด้าน ICT เพื่อการ ศึกษาของ RMIT  ICT ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับการเรียน การสอน  มหาวิทยาลัยจัดเตรียมวิธีการที่หลาก หลายเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT  Pedagogy (ศิลปหรือเทคนิคการสอน ของผู้มีอาชีพครูหรืออาจารย์ในการ ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิต) มีความสำาคัญ อย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ICT ช่วยให้การนำาทฤษฏีการเรียน การสอนและวิธีการสอนจัดทำาเป็น
 • 47. แนวคิดด้าน ICT เพื่อการ ศึกษาของ RMIT  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นผู้ริเริ่ม (Child initiated) และผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child centred)  การเรียนโดยการค้นพบ การค้นหา  สนับสนุนความสัมพันธ์ทางสังคม  สนับสนุนอุปนิสัยการเรียนรู้เชิงบวก  สนับสนุนความต้องการเฉพาะบุคคล
 • 48. หลักสูตรการเรียนปริญญาตรี สาขาการศึกษา  ปีที่ 1 นิสิตทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ICT  ปีที่ 2 นิสิตทุกคนเรียนรู้การออกแบบ Multi-literacy  ปีที่ 3 และปีที่ 4 นิสิตเลือกเรียนตาม ความสมัครใจ  New curriculum with new media part I/II  Social contexts and learning with ICT
 • 49. การเรียนการสอนรูปแบบ ใหม่ด้วย ICT  การผสมผสานระหว่างทฤษฏีและการปฏิบัติ  เน้นการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดกว้างของ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  PowerPoint  Excel  พัฒนา Portfolio ที่มีคุณภาพผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  การค้นหา การสืบเสาะ การค้นพบด้วย เทคโนโลยีเว็บ  การฝึกปฏิบัติ และทดสอบออนไลน์ Inspiration & Open ended
 • 50. Inspiration & Open ended
 • 51. การออกแบบ Multi-literacy  การพัฒนา Literacy (ความรู้) ของ บุคคลด้วยวิธีที่หลากหลายของ ICT  การใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น  Sound  Image  Video  Web building
 • 52. วิชาเลือก  การวิเคราะห์ผลการใช้ ICT ต่อสังคม  ช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Divide)  สภาวะโรคอ้วน  การสื่อสารด้วย MSN, SMS, Chat  การวิเคราะห์แนวโน้มของ Web 2.0  การสร้างสรรค์ความรู้ด้วย MicroWorld  การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดิจิทัล
 • 53. สถานภาพการใช้ ICT ของ Victoria  จำานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1:4  โครงการ Notebook Computer สำาหรับอาจารย์  การขยายตัวของเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง (Broadband) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)  การทดสอบใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ (Interactive whiteboard)  ระบบ Intranet ภายในมหาวิทยาลัย

×