Ch¬ng 5. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng                Tự học: 12 tiết   - Tập bài giảng “Quản lí hành chính ...
C¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc.   C¶i c¸ch c¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc.   C¶i c¸ch nÒn c«ng vô (®éi ngò c...
theo kÞp, nªn cha ®¸p øng ®îc c¸c ®ßi hái míi, cÇn ph¶i cã sùthay ®æi ®Ó hoµn thiÖn ®éi ngò nµy.   Tãm l¹i, c¶i c¸ch hµn...
Hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ hµnh chÝnh, c¬ chÕ, chÝnhs¸ch phï hîp víi thêi k× c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, tr-íc...
§Õn n¨m 2010, ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã sè lîng, c¬ cÊuhîp lý, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i. C¸n bé, c«ng chøc ph¶i cã phÈmc...
C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng ph¶i ®îc tiÕn hµnh tõng bíc v÷ngch¾c, cã träng t©m, träng ®iÓm, lùa chän kh©u ®ét ph¸ trongtõng g...
ThÓ chÕ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng hµnh chÝnhc«ng, tríc hÕt lµ tæ chøc ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ, c¸c bé, c¬quan ngan...
quyÒn ®Þa ph¬ng. ChÕ ®é c¸n bé l·nh ®¹o, chñ chèt ë c¸c ngµnhë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®Þnh kú trùc tiÕp gÆp gì, ®èi tho¹ig...
- §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, hiÖu qu¶, minh b¹ch vµ c«ng b»ngtrong gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh. Lo¹i bá c¸c thñ tôc r-ê...
tÝnh chÊt hµnh chÝnh vµ tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ, mµ cßn lµc«ng viÖc chung cña toµn bé c¸c c¬ quan nhµ níc.    ThÓ chÕ...
C¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ kh«ng ®îc ban hµnh c¸c v¨nb¶n qui ph¹m ph¸p luËt. Theo ®ã, c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ®îc ph©n...
tÕ, v¨n hãa, an ninh, quèc phßng vµ ngo¹i giao, vÒ mèi quan hÖgi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc trong t×nh h×nh míi mµ ®Þnh l¹i...
c¶ níc víi viÖc chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c tæ chøc sù nghiÖp cãtÝnh chÊt dÞch vô c«ng trùc thuéc bé, c¬ quan ngang bé.5.2.2.5. ...
quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ vµkÕt qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y do m×nh phô tr¸ch.   Lo¹i bá nh÷n...
TiÕt 29   5.2.3. §æi míi, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc5.2.3.1. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸n bé, c«ng ch...
Söa ®æi viÖc ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ c¸n bé, c«ngchøc. Më réng quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ c¸n bé, c«ng chøccña chÝn...
KÕt hîp ®µo t¹o chÝnh qui víi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh«ngchÝnh qui, ®µo t¹o trong níc vµ göi ®i ®µo t¹o ngoµi níc. KhuyÕnk...
vụ, công khai hóa các hoạt động công vụ, nâng cao ý thức tổ chức, kỉluật; chống quan liêu, tham nhũng…).         ...
®¶m nhiÖm díi sù hç trî, híng dÉn, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬quan sù nghiÖp hµnh chÝnh.   Xo¸ bá c¬ chÕ cÊp ph¸t tµi ch...
1. Hiện nay, HĐND các cấp của các địa phương đã thực sự quyếtđịnh ngân sách của địa phương? Tại sao?   2. Tại sao lại p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C5.cải cách hcc (bg)

396 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C5.cải cách hcc (bg)

 1. 1. Ch¬ng 5. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng Tự học: 12 tiết - Tập bài giảng “Quản lí hành chính công” của Học viện Tài chính,Hà Nội – 2006: Chương 5, Trang 177- 203. - “Giáo trình Hành chính công” của Học viện Hành chính Quốcgia, Hà Nội – 2007, Chương 5, 6, trang 187- 257. - “Nh÷ng qui ®Þnh míi cña ChÝnh phñ vÒ c¶i c¸ch hµnhchÝnh”; NXB Lao ®éng, Hµ Néi - 2005 . - “ChØ thÞ 32/2006/CT-TTg cña Thñ tíng NguyÔn TÊnDòng” vÒ mét sè biÖn ph¸p cÇn lµm ngay ®Ó chÊn chØnh kØluËt, kØ c¬ng hµnh chÝnh trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña ngêid©n vµ doanh nghiÖp. - “NghÞ quyÕt 26/2008/QH12 cña Quèc héi” ThÝ ®iÓmkh«ng tæ chøc H§ND huyÖn, quËn, phêng. - “C¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ x©y dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn ëViÖt Nam hiÖn nay” PGS.TS. §inh Ngäc Vîng, ViÖn Nhµ níc vµPh¸p luËt. TiÕt 26 5.1. Kh¸i qu¸t vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng 5.1.1. Quan niÖm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng5.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng C¶i c¸ch lµ sù ®æi míi mét sè mÆt cña sù vËt, sù viÖc mµkh«ng lµm thay ®æi c¨n b¶n sù vËt, sù viÖc ®ã. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng lµ ho¹t ®éng söa ®æi, hoµnthiÖn c¸c kh©u trong lÜnh vùc tæ chøc qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh;th¸o gì nh÷ng rµng buéc bÊt hîp lÝ bëi nh÷ng qui t¾c do Nhµ nícqui ®Þnh, lµm cho bé m¸y vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh hîp lÝ, phï hîpvíi yªu cÇu trong tõng giai ®o¹n lÞch sö.5.1.1.2. VÞ trÝ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng lµ mét bé phËn cña c¶i c¸ch tæchøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ níc (bao gåm hÖ thèng cñac¸c c¬ quan thùc thi quyÒn lùc nhµ níc - lËp ph¸p, hµnh ph¸p, tph¸p) nh»m lµm cho Nhµ níc qu¶n lý tèt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. ë níc ta, gÇn ®©y trong giai ®o¹n ®Çu, c¶i c¸ch hµnh chÝnhc«ng ®· tËp trung vµo 3 néi dung:
 2. 2. C¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc. C¶i c¸ch c¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc. C¶i c¸ch nÒn c«ng vô (®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc thùc thi). Trong giai ®o¹n hiÖn nay (2001-2010), ngoµi 3 néi dung nªutrªn vÉn ®îc tiÕp tôc tiÕn hµnh, cßn cÇn ph¶i coi träng c¶i c¸chnguån lùc c«ng, trong ®ã ®Æc biÖt lµ c¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng. 5.1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng5.1.2.1. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan: (6) - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, sù thay ®æi x¶y ra nhanhchãng th× ho¹t ®éng qu¶n lÝ còng ph¶i ®æi míi c¸ch thøc, ph¬ngph¸p qu¶n lÝ ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶. - Xu híng chung cña c¸c níc lµ ph¶i thu hÑp ph¹m vi ho¹t®éng cña bé m¸y qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng. - Tr×nh ®é d©n trÝ ngµy cµng cao vµ mäi ngêi ®Òu cã kh¶n¨ng nhËn thøc kh¸ cô thÓ vÒ ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c c¬quan qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng  hä mong muèn cã ®îc tiÕngnãi cña m×nh trong qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng. - TÝnh quèc tÕ hãa, khu vùc hãa cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ®ßi hái ho¹t ®éng qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ph¶i thay ®æi ®Óphï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. - Khu vùc t nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn, t¹o c¬ héi ®Ó hätham gia nhiÒu h¬n trong c¸c ho¹t ®éng vèn do tríc ®©y nhµ níc®éc quyÒn (kinh tÕ, c¸c dÞch vô vÒ ph¸p luËt, nghiªn cøu khoahäc, c«ng nghÖ, m«i trêng, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o...). - Nhê cã sù trî gióp cña c¸c c«ng cô míi, Nhµ níc cã nhiÒuc¬ héi h¬n ®Ó lùa chän c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ cña m×nh.5.1.2.2. C¸c nguyªn nh©n chñ quan: - NÒn hµnh chÝnh do tÝnh kÕ thõa, liªn tôc nªn cã søc ú, tr×trÖ. HÖ thèng thÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng lµ c«ng cô c¬ b¶n thóc®Èy c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ - x· héi, nhng l¹i chËm ®îc®æi míi. Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh c«ng cÇn ph¶i ®îc tæ chøc l¹icho phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. Ph¬ng thøc t¸c ®éng cña nÒn hµnh chÝnh ®Õn c¸c ®èi tîngqu¶n lÝ ®ang ®îc thay ®æi vµ do ®ã c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¸nbé, c«ng chøc ph¶i thay ®æi theo. §éi ngò c«ng chøc cßn cha
 3. 3. theo kÞp, nªn cha ®¸p øng ®îc c¸c ®ßi hái míi, cÇn ph¶i cã sùthay ®æi ®Ó hoµn thiÖn ®éi ngò nµy. Tãm l¹i, c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng kh«ng chØ xuÊt ph¸t tõ sù®ßi hái cña bé m¸y hµnh chÝnh c«ng ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña®êi sèng kinh tÕ - x· héi, mµ cßn tõ sù ®ßi hái cña chÝnh b¶nth©n nÒn hµnh chÝnh. C¶ yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cña nÒn hµnh chÝnh ®Òucã sù vËn ®éng ph¸t triÓn. Do ®ã, c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ngmang tÝnh tÊt yÕu cña mäi quèc gia ë c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓnkh¸c nhau. §ã còng lµ c¸ch thøc lµm cho bé m¸y qu¶n lÝ hµnhchÝnh c«ng cña níc ta ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, nh»m ®¸p øng®îc ®ßi hái cña x· héi vµ thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn bÒn v÷ng víimôc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨nminh". Th¶o luËn 1. C¶i c¸ch hµnh chÝnh cÇn ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng lÜnh vùcc¬ b¶n nµo? T¹i sao? 2. Ngoµi c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n nªu trªn cßn cã nguyªnnh©n nµo kh¸c dÉn ®Õn cÇn c¶i c¸ch HCC ë níc ta? V× sao? TiÕt 27 5.1.3. Môc tiªu vµ quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c¶i c¸ch hµnhchÝnh c«ng5.1.3.1. Môc tiªu c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng 1) Môc tiªu chung X©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ngm¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i hãa, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, hiÖulùc theo nguyªn t¾c cña Nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN díi sù l·nh®¹o cña §¶ng. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã phÈm chÊt vµ n¨nglùc ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc. HÖ thèng hµnh chÝnh vÒ c¬ b¶n ph¶i ®îc c¶i c¸ch phï hîpvíi yªu cÇu qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héichñ nghÜa. 2) Môc tiªu cô thÓ
 4. 4. Hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ hµnh chÝnh, c¬ chÕ, chÝnhs¸ch phï hîp víi thêi k× c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, tr-íc hÕt lµ c¸c thÓ chÕ vÒ kinh tÕ, vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cñahÖ thèng hµnh chÝnh: - §æi míi qui tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹mph¸p luËt. - Kh¾c phôc tÝnh côc bé trong viÖc chuÈn bÞ, so¹n th¶o c¸cv¨n b¶n. - §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña tõng c¬ quan trong qu¸ tr×nh x©ydùng thÓ chÕ. - Ph¸t huy tÝnh d©n chñ, huy ®éng trÝ tuÖ cña nh©n d©n®Ó n©ng cao chÊt lîng v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt. Xãa bá c¬ b¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh mang tÝnh quan liªu,rêm rµ, g©y phiÒn hµ cho c¸c doanh nghiÖp vµ nh©n d©n. Hoµnthµnh c¸c thñ tôc hµnh chÝnh míi theo híng c«ng khai, ®¬n gi¶nvµ thuËn tiÖn cho d©n. Ph¶i x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn vµ tr¸chnhiÖm râ rµng ®èi víi c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh chÝnh.ChuyÓn mét sè c«ng viÖc vµ dÞch vô kh«ng cÇn thiÕt ph¶i doc¬ quan nhµ níc thùc hiÖn cho doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi, tæchøc phi chÝnh phñ ®¶m nhËn. C¬ cÊu tæ chøc cña ChÝnh phñ gän nhÑ, hîp lÝ theonguyªn t¾c: Bé qu¶n lý ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc, thùc hiÖn chøcn¨ng chñ yÕu lµ qu¶n lÝ vÜ m« toµn x· héi b»ng ph¸p luËt vµchÝnh s¸ch, híng dÉn vµ kiÓm tra thùc hiÖn. Bé m¸y cña c¸c bé®îc ®iÒu chØnh vÒ c¬ cÊu trªn c¬ së ph©n biÖt râ chøc n¨ng,ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn tham mu, thùc thi chÝnhs¸ch, cung cÊp dÞch vô c«ng. X¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh míi vÒ ph©n cÊp qu¶nlÝ hµnh chÝnh nhµ níc gi÷a Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, gi÷a c¸ccÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô,thÈm quyÒn vµ tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn ë ®« thÞ vµ n«ngth«n. C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND cÊp tØnh, cÊp huyÖn®îc tæ chøc l¹i gän nhÑ, thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµníc theo nhiÖm vô thÈm quyÒn ®îc x¸c ®Þnh trong luËt tæ chøcH§ND vµ UBND (söa ®æi). X¸c ®Þnh râ tÝnh chÊt, c¬ cÊu tæchøc, chÕ ®é lµm viÖc cña chÝnh quyÒn cÊp x·.
 5. 5. §Õn n¨m 2010, ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã sè lîng, c¬ cÊuhîp lý, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i. C¸n bé, c«ng chøc ph¶i cã phÈmchÊt tèt vµ ®ñ n¨ng lùc thi hµnh c«ng vô, tËn tuþ phôc vô sùnghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc vµ phôc vô nh©n d©n. TiÒn l¬ng cña c¸n bé, c«ng chøc ph¶i ®îc c¶i c¸ch c¬ b¶n,trë thµnh ®éng lùc cña nÒn c«ng vô, ®¶m b¶o cuéc sèng cña c¸nbé, c«ng chøc vµ gia ®×nh cña hä. C¬ chÕ tµi chÝnh ph¶i ®îc ®æi míi thÝch hîp víi tÝnh chÊtcña c¬ quan hµnh chÝnh vµ tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng. NÒn hµnh chÝnh nhµ níc ®îc hiÖn ®¹i ho¸ mét bíc râ rÖt.C¸c c¬ quan hµnh chÝnh ph¶i cã trang bÞ hiÖn ®¹i phôc vô yªucÇu qu¶n lÝ nhµ níc kÞp thêi vµ th«ng suèt. HÖ thèng th«ng tin®iÖn tö cña ChÝnh phñ ®îc ®a vµo ho¹t ®éng.5.1.3.2. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng C¶i c¸ch vµ hoµn thiÖn nÒn hµnh chÝnh c«ng g¾n liÒn víix©y dùng, chØnh ®èn §¶ng. §æi míi néi dung vµ ph¬ng thøc l·nh®¹o cña §¶ng ®èi víi nhµ níc nãi chung vµ nÒn hµnh chÝnh nãiriªng, nh»m gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy b¶n chÊt cña giai cÊp c«ngnh©n, x©y dùng nhµ níc ph¸p quyÒn cña d©n, do d©n, v× d©n,díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng; NÒn hµnh chÝnh ph¶i ®îc tæ chøc thµnh mét hÖ thèngthèng nhÊt vµ æn ®Þnh, ho¹t ®éng th«ng suèt, trªn c¬ së ph©nc«ng, ph©n cÊp vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm rµnh m¹ch, cã kØ c¬ngnghiªm ngÆt. C¬ quan hµnh chÝnh vµ c¸n bé, c«ng chøc nhµ nícph¶i chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña nh©n d©n, ¸p dông c¸c c¬chÕ, biÖn ph¸p h÷u hiÖu ng¨n ngõa nh÷ng hµnh vi mÊt d©n chñ,tù do, tuú tiÖn, quan liªu, tham nhòng, s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµcho d©n. C¸c chñ tr¬ng, gi¶i ph¸p c¶i c¸ch hµnh chÝnh ph¶i g¾n liÒnchÆt chÏ víi bíc ®i cña ®æi míi kinh tÕ, víi yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êtníc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H vµ héi nhËp quèc tÕ. H×nh thµnhvµ hoµn thiÖn c¸c yÕu tè cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híngXHCN, gi÷ v÷ng trËt tù, kØ c¬ng trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, thóc®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng lµ nhiÖm vô réng lín, phøc t¹p,®ßi hái cã tÇm nh×n bao qu¸t víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé, kÕthîp chÆt chÏ c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi ®æi míi ho¹t ®éng lËp ph¸p,c¶i c¸ch t ph¸p.
 6. 6. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng ph¶i ®îc tiÕn hµnh tõng bíc v÷ngch¾c, cã träng t©m, träng ®iÓm, lùa chän kh©u ®ét ph¸ trongtõng giai ®o¹n cô thÓ. Th¶o luËn 1. T¹i sao xu híng chung c¸c níc lµ ph¶i thu hÑp ph¹m vi ho¹t®éng cña bé m¸y HCC? 2. Cho ®Õn nay, theo ý kiÕn c¸ nh©n, chóng ta ®· ®¹t ®îcmôc tiªu nµo? Môc tiªu nµo cßn cha ®¹t ®îc? V× sao? 3. C¸c môc tiªu ®· nªu cã thÓ vÉn cßn ®îc ®Ò ra tõ sau n¨m2010 hay kh«ng ? V× sao ? 4. T¹i sao c¶i c¸ch HCC l¹i ph¶i g¾n liÒn víi x©y dùng vµchØnh ®èn §¶ng? TiÕt 28 5.2. Néi dung c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng 5.2.1. C¶i c¸ch thÓ chÕ Ch¬ng tr×nh tæng thÓ cña ChÝnh phñ ®Ò ra yªu cÇu lµ x©ydùng vµ hoµn thiÖn ®îc c¸c thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc, tríc hÕtlµ thÓ chÕ kinh tÕ nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕthÞ trêng ®Þnh híng XHCN vµ c¸c thÓ chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t®éng cña hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ níc. C¶i c¸ch thÓ chÕ baogåm 4 néi dung c¬ b¶n sau:5.2.1.1. X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c thÓ chÕ X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c thÓ chÕ, tríc hÕt lµ thÓ chÕkinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN, thÓ chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t®éng cña hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ níc. TËp trung vµo mét sèthÓ chÕ then chèt: ThÓ chÕ vÒ thÈm quyÒn qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi doanhnghiÖp: Ph©n biÖt râ quyÒn cña chñ së h÷u, quyÒn qu¶n lÝhµnh chÝnh nhµ níc vµ quyÒn tù chñ kinh doanh cña doanhnghiÖp. ThÓ chÕ vÒ thÞ trêng vèn vµ tiÒn tÖ, thÞ trêng chøngkho¸n, thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, thÞ trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ,thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng dÞch vô.
 7. 7. ThÓ chÕ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng hµnh chÝnhc«ng, tríc hÕt lµ tæ chøc ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ, c¸c bé, c¬quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c cÊp. ThÓ chÕ vÒ quan hÖ gi÷a Nhµ níc vµ nh©n d©n nh: ThuthËp ý kiÕn cña nh©n d©n tríc khi quyÕt ®Þnh c¸c chñ tr¬ng,chÝnh s¸ch quan träng; trng cÇu d©n ý; xö lÝ c¸c hµnh vi tr¸i ph¸pluËt cña c¬ quan vµ c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc trong khi thi hµnhc«ng vô; thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan hµnh chÝnh vµtoµ ¸n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c khiÕu kiÖn cña nh©n d©n.5.2.1.2. §æi míi qui tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹mph¸p luËt Rµ so¸t vµ hÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt theotõng lÜnh vùc, lo¹i bá nh÷ng qui ®Þnh ph¸p luËt kh«ng cßn hiÖulùc hoÆc chång chÐo, trïng lÆp. Ph¸t huy hiÖu qu¶ cña c¬ së d÷liÖu quèc gia vÒ v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt. T¨ng cêng n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ëTrung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng trong viÖc x©y dùng vµ ban hµnh v¨nb¶n qui ph¹m ph¸p luËt. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng luËt, ph¸p lÖnhchê nghÞ ®Þnh vµ th«ng t híng dÉn thi hµnh. N©ng cao chÊt lîng vµ tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu kh¸ch quan, côcbé trong viÖc x©y dùng v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt. Nghiªn cøu®æi míi ph¬ng thøc, qui tr×nh x©y dùng ph¸p luËt tõ kh©u ®Çu®Õn kh©u ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng qua®Ó tr×nh Quèc héi. Ban hµnh c¸c qui ®Þnh b¶o ®¶m sù tham gia cã hiÖu qu¶cña nh©n d©n vµo qóa tr×nh x©y dùng ph¸p luËt, tæ chøc tètviÖc lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, nh÷ng ngêilµ ®èi tîng ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n ph¸p luËt. C¸c v¨n b¶n luËt ph¶i ®îc c«ng b¸o hoÆc yÕt thÞ, ®a tin trªnc¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ngay sau khi kÝ ban hµnh ®Óc«ng d©n vµ c¸c tæ chøc cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vµ thùc hiÖn.5.2.1.3. B¶o ®¶m viÖc tæ chøc thùc thi ph¸p luËt nghiªm minhcña c¬ quan nhµ níc vµ cña c¸n bé, c«ng chøc Cung cÊp cho c¸n bé, c«ng chøc ®Çy ®ñ th«ng tin vÒchÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc ®Ó vËn dông, gi¶i quyÕtc«ng viÖc theo chøc tr¸ch vµ thÈm quyÒn. Thùc hiÖn qui chÕ d©n chñ ë c¬ së, chÕ ®é th«ng tin c«ngkhai cho d©n vÒ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, cña chÝnh
 8. 8. quyÒn ®Þa ph¬ng. ChÕ ®é c¸n bé l·nh ®¹o, chñ chèt ë c¸c ngµnhë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®Þnh kú trùc tiÕp gÆp gì, ®èi tho¹igi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra. Ph¸t huy hiÖu lùc c¸c thiÕt chÕ thanh tra, kiÓm s¸t vµ tµiph¸n ®Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc qu¶n lÝ nhµ níc, gi÷ g×n kØ c¬ng x·héi. Ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thanh tra vµ toµ ¸nhµnh chÝnh trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c khiÕu kiÖn cña nh©n d©n®èi víi c¬ quan vµ c¸n bé, c«ng chøc. Më réng dÞch vô t vÊn ph¸p luËt cho nh©n d©n, cho ngêinghÌo, ngêi thuéc diÖn chÝnh s¸ch vµ ®ång bµo d©n téc Ýt ngêi,vïng s©u, vïng xa.5.2.1.4. TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh Thñ tôc hµnh chÝnh lµ tr×nh tù cÇn thiÕt ®Ó c¬ quan nhµ n-íc gi¶i quyÕt quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n vµ c¸c tæchøc theo ph¸p luËt. HiÖn nay, thñ tôc hµnh chÝnh ë níc ta cßncã nh÷ng h¹n chÕ vµ nhîc ®iÓm, cô thÓ lµ: - Thñ tôc tiÕn hµnh cßn ®ßi hái qu¸ nhiÒu giÊy tê, g©yphiÒn hµ cho d©n, nhÊt lµ nh÷ng ngêi Ýt hiÓu biÕt c¸c qui ®ÞnhvÒ lÒ lèi lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc. - Cßn nhiÒu cöa, nhiÒu tÇng nÊc trung gian kh«ng cÇnthiÕt; cßn rêm rµ, kh«ng râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm. - Cßn tr× trÖ vµ cßn cã thãi quen kinh nghiÖm chñ nghÜakh«ng thÝch hîp vµ kh«ng ®¸p øng víi yªu cÇu míi cña thêi k× mëcöa. - ThiÕu thèng nhÊt, thêng bÞ thay ®æi mét c¸ch tuú tiÖn, vµcßn thiÕu c«ng khai. ChÝnh do nh÷ng h¹n chÕ, nhîc ®iÓm nªu trªn ®· dÉn ®Õnthñ tôc hµnh chÝnh cña chóng ta cßn g©y nhiÒu phiÒn hµ, g©yra tÖ cöa quyÒn, bÖnh giÊy tê trong guång m¸y hµnh chÝnh vµlµ miÕng ®Êt thuËn lîi cho n¹n tham nhòng ph¸t triÓn, lµm gi¶mlßng tin cña nh©n d©n, cña c¸c tæ chøc vµ c¸c ®èi t¸c níc ngoµivµo c¬ quan nhµ níc cña ta. ChÝnh v× vËy, c¶i c¸ch thñ tôc hµnhchÝnh ®ang lµ yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n, cña c¸c nhµ ®Çut níc ngoµi, vµ lµ kh©u ®ét ph¸ cña tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnhchÝnh c«ng. TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ë níc ta trong giai ®o¹nhiÖn nay lµ ph¶i ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c néi dung cÊp b¸ch vµthiÕt thùc sau:
 9. 9. - §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, hiÖu qu¶, minh b¹ch vµ c«ng b»ngtrong gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh. Lo¹i bá c¸c thñ tôc r-êm rµ, chång chÐo dÔ bÞ lîi dông ®Ó tham nhòng, g©y khã kh¨ncho d©n. Më réng c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong tÊt c¶ c¸clÜnh vùc, xo¸ bá kÞp thêi nh÷ng qui ®Þnh kh«ng cÇn thiÕt vÒcÊp phÐp vµ thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t, kiÓm ®Þnh, gi¸m®Þnh. MÉu ho¸ thèng nhÊt trong c¶ níc c¸c lo¹i giÊy tê mµ c«ngd©n hoÆc doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm khi cã yªu cÇu gi¶i quyÕtc¸c c«ng viÖc vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. C¸c c¬ quanhµnh chÝnh c¸c cÊp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc c¸ nh©n vµ tæ chøcph¶i niªm yÕt c«ng khai, ®Çy ®ñ mäi thñ tôc, tr×nh tù, lÖ phÝ,lÞch c«ng t¸c t¹i trô së lµm viÖc. - Ban hµnh c¬ chÕ kiÓm tra c¸n bé, c«ng chøc tiÕp nhËn vµgi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña d©n. Qui ®Þnh cô thÓ vµ râ rµngtr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong khi thi hµnh c«ng vô, ®ång thêi ®i liÒnvíi viÖc ®¸nh gi¸, khen thëng, kØ luËt c¸n bé, c«ng chøc. Xö lÝnghiªm ngêi cã hµnh vi s¸ch nhiÔu, h¸ch dÞch, v« tr¸ch nhiÖm;khen thëng nh÷ng ngêi hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. - Më réng thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" trong viÖc gi¶i quyÕtc«ng viÖc cña c¸ nh©n vµ tæ chøc ë c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n-íc c¸c cÊp. Theo QuyÕt ®Þnh 181/Q§-TTg ngµy 4/9/2003 cña Thñ tíngChÝnh phñ, viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” ®îc thÓ hiÖn lµ: tæchøc, c«ng d©n cã nhu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc, chØ cÇn ®Õnmét ®Þa ®iÓm t¹i c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë ®Þa ph¬ng sÏ®îc cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt.Sau khi ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc, hå s¬, giÊy tê theo qui ®Þnh, sÏnhËn ®îc kÕt qu¶ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¬ quan hµnh chÝnhnhµ níc còng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã. Nhê vËy, gi¶m phiÒn hµ vµ gi¶mtèi ®a thêi gian gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña tæ chøc, c«ng d©n; t¹ora mét c¬ chÕ gi¸m s¸t cña tæ chøc, c«ng d©n ®èi víi c¸n bé,c«ng chøc cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc; gãp phÇn ®¸ng kÓc¶i thiÖn mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh víi c«ng d©n vµtæ chøc, c¶i thiÖn m«i trêng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®Çu t. Nh vËy, cã thÓ nãi c¶i c¸ch thÓ chÕ lµ mét néi dung quanträng cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh, nã kh«ng chØ lµ c«ng viÖc cã
 10. 10. tÝnh chÊt hµnh chÝnh vµ tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ, mµ cßn lµc«ng viÖc chung cña toµn bé c¸c c¬ quan nhµ níc. ThÓ chÕ nhµ níc ë tÇm vÜ m« ®îc chøa ®ùng phÇn líntrong HiÕn ph¸p, c¸c luËt vµ ph¸p lÖnh thuéc thÈm quyÒn quyÕt®Þnh vµ ban hµnh cña Quèc héi vµ Uû ban Thêng vô Quèc héi.ChÝnh phñ cã phÇn tr¸ch nhiÖm quan träng trong viÖc chuÈn bÞnéi dung c¸c luËt vµ ph¸p lÖnh, sau khi luËt vµ ph¸p lÖnh ®îc banhµnh th× ra nghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh. C¶i c¸ch thÓ chÕ ®îc®Æt ra lµ: X©y dùng luËt cô thÓ h¬n, gi¶m ph¸p lÖnh, gi¶m nghÞ®Þnh vµ th«ng t híng dÉn thi hµnh luËt. Cã nh vËy, míi xo¸ bá ®îct×nh tr¹ng luËt chê nghÞ ®Þnh, th«ng t, ®ã chÝnh lµ mèi quanhÖ chÆt chÏ gi÷a c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ ®æi míi c¸c ho¹t ®énglËp ph¸p. 5.2.2. C¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh5.2.2.1. §iÒu chØnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn, tr¸chnhiÖm cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh X¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ChÝnh phñ, c¸c bé,c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn®Þa ph¬ng c¸c cÊp cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lÝ nhµ níc trongt×nh h×nh míi, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chÐo: ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lÝ nhµ níc, qu¶n lÝ vÜ m«, baoqu¸t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ph¹m vi c¶ níc; thèng nhÊt qu¶nlÝ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi,quèc phßng, an ninh vµ ®èi ngo¹i cña Nhµ níc. Theo ®ã, c¸cthµnh viªn ChÝnh phñ ®îc ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm baoqu¸t c¸c c«ng viÖc cña ChÝnh phñ. TiÕn tíi ChÝnh phñ chuyÓnh¼n sang thùc hiÖn vai trß, chøc n¨ng cña m×nh trong nÒn kinhtÕ thÞ trêng vµ qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ, khu vùc. C¸c bé, c¬ quan ngang bé thùc hiÖn ba lo¹i chøc n¨ng,nhiÖm vô chñ yÕu: - Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi c¸c ngµnh,lÜnh vùc xuyªn suèt trong ph¹m vi c¶ níc theo sù ph©n c«ng cñaChÝnh phñ. - Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc c¸c ho¹t ®éng dÞchvô c«ng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc. - Thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn nhµ n-íc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn nhµ níc (®èi víi mét sè bé, c¬ quanngang bé cã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc).
 11. 11. C¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ kh«ng ®îc ban hµnh c¸c v¨nb¶n qui ph¹m ph¸p luËt. Theo ®ã, c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ®îc ph©n lµm hai lo¹i: - Mét sè c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã mét sè chøc n¨ng,nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi ngµnh, lÜnh vùc ®îc giao trong®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. - C¸c c¬ quan sù nghiÖp thuéc ChÝnh phñ kh«ng cã chøcn¨ng, nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ níc, mµ chØ thùc hiÖn chøc n¨ng,nhiÖm vô qu¶n lÝ ho¹t ®éng sù nghiÖp, dÞch vô c«ng. §Þnh râ vai trß, chøc n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn®Þa ph¬ng c¸c cÊp phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi sù ph©n cÊpqu¶n lÝ hµnh chÝnh gi÷a Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, g¾n víi c¸cbíc ph¸t triÓn cña c¶i c¸ch kinh tÕ.5.2.2.2. §iÒu chØnh c¸c c«ng viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Tõng bíc ®iÒu chØnh c¸c c«ng viÖc mµ ChÝnh phñ, c¸c bé,c¬ quan ngang bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ vµ chÝnhquyÒn ®Þa ph¬ng ®¶m nhiÖm ®Ó kh¾c phôc nh÷ng chångchÐo, trïng lÆp vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô. ChuyÓn cho c¸c tæchøc x· héi, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ hoÆc doanh nghiÖp lµmnh÷ng c«ng viÖc vÒ dÞch vô kh«ng cÇn thiÕt ph¶i do c¬ quanhµnh chÝnh nhµ níc trùc tiÕp thùc hiÖn.5.2.2.3. Ban hµnh vµ ¸p dông c¸c qui ®Þnh míi vÒ ph©n cÊptrong bé m¸y hµnh chÝnh Ban hµnh vµ ¸p dông c¸c qui ®Þnh míi vÒ ph©n cÊp Trung -¬ng, ®Þa ph¬ng, ph©n cÊp gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng. N©ng cao thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn®Þa ph¬ng. T¨ng cêng mèi liªn hÖ vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnhquyÒn tríc nh©n d©n ®Þa ph¬ng. G¾n ph©n cÊp c«ng viÖc víiph©n cÊp vÒ tµi chÝnh, tæ chøc vµ c¸n bé. §Þnh râ nh÷ng lo¹i viÖc ®Þa ph¬ng toµn quyÒn quyÕt®Þnh, nh÷ng viÖc ®Þa ph¬ng tríc khi quyÕt ®Þnh ph¶i cã ý kiÕncña Trung ¬ng vµ nh÷ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnhcña Trung ¬ng.5.2.2.4. C¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y cña ChÝnh phñ X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc cña ChÝnh phñ gåm c¸c bé, c¬quan ngang bé lµm chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc. Trªn c¬ së x¸c®Þnh, ®iÒu chØnh chøc n¨ng cña ChÝnh phñ, c¸c bé, c¬ quanngang bé phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lÝ nhµ níc vÒ chÝnh trÞ, kinh
 12. 12. tÕ, v¨n hãa, an ninh, quèc phßng vµ ngo¹i giao, vÒ mèi quan hÖgi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc trong t×nh h×nh míi mµ ®Þnh l¹i sèlîng vµ c¬ cÊu c¸c bé, c¸c c¬ quan ngang bé lµm cho bé m¸yChÝnh phñ gän nhÑ, chøc tr¸ch râ rµng, lµm viÖc khoa häc, lµmviÖc cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶. §iÒu chØnh tæ chøc c¸c c¬ quanchøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc cho phï hîp víi c¬ cÊu ChÝnh phñ, ®æitªn mét sè bé, c¬ quan ngang bé cho phï hîp víi néi dung vµ ph¹mvi tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ nhµ níc. Trong giai ®o¹n I (2001- 2005) võa qua, ®èi víi c¶i c¸ch hµnhchÝnh vÒ tæ chøc bé m¸y, ChÝnh phñ ®· ban hµnh 39 NghÞ®Þnh qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøccña tõng bé, ngµnh cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Ch¼ng h¹n, ®·thµnh lËp míi mét sè bé, c¬ quan ngang bé: Bé Tµi nguyªn vµ M«itrêng, Bé Bu chÝnh viÔn th«ng, Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎem trªn c¬ së cã sù s¾p xÕp l¹i; ®æi tªn thµnh bé vµ c¬ quanngang bé míi: Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Uû ban D©n téc, BéNéi vô, Thanh tra ChÝnh phñ. Gi¶m m¹nh c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ tæ chøc trùcthuéc Thñ tíng ChÝnh phñ. ChØ duy tr× mét sè Ýt c¬ quan thuécChÝnh phñ cã tÝnh chÊt chuyªn m«n, nghiÖp vô, phôc vô choviÖc qu¶n lÝ vÜ m« cña ChÝnh phñ. Ch¼ng h¹n nh, Tæng côcH¶i Quan, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níclµ c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ võa qua ®· ®îc ®a vÒ Bé TµichÝnh... Nhê vËy, c¬ cÊu tæ chøc trong bé m¸y ChÝnh phñ Kho¸XI (2002-2007) ®· gi¶m tõ 25 c¬ quan trong c¬ cÊu tæ chøcChÝnh phñ kho¸ X xuèng cßn 13 c¬ quan. Tuy nhiªn, hiÖn ChÝnhphñ vÉn cßn tíi 39 bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnhphñ, trong ®ã cã 26 bé, c¬ quan ngang bé. §Þnh râ tÝnh chÊt, ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøct vÊn do Thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp. ChØ thµnh lËp c¸c tæchøc nµy khi ChÝnh phñ cã yªu cÇu chØ ®¹o tËp trung nh÷ngnhiÖm vô quan träng liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnhvùc. C¸c tæ chøc nµy kh«ng cã bé m¸y chuyªn tr¸ch vµ biªn chÕriªng, bé phËn thêng trùc ®Æt t¹i bé hoÆc c¬ quan ngang bé cãliªn quan nhiÒu nhÊt. X¸c ®Þnh ®óng chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc vµ ph¹m vi qu¶nlÝ cña mçi bé, c¬ quan ngang bé. T¸ch chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níccña bé, c¬ quan ngang bé víi toµn ngµnh, lÜnh vùc trong ph¹m vi
 13. 13. c¶ níc víi viÖc chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c tæ chøc sù nghiÖp cãtÝnh chÊt dÞch vô c«ng trùc thuéc bé, c¬ quan ngang bé.5.2.2.5. §iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y bªn trong cña c¸c bé,c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ C¸c bé, ngµnh x¸c ®Þnh râ vµ thùc hiÖn 3 lo¹i chøc n¨ng,nhiÖm vô chñ yÕu: - Qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi ngµnh, lÜnh vùc trong ph¹m vi c¶ n-íc. - Qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng dÞch vô c«ng. - §¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖpcã vèn nhµ níc. T¸ch chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc cña bé, c¬ quan ngang bé®èi víi ngµnh, lÜnh vùc trong ph¹m vi c¶ níc víi chøc n¨ng ®iÒuhµnh c¸c tæ chøc sù nghiÖp kh«ng trùc thuéc bé, c¬ quan ngangbé. Theo ®ã t¸ch tæ chøc hµnh chÝnh víi tæ chøc sù nghiÖpc«ng ®Ó ho¹t ®éng theo c¬ chÕ riªng, phï hîp cã hiÖu qu¶. C¬ cÊu l¹i tæ chøc bé m¸y bªn trong cña c¸c bé, c¬ quanngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, lµm cho bé m¸y ®îc tinhgän, hîp lý, t¬ng xøng víi chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ níccña mçi c¬ quan. §Þnh râ tÝnh chÊt vµ c¸c lo¹i h×nh tæ chøc trùcthuéc ®Ó tham mu vµ thùc thi ph¸p luËt.5.2.2.6. C¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng Qui ®Þnh c¸c tiªu chÝ cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i ®¬n vÞ hµnhchÝnh ë níc ta ®Ó ®i ®Õn æn ®Þnh; chÊm døt t×nh tr¹ng chia,t¸ch. X¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸chnhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trªn c¬ së ph©n cÊp râ rµngvµ hîp lÝ gi÷a Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. Ph©n biÖt chøc n¨ng,nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn ®« thÞ vµ chÝnh quyÒn n«ng th«n.Tæ chøc hîp lÝ H§ND vµ UBND ë tõng cÊp. S¾p xÕp tæ chøc l¹i c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBNDc¸c cÊp theo híng tr¸ch nhiÖm râ rµng, ph©n c«ng rµnh m¹ch, bém¸y gän nhÑ, t¨ng cêng tÝnh chuyªn nghiÖp. Gi¶i quyÕt nhanhc«ng viÖc hµnh chÝnh cho c¸ nh©n vµ tæ chøc.5.2.2.7. C¶i tiÕn ph¬ng thøc qu¶n lÝ, lÒ lèi lµm viÖc cña c¬ quanhµnh chÝnh c¸c cÊp X¸c ®Þnh râ c¸c nguyªn t¾c lµm viÖc vµ qui chÕ phèi hîptrong sù vËn hµnh bé m¸y hµnh chÝnh. §Þnh râ phËn sù, thÈm
 14. 14. quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ vµkÕt qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y do m×nh phô tr¸ch. Lo¹i bá nh÷ng viÖc lµm h×nh thøc, kh«ng cã hiÖu qu¶ thiÕtthùc; gi¶m héi häp, giÊy tê hµnh chÝnh. T¨ng cêng tr¸ch nhiÖmvµ n¨ng lùc cña c¬ quan hµnh chÝnh trong gi¶i quyÕt c«ng viÖccña c¸ nh©n, tæ chøc.5.2.2.8. Thùc hiÖn tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ nÒn hµnh chÝnh §æi míi tæ chøc qu¶n lÝ v¨n b¶n trong giai ®o¹n míi. CÇn cãnhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ vai trß, néi dung c«ng t¸c v¨n th - lu tr÷;®Æc biÖt, ph¶i cã sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®èivíi c«ng t¸c nµy, ®Ó ®a c«ng t¸c v¨n th - lu tr÷ vµo nÒ nÕp theo h-íng v¨n minh, hiÖn ®¹i. TriÓn khai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éngchØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ níc; ¸p dôngc¸c c«ng cô, ph¬ng ph¸p qu¶n lÝ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i trong c¸c c¬quan hµnh chÝnh nhµ níc; T¨ng cêng ®Çu t cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh c¸c trang thiÕtbÞ hiÖn ®¹i. C¬ quan hµnh chÝnh cÊp x· trong c¶ níc cã trô së vµph¬ng tiÖn lµm viÖc b¶o ®¶m nhiÖm vô qu¶n lÝ; m¹ng tin häcdiÖn réng cña ChÝnh phñ ®îc thiÕt lËp tíi cÊp x·. Th¶o luËn 1. T¹i sao ë níc ta cßn cã t×nh tr¹ng luËt, ph¸p lÖnh chênghÞ ®Þnh, th«ng t híng dÉn thi hµnh? 2. Theo ý kiến cá nhân, một văn bản luật ban hành đảm bảo cóhiệu lực, hiệu quả thì cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? Tại sao? 3. Tại sao nói: Cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trongcải cách thể chế ở nước ta hiện nay? Trong đó, nội dung cấp bách nhất làgì? Vì sao? 4. Tại sao cải cách tổ chức bộ máy hành chính lại không thuộc cảicách thể chế? 5. Việc điều chỉnh tổ chức các bộ, ngành, phân định lại địa giớihành chính là do Chính phủ quyết định? Vì sao? 6. Tại sao các cơ quan thuộc Chính phủ không được ban hành cácvăn bản qui phạm pháp luật? 7. Theo ý kiến cá nhân, các công việc chuyên môn (Qui hoạch,thiết kế, …) có nên nằm trong cơ quan nhà nước? Vì sao?
 15. 15. TiÕt 29 5.2.3. §æi míi, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc5.2.3.1. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸n bé, c«ng chøc (7) TiÕn hµnh tæng ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé, c«ngchøc nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng, chÊt lîng cña toµn bé®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trªn c¬ së ®ã qui ho¹ch, x©y dùng kÕho¹ch ®µo t¹o, båi dìng, qu¶n lÝ ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc. X©ydùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu c¸n bé c«ng chøc ®Ó tõng bícchuyÓn sang qu¶n lÝ c¸n bé, c«ng chøc b»ng hÖ thèng tin häc ëc¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. Söa ®æi, bæ sung hÖ thèng ng¹ch, bËc, c¸c qui ®Þnh hiÖnhµnh vÒ tiªu chuÈn nghiÖp vô, chøc danh c¸n bé, c«ng chøc.Hoµn thiÖn hÖ thèng chøc danh phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam,yªu cÇu c«ng t¸c chuyªn m«n cña tõng ®èi tîng, lµm c¨n cø choviÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé, c«ng chøc. X¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc c¸n bé, c«ng chøc hîp lÝ g¾n víichøc n¨ng nhiÖm vô trong c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp ëTrung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, lµm c¬ së cho viÖc ®Þnh biªn vµ x©ydùng, ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. C¶i tiÕn ph¬ng ph¸p®Þnh biªn lµm c¨n cø cho viÖc quyÕt ®Þnh vÒ sè lîng, chÊtlù¬ng vµ c¬ cÊu c¸n bé, c«ng chøc phï hîp víi khèi lîng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc tõng c¬ quan. Hoµn thiÖn chÕ ®é tuyÓn dông c¸n bé, c«ng chøc, thùchiÖn qui chÕ míi vÒ ®¸nh gi¸, khen thëng, kØ luËt ®èi víi c¸n bé,c«ng chøc. C¬ chÕ thi tuyÓn ph¶i b¶o ®¶m tÝnh d©n chñ, c«ngkhai; chän ®óng ngêi ®ñ tiªu chuÈn vµo bé m¸y nhµ níc; ®¶m b¶omét tØ lÖ thÝch ®¸ng c¸n bé, c«ng chøc n÷ trong c¸c ngµnh, lÜnhvùc kh¸c nhau. X©y dùng qui ®Þnh thèng nhÊt vÒ tinh gi¶n biªn chÕ trongc¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. Thùc hiÖn thêng xuyªn ®a ra khái bé m¸y nh÷ng c¸n bé,c«ng chøc kh«ng ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é, nh÷ng ngêi vi ph¹m ph¸pluËt, ®¹o ®øc c«ng vô. T¹o ®iÒu kiÖn ®æi míi, trÎ ho¸, n©ng caon¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. §æi míi, n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan vµ c¸n bé lµmnhiÖm vô qu¶n lÝ c¸n bé, c«ng chøc, c«ng vô phï hîp víi yªu cÇucña thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
 16. 16. Söa ®æi viÖc ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ c¸n bé, c«ngchøc. Më réng quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ c¸n bé, c«ng chøccña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Ph©n cÊp qu¶n lÝ vÒ nh©n sù ®iliÒn víi ph©n cÊp vÒ tµi chÝnh.5.2.3.2. C¶i c¸ch tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé Quan ®iÓm: Coi tiÒn l¬ng lµ h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp cho con ngêi,®Çu t cho ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîngc¸n bé, c«ng chøc ho¹t ®éng c«ng vô. Néi dung: (4) N©ng møc sèng tèi thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc ®ñ sèngb»ng l¬ng. C¶i c¸ch hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng trªn c¬ sëxem xÐt tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm lao ®éng cña c¸c lo¹i c¸n bé,c«ng chøc, ®iÒu chØnh béi sè vµ hÖ sè tiÒn l¬ng trong c¸c thangb¶ng l¬ng. Thùc hiÖn c¶i c¸ch c¬ b¶n chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé,c«ng chøc. Thùc hiÖn tiÒn tÖ ho¸ ®Çy ®ñ tiÒn l¬ng. §iÒu chØnhtiÒn l¬ng øng víi nhÞp ®é t¨ng thu nhËp trong x· héi. Söa ®æi, bæ sung c¸c qui ®Þnh vÒ chÕ ®é phô cÊp ngoµitiÒn l¬ng theo ng¹ch, bËc, theo cÊp bËc chuyªn m«n, nghiÖp vôcho c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nguyhiÓm, ®éc h¹i. Ban hµnh vµ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn thëng ®èi víi c¸n bé,c«ng chøc hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngékh¸c ngoµi tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc.5.2.3.3. §µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc (4) §¸nh gi¸ l¹i c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. X©ydùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch vÒ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ngchøc trong bé m¸y hµnh chÝnh sù nghiÖp theo tõng lo¹i: - C¸n bé, c«ng chøc lµm tham mu ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. - C¸n bé, c«ng chøc ng¹ch hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸n béchÝnh quyÒn c¬ së. TiÕp tôc ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng thøc ®µot¹o, båi dìng; chó träng n©ng cao kiÕn thøc kÜ n¨ng hµnh chÝnhcho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc theo chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®ang®¶m nhËn. Mçi lo¹i c¸n bé, c«ng chøc cã ch¬ng tr×nh, néi dung®µo t¹o vµ båi dìng phï hîp.
 17. 17. KÕt hîp ®µo t¹o chÝnh qui víi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh«ngchÝnh qui, ®µo t¹o trong níc vµ göi ®i ®µo t¹o ngoµi níc. KhuyÕnkhÝch c¸n bé, c«ng chøc tù häc cã sù gióp ®ì cña Nhµ níc. Tæ chøc l¹i hÖ thèng ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc.§iÒu chØnh sù ph©n c«ng gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o. T¹o ®iÒu kiÖn®Ó Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia, c¸c trêng ®µo t¹o c¸n bé cñatØnh, thµnh phè cã thÓ chñ ®éng ®µo t¹o mét bé phËn nh©n lùcphôc vô bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng.5.2.3.4. N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ®¹o ®øc c¸n bé, c«ngchøc (3) T¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc c¸n bé, c«ng chøc vÒ ýthøc tr¸ch nhiÖm tËn t©m, tËn tuþ víi c«ng viÖc. X©y dùng tiªuchuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp c¸n bé, c«ng chøc. T«n vinh nghÒnghiÖp, danh dù cña ngêi c¸n bé, c«ng chøc. Ban hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm qui chÕ c«ng vô, g¾n víithùc hiÖn qui chÕ d©n chñ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n-íc. Thùc hiÖn triÖt ®Ó nguyªn t¾c c«ng khai ho¸ ho¹t ®éng c«ngvô, nhÊt lµ c¸c c«ng viÖc trong quan hÖ trùc tiÕp víi d©n, tronglÜnh vùc tµi chÝnh, ng©n s¸ch. B¶o ®¶m thùc hiÖn kØ c¬ng cñabé m¸y, n©ng cao ý thøc tæ chøc kØ luËt cña c¸n bé, c«ng chøc. §Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng quan liªu, tham nhòngtrong bé m¸y nhµ níc. Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ®é b¶o vÖ c«ng s¶n vµ ng©n s¸ch nhµ níc. Th¶o luËn 1. Trong đổi mới công tác quản lí cán bộ, công chức hiện nay(Tuyển dụng, thi tuyển, đánh giá khen thưởng, kỉ luật), vấn đề nào cầnquan tâm nhất? Vì sao?. 2. Hiện nay, số cán bộ hưởng lương từ NSNN đều là công chứcnhà nước? Để nâng cao mức sống của công chức, quan trọng nhất Nhànước phải làm gì? 3. Vấn đề cần quan tâm nhất trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức? (Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức…). 4. Vấn đề cần quan tâm nhất trong việc nâng cao tinh thần tráchnhiệm và đạo đức cán bộ, công chức? (Thực hiện nghiêm chế độ công
 18. 18. vụ, công khai hóa các hoạt động công vụ, nâng cao ý thức tổ chức, kỉluật; chống quan liêu, tham nhũng…). TiÕt 30 5.2.4. C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng5.2.4.1. §æi míi c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ ng©ns¸ch B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng tµi chÝnh quècgia vµ vai trß chñ ®¹o cña ng©n s¸ch Trung ¬ng; ®ång thêi ph¸thuy tÝnh chñ ®éng, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm cña®Þa ph¬ng vµ c¸c ngµnh trong viÖc ®iÒu hµnh tµi chÝnh vµng©n s¸ch.5.2.4.2. B¶o ®¶m quyÒn quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng cñaH§ND c¸c cÊp H§ND c¸c cÊp b¶o ®¶m quyÒn quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch ®Þaph¬ng. T¹o ®iÒu kiÖn cho chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng chñ ®éng xölÝ c¸c c«ng viÖc ë ®Þa ph¬ng; quyÒn quyÕt ®Þnh ë c¸c bé, së,ban, ngµnh vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc;quyÒn chñ ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trong ph¹mvi dù to¸n ®îc duyÖt phï hîp víi chÕ ®é, chÝnh s¸ch.5.2.4.3. Ph©n biÖt râ c¬ quan c«ng quyÒn víi tæ chøc sù nghiÖp,dÞch vô c«ng trong qu¶n lÝ tµi chÝnh §æi míi c¬ chÕ ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¬ quan hµnhchÝnh. Xo¸ bá chÕ ®é cÊp kinh phÝ theo sè lîng biªn chÕ thaythÕ b»ng chÕ ®é tÝnh to¸n kinh phÝ c¨n cø vµo kÕt qu¶ vµ chÊtlîng ho¹t ®éng; híng vµo kiÓm so¸t ®Çu ra, chÊt lîng chi tiªu theomôc tiªu cña c¬ quan hµnh chÝnh; ®æi míi hÖ thèng ®Þnh møcchi tiªu. T¨ng cêng quyÒn chñ ®éng cña c¬ quan sö dông ng©ns¸ch.5.2.4.4. §æi míi c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi khu vùc dÞch vô c«ng X©y dùng quan niÖm ®óng vÒ dÞch vô c«ng. Nhµ níc cãtr¸ch nhiÖm ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n hãa cña nh©n d©n,nhng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ mäi c«ng viÖc vµ dÞch vô c«ng ®Òudo c¬ quan nhµ níc trùc tiÕp ®¶m nhËn. Trong tõng lÜnh vùc,cÇn ®Þnh râ nh÷ng c«ng viÖc Nhµ níc ph¶i ®Çu t vµ trùc tiÕpthùc hiÖn, nh÷ng c«ng viÖc cÇn ph¶i chuyÓn cho tæ chøc x· héi
 19. 19. ®¶m nhiÖm díi sù hç trî, híng dÉn, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬quan sù nghiÖp hµnh chÝnh. Xo¸ bá c¬ chÕ cÊp ph¸t tµi chÝnh theo kiÓu "Xin - Cho", banhµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ tµi chÝnh choc¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, nh: trêng ®¹i häc, bÖnh viÖn, viÖnnghiªn cøu... Trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn, møchç trî tµi chÝnh tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ phÇn cßn l¹i ®¬n vÞ tùtrang tr¶i. §iÒu nµy ®· ®îc thÓ hiÖn râ qua NghÞ ®Þnh43/2006/N§-CP cña ChÝnh phñ “Qui ®Þnh quyÒn tù chñ, tù chÞutr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ vµtµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp”.5.2.4.5. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm ®Ó ¸p dông réng r·i mét sè c¬ chÕtµi chÝnh míi Cho thuª ®¬n vÞ dÞch vô c«ng, cho thuª ®Êt ®Ó x©y dùngnhµ trêng, bÖnh viÖn... X©y dùng chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶ohiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc chuyÓn tõ c¸c ®¬n vÞ c«nglËp sang d©n lËp. C¬ chÕ khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t trong níc, níc ngoµi®Çu t ph¸t triÓn c¬ së ®µo t¹o d¹y nghÒ, ®¹i häc, trªn ®¹i häc; c¬së ch÷a bÖnh cã chÊt lîng cao ë thµnh phè, khu c«ng nghiÖp;khuyÕn khÝch liªn doanh vµ ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi vµolÜnh vùc nµy. Thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n mét sè lo¹i dÞch vô c«ng céng, nh:vÖ sinh ®« thÞ, cÊp tho¸t níc, c©y xanh, c«ng viªn, níc phôc vôn«ng nghiÖp... Thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n mét sè lo¹i dÞch vô c«ng trong c¬quan hµnh chÝnh.5.2.4.6. §æi míi c«ng t¸c kiÓm to¸n ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh,®¬n vÞ sù nghiÖp N©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶ sö dông kinh phÝ tõng©n s¸ch nhµ níc. Xo¸ bá t×nh tr¹ng nhiÒu ®Çu mèi thanh tra, kiÓm to¸n ®èi víic¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp. Thùc hiÖn d©n chñ,c«ng khai, minh b¹ch vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh c«ng. Th¶o luËn
 20. 20. 1. Hiện nay, HĐND các cấp của các địa phương đã thực sự quyếtđịnh ngân sách của địa phương? Tại sao? 2. Tại sao lại phải phân biệt rõ cơ quan công quyền với tổ chức sựnghiệp, dịch vụ công trong quản lí tài chính? 3. Đơn vị dịch vụ công và dịch vụ công cộng là gì? Áp dụng cơchế tài chính mới đối với hai loại đơn vị này là như thế nào?

×