Moodle - e-Learning
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Moodle - e-Learning

on

 • 7,697 views

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

Statistics

Views

Total Views
7,697
Views on SlideShare
6,608
Embed Views
1,089

Actions

Likes
0
Downloads
157
Comments
0

8 Embeds 1,089

http://www.thailibrary.in.th 952
http://laksapron.wordpress.com 43
http://www.boonlert.in.th 32
http://mymeanmeak.wordpress.com 28
http://www.slideshare.net 22
http://www.ufopal.com 6
http://www.stks.or.th 3
url_unknown 3
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Moodle - e-Learning Moodle - e-Learning Presentation Transcript

 • การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) http://www.stks.or.th [email_address]
 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  • ประวัติการทำงาน
   • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค )
    • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
    • หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล
    • หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค
     • หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
     • งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล
     • ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค
 • เนื้อหาการอบรม
  • รู้จักกับ e-Learning
  • การสร้างบทเรียนออนไลน์
  • การทำกิจกรรมการเรียนออนไลน์
  • IT2010 พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔
  • พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕
  กรอบนโยบายเพื่อ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ . ศ . 2544-2553
 • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๒๕๔ ๔ - ๒๕ ๕๓ เศรษฐกิจ สังคม ปริมาณ คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นวัตกรรม , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , การวิจัยและพัฒนา , ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ , ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้านไอที e-Industry e-Commerce e-Society e-Education e-Government
 • กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 มาตรการและแนวทาง e-Commerce e-Industry e-Government e-Society e-Education ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการค้าบริการ ส่งเสริมการบริโภคจากผู้ประกอบการภายในประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สร้างตลาดให้ภาคเอกชนผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ พัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาดโดยใช้ ไอที ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ไอทีที่มีศักยภาพ จัดให้มี Thailand Exchange ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการผลิต จัดให้มีข้อมูลทางด้านการตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตให้มีและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อลดการนำเข้าและเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว (Value-added) ลดความเหลื่อมล้ำโดยลงทุนอย่างเหมาะสม (Equity) วางแผนก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum-jump) ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที (Teachers’ Training) เร่งผลิตฐานความรู้ (Content Development) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Networking) สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ลดความเหลื่อมล้ำของการ เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน ( Quality of Life) ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ส่งเสริมชุมชนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะของประชาชนในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อวัฒนธรรม และความเอื้ออาทรในสังคม ส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีของไทย จัดทำแผนแม่บท จัดให้มีหน่วยงานติดตามและสนับสนุน ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบข้อมูลทั้งในส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการให้มีทักษะ ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออำนวย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย สร้างความตระหนักและความเชี่อมั่นของประชาชน พัฒนา ประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) พัฒนาระบบบริการประชาชน ( Front Office) ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อนำไปสู่ Good Governance
 • e-Learning คือ เครื่องมือของ e-Education
  • ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที ( Teachers’ Training )
  • เร่งผลิตฐานความรู้ ( Content Development )
  • สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ( Networking )
  • สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย
 • พัฒนาการของ e-Learning m-Learning e-Learning WBI Distance Learning CAI
 • CAI
  • Computer-aided Instruction (CAI)
  • Computer-aided Learning (CAL)
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • เน้นการนำเสนอแบบ Stand Alone
   • Macromedia Authorware
   • Macromedia Director
   • Show Partner F/X
 • Distance Learning
  • การเรียนทางไกล
  • อาศัยวิทยุ โทรทัศน์ ไปรษณีย์นำเสนอเนื้อหา
 • Web - Based Instruction ( WBI )
  • Web-Based Training (WBT)
  • Web-Based Learning (WB L )
  • บทเรียนที่อยู่บนฐานของเว็บ
  • นำเสนอผ่านโปรโทคอล TCP / IP และ HTTP
  • เป็นได้ทั้งในรูปแบบประสานเวลา (chat, video conference) และไม่ประสานเวลา (e-Mail)
 •  
 • WBI/WBT/WBL Web & Content Server ครูผู้สอน สร้างหลักสูตร / เนื้อหา FTP นักเรียน ผู้เรียน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รูปแบบต่างๆ
 • นิยาม e-Learning อิง ICT
  • ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBI (Web Based Instruction)
  • มีระบบบริหารจัดการการเรียน (Learning Management System : LMS) เข้ามาบริหารควบคุมการจัดการการสอน
  • ( อาจจะ ) มีระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ (Content Management System : CMS) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้
  • นำเสนอได้ทั้งระบบ Online และ Offline
  • นำเสนอได้ทั้งระบบ Synchronous และ Asynchronous
 •  
 • e-Learning
 • e-Learning
  • Electronics Learning
  • การเรียนการสอนที่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ความหมายทั่วไป )
 • บริบทของ e-Learning institutional ethical resource support management evaluation interface design technological pedagogical Student
 • บริบทของ e-Learning
  • The pedagogical – การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์ สื่อที่ใช้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  • The technological – การวิเคราะห์เทคโนโลยีทั้งผู้สร้างบทเรียน ระบบ และผู้เรียน
  • The interface design – การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ลักษณะ
  • The evaluation – การจัดการเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลเป็นระยะๆ รวมทั้งประเมินสื่อและระบบที่ใช้
 • บริบทของ e-Learning
  • The management – การจัดการสภาพแวดล้อมการจัดการเรียน และเนื้อหาที่นำเสนอ
  • The resource support – การจัดการเรียนต้องบ่งชี้แหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม
  • The ethical – ให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม และกฏหมาย
  • The institutional – ให้ความสำคัญกับนโยบายของสถานศึกษา ระบบการศึกษาที่เหมาะสม
 • Open Source Software
  • ซอฟต์แวร์ฟรี
  • ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  • ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ - รหัสเปิด
   • เปิดเผย Source Code
  • OSS
  • ซอฟต์แวร์เสรี
 • ทำไม OSS คือทางเลือก
  • งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • กฏหมายลิขสิทธิ์
  • กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550
 • ยอดรวม
  • คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00
   • ระบบปฏิบัติการ 5,000.00
   • ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00
   • ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00
   • ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00
   • ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00
   • ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00
  76,000.00
 • ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 • การกระทำความผิด
  • สปายแวร์ (Spyware)
  • Sniffer
  • การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses
  • Spamming
 • บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 • บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
 • มุมมอง / ทางเลือกใหม่
 • มูลค่าซอฟต์แวร์
  • OpenOffice.org (MS Office) ฟรี
  • GIMP (PhotoShop) ฟรี
  • PDF Creator (Acrobat Professional) ฟรี
  • 7-Zip (WinZip) ฟรี
  • Xn-View (ACDSee) ฟรี
 • เชื่อถือได้มากเพียงใด
  • หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน
   • NECTEC
   • NSTDA
   • SIPA
   • STKS
   • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   • การบินไทย
 • OSS for Education
  • e-Learning Solution
   • ATutor
   • Moodle
   • LearnSquare
  • Multimedia Production
   • CamStudio
   • Wink
  • Mindmap
   • FreeMind
  • Sound
   • Audacity
 • e-Learning System Framework Learning Management System Content Management System Learning Tools
 • LMS – Learning Management System
  • ระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
  • หัวใจสำคัญของ e-Learning
  • สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ
   • ตรวจสอบการเข้าเรียน , ชื่อผู้ที่เข้าเรียน , ความก้าวหน้าในการเรียน , บทที่เรียน , เวลาที่เรียน , ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน , การสมัครเรียน , การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , การถามตอบ , ระบบประเมินผล , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า , เอกสารอ้างอิง ระบบติว ระบบพี่เลี้ยง
 •  
 • เขียนอย่างไร
  • eLearning
  • E-Learning
  • e-Learning
 • Moodle คือ
  • Moodle
   • Modular Objected Dynamic Learning Environment
   • ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) หรือ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   • ซอฟต์แวร์ Open Source ภายใต้ GPL license
   • สร้างขึ้นด้วยระบบ LAMP ( Linux, Apache server, MySQL, PHP)
   • พัฒนาโดย Dr.Martin Dougiamas
 • ความสามารถ
  • สามารถนำเอกสารหรือไฟล์รูปแบบต่างๆ เข้าไปได้ เช่น Word, PowerPoint, PDF, Webpage (html) Video และ Image
  • มีระบบติดต่อสื่อสารให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Webboard
  • มีระบบการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ส่งและรับการบ้าน
  • มีระบบ UPLOAD ด้วยความสามารถของ .zip
 • ปรัชญาการสร้าง Moodle
  • การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
   • คนเรานั้นจะมีการสร้างความรู้ใหม่เสมอหากมีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวย การเรียนรู้แบบเดิมที่มาจากการฟัง เห็น ล้วนเป็นการเรียนรู้ทางเดียวนั่นคือเราเป็นผู้รับสารและเก็บเอาไว้ จึงมีการเรียกผู้ที่มีความจำดีว่า “พจนานุกรมเดินได้” หากแต่เราจะเรียนรู้ได้มากกว่าหากเป็นการถ่ายทอดจากสมองสู่สมองนั่นคือมีการแลกเปลี่ยนทัศนะและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
 • ปรัชญาการสร้าง Moodle
  • การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism)
   • การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การโพสต์แสดงความคิดเห็นบนกระดานเสวนา
   • ตัวอย่างเช่น ปกติอ่านหนังสือพอวางหนังสือก็จะลืม แต่ถ้าได้อธิบายให้คนอื่นฟังจะทำให้จำได้มากขึ้น
 • ปรัชญาการสร้าง Moodle
  • การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในสังคม (Social Constructivism)
  • การเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยอาศัยหลักการว่าความสำเร็จของหมู่คณะคือความสำเร็จของตน
   • ทุกคนสามารถเป็นครูและนักเรียนได้ในเวลาเดียวกัน
   • เรียนรู้ด้วยการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่นเห็น
   • เรียนรู้ด้วยการสังเกตการณ์การกระทำของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
   • เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับบริบทส่วนบุคคลของผู้เรียน ( เรียกว่า transformative knowledge and constructivism)
   • มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งได้ เนื่องจากทุกคนในห้องเรียนออนไลน์มีส่วนร่วมในการสร้างห้องเรียน
 • ปรัชญาการสร้าง Moodle
  • การเชื่อมโยงและการแยกส่วน (Connected and Separated Knowing)
   • ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบเชื่อมโยงภายในกลุ่มจะเป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกจากจะทำให้คนในกลุ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วยังช่วยให้แต่ละคนได้สะท้อนความคิดของตน
 • บทบาทของ Moodle
  • Moodle ไม่ใช่เครื่องมือที่นำมาทดแทนบทเรียนในห้องเรียน แต่เป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยเสริมการเรียนในห้องเรียน ผู้สอนต้องวางแผนการสอน ออกแบบการสอนสำหรับรายวิชาอย่างเหมาะสม มีการโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ดาวน์โหลด Moodle
 • ติดตั้งบนพีซี
  • ติดตั้ง AppServ (Apache, PHP, MySQL)
  • คัดลอกต้นฉบับ Moodle มาไว้ในโฟลเดอร์ www ของ AppServ
  • เปลี่ยนชื่อ Folder Moodle ตามต้องการ
  • สร้างฐานข้อมูล MySQL
  • ติดตั้ง Moodle
  • ปรับแต่ง Moodle
 • พีซีธรรมดาเป็น Web Server AppServ คือคำตอบ Open Source Software ง่ายในการติดตั้ง ทำงานได้กับ PC และ OS ทุกระบบ
 • ความต้องการระบบ
  • จำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บบน Microsoft Windows
   • MS-Windows 2000++
   • Apache
   • MySQL
   • PHP
  AppServ
 • http://www.appservnetwork.com
 •  
 • C:AppServ ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ควรจำ
 • Server Name : ชื่อ Server หรือ IP-Address กรณีที่เป็น เว็บจำลองให้ระบุเป็น localhost Administrator's Email Address: อีเมล์ของผู้ดูแลระบบ Apache HTTP Port: เลขที่พอร์ทสื่อสารของ Apache ปกติคือ พอร์ท 80
 • ค่าควบคุมสำหรับฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วย root password รหัสผ่าน ( ต้องจำให้ได้ด้วย ) ‏ Character set กรณีที่ใช้ภาษาไทย ควรระบุเป็น UTF-8 Unicode
 • ติดตั้ง AppServ สำเร็จ
 • ทดสอบ AppSer v
  • เรียกใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น IE
  • พิมพ์ 127.0.0.1 หรือ localhost
 • ติดตั้ง Moodle
  • คัดลอกต้นฉบับ Moodle
  • วางที่ c:AppServWWW
  • เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์
   • ชื่อโฟลเดอร์จะต้องเป็น
    • ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลข
    • ห้ามเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายพิเศษใดๆ ยกเว้น -
 • สร้างฐานข้อมูล MySQL
  • เปิด IE พิมพ์ 127.0.0.1 หรือ localhost
  • คลิกเลือก phpMyAdmin Database Manager
  • ป้อน user name เป็น root และรหัสผ่านที่กำหนด
 • สร้างฐานข้อมูล MySQL
  • พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลสำหรับ Moodle ในรายการ “สร้างฐานข้อมูลใหม่” เลือกรายการ Collection เป็น utf8_unicode_ci คลิกปุ่มสร้าง
 • ฐานข้อมูล MySQL
  • ห้ามตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูลซ้ำกัน
  • ชื่อฐานข้อมูลจะต้องเป็น
   • ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลข
   • ห้ามเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายพิเศษใดๆ ยกเว้น –
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e
  • เปิดเว็บเบราว์เซอร์
  • พิมพ์ http://127.0.0.1/moodle หรือชื่อโฟลเดอร์ที่กำหนด
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e ปรับแก้ไขรายการ ไดเรกทอรีข้อมูล เป็น C:AppServwwwmoodle/moodledata
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e ระบุชื่อฐานข้อมูล ในรายการ Database User name ในรายการ User รหัสผ่าน ในรายการ Password แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e ขั้นตอนที่เหลือให้คลิกปุ่ม Continue จนจบขั้นตอน
 • เริ่มติดตั้ง Moodl e
 •  
 •  
 • ชื่อเต็มของเว็บไซต์
  • เป็น Title ของเว็บ
  • ใช้เป็น Keyword สืบค้นให้กับ Search Engine
  • ควรเป็นภาษาอังกฤษ ยาวไม่เกิน 65 ตัว
  • มีภาษาไทยต่อท้ายได้
  • เช่น
   • Math for Fun : สนุกกับเลขคณิต
   • Life Science : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 • ชื่อย่อเว็บไซต์
  • เปรียบเสมือนเมนู Home
  • ใช้เป็นจุด link เพื่อกลับมาสู่หน้าแรกของ Home page นั้น
  • เป็นเมนูลัด
  • ควรตั้งชื่อให้สื่อถึงเว็บไซต์มากกว่า Home เช่น ตั้งชื่อ Title ว่า Math for Fun ก็ควรตั้งชื่อย่อว่า Mfun เป็นต้น
 •  
 •  
 • คลิกเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
 •  
 • ปรับระบบภาษา
  • คลิกเลือก Language, Language Packs จาก Site Administration
 • ปรับระบบภาษา
  • เลือก Thai จาก Available language packs ส่งไป Installed language packs
 • ปรับระบบภาษา
 •  
 • เปลี่ยนรูปแบบเว็บ
 • การสร้างบทเรียนออนไลน์
  • สร้างสมาชิก
  • สร้างประเภทรายวิชา
  • สร้างรายวิชา
  • กำหนดสมาชิกให้กับรายวิชา
   • อาจารย์
   • นักเรียน
 • สมาชิก
  • ผู้ดูแล (admin) ติดตั้งระบบ บำรุงรักษา กำหนดค่าเริ่มต้น และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ
  • ผู้สอน (teacher) เพิ่มเนื้อหา เพิ่มข้อสอบ ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียนตอบคำถาม และสนทนากับนักเรียน
  • ผู้เรียน (student) เข้าเรียนหัวข้อต่างๆ ทำแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ผู้มาเยี่ยม (guest) เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และไม่มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบใดๆ
 • ทำงานกับสมาชิก
 • เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
 • เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
 • เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
 • แสดงรายชื่อสมาชิก
 • เพิ่ม / แก้ไขประเภทของรายวิชา ( กลุ่มวิชา ) เพิ่มกลุ่มวิชา e-Learning โดยคลิก “เพิ่มประเภท”
 • เพิ่ม / แก้ไขประเภทของรายวิชา ( กลุ่มวิชา )
 • เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
 • เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
 • เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
 • เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
 • เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
 • เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
 • Editor
 • Upload Files
 • Upload Files
 • กิจกรรมหลัก
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลการบ้าน (Assignment) กำหนดวันส่ง , คะแนนสูงสุด ให้การบ้านออนไลน์ ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะสำหรับการบ้านแต่ละชิ้น
  • โมดูลห้องสนทนา (Chat) สื่อสารแบบต่อเนื่องในเวลาจริง แสดงภาพประวัติส่วนตัว , แสดงลิงก์ URL รูปภาพเป็นต้น
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลแบบสอบถาม (Choice) สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในชั้น
  • โมดูลกระดานเสวนา (Forum) มีหลายประเภทให้เลือก สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับเมล์เมื่อมีการโพสต์ในกระดานเสวนา ให้คะแนนได้
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลบันทึกความก้าวหน้า (journal) ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและนักเรียนโดยเฉพาะ สะท้อนให้เห็นความคิดของนักเรียนที่มีต่อวิชานั้น ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือให้ผู้สอนได้ดูพัฒนาการเรียนของนักเรียน
  • โมดูลแบบทดสอบ (Quiz) ตัดเกรดอัตโนมัติ ปรนัย เติมคำ ถูก / ผิด จับคู่ แบบสุ่ม ตัวเลข หลายตัวเลือก นำเข้าคำถามได้หลายรูปแบบ และสามารถกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบได้
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลแหล่งข้อมูล (Resource) นำเสนอเนื้อหาหลายรูปแบบ
  • โมดูลแบบสอบถาม (Survey) แบบสอบถามสำเร็จรูป (COLLES ATLAS) สะท้อนความคิดเห็นจากนักเรียนในชั้นที่มีต่อรายวิชา
  • โมดูลห้องปฏิบัติการ (workshop) ห้องปฏิบัติการออนไลน์ นักเรียนช่วยกันให้คะแนนและนักเรียนให้คะแนนตัวเอง
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลบทเรียนสำเร็จรูป (Lesson) แตกบทเรียนได้หลายสาขาย่อย นักเรียนศึกษาและทำแบบทดสอบจนกว่าจะเข้าใจ นำเข้าคำถามเข้าได้
  • โมดูลอภิธานศัพท์ (Glossary) เพิ่มคำศัพท์สำหรับแต่ละรายวิชา นักเรียนเพิ่มคำศัพท์ได้ มีระบบการให้คะแนนคำศัพท์ แสดงความเห็นของการให้ความหมายของคำศัพท์
  • โมดูล Wiki สร้างสารานุกรมของเว็บหรือรายวิชาเก็บไว้เพื่ออ้างอิง
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูล SCORM นำเข้าแพกเกจ SCORM ที่สร้างโดยโปรแกรมอื่นจากนั้นบันทึกคะแนนกลับลงใน moodle
  • โมดูลหนังสือ (Book) สำหรับสร้างเนื้อหาที่มีหลายหน้า
  • โมดูล Hotpot สำหรับนำเข้าคำถามที่สร้างจาก hot potatoes
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลบันทึกการเข้าเรียน (Attendance) ใช้ในการบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนจากหมายเลขไอพีที่ใช้เข้ามาโดยบันทึกวันเวลาที่เข้ามาศึกษา
  • โมดูลแบบสำรวจ (Questionnaire) ใช้สร้างแบบสำรวจที่ต้องการคิดคำถามขึ้นเองในหัวข้อที่ต้องการถาม
 • กิจกรรมหลัก
  • โมดูลบทสนทนา (Dialogue) นักเรียนสามารถเปิดบทสนทนาหรือถามคำถามอาจารย์และอาจารย์สามารถโต้ตอบ คล้ายกับการฝากข้อความถึงกัน นักเรียนสามารถเปิดบทสนทนากับเพื่อนได้ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบเปิดการใช้งานให้
  • โมดูลแบบฝึกหัด (Exercise) คล้ายโมดูลห้องปฏิบัติการรวมกับโมดูลการบ้านแต่เป็นการให้นักเรียนประเมินผลตนเอง
 • การเข้าเรียนในโหมดนักเรียน
 • การเข้าเรียนในโหมดนักเรียน
 • Guest
 • ส่งท้าย
  • Moodle ไม่ได้มาแทนครู
  • Moodle ไม่ได้มาแทนระบบการเรียนตามปกติ
  • Moodle ไม่ได้มาแทนความสัมพันธ์ของครู และนักเรียน
 • แหล่งความรู้เพิ่มเติม
  • http://stks.or.th
  • http://stks.or.th/elearning