Your SlideShare is downloading. ×
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNH           KEÁ TOAÙN           Bieân soaïn     Th.s V...
LÔØI MÔÛ ÑAÀU   Keá toaùn Thöông maïi – dòch vuï laø moät trong nhöõng moânhoïc chuyeân ngaønh cuûa hoïc sinh – sinh vie...
– Khoa TCKT, Th.s Vuõ Thò Thuøy Linh, TS. Nguyeãn TrungTröïc giaûng vieân cuûa khoa bieân soaïn .  Maëc duø Taùc giaû ña...
MỤC LỤC                         TrangCHƯƠNG I: TOÅNG QUAN VEÀ DOANHNGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ1.1...
3.2.. Keá toaùn mua haøng hoaù           323.3. Keá toaùn baùn haøng hoaù           42CHÖÔNG 4: KEÁ ...
CHÖÔNG 1      TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄPTHÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH DOANHTHÖÔNG MAÏI ...
1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï    Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haønghoaù phaâ...
nhaèm söû duïng voán hôïp lyù, tieát kieäm chi phí, taêng hieäu quaûkinh teá.    Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï c...
baùn (+) Chi phí thu mua (+) Cacù khoaûn thueá khoâng ñöôïchoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chi...
Toå chöùc coâng taùc keá toaùn doanh nghieäp laø vieäc toå chöùcsöû duïng caùc phöông phaùp keá toaùn ñeå thöïc hieän vieä...
nguyeân taéc, cheá ñoä, theå leä keá toaùn do nhaø nöôùc ban haønh vaøphuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, ñieàu kieän cuûa doanh ng...
quy ñònh thoáng nhaát veà quy caùch, maãu bieåu, chæ tieâu phaûnaùnh vaø phöông phaùp laäp;    - Heä thoáng chöùng töø...
- Töø loaïi 1 ñeán loaïi 4 : nhöõng taøi khoaûn taøi saûn –nguoàn voán, ghi keùp, coù soá dö cuoái kyø duøng ñeå laäp baûn...
+ Nhaät kyù – soå caùi      + Chöùng töø ghi soå      + Nhaät kyù – chöùng töø      + Keá toaùn treân ma...
CHÖÔNG 2KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI2.1    CAÙC KHAÙI NIEÄM2.1.1 Tyû giaù hoái ñoaùi-   Hoái ñoaùi (Exc...
trò cuûa ñoàng tieàn nöôùcngoaøi vaø ñöôïc hình thaønh treân cô  sôû cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng coù söï ñieà...
- Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi: Laø cheânh leäch phaùt sinh töø  vieäc trao ñoåi thöïc teá hoaëc quy ñoåi cuûa cuøng...
- Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän : cheânh leäch do ñaùnhgiaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoai teä ta...
ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoáikeá toaùn2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû...
toaøn boä vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treânbaùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính coù...
choïn 1 trong 4 phöông phaùp : Bình quaân gia quyeàn,  FIFO, LIFO, thöïc teá ñích danh.  (3) Beân Coù TK phaûi thu, beân...
+ Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûnxuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaønthaø...
Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc ghi soå< TGTT  xuaát ngoaïi teä)         Coù TK 1112, 1122: TGTT xuaát ngoaï...
1.500.000ñ   (100USD),    TK  331  dö  coù:   7.500.000ñ(500USD), giaû söû caùc taøi khoaûn lieân quan khaùc...
Coù 3331      3.060.000 (200 USD x 15.300)  + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa  hoaøn thaønh (...
Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT )  Coù 1112, 1122: TGHT-   Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi...
Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quanñeán ngoaïi teä thì HT vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neá uloã...
Nôï TK 413     Coù TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341,  342,…  (2) Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù do ñaù...
(4)    Ñieàu chænh soá dö ngoaïi teä cuoái kyø:   Taøi khoaûn: 1122:- Soá dö cuoái kyø VNÑ: 1.500.000 + (7.550.000+3...
CHÖÔNG 3  KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOÙA TRONG NÖÔÙC3.1. TOÅNG QUAÙT3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi  - Mua baùn...
+ Haønh vi thöông maïi laø haønh vi cuûa thöông nhaân tronghoaït ñoäng thöông maïi laøm phaùt sinh quyeàn vaø nghóa vuï gi...
-  Theo doõi haøng baùn bò traû laïi, giaûm giaù haøng toàn kho,    ñònh möùc döï tröõ  -  Phaân boå hôïp lyù chi ph...
-  Thanh toaùn tieàn mua haøng treân cô sôû hoaù ñôn vaø hôïp     ñoàng kyù keát theo nhieàu hình thöùc : traû tröôù...
- Chæ ñöôïc xem laø haøng hoaù khi caùc ñoái töôïng ñöôïcDN mua vaøo vôùi muïc ñích laø ñeå baùn    - Nguyeân taéc haï...
kho ñeå tính giaù voán, tieâu thöùc phaân boå tuøy thuoäc vaøo tình  hình cuï theå cuûa DN3.2.4. TK söû duïng- DN haïch t...
- TK 156 :    Beân Nôï : keát chuyeån giaù thöïc teá haøng toàn kholuùc cuoái kyø         Beân Coù: keát chuye...
Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 611(6112) Nôï TK 1331    Hoaëc Nôï TK 156(1561) hoaëc 611(6112) Coù TK 331, 111,112,311,141 ...
(5) Xuaát kho HH ñi gia coâng, cheá bieán:        Nôï TK 154        Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112)(6...
Nôï TK 156(1651) – TK 611(6112)    Coù TK 138(1381)(3) Beân baùn khoâng giao tieáp soá thieáu:     Nôï TK 331,111,1...
Nôï TK 338(3381)       Coù TK 156(1561) – TK611(6112)       Coù TK 1331(8) Soá haøng thöøa ñöôïc baûo quaûn ...
(4). Coâng ty phaùt hieän 10 case mua ôû nghieäp vuï 1 giaokhoâng ñuùng quy caùch, ñeà nghò beân baùn nhaän laïi vaø beân ...
Coù TK 141    550.000(3) Nôï TK 1561 29.830.000 = 190x$10x15.700  Nôï TK 1381   314.000 = 2x10$x15.700  Nôï TK 138...
Coù TK 515     2100 = 200x$10x105%x1%x(15.700–15.600)(7) Nôï TK 331             49.800.300 =($2.100 -$21...
haøng  + Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùnhaøng-  Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu : laø thôøi ñieå...
+ Gæam giaù haøng baùn : laø khoaûn giaûm tröø cho ngöôøi   mua do toaøn boä hay moät phaàn haøng hoaù keùm phaåm   ...
Hình thöùc chuyeån haøng : beân baùn chuyeån haøng      ñeán beân kho cuûa beân mua hoaëc ñeán moät ñòa ñieåm    ...
traùch giao haøng, coøn vieäc thu tieàn coù boä phaänchuyeân traùch khaùc laøm     + Phöông thöùc baùn haøng khoâng t...
caáp vaø vôùi ngöôøi mua haøng. Hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn baùnhaøng laäp 3 lieân, lieân 1 löu, lieân 2 gôûi theo haøng cuøng...
c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp:(1) Chuyeån giao HH cho ngöôøi mua     + Phaûn aùnh toång giaù thanh toa...
(3) Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn phaùt sinh    Nôï TK 532 giaûm giaù haøng baùn (khoâng thueá GTGT)    Nôï TK...
+ Baùn buoân tröïc tieáp qua kho    Nôï TK 157    Coù TK 156 (1561) giaù mua cuûa haøng xuaát gôûi ñi baùn,  TK ...
(1) Thöïc chaát DN thöông maïi laøm trung gian moâi giôùi giöõabeân baùn vaø beân mua ñeå höôûng hoa hoàng (do beân baùn h...
(2) DN cöû caùn boä cuûa mình ñeán nhaän haøng cuûa ngöôøi cungcaáp, sau ñoù toå chöùc vaän chuyeån haøng ñeán giao cho ng...
+ Nôï TK 138(1381) giaù voán HH thieáu         Coù TK 157       + Nôï TK 157         Coù TK 338(33...
Coù TK 156,6112(2) Nhaän ñöôïc tieàn baùn haøng do ñaïi lyù noäp hoaëc ñaõ xaùc ñònh  HH ñaõ baùn        + Nôï TK ...
(3) Baùn leû HH ñöôïc thöïc hieän ôû quaày haøng, cöûa haø ng, khi  xuaát kho giao cho cöûa haøng baùn leû phaûi laäp phi...
NôïTK138(1381)   Coù TK511(3) Thöøa tieàn baùn haøng  + Nôï TK 111,112,113 soá tieàn ñaõ noäp   Coù TK 511   Coù T...
chính :  + Nôï TK 131    Coù TK 511    Coù TK 3331(33311),    Coù TK 515 + Nôï TK 111    Coù TK 131 + N...
Coù TK 3331 (33311)    + Nôï TK 632     Coù TK156,6112  (8) Duøng Haøng Hoaù ñeå traû löông cho nhaân vieân   ...
Chi phí thu mua    Chi phí thuChi phí thu     lieân quan ñeán    mua   phaùt  Trò giaù muamua phaân boå ...
KQTT HH= DT thuaàn – Gía voán haøng baùn – CP baùn haøng –CPQLDN- Keát chuyeån caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu baùn haøng...
- Keát chuyeån chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanhnghieäp, chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh  NôïTK 911    ...
(1). Mua 100 case maùy vi tính, ñaõ nhaäp kho, ñôn giaù muachöa thueá GTGT 15USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùcmua 15....
Yeâu caàu: ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï treân (goàm caû vieäc tínhgiaù voán haøng hoaù ñaõ tieâu thuï, keát chuyeån doanh ...
150.000 + 500.000 –531.818 = 118.182(7) Nôï TK 632 / Coù TK 1562 118.182(8) Nôï TK 131 14.175.000  Coù TK 511 13.500.000...
CHÖÔNG 4    KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØNG HOÙA4.1.   TOÅNG QUAÙT    Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu l...
saûn xuaát ñöôïc hoaëc ñaõ saûn xuaát ñöôïc nhöng chöa ñaùp öùngnhu caàu veà maët soá löôïng vaø chaát löôïng.    Ñoái...
– Haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu coù theå tieán haønh theophöông thöùc tröïc tieáp hoaëc uûy thaùc. Xuaát, nhaäp khaåu tröïc...
Ngöôøi mua phaûi kòp thôøi chæ ñònh taøu chôû haøng, kyùkeát hôïp ñoàng vaän chuyeån, traû cöôùc phí vaän chuyeån, nhaänha...
Ngöôøi mua nhaän haøng vaø traû tieàn khi coù hoùa ñôn, vaänñôn ñaõ ñöôïc giao cho mình; nhaän haøng ñöôïc giao taïi caûng...
-  Chuyeån tieàn traû sau :ngöôøi nhaäp khaåu laäp leänh    chuyeån tieàn cho ngaân haøng phuïc vuï mình traû    ti...
nhaäp khaåu thanh toaùn hoaëc chaáp nhaän traû tieàn       thì ngaân haøng môùi trao boä chöùng töø cho ngöôøi   ...
duï: Baùn theo ñieàu kieän FOB ghi FOB, baùn theo ñieàu kieänCIF ghi CIF …) vaø ñöôïc tính ñoåi ra tieàn Vieät Nam theo ty...
Neáu haøng nhaäp khaåu phaûi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieätthì khoâng phaûi noäp thueá GTGT ôû khaâu nhaäp khaåu nhöng k...
– Vieäc kieåm nhaän haøng hoùa phaûi do ngöôøi chòu traùchnhieäm vaät chaát veà baûo quaûn haøng hoùa tröïc tieáp tieán ha...
Ñeå giaûm bôùt khoái löôïng chöùng töø, beân mua coù theå söûduïng daáu kieåm nhaän ñeå ñoùng vaøo maët sau cuûa chöùng tö...
_ Nhaäp khaåu tröïc tieáp goàm 2 giai ñoaïn : nhaäp khaåuhaøng hoaù vaø tieâu thuï haøng nhaäp khaåu, doanh nghieäp ñöôïcg...
– Khieáu naïi veà haøng hoùa bò toån thaát, thieáu huït,      khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng …    – Thanh toaùn...
Nôï TK 1122 – Tyû giaù baùn thöïc teá taïi thôøi ñieåm    mua cuûa ngaân haøng        Coù TK 1111, 1121    Ky...
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Gt ke-toan-thuong-mai-dv
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Gt ke-toan-thuong-mai-dv

220

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Gt ke-toan-thuong-mai-dv"

 1. 1. ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCMKHOA TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN Bieân soaïn Th.s Vuõ Thò Thuyø Linh – Chuû bieân Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn – Hieäu ñính TS. Nguyeãn Trung Tröïc – Th.S Ñoaøn Vaên Ñính GIAÙO TRÌNH KEÁ TOAÙN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ Lưu hành nội bộ - năm 2007 http://www.ebook.edu.vn 1
 2. 2. LÔØI MÔÛ ÑAÀU Keá toaùn Thöông maïi – dòch vuï laø moät trong nhöõng moânhoïc chuyeân ngaønh cuûa hoïc sinh – sinh vieân chuyeân ngaønhKeá toaùn. Ñeå giuùp sinh vieân coù kieán thöùc chuyeân saâu veàhaïch toaùn ñaëc thuø cuûa hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi –dòch vuï taïi caùc doanh nghieäp, khoa Taøi Chính Keá Toaùn –Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP. HCM xin giôùi thieäu giaùotrình naøy. Noäi dung cuûa giaùo trình ñaõ caên cöù vaøo luaät Keá toaùn, heäthoáng chuaån möïc keá toaùn vaø caùc chính saùch keá toaùn cuûaVieät Nam ñaõ ban haønh trong thôøi gian qua ñeå toång hôïp vaøbieân soaïn neân giaùo trình “Keá toaùn thöông maïi – dòch vuï ”vôùi caùc chöông nhö sau : Chöông 1 : Toång quan veà doanh nghieäp thöông maïi -dòch vuï Chöông 2 : Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Chöông 3 : Keá toaùn mua baùn haøng hoaù trong nöôùc Chöông 4 : Keá toaùn xuaát nhaäp khaåu Chöông 5 : Keá toaùn kinh doanh dòch vuï Chöông 6 : Keá toaùn xaây döïng Gíao trình do Th.s Traàn Phöôùc – Phoù khoa Taøi chính keátoaùn,Th.s Nguyeãn Thò Thu Hieàn – Tröôûng boä moân keá toaùn http://www.ebook.edu.vn 2
 3. 3. – Khoa TCKT, Th.s Vuõ Thò Thuøy Linh, TS. Nguyeãn TrungTröïc giaûng vieân cuûa khoa bieân soaïn . Maëc duø Taùc giaû ñaõ coù nhieàu coá gaéng, song khoâng theåtraùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát, raát mong nhaän ñöôïc nhöõngyù kieán ñoùng goùp cuûa baïn ñoïc vaø ñoàng nghieäp ñeå taøi lieäuñöôïc hoaøn chænh hôn Traân troïng caùm ôn Caùc Taùc giaû http://www.ebook.edu.vn 3
 4. 4. MỤC LỤC TrangCHƯƠNG I: TOÅNG QUAN VEÀ DOANHNGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ1.1. Khaùi nieäm vaø ñoái töôïng kinh doanh 6thöông maïi - dòch vuï1.2. Ñaëc ñieåm doanh nghieäp thöông maïi 7dòch vu1.3. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong 9doanh nghieäp thöông maïi - dòch vuï.CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCHTYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI2.1. Caùc khaùi nieäm 152.2. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø xöû lyù cheânh 18leäch tyû giaù2.3. Nguyeân taéc haïch toaùn cheânh leäch tyû 20giaù hoái ñoaùi2.4. Keá toaùn cheânh leäch tyû giaù 21CHÖÔNG 3: KEÁ TOAÙN MUA BAÙNHAØNG HOAÙ TRONG NÖÔÙC3.1. Toång quaùt 30 http://www.ebook.edu.vn 4
 5. 5. 3.2.. Keá toaùn mua haøng hoaù 323.3. Keá toaùn baùn haøng hoaù 42CHÖÔNG 4: KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄPKHAÅU HAØNG HOÙA4.1. Toång quaùt 664.2. Keá toaùn nhaäp khaåu haøng hoaù tröïc tieáp 754.3. Keá toaùn nhaäp khaåu uyû thaùc 954.4. Keá toaùn xuaát khaåu tröïc tieáp 1024.5. Keá toaùn xuaát khaåu uûy thaùc 110CHÖÔNG 5: KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINHDOANH DÒCH VUÏ5.1. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 1235.2. Keá toaùn kinh doanh khaùch saïn 1355.3. Keá toaùn kinh doanh du lòch 1475.4. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi 155CHÖÔNG 6: KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄPXAÂY DÖÏNG6.1. Ñaëc ñieåm ngaønh xaây döïng 1696.2. Keá toaùn hoaït ñoäng xaây döïng 172 http://www.ebook.edu.vn 5
 6. 6. CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄPTHÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH DOANHTHÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ1.1.1 Khaùi nieäm Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït ñoäng löuthoâng phaân phoái haøng hoaù treân thò tröôøng buoân baùn cuûa töøngquoác gia rieâng bieät hoaëc giöõa caùc quoác gia vôùi nhau Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn phaåmvoâ hình, chaát löôïng khoù ñaùnh giaù vì chòu nhieàu yeáu toá taùcñoäng töø ngöôøi baùn, ngöôøi mua vaø thôøi ñieåm chuyeån giaodòch vuï ñoù, raát nhieàu loaïi hình dòch vuï phuï thuoäc vaøo thôøivuï Trong neàn kinh teá, quaù trình löu chuyeån haøng hoaù vaødòch vuï phuïc vuï ñöôïc giao cho nhieàu ngaønh ñaûm nhaän nhö :noäi thöông, ngoaïi thöông, löông thöïc, vaät tö, döôïc phaåm, dulòch, böu ñieän, vaän taûi… http://www.ebook.edu.vn 6
 7. 7. 1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haønghoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi saûn;haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieàt bò; thöïc phaåmcheá bieán; löông thöïc Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng vaø phong phuù, toàn taïidöôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau : dòch vuï thöông maïi, dòchvuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, du lòch, tövaán, ñaàu tö, baûo hieåm, vaän taûi…Trong giaùo trình, taùc giaû xingiôùi thieäu 3 lónh vöïc thoâng duïng nhaát : nhaø haønh khaùch saïn,kinh doanh du lòch, vaän taûi1.2 ÑAËC ÑIEÅM DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI -DÒCH VUÏ1.2.1 Ñaëc ñieåm veà löu chuyeån haøng hoùa Löu chuyeån haøng hoùa laø quaù trình vaän ñoäng cuûa haønghoùa, kheùp kín moät voøng luaân chuyeån cuûa haøng hoùa trongcaùc doanh nghieäp thöông maïi dòch vuï. Löu chuyeån haønghoùa bao goàm ba khaâu: Mua vaøo, döï tröõ vaø baùn ra. Trongñieàu kieän kinh doanh hieän nay, caùc doanh nghieäp thöôngmaïi caàn tính toaùn döï tröõ haøng hoùa hôïp lyù, traùnh ñeå haøng toànkho quaù lôùn, keùo daøi moät voøng luaân chuyeån haøng hoaù, http://www.ebook.edu.vn 7
 8. 8. nhaèm söû duïng voán hôïp lyù, tieát kieäm chi phí, taêng hieäu quaûkinh teá. Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï caùc saûn phaåm dòch vuïthöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay cuøng moät ñòa ñieåm neân cung– caàu dòch vuï khoâng theå taùch rôøi nhau maø phaûi ñöôïc tieánhaønh ñoàng thôøi1.2.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù Trong quaù trình mua haøng, caùc doanh nghieäâp thöôngmaïi caàn tính toaùn xaùc ñònh ñuùng ñaén giaù thanh toaùn trongkhaâu mua ñeå xaùc ñònh ñuùng giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuïlaøm cô sôû xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. Veà nguyeân taéc, haøng hoaù trong doanh nghieäp thöôngmaïi ñöôïc xaùc ñònh theo giaù mua thöïc teá ôû töøng khaâu kinhdoanh : - Trong khaâu mua: Giaù mua thöïc teá laø soá tieàn thöïc teámaø doanh nghieäp phaûi chi ra ñeå coù ñöôïc quyeàn sôû höõu veà soáhaøng hoaù ñoù. Giaù mua thöïc teá bao goàm giaù thanh toaùn vôùingöôøi baùn (+) Chi phí thu mua (+) Caùc khoaûn thueá khoângñöôïc hoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi,chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). - Trong khaâu döï tröõ (thôøi ñieåm nhaäp kho): Trò giaùvoán haøng hoùa nhaäp kho bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi http://www.ebook.edu.vn 8
 9. 9. baùn (+) Chi phí thu mua (+) Cacù khoaûn thueá khoâng ñöôïchoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieátkhaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). - Trong khaâu baùn: Trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuïñöôïc xaùc ñònh ñuùng baèng giaù voán haøng hoùa nhaäp kho ñeåñaûm baûo nguyeân taéc nhaäp giaù naøo xuaát giaù ñoù. Tuy nhieân,do söï bieán ñoäng giaù treân thò tröôøng, doanh nghieäp thöôngmaïi phaûi mua haøng töø nhieàu nhaø cung caáp khaùc nhau, vìvaäy giaù xuaát baùn cuûa haøng hoùa coù theå aùp duïng moät trongcaùc phöông phaùp sau: + Ñôn giaù bình quaân gia quyeàn: + Gía thöïc teá ñích danh; + Giaù nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc + Giaù nhaäp sau xuaát tröôùc Saûn phaåm dòch vuï coù söï khaùc bieät nhau veà cô caáu chiphí so vôùi caùc saûn phaåmvaät chaát khaùc : tyû troïng chi phínguyeân vaät lieäu thaáp, chi phí nhaân coângtröïc tieáp vaø chi phísaûn xuaát chung töông ñoái cao. Trò giaù voán cuûa dòch vuï cungcaáp cuõng chính laø giaù thaønh cuûa saûn phaåm dòch vuï1.3 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TRONG DOANHNGHIEÄP THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ.1.3.1 Nguyeân taéc toå chöùc http://www.ebook.edu.vn 9
 10. 10. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn doanh nghieäp laø vieäc toå chöùcsöû duïng caùc phöông phaùp keá toaùn ñeå thöïc hieän vieäc ghicheùp, phaân loaïi, toång hôïp caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chínhphaùt sinh phuø hôïp vôùi chính saùch vaø cheá ñoä keá toaùn taøichính hieän haønh , phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm tình hình hoaït ñoängsaûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñaûm baûo thöïc hieäntoát chöùc naêng nhieäm vuï cuûa keá toaùn. Do ñoù, vieäc toå chöùccoâng taùc keá toaùn caàn thöïc hieän theo caùc nguyeân taéùc sau:1.1 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñuùng vôùi nhöõng quy ñònh trong ñieàu leä toå chuùc keá toaùn nhaø nöôùc, trong cheá ñoä keá toaùn ban haønh phuø hôïp vôùi caùc chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù kinh teá taøi chính cuûa nhaø nöôùc trong töøng thôøi kyø.1.2 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm toå chuùc saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp1.3 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát kieän vaø hieäu quaû.1.4 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñaûm baûo keát hôïp toát giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò.1.3.2 Noäi dung toå chöùc Toå chöùc coâng taùc keá toaùn laø vieäc toå chöùc thöïc hieänhaïch toaùn ban ñaàu, phaân loaïi toång hôïp caùc nghieäp vuï kinhteá – taøi chính baèng caùc phöông phaùp keá toaùn ñuùng vôùi http://www.ebook.edu.vn 10
 11. 11. nguyeân taéc, cheá ñoä, theå leä keá toaùn do nhaø nöôùc ban haønh vaøphuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, ñieàu kieän cuûa doanh nghieäp, noäidung cuï theå cuûa toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanhnghieäp bao goàm.1.3.2.1 Toå chuùc haïch toaùn ban ñaàu: Haïch toaùn ban ñaàu laø khaâu ñaàu tieân, quan troïng cuûacoâng taùc keá toaùn. Moïi nghieäp vuï kinh teá- taøi chính phaùt sinhñeàu phaûi laäp chöùng töø keá toaùn laøm cô sôû cho vieäc ghi soå keátoaùn. Theo cheá ñoä chöùng töø keá toaùn hieän haønh (ban haønhkeøm theo quyeát ñònh soá 1141-TC/CÑKT ngaøy 01/11/1995cuûa Boä Taøi chính) bao goàm 05 loaïi chöùng töø: - Chöùng töø keá toaùn tieàn löông: 9 maãu -Chöùng töø keá toaùn veà haøng toàn kho: 8 maãu - Chöùng töø keá toaùn veà baùn haøng : 10 maãu. - Chöùng töø keá toaùn veà tieàn teä : 7 maãu. - Chöùng töø keá toaùn veà taøi saûn coá ñònh: 5 maãu.Chöùng töø keá toaùn coù hai heä thoáng : - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn baét buoäc: Laø nhöõngchöùng töø keá toaùn phaûn aùnh caùc moái quan heä kinh teá giöõacaùc phaùp nhaân. Ñoái vôùi heä thoáng chöùng töø naøy, nhaø nöôùc http://www.ebook.edu.vn 11
 12. 12. quy ñònh thoáng nhaát veà quy caùch, maãu bieåu, chæ tieâu phaûnaùnh vaø phöông phaùp laäp; - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn höôùng daãn: Chuû yeáu laønhöõng chöùng töø söû duïng trong noäi boä doanh nghieäp. Ñoái vôùiheä thoáng chöùng töø naøy, nhaø nöôùc chæ höôùng daãn caùc chæ tieâucô baûn, caên cöù vaøo ñaëc ñieåm, ñieàu kieän cuï theå maø caùcdoanh nghieäp vaän duïng coù theå theâm hoaëc bôùt hay thay ñoåithieát keá maãu bieåu. Theo noäi dung toå chöùùc coâng taùc keá toaùn naøy, tuøythuoäc vaøo ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp,caên cöù vaøo heä thoáng chöùng töø keá toaùn nhaø nöôùc ñaõ banhaønh, caùc doanh nghieäp caàn xaùc ñònh caùc loaïi chöùng töø caànsöû duïng, thöïc hieän toát vieäc toå chöùc luaân chuyeån chöùng töø keátoaùn nhö kieåm tra chöùng töø, ghi soå, baûo quaûn, löu tröõ chöùngtöø.1.3.2.2Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Heä thoáng taøi khoaûn nhaø nöôùc ban haønh söû duïng chotaát caû caùc loaïi hình doanh nghieäp, thuoäc moïi thaønh phaànkinh teá nhaèm phuïc vuï cho vieäc toång hôïp vaø kieåm tra kieåmsoaùt caùc ñoái töôïng keá toaùn Heä thoáng taøi khoaûn do Boä Taøi Chính phaùt haønh theoquyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC bao goàm : http://www.ebook.edu.vn 12
 13. 13. - Töø loaïi 1 ñeán loaïi 4 : nhöõng taøi khoaûn taøi saûn –nguoàn voán, ghi keùp, coù soá dö cuoái kyø duøng ñeå laäp baûng caânñoái keá toaùn - Töø loaïi 5 ñeán loaïi 9 : nhöõng taøi khoaûn trung gian,ghi keùp, khoâng coù soá dö cuoái kyø, ñöôïc phaûn aùnh treân baûngbaùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh - Loaïi 0 coù soá dö cuoái ky,ø ghi ñôn, ngoaøi baûng caânñoái keá toaùn1.3.2.3 Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä soå keá toaùn - Toå chöùc heä thoáng soå keá toaùn toång hôïp vaø chi tieátxöû lyù thoâng tin töø caùc chöùng töø keá toaùn nhaèm phuïc vuï chovieäc xaùc laäp caùc baùo caùo taøi chính vaø quaûn trò, nhaèm kieåmtra, kieåm soaùt caùc loaïi taøi saûn, nguoàn voán, töøng quaù trìnhhoaït ñoäng - Theo luaät Keá toaùn heä thoáng soå bao goàm : soå caùi, soånhaät kyù(theo maãu baét buoäc veà noäi dung vaø phöông phaùp ghicheùp), soå, theû keá toaùn chi tieát(qui ñònh mang tính höôùngdaãn) - Heâï thoáng soå keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi hình thöùckeáâ toaùn, theo höôøng daãn cuûa Boä taøi chính taïi quyeát ñònh soá15/2006 ngaøy 20/3/2006 coù caùc hình thöùc keá toaùn nhö sau : + Nhaät kyù chung http://www.ebook.edu.vn 13
 14. 14. + Nhaät kyù – soå caùi + Chöùng töø ghi soå + Nhaät kyù – chöùng töø + Keá toaùn treân maùy vi tính1.3.2.4 Toå chöùc cung caáp thoâng tin qua heä thoáng baùo caùokeá toaùn - Heä thoáng baùo caùo taøi chính duøng ñeå cung caáp thoâng tin veá tình hình taøi chính, tình hình kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa doanh nghieäp, ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù cuûa doanh nghieäp, cô quan nhaø nöôùc vaø nhu caàu höõu ích cuûa ngöôøi söû duïng ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh teá, theo qui ñònh hieän nay goàm + Baûng caân ñoài keá toaùn + Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh + Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä + Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính - Baùo caùo keá toaùn quaûn trò bao goàm caùc baùo caùo laäp ra ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn trò cuûa doanh nghieäp ôû nhieàu caáp khaùc nhau vaø khoâng baét buoäc phaûi coâng khai http://www.ebook.edu.vn 14
 15. 15. CHÖÔNG 2KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI2.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM2.1.1 Tyû giaù hoái ñoaùi- Hoái ñoaùi (Exchange) : laø söï chuyeån ñoåi töø moät ñoàng tieàn naøy sang ñoàng tieàn khaùc xuaát phaùt töø caùc yeâu caàu thanh toaùn giöõa caùc caù nhaân, caùc coâng ty, caùc toå chöùc thuoäc 2 quoác gia khaùc nhau döïa treân moät tyû leä nhaát ñònh giöõa 2 ñoàng tieàn. Tyû leä ñoù goïi laø tyû giaù hoái ñoaùi (tyû giaù)- Tyû giaù hoái ñoaùi giöõa(Exchange rate) 2 ñoàng tieàn chính laø giaù caû cuûa ñoàng tieàn naøy tính baèng moät soá ñôn vò ñoàng tieàn kia. Ví duï tyû giaù giöõa USD vaø VNÑ, vieát laø USD/VNÑ, chính laø soá löôïng VNÑ caàn thieát ñeå mua 1 USD- Tyû giaù hoái ñoaùi theo Luaät ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam laø tyû leä giöõa giaù trò cuûa ñoàng tieàn Vieät Nam vôùi giaù http://www.ebook.edu.vn 15
 16. 16. trò cuûa ñoàng tieàn nöôùcngoaøi vaø ñöôïc hình thaønh treân cô sôû cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc, do ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam xaùc ñònh vaøcoâng boá- Trong quan heä giao dòch vôùi khaùch haøng caùc ngaân haøng nieâm yeát 2 tyû giaù : tyû giaù baùn ngaân haøng aùp duïng khi baùn ngoaïi teä; tyû giaù mua ngaân haøng aùp duïng khi mua ngoaïi teä; giöõa 2 tyû giaù coù cheânh leäch nhaèm ñaûm baûo ngaân haøng thu lôïi nhuaän2.1.2 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Trong quaù trình kinh doanh phaùt sinh caùc ñôn vò tieàn teäkhaùc vôùi ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn vaø laäp baùocaùo taøi chính, thì qui ñoåi vaø seõ laøm phaùt sinh cheânh leäch tyûgiaù hoái ñoaùi. Caùc khaùi nieäm veà cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - Ñôn vò tieàn teä keá toaùn: Laø ñôn vò tieàn teä ñöôïc söû duïng chính thöùc trong vieäc ghi soå keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính. - Ngoaïi teä: Laø ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä keá toaùn cuûa moät doanh nghieäp. - Tyû giaù hoái ñoaùi: Laø tyû giaù trao ñoåi giöõa hai ñôn vò tieàn teä. http://www.ebook.edu.vn 16
 17. 17. - Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi: Laø cheânh leäch phaùt sinh töø vieäc trao ñoåi thöïc teá hoaëc quy ñoåi cuûa cuøng moät soá löôïng ngoaïi teä sang ñôn vò tieàn teä keá toaùn theo caùc tyû giaù hoái ñoaùi khaùc nhau. - Tyû giaù hoái ñoaùi cuoái kyø: Laø tyû giaù hoái ñoaùi söû duïng taïi ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá toaùn. - Caùc khoaûn muïc tieàn teä: Laø tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn hieän coù, caùc khoaûn phaûi thu, hoaëc nôï phaûi traû baèng moät löôïng tieàn coá ñònh hoaëc coù theå xaùc ñònh ñöôïc.2.1.3 Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù- Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän : cheânh leäch do thöïc teáphaùt sinh trong kyø töø caùc giao dòch mua baùn haøng hoaù, dòchvuï, vay – nôï, thanh toaùn… baèng ngoaïi teä ñöôïc qui ñoåi theotyû giaù hoái ñoaùi ngaøy giao dòch ( tyû giaù thöïc teá hay tyû giaùgiao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøngdo ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt sinhnghieäp vuï), coù 2 tröôøng hôïp : + Ñoái vôùi DN ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh keå caûcoù ñaàu tö xaây döïng cô baûn + Ñoái vôùi DN chöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñangñaàu tö xaây döïng cô baûn ñeå hình thaønh TSCÑ http://www.ebook.edu.vn 17
 18. 18. - Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän : cheânh leäch do ñaùnhgiaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoai teä taïi ngaøy laäpbaûng caân ñoái keá toaùn ôû thôøi ñieåm cuoái naêm taøi chính, ñöôïcghi theo tyû giaù hoái ñoaùi cuoái kyø cho caû 2 tröôøng hôïp neâutreân- Cheânh leäch töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaïtñoäng ôû nöôùc ngoaøi2.2.NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNHLEÄCH TYÛ GIAÙ2.2.1 Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi- Vieäc qui ñoåi ngoaïi teä ra ñôn vò tieàn teä keá toaùn caên cöù vaøotyû giaù giao dòch thöïc teá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï ñeåghi soå vaø theo doõi nguyeân teä treân taøi khoaûn 007- Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teälaøm giaûm, ghi soå theo tyû giaù ghi treân soå keá toaùn ( tyû giaùxuaát ngoaïi teä, tyû giaù nhaän Nôï). Ngöôïc laïi, coù phaùt sinhngoaïi teä laøm taêng, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá- Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc phi tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïiteä, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá- Cuoái naêm taøi chính, phaûi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieànteä coù goác ngoaïi teä theo tyû gía hoái ñoaùi cuoái kyø laø tyû giaù giaodòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haø ng do http://www.ebook.edu.vn 18
 19. 19. ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoáikeá toaùn2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi- Ñoái vôùi DN ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh keå caûñaàu tö xaây döïng cô baûn + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän ghi nhaän vaøo doanhthu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaûkinh doanh cuûa naêm taøi chính + Toaøn boä cheânh leäch chöa thöïc hieän ghi nhaän vaøo khoaûn“cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi”, sau khi buø tröø giöõa phaùt sinhNôï vaø phaùt sinh Coù seõ chuyeån vaøo doanh thu hoaëc chi phíhoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûanaêm taøi chính + DN khoâng ñöôïc chia lôïi nhuaän hoaëc traû coå töùc treân laõicheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän- Ñoái vôùi DN chöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñang ñaàutö xaây döïng cô baûn + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän vaø chöa thöïc hieänphaûn aùnh luõy keá treân baûng caân ñoái keá toaùn chæ tieâu “cheânhleäch tyû giaù hoái ñoaùi” + Khi keát thuùc quaù trình ñaàu tö , ôû thôøi ñieåm quyeát toaùn,baøn giao ñöa taøi saûn coá ñònh vaøo hoaït ñoäng, keát chuyeån http://www.ebook.edu.vn 19
 20. 20. toaøn boä vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treânbaùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính coù ñöa TSCÑvaøo söû duïng hoaëc phaân boå toái ña naêm naêm keå töø khi coângtrình ñöa vaøo hoaït ñoäng- Phaùt sinh töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoängnöôùc ngoaøi + Cô sôû ñoù phuï thuoäc DN trong nöôùc, tính ngay vaøodoanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính trong kyø + Cô sôû ñoù hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi DN trong nöôùc, phaûnaùnh luõy keá treân taøi khoaûn “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” vaøchæ ñöôïc tính vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chínhkhi DN thanh lyù khoaûn ñaàu tö thuaàn ñoù ôû cô sôû nöôùc ngoaøi2.3 NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛGIAÙ HOÁI ÑOAÙI2.3.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (1) Taøi khoaûn thuoäc vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, doanh thu, chi phí, beân Nôï caùc TK voán baèng tieàn, beân Nôï caùc khoaûn phaûi thu, beân Coù caùc TK phaûi traû, caùc khoaûn thueá phaûi noäp khi phaùt sinh nghieäp vuï lieân quan ñeán ngoaïi teä … thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. (2) Beân Coù caùc TK voán baèng tieàn thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc xuaát ngoaïi teä. TGTT xuaát ngoaïi teä coù theå löïa http://www.ebook.edu.vn 20
 21. 21. choïn 1 trong 4 phöông phaùp : Bình quaân gia quyeàn, FIFO, LIFO, thöïc teá ñích danh. (3) Beân Coù TK phaûi thu, beân Nôï TK phaûi traû thì phaûi ghi soå TGTT luùc ghi nhaän nôï.2.3.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (1) TK thuoäc VT, HH, TSCÑ, DT,CP, thueá phaûi noäp … phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. (2) Beân Nôï hoaëc beân Coù Voán Baèng Tieàn, caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû ghi soå theo TGHT.2.3.3 Taøi khoaûn söû duïng- Taøi khoaûn 413 “cheânh leäch tyû giaù”, coù 3 taøi khoaûn caáp 2 :4131 “cheânh leäch tyû giaù ñaùnh giaù laïi cuoái naêm taøi chính”;4132 “cheânh leäch tyû giaù trong giai ñoaïn ñaàu tö XDCB”;4133 “cheânh leäch tyû giaù töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính”- Taøi khoaûn 242, 3387, 515, 635…2.4 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏCHIEÄN2.4.4.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) http://www.ebook.edu.vn 21
 22. 22. + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûnxuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaønthaønh):(1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phíbaèng ngoaïi teä:Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTTluùc phaùt sinh nghieäp vuïNôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGTTxuaát ngoaïi teä) Coù 1112,1122: TGTT xuaát ngoaïi teäHoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV>TGTT xuaát ngoaïi teä)(2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chiphí baèng ngoaïi teä:Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTTluùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï- Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn:Nôï TK 331: TGTT luùc ghi soå http://www.ebook.edu.vn 22
 23. 23. Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc ghi soå< TGTT xuaát ngoaïi teä) Coù TK 1112, 1122: TGTT xuaát ngoaïi teä Hoaëc Coù 515 Neáu laõi CLTG (TGTT luùc ghi soå> TGTT xuaát ngoaïi teä) (3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ngoaïi teä: Nôï TK 131: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï - Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1121: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGTT luùc ghi soå) Coù TK 131: TGTT luùc ghi soå Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGTT luùc ghi soå)Ví duï 1:Taïi Coâng ty Thaønh Coâng, aùp duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) ñeåhaïch toaùn ngoaïi teä. Soá dö ñaàu thaùn g 12/2003: TK1122: http://www.ebook.edu.vn 23
 24. 24. 1.500.000ñ (100USD), TK 331 dö coù: 7.500.000ñ(500USD), giaû söû caùc taøi khoaûn lieân quan khaùc khoâng coù soádö. Tyû giaù xuaát ngoaïi teä tính theo phöông phaùp FIFO. Trongthaùng 12/2003, phoøng keá toaùn coù caùc taøi lieäu sau:(1). Ngaøy 1/12, chi tieàn maët VNÑ mua ngoaïi teä qua ngaânhaøng 500USD, TGTT 15.100ñ/USD.(2). Ngaøy 5/12, thanh toaùn cho nhaø cung caáp baèng ngoaïi teäqua ngaân haøng 400USD, TGTT 15.200ñ/USD.(3). Ngaøy 15/12, xuaát baùn moät loâ haøng thu baèng ngoaïi teäqua ngaân haøng giaù chöa thueá GTGT 2.000USD, thueá GTGT10%: 200USD, TGTT 15.300ñ/USD.Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh treân.Giaûi: (1) Nôï 1122 7.550.000 (500USD x 15.100) Coù 1111 7.550.000 (2) Nôï 331 6.000.000 (400USD x 15.000) Nôï 635 30.000 (6.030.000 – 6.000.000) Coù 1122 6.030.000(100USDx15.000)+(300USDx15.100) (3) Nôï 1122 33.660.000 (2.200USD x 15.300) Coù 511 30.600.000 (2.000 USD x 15.300) http://www.ebook.edu.vn 24
 25. 25. Coù 3331 3.060.000 (200 USD x 15.300) + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP: Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì haïch toaùn vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neáu loã … beân Nôï TK 4132.2.4.4.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151,152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT ) Coù 1112, 1122: TGHT Hoaëc Coù TK515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGHT) (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï http://www.ebook.edu.vn 25
 26. 26. Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT ) Coù 1112, 1122: TGHT- Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn: Nôï TK 331: TGHT Coù TK 1112, 1122: TGHT(3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ngoaïiteä: Nôï TK 131: TGHT Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGHT< TGTT luùc PSNV Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuHoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGHT>TGTT luùcPSNV)- Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1122: TGHT Coù TK 131: TGHT+ Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöahoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP): http://www.ebook.edu.vn 26
 27. 27. Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quanñeán ngoaïi teä thì HT vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neá uloã … beân Nôï TK 4132.2.4.2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ CHÖATHÖÏC HIEÄN Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø:Theo Chuaån möïc keá toaùn soá 10 “Nhöõng aûnh höôûng cuûavieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi” vaø Thoâng tö 105/2003/TT-BTC ngaøy 4.11.2003 doanh nghieäp ñöôïc pheùp ñieàuchænh caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voánbaèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teábình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chínhnaêm.(1) Khi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïiteä:- Neáu phaùt sinh laõi CLTG: Nôï TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341,342,… Coù 413- Neáu phaùt sinh loã CLTG http://www.ebook.edu.vn 27
 28. 28. Nôï TK 413 Coù TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341, 342,… (2) Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi cuoái naêm Buø tröø giöõa toång phaùt sinh nôï TK 413 vaø phaùt sinh coù TK 413 keát chuyeån vaøo chi phí taøi chính (neáu loã), doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (neáu laõi). (2a) Keát chuyeån laõi CLTG… Nôï TK 413 Coù TK 515 (2b) K/c loã CLTG Nôï TK 635 Coù TK 413Ví duï 2 : Laáy laïi ví duï 1 vaø theâm nghieäp vuï:(4). Ngaøy 31/12, ñeå laäp baùo caùo taøi chính, keá toaùn ñieàuchænh soá dö caùc taøi khoaûn coù goác ngoaïi teä; TGTT ngaøy31/12 : 15.400ñ/USD.Yeâu caàu: Ñieàu chænh soá dö caùc taøi khoaûn coù goác ngoaïi teävaø ñònh khoaûn nghieäp vuï phaùt sinh treân.Giaûi: http://www.ebook.edu.vn 28
 29. 29. (4) Ñieàu chænh soá dö ngoaïi teä cuoái kyø: Taøi khoaûn: 1122:- Soá dö cuoái kyø VNÑ: 1.500.000 + (7.550.000+33.660.000-6.030.000)=36.680.000- Soá dö cuoái kyø USD: 100 + (500 + 2.200 - 400) = 2.400- Cheânh leäch tyû giaù do ñieàu chænh soá dö : (2.400x15.400) –36.680.000 = 280.000 - Haïch toaùn: Nôï 1122 280.000 Coù 4131 280.000  Taøi khoaûn: 331 - Soá dö cuoái kyø VNÑ: 7.500.000 + (0 - 6.000.000)= 1.500.000 - Soá dö cuoái kyø USD: 500 + (0 - 400) = 100 - Cheânh leäch tyû giaù do ñieàu chænh soá dö : (100x15.400) –1.500.000 = 40.000 - Haïch toaùn: Nôï 4131 40.000 Coù 331 40.000  Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù cuoái kyø Nôï 4131 240.000 (280.000 – 40.000) Coù 515 240.000 http://www.ebook.edu.vn 29
 30. 30. CHÖÔNG 3 KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOÙA TRONG NÖÔÙC3.1. TOÅNG QUAÙT3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi - Mua baùn haøng hoaù trong nöôùc hay coøn goïi laø noäithöông laø lónh vöïc hoaït ñoäng thöông maïi trong töøng nöôùc,thöïc hieän quaù trình löu chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát,haøng nhaäp khaåu tôùi nôi tieâu duøng - Hoaït ñoäng thöông maïi laø vieäc thöïc hieän moät haynhieàu haønh vi thöông maïi cuûa thöông nhaân, bao goàm vieäcmua, baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï thöông maïi vaø caùchoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi nhaèm muïc ñích lôïi nhuaänhoaëc nhaèm thöïc hieän caùc chính saùch kinh teá - xaõ hoäiTrong ñoù: http://www.ebook.edu.vn 30
 31. 31. + Haønh vi thöông maïi laø haønh vi cuûa thöông nhaân tronghoaït ñoäng thöông maïi laøm phaùt sinh quyeàn vaø nghóa vuï giöõacaùc thöông nhaân vôùi nhau hoaëc giöõa thöông nhaân vôùi caùcbeân coù lieân quan; + Haøng hoaù goàm maùy moùc, thieát bò, nguyeân lieäu, nhieânlieäu, vaät lieäu, haøng tieâu duøng, caùc ñoäng saûn khaùc ñöôïc löuthoâng treân thò tröôøng, nhaø ôû duøng ñeå kinhdoanh döôùi hình thöùc cho thueâ, mua, baùn; + Dòch vuï thöông maïi goàm nhöõng dòch vuï gaén vôùi vieäcmua baùn haøng hoaù + Xuùc tieán thöông maïi laø hoaït ñoäng nhaèm tìm kieám,thuùc ñaåy cô hoäi mua baùn haøng hoaù vaø cung öùng dòch vuïthöông maïi; + Thöông nhaân goàm caù nhaân, phaùp nhaân, toå hôïp taùc, hoägia ñình coù ñaêng kyù kinh doanh hoaït ñoäng thöông maïi moätcaùch ñoäc laäp, thöôøng xuyeân3.1.2 Nhieäm vuï cuûa keá toaùn mua baùn haøng hoaù: - Ghi cheùp phaûn aùnh kòp thôøi tình hình löu chuyeån haøng hoaù cuûa doanh nghieäp veà trò giaù vaø soá löôïng. - Theo doõi tình hình toàn kho vaø tính giaù haøng toàn kho, tính giaù haøng xuaát kho http://www.ebook.edu.vn 31
 32. 32. - Theo doõi haøng baùn bò traû laïi, giaûm giaù haøng toàn kho, ñònh möùc döï tröõ - Phaân boå hôïp lyù chi phí mua haøng ngoaøi giaù mua cho soá haøng ñaõ baùn vaø haøng toàn cuoái kyø ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng ñaõ baùn vaø haøng toàn cuoái kyø - Löaï choïn phöông phaùp vaø xaùc ñònh ñuùng giaù voán haøng xuaát baùn ñeå ñaûm baûo keát quaû tieâu thuï haøng hoaù chính xaùc - Theo doõi vaø thanh toaùn kòp thôøi coâng nôï vôùi nhaø cung caáp vaø khaùch haøng coù lieân quan cuûa töøng thöông vuï giao dòch3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ3.2.1 Khaùi nieäm - Haøng hoaù mua vaøo ñeå baùn ra chuû yeáu laø töø nôi saûn xuaát, töø ñôn vò nhaäp khaåu ( ñoái vôùi baùn buoân ), töø caùc ñôn vò baùn buoân ( ñoái vôùi ñôn vò baùn leû haøng hoaù) - Haøng hoaù mua ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu phöông thöùc giao nhaän : mua tröïc tieáp, mua theo phöông thöùc chuyeån haøng, theo hôïp ñoàng cung caáp, mua theo phöông thöùc ñaët haøng…Moãi phöông thöùc mua haøng ñeàu coù nhöõng thoûa thuaän veà caùch thöùc, nôi giao nhaän, thanh toaùn, phí toån coù lieân quan ñeán töøng thöông vuï http://www.ebook.edu.vn 32
 33. 33. - Thanh toaùn tieàn mua haøng treân cô sôû hoaù ñôn vaø hôïp ñoàng kyù keát theo nhieàu hình thöùc : traû tröôùc, traû ngay, traû chaäm3.2.2. Chöùng töø - Phöông thöùc chuyeån haøng: beân baùn giao haøng theonhö hôïp ñoàng vaø gôûi HOAÙ ÑÔN GÍA TRÒ GIA TAÊNG hayHOAÙ ÑÔN BAÙN HAØNG, phieáu xuaát kho kieâm hoaù ñôn laøcaên cöù ñeå beân mua thanh toaùn tieàn haøng cho beân baùn vaø ghisoå - Phöông thöùc nhaän haøng : beân mua cöû ngöôøi ñeánnhaän haøng cuûa beân baùn, mang theo giaáy uûy nhieäm ñeán nhaänhaøng, sau khi nhaän haøng xong ngöôøi nhaän haøng kyù nhaäntreân chöùng töø baùn haøng cuûa beân baùn vaø nhaän laïi moät baûn(lieân 2) veà noäp cho keá toaùn - Tröôøng hôïp mua haøng noâng, laâm,thuûy saûn cuûangöôøi tröïc tieáp nuoâi troàng hoaëc ngöôøi khoâng kinh doanhbaùn, khoâng coù hoaù ñôn theo cheá ñoä qui ñònh phaûi laäp baûngkeâ haøng hoaù mua vaøo theo ñuùng qui ñònh laøm cô sôû nhaäphaøng - Chöùng töø goàm : bieân baûn kieåm nghieäm, phieáu nhaäpkho (3lieân)3.2.3 Nguyeân taéc haïch toaùn haøng hoaù http://www.ebook.edu.vn 33
 34. 34. - Chæ ñöôïc xem laø haøng hoaù khi caùc ñoái töôïng ñöôïcDN mua vaøo vôùi muïc ñích laø ñeå baùn - Nguyeân taéc haïch toaùn vaø ñaùnh giaù cuõng gioáng nhöñoái vôùi nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, caàn löu yù: Haøng hoaù mua coù hoaù ñôn ñaëc thuø ghi giaù thanh toaùn laøgiaù ñaõ coù thueá GTGT xaùc ñònh giaù mua chöa thueá = giaù thanh toaùn / (1+T%)T%laøthueásuaát Thueá GTGT= giaù thanh toaùn – giaù mua chöa thueá - Gía thöïc teá haøng mua vaøo phaûi ñöôïc chi tieát theo 2chæ tieâu: giaù mua vaø chi phí thu mua haøng hoaùGía nhaäp kho HH = giaù mua chöa thueá - chieát khaáu,giaûmgiaù ( pp khaáu tröø thueá GTGT )Gía nhaäp kho HH =giaù thanh toaùn coù thueá tieâu thuï ñaëcbieät(neáu coù) - chieát khaáu,giaûm giaù (thueá GTGT theophöông phaùp tính thueá tröïc tieáp ) Chi phí thu mua: vaän chuyeån boác dôõ, bao bì,thueâkho,hao huït… - DN haïch toaùn haøng toàn kho theo pp keâ khai thöôøng xuyeân haøng ngaøy xuaát kho theo giaù mua HH, cuoái kyø phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra vaø haøng toàn http://www.ebook.edu.vn 34
 35. 35. kho ñeå tính giaù voán, tieâu thöùc phaân boå tuøy thuoäc vaøo tình hình cuï theå cuûa DN3.2.4. TK söû duïng- DN haïch toaùn haøng toàn kho theo pp keâ khai thöôøngxuyeân söû duïngTK 156 “Haøng hoaù”Coù 2 Taøi khoaûn caáp 2TK 1561”Giaù mua haøng hoaù”, goàm: - Trò giaù haøng hoaù mua vaøo nhaäp kho theo giaù hoaù ñôn - Thueá nhaäp khaåu (neáu coù) - Chi phí gia coâng (neáu coù )TK 1562 ”Chi phí thu mua haøng hoaù”, goàm: - Chi phí baûo hieåm haøng hoaù - Tieàn thueâ kho, thueâ beán baõi - Chi phí vaän chuyeån, boác xeáp - Chi phí baûo quaûn haøng hoaù töø nôi mua veà ñeán kho - Caùc khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc - Thuû tuïc nhaän haøng- DN haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâñònh kyø söû duïng caû 2 TK 156 “HAØNG HOAÙ” , 611(6112)“MUA HAØNG HOAÙ” http://www.ebook.edu.vn 35
 36. 36. - TK 156 : Beân Nôï : keát chuyeån giaù thöïc teá haøng toàn kholuùc cuoái kyø Beân Coù: keát chuyeån giaù trò thöïc teá haøng toànkho ñaàu ky Dö Nôï : giaù thöïc teá haøng toàn kho- TK 611(6112) : Beân Nôï: - keát chuyeån haøng hoaù chöa baùnñöôïc ñaàu kyø - trò giaù mua vaøo cuûa haøng hoaù coù (chöa) thueá GTGT - chi phí thu mua haøng hoa - thueá NK hay thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp - giaù voán cuûa haøng ñaõ baùn bò traû laïi Beân Coù: - khoûan chieát khaáu hay gæam giaù ñöôïc höôûng - giaù mua cuûa haøng ñaõ mua traû laïi cho ngöôøi baùn - keát chuyeån haøng hoaù chöa b1n ñöôïc luùc cuoái kyø - gía trò haøng hoùa ñaõ xuaát trong kyø Khoâng coù soá dö3.2.5 Keá toaùn mua haøng3.2.5.1 Mua HH nhaäp kho bình thöôøng(1) Caên cöù Hoaù Ñôn, Bieân Baûn Kieåm Nhaän, Phieáu NhaäpKho nhaäp kho Haøng Hoaù hoaëc caên cöù vaøo baûng keâ haønghoaù mua vaøo http://www.ebook.edu.vn 36
 37. 37. Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 611(6112) Nôï TK 1331 Hoaëc Nôï TK 156(1561) hoaëc 611(6112) Coù TK 331, 111,112,311,141 Coù TK331,111,112,311,141(2) Chi phí thu mua Haøng Hoaù thöïc teá phaùt sinhNôï TK 156(1562) hoaëc TK 6112Nôï TK 133(1331) Hoaëc Nôï TK 156(1562)hoaëc 6112Coù TK111,112,141,331 Coù TK 111,112,141,331(3) Chieát khaáu hay giaûm giaù ñöôïc höôûng: Nôï TK331,111,112… Coù TK1561 hoaëc TK 6112 hoaëc Nôï TK 331 Coù TK 133(1331) Coù TK 1561hoaëc TK6112(4) Traû laïi haøng ñaõ mua cho ngöôøi baùn caên cöù Phieáu XuaátKho Nôï TK 331,111,112 Coù TK1561-hoaëc TK 611(6112) Coù TK 133(1331) Hoaëc Nôï TK 331,111,112 Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112) http://www.ebook.edu.vn 37
 38. 38. (5) Xuaát kho HH ñi gia coâng, cheá bieán: Nôï TK 154 Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112)(6) Chi phí gia coâng cheá bieán Nôï TK 154 hoaëc TK 631Nôï TK 133 (1331) Hoaëc Nôï TK 154 hoaëc TK 631Coù TK111,112,331 Coù TK 111,112,331(7) Khi gia coâng xong Haøng Hoaù ñöôïc nhaäp laïi kho: Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 6112 Coù TK 154 hoaëc TK 6313.2.5.2 Mua HH nhaäp kho coù phaùt sinh thieáu, thöøa(1) Mua Haøng Hoaù nhaäp kho phaùt hieän thieáu (Treo thieáuchöa roõ nguyeân nhaân theo giaù chöa thueá GTGT) Nôï TK 156(1561) , TK611(6112) (trò giaù thöïc nhaäp) Nôï TK 133(1331) Hoaëc Nôï TK 156(1561), TK611(6112) Nôï TK 138(1381) Nôï TK 138(1381) (trò giaù thieáu) Coù TK 331,111,112 Coù TK 331,111,112(2) Beân baùn gôûi haøng tieáp cho ñuû vaø beân mua ñoàng yù nhaänhaøng http://www.ebook.edu.vn 38
 39. 39. Nôï TK 156(1651) – TK 611(6112) Coù TK 138(1381)(3) Beân baùn khoâng giao tieáp soá thieáu: Nôï TK 331,111,112 Coù TK 138 (1381) Coù TK 1331( Coù theå ghi nhaän haøng hoaù thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theogiaù thanh toaùn )(4) Mua haøng nhaäp kho phaùt hieän thöøa so vôùi hoaù ñôn cuûabeân baùn, nhaäp kho theo giaù trò hoaù ñôn cuûa beân baùnNôï TK 156(1561), TK 611(6112)Nôï TK 133 (1331) Hoaëc Nôï TK 156(1561),TK 611(6112)Coù TK 331,111,112 Coù TK 331,111,112(5) Nhaäp kho soá haøng thöøa (ghi nhaän haøng thöøa chöa roõnguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) Nôï TK 156(1561) – TK 611(6112) Nôï TK 1331 Hoaëc Nôï TK 1561, TK 6112 Coù TK 338(3381) Coù TK 331(6) Beân mua ñoàng yù mua soá haøng thöøa ñaõ nhaäp kho: Nôï TK 338(3381) Coù TK331,111,112(7) Beân mua xuaát traû haøng thöøa cho beân baùn: http://www.ebook.edu.vn 39
 40. 40. Nôï TK 338(3381) Coù TK 156(1561) – TK611(6112) Coù TK 1331(8) Soá haøng thöøa ñöôïc baûo quaûn rieâng : Nôï TK002(9) Sau ñoù xuaát kho traû ngöôøi baùn : Coù TK 002 Ví duï: Coâng ty thöông maïi vaø dòch vuï ABC, noäp thueáGTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haïch toaùn haøng toàn khotheo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, trong thaùng 1/n coùtình hình mua baùn haøng hoaù nhö sau:(1). Mua 100 case maùy vi tính, ñaõ nhaäp kho, ñôn giaù muachöa thueá GTGT 15USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùcmua 15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn.(2). Chi phí vaän chuyeån mua 100 case 550.000ñ goàm thueáGTGT 10%, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng.(3). Mua 200 thanh Ram 128MB, ñôn giaù mua chöa thueáGTGT 10USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùc mua15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Khi nhaäp khophaùt hieän thieáu 2 thanh Ram chöa roõ nguyeân nhaân, kieåm trachaát löôïng coù 8 thanh Ram khoâng ñaït yeâu caàu, beân baùnñoàng yù ñoåi laïi 8 thanh Ram naøy http://www.ebook.edu.vn 40
 41. 41. (4). Coâng ty phaùt hieän 10 case mua ôû nghieäp vuï 1 giaokhoâng ñuùng quy caùch, ñeà nghò beân baùn nhaän laïi vaø beân baùnñaõ nhaän laïi haøng vaø giaûm tröø nôï.(5). Thanh toaùn tieàn haøng taïi nghieäp vuï 1 (sau khi tröø haøngtraû laïi), TGTT xuaát ngoaïi teä 15.600ñ.(6) Ñaõ nhaäp kho haøng ñoåi vaø thieáu ôû nghieäp vuï 3 töø beân baùnvaø do mua haøng ñaït doanh soá thaùng, Cty ñöôïc beân baùn taïinghieäp vuï 3 giaûm giaù 1USD/thanh RAM (giaù chöa thueáGTGT) vaø soá tieàn giaûm giaù treân ñöôïc caán tröø vaøo laàn muanaøy, laàn mua naøy mua: 100 thanh RAM ñôn giaù mua chöathueá GTGT 10USD thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùntieàn.TGTT 15.600ñ(7). Sau khi caán tröø soá tieàn ñöôïc giaùm giaù Cty ñaõ thanhtoaùnbaèng Tieàn GöûiNgaân Haøng taát caû soá nôï mua RAM,TGTT xuaát ngoaïi teä: 15.600ñ.Yeâu caàu: ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï treân.Giaûi :(1) Nôï TK 1561 23.550.000 = 100x$15x15.700 Nôï TK 1331 1.177.500 Coù TK 331 24.727.500 =100x$15x105%x15.700(2) Nôï TK 1562 500.000 Nôï TK 1331 50.000 http://www.ebook.edu.vn 41
 42. 42. Coù TK 141 550.000(3) Nôï TK 1561 29.830.000 = 190x$10x15.700 Nôï TK 1381 314.000 = 2x10$x15.700 Nôï TK 1388 1.265.000 =8x10$x15.700 Nôï TK 1331 1.570.000 Coù TK 331 32.970.000 = 200x$10x105%x15.700(4) Nôï TK 331 2.472.750 = 10x$15x105% x15.700 Coù TK 1561 2.355.000=10x$15x15700 Coù TK 1331 117.750(5) Nôï TK 331 22.254.750 = (100-10)x$15x105%x15.700 Coù TK 1122 22.113.000 = (100-10)x$15x105%x15.600 Coù TK 515 141.750 = (100-10)x$15x105%x(15.700 – 15.600)(6) a. Nôï TK 1561 1.570.000 Coù TK 1381 314.000 Coù TK 1388 1.256.000 b. Nôï TK 1561 15.600.000= 100x$10x15.600 Nôï TK 1331 1.560.000 Coù TK 331 17.160.000 = 100x$10x110%x15.600 c. Nôï TK 331 329.700 = 200x$10x1%x105%x15.700 Coù TK 1561 312.000 = 200x$10x100%x1%x15.600 Coù TK 1331 15.600=200x$10x5%x1%x15.600 http://www.ebook.edu.vn 42
 43. 43. Coù TK 515 2100 = 200x$10x105%x1%x(15.700–15.600)(7) Nôï TK 331 49.800.300 =($2.100 -$21)x15.700+$1.100x15.600 Coù TK 1122 49.592.400 = $3179x15.600 Coù TK 515 207.900 = $2079x(15.700 – 15.600)3.3 KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG HOAÙ3.3.1 Khaùi nieäm - Doanh thu laø toång trò giaù caùc lôïi ích kinh teá doanh nghieäp thu ñöôïc trong kyø keá toaùn, phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp goùp phaàn laøm taêng voán chuû sôû höõu - Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu + Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù cho ngöôøi mua + Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõa quyeàn quaûn lyù haøng hoaù nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoaù hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù + Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén + Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn http://www.ebook.edu.vn 43
 44. 44. haøng + Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùnhaøng- Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu : laø thôøi ñieåm chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoaù cho ngöôøi mua trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. Haàu heát, thôøi ñieåm chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro truøng vôùi thôøi ñieåm chuyeån giao lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu hôïp phaùp hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù cho ngöôøi mua- Doanh thu noäi boä : laø soá tieàn thu ñöôïc do baùn haøng hoaù giöõa caùc ñôn vò tröïc thuoäc trong cuøng coâng ty, toång coâng ty do söï phaân caáp quaûn lyù laøm phaùt sinh doanh thu- Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu bao goàm : + Chieát khaáu thöông maïi: khoaûn maø doanh nghieäp giaûm giaù nieâm yeát cho ngöôøi mua haøng vôùi khoái löôïng lôùn phaùt sinh treân khoái löôïng töøng loâ haøng hay treân toång khoái löôïng haøng mua luõy keá trong moät thôøi gian nhaát ñònh http://www.ebook.edu.vn 44
 45. 45. + Gæam giaù haøng baùn : laø khoaûn giaûm tröø cho ngöôøi mua do toaøn boä hay moät phaàn haøng hoaù keùm phaåm chaát, sai qui caùch hoaëc laïc haäu thò hieáu + Gía trò haøng baùn bò traû laïi laø giaù trò khoái löôïng haøng baùn ñaõ xaùc ñònh laø tieâu thuï nhöng bò khaùch haøng traû laïi vaø töø choái thanh toaùn do vi phaïm hôïp ñoàng, haøng bò maát, keùm phaåm chaát, khoâng ñuùng qui caùch chuûng loaïi + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT tính theo phöông phaùp tröïc tieáp laø caùc khoaûn thueá tính tröïc tieáp treân doanh thu baùn haøng3.3.2 Caùc phöông thöùc baùn haøng3.3.2.1 Baùn buoân laø baùn haøng cho caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh ñeå tieáp tuïc quaù trình löu chuyeån cuaû haøng hoùa, coù 2 phöông thöùc: + Phöông thöùc baùn haøng qua kho : haøng hoùa mua veà nhaäp kho roài töø kho xuaát baùn, coù 2 hình thöùc giao nhaän: Hình thöùc nhaän haøng : beân mua ñeán taïi kho beân baùn hoaëc ñeán moät ñòa ñieåm do beân mua qui ñònh ñeå nhaän haøng http://www.ebook.edu.vn 45
 46. 46. Hình thöùc chuyeån haøng : beân baùn chuyeån haøng ñeán beân kho cuûa beân mua hoaëc ñeán moät ñòa ñieåm do beân mua qui ñònh ñeå giao haøng+ Phöông thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng : haøng hoaùñöôïc chuyeån thaúng töø ñôn vò cung caáp ñeán ñôn vò muakhoâng qua kho cuûa ñôn vò trung gian, coù 2 hình thöùc : Vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn : haøng hoùa vaän chuyeån thaúng, ñôn vò trung gian laøm nhieäm vuï thanh toaùn vôùi ñôn vò cung caáp vaø thu tieàn cuûa ñôn vò mua Vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn : haøng hoaù vaän chuyeån thaúng, ñôn vò trung gian khoâng laøm nhieäm vuï thanh toaùn vôùi ñôn vò cung caáp vaø thu tieàn cuûa ñôn vò mua; ñôn vò trung gian ñöôïc höôûng moät tyû leä thuû tuïc phí nhaát ñònh ôû beân mua hoaëc beân cung caáp3.3.2.2 Baùn leû laø baùn haøng cho ngöôøi tieâu duøng chaám döùt quaù trình löu chuyeån haøng hoaù, coù 3 phöông thöùc baùn haøng + Phöông thöùc baùn haøng thu tieàn taäp trung : nhaânvieân baùn haøng chæ phuï http://www.ebook.edu.vn 46
 47. 47. traùch giao haøng, coøn vieäc thu tieàn coù boä phaänchuyeân traùch khaùc laøm + Phöông thöùc baùn haøng khoâng thu tieàn taäp trung: nhaân vieân baùn haøng vöøa laøm nhieäm vuï giao haøng vöøa laøm nhieäm vuï thutieàn + Baùn haøng töï ñoäng : ngöôøi mua haøng töï choïn haønghoaù caàn mua trong quaày haøng, cöûa haøng, mang ñeán boä phaän thu ngaân kieåm haøng tính tieàn, laäp hoaù ñôn vaø thu tieàn3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân a.Chöùng töø -Baùn haøng qua kho: Laäp hoaù ñôn GTGT, hoaù ñônbaùn haøng 3 lieân, lieân 1 löu,lieân 2 giao cho khaùch, lieân 3 thuûkho giöõ ghi theû kho vaø chuyeån cho keá toaùn - Baùn haøng vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanhtoaùn : Caên cöù Hôïp Ñoàng baùo cho ngöôøi cung caáp bieát ñeåchuyeån haøng cho ngöôøi mua hoaëc baùo cho beân mua ñeánnhaän haøng tröïc tieáp taïi nôi cung caáp. Sau ñoù ñôn vò baùnbuoân chòu traùch nhieäm thanh toaùn tieàn haøng vôùi ngöôøi cung http://www.ebook.edu.vn 47
 48. 48. caáp vaø vôùi ngöôøi mua haøng. Hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn baùnhaøng laäp 3 lieân, lieân 1 löu, lieân 2 gôûi theo haøng cuøng vaänñôn, lieân 3 ñeå thanh toaùn - Baùn haøng vaän chuyeån thaúng khoâng tham giathanh toaùn : ñôn vò cung caáp gôûi cho ñôn vò baùn buoân trunggian baûn sao Hôïp Ñoàng ñeå thoâng baùo cho ñôn vò baùn buoânbieát veà vieäc thöïc hieän Hôïp Ñoàng mua baùn haøng hoaù, ñôn vòbaùn buoân seõ ñöôïc höôûng moät khoaûn thuû tuïc phí nhaát ñònh ôûbeân mua hoaëc beân cung caáp -Baùn haøng theo phöông thöùc kyù gôûi: xuaát haøng ñöañi kyù gôûi, laäp phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä ghi roõxuaát ñöa ñi baùn kyù gôûi keøm theo Hôïp Ñoàng kyù gôûi. Cô sôûnhaän baùn haøng kyù gôûi, khi baùn haøng phaûi laäp hoaù ñôn baùnhaøng theo ñuùng giaù qui ñònh cuûa beân chuû haø ng. Hoa hoàngchi cho ñaïi lyù baùn haøng kyù göûi ñöôïc tính vaøo chi phí cuûabeân chuû haøng. Beân nhaän baùn haøng kyù gôûi phaûi noäp thueáGTGT ñoái vôùi khoaûn hoa hoàng ñöôïc höôûng. Chuû haøng phaûikeâ khai vaø noäp thueá GTGT cuûa soá haøng baùn ra treân cô sôûbaûng thanh toaùn haøng ñaïi lyù kyù gôûi b.Taøi khoaûn söû duïng: 111; 112; 131; 511; 531; 532;531…. c.Moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu http://www.ebook.edu.vn 48
 49. 49. c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp:(1) Chuyeån giao HH cho ngöôøi mua + Phaûn aùnh toång giaù thanh toaùn cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 111,112,131 Coù TK 511,512 Hoaëc Nôï TK 111,112,131 Coù TK 333 (3331) Coù TK 511,512(coù thueá GTGT) + Phaûn aùnh giaù voán cuûa haøng tieâu thuï .. Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 632/ Coù TK 153(1532): trò giaù bao bì keøm theo,156 (1561) theo giaù mua cuûa haøng ñaõ tieâu thuï .. Baùn buoân tröïc tieáp theo caùch thöùc vaän chuyeån thaúng Nôï TK 632 trò giaù mua thöïc teá cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) (neáu coù) Coù TK 151,331,111,112 + Bao bì tính rieâng vaø khoaûn chi hoä ngöôøi mua (neáucoù )(2) Caùc khoaûn chieát khaáu thöông maïi phaùt sinh Nôï TK 521 taäp hôïp chieát khaáu thöông maïi (chöa coùthueá GTGT) Nôï 3331(33311) Coù TK 131,111,112, 3388 (CKTM ñaõ traû hay chaápnhaän traû cho khaùch) http://www.ebook.edu.vn 49
 50. 50. (3) Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn phaùt sinh Nôï TK 532 giaûm giaù haøng baùn (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) CoùTK131,111,112 giaûm giaù haøng ñaõ traû hay chaápnhaän traû(4) Haøng baùn bò traû laïi + Soá doanh thu haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 531 (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) Coù TK 131,111,112 + Gæam trò giaù voán haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 1561,157,6112 giaù mua haøng bò traû laïi nhaäpkho, göûi taïi kho ngöôøimua Coù TK 632 giaûm giaù voán haøng baùn(5) Soá chieát khaáu thanh toaùn phaùt sinh trong kyø Nôï TK 635 / Coù TK 131,111,112 c 2) Baùn buoân theo phöông thöùc chuyeån haøng chôøchaáp nhaän(1) Xuaát kho haøng hoaù ñeå baùn theo hình thöùc chuyeån haøng http://www.ebook.edu.vn 50
 51. 51. + Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 157 Coù TK 156 (1561) giaù mua cuûa haøng xuaát gôûi ñi baùn, TK 153(1532) trò giaù bao bì tính rieâng keøm theo + Baùn buoân tröïc tieáp vaän chuyeån thaúng, khoâng qua kho Nôï TK 157 giaù mua cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) Coù TK 151,331,111,112(2) Toång giaù thanh toaùn cuûa haøng ñaõ tieâu thuï khi ngöôøi muachaáp nhaän, ñaõ traû + Nôï TK 111,112,131,1368 Coù TK 511, 512 Hoaëc Nôï TK 111,112,131,1368 Coù TK 333 (3331) Coù TK 511,512 + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù muac 3) Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanhtoaùn vaø coù tham gia thanh toaùn- Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn http://www.ebook.edu.vn 51
 52. 52. (1) Thöïc chaát DN thöông maïi laøm trung gian moâi giôùi giöõabeân baùn vaø beân mua ñeå höôûng hoa hoàng (do beân baùn hoaëcbeân mua traû). Beân mua nhaän haøng vaø thanh toaùn cho beânbaùn. Soá hoa hoàng moâi giôùi ghi Nôï TK 111,112,131 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 511, 512 hoa hoàng moâi giôùi ñöôïc höôûng(2) Chi phí lieân quan ñeán baùn haøng Nôï TK 641 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 334, 338, 111, 112- Baùn buoân chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn(1) DN giao hoaù ñôn cho ngöôøi mua ñeán nhaän haøng tröïc tieápcuûa ngöôùi cung caáp - Nôï TK 131 Coù TK 511 Hoaëc Nôï TK 131 Coù TK 333(3331) Coù TK 511 - Nôï TK 632 Hoaëc Nôï TK 632 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331 Coù TK 331 http://www.ebook.edu.vn 52
 53. 53. (2) DN cöû caùn boä cuûa mình ñeán nhaän haøng cuûa ngöôøi cungcaáp, sau ñoù toå chöùc vaän chuyeån haøng ñeán giao cho ngöôøimua - Nôï TK 157 Nôï TK 133 (1331) Hoaëc Nôï TK 157 Coù TK 331 Coù TK 331 - Nôï TK 131 Coù TK 511 Hoaëc Nôï TK 131 Coù TK 333(3331) Coù TK 511 - Nôï TK 632 Coù TK 157 c4) Baùn haøng phaùt sinh thöøa – thieáu(1) Trong hình thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng, nhaân vieânaùp taûi cuøng vôùi beân mua kieåm nhaän, laäp bieân baûn HH thieáuhoaëc thöøa. Khi nhaän giaáy baùo nhaän haøng cuûa beân mua keømtheo bieân baûn + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(33311) + Nôï TK 632 giaù voán cuûa HH ñaõ baùn Coù TK157 http://www.ebook.edu.vn 53
 54. 54. + Nôï TK 138(1381) giaù voán HH thieáu Coù TK 157 + Nôï TK 157 Coù TK 338(3381) giaù voán HH thöøa(2) Beân baùn giao tieáp soá HH thieáu cho ñuû soá treân hoaù ñônvaø beân mua ñaõ nhaän + Nôï TK 156 (1561) Coù TK 1381 + Nôï TK 157 Coù TK 156 + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK 157(3) DN baét nhaân vieân aùp taûi hoaëc cô quan vaän taûi boàithöôøng Nôï TK 138 (1388) Coù TK 138(1381) c 5) Baùn haøng theo phöông thöùc kyù gôûi ñaïi lyù (1) Xuaát kho giao HH cho ñaïi lyù baùn: Nôï TK 157 http://www.ebook.edu.vn 54
 55. 55. Coù TK 156,6112(2) Nhaän ñöôïc tieàn baùn haøng do ñaïi lyù noäp hoaëc ñaõ xaùc ñònh HH ñaõ baùn + Nôï TK 111,131 theo giaù baùn qui ñònh Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù voán HH ñaõ baùn + Nôï TK 641 Coù TK 131,111 hoa hoàng ñaïi lyù c 6) Baùn HH ñoåi vaät tö,HH khaùc cho SXKD + Nôï TK 131 Coù TK 511 , Coù TK 3331 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156, 157,6112 + Nôï TK 152, 153, 156,6112 Nôï TK133 (1331) Coù TK 131Hoaëc theo pp tröïc tieáp khoâng thueá caû ñaàu vaøo laãn ñaàu ra3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù a. Chöùng töø thuû tuïc keá toaùn http://www.ebook.edu.vn 55
 56. 56. (3) Baùn leû HH ñöôïc thöïc hieän ôû quaày haøng, cöûa haø ng, khi xuaát kho giao cho cöûa haøng baùn leû phaûi laäp phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, chöa ghi giaûm haøng toàn kho chæ ghi giaûm Haøng Hoaù ôû kho vaø taêng Haøng Hoaù ôû cöûa haøng theû keá toaùn chi tieát nhö theû quaày theo doõi nhaäp xuaát baùnHaøng Hoaù(4) Khi baùn leû nhaân vieân laäp Hoaù Ñôn GTGT hoaëc HÑ baùn haøng 2 lieân, lieân 1 löu, lieân 2 giao cho khaùch. Cuoái ngaøy hoaëc cuoái ca laäp baùo caùo baùn haøng cuøng tieàn baùn haøng noäp veà phoøng keá toaùn(5) Ñoái vôùi Haøng Hoaù coù giaù trò thaáp döôùi möùc qui ñònh phaûi laäp hoaù ñôn phaûi laäp baûng keâ baùn leû theo töøng laàn baùn, theo töøng loaïi b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (1) Keá toaùn kieåm tra baùo caùo baùn haøng, baûng keâ baùn haøng, giaáy noäp tieàn + Nôï TK 111 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112 giaù voán haøng ñaõ baùn (2) Thieáu tieàn baùn haøng laäp bieân baûn chôø xöû lyù: http://www.ebook.edu.vn 56
 57. 57. NôïTK138(1381) Coù TK511(3) Thöøa tieàn baùn haøng + Nôï TK 111,112,113 soá tieàn ñaõ noäp Coù TK 511 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 338 (3381)soá noäp thöøa + Nôï TK 632 Coù TK 156(4) Baùn haøng ñaïi lyù ñuùng giaù qui ñònh cuûa chuû haøng, ñôn vò nhaän haøng ghi + Nôï TK 111,112 Coù TK 331 giaù thanh toaùn + Nôï TK 331 Coù TK 511 hoa hoàng ñöôïc höôûng veà baùn haøng ñaïi lyù Coù TK 33311 + Nôï TK 331 Coù TK 111,112 traû tieàn haøng cho ñaïi lyù + Phaûn aùnh tình hình nhaän vaø thanh toaùn tieàn haøng gôûi baùn treân TK 003 “ Haøng hoaù nhaän baùn hoä”(5) Baùn haøng traû goùp, laõi baùn haøng traû chaäm coi laø thu nhaäp hoaït ñoäng taøi http://www.ebook.edu.vn 57
 58. 58. chính : + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311), Coù TK 515 + Nôï TK 111 Coù TK 131 + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112(6) Baùn haøng coù khuyeán maõi khoâng tính thueá GTGT ñaàu ra cuûa haøng khuyeán maõi, do ñoù khoâng xuaát hoaù ñôn cho soá haøng khuyeán maõi. Khi baùn haøng keøm khuyeán maõi, soá löôïng haøng khuyeán maõi ghi treân cuøng hoaù ñôn phaûi ghi roõ “haøng khuyeán maõi khoâng thanh toaùn”. Soá thueá GTGT ñaàu vaøo khoâng ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng khuyeán maõi ghi: Nôï TK 641 Coù TK 133(1331)(7) Bieáu taëng Haøng Hoaù do quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi ñaøi thoï + Nôï TK 431 Coù TK 511 http://www.ebook.edu.vn 58
 59. 59. Coù TK 3331 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK156,6112 (8) Duøng Haøng Hoaù ñeå traû löông cho nhaân vieân + Nôï TK 334 Coù TK 512 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156,61123.3.4 KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA VAØ KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ3.3.4.1. KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA HAØNG HOAÙ- Chi phí thu mua haøng hoaù goàm chi phí vaän chuyeån, boácdôõ, thueâ beán thueâ baõi, hoa hoàng thu mua, hao huït trong ñònhmöùc…..- Chi phí thu mua caàn phaân boå cho haøng tieâu thuï vaø haøngtoàn kho, toàn quaày, haøng ñang gôûi baùn, kyù gôûi, haøng muañang ñi treân ñöôøng theo tieâu thöùc phuøhôïp + Tieâu thöùc phaân boå: coù theå löïa choïn: Trò gía mua cuûa haøng hoaù; soá löôïng; loâ haøng, … + Coâng thöùc: choïn tieâu thöùc “Trò gía mua cuûa haøng hoaù” http://www.ebook.edu.vn 59
 60. 60. Chi phí thu mua Chi phí thuChi phí thu lieân quan ñeán mua phaùt Trò giaù muamua phaân boå haøng toàn kho sinh trong kyø haøng hoaùcho haøng ñaàu kyø (SDÑK + (PS Nôï TK xuaát baùn ñaõhoaù ñaõ tieâu TK1562) 1562) xaùc ñònh laøthuï trong kyø = x tieâu thuï Trò giaù mua haøng Trò giaù mua trong kyø hoùa toàn kho ñaàu haøng hoaù (Nôï TK 632 kyø + phaùt sinh ñoái öùng Coù (SDÑK trong kyø 1561) TK 1561) (phaùt sinh nôï TK 1561)- Chi phí thu mua HH baùn ra trong kyø baèng chi phí thu muaHH toàn kho ñaàu kyø coäng chi phí thu mua HH phaùt sinh trongkyø tröø chi phí thu mua HH toàn cuoái kyø- Ñònh khoaûn + Taäp hôïp chi phí thu mua Nôï TK 156 (1562) Nôï TK 133 (1331) coÙ TK 311,111,112,334… + Phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra Nôï TK 632 Coù TK 156 (1562)3.3.4.2. KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ Keát quaû tieâu thuï HH bieåu hieän qua chæ tieâu “lôïinhuaän” hay “loã” http://www.ebook.edu.vn 60
 61. 61. KQTT HH= DT thuaàn – Gía voán haøng baùn – CP baùn haøng –CPQLDN- Keát chuyeån caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu baùn haøng Nôï TK 511 Coù TK 521,531,532, 3332,3331(noäp thueá GTGT theophöông phaùp tröïc tieáp)- Keát chuyeån doanh thu thuaàn : Nôï TK 511,512 Coù TK 911- Phaân boå chi phí thu mua cho haøng tieâu thuï: Nôï TK 632 Coù TK 1562, 6112- Keát chuyeån giaù voán haøng baùn: Nôï TK 911 Coù TK 632- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø = lôïinhuaän chòu thueá x thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp Lôïi nhuaän chòu thueá = doanh thu thuaàn baùn haøng hoaù - trògiaù voán haøng baùn ra – chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyùdoanh nghieäp Nôï TK 8211 / Coù TK 3334 http://www.ebook.edu.vn 61
 62. 62. - Keát chuyeån chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanhnghieäp, chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh NôïTK 911 Coù TK 641, 642 keát chuyeån soá trong kyø Coù TK 142 (1422) chi phí chôø keát chuyeån Coù TK 8211 ( chi phí thueá thu nhaäp hieän haøn h ): thueá thu nhaäp phaûi noäp trong kyø- Keát chuyeån keát quaû ( neáu laõi ): Nôï TK 911 Coù TK 421- Neáu loã ghi ngöôïc laïiVí duï: Coâng ty thöông maïi vaø dòch vuï ABC, noäp thueáGTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haïch toaùn haøng toàn khotheo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, trong thaùng 1/n coùtình hình mua baùn haøng hoaù nhö sau:- Soá dö ñaàu kyø:+ TK 1561: 5.440.000ñ, trong ñoù 20 Ram 128, ñôn giaù155.000ñ/caùi; 10 case ñôn giaù 234.000ñ/caùi.+ TK 1562: 150.000ñ.- Trong thaùng phaùt sinh nhö sau: http://www.ebook.edu.vn 62
 63. 63. (1). Mua 100 case maùy vi tính, ñaõ nhaäp kho, ñôn giaù muachöa thueá GTGT 15USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùcmua 15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn.(2). Chi phí vaän chuyeån mua 100 case 550.000ñ goàm thueáGTGT 10%, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng.(3). Mua 200 thanh Ram 128MB, ñôn giaù mua chöa thueáGTGT 10USD/caùi, thueá GTGT 5%, tyû giaù luùc mua15.700ñ/USD, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Khi nhaäp khophaùt hieän thieáu 2 thanh Ram chöa roõ nguyeân nhaân, kieåm trachaát löôïng coù 8 thanh Ram khoâng ñaït yeâu caàu, beân baùnñoàng yù ñoåi laïi 8 thanh Ram naøy (bieát ñeán cuoái thaùng beânbaùn vaãn chöa ñoåi haøng).(4) Toång hôïp tình hình xuaát baùn cho coâng ty K trong thaùngnhö sau : 20 case, ñôn giaù chöa thueá GTGT 250.000ñ/caùi;50 thanh Ram 128, ñôn giaù 170.000ñ/caùi; thueá GTGT 5%,chöa thu tieàn.(5) Do coâng ty K mua soá löôïng lôùn coâng ty chieát khaáu chokhaùch 1% treân toång giaù baùn chöa thueá vaø tröø vaøo nôï phaûithu(6) Keát chuyeån chi phí baùn haøng 100.000 vaø chi phí quaûn lyùdoanh nghieäp 200.000. Thueá suaát thueá thu nhaäp doanhnghieäp 28% treân lôïi nhuaän chòu thueá http://www.ebook.edu.vn 63
 64. 64. Yeâu caàu: ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï treân (goàm caû vieäc tínhgiaù voán haøng hoaù ñaõ tieâu thuï, keát chuyeån doanh thu thuaàn,chi phí vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh).Bieát raèng chi phíthu mua phaân boå theo soá löôïng haøng hoaùGæai :(1) Nôï TK 1561 23.550.000 Nôï TK 1331 1.177.500 Coù TK 331 24.727.500(2) Nôï TK 1562 500.000 Nôï TK 1331 50.000 Coù TK 141 550.000(3) Nôï TK 1561 29.830.000 Nôï TK 1381 314.000 Nôï TK 1388 1.256.000 Nôï TK 1331 1.570.000 Coù TK 331 32.970.000(4) Nôï TK 632 10x234.000+ 10x15x15.700+20x155.000+ 30x10x15.700=12.505.000 Coù TK 1561(5) Phaân boå chi phí thu mua cho haøng toàn cuoái kyø : (150.000+500.000):(100+10)x90 = 531.818(6) Phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra trong kyø : http://www.ebook.edu.vn 64
 65. 65. 150.000 + 500.000 –531.818 = 118.182(7) Nôï TK 632 / Coù TK 1562 118.182(8) Nôï TK 131 14.175.000 Coù TK 511 13.500.000 Coù TK 33311 675.000(9) Nôï TK 521 / Coù TK 131 135.000(10) Nôï 511 / Coù TK 521 135.000(11) Nôï TK 511 / Coù TK 911 13.365.000(12) Thueá thu nhaäp phaûi noäp trong kyø:(13.365.000-[12.623.182+100.000+200.000])x28%=123.709 Nôï TK 8211 / Coù TK 3334 123.709(13) Nôï TK 911 13.046.891 Coù TK 632 12.623.182 Coù TK 641 100.000 Coù TK 642 200.000 Coù TK 8211 123.709(14) Nôï TK 911 / Coù TK 421 318.109 http://www.ebook.edu.vn 65
 66. 66. CHÖÔNG 4 KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØNG HOÙA4.1. TOÅNG QUAÙT Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu laø moät boäphaän cuûa lónh vöïc löu thoâng haøng hoùa, laø caàu noái giöõa saûnxuaát vaø tieâu duøng treân phaïm vi quoác teá vôùi chöùc naêng toåchöùc löu chuyeån haøng hoùa giöõa trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi.Hoaït ñoäng xuaát, nhaäp khaåu chieám moät vò trí quan troïngtrong neàn kinh teá quoác daân, noù taïo ñieàu kieän môû roäng thòtröôøng cho neàn saûn xuaát trong nöôùc, ñoàng thôøi cuõng phuïc vuïcho nhu caàu trong nöôùc veà nhöõng maët haøng trong nöôùc chöa http://www.ebook.edu.vn 66
 67. 67. saûn xuaát ñöôïc hoaëc ñaõ saûn xuaát ñöôïc nhöng chöa ñaùp öùngnhu caàu veà maët soá löôïng vaø chaát löôïng. Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng xuaát khaåu laø nhöõng maëthaøng thuoäc theá maïnh cuûa neàn saûn xuaát trong nöôùc thuoäc caùcngaønh coâng nghieäp, noâng nghieäp … Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng nhaäp khaåu khoâng chæ ñônthuaàn laø nhöõng maët haøng phuïc vuï cho nhu caàu tieâu duøngcuûa caùc taàng lôùp daân cö maø chuû yeáu laø caùc trang thieát bò,maùy moùc, vaät tö, kyõ thuaät hieän ñaïi phuïc vuï cho söï phaùttrieån cuûa neàn kinh teá quoác daân trong taát caû caùc ngaønh, caùcñòa phöông vaø treân moïi lónh vöïc.4.1.1 Nhöõng ñieàu kieän thöông maïi quoác teá (International commercial terms - Incoterms ) Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu coù nhöõng ñaëcñieåm chuû yeáu sau : – Quaù trình löu chuyeån haøng hoùa xuaát, nhaäp khaåutheo moät voøng kheùp kín phaûi qua 2 giai ñoaïn baùn haøng:Mua vaø baùn haøng xuaát khaåu, mua vaø baùn haøng nhaäp khaåu,vì vaäy thôøi gian löu chuyeån haøng hoùa thöôøng daøi hôn löuchuyeån haøng hoùa trong nöôùc. http://www.ebook.edu.vn 67
 68. 68. – Haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu coù theå tieán haønh theophöông thöùc tröïc tieáp hoaëc uûy thaùc. Xuaát, nhaäp khaåu tröïctieáp laø phöông thöùc maø doanh nghieäp xuaát, nhaäp khaåu tröïctieáp ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng xuaát, nhaäp khaåu vôùi thöôngnhaân nöôùc ngoaøi. Xuaát, nhaäp khaåu uûy thaùc laø phöông thöùcmaø ñôn vò coù giaáy pheùp xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa tieán haønhuûy thaùc cho ñôn vò khaùc coù chöùc naêng thöïc hieän xuaát , nhaäpkhaåu haøng hoùa cuûa mình, do ñoù phaûi traû cho ñôn vò naøy moätkhoaûn thuø lao goïi laø phí uûy thaùc. – Giaù caû haøng hoùa xuaát, nhaäp khaåu luoân gaén lieàn vôùicaùc ñieàu kieän vaø cô sôû giao haøng khaùc nhau. Trong giaiñoaïn hieän nay, caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu cuûa VieätNam thöôøng mua haøng nhaäp khaåu theo ñieàu kieän CIF vaøbaùn haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän FOB. Noäi dung chuû yeáucuûa nhöõng ñieàu kieän naøy nhö sau : Theo ñieàu kieän FOB (Free on board) töùc laø “giao leântaøu”. Theo ñieàu kieän naøy, ngöôøi baùn phaûi giao haøng leântaøu do ngöôøi mua chæ ñònh taïi caûng boác xeáp haøng quy ñònh;xin giaáy pheùp xuaát khaåu; laøm ñuû caùc thuû tuïc haûi quan caànthieát chòu traùch nhieäm veà moïi chi phí, ruûi ro, toån thaát choñeán khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác haøng. http://www.ebook.edu.vn 68
 69. 69. Ngöôøi mua phaûi kòp thôøi chæ ñònh taøu chôû haøng, kyùkeát hôïp ñoàng vaän chuyeån, traû cöôùc phí vaän chuyeån, nhaänhaøng taïi caûng boác xeáp haøng theo quy ñònh vaø trong thôøi haïnquy ñònh; chòu caùc phí toån coù lieân quan vaø caùc ruûi ro veàhaøng hoùa keå töø khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boácxeáp haøng. Theo ñieàu kieän CIF (cost, insurance and Freight) töùclaø “tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí”. Theo ñieàu kieän naøy ngöôøi baùn phaûi kyù hôïp ñoàng vaänchuyeån, traû cöôùc phí vaän chuyeån ñeå chôû haøng ñeán caûngñích, xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm ñuû caùc thuû tuïc haûi quancaàn thieát cho vieäc xuaát khaåu haøng hoùa, chòu ruûi ro vaø phítoån veà vieäc ñoù; chòu phí toån mua baûo hieåm haøng haûi ñeåtraùnh cho ngöôøi mua ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi haøng hoùatrong quaù trình vaän chuyeån, giao haøng leân taøu taïi caûng boáchaøng trong thôøi haïn quy ñònh; chòu moïi phí toån coù lieân quanñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng ñaõ ñöôïc giao leân taøu taïicaûng boác xeáp haøng, cuõng nhö cöôùc phí ñeå chôû haøng ñeáncaûng ñích, keå caû caùc phí kyù hôïp ñoàng vaän taûi; chòu moïi ruûiro vaø toån thaát haøng hoùa cho ñeán khi haøng ñaõ qua haún lancan taøu taïi caûng boác xeáp haøng. http://www.ebook.edu.vn 69
 70. 70. Ngöôøi mua nhaän haøng vaø traû tieàn khi coù hoùa ñôn, vaänñôn ñaõ ñöôïc giao cho mình; nhaän haøng ñöôïc giao taïi caûngboác dôû haøng vaø tieáp nhaän haøng hoùa ñoù töø ngöôøi chuyeân chôûtaïi caûng ñeán qui ñònh; chòu moïi phí toån coù lieân quan ñeánhaøng keå töø khi haøng ñöôïc giao cho mình taïi caûng boác dôûhaøng, tröø chi phí vaän chuyeån vaø caùc chi phí khaùc maø Coângty haøng haûi ñaõ thu khi kyù hôïp ñoàng vaän taûi; chòu moïi ruûi rovaø toån thaát veà haøng hoùa keå töø khi haøng ñaõ qua haún lan cantaøu taïi caûng boác dôû haøng. Ngöôøi mua caàn löu yù raèng theo ñieàu kieän CIF, ngöôøibaùn chæ phaûi mua baûo hieåm vôùi phaïm vi toái thieåu, neáu ngöôøimua muoán ñöôïc baûo hieåm vôùi phaïm vi roäng hôn thì phaûi coùsöï thoûa thuaän roõ raøng vôùi ngöôøi baùn hoaëc töï mình muabaûo hieåm. – Vieäc thanh toaùn tieàn haøng xuaát nhaäp khaåu raár ñadaïng vaø phöùc taïp theo caùc phöông thöùc thanh toaùn ñöôïc aùpduïng trong töøng hôïp ñoàng ngoaïi thöông. Caùc phöông thöùcthanh toaùn quoác teá thöôøng duøng laø : nhôø thu, chuyeån tieàn,tín duïng, chöùng töø …4.1.2 Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá a. Phöông thöùc chuyeån tieàn (remittance): http://www.ebook.edu.vn 70
 71. 71. - Chuyeån tieàn traû sau :ngöôøi nhaäp khaåu laäp leänh chuyeån tieàn cho ngaân haøng phuïc vuï mình traû tieàn cho ngöôøi xuaát khaåu thoâng qua ngaân haøng ñaïi lyù sau khi ñaõ nhaän ñöôïc haøng hoaù vaø chöùng töø - Chuyeån tieàn traû tröôùc : ngöôøi nhaäp khaåu laäp leänh chuyeån tieàn cho ngaân haøng phuïc vuï mình traû tieàn cho ngöôøi xuaát khaåu thoâng qua ngaân haøng ñaïi lyù tröôùc khi nhaän ñöôïc haøng hoaù vaø chöùng töøb. Phöông thöùc nhôø thu ( collection of payment ) - Phöông thöùc nhôø thu hoái phieáu trôn ( clean collection ) : ngöôøi xuaát khaåu uûy thaùc cho ngaân haøng thu hoä tieàn ôû ngöôøi nhaäp khaåu caên cöù vaøo hoái phieáu do mình laäp ra coøn chöùng töø haøng hoaù göûi thaúng cho ngöôøi nhaäp khaåu - Phöông thöùc nhôø thu hoái phieáu keøm chöùng töø ( documentary collection) : ngöôøi xuaát khaåu sau khi ñaõ hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng, tieán haønh uûy thaùc cho ngaân haøng phuïc vuï mình thu hoä tieàn ôû ngöôøi nhaäp khaåu caên cöù vaøo hoái phieáu vaø boä chöùng töø haøng hoaù vôùi ñieàu kieän ngöôøi http://www.ebook.edu.vn 71
 72. 72. nhaäp khaåu thanh toaùn hoaëc chaáp nhaän traû tieàn thì ngaân haøng môùi trao boä chöùng töø cho ngöôøi nhaäp khaåu nhaän haøng hoaù c. Phöông thöùc tín duïng chöùng töø (documentary credit) : ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi nhaäp khaåu theo yeâu caàu cam keát baèng moät vaên baûn phaùp lyù laø thö tín duïng seõ traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi xuaát khaåu, neáu ngöôøi xuaát khaåu xuaát trình ñöôïc boä chöùng töø thanh toaùn phuø hôïp vôùi qui ñònh neâu roõ trong thö tín duïng4.1.3 Nguyeân taéc ñaùnh giaù vaø kieåm nhaän haøng hoùa4.1.3.1. Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu: a) Ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu – Giaù nhaäp kho cuûa haøng xuaát khaåu laø giaù thöïc teámua vaøo hoaëc giaù thaønh saûn xuaát, cheá bieán thöïc teá cuûa haønghoùa nhaäp kho. – Giaù xuaát kho cuûa haøng hoùa xuaát khaåu laø giaù thöïc teánhaäp kho cuûa töøng loâ haøng hoaëc coù theå tính theo caùc phöôngphaùp khaùc nhö phöông phaùp bình quaân gia truyeàn … – Giaù baùn haøng xuaát khaåu laø giaù thöïc teá ghi treân hoùañôn baùn haøng. Baùn theo giaù naøo ghi ñuùng theo giaù ñoù (ví http://www.ebook.edu.vn 72
 73. 73. duï: Baùn theo ñieàu kieän FOB ghi FOB, baùn theo ñieàu kieänCIF ghi CIF …) vaø ñöôïc tính ñoåi ra tieàn Vieät Nam theo tyûgiaù bình quaân lieân ngaân haøng taïi thôøi ñieåm xaùc ñònh coùdoanh thu. b) Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu. – Giaù nhaäp kho cuûa haøng nhaäp khaåu laø giaù mua thöïcteá ghi treân hoùa ñôn cuûa ngöôøi baùn, mua giaù naøo ghi giaù ñoù(giaù FOB, giaù CIF…) vaø ñöôïc quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam theotyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieàm nhaän haøng coäng vôùi thueá nhaäpkhaåu hoaëc thueá khaùc coäng chi phí thu mua haøng hoùa. Thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc tínhtreân cô sôû giaù nhaäp taïi cöûa khaåu coäng vôùi thueá nhaäp khaåuvaø nhaân vôùi thueá suaát thueá GTGT. Thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu seõ ñöôïccoi laø thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu töø neáu haøng nhaäpkhaåu thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùpkhaáu tröø thueá. Tröôøng hôïp haøng nhaäp khaåu thuoäc dieän chòu thueáGTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp thì thueá GTGT phaûi noäpcuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaù thöïc teá cuûa haøngmua veà nhaäp kho. http://www.ebook.edu.vn 73
 74. 74. Neáu haøng nhaäp khaåu phaûi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieätthì khoâng phaûi noäp thueá GTGT ôû khaâu nhaäp khaåu nhöng khibaùn haøng doanh nghieäp phaûi tính vaøo noäp thueá GTGT. Thueátieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu cuõng ñöôïctính treân cô sôû giaù nhaäp taïi cöûa khaåu coäng vôù i thueá nhaäpkhaåu vaønhaân vôùi thueá suaát thueá tieâu thuï ñaëc bieät. Thueá tieâuthuï ñaëc bieät phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaùthöïc teá haøng mua veà nhaäp kho. – Giaù xuaát kho cuûa haøng nhaäp khaåu laø giaù nhaäp khothöïc teá cuûa töøng loâ haøng. – Caùc bieân baûn giao nhaän vôùi taøu, caûng, caùc bieân baûngiaùm ñònh haøng hoùa nhaäp khaåu laø nhöõng cô sôû ñeå haïch toaùncaùc khoaûn thieät haïi, toån thaát ñeå khieáu naïi; ñoøi boài thöôøng.Caùc khoaûn thöøa, thieáu toån thaát chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeânnhaân, traùch nhieäm thì haïch toaùn vaøo taøi khoûan 138 (1381)hoaëc 388 (3381) “ñeå chôø xöû lyù”.4.1.3.2. Nguyeân taéùc kieåm nhaän haøng hoùa nhaäp kho Kieåm nhaän haøng hoùa nhaäp kho phaûi chaáp haønhnhöõng nguyeân taéc sau: http://www.ebook.edu.vn 74
 75. 75. – Vieäc kieåm nhaän haøng hoùa phaûi do ngöôøi chòu traùchnhieäm vaät chaát veà baûo quaûn haøng hoùa tröïc tieáp tieán haønh. – Khi kieåm nhaän haøng hoùa phaûi caên cöù vaøo chöùng töøcuûa beân baùn, vaän ñôn cuûa chuû phöông tieän vaän taûi vaø caùcchöùng töø mua haøng khaùc ñeå kieåm tra veà soá löôïng vaø chaátlöôïng haøng hoùa. Moïi sai leäch giöõa soá nhaän thöïc teá vaø soá ghitreân chöùng töø ñeàu phaûi laäp bieân baûn ñeå laøm caên cöù xöû lyù. – Neáu kieåm nhaän nguyeân toa (xe löûa), nguyeân coâng–ten–nô hoaëc xe kín (xe thuøng) thì tröôùc heát phaûi kieåm tradaáu keïp chì ôû cöûa toa taøu hoaëc cöûa xe. Neáu kieåm nhaän theonguyeân ñai, nguyeân kieän thì phaûi kieåm nhaän theo daáu cuûañai kieän, kieåm nhaän ñuû soá löôïng kieän, troïng löôïng töøngkieän, vieäc kieåm nhaän cuï theå soá löôïng, chaát löôïng haøng hoùatrong toa xe, trong coâng–ten–nô, trong bao, kieän ñöôïc tieánhaønh trong thôøi haïn vaø ñuû thaønh phaàn theo quy ñònh ôû hôïpñoàng kinh teá. Haøng hoùa kieåm nhaän ôû saân ga, beán caûng thìngöôøi kieåm nhaän phaûi coù giaáy uûy quyeàn nhaän haøng vaø chòutraùch nhieäm ñöa haøng veà ñôn vò hoaëc giao baùn thaúng. Saukhi kieåm nhaän haøng hoùa phaûi laäp bieân baûn kieåm nghieäm,laäp phieáu nhaäp kho theo ñuùng vôùi soá haøng hoùa (ñoái vôùinhöõng thöù caàn thieát) vaø löôïng haøng hoùa thöïc teá ñaõ nhaän. http://www.ebook.edu.vn 75
 76. 76. Ñeå giaûm bôùt khoái löôïng chöùng töø, beân mua coù theå söûduïng daáu kieåm nhaän ñeå ñoùng vaøo maët sau cuûa chöùng töø dobeân baùn gôûi, vôùi noäi dung sau: Soá kieåm nhaän. Soá vaø ngaøy cuûa chöùng töø keøm theo. Toång giaù trò haøng hoùa, bao bì ñaõ kieåm nhaän thöïc teá. Soá bieân baûn kieåm nhaän neáu coù. Chöõ kyù vaø ngöôøi phuï traùch vaät chaát.4.2. KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU HAØNG HOAÙ TRÖÏC TIEÁP4.2.1 Khaùi nieäm _ Nhaäp khaåu tröïc tieáp laø hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp coù tö caùch phaùp nhaân Vieät Nam ( nhaø nhaäp khaåu ) vôùi caùc caù nhaân toå chöùc ôû nöôùc ngoaøi ( nhaø xuaát khaåu ) _ Nhaäp khaåu tröïc tieáp coù theå tieán haønh theo nghò ñònhthö kyù keát giöõa 2 nhaø nöôùc hoaëc ngoaøi nghò ñònh thö theohôïp ñoàng kyù keát giöõa 2 hay nhieàu toå chöùc buoân baùn cuï theåthuoäc nöôùc nhaäp haøng vaø nöôùc xuaát haøng http://www.ebook.edu.vn 76
 77. 77. _ Nhaäp khaåu tröïc tieáp goàm 2 giai ñoaïn : nhaäp khaåuhaøng hoaù vaø tieâu thuï haøng nhaäp khaåu, doanh nghieäp ñöôïcghi doanh soá nhaäp khaåu vaø doanh soá baùn haøng nhaäp khaåu;caùc chi phí, thueá nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaù trò voán haøngnhaäp khaåu4.2.2 Chöùng töø – Soå saùch Ñeå thöïc hieän moät hôïp ñoàng nhaäp khaåu haøng hoùa,doanh nghieäp thöôøng phaûi tieán haønh caùc coâng vieäc sau : – Laøm thuû tuïc nhaäp khaåu theo quy ñònh cuûa Nhaønöôùc. – Thöïc hieän nhöõng coâng vieäc ban ñaàu cuûa khaâuthanh toaùn nhö: laøm ñôn xin môû L/C, thöïc thi kyù quyõ vaø môûL/C … Neáu hôïp ñoàng mua baùn quy ñònh thanh toaùn baèngL/C. – Thueâ phöông tieän vaän taûi, neáu hôïp ñoàng mua baùnquy ñònh haøng ñöôïc giao ôû nöôùc xuaát khaåu. – Mua baûo hieåm – Laøm thuû tuïc haûi quan – Nhaän haøng – Kieåm tra haøng hoùa nhaäp khaåu http://www.ebook.edu.vn 77
 78. 78. – Khieáu naïi veà haøng hoùa bò toån thaát, thieáu huït, khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng … – Thanh toaùn tieàn haøng vaø thanh lyù hôïp ñoàng.4.2.3 Phöông phaùp haïch toaùn 4.2.3.1 Taøi khoaûn söû duïng TK 144 “Taøi saûn caàm coá, kyù cöôïc kyù quyõ ngaén haïn”. TK 156 “Haøng hoùa”.4.2.3.2 Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. – Khi kyù quyõ môû L/C, ghi: Nôï TK 144 – theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm. Coù TK 111, 112 – theo tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ. Coù TK 515 – khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. Tröôøng hôïp tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm kyù quyõ nhoûhôn tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ thì khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoáiñoaùi ñöôïc ghi vaøo beân Nôï TK 635. Ñoàng thôøi ghi Coù TK 007. – Neáu doanh nghieäp mua ngoaïi teä ñeå kyù quyõ môû L/C http://www.ebook.edu.vn 78
 79. 79. Nôï TK 1122 – Tyû giaù baùn thöïc teá taïi thôøi ñieåm mua cuûa ngaân haøng Coù TK 1111, 1121 Kyù quyõ môû L/C cuøng ngaøy mua ngoaïi teä Nôï TK 144 / Coù TK 1122 Kyù quyõ môû L/C sau ngaøy mua ngoaïi teä Nôï TK 144 Nôï TK 635 ( hoaëc Coù 515) Coù TK 1112, 1122 – Neáu doanh nghieäp vay ngoaïi teä cuûa ngaân haøng ñeåmôû L/C thì khi chuyeån tieàn vaøo taøi khoaûn kyù quyõ, ghi: Nôï TK 144 Coù TK 311 – Khi haøng veà ñeán caûng, ga … theo thoâng baùo cuûa haûiquan, doanh nghieäp tieán haønh nhaän haøng vaø kieåm haøng.Caên cöù giaáy baùo nhaän haøng vaø caùc chöùng töø khaùc coù lieânquan ñeán haøng nhaäp khaåu ñaõ hoaøn thaønh thuû tuïc haûi quan,ghi:Nôï TK 151,1561,157 Theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåmCoù TK 331 http://www.ebook.edu.vn 79

×