Brochure SWU e-Journals

587 views

Published on

SWU e-Journals System : Brochure

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure SWU e-Journals

  1. 1. Open Journal Systems  Scheduling Queue:  บทความผานการพิจารณาจัดเขา SWU e­Journals System Open  Journal  System  (OJS)  เปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดย ฉบับ (issue and/or volume)   Table of Contents:  บทความถู ก จั ด เรี ย งเข า สารบั ญ Public  Knowledge  Project  ซึ่งเปนโครงการในความรวมมือของ เพื่อพิมพเผยแพรในฉบับนั้น   SWU e‐Journals System เปนระบบจัดการวารสารวิชาการ University  of  British  Columbia,  Simon  Fraser ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เพื่ อ เป น แหล ง รวบรวมจั ด เก็ บ University  และ  Stanford  University  ผูสนใจสามารถติดตาม บทบาทของกองบรรณาธิการ วารสารวิ ช าการที่ จั ด พิ ม พ แ ละเผยแพร โ ดยมหาวิ ท ยาลั ย และ ขอมูลรายละเอียดไดที่ เว็บไซตของโครงการที่ http://pkp.sfu.ca/  Journal Manager หน ว ยงานต า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยมี และสามารถดาวนโหลดมาติดตั้งไดโดยไมมีคาใชจาย วัตถุประสงคใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการเผยแพรวารสารบทความ จัดตั้งวารสาร กําหนดและมอบหมายสิทธิ์ในการทํางานใหแกทางวิ ช าการซึ่ ง ได มี ก ารจั ด พิ ม พ แ ละเผยแพร ใ นรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ คณะทํางานในกองบรรณาธิการ และบทบาทหนาที่ของผูที่(Print‐based  Journal) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเผยแพรสู เกี่ยวของ ปรับขอกําหนดที่เกียวของกับวารสาร  ่สาธารณะไดโดยผานอินเทอรเน็ต ผูสนใจสามารถเขาคนควาและอาน Editor บทความวิ ช าการผ า นเว็ บไซต SWU  e­Journals  System  ที่ กํากับดูแลกระบวนการทํางานของกองบรรณาธิการ ตรวจสอบhttp://ejournals.swu.ac.th  ขั้นตอนในการนําบทความขึ้นบนเว็บ ขั้นตอนในการจัดทําผานเว็บ ซึ่งไดแก พิจารณาจัดสงบทความใหผูดูแล Section เพื่อ   ตรวจทานเนือหา แกไข และจัดรวบรวมบทความเพือจัดทําและ ้ ่ คุณสมบัติของ OJS  ออกวารสารแตละฉบับ   Section Editor:  OJS เปนระบบที่สามารถติดตั้งและควบคุมดูแลไดเองโดยอิสระ  กํากับดูแลการสง ตรวจสอบและแกไขบทความใน section ที่ กองบรรณาธิการสามารถกําหนดความตองการเกี่ยวกับกรอบ ไดรับมอบหมาย ซึงไดแก Reviewer, Copy Edditor,  ่ การทํางานได  Layout Editor, และ Proofreader  เปนตน  ขั้นตอนการสงบทความและการจัดการเนื้อหาสามารถ Reviewer  ดําเนินการไดแบบออนไลน  ทําหนาที่อานบทความที่ผูที่เปน Section Editor ไดสงไว  มอดูลการบอกรับเปนสมาชิก (subscription module)  Copy Editor    พรอมกับตัวเลือกสําหรับการเขาถึงวารสารและบทความ  การจัดทําดัชนีเพื่อการคนหาเนื้อหา  ตรวจและสอบทานเนื้อหารวมกับผูเขียน เพื่อความถูกตองในเรือง ่ คํา เนื้อความ และไวยากรณ การอางอิงและบรรณานุกรมเพื่อให มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิ โ รฒ ได ตระหนัก ถึง ความสําคั ญ ใน เครื่องมือชวยสําหรับการอานและคาหาเนื้อหา  สอดคลองกับรูปแบบและขอกําหนดของวารสารฉบับนั้น ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเปน การแจงขอความผานทางอีเมล และการสงขอคิดเห็นจากผูอาน  Layout Editor เครื่ อ งมื อ ในการเผยแพร บ ทความที่ เ ขี ย นและจั ด เผยแพร โ ดย ขั้นตอนการจัดทําตนฉบับ (Editorial Process)  ปรับแตงตนฉบับใหอยูในรูปของแฟม HTML, PDF, และ/หรือคณาจารย บุคลากร รวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในดานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก และ OJS จัดแบงขั้นตอนการดําเนินการของกองบรรณาธิการ ซึ่งเริ่มจาก PS เพื่อใหเหมาะสมสําหรับการจัดพิมพเผยแพรแบบเปนประโยชนแกชุมชนไดอยางกวางขวาง จึงไดจัดดําเนินการวิจัยเพื่อ การรับบทความจากผูเขียน จนถึงการเผยแพรวารสาร โดยมี 5 ขั้นตอน อิเล็กทรอนิกส และนําไปใสใน Galley พัฒนาระบบจัดการและเผยแพรวารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกสขึ้น ดังนี ้ Proofreader โดยไดศึกษาและนําซอฟตแวรประเภท Open‐source  สําหรับใช ตรวจทานเอกสารทีถูกแปลงเปนรูปแบบตาง ๆ เรียบรอยแลว  ่ Submissions Queue:  บทความเริ่มเขามาและถูกเปน ระบบจัดการวารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส ( electronic  Author  จัดเรียงเพื่อสงใหแกบรรณาธิการ  scholarly  publishing)  โดยไดเลือกระบบ “Open  Journal Systems”  หรือ เรียกยอ ๆ วา OJS  ซึ่งเปนระบบที่มีการประยุกตใช Submission Review:  บทความผาน peer review  สงบทความตนฉบับมาใหแกผูที่เปน Editor เพื่อนํามาผานกันอยางแพรหลาย  และผานการพิจารณาตัดสินใจของบรรณาธิการ   กระบวนการตาง ๆ กอนทําการขึ้นเว็บ  Submission Editing:  บทความผานการตรวจแกไข   จัดรูปแบบการนําเสนอ และพิสูจนอักษร  
  2. 2. วารสารวิ ช าการบน SWU e­Journals   Q&A   วารสารวิชาการของมหาวิท ยาลัย ที่ไดมี การเผยแพร บนระบบSWU e‐Journals System ไดแก  Q : เว็บไซตของระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส มศว อยูที่ใด? วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา  A : http://ejournals.swu.ac.th  วารสารวิจยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มศว  ั The Journal of Behavioral Science  Q : บริการนี้เปดใหแกผูใดบาง? วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  A : นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป วารสารวิทยาศาสตร มศว  วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  Q : การเขาใชบริการจําเปนตองเปนสมาชิกหรือไม? ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  วารสาร ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู  A : ไมจําเปน คหกรรมศาสตร มศว  มนุษยศาสตรปริทรรศน  Q : มีคาใชจายหรือคาบริการใด ๆ หรือไม?  บริ ก ารนี้ มี ป ระโยชน อ ย า งไร?   A : ไมมี บริการนี้เปนศูนยกลางในการใหบริการเผยแพรวารสารที่จัดอยู Q : บทความหรือเนื้อหาที่เปดไดในวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้นอยูใน ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถเผยแพรสูสาธารณะไดสะดวก รูปแบบของไฟลประเภทใด? รวดเร็วผานเครือขายอินเทอรเน็ต  บริการจัดเก็บรวบรวมอยางเปนระบบและยั่งยืน  A :  ในแตละบทความจะพบขอมูลที่เปนบทคัดยอ (Abstract)  ผูใชสามารถคนหาและเขาถึงบทความไดโดยสะดวก  ซึ่งจะเปนเว็บเพจ (HTML) และบทความที่เปน full paper  ที่อยูในรูป PDF และ/หรือ เว็บเพจ (HTML)  ระบบมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจัดทําและเผยแพร วารสารอิเล็กทรอนิกสตามมารฐานสากล ดูแลจัดการไดสะดวก สะดวกทั้งผูจัดทําและผูเรียกใชขอมูล  ติดตอ หรือ สอบถามขอมูลเกี่ยวกับระบบ ระบบมีความยืดหยุนสูงทั้งในสวนกระบวนการจัดทําตนฉบับ วารสารอิเล็กทรอนิกส มศว ไดที่ และการเผยแพร (editorial and publishing process)  การใช ป ระโยชน จ ากระบบและทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รวมกันไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  การประยุกตใชระบบ OJS  จัดเปนโครงการหนึ่งที่สนับสนุน โทร. 02‐649‐5000 ตอ 5032  นโยบายการใช Open Source Software ของมหาวิทยาลัย  เว็บไซต http://ejournals.swu.ac.th   บริ ก ารวารสารในรู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จั ดเป น โครงการ   หนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว (Green  University) 

×