Your SlideShare is downloading. ×
Our clients list of our popular tourist circuit : PACHMARHI - KANHA - JABALPUR
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Our clients list of our popular tourist circuit : PACHMARHI - KANHA - JABALPUR

206
views

Published on

By Apna Bharat Tours & Travels

By Apna Bharat Tours & Travels

Published in: Travel

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
206
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ©e rŒ™uþ¼tE Ëe.…xu÷(N.R.I. .................... ytýkŒ ©e {nuLÿ yth.…xu÷(N.R.I. ........................ ytýkŒ ©e „ti‚{ ŒuËtE .............. ƒeÍ™uþ{u™-{ýe™„h ©e fu‚™ ŒuËtE............... ƒeÍ™uþ{u™-{ýe™„h ©e yu™.y{e™ ................ y{e™ {urzf÷ Mxtuh ©e yûtÞ …xu÷................................ƒeÕzh ©e Äehu™ …xu÷ ................................ƒeÕzh ©e ¼t÷[kÿ yuV.yæÞtY ..................BÞw.ftu…tuo. „wsht‚ xuût yuzðtufuxTË yuËturËÞuþ™-y{ŒtðtŒ . M…u.„úw… ©e ¼h‚ …xu÷(furð™ suBË-ztÞ{kz {[oLx).. ƒeÍ™uþ{u™ ©e «r‚f ‚÷txe ......................yu÷.ytE.Ëe. ©e …kfs¼tE ºtðu÷e ....................... fuþðƒt„ ©e Þtu„uþ X¬h(÷txe ƒòh ðu…the„úw…) .... ƒeÍ™uþ{u™ ©e r{‚u»t¼tE ŒuËtE ..................... ƒeÕzh „úw… ©e ËwÄeh¼tE þtn .................. E÷ufxÙef {[oLx ©e «{tuŒhtÞ {nu‚t .............. rhxtÞzo r«LËe…t÷ ©e …huþ¼tE fu.ŒuËtE .... rþûtf - rŒðt™ ƒÕ÷w¼tE ©e {nuþ¼tE ðtuht ........................... ðztuŒht ©e ™huLÿ¼tE òu»te ...................... «rŒ… xÙuzËo ©e yu™. ðe. fÚteheÞt .................... ytŠfxuõx ©e ¼h‚¼tE …e. þtn ........................rƒÕzh ©e rfhex¼tE ƒe. ƒúñ¼è .... ƒeÍ™uþ{u™ ™rzÞtŒ ztu. ©e r…Þw»t¼tE þtMºte ................... [tkŒ¾uzt ztu. Œûttƒu™ ¼è ..........................WM{t™…wht ©e nË{w¾¼tE ƒe. htŒrzÞt .................rƒÕzh ©e {wfuþ¼tE «ò…r‚ .......... ƒúeõË {uLÞwVuõ[hh ©e W…uLÿ X¬hr™ht÷e ™tu™Mxefðuh - 75 ÔÞÂõ‚ „úw…ðztuŒht ©e{‚e þe¾t Ër‚»tfw{th y„úðt÷ ...... þtrnƒt„ ©e rŒ…f¼tE fu. þtn................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e þi÷uþ¼tE yuË. þtn................ ƒeÍ™uþ{u™ ©e Ëtirh™ …he¾(ytuE÷ ELzMxÙeÍ/ftux™ {[oLx) .. fze ©e {nuþ¼tE þtn (SLM - 55 ÔÞÂõ‚ „úw…) ...Ëwh‚ ©e{‚e …Òttƒu™ yth. Œtuþe .................. …t÷ze ©e „ti‚{¼tE zturzÞt.......................... ðxðt ©e rh¾ð¼tE ŒuËtE (E÷t «eLxª„ «uË) .. ½tx÷turzÞt ©e y‚w÷¼tE S. þtn................yu÷.ytE.Ëe. ©e nheþ¼tE ðe. þtn ............. yu™.yth.ytE. ©e ËwÞoftL‚ yuË.y{e™. ......... yu™.yth.ytE. ©e htnw÷ ƒe. ŒuËtE....... ¾tuBÃÞwxh - Äe ytE.xe.{tu÷ ©e ™huLÿ¼tE r{Mºte ...................... „tkÄe™„h ©e «rðý¼tE …xu÷(«tu«xeo yuLz ÷uLz ƒútufh) ..... f÷tu÷ ©e sÞŒuðfw{th ƒe. …xu÷ .................... f÷tu÷ ©e sþðk‚¼tE ‚÷txe (rhxtÞzo) .........™thý…wht ©e{‚e E÷t ŒuËtE(½tx÷turzÞt …tuMx {tMxh).. ½tx÷turzÞt ©e {nuþ¼tE ƒe. þtn («tu«tExh) .....ôÍt Vt{oËe ©e ™e‚e™¼tE ðe. þtn .................yur÷˃úes ©e Ëwh˪nS ze. Ít÷t............ {týufƒt„ ËtuËt. ©e {tir™f [tuõËe([tuõËe hýAtuz÷t÷ rfþtuhŒtË){týuf[tuf ©e rŒ…÷ …e.þtn (…k[hí™ yu…t.) . {nt÷û{e-…t÷ze ©e ½™~Þt{¼tE yt[tÞo(N.R.I.) ........ ƒeÍ™uþ{u™ ©e fu.yuË.X¬h (Mxux ƒUf) ........... Ëe™e.õ÷tfo ©e xe.yu{.ŒuËtE .............................ƒeÕzh ©e fu.…e.…xu÷...................Mxux ƒUf-„tkÄe™„h ©e …huþ {nu‚t ............................. yuzðtufux ©e ze.yth.þtn („útrVõË rzÍtE™h) . ƒeÍ™uþ{u™ [uh{uh ©e + rzhuõxËo ©e„úw… Ëtƒh zuhe - ®n{‚™„h y{ŒtðtŒ ftux™ ðuMx {[oLx yuËtu.„úw… ...™htuzt htuz ©e rŒ÷e… òu»te ................... ELMÞtuhLË yusLx ©e sÞuþ þtn ............................ ƒeÕzh „úw… ©e ¼trðf yuLz ©e rðþt÷ .................. ðztuŒht ©e ƒe.fu.…k[t÷ (M…u.„úw…) ............... þtrnƒt„ ©e Œe…f yuË.…xu÷ ..... VtE™tLË k ytuxtu fLËÕxLx ©e Œûttƒu™ ™„hþuX ........................ „]rnýe ©e þehe»t¼tE yuLSr™Þh..................... {wkƒE ©e Xtftuh¼tE ƒe.ŒuËtE ....................... {wkƒE ©e rf‚eofw{th fu.ŒuËtE ........................ {wkƒE ©e s„Œe…¼tE [tu÷eÞt ................ ƒeÍ™uþ{u™ ztu. ©e W»ttfh ƒe. „tuXe..................... …t÷ze ztu. ™huþ fu. Vexh ............................ …t÷ze ©e þtkr‚÷t÷ ze. þtn................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e …wh»ttu¥t{ Ëe. þtn .....................ytkƒtðtze ©e ÄehuLÿ¼tE …xu÷ rþðþÂõ‚ …ÕË {e÷-®n{‚™„h ©e yÂtE …xu÷................... ®n{‚™„h ©e {wfuþ¼tE ze. …xu÷ ................ ®n{‚™„h ©e r„heþ¼tE ƒe. …xu÷ .............. ®n{‚™„h ©e yÂï™ …xu÷ ... yurþÞ™ xtEÕË - ®n{‚™„h ©e «rŒ…¼tE …xu÷..................... ®n{‚™„h ©e rŒÔÞuþfw{th …xu÷.................. ®n{‚™„h ©e yu™.su.òu»te…wht ................... ytkƒtðtze ©e S.yu÷.ƒtðeþe.................... ytkƒtðtze ©e yþtuf¼tE ŒuËtE ..........W{uŒ …tfo-Ëtu÷t htuz ©e yþtuf¼tE òu»te .....................{rý™„h ©e ft™S¼tE ytE.…xu÷ y÷ft ELzMxÙeÍ-rðò…wh ©e Þtu„uþ …xu÷ ............................ rðò…wh ©e Œ÷…‚¼tE {tuZ ...........................zeËt ©e {nuLÿ þu÷‚ ............................. …t÷ze ©e S‚uLÿ¼tE …xu÷ .................... ™thý…wht ©e rð»ýw¼tE …xu÷.......... ykrƒft yuLxh«tEÍ ©e hrðLÿ¼tE yth.þthzt .............. ò{™„h ©e rð…w÷ «ò…r‚ ................ rð…w÷ VuƒúefuxËo ©e nu‚÷ ™t„hu[t.......... fth yu.Ëe.-Ëtu÷thtuz ©e WŒÞ¼tE …xu÷ .................. „wsftu{tËtu÷ ©e ™r÷™¼tE ™t÷tðt÷t ............... y{ŒtðtŒ ©e{‚e ÄŠ{ctƒu™ fu. …h{th ........ B. S. N. L. ©e ze.yth. ft‚h‚ ........ ft÷xuût yuLxh«tEÍ ©e Ëw™e‚¼tE n…týe ................. ÷t¼ {þeLË ©e fu‚™¼tE …he¾.......................... ðztuŒht ©e h{uþ¼tE …xu÷ ................. rhxtÞzo f{o[the ©e ðsw¼tE òuÄtýe ........................ htsftux ©e þrþftL‚¼tE su. ¼è : ykfwh ....... y{ŒtðtŒ ©e {r™»t¼tE S. Œðu..................... y{ŒtðtŒ ©e ËksÞ¼tE þwõ÷ ...... ËuLxÙ÷ yuõËtEÍ - y{. ©e rfhex¼tE Þt¿tf .... ËuLxÙ÷ yuõËtEÍ - y{. ©e Ër‚»t¼tE þtn : „úw… ......... y{ŒtðtŒ/{wkƒE ©e r™þe‚¼tE yuË. þtn..................... {wkƒE ©e ƒehu™¼tE fu. þtn ........................ {wkƒE ©e hs™eftL‚¼tE yu{. þtn ................ {wkƒE ©e {Þwh¼tE yth. þtn ....................... {wkƒE ©e «rðý¼tE yu{. þtn ...................... {wkƒE ©e …ht„¼tE …e. þtn ........................ {wkƒE ©e Wr{‚¼tE yu{. Íðuhe ..................... {wkƒE ©e nhrËؼtE Þw. Íðuhe ..................... {wkƒE ©e r™þtkL‚¼tE ™t™þt ................ ƒeÍ™uþ{u™ ©e þi÷uþ¼tE …xu÷ : ..... fu{ef÷™tk ðu…the-™htuzt ©e rð™tuŒ¼tE …xu÷ : .................. ƒeÍ™uþ{u™ ©e rn‚uþ¼tE yu{. htð÷.................yuzðtufux ©e nu{k‚¼tE þtn .............. …kòƒ ™uþ™÷ ƒUf ©e sÞuþ¼tE yu™.X¬h....... …kòƒ ™uþ™÷ ƒUf ©e ‚t…˼tE Xtftuh ................ yu÷.ytE.Ëe. ©e{‚e Ëwò‚t xe.Xtftuh ..........ƒUf ytuV ƒhtuzt ©e S¿tuþ¼tE þtn ............ËkMf]r‚ - ytkƒtðtze ©e ËksÞ¼tE ¼hÚtt™e ................. ƒeÍ™uþ{u™ ©e yÂtE su.rºtðuŒe ........ ƒukf ytuV ƒhtuzt ©e Ä{uoLÿ¼tE yu[. þtn ....... [txoz yuftWLxLx ©e …tŠÚtð¼tE …e. þtn ................ ƒeÍ™uþ{u™ ©e ‚w»tth¼tE yu{. þtn ............... ƒeÍ™uþ{u™ ©e Ëwr™÷¼tE su. Œtuþe ................ ytuxtu …txoËT ©e rð…w÷¼tE fu. þtn.................. ƒeÍ™uþ{u™ ©e É»t¼¼tE yth. þtn .............. ƒeÍ™uþ{u™ ©e {wfuþ¼tE yu{. …he¾ ...... „ð{uoLx ftuLxÙtõxh ©e {Õnth¼tE …he¾ .........................MxwzLx ©e ytrþ‚¼tE þuX .................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e rnhu™¼tE yu{. þtn ..yuzðxtoEÍ{uLx yusLËe ©e þi÷uþ¼tE S. «ò…r‚ ...................ƒeÕzh ©e rn‚uþ¼tE frÚtheÞt .......hts{krŒh rË÷uõþ™ ©e r™÷uþ¼tE yu{. htòýe .................ƒeÕzh ©e ½™~Þt{¼tE ƒe. „tkÄe ................. ðztuŒht ©e …huþ¼tE yth. þtn ..................... ðtËýt ©e f]…÷¼tE fu.þtn .......................... ykfwh ©e S„h¼tE yu. …xu÷ .................... Ëuxu÷tEx ©e Ëwhuþ¼tE yu™. òÄð .......... fÕnth ƒk„÷tuÍ ©e rŒðtfh¼tE su. ðtuht ........................¼ws ©e «ýð¼tE þwõ÷ ..................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e ze.su.…xu÷ .......................... Sðhts …tfo ©e Äehu™¼tE Ëw[f.......................... ðztuŒht ©e ƒe.yu{.rºtðuŒe ..................Mxux ƒUf nu.ytu. ©e Ëe.yu.…xu÷.............................. Mxux ƒUf ©e yr™÷ …xu÷(ytu{ yuLxh«tEÍ) ..... ntzoðuh rz÷Ëo ©e ¼h‚ ŒuËtE ...... ftuBÃÞwxh ntzoðuh yuÂLs™eÞh ©e Ëwþe÷tƒu™ …he¾(Ëk…qýo {æÞ«Œuþ xwh) M…u.„úw… - {wkƒE ©e ¼w…uLÿ þtn ........................ ft„¤ ƒòh ©e nu{L‚¼tE ftþe…thu¾....... [txozo yuftWLxLx ©e hu¾tƒu™ þtn .............................. {wkƒE ©e Y…uþ {nu‚t .................. ELMÞtuhLË yusLx ©e r™¾e÷ ÄtrhÞt .............. ƒeÍ™uþ{u™-{wkƒE ©e ™e{u»t Íðuhe .......Ëtu™t-[tkŒe™tk Œt„e™t™tk ðu…the ©e …huþ¼tE þtn ............... ƒeÍ™uþ{u™-{wkƒE ©e htSð Ëk½ðe ................ ƒeÍ™uþ{u™-WÄ™t ©e nË{w¾¼tE {fðtýt ..... hurz{uz „t{uoLx {uLÞw. ©e rŒ÷e… yuË.þtn...... „t{uoLx þtu…-Ë.….ftu÷tu™e ©e Œe™uþ [e{™÷t÷ þtn ....................™thtu÷ ©e {e÷™ ®n{‚÷t÷ þtn .............. ƒeÍ™uþ{u™ ©e yÂï™ ðús÷t÷ þtn .... ËwrðÄt «turðÍ™ MxtuËo ©e ËwÄeh¼tE Ëe.Œkz™tÞf ... ƒeÍ™uþ{u™-÷tu „tzo™ ©e Ëwhuþ¼tE ¼txeÞt ...yÚto {w𪄠Eõðe…{uLx - ðxðt ©e sÞuLÿ ¼è ............................ ytŠfxuõx ©e ËwÞofw{th …kzât ............... yu™.yth.ytE. ©e ™ehu™¼tE yu[.þtn ... ƒeÍ™uþ{u™-ºtý Œhðtò fw. ‚tÃþe yÂtE ¼è .................. MxwzLx fw. …÷f yu{.…he¾......................... MxwzLx ©e sÞuþ¼tE þtn .................... ELzõxtu Út{o ©e ¼w…uLÿ þuX.................................ƒeÕzh ©e ™huLÿ þtn .......................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e Þtu„uþ þtn .......................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e{‚e yt™kŒeƒu™ …xu÷ ............. r™ð]‚ rþûteft ©e S¿tuþ¼tE þtn .......... s™h÷ {tuxËo - „tuÄht ©e …e.yth.þeõ[e...................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e yth.yu÷.X¬h ....................... Þw.ftu.ƒUf ©e [kÿftL‚ yuË.…kzât .................. „tkÄe™„h ©e yu{.…e.yt[tÞo .................. Es™uh - ytizt ©e «rðý r{Mºte...........÷tu¾kz ƒòh-ƒeÍ™uþ{u™ ©e hýAtuz¼tE yu™.…h{th ............ ƒeÍ™uþ{u™ ©e rðïtƒu™ …xu÷ ............................ yrxht ©e W¥t{¼tE Ëe.þtn ................... ft…z ƒòh ©e {nuLÿ¼tE …xu÷.................... ƒeÍ™uþ{u™ ztu. ©e nhuLÿ¼tE rŒûte‚(«tuVuËh) ... ¼ðLË ftu÷us ©e. ƒe…e™¼tE yth. þtn............... yuzðtufux ©e ‚]»tth¼tE þtn ..................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e {unw÷ …txrzÞt ............ Ëtu™t-[tkŒe™tk ðu…the ©e {r™»t þtn (xÙtLË…tuxo ƒeÍ™uþ) ...... ™rzÞtŒ ©e ykr‚c …qòht .......................... ƒeÍ™uþ ©e ftiþ÷ Ëk¿tt .............................ƒeÍ™uh ©e …huþ S. …xu÷................... „ð{uoLx ËŠðË ©e ysÞ¼tE [wztË{t ................... ò{™„h ©e r™÷tk„¼tE …e. Ëtu™e ................. {rý™„h ©e ƒe…e™¼tE {tuŒe (yturVËh) ........ fu™uht ƒUf ©e ¼h‚¼tE ŒuËtE...................{tu™exh ðt¤t ©e «ftþ¼tE …xu÷ ................................ ©e {wõuþ¼tE …xu÷ .......................Ëtu÷t htuz ©e þhŒ¼tE þtn........................... ™htuzt ©e f{÷uþ¼tE …xu÷ ................... „tkÄe™„h ©e fu‚™¼tE yu. …xu÷ ................. „tkÄe™„h ©e hs™eftL‚ yu{. …xu÷ .............. „tkÄe™„h ©e «þtk‚ …kzât ......................... „tkÄe™„h ©e htsw¼tE rð¼tfh...................... htsftux ©e ðe. fu. …xu÷ ........................... htsftux ©e r™‚e™¼tE „tuðtýe ................... htsftux ©e r{neh¼tE …xu÷ ..................... y{ŒtðtŒ ©e ™huþ¼tE òÄð : rþûtf ... ™w‚™ Vu÷turþ… ntE. ©e ™huþ¼tE Ëtu÷kfe : rþûtf . ™w‚™ Vu÷turþ… ntE. ©e y{eƒu™ htð÷ ........................... ðztuŒht ©e ƒtƒw¼tE S. ðAuxt ................. ƒeÍ™uþ{u™ ©e [kÿftL‚¼tE …xu÷ .... ©eykrƒft ytEË Vuõxhe
  • 2. ztu. ©e rŒ÷e… …xu÷ ............ ™‹Ë„ ntu{ - …t÷ze ztu. ©e rŒ™uþ ƒe. {nu‚t...™‹Ë„ ntu{ - WM{t™…wht ztu. ©e{‚e [u‚™t {nu‚t .................™‹Ë„ ntu{ ztu. ©e{‚e htsuïhe þtn .... fuLËh ntuM…e.-ðtËýt ztu. ©e s„Œeþ …xu÷.......................... Ëso™ ztu. ©e ™huLÿ yu. …xu÷ ....................... Ëso™ ztu. fw.[kÿeft …xu÷ ............................ Ëso™ ztu. ©e {nuLÿ ytE.¼è ..................... ƒ„Ëht ztu. ©e fkŒ…o yuË.«ò…r‚ ................... {tuztËt ztu. ©e nheþ ze.þtn ........................{tuztËt ztu. ©e ysÞ su. …xu÷ ............... yuõË hu ntWË ztu. ©e{‚e ‚]Âó yu.…xu÷ ............ yuõË hu ntWË ztu. «n÷tŒ¼tE …xu÷ ...................{u½týe™„h ztu. ©e rŒ™uþ su …xu÷ ........ ytuÚttuo.Ëso™ - ytýkŒ ztu. ©e{‚e fÕ…™t fu.{tuŒe .............. ™‹Ë„ntu{ ztu. ©e ftL‚ {tuŒe........................ ™‹Ë„ntu{ ztu. ©e yth.Ëe.…txrzÞt ................. ƒt…w™„h ztu. ©e W{uþ þtn ................. s™h÷ «uõxe&™h ztu. ©e fu.Ëe.{nu‚t ...................... „tkÄe™„h ztu. ©e Ëw¼t»t ðtuht............................ …t÷ze ztu. ©e ËksÞ xtu÷eÞt ..........................{wkƒE ztu. ©e yth.yth.…xu÷ ......................ðztuŒht ztu. ©e su.fu.…xu÷......................... ™thý…wht ztu. ©e nheþ yth.rºt…tXe ..................... Ëexe ztu. ©e yth. ™t™tðt÷t ...... {™tur[fe¥Ëf - Ëwh‚ ztu. ©e M{tnoh y{e™ ......... {™tur[fe¥Ëf - Ëwh‚ ztu. fw.Ëus÷ƒu™ þtn ........ (E.S.I.C.)-ƒt…w™„h ztu. fw.M{e‚tƒu™ yuË.…xu÷ .(E.S.I.C.) ytkƒtðtze ztu. ©e nrhf]»ý yu{.ŒuËtE..... ðeÍ™ - ytkƒtðtze ztu. ©e {nuþ yu{.rf™¾tƒðt÷t .. yu™.yth.ytE. ztu. ©e{‚e hturnýe rf™¾tƒðt÷t . yu™.yth.ytE. ztu. fuÞwh ŒuËtE .......................... r«‚{™„h ztu. ©e htsu™ xkfþt¤e....fuLËh Ëso™ - ™ðhk„…wht ztu. ©e fuÞwh ŒuËtE ..............Ëso™ - yur÷˃úes ztu. ©e …kfs fu.þtn ......................... Ëh¾us ztu. ©e rŒ÷e… ÔÞtË ................ Ëeðe÷ ntuM…ex÷ ztu. ©e{‚e yÕft ŒuËtE ....................... Ëwh‚ ztu. ©e rð…w÷ þtn ............................ ytuZð ztu. ©e W¥f»to Œ÷t÷ .............. s™h÷ «uõxe&™h ztu. ©e …e.ƒe.{Útof........................... …t÷ze ztu. ©e ƒe. fu. þtn......................... ™rzÞtŒ ztu. ©e rfhex xe.þtn .......................... ¼Y[ ztu. ©e ¼tMfh ËhŒuËtE ................. „tkÄe™„h ztu. ©e rfhex W…tæÞtÞ ..................... ðz™„h ztu. ©e Þr‚™¼tE Œ÷ðtze................. ò{™„h ztu. ©e htsu™ WŒtýe ....................... Ëuxu÷tEx ztu. ©e htsuþ þtn ........................... „tuÄht ztu. ©e …kfs yu[.{tuŒe(„ò™kŒ yuõË hu õ÷e™ef) ™htuzt ztu. ©e{‚e ‚]Âóƒu™ þtn ................. {ýe™„h ztu. ©e rn{tkþw yth.þtn ........ Ëw¾{ýe ntuM…ex÷ ztu. ©e [u‚™ þtn ........................... ™rzÞtŒ ztu. ©e{‚e Ëtu™÷ þtn ..................... ™rzÞtŒ ztu. ©e {nuLÿ yu{. þtn ...................... …t÷ze ztu. hs™eƒu™ yu{. þtn...................... …t÷ze ztu. yuË. yu[. …xu÷ ...................... ™thý…wht ztu. ©e ËksÞ þtn (©eS {uxh™exe& Ëtu™tu„útVe) {tuztËt ztu. {nuLÿ˪n yth.òzuò.................. htsftux ztu. ©e n»toŒ¼tE …xu÷(rŒ… …uÚttu÷tuS ÷uƒ) þtrnƒt„ ztu. ©e ytusË ðe. Œðu ..................... {nuËtýt ztu. ©eht{f]»ý ƒe. þtn .................. {nuËtýt ztu. ©e Ëtirh™ W…tæÞtÞ .................. þtrnƒt„ ztu. ©e{‚e ™e…t yuË.W…tæÞtÞ .......... þtrnƒt„ ztu. ©e{‚e ƒu÷t þtn .................... ËtƒhftkXt ztu. ©e yu{. yuË. …xu÷ ...................{nuËtýt ztu. ©e Œþo™ …xu÷........................ „tkÄe™„h ztu. ©e Ë{eh …xu÷ ....................... „tkÄe™„h ztu. ©e rfhex …xu÷ (yu™uMÚtuËeÞt) ...... „tkÄe™„h ztu. ©e hí™uþ …xu÷....................... „tkÄe™„h ztu. ©e{‚e {r™»tt …xu÷ .................. „tkÄe™„h ztu. ©e ƒe…e™ …xu÷ ...................... „tkÄe™„h ztu. ©e þe‚÷ …xu÷....................... „tkÄe™„h ztu. ©e ËkSð þtn(ËkSð™e zuLx÷ õ÷e™ef) „tkÄe™„h ztu. ©e{‚e rŒóeƒu™ þtn ................ „tkÄe™„h ztu. ©e r¾÷™ {rýÞth ................... „tkÄe™„h ztu. ©e{‚e þe‚÷ {rýÞth............... „tkÄe™„h ztu. ©e h{uþ¼tE Œðu ...................... Ëuxu÷tEx ztu. ©e W{k„ rºtðuŒe ........................ ðMºtt…wh ztu. ©e su. Ëe. þtn ........................ ™rzÞtŒ ztu. ©e ¼trð™ yu™. ¼è(Mfe™ M…u~Þt÷eMx)„tkÄe™„h ztu. rþÕ…t ƒe. ¼è(Ëeðe÷ ntuM…e.) .......... „tkÄe™„h ztu. ©e r™hs þtn........................ Ëtƒh{‚e ztu. ©e {nuLÿ …xu÷ .......................ytkƒtðtze ztu. ©e h{uþ¼tE S. ¼è ................. …k[{nt÷ ztu. ©e Ëe. yth. …xu÷ ....................™thý…wht ztu. ©e nheþ S. Œtuþe ................... Ëtƒh{‚e ztu. ©e nhuþ …xu÷ .........................{rý™„h ztu. ©e fu‚™ ðtuht .........................™thý…wht ztu. ©e [u‚™ þtn(ykfwh …uÚttu÷tuS ÷uƒ) ...... ™thý…wht ztu. ©e Œþo™ …xu÷........................... òuÄ…wh ztu. ©e Œuðtk„ X¬h ....................... {rý™„h ztu. ©e yu{. yu÷. …xu÷.................. ™ðhk„…wht ztu. ©e ðe. yth. þtn ........................ …t÷ze ztu. ©e ze. Ëe. …he¾ ....................... ðztuŒht ztu. rŒ™uþ …xu÷ ............................ {tuztËt ztu.Ëwhuþ þtn .............................. {tuztËt ztu. sþðk‚ ŒhS ............™thý…wht/þtrnƒt„ ztu. ¼ÔÞ‚t su ŒhS ..................... þtrnƒt„ ztu. «ftþ yu÷. òu»te .................... ™rzÞtŒ ztu. rŒ…f …xu÷ ....... ytMÚtt {uxh™exe-Ëtu÷thtuz ztu. [u‚™ …k[t÷ .......................... ƒt…w™„h ztu. ËwÄeh¼tE su. …xu÷ ............................ ztu. ft™™ yuË. …xu÷ .............................. ztu. ©e htsuþ ðiã ............................ðztuŒht ztu. ©e{‚e yÕ…tƒu™ ðiã....................ðztuŒht ztu. ©e W…u™ ðe.þtn.......................... …t÷ze ztu. ©e{‚e ËwÄt yth. …he¾.... zuLxeMx - {rý™„h ztu. ©e yþtuf þtn ........ 5uÚttu÷tuSMx - y{ŒtðtŒ ztu. ©e „tihtk„ …xu÷ ...... hurzÞtu÷tuSMx - yËthðt ztu. ©e yÕ…uþ …xu÷ ..................... „tkÄe™„h ztu. …qðeo …xu÷ ............................ „tkÄe™„h ztu. ©e þi÷uþ «ò…r‚ ... ð¥Ë÷ ntuM…ex÷ :ðeË™„h ztu. ©e rŒ™uþ …e.…xu÷.....................ðeË™„h ztu. ©e «þtk‚ …he¾ .................... …uÚttu÷tuSMx ztu. ©e [i‚t÷e …kzât ........................zuLxeMx ztu. ©e sr‚™ ËwÚtth ........™ðŒe… õ÷e™ef - Ezh ztu. ©e rŒ™uþ {tuZ .......hurzÞtu÷tuSMx - ™ðtðtzs ztu. ©e ËksÞ „tkÄe ........yth‚e ntuM…ex÷ - zeËt ztu. ©e {tu™t „tkÄe............................. zeËt ztu. ©e ¼h‚ …xu÷ ............................. zeËt ztu. ©e ¼tð™t …xu÷ ........................... zeËt ztu. ©e r«ÞftL‚ ft…rzÞt ...............Ëtƒh{‚e ztu. ©e rŒ…÷ yuË. …xu÷ ................. y{ŒtðtŒ ztu. ©e ƒes÷e ze. …xu÷ ................. y{ŒtðtŒ ztu. ©e h{uþ¼tE Œðu ......................... ƒtu…÷ ztu. ©e f{÷uþ ™tÞf ......................[tkŒ¾uzt ztu. ©e rðsÞ ƒthtux ..................... {rý™„h ztu. ©e ði¼ð Ëw‚heÞt ......... fuËh Ët÷ ntuM…ex÷ ztu. ©e r«Þkft Ëw‚heÞt ............ Ëeðe÷ ntuM…ex÷ y{ŒtðtŒ ftux™ ðuMx {[oLx yuËtu.„úw… ...™htuzt htuz ©e rŒ÷e… òu»te ................... ELMÞtuhLË yusLx ©e sÞuþ þtn ............................ ƒeÕzh „úw… ©e ¼trðf yuLz ©e rðþt÷ .................. ðztuŒht ©e ƒe.fu.…k[t÷ (M…u.„úw…)................ þtrnƒt„ ©e Œe…f yuË.…xu÷ ..... VtE™tLË k ytuxtu fLËÕxLx ©e Œûttƒu™ ™„hþuX ........................ „]rnýe ©e þehe»t¼tE yuLSr™Þh ..................... {wkƒE ©e Xtftuh¼tE ƒe.ŒuËtE ....................... {wkƒE ©e rf‚eofw{th fu.ŒuËtE ........................ {wkƒE ©e s„Œe…¼tE [tu÷eÞt ................. ƒeÍ™uþ{u™ ©e ze.su.…xu÷...........................Sðhts …tfo ©e Äehu™¼tE Ëw[f .......................... ðztuŒht ©e ƒe.yu{.rºtðuŒe ..................Mxux ƒUf nu.ytu. ©e Ëe.yu.…xu÷ .............................. Mxux ƒUf ©e ŒuðtL‚¼tE þtn ..................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e{‚e ð»ttoƒu™ þtn ..................... {t{÷‚Œth ©e y‚w÷¼tE þtn ..........{eXt¾¤e - ƒeÍ™uþ{u™ ©e Y…uþ þtn ................ Ëuxu÷tEx - ƒeÍ™uþ{u™ ©e þkfh¼tE …xu÷ ... «{w¾©e-ðxðt ELzMxÙe.yuËtu. ©e rðsÞ¼tE ÔÞtË .................. „ð{uoLx ËðeoË ©e r…Þw»t¼tE …rzÞt .................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e Ëw™e÷¼tE Œþo™..................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e …ht„ þtn ...........................yu.Ëe.rz÷h ©e rf‚eo Ëtu™e .................. Ëtu™t-[tkŒe™tk ðu…the ©e htsuþ „ýtºtt........................ytuE÷ rz÷h ©e ½™~Þt{¼tE …xu÷ .................. fur÷Vtu™eoÞt ©e yÂï™ þtn ............................. LÞw sËeo ©e yh®ðŒ ¼ŒturhÞt .................... xeðe.þtu Y{ ©e «Vw÷ þtn...................hextÞzo ƒuLf {u™ush ©e {Þwh yu.þtn ............þtn Ëu™uxhe-yt©{htuz ©e þi÷u»t „tkÄe ............................ Þwr™x xÙMx fw. nu{tûte htXtuz .......................... Þwr™x xÙMx ©e rð…w÷ rfhe ................... ðxðt - ƒeÍ™uþ{u™ ©e yth.yth.…xu÷........ yu™.yth.ytE.-¼tŒhý ©e neY¼tE …xu÷..................... rhxtÞzo rþûtf ©e «rðý¼tE …he¾..................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e fhþ™¼tE …xu÷ .................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e{‚e nkËt …xu÷...................... ƒeÍ™uþðw{™ ©e «ftþ nrh¼Âõ‚..................... yuÂLsr™Þh ©e ™ehks™ Äúwð.......................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e S¿tuþ þtn ............... s™h÷ {tuxËo - „tuÄht ©e {r™þ þtn .......................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e htsfw{th {u™™ ........................... ðztuŒht ©e Ëtir{÷ yu.ðfe÷ .................... ƒeÍ™uþ{u™ ©e nheþ¼tE ƒe.{nu‚t.................. ƒUf {u™ush ©e {rý÷t÷ ƒe.…xu÷ .............. Ëhfthe f{o[the ©e ¼h‚¼tE …e.…xu÷ ..................... ÷txeƒòh ©e rf‚eo¼tE ftuXthe (Ëuxu÷tEx) ....... ƒeÍ™uþ{u™ ©e þi÷uLÿ su.{tuŒe (ƒeÍ™uþ{u™) ............. {wkƒE ©e {™w¼tE su.{tuŒe («tuVuËh) ........yu[.fu.ftu÷us ©e yÂtE þuX ....................... ytŠfxuõx ©e r™»teÚt¼tE ŒuËtE..........................ƒeÕzh ©e sM{e™¼tE ‚÷ËtýeÞt ............. ƒeÍ™uþ{u™ ©e {turn‚¼tE …he¾ ................... ÷t¼ rƒÕzËo ©e {wfuþ …xu÷ .......................... Ëe{uLx rz÷h ©e ËksÞ¼tE þwõ÷ ................ ËuLxÙ÷ yuõËtEÍ ©e {r™»t¼tE S. Œðu ..........ƒeÍ™uþ{u™ - ™htuzt ©e Ër‚»t¼tE yuLz …txe .... ƒeÕzh „úw…- ƒt…w™„h ©e þi÷u»t¼tE …xu÷................... Vt{toMÞwxefÕË ©e þþeftL‚¼tE ¼è .............. hextÞzo «tuVuËh ©e rn‚u»t¼tE htð÷........................ yuzðtufux ©e r™þtk‚¼tE ™t™þt ................. ƒeÍ™uþ{u™ ©e rðþt÷¼tE …k[t÷ ..........................ËŠðË ©e nu{k‚¼tE þtn ............................ƒeÕzh "y…™t ¼th‚"y…™t ¼th‚"y…™t ¼th‚"y…™t ¼th‚"y…™t ¼th‚ xwËoxwËoxwËoxwËoxwËo & xÙtðuÕËxÙtðuÕËxÙtðuÕËxÙtðuÕËxÙtðuÕË"""""- y{ŒtðtŒ ytÞtuS‚ {æÞ«Œuþ{æÞ«Œuþ{æÞ«Œuþ{æÞ«Œuþ{æÞ«Œuþ ™e ¾wƒs «[r÷‚ xÙtðu÷ ËŠfx …[{Ze - {tƒo÷htuõËT - ¼uzt½tx - ftLnt sk„÷ ËVthe / ¾sqhtntu Yx W…h AuÕ÷tk -21/22 ð»ttuo ŒhBÞt™ ÞtuòÞu÷e xwËo{tk ™e[u ÞtŒe {wsƒ™tk «ðtËeytu Ën…rhðth, r{ºt-{kz¤, „úw… Ërn‚ òuztÞu÷tk y™u "y…™t ¼th‚y…™t ¼th‚y…™t ¼th‚y…™t ¼th‚y…™t ¼th‚" ™e W¥t{ Ë„ðz‚tytuÚte Ëk‚tu»t …t{u÷tk «r‚ce‚ «ðtËeytu™e ÞtŒe