Handout Ch.7-VDC-FTU               Ch−¬ng 7      chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng     Nghiªn cø...
Handout Ch.7-VDC-FTU     d. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH:     ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH lµ mét b¶n luËn cø cã c...
Handout Ch.7-VDC-FTU     §Æc ®iÓm cña CLPT KT-XH 2001-2010:     • Ph¸t triÓn nhanh, g¾n víi æn ®Þnh XH     ...
Handout Ch.7-VDC-FTU     XK s¶n phÈm th« mét sè n−íc Ch©u ¸:      N−íc    50-60s Cuèi 70s         H...
Handout Ch.7-VDC-FTU       ¦u ®iÓm cña ISI:       • NÒn KT cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn.       •  Gi¶i quyÕ...
Handout Ch.7-VDC-FTU        ¦u ®iÓm cña chiÕn l−îc EOI:      •  Ng nh CN mòi nhän.      •  ViÖc l m, th...
Handout Ch.7-VDC-FTU       III. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n chØ ®¹o          ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng     1. Th...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Handout ch.7 chien luoc phat trien nt bookbooming

229 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Handout ch.7 chien luoc phat trien nt bookbooming

 1. 1. Handout Ch.7-VDC-FTU Ch−¬ng 7 chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng Nghiªn cøu 3 néi dung c¬ b¶n: 1. ChiÕn l−îc v ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH? 4 m« h×nh ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña UNIDO. 2. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH v ChiÕn l−îc ph¸t triÓn Ngo¹i th−¬ng cña ViÖt Nam. 3. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n chØ ®¹o ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng n−íc ta hiÖn nay. 1 I. C¸c m« h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn 1. T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm chiÕn l−îc: a. Kh¸i niÖm: ChiÕn l−îc (Strategy) th−êng ®−îc hiÓu lµ ®−êng h−íng vµ c¸ch gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®Æt ra mang tÝnh toµn côc, tæng thÓ vµ trong thêi gian dµi; • ChiÕn thuËt (Tatic). • TÇm nh×n (Vision) 2 b. Ph©n lo¹i: • Quèc gia: chiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH. • Doanh nghiÖp: • C¸ nh©n: c. Sù cÇn thiÕt cña chiÕn l−îc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mét hÖ thèng kinh tÕ: - TÝnh thèng nhÊt vÒ môc tiªu; - TÝnh dù b¸o; - C¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, s¸ch l−îc; - S¬ së ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro v sai lÇm. 3 1
 2. 2. Handout Ch.7-VDC-FTU d. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH lµ mét b¶n luËn cø cã c¬ së khoa häc, x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ®−êng h−íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña ®Êt n−íc trong kho¶ng thêi gian 10 n¨m hoÆc dµi h¬n, lµ c¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh ®a d¹ng v sù kh¸c nhau cña m« h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH: ChÕ ®é chÝnh trÞ-XH. Hoµn c¶nh lÞch sö v tr×nh ®é ph¸t triÓn. Môc tiªu cña chiÕn l−îc. 4 2. C¸c m« h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn: 4 m« h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña UNIDO: 1. ChiÕn l−îc t¨ng tr−ëng nhanh; 2. CL h¸t triÓn dùa trªn c¬ së nguån lùc trong n−íc; 3. CL ph¸t triÓn nh»m v o c¸c nhu cÇu c¬ b¶n; 4. CL to n dông lao ®éng; - Môc tiªu cña ViÖt Nam: “®Õn 2010 ®ñ nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn thµnh mét n−íc CN vµ ®Õn n¨m 2020 th× c¬ b¶n trë thµnh mét n−íc CN theo h−íng hiÖn ®¹i” ¸p dông chiÕn l−îc hçn hîp, 5 II. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-Xh vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam thêi kú 2001-2010 vµ tÇm nh×n 2020 1. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH ViÖt Nam: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH thêi kú 1991-2000: “ChiÕn l−îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn KT-XH ®Õn n¨m 2000” ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH thêi kú 2001-2010: “ChiÕn l−îc ®Èy m¹nh CNH, H§H theo ®Þnh h−íng XHCN, x©y dùng nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n−íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n−íc CN”. 6 2
 3. 3. Handout Ch.7-VDC-FTU §Æc ®iÓm cña CLPT KT-XH 2001-2010: • Ph¸t triÓn nhanh, g¾n víi æn ®Þnh XH • §Èy m¹nh SX tho¶ m·n nhu cÇu. • SX víi gi¸ rÎ, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. • TËn dông nguån lùc trong n−íc. 7 2. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng: a. C¸c lo¹i h×nh chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng: Tæng kÕt thùc tiÔn 3 lo¹i h×nh sau: • ChiÕn l−îc XK s¶n phÈm th«; • ChiÕn l−îc SX thay thÕ h ng NK; • ChiÕn l−îc SX h−íng vÒ XK. 8 ChiÕn l−îc XK s¶n phÈm th« Sö dông nguån t i nguyªn s½n cã v c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong n−íc. Thùc hiÖn: ¦u ®iÓm: - Khai th¸c lîi thÕ: - Ph¸t triÓn kinh tÕ: - Thu hót vèn §TNN - Gi¶i quyÕt viÖc l m 9 3
 4. 4. Handout Ch.7-VDC-FTU XK s¶n phÈm th« mét sè n−íc Ch©u ¸: N−íc 50-60s Cuèi 70s H ng ho¸ Indonesia 100% 97% DÇu löa, cao su, c phª, thiÕc, gç Myanmar 99% 97% Thailand 98% 74% G¹o, cao su, ng«, thiÕc, s¾n Philippines 96% 65% Cïi-dÇu dõa, ®−êng, §ång, gç dÇu Hµn Quèc 86% 11% Singapore 74% 49% Ên §é 55% 39% DÇu löa, cao su Nguån: S¸ch “Lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng trong ngo¹i th−¬ng thêi kú CNH cña c¸c nÒn KT §«ng ¸”, NXB CTQG, 2000 10 Nh−îc ®iÓm: Cung-cÇu S¶n phÈm th«: C¬ chÕ gi¸ “c¸nh kÐo”: C¸n c©n th−¬ng m¹i: Nguån nh©n lùc: CN chÕ t¹o: 11 ChiÕn l−îc S¶n xuÊt thay thÕ NK Ph−¬ng ph¸p luËn cña ChiÕn l−îc SX thay thÕ NK: • Tù SX ®Ó ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu. • Tù ®Çu t− x©y dùng c¸c ng nh CN. • §èi víi §TNN: • H¹n chÕ NK: 12 4
 5. 5. Handout Ch.7-VDC-FTU ¦u ®iÓm cña ISI: • NÒn KT cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. • Gi¶i quyÕt viÖc l m. • Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸. • T¸c ®éng tõ bªn ngo i. 13 Nh−îc ®iÓm cña ChiÕn l−îc ISI: • Ngo¹i th−¬ng v c¸c ho¹t ®éng KT§N kh¸c: • T×nh tr¹ng thiÕu hôt: • Tèc ®é ph¸t triÓn KT: • C¸n c©n th−¬ng m¹i: • C¸c DN trong n−íc: • ThÞ tr−êng trong n−íc: 14 ChiÕn l−îc SX h−íng vÒ XK Ph−¬ng ph¸p luËn: Khai th¸c c¸c LTSS Néi dung: • KhuyÕn khÝch XK, h¹n chÕ NK • B¶o hé SX trong n−íc: • Hç trî cho c¸c ng nh SX h ng XK. • T¨ng c−êng thu hót vèn §TNN. 15 5
 6. 6. Handout Ch.7-VDC-FTU ¦u ®iÓm cña chiÕn l−îc EOI: • Ng nh CN mòi nhän. • ViÖc l m, thu nhËp: • Ngo¹i th−¬ng v c¸c ho¹t ®éng KT§N: Nh−îc ®iÓm: - T×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi: - Phô thuéc v o thÞ tr−êng TG. 16 b. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña ViÖt Nam thêi kú 2001-2010: M« h×nh ¸p dông? Bèi c¶nh quèc tÕ khi ViÖt Nam thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn NT giai ®o¹n 2001-2010: • Khoa häc v c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh. • Xu h−íng to n cÇu ho¸ v khu vùc ho¸. • Møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ víi nhau. 17 C¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2010 (5): • C¸c quan hÖ KT§N: • Sù tham gia cña c¸c th nh phÇn KT v o NT: • N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh h ng XK. • C¸c lÜnh vùc dÞch vô thu ngo¹i tÖ? • Chñ ®éng v tÝch cùc th©m nhËp thÞ tr−êng QT. • T¨ng c−êng ho¹t ®éng tiÕp thÞ, xóc tiÕn th−¬ng m¹i, tiÕp cËn th«ng tin thÞ tr−êng. 18 6
 7. 7. Handout Ch.7-VDC-FTU III. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n chØ ®¹o ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng 1. Thùc hiÖn môc tiªu "d©n giµu n−íc m¹nh, XH c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh“. 2. Kh¾c phôc tÝnh chÊt khÐp kÝn cña nÒn KT, chñ ®éng héi nhËp KTQT, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph−¬ng ho¸ quan hÖ TM. 3. Më réng sù tham gia cña c¸c DN thuéc mäi th nh phÇn KT v o ho¹t ®éng NT d−íi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nh n−íc. 4. Coi träng hiÖu qu¶ KT-XH trong ho¹t ®éng NT. 19 7

×