Pn%2002 09 th-final
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pn%2002 09 th-final

on

 • 1,148 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,148
Views on SlideShare
1,148
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pn%2002 09 th-final Pn%2002 09 th-final Presentation Transcript

 • Porsche News 02/2009 เทคโนโลยีรถสปอรต ในแบบซาลูน 4 ที่นั่ง เบาะนุมลึก ตัวถังสีดำเครงขรึม ดวยแนวการออกแบบสไตล Room for individuality © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2009 notchback คงรูปลักษณอันเปนแบบฉบับที่คุนเคยตาม ที่วางสำหรับความเปนสวนตัวที่คุณสัมผัสไดใน สไตลซาลูนสุดหรู รสนิยมเหนือระดับ แตจะเปนเชนไรหากบุคลิก The new Panamera All texts, images and other information in this brochure are the copyright of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Reproduction, distribution or other use without prior written consent from Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is prohibited. ของคุณแตกตางกันโดยสิ้นเชิง คุณจะสามารถเรียกรองความเปน The vehicle models shown represent the features available in Germany. They may also contain personalised equipment options that are not standard for the vehicle series and ตัวตนที่แทจริง หรือสรางความทาทายตามแบบฉบับของตัวเองได Standard feature in the new are only available for an additional fee. Due to country-specific conditions and requirements, some models or equipment options may not be available in all countries. Please Panamera Turbo request information about the available equipment options from your local Porsche Centre/dealer or your importer. Subject to changes in construction, equipment or scope of supply as well as errors and deviations in colour. หรือไม? เชิญคุณพิสูจนความเปนสปอรตที่เต็มเปยมไปดวยพลัง ระบบกันสะเทือน Adaptive air suspension Porsche, the Porsche Crest, 911, Carrera, Cayenne and Panamera are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, ความปราดเปรียว มีชีวิตชีวาไดใน the new Panamera Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany. The seduction of function www.porsche.com status: 06/2009 Printed in Thailand เสนหเยายวนใจของฟงชั่นกตางๆ The new Cayenne GTS Porsche Design Edition 3
 • สรางกำไรใหตัวคุณ…ดวย: the new Panamera. ถึง แฟนปอรเชทุกทาน พานาเมรา รุนใหม ที่ทุกคนรอคอย ใกลจะมาถึงแลว กอนหนานี้ เราไดนำเสนอรูปลักษณอันลึกซึ้ง ของเทคโนโลยีรถสปอรตแบบ 4 ที่นั่ง มาคราวนี้ เราจะแสดงใหเห็นวา คุณสามารถใสบุคลิกสวนตัว เขาไปในรถพานาเมราของคุณไดอยางไร เริ่มจากลอ ซึ่งมีรูปลักษณที่รวมความสปอรตที่เต็มเปยม ดวยเสนหและความสะดวกสบาย ก็ทำใหคุณตื่นตะลึง และอดไมไดที่จะหลงใหล ความสำเร็จของเรา สามารถอธิบายไดจากระบบควบคุมการสะเทือน Porsche Active Suspension Management (PASM) และระบบกันสะเทือนปรับไดแบบถุงลม (Adaptive Air Suspension) ซึ่งเปนเทคโนโลยีเฉพาะของปอรเช ประดิษฐกรรมสรางสรรคลำดับถัดไป ซึ่งเปยมดวย บุคลิกเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใคร คือรถสปอรต คาเยนน GTS Porsche Design Edition 3 อันเปนชัยชนะลาสุดของความรวมมือระหวางทีมออกแบบ และวิศวกรของปอรเช ซึ่งตางก็มีแนวคิดสูสิ่งที่ดีเลิศ โดยไมอาจยอมใหกันได เพื่อสรางสรรครถยนตที่มี ความพิเศษไมเหมือนรถรุนใด ในแบบจำนวนจำกัด ซึ่งมีเพียง 1,000 คันทั่วโลก! หากจะกลาวถึงเหตุการณที่ผูคนในเอเซียแปซิฟกและ ทั่วโลกตางตั้งตารอคอยกันมากที่สุด คงไมพนเรื่องการเปดตัว ของ พานาเมรา รุนใหม ที่งานมอรเตอร โชว Auto Shanghai 2009 ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน พลาดไมไดกับเรื่องราวของ ดาวเดนของงานไดที่บูธปอรเช ซึ่งเปนไฮไลทของ โปรแกรมการเดินทางที่พิเศษสุดของลูกคาปอรเชก็วาได และเชิญติดตามสรุปรายงานขาวการแขงรถรอบแรก ของฤดูการประชันความเปนจาวแหงความเร็ว ซึ่งจะจัดขึ้น ทั้งหมด 4 รอบ ในงาน Porsche Carrera Cup Asia 2009 ณ สนามแขง Shanghai International Circuit ในเดือนเมษายน Further themes: และรายการ Beijing’s Goldenport International Circuit ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา Porsche Classic The New Panamera at Auto Shanghai 2009 Porsche News Thailand ทายฉบับ เปนขาวลาสุดของปอรเช และความเคลื่อนไหว รถตนแบบของปอรเช ชมรถตระกูลปอรเช สายการผลิตลำดับที่ 4 รุนลาสุดกอนใคร เกาะติดเหตุการณและขาวสารกิจกรรมที่นาสนใจในเมืองไทย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังเชนเคย Porsche Design Driver’s Selection Porsche Carrera Cup Asia พรอมสรรพสำหรับนักกอลฟ เริ่มฤดูกาลประชันความเปนจาวแหงความเร็ว ประจำปี 2009 วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ กรรมการผูจัดการ
 • The New Panamera The new Panamera: 4 ประตู 4 ที่นั่ง ความเปนตัวตนที่ไรขอบเขต ทุกชิ้นสวนของพานาเมรา รุนลาสุด ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อ ไมวาจะเปนดานหนา ดานขาง หรือทายรถ ลวนแสดง สรางกระแสแนวการขับขี่ใหมใหกับรถหรูระดับคุณภาพ รูปลักษณของปอรเชซึ่งมองเห็นไดแมเพียงชั่วขณะ นิยามใหมของรถยนตสปอรตขนาด 4 ที่นั่ง ที่เปยมลนดวยพลัง ชองดักอากาศที่อยูดานขาง (side air intake) หลังลอหนายังเปน ความคลองแคลวและมีชีวิตชีวา ดวยจุดมุงหมายในการสราง ลักษณะเดนเฉพาะที่ปรากฎใหเห็นไดเฉพาะในรถรุนนี้และในรุน ความพึงพอใจแบบสุดยอดใหกับผูชื่นชอบการขับขี่รถสปอรต คาเรรา จีที และนี่คือบทสรุปทั้งหมดของความประทับใจ การตกแตงรถจึงเปนไปตามความตองการสวนตัวของผูขับขี่ อยาง แทจริง ดวยระดับสีภายนอกที่มีใหเลือกถึง 16 สี ในขณะที่ นอกจากนี้ รูปแบบของลอยังประกาศศักดาความเปนรถสปอรตให สีภายในรถเปนแบบทูโทนหรือสองสีซึ่งมีใหเลือกถึง 6 แบบ เห็นตลอดเสนทาง ดวยลออัลลอยน้ำหนักเบาของพานาเมรา S และนี่! เปนเพียงการเริ่มตนเทานั้น ขนาด 18 นิว เปนลอมาตรฐานทีใชกบรถพานาเมรา รุน S และ ้ ่ ั  ในรุน 4S ทีออกแบบใหม โดยมียางหนาขนาด 245/50 ZR 18  ่ หากคุณเปนผูหนึ่งที่หลงเสนหแหงทองถนน และยางหลังขนาด 275/45 ZR 18 และสำหรับรุนเทอรโบ  คุณจะรูไดทนทีวา...ไมมอะไรดีไปกวานีอกแลว  ั  ี ้ ี จะเปนยางขนาด 19 นิว โครงลออัลลอยเนือเบา ขนาดมาตรฐาน ้ ้ ยางมีขนาดใหญกวารุนอืน เพือความเหมาะสมสำหรับสมรรถนะ  ่ ่ ในขันตอนการออกแบบรถพานาเมรารุนใหม ปอรเชยดหลักวา ้  ึ ของรถรุนนี้ ซึงมีขนาดยางหนา 255/45 ZR 19 และขนาดยางหลัง  ่ ตองไมใชเปนเพียงการทดลอง แตเปนการสรางรถบนพืนฐาน ้ 285/40 ZR 19 นอกจากนียงมียางขนาด 19 นิว และ 20 นิว ้ั ้ ้ ชุดอุปกรณตกแตงภายในสไตลคารบอนที่พรอมจะปรับแตงเพิ่มเติมไดตามความตองการ ชุดอุปกรณตกแตงภายในสไตลอะลูมิเนียมที่พรอมจะปรับแตงเพิ่มเติมไดตามความตองการ ของการใชงานจริง โครงสรางของรถพานาเมรารุนใหมจงแสดง  ึ แบบอืนๆ ทีสามารถทำตามความตองการของลูกคา และทังหมด ่ ่ ้ เอกลักษณอนโดดเดนของปอรเชไดอยางชัดจนพลังความมีชวต ั ีิ ทีกลาวมานีไดถกออกแบบเพือรองรับระบบเบรคอยางลงตัวและ ่ ้ ู ่ ชีวาทีสามารถสัมผัสได ความสวยสงาและความยาวของตัวถัง ่ สมบูรณแบบ รถทีไมถง 5 เมตร นับเปนความไดเปรียบอีกประการหนึง ่ ึ ่ Panamera S Panamera 4S Panamera Turbo Fuel consumption/emissions with auto start/stop function1) Extra urban in I/100 km (mpg) 7.9 (35.8)** 8.1 (34.9)** 8.9 (31.7)** Urban in I/100 km (mpg) 16.0 (17.7)** 16.4 (17.2)** 18.0 (15.7)** Combined in I/100 km (mpg) 10.8 (26.2)** 11.1 (25.4)** 12.2 (23.2)** Emissions in g/km 253** 260** 286** Fuel consumption/emissions without auto start/stop function1) Extra urban in I/100 km (mpg) 8.9 (31.7)*/7.9 (35.8)** 8.1 (34.9)** 8.9 (31.7)** Urban in I/100 km (mpg) 18.8 (15.0)*/17.6 (16.1)** 18.0 (15.7)** 19.9 (14.2)** Combined in I/100 km (mpg) 12.5 (22.6)*/11.4 (24.8)** 11.7 (24.1)** 12.9 (21.9)** Emissions in g/km 293*/268** 275** 303** * Manual gearbox. ** PDK. 1) The data presented here was recorded using the Euro 5 test procedure (715/2007/EC and 692/2008/EC) and the NEDC (New European Driving Cycle) on standard specification vehicles. This data was not recorded on one individual vehicle, does not constitute part of the offer and is provided solely for the purposes of comparison between the respective models. For more information, please contact your Porsche Centre. Provisional data only. Official data unavailable at the time of publication.
 • หองโดยสารภายในของ พานาเมรา เทอรโบ ตกแตงดวยหนังธรรมชาติสีกาแฟเอสเปรสโซ และวอลนัท ระบบเสียงระดับไฮดเอน ยี่หอ Burmester® บงบอกความเปนเอกลักษณในตัวคุณ คุณยังสามารถเลือกชุดเครื่องเสียงระดับไฮดเอนอยาง BOSE® หรือ Burmester® ที่ใหเสียงไพเราะรอบทิศทาง ดวยลำโพงถึง เราตระหนักอยูเสมอวารถปอรเชทุกรุนจะตองมีบุคลิกเฉพาะ 16 ตัว กำลังเสียง 1,000 วัตต ระบบที่เหนือชั้นเหลานี้เกิดจาก เฉกเชนเดียวกับผูขับขี่แตละคน และนี่คือเหตุผลของความ ความใสใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน และมุงเนนไปยังจุดหมาย หลากหลายของรูปแบบในการตกแตงภายในซึ่งคุณสามารถ เดียวเทานั้น นั่นคือ…ความสมบูรณแบบที่เพียบพรอม เลือกไดตามรสนิยม เพื่อแสดงความเปนตัวตนของคุณอยาง แทจริง โดยมีใหเลือกถึง 6 เฉดสี ผสมกันในลักษณะทูโทน พานาเมราของคุณ....บุคลิกเฉพาะของคุณ 4 แบบ นอกจากนี้ ยังมีอีก 6 เฉดสีสำหรับวัสดุที่ทำจาก คารบอน อะลูมิเนียม และลายไมประเภทตางๆ ดวยการ เพื่อทราบถึงความตองการ คุณสามารถตรวจสอบความชอบและ จัดวางคูสีอยางมีรสนิยม เชน สีฟาครามและสีครีม รวมทั้ง บุคลิกสวนตัวของคุณทั้งรายละเอียดภายในและภายนอกรถ การเลือกใชวัสดุที่ล้ำคาและงามสงา อาทิ ไมมะกอกจาก ลวงหนา โดยใชโปรแกรม Porsche Car Configurator ที่อยู ธรรมชาติที่เผยใหเห็นถึงลายไมอันงดงาม ในเวบไซต www.porsche.com เพื่อสรรคสรางรถปอรเช พานาเมรา สายพันธุที่ 4 ในแบบของคุณไดอยางงายดาย n นอกจากนี้ยังมีอุปกรณเสริมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกรถ ใหเลือกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมากมายสมกับความเปนรถยนต ระดับหรูอยางเต็มปากเต็มคำ เชน ระบบ hybrid TV tuner ซึ่งรับไดทั้งสถานีในระบบอะนาลอกและดิจิตอลหรือ ภายในของ พานาเมรา 4S เปนการตกแตงแบบทูโทน ดวยสีน้ำเงินหรือครีม (Yachting Blue/Cream) และสีถานไม (Anthracite Birch)
 • ระดับสูง – สูงกวาระดับปกติ 20 มม. สำหรับสภาพถนนพื้นผิวขรุขระมากเปนพิเศษ ซึ่งโครงรถหรือแชสซีสจะปรับไปที่ระดับปกติโดยอัตโนมัติเมื่อระดับความเร็วเกิน 30 กม. ระดับปกติ – ระดับต่ำสุดระหวางพื้นถนนกับทองรถ คือ 144 มม. ขณะไมมีน้ำหนักบรรทุก ตามแบบมาตรฐาน DIN ซึ่งโดยปกติระบบจะตั้งคาไวที่ระดับนี้ เปลี่ยนสไตลการขับขี่ ในแบบสปอรตหรือนุมนวลไดดั่งใจ พานาเมรา เทอรโบ รุนใหม มาพรอมกับระบบกันสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension และระบบ PASM (Porsche Active Suspension Management) เปนระบบมาตรฐาน คูดังกลาวจะชวยเพิ่มทั้งความปราดเปรียวและความสะดวกสบายในการขับขี่ให กับคุณ และสำหรับพานาเมรา รุน S และ 4S จะติดตั้งระบบ PASM เปนระบบมาตรฐาน และระบบ Adaptive Air Suspension เปนอุปกรณเสริม PASM คือระบบปรับกันสะเทือนแบบแปรผันควบคุมดวยอิเลคทรอนิก ก็จะทำการวิเคราะหสัญญาณตางๆ อยางตอเนื่อง เชน (Shock-Absorber Adjustment System) ทีจะชวยยับยังหรือบรรเทา ่ ้ ความเรงในแนวขวาง (lateral acceleration) องศาการหมุนของ ระดับต่ำ – ต่ำกวาระดับปกติ 25 มม. โดยระดับต่ำสุดระหวางพื้นถนนกับทองรถ คือ 119 มม. สำหรับการขับขี่แบบสปอรตในพื้นผิวถนนที่ดีเยี่ยม การสันสะเทือนขณะรถวิงในแตละสภาพถนนและวิธการขับขีของคุณ ่ ่ ี ่ พวงมาลัย ความแรงในการเบรก และแรงบิดของเครื่องยนต อยางไดผลและตอเนือง ่ ระบบควบคุม PASM จะประเมินสภาพการขับขี่ในขณะนั้น และ ระบบปรับระดับความสูง-ต่ำอัตโนมัติ และปรับคาความแข็งของ ลดปริมาณอากาศในถุงลมเชนกัน ทำใหผูขับขี่สามารถปรับเปลี่ยน ปรับระดับแรงสะเทือนใหมีความนุมนวลตามโหมดที่เลือก สปริงอัตโนมัติ ระบบการขับขี่โดยการกดปุมเพียงแคครั้งเดียว n ระบบควบคุมการสะเทือน (Skyhook damping control) จะชวยรักษา เสถียรภาพและการทรงตัวของรถ รวมทังลดอาการโคลงขณะรถวิง ้ ่ อาจฟงดูเหมือนยุงยาก แตความจริงแลวเพียงแคคุณกดปุมเทานั้น ระบบปรับความสูง-ต่ำไดรับการออกแบบมาเพื่อรักษาความคงที่ จึงใหความสะดวกสบาย นุมนวล แกผโู ดยสารทัง 4 ทีนง  ้ ่ ่ั ก็จะรูสึกไดถึงผลลัพธ ทั้งการทรงตัวของรถที่ดีขึ้น รวมไปถึง ของระดับความสูงของรถในขณะขับขี่โดยอัตโนมัติในทุกสภาพ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.porsche.co.th ความสะดวกสบายมากขึ้น และประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้น น้ำหนักบรรทุก ในขณะที่ระบบปรับดวยมือจะชวยปรับความสูง-ต่ำ PASM ทำงานอยางไร ครั้งละไมเกิน 20 ม.ม. เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันที่อาจเกิดขึ้นได บนเสนทางของความสำเร็จ จากการกระทบกันของชวงลางและพื้นถนน ปุมกดที่บริเวณคอนโซลกลางจะชวยใหผูขับขี่สามารถเลือกโหมด การขับขี่ได 3 รูปแบบ คือการขับขี่แบบปกติ แบบสปอรต หรือ ระบบชวงลางของพานาเมราเทอรโบรุนใหมนั้น ไดทำการติดตั้ง เพียงคุณเลือกสั่งงานเขาสูโหมด “Sport Plus„ ระบบจะทำการ สปอรตแบบดุดัน ระบบเซนเซอรจะบันทึกการเคลื่อนไหวและ สุดยอดเทคโนโลยีระบบมาตรฐานกันสะเทือนแบบถุงลม หรือที่ ปรับความสูงของโครงรถหรือแชสซีส (chassis) ไปที่ระดับต่ำสุด แรงสั่นสะเทือนของรถซึ่งสัมพันธกับอัตราเรงและความเร็วใน เรียกวาระบบ air suspension (สามารถติดตั้งเปนอุปกรณเสริม (-25 มม.) โดยอัตโนมัติ และในขณะเดียวกันระบบกันสะเทือน การขับขี่ รวมทั้งจังหวะเบรกและสภาพพื้นผิวถนน ในขณะเดียวกัน สำหรับ พานาเมรา รุน S และ รุน 4S) โดยจะประกอบไปดวย จะทำการตั้งคาความแข็งใหสปริงมีความแข็งเพิ่มขึ้นโดยการ
 • The Panamericana Study ของขวัญชิ้นพิเศษสุด ในความกลาหาญที่จะนำเสนอรถสปอรต 2 ที่นั่ง ตกแตงสุดหรู ขณะที่กำลังอยูในภาวะตกต่ำในกลางป ค.ศ. 1989 The Panamericana Prototype อันเปนเหมือนใบเบิกทางไปสูรถสปอรตแหงอนาคตของปอรเช ปจจุบัน Panamericana ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑรถยนตแหง หากไมคำนึงถึงรูปลักษณการออกแบบที่แตกตางจากปกติ ก็ไม ใหมของปอรเช ที่เมือง Stuttgart-Zuffenhausen และยังคงเปน ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งเล็งเห็นถึงอนาคต แรงบันดาลใจที่ไดรับจากการแขงรถ Open-road มีขอสงสัยอื่นใดอีกเกี่ยวกับคุณคาบนทองถนนของรถตนแบบนี้ จุดเดนของพิพิธภัณฑสำหรับการแสดงรถตนแบบของปอรเช มักอยูทามกลางพลังสนับสนุนอันเปยมลนดวยคุณภาพของ อันเปนตำนานของชาวเมกซิกัน “Carrera Panamericana” เมื่อพิจารณาภายใตมาตรฐานของรถรุน 964 series, Porsche ซึ่งยอมเปนสิ่งที่พิสูจนใหเห็นถึงความนิยมและดึงดูดใจซึ่งไม ปอรเช ในป 1989 เมื่อศาสตราจารย เฟอรี่ ปอรเช รถตนแบบที่นำมาแสดงเกิดขึ้นจากพลังการสรางสรรคของทีม 911 และ Carrera 4 แลว Panamericana ไดรับการออกแบบ เคยเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาที่ผานไป สำหรับพิพิธภัณฑรถ ฉลองวันเกิดครบรอบ 80 ป เขาไดชมการสาธิตรถตนแบบ นักออกแบบและวิศวกรชั้นเลิศของปอรเช ซึ่งนำทีมโดย Harm โดยการผสมผสานลักษณะของ Porsche รุน 911 กับสไตลเฉพา ของปอรเชแหงใหมนี้ เริ่มเปดใหเขาชมไดตั้งแตตนปที่ผานมา ที่มีรูปโฉมสุดแสนจะนาทึ่ง ดวยสีสันและสไตลการออกแบบ Laagay หัวหนาแผนกออกแบบ นับเปนนวัตกรรมที่โดดเดน ะที่มีอยูสูงของตัวมันเอง นอกจากนี้ Panamericana ยังไดชื่อวา โดยมีความสวยงามนาตื่นใจดวยรูปลักษณอันกลมกลืนเปน Panamericana ชวนตะลึง ที่ตองจารึกไวในหนาประวัติศาสตรของปอรเช เปนวิศวกรรมยานยนตที่ล้ำยุคในเวลานั้น ดวยโครงสรางที่ทำ หนึ่งเดียวและยังเปนที่พำนักของรถปอรเชทุกรุน ซึ่งมีอยูมากกวา จากวัสดุซึ่งผลิตโดยใชเทคโนโลยีใหมลาสุด อาทิเชน 80 คัน n พลาสติกลามิเนต ไฟเบอรกลาส และคารบอนไฟเบอร หลักสำคัญในการออกแบบของทีมผูออกแบบ Panamericana คือ ความปลอดภัยในทุกเสนทาง โดยใชเหล็ก roll bar เปนแนวโครงหลังคา กรอบกระจกบังหนารถ และหนาตาง ซึ่ง จะชวยปกปองผูโดยสารหากเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ ในขณะที่ หลังคาผาสามารถเลื่อนเปดปดไดกวางจนสุดและจัดเก็บไวในหอง สัมภาระในเวลาที่ไมตองการใช จุดเดนอีกประการหนึ่ง คือ บริเวณดอกยางมีการสลักตราสัญลักษณปอรเชเล็กๆ ไวรอบ การเปดตัวเปนครั้งแรกที่งาน IAA เมืองแฟรงเฟริต ในป ค.ศ. 1989 Panamericana ไดเปนจุดเดนในงานแสดง และเปนดังที่คาดไว Panamericana สามารถสรางกระแสความ สนใจเปนอยางมากแกบรรดาสื่อมวลชนและผูเขาชมงาน นับเปน ความสำเร็จในการดึงใหปอรเชกลับมาผงาดบนแถวหนาอีกครั้งใน
 • นอกจากที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีแถบแตงสีดำระบุลำดับรุน จุดเดนของการออกแบบคือ การใชสแดงซึงเปนสีตดกันกับตัวรถ ี ่ ั “Cayenne GTS Porsche Design Edition 3” ซึ่งปรากฎตรงอยู ตามจุดตางๆ เชน แผงหนาปด ฝาครอบอุปกรณตางๆ ขอบประดับ  ตรงบริเวณดานขางตัวรถไวอยางชัดเจน เปนวลีพิเศษที่เปน ธรณีประตู พรมปูพนในหองโดยสารและบริเวณพืนทีเ่ ก็บสัมภาระ ้ื ้ สัญลักษณแสดงถึงการกลับมาอีกเรื่อยๆ อยางไมรูจบ ในขณะที่ชื่อรุน “Cayenne GTS” จะแสดงไวที่ฝากระโปรงรถ หนังแทชั้นดีสีดำที่ใชทำเบาะนั่ง ถูกนำมาใชตกแตงเพิ่มเติมบริเวณ และที่ทายรถจะแตงดวยโลโกชื่อรุนสีดำ และตัว “S„ สีแดง คอนโซลกลาง แผงหนาปด และอุปกรณตกแตงประตู นอกจาก นี้พวงมาลัยที่หุมดวยวัสดุหนังชั้นดียังใหความรูสึกของความเปน ลอจะมี Cayenne SportPlus Wheels ขนาดมาตรฐาน 21 นิ้ว รถสปอรตในยามที่คุณสัมผัสทุกขณะขับขี่ แตงดวยสี Lava Grey Metallic พรอมชองโคงรอบลอที่ไดรับ การออกแบบเปนพิเศษ ใหสามารถรองรับยางที่มีขนาดใหญขึ้น เกาอี้นั่งแบบสปอรตดานหนา เปนระบบปรับดวยไฟฟาซึ่งมีอุปกรณ นอกจากนี้ ยังตกแตงเพิ่มเติมดวยตราสัญลักษณปอรเชสี่สีตรง ชุดความจำ เพื่อปรับความสะดวกสบายในการนั่ง (Comfort กลางจานครอบดุมลอ (hubcaps) Memory) พรอมปกเบาะดานขางที่โอบกระชับมากยิ่งขึ้น (higher side wing) จะชวยทำใหคุณรูสึกถึงความสบายสูงสุด และ ในขณะ จุดเดนสำคัญของการออกแบบตกแตงภาย เดียวกันก็สมผัสไดถงความมันคง ปลอดภัย อีกทังยังหรูหราดวยเบาะ ั ึ ่ ้ ใน คือหัวใจของรถที่เตนอยูตรงจุดนั้น หนุนศรีษะประดับตราสัญลักษณปอรเช การออกแบบภายในหองโดยสารของคาเยนนรุนพิเศษนี้บงบอกถึงค นอกจากนี้ บริเวณตรงกลางของเบาะนัง ยังตกแตงดวยหนัง ่ วามเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่บงบอกถึงความเปนรุนลิมิเตท non-slip Alcantara ทั้งที่เบาะหนาและเบาะหลัง แมกระทั่ง อิดิชั่นของรถสปอรตไวอยางชัดเจน ที่บริเวณ คอนโซล ที่วางแขน รวมไปจนถึงชิ้นสวนตางๆ ของ เสนหเยายวนใจของฟงชั่นกตางๆ ในรถปอรเช คาเยนน GTS ดีไชนใหม Edition 3 โดยปกติเรามักจะพอใจเพียงแคทำใหงานประจำลุลวงตาม เพิ่มความดุดันที่ดานหนา ดวยไฟโคมไฟไบซีนอนรมดำรุนใหม เปาหมาย แตแคเพียงเทานั้นจริงหรือ…ที่เราควรทำ นาจะทำ และดวยการออกแบบไดมาตรฐาน ทำใหทุกชิ้นสวนที่ถูก อะไรที่ทำใหเรารูสึกดีบางมิใชหรือ ในปี ค.ศ. 1963 ประกอบขึ้นตั้งแตหัวจรดทาย มีความสมบูรณแบบจนถึงราย ศาตราจารย Ferdinand Alexander Porsche บุตรชายของ Ferry ละเอียดสุดทาย ตั้งแตกระจังหนา (front apron) ทายรถ (rear Porsche ผูกอตั้งปอรเช ไดเปดตัวรถยนตปอรเช 911 base) และอุปกรณตกแตงขอบประตู หนาตาง (sill trim) ประกาศศักดิ์ศรีสูสายตาชาวโลกเพื่อยืนยันความคิดดังกลาว ลวนถูกออกแบบใหรับกับสีของตัวถังรถอยางสวยงาม พรอม อยางชัดเจน เมื่อเขากอตั้งสตูดิโอสำหรับออกแบบรถยนตปอรเช สปอยเลอรบนหลังคาที่มีไฟเบรกดวงที่สามเปนอุปกรณติดตั้ง ขึ้นในป ค.ศ. 1972 เขามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยน เสริมพิเศษที่ไมตองจายเพิ่ม เรื่องธรรมดาที่ทำเปนประจำ ใหเปนสิ่งที่พิเศษสุดยอด ซึ่ง Cayenne GTS Porsche Design Edition 3 ที่ผลิตอยางจริงจัง เพิ่มความกลมกลืนและงามสงาดวยชุดแตงสีดำมาตรฐาน ในจำนวนเพียงแค่ 1,000 คัน ทำใหคุณรูสึกเชนนั้นได โดยรอบ ขอบหนาตาง เสาหลังคาตรงกลางและดานหลัง (B และ C Pillar) ดานนอกบริเวณที่จับประตู และแถบแตงขอบ ในการออกแบบรถปอรเช ทีมงานทุกคนมีความฝน ซึ่งคงไมแตก ประตู (door sill trim) ตางไปจากสิ่งที่คุณใฝฝนถึงมากนัก จะเห็นไดจากตัวอยางการ พัฒนารถปอรเช คาเยนน ใหมีคุณสมบัติที่หาไดยากอยางแทจริง คาเยนน GTS Porsche Design Edition 3 ไดรับการออกแบบให ตัวถังเปนสีเทาเมทาลิคแบบลาวาภูเขาไฟ (Lava Grey Metallic) เพื่อเนนความงามสงาแบบสปอรต
 • อุปกรณตกแตงขอบประตู ดานในของที่จับประตูรถ และดานใน ของหลังคารถ พรอมทั้งแถบตกแตงทำดวยคารบอนซึ่งเปนที่นิยม คุณลักษณะเดิมเปนเนื้อแทของรถ ของเครื่องยนตใหคงที่ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงอัดภายในกระบอกสูบ ไมนอยไปกวากัน คือ กระเปาเดินทางชุด 4 ใบ (3 ใบถูกออกแบบ ใชในวงการรถสปอรต ตกแตงอยางไรเปนสิ่งที่คุณเลือกเอง ทำใหการทำงานของเครื่องยนตมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดน้ำมัน เพื่อใชในการเดินทางโดยเครื่องบิน) ซึ่งเปนสไตลการออกแบบ ระบบสงกำลังมาตรฐาน Tiptronic S จะคอยๆเปลี่ยนถายจากแรง ของปอรเชที่ใชในรถเปดประทุน แตตกแตงใหมีความเปนตัวเอง เครื่องเสียงระบบมาตรฐานยี่หอ BOSE ระบบเสียงรอบทิศทาง ® หัวใจสำคัญของ คาเยนน GTS Porsche Design Edition 3 คือ บิดสูงสุดไปสูการขับเคลื่อนที่เต็มเปยมดวยพลังอันหนักแนน ดวยปายสัญลักษณ “Porsche Design Edition 3” และตะเข็บ จากลำโพง 14 ตัว ใหกำลังเสียง 410 วัตต บงบอกถึงความ เครื่องยนต V 8 ขนาด 4.8 ลิตร ใชระบบฉีดน้ำมันเขาหอง ดานนอกสีแดง พรอมกับขอบเดินเสนตะเข็บสีแดงที่กระเปา ล้ำหนาในการออกแบบระบบเครื่องเสียง เผาไหมโดยตรง (Direct Fuel Injection) และระบบวาลวแปรผัน ระบบมาตรฐานที่สำคัญอีกอยางคือ PASM (Porsche Active ดานหนา เพื่อสะทอนใหเห็นสไตลในการตกแตงรถ มีความยืดหยุน (VarioCam Plus) Suspension Management) ซึ่งเปนระบบควบคุมชวงลางดวย ในการปรับเปลี่ยนการใชงาน ดวยฝาปดที่ทำจากงานฝมือ และ อุปกรณและหนาปดตางๆ ที่ประดับดวยสไตลการออกแบบเฉพาะ อิเลคทรอนิกสที่เชื่อมโยงการทำงานของสปริงกับโครงรถที่มีความสูง กระเปาดานในที่ไดรับการวางแผนในการออกแบบมาเปนอยางดี ของปอรเช รวมถึงตราสัญลักษณ Porsche Design Edition 3 เครื่องยนตขนาด 298 kw กำลังแรงมา 405 ps ที่ 6,500 จากพื้นถนนขณะขับขี่ ต่ำกวา 24 มม.อันเปนคุณสมบัติที่สมบูรณ พรอมความสะดวกสบายอีกนานาประการบนความงามประณีต เปนการแสดงออกอยางเดนชัดตอความเปนสปอรต และโดยเฉพา รอบตอนาที ใหแรงบิดสูงสุดที่ 500 นิวตันเมตร ที่ 3,500 แบบและงายดาย ะคุณคาในการออกแบบของปอรเช รอบตอนาที นอกจากนี้ Cayenne GTS Porsche Design Edition 3 ยังสามารถทำความเร็วจาก 0 ถึง 100 ก.ม./ช.ม. ใสใจทุกรายละเอียดและความตองการ บทสรุป โดยภาพรวมแลว การตกแตงภายในนั้นสามารถบอกเลาเรื่องราว ไดภายในเวลา 6.5 วินาที ดวยการทำงานของระบบ Tiptronic S ในตัวของมันเอง ซึ่งไดถูกจารึกลงบนแผนโลหะที่ขอบธรณีประตู อันเปนระบบสงกำลังมาตรฐาน ดวยแนวคิดการผลิตแบบจำกัดจำนวน ไมไดหมายความวาจะจำกัด คาเยนน คือปรากฎการณใหมที่เกิดจากการมาพบกันระหวางทีมนัก (door sill guard) และบนฝาของชองเก็บของดานหนารถอยาง ความเปนตัวคุณไปดวย หลักการงายๆ คือ อุปกรณเสริมตางๆ ออกแบบและวิศวกรของปอรเช โดยที่ทั้งสองฝายตางก็ยึดมั่นตอ เรียบงาย ดวยตราสัญลักษณ Porsche Design Edition 3 ก็เปน วาลวแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetically Activated Injection สำหรับ คาเยนน GTS Porsche Design Edition 3 จะไดรับการ อุดมการณในการทำงานของตัวเองอยางเด็ดเดี่ยว n การบอกกลาวที่เพียงพอแลว Valve) ของระบบ DFI จะฉีดเชื้อเพลิงเขาไปในหองเผาไหมดวย ผลิตเปนพิเศษสำหรับรถรุนนี้เปนการเฉพาะ ธรรมเนียมปฏิบัติ แรงดันสูงและแมนยำในเวลาเพียงหนึ่งสวนลานวินาทีน้ำมันเชื้อเพลิง ของปอรเชตั้งแตเริ่มเปดสตูดิโอออกแบบ ไดรับการถายทอดสืบ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ จะถูกผสมกับอากาศภายในกระบอกสูบ และระบบจะปรับความเย็น ตอกันมาจนถึงปจจุบัน นาิกาอัตโนมัติ P’6612 Edition 3 www.porsche.com/cayenne-pde3 ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูง เปนของประดับในระดับพรีเมี่ยม ประกอบ ดวยตัวเรือนซึ่งมีหนาปดขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 มม. ทำจาก Cayenne GTS Porsche Design Edition 3 ไททาเนียม anti-magnetic กันสนิม น้ำหนักเบา นอกจากนี้ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (1/100 กม) และมลภาวะ (กรัม/กม.) ตัวเรือนและสายยังตกแตงดวย DLC (“Diamond-Like Carbon”) ซึ่ง นอกเมือง : 10.2 ในเมือง : 20.6 คาเฉลี่ย : 13.9 มลภาวะ : 332 เปนคารบอนทีมลกษณะคลายเพชรทีสอดประสานกับสัมผัสภายนอก ่ีั ่ รถอยางเหมาะเจาะ และดวยเทคนิคการ เคลือบผิวที่ใชในการ ผลิตรถแขง ทำใหพื้นผิวมีความแข็งประดุจเพชร และทนทานตอ รอยขีดขวน พรอมๆ กับเสนหแหงความงามที่สามารถสัมผัส ไดอยางชัดเจน อีกหนึ่งในความละเอียดออนอยางมีมาตรฐานที่
 • Porsche Design Driver’s Selection [4]–[5] เสื้อกั๊ก ยี่หอ WINDSTOPPER ® Golf Vest [4–5] พรอมสรรพสำหรับนักกอลฟ เปนเสื้อกันลม คอตั้ง สามารถกันน้ำและระบายอากาศไดดี Porsche Design Driver’s Selection ผลิตจากผาเนื้อนุมเบา หนา 3 ชั้นของ WINDSTOPPER ® โดยมีซิปที่กระเปาดานหนาทั้ง 2 ใบ พรอมดวยผากุนสะทอนแสงที่ ดานหนาและดานหลังตัวเสื้อ ซิบกลางแบบรูดปดถึงคอเปนชนิดที่ ใชไดทั้งสองดาน ประดับดวยตราสัญญลักษณสะทอนแสงของ แมความแข็งแกรง ความมีสมาธิ และวงสวิง จะเปนสิ่งสำคัญ [1] ปอรเช ผลิตจากเสนใยโพลีเอสเตอร 100% กับเสนใยเมมเบรนของ สำหรับผูที่ตองการความสำเร็จในการเปนนักกอลฟ แตอุปกรณ WINDSTOPPER® ที่เหมาะสมก็มีความจำเปนตอความสามารถของผูเลนในการ คุมเกมสการเลนไดอยางทาทาย ชุด Porsche Design Driver’s สำหรับสุภาพสตรี มีสีครีม/น้ำตาลเขม Selection จึงเปนคูหูที่ดีเลิศสำหรับการเลนทั้งบนแฟรเวยและ ขนาด: XS, S, M, L, XL. บนกรีน WAP 546 0XS-0XL 19 สำหรับสุภาพบุรุษ มีสีน้ำตาลเขม/ครีม ขนาด: S, M, L, XL, XXL. ถุงกอลฟน้ำหนักเบาพรอมระบบกลไกขาตังอัตโนมัตมชองใสสมภาระ ้ ิี ั WAP 545 00S-XXL 19 ตามที่คุณตองการใชบนสนามไดอยางครบถวน ดวยรูปแบบที่อำนวย ความสะดวก ซึ่งประกอบดวย กระเปาดานนอก ทั้งขนาดเล็กและ [6] Golf Sun Visor [1] ถุงกอลฟน้ำหนักเบาพรอมระบบกลไก ขนาดใหญอยางละ 2 ใบ ชองใสเสื้อผา และกระเปาใสอุปกรณ มีแถบปะติด (Velcro) เพื่อความสะดวกในการปรับขนาดหมวก พรอมชองใสเครื่องดื่มที่สามารถรักษาอุณหภูมิไวได ขาตั้งอัตโนมัติ ผลิตจากผาคอตตอน 100% สีครีม/น้ำตาลเขม เลิกใชงาน และดวยขนาดของรถที่กระทัดรัดจึงสามารถจัดเก็บไวใน มีกระเปาที่ดานนอก ทั้งใบเล็กและใบใหญอยางละ 2 ใบ ชองใส WAP 080 043 19 หองบรรจุสัมภาระไดพรอมกันถึงสองชุดนอกจากนี้ยังมีที่ใสสกอร เสื้อผา และกระเปาใสอุปกรณหลายใบ พรอมชองใสเครื่องดื่มที่ รถเข็นถุงกอลฟทำจากคารบอนไฟเบอรน้ำหนักเบารูปรางกระทัดรัด การด และที่ใสรม ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพิ่มเติมตามความตองการ สามารถรักษาอุณหภูมไวได ตัวถุงเปนผาไนลอนมีผวสัมผัสสะดวก ิ ิ เปนองคประกอบทีสมบูรณแบบ ดวยกลไกการทำงานของ innovative ่ ดวยสายหิ้วหนังคู ขนาดภายนอก (ยาว) 28 x (กวาง) 33.5 adapter กระเปาจะถูกยึดติดไวกับรถเข็นอยางสะดวกงายดายและ ในคอลเลคชันนี้ ยังประกอบดวยชุดตีกอลฟทีสมบูรณแบบ ซึงจะชวย ่ ่ ่ x (สูง) 83.5 ซ.ม. มีสีใหเลือก 3 สี : สีถาน สีดำและสีเงิน [6] แนนหนามั่นคงภายใตโครงที่บางเบา และสามารถถอดเก็บไดเมื่อ ใหเกิดแรงบันดาลใจในการโชวฟอรมระดับแนวหนาในขณะลงสนาม WAP 060 041 17 อันไดแก เสื้อโปโลคุณภาพดี แขนเสื้อมีแถบผาสำหรับเสียบทีรับลูก กอลฟ เพิ่มความสะดวกในการหยิบใชงานอยูเสมอ นอกจากนี้ยัง [2] เสื้อโปโลสำหรับสุภาพสตรี [2–3] มีเสื้อกั๊กตราสัญลักษณปอรเชสะทอนแสง ยี่หอ WINDSTOPPER® ดานขางตัวเสื้อตกแตงดวยแถบผาตางสีกับตัวเสื้อมีซิปรูดปดคอ ทีสามารถ ใสคกบเสือโปโลไดอยางมิกซแอนดแมช และแสงแดดจะไม ่ ู ั ้ แขนเสือมีแถบผาเย็บติด (appliqué) สำหรับเสียบทีหรือเบารองลูก ้ เปนอุปสรรคอีกตอไป ดวยหมวกกันแดดซึงมีทงแบบของคุณสุภาพสตรี ่ ้ั กอลฟ ผลิตจากเนือผาชนิด Meryl microfibre 95% และผาอิลาสติน ้ (visor) และหมวกแกปของคุณสุภาพบุรษขณะเดียวกัน นอกจากนียงมี ุ ้ั 5% มีทั้งสีครีม และสีแดง (Chilli red) มีขนาด XS, S, M, L, XL รมกอลฟซึ่งผานการทดสอบความทนทานตอแรงลมสูงสุดในหอง WAP 742 0XS-0XL 19 (cream) ทดลองของปอรเช ดวยชุดอุปกรณสมบูรณแบบสำหรับการเริมตนของ ่ WAP 743 0XS-0XL 19 (chili red) ฤดูกาลในการเลนกอลฟดังกลาวขางตน เราหวังวาคุณจะไดรบความ ั เยี่ยมชม Porsche Design Driver’s Selection online at สนุกไปพรอมๆ กับการพัฒนาฝมออยางไมเปนรองใคร ื [3] เสื้อโปโลสำหรับสุภาพบุรุษ ไดที่ : www.porsche.com/shop มีผากุนคนละสีกบตัวเสือ ทังดานหนาและดานหลังซิบรูดปดถึงคอ   ั ้ ้ ติดตอกับศูนยปอรเชของทาน เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม แขนเสือมีแถบผาเย็บติด (appliqué tab) สำหรับเสียบ Tees *หรือ ้ หรือเยี่ยมชมไดที่เวบไซต : www.porsche.com/shop เบารองลูกกอลฟเนือผา ใชเนือผาชนิด Meryl microfiber 95% และ ้ ้ ผาอิลาสติน 5% มี สีครีม และสีแดง (Chilli red) ขนาด S, M, L, XL, XXL WAP 740 00S-XXL 19 (cream) WAP 741 00S-XXL 19 (chili red) * ไมรวมทีส (Tees)
 • Panamera at Auto Shanghai 2009 งานเปดตัวระดับโลกของ พานาเมรา ณ นครเซี่ยงไฮ Auto Shanghai 2009 เปนการปรากฎตัวเปนครั้งแรกของรถในสายการผลิต รุนที่ 4 ของ ที่ไหนมากอน ไดแก ระบบสะเทือนแบบใชถุงลมรุนใหมซึ่งทำงาน ปอรเช - พานาเมรา รุนใหม ตอหนาสาธารณชนทั่วโลกที่รอคอย ตามความเหมาะสมของสปริงในแตละลอ (new adaptive air ดวยความหวัง ในงาน Auto Shanghai 2009 ซึ่งเปนบทพิสูจนอยาง suspension) รวมทั้งระบบแอ็กทีฟ แอโรไดนามิค (active เหมาะสมถึงเหตุผลที่ปอรเชสามารถยืนหยัดไดอยางยาวนาน aerodynamics) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมที่มากับสปอยเลอรหลังแบบ การรอคอยที่สิ้นสุด : Mr. Fong เยี่ยมชมหองโดยสารภายในของ หองรับรองพิเศษภายในบูธ Porsche เพื่อตอนรับแขกพิเศษเขาชมรถใน ในตลาดของประเทศจีน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ expansive halls ยืดออกไดของพานาเมรา เทอรโบ The new Panamera ตระกูลปอรเช และ The new Panmera ของ Shanghai’s new International Exhibition Center ระหวาง งานเริ่มตนดวยการกลาว ตอนรับ อยางอบอุนของ Mr. Christer ลูกคาของปอรเช Mr. และ Mrs. C.H Liauw แสดงความรูสึก วันที่ 20-28 เมษายน ที่ผานมาภายในงานมีรถตระกูล ปอรเช งานแสดงรถ Auto Shanghai 2009 ประสบความสำเร็จอยางสูง Ekberg กรรมการผูจัดการ ของปอรเช เอเซียแปซิฟค และ เปนเกียรติและตื่นเตนเปนอยางมากที่มีสวนรวมในงานเปดตัวของ สายการผลิตของพานาเมรา จำนวนถึง 4 รุน จากรถทั้งหมด 15 คัน ในดานการสรางความพึงพอใจใหกับทั้งผูสื่อขาวและผูหลงใหล Mr. Karsono Kwee ประธานอาวุโส ของ สตุดการด ซึ่งเปน พานาเมรา รุนใหม โดย Mrs. Linda Liauw กลาววา “เปนครั้งแรก ที่ไดรับการกลาวขวัญวา เปนรถชั้นยอดในระดับ “Iconic Cars” ในรถสปอรต โดยไดจัดแสดง รถพานาเมรา รุนใหมทุกแบบ ผูนำเขาและตัวแทนจำหนายรถยนต ปอรเชอยางเปนทางการ ที่ไดเดินทางมาที่เมืองเซี่ยงไฮและเปนประสบการณครั้งแรกในงาน ตั้งแต พานาเมรา S, พานาเมรา 4S และพานาเมรา เทอรโบ ในประเทศสิงคโปร จากนั้นแขกเหรื่อผูเขาชมงานก็ไดรับการดูแล เปดตัวรถระดับโลกของปอรเช ซึ่งทั้งเธอและสามีรูสึกขอบคุณสำหรับ ภายใตกรอบแนวคิด ‘Art of Innovation’ งานแสดงรถ Auto พรอมดวยรถในสายการผลิตใหมลาสุดบนเวทีแสดงนิทรรศการ เปนอยางดีในงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบเซี่ยงไฮขนานแทที่ Yongfoo โอกาสแหงประสบการณนี้ ซึ่งทำใหเธอรูวาการไดเขาชมรถใหมเปน Shanghai ปนี้ คงไมสามารถหาเวทีแสดงที่ไหนดีไปกวางานเปดตัว เทคโนโลยีใหมของปอรเช ซึ่งจัดแสดงไวถึง 2 ชั้นในงาน Elite ซึ่งเปนสถานที่ที่ไดรับคัดสรรเปนพิเศษ กอนที่จะเขารวมงาน คนแรกนั้น มันนาตื่นเตนเพียงใด” รถในตระกูลปอรเช ภายใตสายการผลิตใหมอยาง พานาเมรา รวมพื้นที่กวา 1,500 ตร.ม. นับเปนงานเปดตัวระดับโลกของ มอรเตอรโชวในเชาวันรุงขึ้น รุนใหม ซี่งแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมพิเศษสุด ไมนอยกวา 5 พานาเมราที่จัด เตรียมไดอยางนาประทับใจ สิ่งอื่นที่จัดเตรียมไวสำหรับแขกในระหวางที่เดินชมบูธของปอรเช รูปแบบสำหรับรถระดับดีไซนหรู อาทิ ระบบเกียร PDK (Porsche เมื่อมาถึงบริเวณงาน แขกรับเชิญจากสิงคโปร อินโดนีเซียและ ไดแก หองพิเศษ ที่ประกอบดวยอุปกรณตกแตงรถซึ่งไดรับการ Doppelkupplung) ซึ่งเปนระบบ double-clutch gearbox เพื่อเปนการฉลองเหตุการณอันถือเปนประวัติศาสตรครั้งนี้ ปอรเช ฟลิปปนส ซึ่งเปนแขกพิเศษของ Mr. Robert Coyuito, Jr. คัดสรรเปนอยางดี สำหรับรถปอรเชทั้ง 4 สายการผลิต รวมทั้ง ชนิดแรกของโลก ระบบ start-stop ซึ่งเชื่อมตอกับระบบเกียร เอเซียแปซิฟค โดยการสนับสนุนของปอรเชมอเตอร ประเทศจีน ผูบริหารสูงสุด ศูนยปอรเช ประเทศฟลิปปนสเปนแขกกลุมแรกที่ เครื่องเสียงชั้นดีระบบเสียงรอบทิศ ยี่หอ Burmester® โดยเปน อัตโนมัติ เปนระบบอัจฉริยะประหยัดน้ำมันโดยเครื่องยนตจะดับโดย ไดจัดทริปพิเศษสำหรับลูกคาระดับ V.I.P. เพื่อพาชมบริเวณรอบ ไดรับสิทธิพิเศษ ในการเขาชมและดื่มด่ำกับรถพานาเมราที่ปรากฏ อุปกรณเสริม สำหรับบริเวณชั้นสองของงานจะเปนบริเวณที่จัดไว อัตโนมัติเมื่อรถจอด นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ไมเคยแสดง เวทีแสดงของพานาเมราใหม ใหสมกับความคาดหวังและรอคอย ตัวเปนครั้งแรก อยางใกลชิด ในระหวางนั้น แขกผูรับเชิญไดรับ สำหรับใหการตอนรับแขก VIP และใหแขกไดพักผอน พบปะ พูดคุย การตอนรับอยางดี ยิ่งจาก Mr. Helmut Broeker ซึ่งเปน CEO และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนความประทับใจซึ่งกันและกัน New Panamera Turbo ดาวเดนประจำงานนี้ และกรรมการผูจัดการ ของบริษัทปอรเชมอเตอร (ประเทศจีน) โดย Mr. Ekberg เปนผูใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกรนดทัวริสโม Mr. Eddy Quek จากประเทศสิงคโปร เปนผูหนึ่งซึ่งรูสึกยินดีที่ ครั้งนี้ และทายที่สุดนาทีที่ทุกคน รอคอยก็มาถึง เมื่อรถยนต ไดมีโอกาสอยูทามกลางผูไดรับสิทธเขาชมพานาเมรา รุนใหม ปอรเช พานาเมรา รุนใหม ก็ไดปรากฎตัวสูสายตาผูเขาชม เปนกลุมแรก เขาใหความเห็นวา “พานาเมรา เปนรถซีดาน 4 ไดยลโฉมสมกับการรอคอยเรียกความ ประทับใจไดอยางมิรูลืม ประตูที่มีความโดดเดน และเขายังไดกลาววา รูสึกชื่นชอบและหลง จุดเริ่มตนแหงชวงเวลาตื่นเตนสำหรับแขกวี.ไอ.พี. – งานเลี้ยงตอนรับ รักสไตลการตกแตงภายในเปนอยางยิ่ง และตั้งใจวา นี่คือรถ 4 ณ ภัตตาคาร Shanghai’s Yongfoo Elite ประตูคันตอไปที่เขาจะเลือกซื้อ” ในตอนทายของทริปแหงความทรงจำนี้ ปอรเชไดทิ้งทวน ความตื่นเตน เราใจ ในงานเปดตัวอยางเปนทางการในกลุมตลาดเอเชียแปซิฟก ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2009 นี้ ซึ่งความปรารถนาของทุกคน จะไดรับคำตอบ เมื่อเวลานั้นมาถึง n
 • Porsche Carrera Cup Asia ฤดูประชันความเร็วสุดขีดเริ่มตนขึ้นแลว วาในชวงสุดสัปดาหที่ผานมา เขาสามารถทำคะแนนอยูในอันดับ ตน รวมทั้งไดขึ้นแทนรับรางวัลถึง 2 ครั้ง ดังนั้นจึงมีความหวังวา The Porsche Carrera Cup Asia 2009 ในฤดูการแขงขันที่เหลือวาเขาจะยังสามารถยึดพื้นที่ไวไดตอไปจน จบเกม การแขงขันที่ดุเดือด เราใจยังสามารถเห็นไดใน กลุม B ซึ่งมี Melvin Choo จากทีม Corum ThunderAsia Racing เปนผูโหม กระพือความรอนแรงของเกม โดยการเปนผูนำเขาเสนชัยถึง 2 ครัง  ้ ู Patrick Pesch, Director Marketing ฉลองชัยใหแกผชนะในรายการแขงรอบที่ 3 (ซายไปขวา) : กับ Helmut Broeker, CEO MD, Porsche (Motors) China Ltd. Christian Menzel, ในขณะที่ Philip Ma จากทีม Jacob & Co Racing และ Mak ผูควาชัยชนะ  และ Darryl O’Young, Tim Sugden 2, ตำแหนงที่ กับผูเ ขาเสนชัย Michael Peng, Director และ Sales Porsche (Motors) China Ltd. Hing Tak จากทีม OMAK เบียดกันเขาเสนชัยอยางเชือดเฉือนเปน อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อจบเกมการแขงขันในรอบที่ 2 ในกลุม B Melvin Choo แหงทีม Corum ThunderAsia Racing เปนแชมปประจำสนามที่ไมมีใครสามารถหยุดยั้งไวไดอยางแทจริง การแขงขันในรอบที่ 3 และ 4 ซึ่งยายสนามไปอยูที่ Beijing’s ดวยชัยชนะอยางสมบูรณแบบครั้งแลวครั้งเลา ในขณะที่ Philip Ma Goldenport International Circuit นครปกกิ่งในชวงสุดสัปดาห แหงทีม Jacob & Co Racing มาเปนที่ 2 ทั้งสองรอบ และสำหรับ ระหวางวันที่ 8-10 พฤษภาคมนั้น เพื่อรักษาตำแหนงแชมป นักแขงหนาใหมในฤดูกาลนี้ Yuey Tan แหงทีม PCS Racing ก็มี Darryl O’ Young ผูซึ่งทำคะแนนไดไมดีนักใน 2 รอบแรกก็กลับมา ผลงานอยูในเกณฑดี โดยเขาเสนชัยเปนอันดับ 3 ในการแขงขัน ควาชัยชนะไดอีกครั้งในรอบที่ 3 และสามารถทำสถิติความเร็ว รอบที่ 3 ทำใหเขาไดขึ้นแทนรับรางวัลเปนครั้งแรกในรายการนี้ สูงสุดในรอบการแขงขันนั้น เขากลาววา “รูสึกมีความสุขมากที่ได แตเมื่อมาถึงรอบที่ 4 เขาก็ตองพลาดตำแหนงที่ 3 ไปใหกับ Mak กลับมาแขงที่ปกกิ่งอีกครั้ง เนื่องจากเปนสถานที่ซึ่งเขาสามารควา แหงทีม OMAK อยางนาเสียดาย ธงแหงชัยชนะใหกับทีม Jebsen ไดเปนครั้งแรกในป 2005 เริ่มตนรายการแขงขัน The Porsche Carrera Cup Asia 2009 สนาม Shanghai International Circuit การแขงรถประจำภูมิภาครายการสำคัญนี้ จะดำเนินตอไป Tim Sugden แหงทีม GruppeM Racing และ Christian Menzel ตนของการแขงขันเลยทีเดียว และเมื่อสงครามแหงความเร็วใน สำหรับในรอบที่ 4 Menzel ไดกลับมาประกาศชัยชนะอีกครั้ง โดยในรอบที่ 5 และ 6 จะประชันความเร็วกันที่สนามแขง Zhuhai- แหงทีม StarChase เปนคูทตองจับตามองเปนพิเศษสำหรับฤดูกาล  ่ี  รอบแรกของการตอสูสนสุดลง Sugden ก็สามารถควาตำแหนงที่ 1  ้ิ เมื่อสามารถโคนแชมปตลอดกาลอยาง Darryl ไดดวยเวลาที่เฉือน International Circuit ในทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐ- แขงขันความเปนจาวแหงความเร็วนี้ ในพิธเี ปดอันนาตืนใจของ ่ ไวได โดยมี Menzel ตามมาเปนที่ 2 และหนุมมาเกา Avila กันเพียง 0.371 วินาที ในขณะที่ Briton Sugden เขาเสนชัย ประชาชนจีน โดยเปนสวนหนึ่งของรายการ Pan Delta Super- รายการ Porsche Carrera Cup Asia (PCCA) ซึงจัดขึนที่ Shanghai ่ ้ เขาเสนชัยตามมาเปนอันดับ 3 Sugden แมจะยินดีในชัยชนะ แต ตามมาเปนอันดับ 3 ซึ่งเปนครั้งที่ 2 ในวันนั้น Racing Festival ในเดือนมิถุนายนนี้ n International Circuit ณ นครเซียงไฮ ประเทศสาธารณรัฐ ่ ก็คาดการณไดถึงการตอสูอันยาวนานของฤดูการแขงขันที่รออยูใน ประชาชนจีน ในเดือนเมษายนทีผานมา ความรอนแรงยังคงตอ ่ เบื้องหนา เนืองมาจนถึง รอบที่ 3 และ 4 ณ นครปกกิง ในเดือนพฤษภาคม ่ ่ เมือการชิงชัยในรอบที่ 2 ของการแขงทั้งหมด 12 รอบสนาม เริ่ม ่ ในสนามแขงอัดแนนไปดวยรถของนักขับผูมากดวยทักษะและ ขึ้นทามกลางความทาทายของสายฝนที่กระหน่ำลงมา การปะทะ Standings Overall ประสบการณความสามารถ เขาแถวเรียงรายรอการเริ่มตนของฤดู ความเร็วกันระหวาง Sugden และ Menzel ยังคงดำเนินตอไป Place Car No. Driver Team Points แหงการชิงชัยถวยรางวัล PCCA ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก แตในที่สุดเมื่อการแขงขันสิ้นสุดลง ทีมจากเยอรมันก็สามารถควาธง 1 99 Christian MENZEL Team StarChase 76 TM Formula 1 Chinese Grand Prix ในเซี่ยงไฮ แหงชัยชนะไวไดอีกครั้ง 2 88 Tim SUGDEN GruppeM Racing 70 3 20 Rodolfo AVILA Asia Racing Team 47 เกมการแขงขันเปนไปอยางเขมขนดุเดือดทั้งในรอบแรกและรอบที่สอง ในขณะที่ Avila นักแขงวัย 22 ป สามารถเก็บคะแนนไดอยางนา Standings Class B ซึ่งไดจัดขึ้นในชวงระหวางวันที่ 17-19 เมษายน แรงกดดันอยูที่ พอใจจากการแขงขันที่ผานมาทั้ง 2 รอบ และนับเปนครั้งแรกที่ 1 69 Melvin CHOO Kwok Ming Corum ThunderAsia Racing 82 กลุมนักขับใน กลุม A ซึ่งมี Menzel และ Sugden รวมทั้งนักขับ Avila ไดเขารวมในรายการแขงรถของปอรเช แตกสรางความรูสก ็ ึ 2 98 Philip MA Jacob & Co Racing 70 3 68 MAK Hing Tak OMAK Team 64 หนาใหมอยาง Rodolfo Avila จาก Asia Racing Team ตั้งแตเริ่ม ประทับใจใหเขาเปนอยางมาก โดยไดกลาวถึงผลงานของตัวเองไว Standings are based on total points earned up to Round 4.
 • New Boxster & Cayman Driver’s Selectionและผลิตภัณฑออโตแคร “Autoglym” และ Boxster and Cayman จากชางภาพมืออาชีพจาก Cannon พลาดไมไดกับขอเสนอและเงื่อนไขพิเศษสำหรับรถ Porsche เปนของทีระลึกอีกดวย ซึงทาง AAS หวังวากิจกรรมในครังนีสามารถ ่ ่ ้ ้ Approved Pre-owned Cars ที่นำมาจัดแสดงในงาน สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาของเราอยางตอเนื่องในอนาคตและ ปฎิบัติตามสโลแกนของเราตอไป เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ n แนนอนวาโอกาสพิเศษสำหรับลูกคาที่จองรถยนต The new Boxster & Cayman ภายในงานยังรับขอเสนอสุดพิเศษที่ทาง AAS จัดใหซึ่งสามารถรับ Gift Voucher มูลคาสูงสุดถึง 300,000 บาท และดวยเงื่อนไขผอนชำระแบบบอลลูน เริ่มตนดาวนต่ำเพียง 1,580,000 บาท สำหรับ The new Boxster และเพียง 1,780,000 บาท ในรุน The new Cayman โดยสามารถผอนสบาย ไดยาวนานถึง 60 เดือน พรอมพิสูจนการขับขี่แบบสนุก สำหรับยังสามารถลิ้มรสชาติอาหารจาก Fuzio ที่จัดเตรียมไวให ที่เปยมดวยสมรรถนะอันรอนแรง พรอมน้ำแข็งใสดับรอนจาก Ice Monster และลูกคายังไดรับ Porsche Poster, Catalogue พรอมรูปถายเทหๆ คูกับรถ The New Boxster & Cayman The New Boxster & Cayman พรอมพิสูจนการขับขี่ในแบบสนุก ลูกคาผูมารวมงานในสนามทดสอบที่ถูกจัดแบงเปน 4 สถานีดวยกัน ที่ เปยมดวยสมรรถนะอันรอนแรง ดวยการจัดงานเปดตัวอยางเปน ซึ่งเนนถึงความปลอดภัยของผูขับขี่เปนหลัก ที่สำคัญยังแนะนำ ทางการในรูปแบบงานที่พรอมใหผูรวมงานสามารถพิสูจนสมรรถนะ การใชงานระบบเทคโนโลยีใหมภายในรถยนตปอรเชไดอยางเต็ม ดวยตนเอง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางเอเอเอสฯ ผูนำเขาและตัว ประสิทธิภาพ โดยใหผูขับขี่ไดทดสอบในเรื่องของอัตราเรง ระบบ แทนจำหนายรถยนตปอรเชอยางเปนทางการแตเพียงผูเดียวใน เบรก และการเขาโคงและการขับขี่ในสถานีแบบสลาลม อาทิ ประเทศไทยไดเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมสัมผัสประสบการณการ Acceleration , Braking , Slalom และ High – Speed training ขับขี่ที่สนุกสนานและเราใจ ถึง 4 วันเต็ม เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม เพื่อใหรูถึงถึงสมรรถนะของ Cayman ใหมนี้ที่ควบคูกับเกียรระบบ ที่ผานมา ณ ลานเอนกประสงค กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค ใหม PDK (Porsche Doppelkupplung) หรือเกียรแบบดับเบิ้ลครัตช (Double-Clutch Gearbox) ซึ่งไดถูกติดตั้งใน Cayman รุนใหม โดยผูรวมงานไดมีโอกาสชมและสัมผัสพรอมพิสูจนสมรรถนะที่ พรอมกับพิสูจนระบบ PASM ( Porsche Active Suspension- เหนือกวาของ The New Boxster & Cayman ที่มาพรอมกับระบบ Management ) วาทำงานไดดีเพียงใด นอกจากนี้ยังมีระบบ เกียรแบบ PDK นับเปนเทคโนโลยีระบบเกียรอัจฉริยะใหมลาสุด Launch Control ที่เพิ่งติดตั้งใน Cayman ตัวใหมนี้เชนกัน โดยผู จากปอรเชที่ใหทั้งสมรรถนะและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งงานนี้มี ขับขีจะไดขบหลังจากเทรนเนอรของเราโชวถงสมรรถนะของ Cayman ่ ั ึ แขกผูมีเกียรติรวมงานอยางคับคั่ง งานนี้ไดรับเกียรติจาก มร.ปเตอร แนนอนวาภายในงานลูกคายังไดชมและสัมผัสรถ Boxster ตัวใหม โรหเวอร ผูเชี่ยวชาญการขับขี่รถยนตปอรเชโดยตรงจากประเทศ อยางใกลชิดพรอม Photo Gallery ของ The New Boxster and เยอรมนีเปนผูถายทอดเทคนิคและแนะนำ การขับขี่ที่ถูกวิธีใหแด Cayman และเลือกชมสินคาภายใตแบรนดของ Porsche Design
 • Zertifizierter Porsche Techniker Bronze Level Porsche Sales & Marketing วิศวกรเอเอเอสโชวฝมือรับรางวัลระดับโลกอีกครั้ง AAS ติวเขมบุคลากรเตรียมพรอมสรางยอดขาย บริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จำกัด ผูนำเขาและตัวแทนจำหนาย รถยนตปอรเชอยางเปนทางการแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ตอบสนองนโยบายหลักของบริษัท “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ” หรือ “AAS Looking After You and Your Car” นอกจากการมี ศูนยบริการรถยนตปอรเชที่ไดมาตรฐานระดับโลก คุณภาพของ รถยนตที่ดีเยี่ยม อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดก็คือ การมีบุคลากรที่มี คุณภาพ ทางเอเอเอส เพิ่มความมั่นใจในดานคุณภาพบุคลากรให ลูกคา ดวยการเรงติวเขมพนักงานขายเพื่อเตรียมพรอมสรางยอด ขายและสามารถดูแลลูกคาไดอยางใกลชิด เอเอเอส ไมหวั่นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชวงนี้จัดการอบรมทุมทุน พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหกับพนักงานขาย เพื่อเพิ่มทักษะ การขายอยางมืออาชีพ สามารถนำเสนอและสาธิตรถยนตระดับ พรีเมี่ยมเชนปอรเชไดอยางตรงใจลูกคา รวมถึงสรางความพึงพอใจ สูงสุดใหแกลูกคาดวย และใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต ที่ผานมา แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ใหความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ปอรเชเจเนอเรชั่นใหม ก็คือ The New Boxster & Cayman เปนอยางยิ่งเพราะนั่นหมายถึงบุคลากรที่มีศักยภาพคือภูมิคุมกัน เพื่อพนักงานขายจะไดสามารถถายทอดขอมูลของรถยนตรุนใหมๆ ที่สำคัญที่สุดขององคกรในการเตรียมความพรอม เพื่อรับมือกับ บริษท เอเอเอส ออโต เซอรวส จำกัด ผูนำเขาและตัวแทนจำหนาย ั ิ  เกี่ยวกับพื้นฐานการซอมเครื่องยนตของรถยนตปอรเชตามมาตรฐาน ใหแกลูกคาไดอยางถูกตอง และครบถวน ซึ่งทำการจัดอบรม ณ สภาวะการแขงขันในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยการ รถยนตปอรเชอยางเปนทางการแตเพียงผูเ ดียวในประเทศไทยมุงมัน  ่ ของโรงงานปอรเชประเทศเยอรมนีทุกประการนำมาซึ่งชื่อเสียง หองฝกอบรมภายในศูนยปอรเชกรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน เนนพัฒนาบุคลากรซึ่งถือวาเปนกำลังที่สำคัญที่สุดขององคกรใหมี พัฒนาดานการบริการของศูนยบริการรถยนตปอรเชอยางตอเนือง ่ ใหกับทางเอเอเอสและประเทศไทยอีกดวย ศักยภาพทั้งดานความรูและทักษะใหสามารถ ผานพนชวงวิกฤต ซึงเปนหัวใจหลักทีสำคัญและมีความหมายสำหรับ เอเอเอส ่ ่ เศรษฐกิจไปไดดวยดี และสิ่งสำคัญที่ทางเอเอเอสไมเคยมองขามก็ อยางมาก โดยดำเนินงานและใหบริการแดลกคาภายใตนโยบาย ู อีกหนึ่งขอพิสูจนที่แสดงใหเห็นวา เอเอเอส ใหความสำคัญดานการ คือสามารถตอบสนองความตองการ ของลูกคาไดอยางถูกตองสราง “เอเอเอส ดูแลทังรถและคุณ” (AAS Looking After You and Your ้ บริการหลังการขายกับลูกคา ดวยการรวบรวมและฝกฝนบุคคลากร ความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดเปนประการสำคัญ n Car) ใหมฝมือมาตรฐานระดับโลกไวที่ เอเอเอส อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม ความมั่นใจและสรางความประทับใจใหกับลูกคาปอรเชทุกทาน เอเอเอสฯ ตอกย้ำความมั่นใจใหกับลูกคาอีกครั้งดวยการมุงพัฒนา ภายใตนโยบาย “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ” (AAS Looking บุคลากรทุกสวน อาทิเชน บุคลากรดานการขายใหมีฝมืออยางนัก After You and Your Car) ทั้งนี้เอเอเอสยังมุงมั่นที่จะพัฒนาดาน ขายมืออาชีพรวมถึงวิศวกรสวนปฏิบตการใหมฝมอเทียบเทามาตรฐาน ัิ ีื การ ของโรงงานปอรเชที่เยอรมนี เพื่อใหคุมคาที่ลูกคาใหความไวใจตอ บริการอยางไมหยุดยั้งเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา เอเอเอส ใหดแลรถยนตปอรเช ในครังนี้ คุณเอกวิทย สุวรรณพะโยม ู ้ ปอรเช ทุกทานที่เขามารับบริการที่ศูนยบริการปอรเชอยางเปนทาง วิศวกรฝมือชั้นเยี่ยมของเอเอเอสหรือปอรเชประเทศไทย เปนตัวแทน การ n เขารับการอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติในหัวขอ “Zertifizierter Porsche Techniker Bronze Level Practical Exam” ในระดับ Bronze Level เปนการทดสอบเกี่ยวกับการซอมเครื่องยนตตาม มาตรฐานที่ทางปอรเชกำหนด และผลการทดสอบออกมาตามความ คาดหมายเมือวิศวกรหนุมไทยตัวแทนของเอเอเอสเปนหนึงใน 18 คน ่  ่ ของทีมวิศวกรปอรเชในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคที่ทำผลคะแนนการ ทดสอบผานเกณฑมาตรฐาน ซึ่งถือไดวาสามารถผานการทดสอบ
 • Porsche Service Clinic Porsche in Thailand – Customer Interview Porsche Evolution Service Clinic เอเอเอสดูแลทั้งรถและคุณ คือคติพจนที่บริษัทเอเอเอส ออโต คุณภัทรวัต พฤฒิวรกุล – Boxster Owner เซอรวิส จำกัด ไดยึดมั่นในการดำเนินงานเสมอมา ลาสุดตอกย้ำ สำหรับผมรถปอรเชเปนรถที่สมบูรณแบบไมวาจะเปนเรื่องของ ประสิทธิภาพการใหการบริการอยางตอเนื่องดวยการจัดกิจกรรม สมรรถนะของเครื่องยนต ความปลอดภัย และ ความหรูหรามีระดับ Service Clinic ภายใตนิยาม “Porsche Evolution Service ตอนแรกที่ผมจะซื้อรถปอรเชผมมีความกังวลในเรื่องของความรอน Clinic: Classic 911” โดยเชิญลูกคาที่เปนเจาของรถยนตปอรเช และเครื่องยนต เพราะอากาศในประเทศไทยมักจะรอนชื้น คลาสสิคทุกรุนยอนกลับไปนับตั้งแตในรุนป 1997 สามารถนำรถ ซึ่งตางจากทางยุโรปเปนอยางมาก ปรากฎวาพอมาใชจริงรถ มาเขารับบริการตรวจเช็คสภาพฟรีกวา 24 รายการ เมื่อวันที่ สามารถวิ่งไดดีในทุกสภาพอากาศ อีกทั้งไมมีเรื่องจุกจิกของ 4 - 16 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา ณ ศูนยปอรเชกรุงเทพฯ ภายในงานลูกคาที่นำรถเขารับบริการยังไดรับสิทธิประโยชนและขอ เสนอพิเศษอื่นๆ มากมาย อาทิ สวนลดคาอะไหล Tequipment & คุณวรนันท ถาวรนันท – 911 Owner Spare part สูงสุดถึง 35%, คาแรง 25% และอีก 20% ในกลุม ผมขับรถปอรเชเพราะปอรเชเปนรถในฝนของผมตั้งแตยังเด็ก เพือเอาใจคนรักรถคลาสสิคโดยเฉพาะ โดยนำรถปอรเช รุนคลาสสิค ่  Porsche Design Driver’s Selection ทุกรุนรวมทั้งผลิตภัณฑกลุม ในความคิดของผมปอรเชเปน Sport Car ที่เปนสัญลักษณของคน หายากมาจัดแสดงภายในโชวรูม รวมถึงจัด Mini gallery หรือ Auto care ภายใตแบรนด ‘Autoglym’ อีก 10% อีกทั้งยังมีขอ รุนใหมที่ประสบความสำเร็จ มีความเชื่อมั่นและเปนตัวของตัวเอง Porsche Evolution Board เพื่อใหลูกคาสามารถไลเลียงตนกำเนิด เสนอทีนาสนใจสำหรับโปรแกรม Porsche Approved Pre – Owned ่ มีสไตลที่เรียบหรูแตยังคงความคลาสสิค โดยเฉพาะรุน 911 ที่มีรูป ของรถปอรเชในอดีตจนถึงปจจุบันเลยทีเดียวแนนอนวากิจกรรม Car ลักษณที่เปนอมตะและไมเคยลาสมัยไมวาจะผานไปกี่ยุคกี่สมัย ครั้งนี้มุงใหความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ปอรเชเปนรถที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและสมรรถนะดีเยี่ยม ผมสามารถ ดานบริการหลังการขายเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจและสรางความพึง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีลูกคาเอเอเอสฯ ใหความสนใจนำรถยนต สัมผัสถึงพละกำลังมหาศาลของเครื่องยนตขณะขับขี่ดวยความเร็ว พอใจสูงสุดใหแกลูกคาที่เขารับบริการหลังการขายจากเอเอเอสฯ ปอรเชรุนคลาสิคตางๆเขารวมโปรแกรมกันอยางลนหลาม อีกทั้ง สูง และขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมั่นกับระบบความปลอดภัย ตามนโยบาย AAS Looking After You and Your Car: เอเอเอส ทาง AAS ยังไดตกแตงบริเวณดานหนาของโชวรูมในสไตลคลาสสิค (PSM) ของรถที่ถูกออกแบบและผานการทดสอบมาแลวไมวาจะเปน ดูแลทั้งรถและคุณ n การขับขี่บนถนนที่เต็มไปดวยน้ำหรือในภูเขาที่มีโคงนับรอยอยางเชน เครื่องยนตและความรอน ภายในหนึ่งปผมแทบจะไมตองนำรถ Customer Interview เสนทางปาย-เชียงใหม เขาไปเซอรวิสเลย แตทุกครั้งที่เขาไปผมก็รูสึกไดถึงความอบอุน และเปนกันเอง รวมถึงการบริการตางๆ ก็รวดเร็วและเรียบรอย จากทาง AAS อีกทั้งคาใชจายก็เหมาะสม ไมไดแพงอยางที่คิด ก็ใชมาหลายยี่หอเหมือนกัน แตพอไดลองขับ Cayenne เมื่อคราวที่ ผมซื้อรถปอรเชคันแรกเปนรุน Boxster ซึ่งเปนรถ Approved จึงทำใหผมรูสึกวา รถปอรเชเปนรถที่สามารถนำมาใชในชีวิต มี Porsche World Road Show ก็ติดใจทันทีครับเหมือนขับรถสปอ Pre-Owner ของ AAS ผมกลาที่จะซื้อรถคันนี้เพราะรถ Pre-Owner ประจำวันไดอยางลงตัว จึงไมแปลกเลยที่รถปอรเชจะเปนรถในฝน รต เลย ที่สำคัญชื่อ Porsche ก็ไมตองสงสัยอะไรมากถึงตอนนี้ก็มั่ เหลานี้จะถูกเช็คเครื่องและตรวจสอบประวัติมาแลวอยางละเอียด ของผม n นใจวาตัดสินใจไมผิดที่เลือกคันนี้ครับ ใชอยูตลอด อีกทั้งยังไดรับรองโดยทีมงานของ AAS กอนที่จะนำไปขายใหผูซื้อ รายตอไป ตอมาผมตัดสินใจทีจะซือรถใหมเปน 997 Carrera S ทาง ่ ้ ผมเปนคนรักรถครับ การซื้อจึงตองเลือกซื้อจากที่ที่ไวใจไดและรถก็ AAS ไดเขามาชวยดูแลการขาย Boxster จนไดราคาทีพอใจ จาก ่ ตองมีการดูแลอยูตลอด ผมตองมั่นใจวา Dealer ประสบการณที่เคยไดรับตอนซื้อรถปอรเชคันแรก ทำใหผมมั่นใจวา ตองพรอมใหบริการ จะไดรับการบริการที่มีคุณภาพเปนมาตรฐาน และแนนอนรวมถึง มีอะไหลพรอมมีระบบบริหารที่ไวใจไดมากพอและมีการรับประกัน การดูแลหลังการขาย ผมจึงตัดสินใจซื้อรถปอรเชจาก AAS อีกครั้ง ในการซอม…ที่สำคัญคุณภาพของชางตองไดมาตรฐานดูแลรถเรา ซึ่งผมก็ไมผิดหวัง นอกจากนี้ ทาง AAS ยังมี special Warranty ไดดี ซึ่ง AAS ตอบโจทยไดหมดครับ เรื่องราคาก็ไมได Overprice ซึ่งจะรวมทั้งของ Porsche Worldwide และ Exclusive AAS คุณวราฤทธิ์ เปลงวานิช Cayenne Owner เกินไป และยังมีสวนลดใหอีก อันนี้ถือเปนโบนัสเพิ่มครับ ใหรถใหมซึ่งเปนเอกสิทธิ์เฉพาะรถปอรเชจาก AAS เทานั้น ในสวน ผมอยากไดรถที่สามารถลุยไดในสภาพถนนแบบเมืองไทย แตคงไม บริการอื่นๆที่ประทับใจก็คงเปนกิจกรรมและการ Update ขาวสาร คิดจะถึงขนาดลุยปาครับ และที่สำคัญสมรรถนะการขับตองดีมาก ของปอรเชตลอดเวลาครับ บน Highway ปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับเดินทางตางจังหวัด