20110816 oss4edu-nsru

1,398 views

Published on

opensource

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • ภาระงานของ STKS ได้แก่ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยยังคงความเป็นห้องสมุด สวทช . และศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาห้องสมุด และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มภาระงานการจัดการความรู้ โดย STKS เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สวทช . เพื่อให้งานจัดการความรู้ของ สวทช . มีเจ้าภาพที่ชัดเจนทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งภาระงานเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • จากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น STKS ขอสรุปประเภทการประยุกต์ใช้งานโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ไว้เป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้
 • การดำเนินภาระกิจต่างๆ ของ STKS อยู่ภายใต้แนวทางการนำโปรแกรมต่างๆ ในชุดโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมทั้งภายใน สวทช . และหน่วยงานเครือข่าย
 • การดำเนินภาระกิจต่างๆ ของ STKS อยู่ภายใต้แนวทางการนำโปรแกรมต่างๆ ในชุดโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมทั้งภายใน สวทช . และหน่วยงานเครือข่าย
 • STKS ได้สนับสนุนวิทยาลัยสาธารณสุข 14 แห่ง และกรมการแพทย์ ในการนำรายการหนังสือต่างๆ มาใส่เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS) ที่พัฒนาด้วย Koha ทำให้เกิดระบบการสืบค้นหนังสือแบบ One Search ระหว่างวิทยาลัยสาธารณสุข 14 แห่งและศูนย์แห่งชาติของ สวทช . อันประกอบด้วย NECTEC, MTEC, NANOTEC อีกทั้งสนับสนุนการสร้างชุมชนออนไลน์ตามแนวทาง Web 2.0 ด้วยโปรแกรม Wordpress ให้กับกรมการแพทย์
 • การดำเนินภาระกิจต่างๆ ของ STKS อยู่ภายใต้แนวทางการนำโปรแกรมต่างๆ ในชุดโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมทั้งภายใน สวทช . และหน่วยงานเครือข่าย
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • นอกจากนี้ยังได้นำโปรแกรม OpenBiblio โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็กไปติดตั้งให้กับโรงเรียนพระปริยติธรรม จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บรายการหนังสือเพื่อสะดวกในการสืบค้นของสามเณรและพระที่สนใจได้สะดวกมากขึ้น และขยายผลไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • STKS ได้สนับสนุนวิทยาลัยสาธารณสุข 14 แห่ง และกรมการแพทย์ ในการนำรายการหนังสือต่างๆ มาใส่เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS) ที่พัฒนาด้วย Koha ทำให้เกิดระบบการสืบค้นหนังสือแบบ One Search ระหว่างวิทยาลัยสาธารณสุข 14 แห่งและศูนย์แห่งชาติของ สวทช . อันประกอบด้วย NECTEC, MTEC, NANOTEC อีกทั้งสนับสนุนการสร้างชุมชนออนไลน์ตามแนวทาง Web 2.0 ด้วยโปรแกรม Wordpress ให้กับกรมการแพทย์
 • STKS ได้สนับสนุนเอกสาร คู่มือตำรา เว็บไซต์การใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org, GIMP, FireFox และอื่นๆ อย่างเป็นทางการให้กับ ปตท . รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับวิทยากรของ ปตท . (Train the Trainner)
 • ในส่วน สวทช . ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดสอบวัดผล OpenOffice.org และบุคลากร STKS ร่วมกับ NECTEC ในการออกข้อสอบวัดผล เป็นโครงการ OpenOffice.org Certificate@NSTDA
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • โครงการจัดงานสัมมนา IT UPDATE 2007
 • 20110816 oss4edu-nsru

  1. 1. Open source software & Freeware ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอน บุญเกียรติ เจตจำนงนุช ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://stks.or.th [email_address]
  2. 2. บุญเกียรติ เจตจำนงนุช <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>b oonkiat @nstda.or.th </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th/boonkiat </li></ul>
  3. 3. สวทช . <ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ </li></ul><ul><li>หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( กวทช .) </li></ul>
  4. 4. รู้จักกับ สวทช . กระทรวงวิทยาศาสตร์
  5. 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
  6. 6. <ul><li>บริการความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ </li></ul><ul><li>จัดการความรู้ สวทช . </li></ul><ul><li>พัฒนา / บริการสื่อดิจิทัล </li></ul>http://stks.or.th/
  7. 7. ท่านรู้จัก / เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>FireFox </li></ul><ul><li>Thunderbird </li></ul><ul><li>Izarc, 7Zip </li></ul><ul><li>NVU </li></ul><ul><li>Lexitron </li></ul><ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>Mambo, Joomla </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>Atutor </li></ul><ul><li>Blog (Web log) ‏ </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul>
  8. 8. ท่านรู้จัก / เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>Windows Xp </li></ul><ul><li>Windows 7 </li></ul><ul><li>MicroSoft Office </li></ul><ul><li>AcdSee </li></ul><ul><li>Adobe PhotoShop </li></ul><ul><li>Adobe Acrobat (PDF) </li></ul><ul><li>Power DVD </li></ul><ul><li>WinZip </li></ul><ul><li>WinRAR </li></ul>
  9. 9. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ </li></ul><ul><ul><li>ต้นฉบับโปรแกรมปรับแก้ไขได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถสำเนาได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถเผยแพร่ได้ </li></ul></ul><ul><li>OSS  Free Software  Freeware </li></ul><ul><li>ไม่ได้ “ฟรี” ทุกอย่าง </li></ul>
  10. 10. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><ul><li>www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul>
  11. 11. ความหมาย <ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี ที่ให้เสรีภาพในการติดตั้ง การเรียกใช้งาน การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่โปรแกรม ไม่ว่าจะโดยการจำหน่ายหรือให้ฟรีก็ตาม แต่ที่สำคัญคือต้องแถมซอร์สโค้ด ( Source Code) ไปด้วย </li></ul>
  12. 12. กรมทรัพย์สินทางปัญญา <ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของเปิดเผยรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด (Source Code) ภายใต้เงื่อนไขซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำการศึกษา เปลี่ยนแปลงแก้ไข และพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งจำหน่ายจ่ายแจกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาต่อยอดนั้นได้ </li></ul>
  13. 13. ความยาวของ Source Code <ul><li>Linux – 2 ล้านบรรทัด </li></ul><ul><li>Windows - 75 ล้านบรรทัด </li></ul>
  14. 14. Freeware <ul><li>ซอฟต์แวร์ธุรกิจที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี </li></ul><ul><li>ไม่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม </li></ul><ul><li>อาจจะตัดความสามารถบางอย่างออก </li></ul><ul><li>มีเงื่อนไขในการใช้งาน </li></ul><ul><ul><li>บางโปรแกรมใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล </li></ul></ul><ul><ul><li>บางโปรแกรมไม่อนุญาตให้หารายได้ </li></ul></ul>
  15. 15. การเลือกใช้เครื่องมือ <ul><li>อยู่บนฐานของ Open Source Software & Freeware </li></ul><ul><li>สอดรับกับข้อกำหนด / มาตรฐานของ สวทช . </li></ul><ul><li>ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช . </li></ul><ul><li>OSS ไม่ได้มีเฉพาะ Linux & OpenOffice.org </li></ul>
  16. 16. OSS & Freeware ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน <ul><li>การใช้งานส่วนบุคคล , สำนักงาน </li></ul><ul><li>การเรียนการสอน </li></ul><ul><li>การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ </li></ul><ul><li>สถิติวิจัย </li></ul><ul><li>การจัดการความรู้ </li></ul><ul><li>ระบบอัตโนมัติต่างๆ </li></ul>OSS ไม่ได้มีเฉพาะ Linux & OpenOffice.org
  17. 17. ข้อแนะนำการเลือกใช้ OSS & Freeware <ul><li>ตรงกับความต้องการ </li></ul><ul><li>เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ขององค์กร </li></ul><ul><li>บุคลากรยอมรับ </li></ul><ul><li>มาตรฐานสากล </li></ul>
  18. 18. OSS & Freeware ใกล้ตัวเรา <ul><li>Office suits </li></ul><ul><li>Zip/Unzip </li></ul><ul><li>PDF </li></ul><ul><li>Graphics Editor </li></ul><ul><li>Dictionary </li></ul><ul><li>Text Editor </li></ul><ul><li>MindMap </li></ul><ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>Izarc, 7-zip </li></ul><ul><li>PDF Creator </li></ul><ul><li>XnView, GIMP </li></ul><ul><li>LexiTron </li></ul><ul><li>NotePad ++ </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul>
  19. 19. OSS & Freeware ใกล้ตัวเรา <ul><li>Web browser </li></ul><ul><li>Mail Client </li></ul><ul><li>Web Development </li></ul><ul><li>FTP </li></ul><ul><li>Collaboration tools </li></ul><ul><li>Server (Simulated) </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul><ul><li>Automated Library </li></ul><ul><li>Digital Repository </li></ul><ul><li>Firefox </li></ul><ul><li>Thunderbird </li></ul><ul><li>Joomla, Drupal, Wordpress </li></ul><ul><li>FileZilla, WinSCP </li></ul><ul><li>Wiki – Dokuwiki, mediawiki </li></ul><ul><li>AppServ, Server2Go </li></ul><ul><li>Greenstone </li></ul><ul><li>Koha, OpenBiblio </li></ul><ul><li>DSpace </li></ul>
  20. 20. เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ <ul><li>CMS </li></ul><ul><ul><li>Joomla </li></ul></ul><ul><ul><li>Drupal </li></ul></ul><ul><ul><li>PHPNuke </li></ul></ul><ul><ul><li>Mambo </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordpress </li></ul></ul><ul><ul><li>Xoops </li></ul></ul>www.cmsmatrix.org
  21. 21. http://trends.google.com
  22. 22. OSS for Knowledge Sharing & Learning <ul><li>เล่าเรื่อง + แลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><ul><li>สร้างความตระหนักการรักษา ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน </li></ul></ul><ul><li>Online Database & RSS </li></ul><ul><li>Knowledge & Patent Mapping </li></ul><ul><li>คลังความรู้จากโรงเรียน </li></ul><ul><li>คลังคำศัพท์ </li></ul><ul><li>ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ </li></ul>
  23. 23. Tools <ul><li>DL & IR DSpace & Greenstone </li></ul><ul><li>Blog Wordpress </li></ul><ul><li>Wiki Dokuwiki, Twiki, MediaWiki </li></ul><ul><li>Library Koha, OpenBiblio, Senayan </li></ul><ul><li>CMS Joomla, Drupal </li></ul><ul><li>e-Learning LearnSquare, Moodle </li></ul><ul><li>Office Suits OpenOffice.org </li></ul><ul><li>e-Book PDF, Open Flash e-Book </li></ul><ul><li>Report Open Flash Chart </li></ul>
  24. 24. Knowledge Sharing - Blog
  25. 25. Knowledge Collaboration : Wiki
  26. 30. OSS & Freeware เพื่อการศึกษา <ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul><ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>Audacity </li></ul><ul><li>PDF Creator </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>NVU </li></ul><ul><li>Flash e-Book </li></ul><ul><li>Scratch </li></ul><ul><li>LearnSquare </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>Zotero, JabRef </li></ul>
  27. 31. e-Learning : LearnSquare
  28. 32. Flash e-Book <ul><li>พัฒนา Flash e-Book </li></ul><ul><li>บริการดาวน์โหลดใช้ฟรี </li></ul><ul><li>สร้างสื่อได้ง่าย </li></ul><ul><li>ป้อนข้อความกำกับภาพเอกสาร พร้อมสืบค้นได้ </li></ul>
  29. 35. การจัดการรูปภาพดิจิทัล <ul><li>จัดการภาพจำนวนมาก และ Metadata ของภาพด้วย XnView, IrfanView </li></ul><ul><li>ปรับแต่งภาพด้วย GIMP </li></ul><ul><li>ทำระบบคลังภาพออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>Gallery2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordpress + NextGen Gallery </li></ul></ul><ul><ul><li>Joomla + RS Gallery </li></ul></ul>
  30. 36.
  31. 37. ประหยัดงบประมาณระบบใหญ่ เช่นระบบห้องสมุดด้วย OSS <ul><li>ระบบห้องสมุด </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บรายการหนังสือ (Catalog) </li></ul></ul><ul><ul><li>การบริการสืบค้นหนังสือ (OPAC) </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดการสมาชิก </li></ul></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ OSS ในกลุ่ม ILS – Integrated Library System </li></ul><ul><ul><li>Koha </li></ul></ul><ul><ul><li>OpenBiblio </li></ul></ul><ul><ul><li>Senayan </li></ul></ul><ul><ul><li>PHPMyLibrary </li></ul></ul>
  32. 38. ห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ KOHA
  33. 39. OSS & Freeware กับระบบใหญ่ๆ <ul><li>Mail Client </li></ul><ul><li>Web Development </li></ul><ul><li>Collaboration tools </li></ul><ul><li>Server (Simulated) </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul><ul><li>Automated Library </li></ul><ul><li>Digital Repository </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul><ul><li>e-Office </li></ul><ul><li>Thunderbird </li></ul><ul><li>Joomla, Drupal, Wordpress </li></ul><ul><li>Wiki – Dokuwiki, mediawiki </li></ul><ul><li>AppServ, Server2Go </li></ul><ul><li>Greenstone </li></ul><ul><li>Koha, OpenBiblio </li></ul><ul><li>DSpace </li></ul><ul><li>Moodle, LearnSquare </li></ul><ul><li>eGroupware </li></ul>
  34. 40. การใช้งานในปัจจุบัน <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย </li></ul></ul>ความเป็นจริง มีซอฟต์แวร์ต้องใช้ มากกว่านี้ !!!
  35. 41. ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>
  36. 42. ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>76,000.00
  37. 43. องค์กร / บริษัท <ul><li>คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 2,000 เครื่อง </li></ul><ul><li>ค่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติม 53,000 บาทต่อเครื่อง </li></ul>2,000 x 53,000 = 106,000,000 บาท ยอมจ่าย ประหยัด งบประมาณ
  38. 44. ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน ละเมิด กฎหมายลิขสิทธิ์
  39. 45. กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ <ul><li>นำซอฟต์แวร์มา Crack </li></ul><ul><li>ปัญหาจากโปรแกรม Crack มีการฝังโปรแกรมบางตัวที่อาจจะไปรบกวนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่น </li></ul>
  40. 46. การกระทำความผิดอื่นๆ <ul><li>การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา มาตรา 11 </li></ul><ul><li>การกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง มาตรา 12 </li></ul><ul><li>การจำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการกระทำผิด มาตรา 13 </li></ul><ul><li>การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม มาตรา 14 </li></ul>http://www.etcommission.go.th/
  41. 47. การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses </li></ul><ul><li>Spamming </li></ul><ul><li>การโพสต์ หรือนำเข้าข้อมูล </li></ul><ul><li>การตัดต่อภาพ </li></ul>
  42. 48. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
  43. 49. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
  44. 50. ราคาซอฟต์แวร์แพง Crack ก็ผิดกฏหมาย ทางเลือกอื่นมีไหม ?
  45. 51. OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 </li></ul>
  46. 52. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View ฟรี </li></ul>
  47. 53. ราคาซอฟต์แวร์ <ul><li>WinZip = 29.95 $ (928.45 บาท ) </li></ul><ul><li>AcdSee = 239.99 $ (7,349.69 บาท ) </li></ul><ul><li>MicroSoft Office 2010 = 499 $ (15,469 บาท ) </li></ul><ul><li>Adobe PDF = 199 $ (6,169 บาท ) </li></ul>
  48. 54. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
  49. 56. SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
  50. 57. หน่วยงานสนับสนุน <ul><li>กระทรวง ICT </li></ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul><ul><li>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS </li></ul></ul>
  51. 58. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานสนับสนุนของประเทศไทย </li></ul><ul><ul><li>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NSTDA – STKS </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul></ul><ul><li>ผู้ใช้งานขนาดใหญ่ของประเทศ </li></ul><ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>การบินไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>ปตท . </li></ul></ul><ul><ul><li>บริษัท S&P </li></ul></ul><ul><ul><li>ธนาคารไทยพาณิชย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>กลุ่มผู้พัฒนาของโลก </li></ul><ul><ul><li>http://sourceforge.net </li></ul></ul>
  52. 59. ส่งเสริมอย่างไรให้ได้ผล <ul><li>นโยบายการได้มาของซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>ลดการซื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนโอเพนซอร์ส </li></ul></ul><ul><li>ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของการเผยแพร่ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างแท้จริง </li></ul><ul><li>มีความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร </li></ul>
  53. 60. กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li></ul></ul><ul><li>จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>คู่มือ / สื่อเรียนรู้ออนไลน์ (http://elearning.nectec.or.th) ‏ </li></ul></ul>
  54. 61. กรณีศึกษาจาก NECTEC <ul><li>ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ 200 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมด้านไอซีที </li></ul>
  55. 62. กรณีศึกษา “สวทช .” <ul><li>สวทช . เป็นองค์กรที่ยกเลิกการใช้ SW เถื่อน </li></ul><ul><li>ใช้แนวทางสายกลางในการเลือกใช้ SW อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>จัดเงินอุดหนุนการจัด OSS Club และจัดกิจกรรมสนับสนุน </li></ul><ul><li>ประกาศใช้ OpenDocument Format ภายใน สวทช . </li></ul><ul><li>บุคลากร สวทช . ต้องรู้ OOo ภายใน 1 ปี โดยการศึกษาผ่าน e-Learning </li></ul><ul><li>ติดตั้ง OOo ทุกเครื่องภายใน สวทช . </li></ul>
  56. 63. แนวทางสายกลาง <ul><li>สนับสนุนการใช้ SW อย่างเหมาะสมกับ ลักษณะงาน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS และ Freeware ที่ทำงานบน Windows </li></ul>
  57. 64. OSS Club <ul><li>สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร </li></ul><ul><ul><li>NECTEC + NSTDA + EGAT + SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>SETEC + ODP + ISS + NSS + ... </li></ul></ul><ul><li>OSS Club ที่มีทีมงานจากทุกศูนย์ฯ ภายใน สวทช . </li></ul><ul><li>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม </li></ul><ul><li>จัดหา Help desk เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว </li></ul>
  58. 65. พันธมิตรร่วมทาง <ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NSTDA) </li></ul><ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) </li></ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) </li></ul><ul><li>การบินไทย (Thai Airways) </li></ul><ul><li>อุตสาหกรรม SME </li></ul><ul><li>ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ </li></ul><ul><li>ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา </li></ul>
  59. 66. ใช้ยากจริงหรือ <ul><li>ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” </li></ul>
  60. 67. ปัญหาของผู้ใช้ <ul><li>ปัญหาการใช้โปรแกรม </li></ul><ul><ul><li>ใช้ไม่ถูก หาไม่เจอ จึงเลิกใช้ </li></ul></ul>
  61. 68.
  62. 69. LEXiTron Dictionary
  63. 71. BLOG : Wordpress
  64. 72. NSTDA Blog Report
  65. 73. Wiki : Dokuwiki
  66. 74. ห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio <ul><li>ภาพหน้าเว็บ openbiblio สภาการศึกษา </li></ul>
  67. 75. ห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ KOHA
  68. 76. DSpace
  69. 77.
  70. 78. แนวทางการดำเนินการ <ul><li>จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม Microsoft Windows ที่ถูกกฎหมาย </li></ul><ul><li>สำรวจลักษณะงานของหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>งานที่สามารถใช้ OSS & Freeware </li></ul></ul><ul><ul><li>งานที่ยังจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ </li></ul></ul><ul><li>การตั้งหน่วยงานสนับสนุน / ระบบสนับสนุนฐานความรู้ และเทคนิค </li></ul><ul><li>การร่วมเครือข่ายความร่วมมือ </li></ul>
  71. 79. การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม <ul><li>STKS ให้คำแนะนำและสนับสนุนภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโอเพนซอร์ส สำหรับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม </li></ul><ul><li>STKS ให้คำแนะนำการประยุกต์นำ OSS เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ </li></ul><ul><ul><li>การใช้ Greenstone กับวิชา Digital Library และ Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>การใช้ OpenBiblio, PHPMyLibrary กับรายวิชาการวิเคราะห์และลงรายการ , ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla </li></ul></ul>
  72. 80. เอกสารเผยแพร่
  73. 81. OpenOffice.org Certificate
  74. 82. STKS & OSS/Freeware <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://elearning.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.thaiopensource.org </li></ul><ul><li>http://converttle.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul><ul><li>คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ </li></ul>
  75. 83. เอกสารคุณภาพ สวทช . ด้วย OpenOffice.org
  76. 84. OpenOffice.org Writer Word processor .odt Calc Spreadsheet .ods Impress Presentation .odp Base Database .odb Draw Vector Drawing .odg Math Formula .odf
  77. 85. ครม . สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย ครม . สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย ครม . สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย
  78. 86. เปลี่ยนโปรแกรมแล้ว เปลี่ยนวิธีสร้างสรรค์ผลงานดีไหม ??? <ul><li>ผลงานได้มาตรฐาน </li></ul><ul><ul><li>แสดงความเป็น “วิชาการ” ของผลงาน สวทช . </li></ul></ul><ul><li>ลดการทำงานซ้ำซ้อน </li></ul><ul><li>สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล </li></ul>
  79. 87. ผลงานที่ “ไม่ได้มาตรฐาน” <ul><li>ฟอนต์ภาษาแตกต่างกัน </li></ul><ul><li>ตัดคำผิดวิธี </li></ul><ul><ul><li>การกดปุ่ม <Enter> หรือเคาะช่องว่าง </li></ul></ul><ul><li>ขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าผิดวิธี </li></ul><ul><ul><li>กดปุ่ม <Enter> หลายครั้งจนกว่าจะขึ้นหน้าใหม่ </li></ul></ul>
  80. 88. ผลงานที่ “ไม่ได้มาตรฐาน” <ul><li>เคาะช่องว่างระหว่างคำมากเกินไป </li></ul><ul><li>ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด </li></ul><ul><ul><li>อินเทอร์เน็ต ( Internet) และไอซีที ( Information & Communication Technology ) </li></ul></ul><ul><li>ใช้คำทับศัพท์ไม่ถูกต้อง </li></ul><ul><ul><li>อินเทอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>เว็บ หรือ เวบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ดิจิทัล หรือ ดิจิตอล </li></ul></ul>
  81. 89. ผลงานที่ “ไม่ได้มาตรฐาน” <ul><li>ป้อนข้อมูลใน Spreadsheet ผิดประเภท </li></ul><ul><li>ไม่ระบุข้อมูลกำกับเอกสาร เพื่อประกอบการสืบค้น </li></ul><ul><ul><li>เอกสารชื่อเรื่องอะไร </li></ul></ul><ul><ul><li>ใครเป็นเจ้าของเอกสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>คำค้นเอกสารมีอะไรบ้าง </li></ul></ul><ul><li>สร้างสไลด์แบบตามใจ “ฉัน” ไม่ใช่ Layouts หรือเลือก Layout ผิดประเภท </li></ul><ul><li>ใส่เนื้อหามากกว่าสาระสำคัญให้กับสไลด์ </li></ul>
  82. 90. การทำงานซ้ำซ้อน <ul><li>ต้องมากดปุ่ม <Tab> เพื่อย่อหน้าพารากราฟทุกๆ ครั้ง </li></ul><ul><li>ต้องจัดแต่งหัวเรื่อง (Heading) เอกสารหลายครั้ง </li></ul><ul><li>เสียเวลากับการสร้างสารบัญ และรายการอ้างอิง </li></ul><ul><li>แยกไฟล์เอกสารหลายไฟล์ เพื่อแบ่งเอกสารที่พิมพ์แนวตั้ง กับพิมพ์แนวนอนออกจากกัน </li></ul><ul><li>พิมพ์วันที่ ข้อมูลตัวเลข ผิดรูปแบบทำให้คำนวณไม่ได้ </li></ul><ul><li>ต้องมาสร้าง Bookmark เพื่อทำสารบัญในเอกสาร PDF </li></ul>
  83. 91. ไม่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล <ul><li>Layout เอกสารเสีย เมื่อเปิดเอกสารที่เครื่องอื่น </li></ul><ul><li>นำข้อมูลไปต่อยอดไม่ได้ </li></ul><ul><ul><li>สร้างสารบัญรวม </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งข้อมูลให้กับ Search Engine </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งข้อมูลให้กับ Web Programming & Programming ต่างๆ เพื่อดึงข้อมูลอัตโนมัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างสารบัญอัตโนมัติในเอกสาร PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างสไลด์อัตโนมัติจาก Writer </li></ul></ul>
  84. 92. ความคาดหวังจาก STKS <ul><li>มีจิตสำนึกในการใช้งบประมาณ </li></ul><ul><ul><li>งบประมาณครุภัณฑ์ , งบประมาณพัฒนาระบบ , งบประมาณดำเนินการ </li></ul></ul><ul><li>เชื่อใจ OSS </li></ul><ul><li>ร่วมกันพัฒนา </li></ul><ul><ul><li>ระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้าง / จัดการเอกสารดิจิทัล </li></ul></ul><ul><ul><li>มาตรฐานการจัดเตรียม / สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล </li></ul></ul>
  85. 93. OpenOffice.org <ul><li>เป็น OpenSource </li></ul><ul><li>เป็น Software สำหรับงานสำนักงาน เช่นเดียวกับ MS Office </li></ul><ul><li>Download </li></ul><ul><ul><li>http://www.openoffice.org </li></ul></ul>
  86. 95. ข้อควรทราบในการติดตั้ง
  87. 96. OpenOffice.org Writer <ul><li>Word Processor </li></ul><ul><li>งานพิมพ์เอกสารในสำนักงาน </li></ul><ul><li>งานพิมพ์ประยุกต์ </li></ul><ul><ul><li>แผ่นพับ </li></ul></ul><ul><ul><li>่ตาราง / กราฟ / รูปภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>งานพิมพ์ด้วย Style </li></ul></ul><ul><ul><li>แม่แบบงานพิมพ์ (Document Template) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail Merge </li></ul></ul>
  88. 97. Mail Merge ฐานข้อมูล txt, Calc <<name>> <<position>>
  89. 98. OpenOffice.org Calc <ul><li>Spreadsheet </li></ul><ul><li>งานคำนวณ </li></ul><ul><li>การสร้างกราฟ </li></ul><ul><li>การจัดการฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>การทำรายงานสรุป </li></ul><ul><ul><li>Sub Total </li></ul></ul><ul><ul><li>Data Pilot </li></ul></ul>
  90. 102. OpenOffice.org Impress <ul><li>สร้างสื่อนำเสนอ </li></ul><ul><li>สร้างกราฟิก 2D & 3D </li></ul>
  91. 103. การเรียกโปรแกรม <ul><li>Start </li></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><li>OpenOffice.org 2.0 </li></ul><ul><li>OpenOffice.org Writer </li></ul>
  92. 104. ข้อควรทราบในการติดตั้ง
  93. 105. การปิด QuickStarter <ul><li>การปิดชั่วคราว </li></ul><ul><ul><li>คลิกขวาที่ Icon ที่มุมล่างด้านขวาของ Task Bar </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Exit QuickStarter </li></ul></ul><ul><li>การปิดอย่างถาวร </li></ul><ul><ul><li>ให้ยกเลิกเครื่อง “ถูก”หน้าคำสั่ง Load OpenOffice.org During System Start-Up ก่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>จากนั้นจึงเลือกคำสั่ง Exit QuickStarter </li></ul></ul>
  94. 106. Config Font <ul><li>ทำไมต้อง Config </li></ul><ul><ul><li>เนื่องจากการใช้การทั่วไปจะเกิดปัญหา Font ไม่ตรงกันเวลาเปลี่ยนภาษา ทำให้ตัวอักษรดูไม่สวยงาม </li></ul></ul>
  95. 107. การปรับแต่งหน่วยไม้บรรทัด <ul><li>แบบช่วงคราว </li></ul><ul><ul><li>คลิกขวาที่แถบไม้บรรทัด </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือกหน่วยวัดที่ต้องการ </li></ul></ul><ul><li>แบบถาวร </li></ul><ul><ul><li>คลิกคำสั่ง Tools >> Options >> OpenOffice.org Writer >> General </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือกหน่วยวัดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK </li></ul></ul>
  96. 108. เทคนิคการพิมพ์ <ul><li>การขึ้นหน้าใหม่กด Ctrl Enter </li></ul><ul><li>การตัดคำกด Shift Enter </li></ul>
  97. 109. การจัดพารากราฟเอกสาร <ul><li>คลิกค้างปุ่มสามเหลี่ยมบนแถบไม้บรรทัดแล้วลาก กำหนดรูปแบบตามต้องการ </li></ul><ul><li>เลือกจากปุ่มเครื่องมือบน Toolbars </li></ul>
  98. 110. การแปลงเอกสารเป็น PDF <ul><li>คลิกคำสั่ง File >> Export as PDF... </li></ul><ul><li>ตั้งชื่อเอกสาร แล้ว คลิกปุ่ม Save </li></ul><ul><li>ตั้งค่าต่างๆ ในหน้าต่าง PDF Options แล้วคลิกปุ่ม Export </li></ul>
  99. 111. ทำงานกับ Style <ul><li>การพิมพ์เอกสารอย่างมีมาตรฐาน </li></ul><ul><li>โดยคลิกเลือก Heading ให้กับข้อความ เช่น </li></ul><ul><ul><li>หัวข้อหลักใช้ Heading 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>หัวข้อรองลงมาใช้ Heading 2 </li></ul></ul><ul><li>โปรแกรมจะนำไปประมวลผลแค่ 3 หัวข้อ คือ - Heading 1 - Heading 2 - Heading 3 </li></ul>
  100. 112. การสร้างสารบัญ <ul><li>หากเรามีการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือ ข้อความด้วย Styles แล้วจะทำให้ สามารถสร้างสารบัญได้โดยง่ายได้ </li></ul><ul><li>โดยไปที่คำสั่ง Insert / Indexes and Tables / Indexes and Tables... </li></ul>
  101. 113. การสร้างแบบฟอร์ม และบันทึกเป็น Template <ul><li>ออกแบบ Template </li></ul><ul><li>คลิกเมนู File >> Templates </li></ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Save </li></ul><ul><li>ตั้งชื่อ Templates แล้วคลิกปุ่ม OK </li></ul>
  102. 114. การพิมพ์ <ul><li>เทคนิคการพิมพ์ </li></ul>
  103. 115. การ Save.odt <ul><li>สามารถ Save ได้ตามปกติ </li></ul>
  104. 116. การ Save.doc <ul><li>ในการ Save เป็นนามสกุล .doc สามารถทำได้โดยการเลือกนามสกุลให้ เป็น .doc ก่อนทำการ Save </li></ul>
  105. 117. การปิดไฟล์ <ul><li>สามารถปิดได้เหมือนโปรแกรมทั่วไปโดย คลิกที่ File / Exit </li></ul>
  106. 118. Open Word <ul><li>การเปิดไฟล์ Word สามารถเรียกเปิดไฟล์ </li></ul><ul><li>ได้ตามปกติ โดยเลือกคำสั่ง File / Open </li></ul><ul><li>จากนั้น เลือกไฟล์ Word ที่ต้องการ </li></ul>
  107. 119. Save.odt <ul><li>การ Save นามสกุลจาก Word เป็น OpenOffice.org Writer มีขั้นตอนไม่แตกต่างจากการเปลี่ยน OpenOffice.org Writer เป็น Word โดยสามารถ Save As เป็นนามสกุล .odt ได้เลย </li></ul>
  108. 120. การเลื่อนตำแหน่ง <ul><li>ขึ้นบรรทัดใหม่ใน Paragraph เดียวกัน กด Shift+ Enter </li></ul><ul><li>ขึ้น Paragraph กด Enter </li></ul><ul><li>ขึ้นหน้าใหม่ กด Enter </li></ul><ul><li>กลับหน้าแรก กด Ctrl + Home </li></ul><ul><li>ไปหน้าสุดท้าย กด Ctrl + End </li></ul>
  109. 121. การสั่ง Print <ul><li>การ Print งานใน OpenOffice.org Writer มีรูปแบบไม่แตกต่างจาก MS Office Word </li></ul><ul><li>ต่างกันตรงที่ OpenOffice.org Writer มีการแบ่งคำสั่ง ในการสั่ง Print ออกเป็น 2 คำสั่ง </li></ul>
  110. 122. ขอขอบคุณ <ul><li>http://www.stks.or.th/web </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th/wiki </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th/elearning </li></ul>
  111. 123. สรุป <ul><li>เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน </li></ul><ul><li>เริ่มจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มสำนักงาน </li></ul><ul><li>จัดทีมช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกม </li></ul><ul><li>จัดหาคู่มือเอกสาร </li></ul><ul><li>จัดหาพันธมิตร </li></ul>

  ×