พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

11,640 views
11,483 views

Published on

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : กระทรวงศึกษาธิการ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
186
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญั ก ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.นั๒๕๔๒ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูมพลอดุลยเดช ป.ร. ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไวา ณ วันที่ ๑๔ าสิงกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั หาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให ก เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ สํานั ใหประกาศวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา โดยที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดกา ธิและเสรีภาพของบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สิท พระราชบัญญัตินี้มีบ ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแหงกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาศัยอํานาจตามบทบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าแนะนําและยินยอมของ รัฐสภา ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” ี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ี้ มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอืนในสวนทีได ่ ่ บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรีา นรูเพื่อความเจริกญงอกงามของบุคคลและ ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ๑ รก.๒๕๔๒/๗๔ก/๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความกาวหนาทางวิ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อม สังคม การเรียนรูและ ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต “การศึกษาขั้นพื้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง การศึกษาในระบบ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอักายาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ธ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางตอเนืองตลอดชีวต ่ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุประสงคในการจั “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีษา” หมายความวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาลักษณะ คุณภาพ ทีพง สํานั า ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณ “มาตรฐานการศึกกา ่ ึ ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกและกํากับดูแสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนผล และการประกังานคณะกรรมการกฤษฎีษา สํานัก นคุณภาพทางการศึก กา สําหรับการสงเสริม า ล การตรวจสอบ การประเมิ า “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นผลและการติดตาม “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการ ประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผูสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ  “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทํกหนาที่หลักทางดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีใน า านการสอนและการวิจัย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน “ผูบริหารสถานศึก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานศึกษาแตละแหง ทังของรัฐและเอกชน ้ “ผูบ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ริหารการศึสําษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผินักงานคณะกรรมการกฤษฎีษา สํา ดชอบการบริหารการศึกกา นอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป “บุคลากรทางการศึา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกกา ผูบริหารการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ เรียนการสอน การนิ าง ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเทศ และการบริกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั หารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตสํานัๆงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- “กระทรวง”๒ หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ มีอํานาจออกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบ าและประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บททัวไป ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความมุงหมายและหลักการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกาย สําตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีสํจาริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู จิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมกับผูอนไดอยางมีความสุข  ่ื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันกมีพระมหากษัสําริยทรงเปนประมุข รูจกรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ ต นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ั เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมใจในความ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติา รวมทั้งสงเสริมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของชาติ การกีฬา ภูมปญญาทองถิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ ิ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกา ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําสํานักประชาชน หรับ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยดหลักดังนี้ ึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ มาตรา ๔ นิยามคํากา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวา “กฎกระทรวง”นัแกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเอกภาพดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทองถิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประเภทการศึ กษา (๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ษาอยางตอเนื่อง (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน ทองถิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวิชาชีพ สถาบันักศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ่ เอกชน องคกรเอกชน องคก น สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐ การจันักการศึกษา ตองจัดใหบุคา สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ กา ด คลมี สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสํกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาหรับบุคคลซึ่งมีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จิตใจ สติปญญา อารมณ สําความบกพรองทางรางกาย สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเอง ไดหรือไมมผดแลหรื ี ู ู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอดอยโอกาส าตองานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน า สํ นักงจัดใหบุคคลดังกลาวมีส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก เปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดกา อพบความพิการโดยไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหรื เสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สือ บริการ และความชวยเหลืออื่น ่ ใดทางการศึกษา ตามหลั แ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กเกณฑสําละวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น งถึงความสามารถของบุคคลนั้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา รหรื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ บิดา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานาที่จัดใหบุตสํานักอบุคคลซึ่งอยูในความดูแล สํา มารดา หรือผูปกครองมีห ไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํมของครอบครัว นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ กตามความพรอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน ใหบคคล กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ่ ุ ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอืน ามีสิทธิในการจัดการศึกษาขัา้นพื้นฐาน ทังนีนัใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ่ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ้ สํา ้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ บิดา นัมารดา หรือผูปกครองมีกาิทธิไดรับสิทธิสําระโยชน ดังตอไปนี้ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ส (๑) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วจัดให ทังนี้ าตามทีกฎหมายกําหนด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความดูแลที่ครอบครั ้ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ (๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนั านักงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ก ธิ สถาบันศาสนา สถานประกอบการานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บสนุนหรือจัสํดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสทา ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูใน ความดูแลรับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด (๓) การลดหยอนหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบบการศึกษา _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ การจันักการศึกษามีสามรูปแบบ าคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ สํา ด งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และการศึกษาตามอัธยาศัย (๑) การศึกษาในระบบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมายกวิธีการศึกษา หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน (๒) ในการกําหนดจุดมุงหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มา วามยืดหยุนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ีค รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สู สําเร็จการศึกษา โดยเนือหาและหลักา ตรจะตองมีสําวามเหมาะสมสอดคลองกักบสภาพปญหาและความ ้ ค นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ตองการของบุคคลแตละกลุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาตามอังานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ใหผูเรียนไดเสํายนรูดวยตนเองตามความกา สํานัก ธยาศัย เปนการศึกษาที (๓) รี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สือ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือแหลงความรูอน ๆ  ่ื สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ปแบบเดียวกันหรือตาง ใหม รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ สํานัก ตามอัธยาศัย งานคณะกรรมการกฤษฎีกา การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณสําารทํางาน ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับกา อ การศึกษาขั้นพืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คื สํานัก ้นฐาน และการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสิบสองปกอน ย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกว า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กาหนดใน ํ กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปริญญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กษาภาคบัสําคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กาซึ่งมีอายุยางเขาปทเจ็ด เขา มาตรา ๑๗ ใหมีการศึ ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก  ่ี เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีีการนับอายุใหเสํานไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลักเกณฑและวิธ กา ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ การจัดการศึ ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็า เล็ก ศูนยพัฒานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ก สํ นาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก (๑) กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี พิเศษ หรืาอสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกา่เรียกชื่ออยาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที งอื่น (๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาสนาหรือศาสนาอื่น (๓) ศูนยการเรียน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแก สถานทีา่เนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ รียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ า สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกโรงพยาบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก มาตรา ๑๙ การจัดการศึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กษาระดัาบอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิา ยาลัย สถาบัน วิทยาลัย สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกท หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ทังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ้ กฎหมายวาดวยการจั ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายทีกกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกจัดในสถานศึกษาของรัฐ ษา การฝกอบรมวิชาชีพ ให า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน ประกอบการ ทังนี า ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี้กใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกาษาและกฎหมายทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก สํานัก่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึงนโยบายและ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทังนี้ ตามหลักเกณฑสํวินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีคกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัวามสามารถเรียนรูและ พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัาฒกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามศักยภาพานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั นาตามธรรมชาติและเต็ม สํ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ กษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงคมโลก รวมถึงาความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ชุมชน ชาติ และสั กา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัา้งความรูความเขาใจและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก (๒) ความรูและทั กษะด  ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางสมดุลยั่งยืน (๓) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประยุกตใชภูมิปญญา (๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นการใชภาษาไทยอยางถูกต (๕) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ ดังตอ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกคคล งถึงความแตกตางระหวางบุ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอา นและแกไสํานักหา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความรูมาใชเพื่อป กงกั ขปญงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน สํา การอานและเกิดการใฝร กา ทําเปน รักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีูอยางตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) นการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง กๆ อยางไดสดสวนสมดุกา ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการเรียสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ล กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สงเสริมสนับ กา อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานรู ทังนี้ ผูสสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ของกระบวนการเรีย ้ อนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพร วิทยาการประเภทตาง ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกหเกิดขึ้นไดทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) จัดการเรียนรูใ า ุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก านักงานคณะกรรมการกฤษฎีพิ สําลป สวนสัตว สวนสาธารณะ รูปแบบ สํไดแก หองสมุดประชาชน กาพิธภัณฑ หอศินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่น สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ้ ขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหส ้น นั ้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถานศึกษาขัสําพืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ตถุประสงคในวรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมปญญาทองถิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน ิ ่ สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังกา และประเทศชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สูตรการศึกษาสําหรับบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ หลักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งหลักสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทังนี้ ใหจัดตามความ ้ เหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัยและศักยภาพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําของบุคคลใหเหมาะสมแกว สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทัง ้ ดานความรู ความคิา งคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกด ความสามารถ กความดีงาม และความรับผิดชอบตอสัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรค สองแลวสํางนักความมุงหมายเฉพาะทีกา ฒนาวิชาการ กงานคณะกรรมการกฤษฎีนา า วิจัย เพื่อพัฒนาองค ยั มี งานคณะกรรมการกฤษฎี ่จะพั สํานั วิชาชีพชั้นสูงและการค กคว ความรูและพัฒนาสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ครอบครัว ชุมชนนัองคกรชุมชน องคกร กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังาคมอืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจังานคณะกรรมการกฤษฎีกายในชุมชน เพือใหชมชนมี ่ ่ ุ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ดกระบวนการเรียนรูภ า การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ ตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามชนใหสอดคลนักงกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหกาี สํา อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ม การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การสงเสริมใหผูส กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ๕ หมวดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การบริหารและการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ่ ๑ สวนทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา _______ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํานาจหนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีและกํากับดูแลการศึกษาทุก สํา าที่เกี่ยวกันการสงเสริม กา มาตรา ๓๑๔ กระทรวงมี ระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกี สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สงเสริมและประสานงานการศาสนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฬาเพื่อการศึนักษา รวมทั้งการติดตาม กา ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอืนตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกักดกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒๕ การจักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหานัีองคกรหลักที่เปนคณะ กา สํ ม กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา บุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ศึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เพื ขั้นพื้นฐานนัคณะกรรมการการอาชีวกากษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา กา ่อพิจารณาใหความเห็น หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓๖ สภาการศึกษา มีหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ กีฬากับการศึกษาทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ ๖ มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แผนตาม (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก (๕) ใหความเห็านหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในา พระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอ คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการโดย ตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน ผูแทนองคกร  ่  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกร  ศาสนาอื่นและกรรมการผูทรงคุณวุฒกิ งานคณะกรรมการกฤษฎีาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน กา ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปนกรรมการ และเลขานุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา การ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารง ตําแหนง และการพน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากตําแหนงานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาหนด สํ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติแ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาละแผนการศึกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีนทรัพยากร การตินักตาม ตรวจสอบและ กา สํา ษาแหงชาติ การสนับสนุ กา สํา ด งานคณะกรรมการกฤษฎี ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วศึกษามีหนนัทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําา ก่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติและแผนการศึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กษาแหงชาติ กการสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีาวนักกษาของรัฐและเอกชน กการ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ศึ งานคณะกรรมการกฤษฎี า สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพ และความเปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั นเลิศทางวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก การอุดมศึกษาที่ส กา ศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานั กษา โดยคํานึงถึงความเป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระดับอุดมศึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 11. 11. - ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕ องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ประกอบดวย กรรมการ โดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน ่  องคกรวิสําาชีกงานคณะกรรมการกฤษฎีมีจํานวนไมนอสํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นรวมกัน ช นั พ และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง กา ยกว จํานวนกรรมการประเภทอื จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ กรรมการ วาระการดํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ละคณะ ใหเปนไปตามที กฎหมายกําหนด ทังนี้ ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละ ้ สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะดวย านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของแตละ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเปนกรรมการและเลขานุาการของคณะกรรมการ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญกา นนิตบุคคล และอาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญาเป ิ มาตรา ๓๖ ใหสถานศึ จัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒกนาระบบบริหารและการ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีก ใหส จัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานศึกษา กตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๗๘ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดย มาตรา คํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัด สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี าา สํา กษา การศึกษาขันั้นพื้นฐานตามกฎหมายวกดวยการอาชีวศึนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้นฐานดังตอไปนี้เกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได กา สํานัพื่อเสริมการบริหารและการจั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหมีการศึกษาขั้นพื า (๑) การจัดการศึกษาขั้นพืนฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ (๒) การจัดการศึกษาขั้นพืนฐานที่จัดในรูปา ้ แบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัธยาศัย (๓) การจัดการศึก ้ สํา าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาษาขั้นพืนฐานสํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เศษ (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่ การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ มาตรา ๓๗ แกไขโดยพระราชบัญญัตการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 12. 12. - ๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘ ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา กา มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นทีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ การศึกษาประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกสํษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกกษา ประสานและสงเสริม สํานักงานคณะก-plate€

×