Digitization@ Siriraj Medical Library

1,744 views
1,646 views

Published on

Digitization@Siriraj Medical Library

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitization@ Siriraj Medical Library

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. พรทิพย์ อาณาประโยชน์ หอสมุดศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล lipan@mahidol.ac.th http://www.medlib.si.mahidol.ac.th
 5. 5. พิธีเปิดอาคารหอสมุดศิริราช วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553
 6. 6. พิธีเปิดห้องมหิดลอดุลเดช วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553
 7. 7. 7
 8. 8. ห้องมหิดลอดุลเดช (Prince Mahidol Aduladeja Room) ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราชจัดเก็บหนังสือตาราการแพทย์ และวารสารการแพทย์ส่วนพระองค์ สมุดจดตาราลายพระหัตถ์ส่วนพระองค์ กล่องบัตรดรรชนี รวมถึงนิทรรศการของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ขณะทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ด้วยสื่อสมัยใหม่ พระบรมราชชนก”
 9. 9. “...แต่โดยที่ห้องมีอยู่นานแล้ว และมีเอกสารที่หลายคนบอกว่าน่าดู และน่าจะรักษา ไว้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ข้าพเจ้าจึงตกลงไปดู...ข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าน่าจะรักษาห้องนี้ให้ อยู่ในสภาพที่เป็นในวันนั้น เพราะว่าก็มีสิ่งที่ในที่สุดข้าพเจ้าก็เห็นคุณค่าแล้ว ไม่ใช่เป็น การรักษาสิ่งของที่มีผู้เคยใช้เท่านั้น แต่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะมีประโยชน์ได้ แล้วก็ทา ให้ผู้คนเอาอย่างได้ อยากทาให้ดีเท่า...” พระดารัสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อครั้งทรงบรรยาย เรื่องพระราชประวัตสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อหาทุนปรับปรุงห้องมหิดลอดุลเดช ิ เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ.2526 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 10. 10. 13
 11. 11. 14
 12. 12. 15
 13. 13. 16
 14. 14. Preservation• Traditional methods – From ancient times several indigenous methods have been used for preservation• Modern methods – Conventional Preservation • Microfilming • Photocopying – sometimes damaged the originals – have always been costly – offer only a few decades of preservation. – Digital Preservation • Using scanner – Can still damage the originals – Cost is reasonable nowadays – Offer more period of preservation • Using digital camera/ 3D Scanner – Least damage to originals – Best method available so far
 15. 15. Why need to digitize? To solve archiving and preservation issues To make existing content into full text searchable so that delivering value to your users with greater manageability To make internal and external visibility of Rare Contents, Locally published journals, articles, papers, theses, textbooks, publications, photos, posters, etc via web portal To manage collection as e-content To simplify maintenance of information from research activity To have centralize archiving as e-storage To create, maintain and support e-resources as Knowledge Bank environment (or) Institutional Repository To increase library’s Return Of Investment For Turning Existing Content into Assets
 16. 16. Checklist and Consideration for SI IR ProjectThis checklist highlights the issues that are important before,during and after the implementation of Siriraj Medical Libraryinstitutional repository (IR).4 Phases that Siriraj Medical Library is considered for IR project. - Orientation Phase - Planning Phase - Implementation Phase - Operational Phase
 17. 17. Orientation Phase• Understand the ‘what’ and ‘why’ of IR• Be able to articulate the features, functionality and benefits of IR. Study model IRs – their content, features and services.
 18. 18. Planning Phase
 19. 19. Planning Phase (Cont.)
 20. 20. Implementation Phase
 21. 21. Operational Phase
 22. 22. Institutional Repository Software and System• Aigaion• CDS Invenio• DSpace• Digital Assets Repository• Digital Commons• EPrints• Fedora• Greenstone• Museolog• iG Publishing• Omeka• RefDB• Refbase• VITAL
 23. 23. Features and functionalities that required in an ePublishing system and its platformSearchable across all IR collection - Title, author, chapters, full text should be searchable, highlighted - Can search in Thai, English, CJKSecurity -Should be able to prevent easy printing/copying of chapters/whole book - Should be able to print/copy text one page at a timeAuthentication - IP address control - Login by ID/Password controlFormats - Hard copy Print – need to digitize and OCR - Electronic files – PDF (full text), MS Word documents
 24. 24. Main features and functionalities available in mostInstitutional Repositories1. Searchable contents2. Able to Browse the contents by category3. Types of online access of contents - .jpg, .swf, .pdf, .swf, .pdf, .doc, .mp3 .mp34. Security of contents – visible watermark, javascript, javascript, IP/ID control5. Policy and procedure to give access to users for full contents6. Procedure and methods of digitizing depending on contents7. Back- Back-end metadata entry and cataloging system8. For ongoing projects by using above solutions and system – adding more contents into repository by ongoing data entry and cataloging, digitizing more contents
 25. 25. If Print Publishing Work Flow IR Online (.jpg) Organization/ 300 dpi Scan Institution/ Publisher Institution Clean Repository Servers Books Copy data from DVD to Journals Server’s Hard Disk Theses OCR Proceedings Via DVD/ HDD if normal text if formula, photos, book tables ++ Organization/Institution Machine Human OCR OCR Send PublishedIf e-files: PDF,DOC e- Data Universal PDF QC Catalog Publishing Metadata & indexing ePublishing Servers
 26. 26. 29
 27. 27. สมุดบันทึกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ออนไลน์ (H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection) การจัดระบบนาเสนอทาสมุดบันทึกส่วนพระองค์ (H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection) นอกจากจะครอบคลุมการดัดแปลงสมุดบันทึกส่วนพระองค์ให้อยู่ในรูปแบบ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ คส์ การน าเข้ า ข้ อ มู ล ลงในระบบ การบริ ห ารและการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ดังกล่าวภายในระบบแล้ว รวมไปถึงการทางานด้านการสืบค้น เป็นการสืบค้นจากหัวเรื่องหรือวันที่จดบันทึก โดยใน หน้าแสดงผลของการค้นจะมีการแสดงการเชื่อมโยง (link) ไปยังสมุดบันทึกส่วนพระองค์ ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่เอกสารเป้าหมายได้โดยสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบที่ใช้ในการบริหารหนังสืออิเล็กทรอนิคส์สมุดบันทึกส่วนพระองค์และเอกสารส่วน พระองค์ จะต้องสามารถจากัดผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง (access) เอกสารดังกล่าวได้ (ต่อ)
 28. 28. สมุดบันทึกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ออนไลน์ (H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection) • หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ของสมุดบันทึกส่วนพระองค์ (H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection) ที่ได้จัดทานี้ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบเวปท่า (Web Portal) ที่จัดทาขึ้นใหม่ เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภายในหอสมุดศิริราช โดยจะถูกสืบค้นผ่านทางระบบการสืบค้นรวม (MetaSearch) ของระบบเวปท่าได้ พร้อมกัน • หนั ง สื อ ที่ จั ด ท านี้ ไ ด้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา หรื อ การ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือเวปท่าต่อไปในอนาคตได้ 31
 29. 29. H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection
 30. 30. H.R.H. Prince of Songkhla Personal Collection• Flash & PDF eBook
 31. 31. แนวคิดการจัดทาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์งาน 200 ปีการแพทย์ไทยออนไลน์ (200 Years Medical Thailand: Posters Collection) ภาพประวัติศาสตร์ศริราชออนไลน์ (Siriraj Photograph Archives) ิ สมุดภาพเวชชนิสสิต และเวชชบัณฑิตออนไลน์ (Online Alumni Photo Album) สิ่งพิมพ์ของศิริราชออนไลน์ (Siriraj Online Publication) ผลงานอาจารย์ (Siriraj’s Authorss) ฐานข้อมูลศิษย์เก่าศิริราช (Siriraj’s Alumni) E-book เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา • การจัดทาระบบครอบคลุมทั้งในส่วนของการดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ การนาเข้าข้อมูลไปในระบบ การบริหาร และการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนการทางาน ด้านการสืบค้นซึ่งการสืบค้นจะสามารถค้นได้ทั้งจาก Metadata โดยทางหอสมุดจะสามารถ จากัดผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน • รูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ที่ได้จัดทานี้ จะถูกนาไปเชื่อมโยงเข้ากับระบบเวปท่าเพื่อการ จัดการองค์ความรู้ภายในหอสมุดศิริราช ซึ่งนอกจากจะทาให้ง่ายต่อการใช้งาน ยังสามารถ ถูกสืบค้นผ่านทางระบบการสืบค้นรวม (MetaSearch) ของระบบเวปท่าได้ และสามารถ รองรับการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือเวปท่าต่อไปในอนาคตได้
 32. 32. Siriraj Memories: Memories:200 Years Medical Thailand: Posters Collection
 33. 33. Siriraj Memories: Memories:Siriraj Photograph Archives
 34. 34. Siriraj Memories:Alumni Photo Album: Vecha Nissit & Vecha Bandhit
 35. 35. Siriraj Memories: Memories:Siriraj’s Authors
 36. 36. Siriraj Memories:Alumni Photo Album: Alumni
 37. 37. Securityand Protection Methodsto be used for Online Digital Images
 38. 38. How to protect the digital images on the web with watermarks and without watermark - Comparison of methods
 39. 39. Protection Methods1. Disable mouse click (right/left) in web browser to prevent showing of context menu (for save, print, etc.) by using javascript2. Instead, it will show copyright message – e.g. “Copyright – Siriraj Medical Library – 2008” 2008” when user click mouse on the online digital images (Photo, Poster, etc.) etc.)3. Adding visible watermarks to images - e.g. “Copyright – Siriraj Medical Library – 2008” 2008”
 40. 40. Protection Methods1.Disable1. Disable mouse click (right/left) in web browser to prevent showing of context menu (for save, print, etc.) by using javascript2. Instead, it will show copyright Instead, message – e.g. “Copyright – Siriraj Medical Library – 2008” when user 2008” click mouse on the online digital images (Photo, Poster, etc.)3. Adding visible watermarks to images - e.g. “Copyright – Siriraj Medical Library – 2008” 2008”

×