20101012 facebook-library

2,643 views
2,605 views

Published on

การบริการสารสนเทศห้องสมุดด้วย Facebook

Published in: Technology, Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20101012 facebook-library

 1. 1. Facebook : Social Network เพอการเผยแพรสารสนเทศห"องสม%ด บญเลศ อรณพบลย ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ส!าน"กงานพ"ฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห%งชาต http://stks.or.th boonlert@nstda.or.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. บ%ญเล*ศ อร%ณพ*บ-ลย. • 2536 – 2551 • 2551 – ปPจจบ"น – เนคเทค (NECTEC) – STKS / NSTDA • เจาหนาทระบบคอมพวเตอร J • น"กวชาการ • วทยากร ศนยฝKกอบรม • ร"กษาการห"วหนางานพ"ฒนา คอมพวเตอรเนคเทค และบรการสMJอสาระดจท"ล • ร"กษาการห"วหนางาน สน"บสนนทางเทคนค • ร"กษาการห"วหนางานวชาการ • ร"กษาการห"วหนางานพ"ฒนา สMJอสาระดจท"ล • น"กวชาการ
 3. 3. ประเด1นพ-ดค%ย • รท"นกระแสโลกาภว"ฒน • หองสมดก"บการกาวท"นกระแสโลกาภว"ฒน • Facebook คMออะไร • Facebook มอทธพลต%อหองสมดอย%างไร • ใช Facebook อย%างไร
 4. 4. http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend- more-time-online-than-watching-television
 5. 5. แนวโน"มการใช"อ*นเทอร.เน1ต/เว1บไซต. ดร.พ"นธศ"กดZ ศรร"ชตพงษ ผอ!านวยการเนคเทค กล%าวว%า “ส!าหร"บแนว โนมการใชอนเทอรเน]ตในป^หนาน"น จะมการขยายต"วของการใช _ อนเทอรเน]ตเพMJอการตดตามข%าวสารและขอมลรวมถbงการเรยนรผ%าน อนเทอรเน]ตเพJมมากขb_น ผ%านทางอปกรณเคลMJอนทJพกพาทJรองร"บ การใหบรการข%าวออนไลนและหน"งสMออเล]กทรอนกส (e-Book) ทJ หลากหลาย เช%น เครMJองอ%านอเล]กทรอนกส (e-Reader) สมารตโฟน และพดเอโฟน เปgนตน อ"นจะน!ามาซbJงการสรางสรรคเนMอหาดจท"ลของ _ ไทยอกมากและเปgนส%วนหนbJงของ ส"งคมอดมปPญญาของประเทศใน อนาคต จbงเปgนความทาทายของทกภาคส%วนในการเตรยมความพรอม เชงนโยบายและเชง ปฏบ"ตในการกระตนและพ"ฒนาใหเกดการ สรางสรรคเนM_อหาดจท"ลและแอพพลเคช"JนทJมคณภาพ รวมถbงแนวทาง การกล"JนกรองความเหมาะสมของเนM_อหาดจท"ล โดยไม%ใหกระทบต%อ การแสดงความคดเห]นอย%างเสรของภาคประชาชน และใหสอดคลอง ก"บความตองการของประชาชนภายในประเทศ” ผลการส!ารวจกล%มผใชอนเทอรเน]ตป^ 2552
 6. 6. ความเป;นจร*งของห"องสม%ด
 7. 7. หน>งสอเลมและหน>งสอด*จ*ท>ล
 8. 8. ชองทางประชาส>มพ>นธ.
 9. 9. Facebook คอ Phillips Exeter Academy http://www.readwriteweb.com/archives/mark_zuckerberg_inspiration_for_facebook_before_harvard.php
 10. 10. Facebook คอ • บรการบนอนเทอรเน]ตบรการหนbJง ทJจะท!าใหผใชสามารถตดต%อ สMJอสารและร%วมท!ากจกรรมใด กจกรรมหนbJงหรMอหลายๆ กจกรรม ก"บผใช Facebook คนอMนๆ ได J • ซอฟตแวรเครMอข%ายประเภทหนbJงทJ Mark Zuckerberg - May 14, 1984 อนญาตใหผใชสรางหนาเว]บของ ต"วเอง และใส%ขอมลต%างๆ ตาม ตองการ (profile page) โดยระบบ สามารถคนหาผใชทJมความสนใจ ตรงก"น http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
 11. 11. http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 12. 12. http://facebook.com/hlslib
 13. 13. http://facebook.com/spu.library
 14. 14. http://www.emarketer.com/blog/index.php/category/social-media/facebook/
 15. 15. กระแสความน*ยม Facebook
 16. 16. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook *
 17. 17. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook *
 18. 18. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook *
 19. 19. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook * • มคนใช Facebook มากกว%า 300 ลานคนเขาไปแลว • ในแต%ละว"น มมากกว%า 50% ของผทJลงทะเบยนก"บ Facebook ได ล]อกอนเขามาเล%น Facebook ก"น • อ"ตราส%วนของคนทJเขามาเล%น Facebook ทJเพJมขb_นมากทJสดน"น ส%วน _ ใหญ%จะมอายมากกว%า 35 ป^ • คนใช Facebook ส%วนใหญ%จะมเพMJอนเฉลยอย%ทJประมาณ 130 คน J • รวมก"นมากกว%า 6 พ"นลานนาท ทJคนจากท"Jวโลก ไดใชเวลาอย%บนเว]บ ของ Facebook • มากกว%า 40 ลานคนท!าการอ"พเดทสถานะของต"วเอง อย%างนอยว"นละ คร"_ง • คนใช Facebook มากกว%า 10 ลานคน ทJไดสม"ครไปเปgนแฟนของหนา Facebook Pages ต%างๆ
 20. 20. สถ*ตทJนาสนใจของ Facebook * • ในแต%ละเดMอน มมากกว%า 2 พ"นลานภาพ ทJถกอ"พโหลดไปบน Facebook • มากกว%า 14 ลานวดโอ ทJถกอ"ปโหลดในแต%ละเดMอน • มกจกรรม หรMอว%าอเวนตต%างๆ ถกสรางขb_นมากกว%า 3 ลานอเวนตใน แต%ละเดMอน • มมากกว%า 65 ลานคนทJใช Facebook ผ%านอปกรณมMอถMอต%างๆ • ผใช Facebook อปกรณมMอถMอ มการใช Facebook ถกว%าคนทJไม%ไดใช J อปกรณมMอถMอ • มผใหบรการเครMอข%ายมMอถMอมากกว%า 180 รายใน 60 ประเทศ ทJมการ สน"บสนนการใชงาน Facebook บนอปกรณมMอถMอต%างๆ http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
 21. 21. เหต%ผลทJควรเลอก Facebook • 1 ในค!าตอบคMอ สถตทJน!าเสนอแลวก%อนหนา • ฟร • สรางเว]บไดภายใน 5 นาท • ไม%ตองย%งยากเรMJองดแลเครMJองแม%ข%ายเว]บ (Web Server) • ไม%ตองมความรเกJยวก"บโปรแกรมมJง • ช%องทางประชาส"มพ"นธกวางไกล รวดเร]ว อ"ตโนม"ต
 22. 22. เร*มก>บ Facebook อยางไรดJ • เปgนสมาชก Facebook • เยJยมชมเว]บเพMJอนๆ • หาเพMJอน/เพJมเพMJอน • ปร"บปรงขอมลส%วนต"ว • น!าเสนอภาพทJค"ดสรรแลว • พดคยสนทนา • สนกก"บโปรแกรมเสรมต%างๆ
 23. 23. ห"องสม%ดก>บ Facebook • หองสมดขมทร"พยความรขนาดใหญ% – แต%ย"งคงคนหาสJงทJตองการไดยากอย% • หองสมดรอผใชเขาไปใชบรการ – แต%พฤตกรรมผใชเปลยนไปแลว ท!างานบนโลกเสมMอนจรง J มากกว%าการเดนเขาหองสมด • บคลากรหองสมดมแต%ลดลง – แต%ความตองการผใชย"งเท%าเดมหรMอเพJมขb_น • เทคโนโลยไปเร]วมาก – แต%บคลากรหองสมดย"งไม%สามารถเรยนรไดทกอย%าง และอMJนๆ อกมากมาย
 24. 24. ร-"ท>นผ-"ใช" Gen Y • ใชอปกรณไอทเปgนส%วนใหญ% • เพMอนๆ คยอะไรก"น J • เพMอนเก%าๆ อย%บนเน]ตดวยก"นไหม J • ใครบางน%าจะมาเปgนเพMJอนใหม%เราไดบาง • เคาท!ากจกรรมอะไรก"นบางนะ • อยากแลกเปลJยนความรใหเพMอน J • อยากไดขอมลข%าวสารเร]วกว%าทJเปgนอย%
 25. 25. เครอขายส>งคมเชน Facebook ตอบปMญหาข"างต"น
 26. 26. Facebook ก>บห"องสม%ด • สรางช%องทางใหเว]บไซตหองสมดเปgนทJไดร"บ ความนยมตามกระแสเทคโนโลย • ตอบร"บความตองการของผใชร%นใหม% (Gen Y) • น!าเสนอขอมลเกJยวก"บหองสมด • ช%องทางสMJอสาร Multi-device • แลกเปลJยน/แนะน!าแหล%งทร"พยากรสารสนเทศ • เผยแพร%สาระความรของหองสมด • เพJมบรการดวยลกเล%นต%างๆ ผ%านทาง Facebook Apps
 27. 27. Apps ดJๆ สPาหร>บห"องสม%ด • มากกว%า 60 สถาบ"นการศbกษา/หองสมดพ"ฒนา/บรการ Apps ส!าหร"บ Facebook • ครอบคลม – ระบบสMบคนหน"งสMอ – ระบบสMบคนวารสาร บทความ – ระบบสMบคนรวม – ข%าวประชาส"มพ"นธ – ขอมลการบรการต%างๆ
 28. 28. Apps ดJๆ สPาหร>บห"องสม%ด • Swem Tools (College of William and Mary) – บอกต!าแหน%งว%าขณะน_เราอย%ในพM_นทJใดของหองสมด
 29. 29. Apps ดJๆ สPาหร>บห"องสม%ด
 30. 30. ประเด1นพ*จารณา • ใครเปgนผร"บผดชอบ + e-Mail • ใชความสามารถอ"ตโนม"ตผสานก"บการโตตอบ ของคน • ก!าหนดสทธZการเขาถbงใหเหมาะสม • ต"ง “ชMอผใช” ใหเหมาะสม _ J • เนMอหาทJเผยแพร%กล"JนกรองการละเมดลขสทธZ _ อย%างเหมาะสม
 31. 31. แหลงข"อม-ลเพ*มเต*ม • http://stks.or.th/wiki • http://stks.or.th/blog • http://stks.or.th/nstdair • http://stks.or.th/ • http://slideshare.net/boonlert

×