Skola21 profil

 • 1,162 views
Uploaded on

Prezentace pro setkání účastníků pilotní fáze projektu Škola21 připravujícího autoevaluační nástroj pro hodnocení stavu využití vzdělávacích technologií ve školách.

Prezentace pro setkání účastníků pilotní fáze projektu Škola21 připravujícího autoevaluační nástroj pro hodnocení stavu využití vzdělávacích technologií ve školách.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,162
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Bořivoj Brdička katedra informačních technologií a technické výchovy http://it.pedf.cuni.cz/ Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta bobr@cesnet.cz Učitelský spomocník http://www.spomocnik.cz/ © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 1
 • 2. Vývoj společnosti Dominantní Dominantní Dominantní Dominantní mluvená tištěná vizuální digitální kultura kultura kultura kultura 400 př.n.l. 1900 2000 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 2
 • 3. Internet jako globální ţivoucí organizmus http://www.cheswick.com/ches/map/gallery/wired.gif © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 3
 • 4. Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera, 250 – Peta, 260 – Exa, 270 - Zetta IDC White Paper - sponsored by EMC http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_Executive_Summary_022507.pdf © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 4
 • 5. Efekt Červené královny Musíš běţet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 5
 • 6. Ray Kurzweil - The Law of accelerating Returns http://en.wikipedia.org/wiki/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 6
 • 7. Analogie rozpadu radioaktivního prvku a znalostí http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Plot-exponential-decay.png © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 7
 • 8. Kompetence pro 21. století Komunikace Schopnost učit se v mateřském jazyce Komunikace v cizích Sociální a občanské jazycích schopnosti Matematická schopnost a základní schopnosti Smysl pro iniciativu v oblasti vědy a a podnikavost technologií Schopnost práce Kulturní povědomí s digitálními a vyjádření technologiemi DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 8
 • 9. Celoţivotní vzdělávání Funkční gramotnost literární+dokumentová+numerická+jazyková+informační Je to poprvé v Přestoţe dochází k historii lidstva, kdy překotnému rozvoji úkolem nás učitelů technologií, to, co by mělo být je připravit ţáky na řídícím principem vzdělávací budoucnost, reformy, nejsou technologie kterou neumíme ale změněný způsob jasně popsat. zacházení s informacemi. David Warlick David Warlick © 2009 BoBr © 2010 BoBr Vzdělávací technologie jako třetí 21. století Profil školy pilíř kompetencí současného učitele strana 9 strana 9
 • 10. Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 10
 • 11. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů: 1. Znalost doslovně opakovat 2. Pochopení porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3. Aplikace řešit problém na základě porozumění 4. Analýza formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5. Syntéza kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) 6. Vyhodnocení vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co., 1954 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 11
 • 12. Gardnerova koncepce více-sloţkové inteligence: 1. jazyková 2. logicko-matematická 3. vizuální (prostorová) 4. pohybová 5. hudební 6. interpersonální (mezilidská) 7. intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 12
 • 13. Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku: 1. senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. konkrétní operace (8 – 12) 5. formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vţdy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání. © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 13
 • 14. Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem porozumění je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotsky: The problem of the cultural development of the child, 1929 Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1933 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 14
 • 15. Vývoj výukových metod (RVP) I N O V A C E Instruktivní přístup (tradiční) Konstruktivní přístup (pokrokový) • programovaná výuka • projektová výuka • pevné osnovy a standardy • tématický učební plán • poţadovány konkrétní znalosti • poţadováno splnění úkolu • učení drilováním • učení pochopením souvislostí • předměty odděleny • předměty spojeny tématy • hodiny odděleny • hodiny spojeny tématy • všichni dělají totéţ • individuální nebo týmové úkoly • testování a známkování • slovní hodnocení • učitel nejvyšší autoritou • učitel pomocníkem a průvodcem • kázeň nejvyšší ctností • zájem o věc nejvyšší ctností • škola uzavřená okolí • škola otevřená nejen okolí • učitel je zdrojem informací • kdokoli můţe být zdrojem inf. © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 15
 • 16. Vzdělávací teorie 20.-21.st. Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip černá skřínka – strukturované individuální chápání informačních poznávání zkoumá se jen programovatelné poznávání založené struktur v síti vnější chování poznání na sociálním principu (překonává individuální (inspirované přístup), umocněno ukládáním v mozku) technologiemi Proč? metoda cukru a řízené poznávání osobní nasazení, různorodost sítě biče navazující na sociální a kulturní umožňuje najít pro sebe předchozí znalosti prostředí, aktivizace nejvhodnější cestu Funkce opakovaná kódování, ukládání, znalosti konstruovány znalosti konstruovány paměti zkušenost vybavení na základě na základě dynamicky (Pavlov) předchozích se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů a vlastní zájem, osobní aktivní účast v síti osnov, plnění plánu, kontakt s lidmi ověřování Typická plnění úkolu učení zpaměti, řešení problémových komplexní přístup metodika (dril) procvičování, úloh využívající rozličné zkoušení zdroje George Siemens, 2006, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 16
 • 17. Co je konektivismus: Hlavní principy: Ve své podstatě je konektivismus • Různorodost teorie, která rozpracovává fakt, • Otevřenost ţe znalosti jsou šířeny prostřednictvím sítě spojů, a • Interaktivita proto je vzdělávání zaloţeno na • Autonomie George Siemens, Stephen Downes schopnosti tyto sítě budovat a efektivně vyuţívat. Stephen Downes, What Connectivism Is, Half an Hour, February 03, 2007 George Siemens, Stephen Downes © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 17
 • 18. Okolí zdrojem poznání Od nepaměti je vlastní zkušenost povaţována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby kaţdý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem. Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Karen Stephenson, What knowledge tears apart, networks make whole. 2006, http://www.netform.com/html/icf.pdf Některé znalosti máme uloţeny u svých přátel! © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 18
 • 19. Konektivismus: © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 19
 • 20. Osobní vzdělávací prostředí (PLE) eTwinning Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 20
 • 21. Mezi-generační vývoj Starší generace Net generace kniha → čtení displej → prohlíţení Don Tapscott, • plynulé tempo • nespojité tempo 1998, 2008 • mono-tasking • multi-tasking • lineární přístup • nelineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • přerušované zpracování inf. • vnímání čtením • ikonické vnímání • samostatnost • propojenost • ctiţádostivost • spolupráce • pasivní • aktivní • učení a hraní odděleno • učení hraním • klid • stále ve střehu • realita • fantazie • technologie jako nepřítel • technologie jako přítel • nutnost soustředit se • samozřejmost – Oblinger & Veen, 2005 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 21
 • 22. Diditální imigranti mezi domorodci Marc Prensky, 2001 Jamie McKenzie, 2007 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 22
 • 23. Ţáci ţádají změnu! Wesch - http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o YouTube Nesbitt - http://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8 Remix Robin Hood - http://www.youtube.com/watch?v=ZokqjjIy77Y Culture Darren Cannel - http://www.youtube.com/watch?v=0VSymMbMYHA © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 23
 • 24. Ţáci se mění! Steve Hernandez Judging Me Dan Brown An Open Letter to Educators http://www.youtube.com/watch?v=-P2PGGeTOA4 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 24
 • 25. Ať se naši učitelé vzdělávají! http://www.youtube.com/watch?v=RxHb5QVD7fo © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 25
 • 26. Změna přístupu • institucionální • individuální • uzavřená • otevřená • plánovaná • chaotická • statická • decentralizovaná • stabilní • dynamická • řízená • improvizovaná • definovaná • osobní řízení (PLE) • ohraničená • osobní prostředí (PLE) • strukturovaná • rovnost (teoretická) • přenos všem naráz: • spojení zájmových skupin: přednáška, TV, noviny projekt, internet, blog © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 26
 • 27. Vrstvy vzdělávacího prostředí Kreativní: Virtuální: Reálné: třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální, kulturní, politické Oblinger, 2005 © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 27
 • 28. Nástroje pro výukové vyuţití technologií Instruktivní přístup Konstruktivní přístup e-učebnice encyklopedie simulace drilovací cvičení databáze diskusní fóra znalostní testy archivy lekcí chat v ý u k o v é p r o g r a m y video-konference WebQuest e-Journal Semantic–web weblog, podcast L e a r n i n g O b j e c t s e-portfolio služby pro práci skupin Le a rn ing M a na g eme n t S y st ems moodle.cz, blackboard.com, ClassServer Výukové portály MUVE © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 28
 • 29. Školní vzdělávací prostředí I N O V A C E TRADIČNÍ POKROKOVÉ METODY METODY problémové úlohy výklad V ýuk.hry orientace na Práce s studenta dril primárními testy zdroji učitel Projekty průvodcem kontrola Vyprávění W uesty ebQ p říběhů INSTRUOVÁNÍ KONSTRUOVÁNÍ © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 29
 • 30. Tvorba digitálních příběhů • vyvolává zájem a chuť do práce • podporuje kreativitu a umělecké cítění • posiluje literární a počítačovou gramotnost • rozšiřuje slovní zásobu • umoţňuje uplatnit různé druhy nadání • povzbuzuje k řešení problémů • usnadňuje akceptování rozdílností • rozvíjí představivost • pěstuje týmového ducha • zvyšuje sebevědomí Workshop eTwinning – wiki stránka a přehledem odkazů na použitelné nástroje © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 30
 • 31. Rogersův difusionismus inovací: relativní % osvojitelů Čas na l ci e lé na i toř tši ji t di tš i vá vě vo oz vě in o os zp ní á nn zd í sn po ra ča Difusní model ACOT: Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 31
 • 32. Škola21: difuzní model pro integraci ICT 4. jsme 2. máme první 3. nabýváme 1. začínáme příkladem zkušenosti sebejistoty ostatním řízení a plánování ICT ve školním vzdělávacím programu profesní rozvoj integrace ICT do života školy ICT infrastruktura The e-Learning Roadmap, National Centre for Technology in Education, IE Self-review framework, BECTA © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 32
 • 33. Vzdělání pro příští generaci v Británii http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2445 BECTA 1. The Vision 8. The Showtime The Journey of Elm Park Primary to Center of Excellence © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 33
 • 34. Prezentace je na: http://www.slideshare.net/bobr © 2010 BoBr Profil školy 21. století strana 34