OSS และ Freeware
เพอการจดการยค Ecosystem

        บญเลศ อรณพบลย
  ศนยบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย
  สานกงา...
บญเล$ศ อรณพ$บ'ลย(
• 2536 – 2551         • 2551 – ปMจจบน
 – NECTEC            – STKS / NSTDA
   • เจ...
ระบบน$เวศน(
 ระบบความสมพนธ
 ระหว#างกล#มสFงมชวต
 ทFอาศยอย#รวมกนใน
       #
 บรเวณนTน และความ
 สมพนธระหว#างกล#ม
 ...
ระบบน$เวศน(ทางด$จ$ทล
Digital Age -->
     Digital Ecosystem
http://www.infuz.com/docs/Infuz_Moms_Whitepaper_2010.pdf
Ecosystem ของ AIS
• เอไอเอสเปcนเครJอข#าย (network) โดยมส#วน
 ประกอบของระบบนเวศนดานโทรคมนาคม 5
 ส#วน ไดแก#
 –  อปกรณ หร...
Ecosystem ของ Apple
Ecosystem ของ Firefox

   Internet Explorer (51.34%; Usage by version number)
   Mozilla Firefox (30.82%; Usage by ver...
Ecosystem ของ Firefox
Open
Technology/Idea/Paradigm
   & Management

   หวใจสDาคญของ
  Digital Ecosystem
Digital Ecosystem
• โครงสรางพJTนฐานทางดจตลทFสามารถจดการ
 ตนเอง
• ม#งไปทFการสรางสภาพแวดลอมทางดจทล
 สาหรบเครJอข#ายขององคกร...
OpenID
NSTDA Core Value
• NSTDA          Nation First
 –N Nation First   ก#อเกดกระแสการใช
 –S Science &
   Technol...
การเลอกใชJเครองมอ
• อย#บนฐานของ Open Source Software &
 Freeware
• สอดรบกบขอกาหนด/มาตรฐานของ สวทช.
• ผ#านการวเคราะหเปรยบเ...
Open Source Software
• ซอฟตแวรทFเปvดเผยตนฉบบ      program sample(output);
 – ตนฉบบโปรแกรมปรบแกไขได     var r :...
Freeware
•  ซอฟตแวรธรกจทFอนญาตใหใชไดฟร
•  ไม#เปvดเผยตนฉบบโปรแกรม
•  อาจจะตดความสามารถบางอย#างออก
•  มเงJFอนไขในการใชงา...
ทDาไมเราตJองสนใจ OSS & Freeware

การตอบรบกระแส
 Ecosystem
การจดสรรงบประมาณ
พรบ.ลขสทธ~
พรบ.การกระทาความผด
 ทางคอมพวเตอร
ยอดรวม
• คอมพวเตอร 1 เครJFอง     30,000.00
  – ระบบปฏบตการ        5,000.00
  – ซอฟตแวรออฟฟvศ      15,000.00...
ความเปOนจร$งในปPจจบน

ซอฟตแวรผ
 CD เถJอน
    F
มมมอง/ทางเลอกใหมQ
เชอถอไดJมากเพSยงใด
•  หน#วยงานสนบสนนของประเทศไทย    •  กล#มผพฒนาของโลก
   – กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย    – h...
หนQวยงานสนบสนน
• กระทรวง ICT
 – SIPA
• กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย
 – NECTEC
 – STKS
OSS & Freeware ครอบคลมทกกลQมงาน

• การใชงานส#วนบคคล, สานกงาน
• การเรยนการสอน
• การจดการทรพยากรสารสนเทศ
• สถตวจย
• การจดการ...
OSS & Freeware ใกลJตวเรา
• Office suits   • OpenOffice.org
• Zip/Unzip     • Izarc, 7-zip
• PDF        • PDF...
ใชJยากจร$งหรอ
• ความเคยชนทาใหรสiกว#า “ยาก”
OSS & Freeware เพอการศTกษา
•  CamStudio
•  FreeMind
•  OpenOffice.org
•  Audacity
•  PDF Creator
•  GIMP
•  NVU
• ...
28
OSS & Freeware กบระบบใหญQๆ
• Web Development    • Joomla, Drupal, Wordpress
• Collaboration tools  • Wiki – Dokuwiki, ...
http://cmsmatrix.org
ประหยดงบประมาณระบบใหญQ
   เชQนระบบหJองสมดดJวย OSS
• ระบบหองสมด
  – การจดเก•บรายการหนงสJอ (Catalog)
  – การบรการสJบคนห...
หJองสมดอตโนมต$ OpenBiblio

• ภาพหนาเว•บ openbiblio สภาการศiกษา
หJองสมดอตโนมต$แบบบ'รณาการ KOHA
KM ทSยงยนในภาพของ สวทช.
●
  สราง KM ทFผสานไปกบงานทFทาตามปกต
  ●
    ในกระบวนการทางาน มความรอะไรเกดขiนบาง
     ...
Knowledge Repository
ทSสนบสนน Emerging Technology – Metadata, OAI-PMH
NSTDA Blog Report
แนวทางการดDาเน$นการ
• จดซJอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ทFถก
   T
 กฎหมาย
• สารวจลกษณะงานของหน#วยงาน
  – งานทFสามา...
เอกสารเผยแพรQ
OpenOffice.org Certificate
ความคาดหวงจาก STKS
• มจตสานiกในการใชงบประมาณ
 – งบประมาณครภณฑ, งบประมาณพฒนาระบบ,
  งบประมาณดาเนนการ
• เชJFอใจ OSS
• ร#ว...
แหลQงขJอม'ลเพ$มเต$ม
•  http://stks.or.th/wiki
•  http://stks.or.th/blog
•  http://stks.or.th/nstdair
•  http://stks.or...
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
20100923 oss-freeware-ecosystem
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20100923 oss-freeware-ecosystem

1,667 views
1,627 views

Published on

OSS & Freeware เพื่อการบริหารจัดการยุค Ecosystem

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100923 oss-freeware-ecosystem

 1. 1. OSS และ Freeware เพอการจดการยค Ecosystem บญเลศ อรณพบลย ศนยบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห#งชาต http://stks.or.th boonlert@nstda.or.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. บญเล$ศ อรณพ$บ'ลย( • 2536 – 2551 • 2551 – ปMจจบน – NECTEC – STKS / NSTDA • เจาหนาทFระบบคอมพวเตอร • นกวชาการ • วทยากร ศนยฝHกอบรม • รกษาการหวหนางานพฒนา คอมพวเตอรเนคเทค และบรการสJFอสาระดจทล • รกษาการหวหนางาน สนบสนนทางเทคนค • รกษาการหวหนางานวชาการ • รกษาการหวหนางานพฒนา สJFอสาระดจทล • นกวชาการ
 3. 3. ระบบน$เวศน( ระบบความสมพนธ ระหว#างกล#มสFงมชวต ทFอาศยอย#รวมกนใน # บรเวณนTน และความ สมพนธระหว#างกล#ม สFงมชวตกบสภาพ แวดลอมของแหล#งทF อย# ไดแก# ดน นTา แสง http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg
 4. 4. ระบบน$เวศน(ทางด$จ$ทล
 5. 5. Digital Age --> Digital Ecosystem http://www.infuz.com/docs/Infuz_Moms_Whitepaper_2010.pdf
 6. 6. Ecosystem ของ AIS • เอไอเอสเปcนเครJอข#าย (network) โดยมส#วน ประกอบของระบบนเวศนดานโทรคมนาคม 5 ส#วน ไดแก# – อปกรณ หรJอ Device – ช#องทางการใหบรการแก#ลกคา – ผใหบรการดาน Content – ผพฒนาโซลชFน – พนธมตรทางธรกจ • ซiFงจะตองโตไปดวยกน สนบสนนซiFงกนและกน
 7. 7. Ecosystem ของ Apple
 8. 8. Ecosystem ของ Firefox Internet Explorer (51.34%; Usage by version number) Mozilla Firefox (30.82%; Usage by version number) Google Chrome (10.70%) Safari (5.16%) Opera (1.40%) http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers
 9. 9. Ecosystem ของ Firefox
 10. 10. Open Technology/Idea/Paradigm & Management หวใจสDาคญของ Digital Ecosystem
 11. 11. Digital Ecosystem • โครงสรางพJTนฐานทางดจตลทFสามารถจดการ ตนเอง • ม#งไปทFการสรางสภาพแวดลอมทางดจทล สาหรบเครJอข#ายขององคกร • สนบสนนการทางานร#วมกน การใชความรร#วม กน การพฒนาแบบเปvด เทคโนโลยแบบ ปรบปรงได และโมเดลทFมววฒนาการ รศ. ดร. อนงคนาฏ ศรวหค ภาควชาวทยาการคอมพวเตอร คณะวทยาศาสตร
 12. 12. OpenID
 13. 13. NSTDA Core Value • NSTDA Nation First –N Nation First ก#อเกดกระแสการใช –S Science & Technology Open Source – T Teamwork Software – D Deliverability & Freeware – A Accountability
 14. 14. การเลอกใชJเครองมอ • อย#บนฐานของ Open Source Software & Freeware • สอดรบกบขอกาหนด/มาตรฐานของ สวทช. • ผ#านการวเคราะหเปรยบเทยบใหเหมาะสมกบ วฒนธรรม และโครงสรางพJTนฐานของ สวทช. OSS ไม#ไดมเฉพาะ Linux & OpenOffice.org
 15. 15. Open Source Software • ซอฟตแวรทFเปvดเผยตนฉบบ program sample(output); – ตนฉบบโปรแกรมปรบแกไขได var r : real := 1.2; begin – สามารถสาเนาได writeln(r); end. – สามารถเผยแพร#ได • OSS ≅ Free Software ≠ Freeware • ไม#ได “ฟร” ทกอย#าง
 16. 16. Freeware • ซอฟตแวรธรกจทFอนญาตใหใชไดฟร • ไม#เปvดเผยตนฉบบโปรแกรม • อาจจะตดความสามารถบางอย#างออก • มเงJFอนไขในการใชงาน – บางโปรแกรมใชไดเฉพาะส#วนบคคล – บางโปรแกรมไม#อนญาตใหหารายได
 17. 17. ทDาไมเราตJองสนใจ OSS & Freeware การตอบรบกระแส Ecosystem การจดสรรงบประมาณ พรบ.ลขสทธ~ พรบ.การกระทาความผด ทางคอมพวเตอร
 18. 18. ยอดรวม • คอมพวเตอร 1 เครJFอง    30,000.00 – ระบบปฏบตการ 5,000.00 – ซอฟตแวรออฟฟvศ 15,000.00 – ซอฟตแวรสรางเอกสาร PDF 76,000.00 20,000.00 – ซอฟตแวรงานกราฟvก 20,000.00 – ซอฟตแวรบบอดขอมล 8,000.00 – ซอฟตแวรดภาพ และมลตมเดย 8,000.00
 19. 19. ความเปOนจร$งในปPจจบน ซอฟตแวรผ CD เถJอน F
 20. 20. มมมอง/ทางเลอกใหมQ
 21. 21. เชอถอไดJมากเพSยงใด • หน#วยงานสนบสนนของประเทศไทย • กล#มผพฒนาของโลก – กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย – http://sourceforge.net • NECTEC • NSTDA – STKS – กระทรวงเทคโนโลยและสารสนเทศ • SIPA • ผใชงานขนาดใหญ#ของประเทศ – การไฟฟ‚าฝƒายผลตแห#งประเทศไทย – การบนไทย – ปตท. – บรษท S&P – ธนาคารไทยพาณชย – ...
 22. 22. หนQวยงานสนบสนน • กระทรวง ICT – SIPA • กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย – NECTEC – STKS
 23. 23. OSS & Freeware ครอบคลมทกกลQมงาน • การใชงานส#วนบคคล, สานกงาน • การเรยนการสอน • การจดการทรพยากรสารสนเทศ • สถตวจย • การจดการความร • ระบบอตโนมตต#างๆ
 24. 24. OSS & Freeware ใกลJตวเรา • Office suits • OpenOffice.org • Zip/Unzip • Izarc, 7-zip • PDF • PDF Creator • Graphics Editor • XnView, GIMP • Dictionary • LexiTron • Text Editor • NotePad ++ • MindMap • FreeMind • Web browser • Firefox • Mail Client • Thunderbird • FTP • FileZilla, WinSCP
 25. 25. ใชJยากจร$งหรอ • ความเคยชนทาใหรสiกว#า “ยาก”
 26. 26. OSS & Freeware เพอการศTกษา • CamStudio • FreeMind • OpenOffice.org • Audacity • PDF Creator • GIMP • NVU • Open Flash e-Book • Scratch
 27. 27. 28
 28. 28. OSS & Freeware กบระบบใหญQๆ • Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress • Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • Server (Simulated) • AppServ, Server2Go • Digital Library • Greenstone, Drupal • Automated Library • Koha, OpenBiblio • Digital Repository • DSpace, Eprints • Online Journal • Open Journal System
 29. 29. http://cmsmatrix.org
 30. 30. ประหยดงบประมาณระบบใหญQ เชQนระบบหJองสมดดJวย OSS • ระบบหองสมด – การจดเก•บรายการหนงสJอ (Catalog) – การบรการสJบคนหนงสJอ (OPAC) – การจดการสมาชก • ซอฟตแวร OSS ในกล#ม ILS – Integrated Library System – Koha – OpenBiblio – Senayan – PHPMyLibrary
 31. 31. หJองสมดอตโนมต$ OpenBiblio • ภาพหนาเว•บ openbiblio สภาการศiกษา
 32. 32. หJองสมดอตโนมต$แบบบ'รณาการ KOHA
 33. 33. KM ทSยงยนในภาพของ สวทช. ● สราง KM ทFผสานไปกบงานทFทาตามปกต ● ในกระบวนการทางาน มความรอะไรเกดขiนบาง T ● ออกแบบไปส#ตนทนทFเปcน “ศนย” ● การเลJอกใช OSS & Freeware ทFเหมาะสม ● Blog, Wiki, Podcasts, Webminar ● นาสFงทFมอย#กลบมาใชใหเกดประโยชน ● Repository, Events, Business systems ● DIY KM ● เรFมตนดวยตนเอง เช#น ตTงกล#ม KM ดวย Wiki, Blog, Social Networking แบบไม#ทางการ หรJอจดกล#ม KM เชงแลกเปลFยน ความคดเห•นเกFยวกบนโยบาย กระบวนการปฏบต (ไม#เกน 1 วน)
 34. 34. Knowledge Repository ทSสนบสนน Emerging Technology – Metadata, OAI-PMH
 35. 35. NSTDA Blog Report
 36. 36. แนวทางการดDาเน$นการ • จดซJอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ทFถก T กฎหมาย • สารวจลกษณะงานของหน#วยงาน – งานทFสามารถใช OSS & Freeware – งานทFยงจาเปcนตองใชซอฟตแวรลขสทธ~ • การตTงหน#วยงานสนบสนน/ระบบสนบสนนฐานความร และเทคนค • การร#วมเครJอข#ายความร#วมมJอ
 37. 37. เอกสารเผยแพรQ
 38. 38. OpenOffice.org Certificate
 39. 39. ความคาดหวงจาก STKS • มจตสานiกในการใชงบประมาณ – งบประมาณครภณฑ, งบประมาณพฒนาระบบ, งบประมาณดาเนนการ • เชJFอใจ OSS • ร#วมกนพฒนา – ระบบ – ซอฟตแวรสราง/จดการเอกสารดจทล – มาตรฐานการจดเตรยม/สรางสรรคสJFอดจทล
 40. 40. แหลQงขJอม'ลเพ$มเต$ม • http://stks.or.th/wiki • http://stks.or.th/blog • http://stks.or.th/nstdair • http://stks.or.th/ • http://slideshare.net/boonlert

×