Ang nakakatanggap ng pagpapala buhat sa dios3

417 views
291 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang nakakatanggap ng pagpapala buhat sa dios3

 1. 1. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5ANG NAKAKATANGGAPNG PAGPAPALA BUHATSA DIYOS.Psalms 24:3-5
 2. 2. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5TRUTH OF THETONGUE
 3. 3. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Psalms 24:3-53Who shall ascend into thehill of the LORD? or whoshall stand in his holy place?4He that hath clean hands,and a pure heart; who hathnot lifted up his soul untovanity, nor sworndeceitfully.5He shall receivethe blessing from the LORD,and righteousness from the
 4. 4. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Awit 24:33Sino ang marapat umahonsa burol Sa burol niYahweh, sino ngang aahon?Sinong papayagang pumasoksa templo, Sinongtutulutang pumasok na tao?
 5. 5. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Who shall ascend intothe hill of the Lord?
 6. 6. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Mount Zion; called the hillof the Lord, because it wasthe place designated for Hisworship, or the place of Hisabode.
 7. 7. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Or who shall stand inhis holy place?
 8. 8. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5In the tabernacle, orin the place where heis worshipped.
 9. 9. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5SINO ANG MAKAKAPUNTA ATMAKAKATANGGAP NG MGABIYAYA NG DIYOS?
 10. 10. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-51..Cleanness of hands:“He that has clean hands;” isfree from all externalwicked actions.
 11. 11. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-52…Purity of heart.For external purity is notenough, except the heart,the fountain of our actions,be clean.
 12. 12. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-53…Truth of the tongue.Is not guilty of lies andperjuries.
 13. 13. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5PAANO MAGINGMAKATOTOHANAN ANGSALITA?
 14. 14. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-51)..IWASANG MANGAKOPsalms 24:4Siya, na malinis ang isip atbuhay, Na hindi sumamba sadiyus-diyusan;
 15. 15. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Mga Hukom 1130Sumumpa si Jefta kayYahweh ng ganito: "Kapagpinagtagumpay ninyo akolaban sa mga Ammonita,31susunugin ko bilang handogsa inyo ang unang lalabas saaking bahay at sasalubong saakin pag-uwi ko." 32Sinalakaynga ni Jefta ang mga Ammonitaat pinagtagumpay siya ni
 16. 16. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Mga Hukom 1134Nang magbalik si Jefta saMizpa, sinalubong siya ng anakniyang babae na sumasayaw sasaliw ng tamburin. Siya angkaisa-isang anak ni Jefta. 35Nangmakita siya ni Jefta, pinunit niyaang kanyang damit at buongpaghihinagpis na sinabi, "Anak ko,kay bigat na bagay nitong ginawamo sa akin ngayon. Ang panata ko
 17. 17. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Mga Hukom 1136Sumagot ang anak ni Jefta,"Kung may panata kayo kayYahweh, tuparin ninyo iyonsapagkat ipinaghiganti niyakayo laban sa inyong mgakaaway na mga Ammonita.
 18. 18. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5A slip of the foot you maysoon recover, But a slip ofthe tongue you may neverget over.Benjamin Franklin
 19. 19. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Birds are entangled bytheir feet and men by theirtongues.Sir Thomas Fuller
 20. 20. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Honesty is such a lonelyword.Everyone is so untrue.Honesty is hardly everheard.And mostly what I needfrom you
 21. 21. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Romans 3:4Let God be true, butevery man a liar;
 22. 22. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Mateo 12:36-37Tandaan ninyo, sa Arawng Paghuhukom,pananagutan ng tao angbawat walangkabuluhang salitangsinabi niya. Pawawalang-sala ka, o parurusahan,batay sa iyong mgasalita”
 23. 23. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-52.) INGATAN ANGBINIBITAWANG SALITA.
 24. 24. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5James 3:1-121Mga kapatid, hindi dapat namaging guro ang marami sainyo, dahil alam ninyo natayong mga nagtuturo ayhahatulan nang mas mahigpitkaysa iba. 2Tayong lahat aynagkakamali sa ibat ibangparaan. Ang sinumang hindinagkakamali sa kanyangpananalita ay isang taong ganap
 25. 25. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-53Kapag nilagyan ng pakagataang bibig ng kabayo, itoynapapasunod natin atnapapabaling saanman natinnaisin. 4Tingnan ninyo angbarko, kahit na itoynapakalaki at itinutulak ngmalalakas na hangin, aynaibabaling saanman naisin ngpiloto sa pamamagitan ng
 26. 26. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-55Ganyan din ang dila ng tao;maliit na bahagi lamang ngkatawan, ngunit napakalaki ngnagagawang kayabangan.Isipinna lamang ninyo kung paanonapapalagablab ng isang maliitna apoy ang isang malawak nakagubatan. 6Ang dila ay parangapoy, isang daigdig ngkasamaang nagpaparumi saating buong pagkatao.
 27. 27. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Ang apoy nito ay mula saimpiyerno at sinusunog anglahat sa buhay ng tao. 7Lahat nguri ng ibon at hayop nalumalakad, o gumagapang, onakatira sa tubig ay kayangpaamuin, at talagangnapapaamo ng tao, 8ngunit walapang nakakapagpaamo sa dila.Ito ay kasamaang hindi mapigil,
 28. 28. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-59Ito ang ginagamit natin sapagpupuri sa ating Panginoon atAma, at ito rin ang ginagamitnatin sa paglait sa taongnilalang na kalarawan ngDiyos. 10Sa iisang bibignanggagaling ang pagpupuritpanlalait. Hindi ito dapatmangyari, mga kapatid. 11Hindilumalabas sa iisang bukal angtubig-tabang at tubig-alat.
 29. 29. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-512Mga kapatid, hinding-hindimakakapamunga ng olibo angpuno ng igos, o ng igos ang punong ubas, at lalong hindi rinbumubukal ang tubig-tabang sabukal ng tubig-alat.
 30. 30. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Gossip is sayingsomething, even if it istrue, with the intent tocause personal harm.By that definition weare all guilty.
 31. 31. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-51. The Tongue needsto be Controlledthe bit, the rudderand animals beingtamed.Each of these wordsin Greek gives anunderstanding ofboth restraint anddirection.
 32. 32. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Nothing causes moretrouble than thetongue.Jewish Proverb
 33. 33. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5The great test of aman’s character is histongue.Oswald Chambers
 34. 34. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5What causes people to speakout of turn?1. Nature - Our sinful natureis to do exactly these kindsof things and to inflict hurton other people.2. Nurture –3. Negative spirit –4. Newness in Christ –
 35. 35. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Think before youspeakT--Is it true?H--Is it helpful?I--Is it inspiring?N--Is it necessary?K--Is it kind?
 36. 36. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-53.)MAGKAROON NG BANAL NATAKOT SA DIOS.Proverbs 1: 7 The fear of theLORD is the beginning ofknowledge: but foolsdespise wisdom andinstruction.
 37. 37. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5This fear of the lord isindeed the beginning ofwisdom. This consciousnessof sin is the straightpathway to heaven.Joseph Barber
 38. 38. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Proverbs 22:4True humility and fearof the lord lead toriches, honor, and longlife.
 39. 39. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Proverbs 10:18-1918Ang nagtatanim ng pootay puno ngkasinungalingan, angnaninira sa kanyang kapwaay isang taong mangmang.19Ang taong masalita aymalapit sa pagkakasala,ngunit ang nagpipigil ngdila ay dunong ang
 40. 40. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Proverbs 13: 3Ang maingat magsalita aynag-iingat ng kanyangbuhay, ngunit ang taongmadaldal ay nasasadlaksa kapahamakan.
 41. 41. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Psalms 24:3-53Sino ang marapat umahonsa burol Sa burol niYahweh, sino ngang aahon?Sinong papayagang pumasoksa templo, Sinongtutulutang pumasok na tao?
 42. 42. BLESS OUR LAND TO SHINE ° June 2, 2013TRUTH OF THE TONGUE ° Psalms 24:3-5Psalms 24:3-54Siya, na malinis ang isip atbuhay, Na hindi sumamba sadiyos-diyosan; Tapat sapangako na binibitiwan. 5AngDiyos na si Yahweh,pagpapalain siya, Ililigtassiyat pawawalang-sala.

×